NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen"

Transcriptie

1 NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge kwaliteit van forensisch deskundigen.

2 1. Over het NRGD Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) draagt eraan bij dat partijen in de Nederlandse rechtspraak kunnen vertrouwen op de kwaliteit van deskundigen die zij inschakelen. Deskundigen worden alleen in het register toegelaten als zij voldoen aan de door het NRGD opgestelde normen. Rechters, officieren van justitie, advocaten en politie zijn in hun werk vaak afhankelijk van het oordeel van deskundigen die zij inschakelen. Dit zijn bijvoorbeeld DNAdeskundigen, psychologen, psychiaters en handschriftonderzoekers. Zulke deskundigen moeten niet alleen voldoende forensische kennis van hun vak in huis hebben, ze moeten hun kennis ook kunnen vertalen naar bruikbare informatie voor juristen. Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is opgericht om ervoor te zorgen dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van forensisch deskundigen die ten behoeve van de rechtsgang in Nederland worden ingezet. In deze brochure leest u hoe het NRGD die kwaliteit waarborgt, en wat het register betekent voor de deskundigen die er in worden opgenomen en voor de partijen die het gebruiken. Tot slot leest u meer over de NRGD-organisatie. Kijk voor uitgebreide en actuele informatie op de website: Het NRGD komt voort uit de Wet deskundige in strafzaken. Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen. Naast het instellen van een register versterkt deze wet de positie van de verdediging. Zo geeft de wet verdachten het recht om te vragen om een aanvullend onderzoek of een tegenonderzoek. De wet is op 20 januari 2009 aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2010 in werking getreden. Aan het hoofd van het NRGD staat het onafhankelijk College gerechtelijk deskundigen. Het NRGD is het eerste deskundigenregister met een wettelijke basis, onafhankelijke positie én structurele financiering. Het ministerie van Justitie heeft het register gerealiseerd. Aan de totstandkoming hebben diverse organisaties bijgedragen, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse orde van Advocaten, de Politie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Taken Het NRGD bevordert in eerste instantie de kwaliteit van gerechtelijk deskundigen door samen met hen per deskundigheidsgebied objectieve en transparante kwaliteitsnormen te ontwikkelen, en door individuele deskundigen aan deze normen te toetsen. Het NRGD maakt vervolgens de gegevens van gekwalificeerde deskundigen openbaar toegankelijk. In dit verband stelt het NRGD ook een gedragscode op, waaraan een geregistreerd deskundige zich moet houden. Het NRGD heeft een vraagbaakfunctie, bijvoorbeeld over de reikwijdte van een deskundigheidsgebied, maar bemiddelt niet tussen degenen die deskundigen zoeken en individuele deskundigen. Het NRGD start en ondersteunt verder kwaliteitsbevorderende initiatieven, zoals het ontwikkelen van richtlijnen en kennisuitwisseling. Op Europees niveau bevordert het NRGD de ontwikkeling van vergelijkbare wet- en regelgeving. Kortom, het NRGD: bevordert kwaliteit (signaleert, regisseert, faciliteert en initieert); bewaakt kwaliteit (toetst, beslist); maakt de inzetbaarheid van goede deskundigen zo eenvoudig mogelijk (registreert, ontsluit en ondersteunt). Andere deskundigenregisters Het NRGD functioneert tussen andere Nederlandse deskundigenregisters, zoals: Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD, private rechtspersoon); Deskundigenindex (DIX, van en voor rechters); Landelijke Deskundigheidsmakelaar (van en voor de politie en Openbaar Ministerie). De registers werken zoveel mogelijk samen. Daarnaast werkt het NRGD samen met buitenlandse kwaliteitsbevorderende initiatieven. 2 3

3 2. Voor wie is het register? 3. Als deskundige in het register Het register met deskundigen kan door iedereen worden geraadpleegd via de website van het NRGD. Het is een openbaar register, bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van gerechtelijk deskundigen in het Nederlandse strafrecht. Dit zijn bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie en de advocatuur. Wilt u zich als geregistreerd deskundige beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie en de advocatuur in strafzaken? Dan kunt u zich inschrijven in het register. Het register bevat deskundigen die hun vak verstaan en in staat zijn op te treden als gerechtelijk deskundige binnen het aangegeven deskundigheidsgebied. Speciale onafhankelijke commissies, met daarin met name vakdeskundigen, adviseren het College bij het toetsen van deskundigen op basis van objectieve criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Ook zijn de deskundigen in het register van onbesproken gedrag. Na toelating blijven deskundigen uitzonderingen daargelaten vier jaar lang ingeschreven in het register. Verlenging na deze vier jaar is alleen mogelijk indien de deskundigen kunnen aantonen dat zij hun kennis en vaardigheden volgens de toetsingseisen van het register hebben bijgehouden. Kwaliteit voorop Door deskundigen uit het register te gebruiken dragen partijen in de rechtsgang bij aan het vergroten van de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Het register bespaart bovendien zoekwerk naar de juiste deskundige. Deskundigen zijn vindbaar per deskundigheidsgebied en op naam. Ze bepalen zelf welke contactgegevens openbaar zijn. Het register bevat alleen individuele deskundigen, geen instituten. In de Wet deskundige in strafzaken is bepaald dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het register is een middel om die kwaliteit te waarborgen. Als de rechter (-commissaris) of officier van justitie geen gebruik maakt van het register heeft hij daarom een wettelijke plicht om te motiveren waarom hij afwijkt van het register. Welke deskundigheidsgebieden? In eerste instantie bevat het register deskundigen in DNA- analyse en interpretatie, Handschriftonderzoek en Forensische Psychologie, Forensische Psychiatrie en Forensische Orthopedagogiek. Deze deskundigen zijn inzetbaar in strafzaken. Het register wordt stapsgewijs uitgebreid met andere deskundigheidsgebieden. Gekozen is voor een geleidelijk groeimodel, omdat normering van de deskundigheidsgebieden en de toetsing en toelating van deskundigen een tijdrovende taak is waarbij grote zorgvuldigheid is vereist. Het NRGD zal uiteindelijk uitgroeien tot hét register in Nederland voor vrijwel alle soorten gerechtelijke deskundigheid in alle rechtsgebieden, dus ook voor het civiel recht en bestuursrecht. Uw registratie is een wettelijke erkenning van uw deskundigheid. U bent op zorgvuldige wijze door een objectieve en deskundige commissie getoetst. Daarnaast vergroot u als ingeschrevene uw inzetbaarheid. In de Wet deskundige in strafzaken staat namelijk dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het register is een middel om die kwaliteit te waarborgen. Als uw potentiële opdrachtgevers geen gebruik maken van het register, hebben zij een wettelijke plicht om te motiveren waarom zij hiervan afwijken. Tot slot vergroot het register uw vindbaarheid. Aan de hand van uw naam of deskundigheidsgebied bent u snel en gemakkelijk te vinden voor rechters, officieren van justitie en advocaten die van uw diensten gebruik willen maken. Overigens kiest u zelf welke contactgegevens worden vermeld. Inschrijven in het register is niet verplicht. Inschrijven in het register U kunt zich alleen inschrijven op persoonlijke titel en uitsluitend voor de door het NRGD genormeerde en opengestelde deskundigheidsgebieden. U stuurt een door u ingevuld aanvraagformulier in met daarbij de benodigde bewijsstukken. Ook verklaart u zich te zullen houden aan de Gedragscode gerechtelijk deskundigen. Vervolgens toetst het NRGD of u aan de criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid voldoet. Als u wordt toegelaten, bent u in het register te vinden als gerechtelijk deskundige. Na vier jaar kan uw inschrijving worden verlengd. Het NRGD zal u dan opnieuw toetsen. Via de website en de nieuwsbrieven van het NRGD leest u wanneer inschrijving voor nieuwe deskundigheidsgebieden mogelijk wordt. Op de website (www.nrgd.nl) kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijft u automatisch op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 4 5

4 4. De NRGD-organisatie Aan het hoofd van het NRGD staat het onafhankelijk College gerechtelijk deskundigen. Het Bureau NRGD ondersteunt het College. Verschillende adviescommissies ontwikkelen namens het College kwaliteitsnormen voor deskundigen en toetsen de deskundigen hieraan. Daarnaast is er een Bezwaaradviescommissie die bezwaarschriften van deskundigen behandelt. Secretaris/directeur Bureau Normstellingsadviescommissie College gerechtelijk deskundigen Het NRGD bestaat uit een door de minister van Justitie benoemd onafhankelijk College gerechtelijk deskundigen. Het College bestaat uit wetenschappers en leden van groepen die het register in hun dagelijks werk gebruiken: het Openbaar Ministerie, rechters, politie en advocatuur. College Toetsings - adviescommissie Bezwaaradviescommissie De taken van het College zijn onder meer: beslissen over inschrijving van deskundigen of doorhaling daarvan; bevorderen dat per deskundigheidsgebied specifieke normen worden opgesteld; vaststellen van een gedragscode voor geregistreerde deskundigen. Het College kan de minister van Justitie adviseren over beleid en regelgeving voor gerechtelijk deskundigen. Bureau Het College wordt ondersteund door het Bureau NRGD dat alleen verantwoording is verschuldigd aan het College. Het Bureau beheert en onderhoudt het register namens het College en fungeert als vraagbaak voor deskundigen en gebruikers. Het Bureau heeft onder meer een rol bij het maken van conceptbeschikkingen en verslagen, beleidsvoorbereiding, analyses en discussienota s aan het College. Daarnaast levert het Bureau bedrijfsmatige ondersteuning op het gebied van logistiek, financiën, juridisch advies, informatietechnologie en communicatie. Commissies Het College stelt per deskundigheidsgebied twee soorten adviescommissies aan. Een commissie die kwaliteitsnormen ontwikkelt en up-to-date houdt (Normstellingsadviescommissie) en een commissie die deskundigen toetst aan de normen (Toetsingsadviescommissie). De leden van beide adviescommissies worden gevraagd en benoemd door het College. Normstellingsadviescommissie De Normstellingsadviescommissie bestaat uit forensisch deskundigen uit het desbetreffende deskundigheidsgebied met een uitstekende staat van dienst. Dit kunnen zowel Nederlandse als buitenlandse vakdeskundigen zijn. Daarnaast zit in deze commissie een ervaren forensisch jurist. De leden van deze commissie vertegenwoordigen de verschillende meningen die binnen het deskundigheidsgebied bestaan. De normen die zij opstellen sluiten aan bij wat in het deskundigheidsgebied als state of the art geldt. De taken van de Normstellingsadviescommissie zijn: afbakenen van het desbetreffende deskundigheidsgebied; opstellen van specifieke normen voor de vereiste kennis en ervaring voor deskundigen binnen het deskundigheidsgebied; advies geven over de wijze waarop deze kennis en ervaring kan worden getoetst. De Normstellingsadviescommissie brengt een conceptadvies uit dat wordt gepubliceerd op de website van het NRGD. Iedereen mag daarop binnen een bepaalde termijn reageren. De commissie beoordeelt het commentaar en verwerkt het in haar advies aan het College. Het College beoordeelt het advies en stelt de definitieve normen vast. Deze normen vormen het toetsingskader voor de Toetsingsadviescommissie. Toetsingsadviescommissie De Toetsingsadviescommissie bestaat, net als de Normstellingsadviescommissie, uit vakdeskundigen en een forensisch jurist. De toetsers moeten beschikken over ruime kennis van en ervaring in hun deskundigheidsgebied. De toetsers komen niet uit dezelfde organisaties als de te toetsen deskundige. Regelmatig zullen buitenlandse deskundigen deel uitmaken van de commissie. Bezwaaradviescommissie Deskundigen worden pas toegelaten tot het register na het doorlopen van een toetsingsprocedure. Deskundigen die niet worden toegelaten, of die worden geschrapt uit het register, kunnen tegen deze beslissing bezwaar maken. Er is een Bezwaaradviescommissie die bezwaren behandelt. De commissie brengt een advies uit aan het College. De Bezwaaradviescommissie bestaat uit tenminste een jurist en indien vereist een deskundige uit het deskundigheidsgebied waarop het bezwaar betrekking heeft. De leden van de Bezwaaradviescommissie zullen uiteraard niet dezelfde personen zijn als degenen die bij de totstandkoming van de eerdere beslissing betrokken zijn geweest. 6 7

5 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Postadres Postbus AB Utrecht Bezoekadres Euclideslaan BS Utrecht T F E

Nr. 14 Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers februari 2008

Nr. 14 Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers februari 2008 K T Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch waliteitsregister olken en Vertalers In dit nummer: Effect nieuwe wet wordt zichtbaar Subsidietoekenning SIGV Europese norm voor vertaaldiensten Nr. 14 februari

Nadere informatie

DelT-auditorals gerechtelijk deskundige

DelT-auditorals gerechtelijk deskundige DelT-auditorals gerechtelijk deskundige De rol van gerechtelijk deskundigen is in ons land allerminst eenduidig geregeld. Soms komt het voor dat een RE op grond van zijn beroepstitel wordt gevraagd om

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Wbtv voor tolken en vertalers

Wbtv voor tolken en vertalers Wbtv voor tolken en vertalers Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau btv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Wbtv voor opdrachtgevers. Vooraf

Wbtv voor opdrachtgevers. Vooraf Wbtv voor opdrachtgevers Vooraf Op 1 januari 2009 is de Wet Beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet beëdigde vertalers uit 1878 en versterkt de kwaliteit van tolken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

College van procureurs-generaal

College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie College van procureurs-generaal Voorzitter Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. Aan de Minister van Justitie Mr. J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH 'S-GRAVENHAGE Bezoekadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie