Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat"

Transcriptie

1 Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan (iedeputecrde Staten van de r0v nc ic Drenthe I.a.v. dr. P.1. van Eijk Strawinskylaan 2001 Postbus AC Assen Tevens per lax (zonder lagen): Uw brief van 8 december 2011 Onze ref CKIAB /ROMN/ Odecember 2011 u gernaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOs, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft LI hier aan (lage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om rnij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden Januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bet Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (iage 2) de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBOs. Gelet De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van N.V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De atgernene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op. ST\ASD E in samenwerking met

2 Aangetekend, met bertcht van ontvangst.aan (iedeputeerde Staten van de pmv incie N oord ml. A.W. Bos F I ol land t.a.v. de Iieer / mcvrotiw J. (ierretsen Strawinskylaan 2001 Postbus I I)A I-Iaarlem Tevens per Ix (zonder lagen): Uw brief vans december2011 CKIAB u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan de TBO s, aithans aisnog ongeclausuleerd Ic bevesligen dat uw provincie geen gronden onder de rnarktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven dien nietszeggend is. Dc VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding eft u hier aan (lage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzelf en u (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de rnaanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van Li verneern, zal ik het Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (lage 2) de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in hat Handeisregiater van dv Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepaasing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worderi op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op ST ASD\ in samenwerking met Herbert Smth en Gleiss Lutz

3 Aangetekend. met bericht van ontvangst Aan Gedepulcerde Staten van de provincie Zn Id I lolland i.a.v. de hecr mr. if. Weber Postbus LP Den I-Iaag Tevens ier fax (zonder lagen): mr. AW. Bos Strawinskylaan 2001 Postbus T CKIAB PZH Uw brief vail 13 december 2011 u gemaakt voorbehoud orntrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO s, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)ieveren aan de TBO s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 13 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat UW provincie niet volledig gehoor wenst te geven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hier aan (iage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek 1k u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik het Tot slot merk 1k ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 201 (lage 2) de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie Hoogaci De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op wwwstibbecom. ST\ASD\ in samenwerkng met

4 Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland t.a.v. mcvrouw nir. I).i. Diwan Strawinskylaan 2001 Postbus I AD Middelburg T Tevens per fax (zonder lagen): F Advocaten en notarjssen Uw brief van 8 december 2011 CK/AB In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u orn te verhelderen wat Li bedoelt met een door u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan de TBO s, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)ieveren aan de TBO s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbeboud geniaakt, welk voorbehoud boven aan baar sommatie. Gelet daarop beeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft u bier aan (iage 1). Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van Li verneern, zal ik bet vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata. Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (lage 2) de provincie Friesland inmiddels wet ongeclausuleerd hebben beves tigd geen gronden meer te zullen doorleveren orn niet of onder de marktprijs aan de TBO s. Gelet binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, ceo kort geding jegens uw provincie Hoogac (H etrd--.? De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepassing en bevatten een aanaprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op. STASD\ )n samenwerking met

5 258 Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan (tedeputeerde Staten van de prov inc ic U trecht F.a.v. drs. R.W. Krol Strawinskylaan 2001 Posthus 8030() 3508 Il-I titrecht levens per fax (zonder lagen): F Uw brief van 8 december2011 CKJAB use van den berg, nummer: SOall4dc u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOs, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hier aan (iage 1). Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bet vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata. Tot slot merk ik ter informatie tiog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (lage 2) en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves Hooga end.. De praktijk wordt gevoerd door N.y (ingeschreven in het Harideisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van N.V z,jn van toepassing en bevatten een aansprakehjkheidsbeperking. Dv algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op com. STIASD\ Li in samenwerking met

6 Posthus 90 I MC s-i-lertogenbosch lay. mevrouw P.W.A.M. van het Veer Damen Strawinsky)aan 2001 E Bijiagen: 2 Tot slot merk ik ter informatie 1mg op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de tigd geen gronden meer te zullen doorleveren orn niet of onder de marktprijs aan de TBO s. Gelet cember 2011 (lage 2) Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik vaii zou maken) voor de vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata. rnaanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik het hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt. welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding ireft u hier aan (lage 1). marktprijs of orn niet zal (door)leveren aan de TBO s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief Tevens per fax (zonder lagen): provincie Noord-Brabant Aangelekend, met bericht van ontvangst mr. AW. Bos Aan (icdepuleerde Staten van de Onze ref CK/AB odecember 2011 Uw brief van 8 december2011 u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de aan haar somitiatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves De praktijk wordt gevoerd door N.y (ingeschreven in het Handetsregister van de Kamer van Koophandel onder numrner ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking Dc algemene voorwaarden zijn gedeponeerd do rechtbank to Amsterdam on worden op verzoek koateloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op wwc,stibbe.com ST\ASO\ in samenwerking met os

7 Aangetekend. met bericht van ontvangst Aan (icdeputccrde Staten van de provincie Groningen t.a.v. dc beer / mevrouw A.J. Vcldkamp Strawinskylaan 2001 Postbus AP Groningen Tevens per lax (zonder lagen): Uw brief van 16 december 2011 Geacht college. CKJAB /50, LGW; zaaknummer In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij Li om te verhelderen wat u bedoelt met een door u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOs, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 16 december 2011 opnieuw een voorbehoud geniaakt, welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hier aan (iage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneern, zal ik het Tot slot merk 1k ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bicker van 28 de cember 2011 (iage 2) de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves tigd geen gronden meer te zuiien doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO s. Gelet daarop zulien die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie dan eveneens van de baan zai zijn. Hoogachtei Bijiagen: 2 De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bt de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op ww stibbe.com, SRASD\ I in samenwerking met

8 425 Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan Gccleputcerde Staten van de pm incic Overij sse I nicvrouv I. Krul Postbus G13 twolic Tevens per fax (zonder lagen): mr. AW. Bos Strawinskylaan 2001 Ooze ref. CK/AB / Uw brief vans december2011 In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u orn te verhelderen wat u bedoelt met een door u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBOs (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hier aan (lage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik het Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (lage 2) de provincie Friesland inmiddels we! ongeclausuleerd hebben beves De praktijk wordi gevoerd door NV, (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op. SflSD\ ,1 in samenwerking met

9 Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan Gedeputeerde Staten van de prov inc ie Ge Iderland t.a.v. mcvrouw W. F. I3oland van 1-lal Strawinskylaan 2001 Poslbus (ix Arnhcm Tevens per fax (zonder lagen): Uw brief van 2 december2011 Onze ref CK/AB odecember 2011 u gemaakt voorbehoud orntrent de doorlevering van gronden orn niet of onder de rnarktprijs aan de TBO s, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de rnarktprijs of orn niet zal (door)leveren aan de TBO s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief hebt u brief van 2 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig geboor wenst te geven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u bier aan (iage 1). Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om rnij binnen twee weken vanaf heden door te geven de verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneern, zal ik het Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de cember 2011 (lage 2) de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde ZOLI doen, een kort geding jegens uw provincie De praktijk wordt gevoerd door NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). Do algemene voorwaar den van N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd de rechtbank to Amsterdam en worden op verzoek kostetoos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op SflASD\ I in samenwerking met

10 Aangetekend, met bericht van ontvangsl Aan Gedeputeerde Staten van dc 4 Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat cember 2011 (lage 2) verhinderdata van uzeif en uw (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de maanden januari en februari Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik het vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata. hebt u brief van 6 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft ii hier aan (iage 1). marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBOs (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief 1.a.v. de heer / nicvrouw I. Weusten Strawinskylaan 2001 CK/AB /66309 In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij ii om te verhelderen wat ii bedoelt met een door u gemaakt voorbeboud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de en de provincie Friesland inmiddels wet ongeclausuleerd hebben beves De praktijk wordt gevoerd door N V (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ). De algemene voorwaar den van N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zljn gedeponeerd de rechtbank te Amsterdam en worden op verzoek kosteloos verstrekt Zij zijn tevens te vinden op. ST ASD\12141O48 I in samenwerking met Bos Geacht college. Uw brief van 6 december 2011 Tevens per fax (zonder lagdn): MA Maastricht Posibus 5700 provincie I imhurg

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi MEERTS BELASTINGADVIES EN RECHTSBIJSTAND B»V. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes Afzender: Duinenberg 6, 6099 CS Beegden PER POST EN PER FAX 024-323 59 92 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht

Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Spelregels Basisnotarissen Rijnmond ondernemingsrecht Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005.

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005. VREDEGERECHT van het tweede kanton Kortrijk Kennisgevina beslissinci art. 1 253auater, b van het Ger.W. Per gerechtsbrief In uw antwoord vermelden aüb 04A675 101-02-2005 art. 1 253quater, b van het Ger.W.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/03/2013

Datum van inontvangstneming : 22/03/2013 Datum van inontvangstneming : 22/03/2013 .,-ft1 - -. C-6A/A3-0) Entree 3 '1 JAN. 23i3 vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 388977 / HA ZA 11-20 I0 Vonnis van 28 november

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 Rapport Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Den Haag hem op 15 juli 1998 een vertaalopdracht heeft onthouden, terwijl de overeenkomst

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RCR 2012/3: Stuitingshandeling. Is de brief van een advocaat te kwalificeren als een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzi... Instantie: Hoge Raad Datum: 28 oktober 2011 Magistraten:

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie