BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering van het college van B&W d.d. 16 juni 2015 vastgesteld II. Mededelingen burgemeester, wethouders en secretaris III. Uitnodigingen Stichting Q4 Van Vliet Janischka Advocaten Zakelijk Zeis Onderneemt Vervolgbijeenkomsten concretisering en operationalisering regionale samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid 1 juli, 25 augustus, 2 september. Kom naar alle bijeenkomsten of naar 1. Feestelijke opening1 juli van te Zeist MVO Bijeenkomst 30 juni vanaf uur 25-8 en 2-9 wethouder Jansen 1-7 wethouder Varkevisser Wethouder Fluitman Wethouders Jansen en Luca IV. Planning & Rondje Regio V. Te bespreken onderwerpen VI. VII. VIII. Raad Communicatie Rondvraag Niet ter besluitvorming: Bijlage A overzicht van mandaatstukken 1

2 RONDJE REGIO Janssen: - AB/DB GZO (week 25) - AB Welstand en Monumenten (week 26) - AB RID (week 26) - Sturgroep Stationsgebied Drebergen Zeist (week 26) Jansen: - Bestuurstafel Economie U10 (week 25) - Utrechtse Werktafel (week 25) - Bestuurstafel Economie U10 (week 26) - Utrechtse Werktafel (week 26) Varkevisser: - Breed Wethoudersoverleg (week 26) - Bestuurlijk Overleg Regionaal Sociaal Domein (week 26) Luca: - Bestuurlijk Platform ZO Utrecht (week 25) - AB AVU (week 25) Fluitman: - Bestuurstafel Sociaal Domein U10 (week 26) - Bestuurlijk Overleg Regionaal Sociaal Domein (week 26) - A+O fonds (week 26) 2

3 VOORSTELLEN DIE MET SPOED NAAR DE RAAD MOETEN REGULIERE AGENDA PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN 101 Beslissing op bezwaren ontheffing Fruitteeltbedrijf I. Westeneng, Tolakkerlaan 15 te Zeist, zaak afdeling: Juridische zaken collegevoorstel 15uit02374 Tegen het besluit d.d. 7 april 2014 tot het verlenen van een ontheffing met voorschriften voor het gebruik van een knalapparaat en een hoge tonenapparaat op het perceel Tolakkerlaan 15 in Zeist voor het verjagen van vogels zijn twee bezwaarschriften ingediend. Op 10 juni 2015 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen. Conform het advies d.d. 10 juni 2015 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 1. de bezwaren van Fruitbedrijf Westeneng ongegrond te verklaren; 2. de bezwaren van mevrouw Zachariasse en de heer van Hoorn deels gegrond te verklaren; 3. als nader voorschrift aan de ontheffing te verbinden dat primair gebruik moet worden gemaakt van een verjaagmethode anders dan het gebruik van knalapparatuur en dat het gebruik van het gaskanon alleen als secundaire verjaagmethode is toegestaan; 4. voor het overige de ontheffing met voorschriften van 7 april 2014 en aangevuld met de brieven van 26 juni en 3 juli 2014 in stand te laten. 102 Voortgangsrapportage Werk voor Zeist en Revolving Fund afdeling: Maatschappelijke collegevoorstel 15cv zaken bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Het project Werk voor Zeist loopt sinds eind De opbrengsten van dit project, waar de gemeente Zeist eigen middelen voor inzet, werden tot en met 2014 betrokken bij de tussen de aangesloten gemeenten afgesproken risicodeling op het I-deel. In november 2014 heeft de raad het college bij motie opgeroepen om het project Werk voor Zeist in 2015 te continueren met financiering vanuit het RIOZ en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om na 2015 het project Werk voor Zeist zodanig vorm te geven dat een structureel revolving fund ontstaat via de middelen die vrijkomen uit het I-deel. In februari is door het DB van de RDWI al positief beslist over het revolving fund, maar moest de uitwerking nog plaats vinden. Met bijgaande voortgangsrapportage van het project Werk voor Zeist, waarin de definitieve uitwerking is verwerkt, willen wij de raad informeren over de tussentijdse resultaten. 1. Akkoord te gaan met bijgaande tussenrapportage over de voortgang van het project Werk voor Zeist en de effecten van de uitwerking van het Revolving Fund daarin 2. Deze rapportage aan te bieden aan de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief. 3

4 PORTEFEUILLE WETHOUDER VARKEVISSER 201 Voorstel om te komen tot een eenduidige aanpak van in gebruik genomen gemeentegrond en behandelen van verzoeken tot aankoop afdeling: Vastgoed collegevoorstel 15cv De samenleving verwacht van de gemeente dat ze pro-actief meedenkt bij diverse vraagstukken en dat er samen gezocht wordt naar een passende oplossing. Ook bij verzoeken tot grondaankoop en annexaties is dit het geval. Vanuit soms (verouderde) wetgeving of bestaande beleidsstukken wordt een verzoek nu soms afgewezen. In een enkel geval is in overleg met betrokkenen (samenleving en gemeente) gekeken naar oplossingen om verkoop wel mogelijk te maken. Deze bereidheid wordt gewaardeerd door de bewoners. Het voorstel is dan ook om in goed overleg tussen vakafdelingen en de samenleving te komen tot een nieuwe, flexibele aanpak van in gebruik genomen gemeentegrond (annexaties) of verzoeken om aankoop waarbij meer recht wordt gedaan aan de wensen van de bewoners onder meer door begrip te kweken bij bewoners door het opstellen van een heldere en eenduidige aanpak en daarnaast maken van een inventarisatie en risico-analyse van de excessieve gevallen van grondannexaties en deze zaken projectmatig aanpakken dmv verkoopaanbod, handhavings- c.q. juridische maatregelen. Het door het Projectteam (bestaande uit de vakafdelingen) op te stellen voorstel vervolgens voorleggen aan de raad. In te stemmen met: Op interactieve wijze en met input van bewoners voorbereiden en bereiken van een andere benadering en/of werkwijze met betrekking tot het afhandelen van verzoeken tot grondaankoop en annexaties waarbij maatwerk centraal staat en deze nieuwe werkwijze vervolgens aan de raad voor te leggen. 4

5 202 Integratie JGZ 0-4 jaar Plan van aanpak afdeling: Maatschappelijke collegevoorstel 15cv zaken Op 19 mei 2015 heeft het college besloten de taak JGZ 0-4 jaar over te dragen aan de GGDrU zonder voorbehoud. Ook 11 andere gemeenten uit de regio s Zuid- Oost Utrecht, Lekstroom en Vallei hebben aangegeven de taak JGZ 0-4 jaar over te dragen aan de GGDrU per 1 januari Deze 12 gemeenten en de GGDrU zijn gestart met de overdracht. Hiervoor is door de GGDrU een projectstructuur ingericht en er is een plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 inclusief begroting opgesteld. Op 4 juni jl. heeft de GGDrU aan de gemeente een brief gestuurd met de stand van zaken wat betreft de overdracht van de JGZ 0-4 jaar. In deze brief worden gezamenlijke uitgangspunten benoemd voor de overheveling. Ook wordt inzicht gegeven in de huidige budgetten voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar door Vitras, want deze budgetten zijn een kaderstellende randvoorwaarde voor de uitvoering door de GGDrU. Daarnaast is bij de brief het plan van aanpak inclusief begroting toegevoegd (zie bijlage 1). De uitgangspunten in de brief, het plan van aanpak en de begroting worden via dit voorstel ter vastlegging aan de individuele gemeenten aangeboden. 1. Instemmen met het Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 voor de gemeenten uit de subregio s Lekstroom, Vallei en Zuidoost Utrecht. 2. Instemmen met de projectkosten voor Zeist van ,70 zoals genoemd in het plan van aanpak. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget op de kostenplaats Jeugdhulpverlening/ Opvoedondersteuning. PORTEFEUILLE WETHOUDER LUCA 301 aanwijzen toezichthouders afdeling: Publiekszaken collegevoorstel 15cv Aanwijzigingsbesluit toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht Aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet basisregistratie personen: Mevrouw Giethoorn, Geraldina Anna Christine geboren op te Zeist; De heer Veer, Jan, geboren op te Bussum; De heer van Beek, Jan geboren op te Veenendaal; De heer Kiburg, Antonie Christiaan Jacob geboren op te Zeist; De heer Blom, Marcel geboren op te Lexmond; De heer Kersten, Frans geboren op te Zeist; De heer Sotiriou, Ioannis geboren op te Eleusina, Griekenland; De heer Noorhoff, Thijs Jeroen geboren op te Utrecht; Mevrouw de Groot-Bovendorp, Ciska geboren op te Zwolle; Mevrouw Stijn, Bianca geboren op te Rhenen; Mevrouw Inan-Singh, Stefanie Irena geboren op te Zeist; Mevrouw Paltan, Anjelie geboren op te Paramaribo, Suriname 5

6 302 Jaarrekening 2014 en ontwerp begroting 2016 gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). afdeling: Bestuursadviseurs collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Van de RMN hebben we, als eigenaar/deelnemer in deze regeling in het kader van de planning en control cyclus de concept jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2016 gehad. Door middel van dit voorstel wordt voorzien in standpuntbepaling over deze ontvangen documenten van de gemeenschappelijke regeling. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling RMN en het positieve exploitatieresultaat ad ,- alsmede van de bestemming van het resultaat, waaronder uitkering aan de deelnemers met voor Zeist een bedrag van ,-. 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met de ontwerp begroting Het bestuur van RMN bijgevoegde brief te zenden. 4. De gemeenteraad over de ontvangen jaarstukken en uw besluit daarover door toezending van dit collegevoorstel en de brief aan RMN te berichten. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 401 Transacties in verband met overdracht bosgronden Kerckebosch aan het Utrechts Landschap: sluiten 3-partijenovereenkomst afdeling: Vastgoed collegevoorstel 15cv Transacties in verband met de overdracht van de bosgronden in Kerckebosch aan het Utrechts Landschap: sluiten 3-partijenovereenkomst 1. In te stemmen met de overdracht van de bosgronden aan het Utrechts Landschap; 2. In te stemmen met de daarvoor benodigde grondtransacties welke zijn vastgelegd in bijgevoegde concept-overeenkomst tussen Gemeente Zeist, Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) en het Utrechts Landschap; 3. Wethouder M. Fluitman te mandateren voor de ondertekening van bijgevoegde 3- partijenovereenkomst namens de gemeente (besluit burgemeester) 6

7 402 Aanvullende subsidie- aanvraag maatjesprojecten 2015 afdeling: collegevoorstel 15cv. Op 16 december 2014 heeft uw college het collegevoorstel Subsidiering maatjesprojecten 2015 aangenomen. Door dit collegebesluit zijn de subsidieaanvragen voor 2015 van maatjesprojecten gehonoreerd op het niveau van Daarnaast is toen door uw college ingestemd met het opstellen van een zogenaamd wegingskader. Dit wegingskader is op dit moment in ontwikkeling. Ook heeft uw college besloten dat bij een forse toename van het aantal ingediende ondersteuningsvragen de verleende subsidie voor 2015 kan worden heroverwogen. Nu is er onlangs door stichting Handje Helpen een aanvullende aanvraag voor subsidie 2015 ingediend. Stichting Handje Helpen koppelt vrijwilligers (maatjes) aan kinderen en volwassenen uit Zeist met een beperking of chronische ziekte. De stichting heeft meerdere keren aangegeven en met cijfers laten zien dat zij met de beschikte subsidie de inzet van vrijwilligers niet kan continueren in Er zijn aanvullende middelen nodig om aan de behoefte van inwoners te voldoen. Daarom stellen wij voor om eenmalig de verleende subsidie voor 2015 te heroverwegen en stichting Handje Helpen een aanvullende beschikking af te geven voor een bedrag van maximaal ,00. Eventuele andere aanvullende aanvragen voor subsidie door maatjesprojecten worden individueel heroverwogen door uw college conform het collegebesluit van 16 december 2014 (14cv.00383). Instemmen met het verlenen van een eenmalige aanvullende subsidie 2015 aan stichting Handje Helpen voor het bedrag van ,00. 7

8 403 Witboek de Toekomst van Slot Zeist afdeling: Projectbureau collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: raadsvoorstel: 15raad0048 De Gemeenteraad van Zeist heeft op 5 maart jl. groen licht gegeven om de invulling van de Toekomst van het Slot in een interactief traject met de samenleving vorm te geven. De opdracht was om met ingang van 1 januari 2016 een op termijn duurzame en financieel acceptabele exploitatie van Slot Zeist te realiseren in samenspraak met de Zeister samenleving. Zo n 35 representanten van de samenleving hebben zich voor het zogenaamde SlotLab aangemeld. De afgelopen maanden is in gezamenlijkheid hard gewerkt om tot bouwstenen voor de toekomstige invulling van het Slot te komen. Het eerste resultaat het Groenboek - heeft u in april jl. ontvangen. Het tweede deel het Witboek- ligt op dit moment voor u. Samen vormen zij één geheel. Het Witboek is het einddocument als, logisch vervolg op het Groenboek. Het Groenboek beslaat het proces van de probleemstelling (en haar reikwijdte) en hierin vindt u de kaders en de werkwijze voor het hele proces. Aan dit proces ligt ook nog een procesbeschrijving ten grondslag die eerder dit jaar door de raad is vastgesteld. Het Witboek bevat bouwstenen en ideeën passend bij het onderwerp. Deze moeten leiden tot het realiseren van de opdracht. Het betreft de uitwerking van de kernwaarden zoals die in het Groenboek genoemd zijn, het gewenste profiel van het Slot en een aantal overwegingen dat tijdens het proces naar voren is gekomen. Over dit Witboek is op 18 juni een zogenaamde Sleutelbijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond is door college, raad, leden van het SlotLab en andere geïnteresseerden, stil gestaan bij de resultaten in het Witboek en de vraag of deze nog aanvulling behoeven richting het vervolgtraject: de aanbesteding voor een nieuwe contractant. Ook de uitkomsten van deze Sleutelbijeenkomst liggen in dit voorstel voor. 1. Bijgaand raadsvoorstel, inclusief Witboek, ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 2. De uitkomsten van de Sleutelbijeenkomst (zie bijlage), alsmede de reactie van het college, als aanvullend aan het Witboek te beschouwen. 3. Het Slotlab wordt onder dankzegging ontbonden. 4. Als richting voor de beheersconstructie wordt gekozen voor exploitatie van brug tot brug in één hand (inclusief dagelijks beheer en onderhoud), specifieke rol voor de samenleving, eigenaarsrol gemeente (groot onderhoud). 8

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie