BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering van het college van B&W d.d. 16 juni 2015 vastgesteld II. Mededelingen burgemeester, wethouders en secretaris III. Uitnodigingen Stichting Q4 Van Vliet Janischka Advocaten Zakelijk Zeis Onderneemt Vervolgbijeenkomsten concretisering en operationalisering regionale samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid 1 juli, 25 augustus, 2 september. Kom naar alle bijeenkomsten of naar 1. Feestelijke opening1 juli van te Zeist MVO Bijeenkomst 30 juni vanaf uur 25-8 en 2-9 wethouder Jansen 1-7 wethouder Varkevisser Wethouder Fluitman Wethouders Jansen en Luca IV. Planning & Rondje Regio V. Te bespreken onderwerpen VI. VII. VIII. Raad Communicatie Rondvraag Niet ter besluitvorming: Bijlage A overzicht van mandaatstukken 1

2 RONDJE REGIO Janssen: - AB/DB GZO (week 25) - AB Welstand en Monumenten (week 26) - AB RID (week 26) - Sturgroep Stationsgebied Drebergen Zeist (week 26) Jansen: - Bestuurstafel Economie U10 (week 25) - Utrechtse Werktafel (week 25) - Bestuurstafel Economie U10 (week 26) - Utrechtse Werktafel (week 26) Varkevisser: - Breed Wethoudersoverleg (week 26) - Bestuurlijk Overleg Regionaal Sociaal Domein (week 26) Luca: - Bestuurlijk Platform ZO Utrecht (week 25) - AB AVU (week 25) Fluitman: - Bestuurstafel Sociaal Domein U10 (week 26) - Bestuurlijk Overleg Regionaal Sociaal Domein (week 26) - A+O fonds (week 26) 2

3 VOORSTELLEN DIE MET SPOED NAAR DE RAAD MOETEN REGULIERE AGENDA PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN 101 Beslissing op bezwaren ontheffing Fruitteeltbedrijf I. Westeneng, Tolakkerlaan 15 te Zeist, zaak afdeling: Juridische zaken collegevoorstel 15uit02374 Tegen het besluit d.d. 7 april 2014 tot het verlenen van een ontheffing met voorschriften voor het gebruik van een knalapparaat en een hoge tonenapparaat op het perceel Tolakkerlaan 15 in Zeist voor het verjagen van vogels zijn twee bezwaarschriften ingediend. Op 10 juni 2015 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen. Conform het advies d.d. 10 juni 2015 van de Adviescommissie bezwaarschriften: 1. de bezwaren van Fruitbedrijf Westeneng ongegrond te verklaren; 2. de bezwaren van mevrouw Zachariasse en de heer van Hoorn deels gegrond te verklaren; 3. als nader voorschrift aan de ontheffing te verbinden dat primair gebruik moet worden gemaakt van een verjaagmethode anders dan het gebruik van knalapparatuur en dat het gebruik van het gaskanon alleen als secundaire verjaagmethode is toegestaan; 4. voor het overige de ontheffing met voorschriften van 7 april 2014 en aangevuld met de brieven van 26 juni en 3 juli 2014 in stand te laten. 102 Voortgangsrapportage Werk voor Zeist en Revolving Fund afdeling: Maatschappelijke collegevoorstel 15cv zaken bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Het project Werk voor Zeist loopt sinds eind De opbrengsten van dit project, waar de gemeente Zeist eigen middelen voor inzet, werden tot en met 2014 betrokken bij de tussen de aangesloten gemeenten afgesproken risicodeling op het I-deel. In november 2014 heeft de raad het college bij motie opgeroepen om het project Werk voor Zeist in 2015 te continueren met financiering vanuit het RIOZ en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om na 2015 het project Werk voor Zeist zodanig vorm te geven dat een structureel revolving fund ontstaat via de middelen die vrijkomen uit het I-deel. In februari is door het DB van de RDWI al positief beslist over het revolving fund, maar moest de uitwerking nog plaats vinden. Met bijgaande voortgangsrapportage van het project Werk voor Zeist, waarin de definitieve uitwerking is verwerkt, willen wij de raad informeren over de tussentijdse resultaten. 1. Akkoord te gaan met bijgaande tussenrapportage over de voortgang van het project Werk voor Zeist en de effecten van de uitwerking van het Revolving Fund daarin 2. Deze rapportage aan te bieden aan de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief. 3

4 PORTEFEUILLE WETHOUDER VARKEVISSER 201 Voorstel om te komen tot een eenduidige aanpak van in gebruik genomen gemeentegrond en behandelen van verzoeken tot aankoop afdeling: Vastgoed collegevoorstel 15cv De samenleving verwacht van de gemeente dat ze pro-actief meedenkt bij diverse vraagstukken en dat er samen gezocht wordt naar een passende oplossing. Ook bij verzoeken tot grondaankoop en annexaties is dit het geval. Vanuit soms (verouderde) wetgeving of bestaande beleidsstukken wordt een verzoek nu soms afgewezen. In een enkel geval is in overleg met betrokkenen (samenleving en gemeente) gekeken naar oplossingen om verkoop wel mogelijk te maken. Deze bereidheid wordt gewaardeerd door de bewoners. Het voorstel is dan ook om in goed overleg tussen vakafdelingen en de samenleving te komen tot een nieuwe, flexibele aanpak van in gebruik genomen gemeentegrond (annexaties) of verzoeken om aankoop waarbij meer recht wordt gedaan aan de wensen van de bewoners onder meer door begrip te kweken bij bewoners door het opstellen van een heldere en eenduidige aanpak en daarnaast maken van een inventarisatie en risico-analyse van de excessieve gevallen van grondannexaties en deze zaken projectmatig aanpakken dmv verkoopaanbod, handhavings- c.q. juridische maatregelen. Het door het Projectteam (bestaande uit de vakafdelingen) op te stellen voorstel vervolgens voorleggen aan de raad. In te stemmen met: Op interactieve wijze en met input van bewoners voorbereiden en bereiken van een andere benadering en/of werkwijze met betrekking tot het afhandelen van verzoeken tot grondaankoop en annexaties waarbij maatwerk centraal staat en deze nieuwe werkwijze vervolgens aan de raad voor te leggen. 4

5 202 Integratie JGZ 0-4 jaar Plan van aanpak afdeling: Maatschappelijke collegevoorstel 15cv zaken Op 19 mei 2015 heeft het college besloten de taak JGZ 0-4 jaar over te dragen aan de GGDrU zonder voorbehoud. Ook 11 andere gemeenten uit de regio s Zuid- Oost Utrecht, Lekstroom en Vallei hebben aangegeven de taak JGZ 0-4 jaar over te dragen aan de GGDrU per 1 januari Deze 12 gemeenten en de GGDrU zijn gestart met de overdracht. Hiervoor is door de GGDrU een projectstructuur ingericht en er is een plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 inclusief begroting opgesteld. Op 4 juni jl. heeft de GGDrU aan de gemeente een brief gestuurd met de stand van zaken wat betreft de overdracht van de JGZ 0-4 jaar. In deze brief worden gezamenlijke uitgangspunten benoemd voor de overheveling. Ook wordt inzicht gegeven in de huidige budgetten voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar door Vitras, want deze budgetten zijn een kaderstellende randvoorwaarde voor de uitvoering door de GGDrU. Daarnaast is bij de brief het plan van aanpak inclusief begroting toegevoegd (zie bijlage 1). De uitgangspunten in de brief, het plan van aanpak en de begroting worden via dit voorstel ter vastlegging aan de individuele gemeenten aangeboden. 1. Instemmen met het Plan van aanpak Invlechting JGZ 0-4 voor de gemeenten uit de subregio s Lekstroom, Vallei en Zuidoost Utrecht. 2. Instemmen met de projectkosten voor Zeist van ,70 zoals genoemd in het plan van aanpak. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget op de kostenplaats Jeugdhulpverlening/ Opvoedondersteuning. PORTEFEUILLE WETHOUDER LUCA 301 aanwijzen toezichthouders afdeling: Publiekszaken collegevoorstel 15cv Aanwijzigingsbesluit toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht Aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet basisregistratie personen: Mevrouw Giethoorn, Geraldina Anna Christine geboren op te Zeist; De heer Veer, Jan, geboren op te Bussum; De heer van Beek, Jan geboren op te Veenendaal; De heer Kiburg, Antonie Christiaan Jacob geboren op te Zeist; De heer Blom, Marcel geboren op te Lexmond; De heer Kersten, Frans geboren op te Zeist; De heer Sotiriou, Ioannis geboren op te Eleusina, Griekenland; De heer Noorhoff, Thijs Jeroen geboren op te Utrecht; Mevrouw de Groot-Bovendorp, Ciska geboren op te Zwolle; Mevrouw Stijn, Bianca geboren op te Rhenen; Mevrouw Inan-Singh, Stefanie Irena geboren op te Zeist; Mevrouw Paltan, Anjelie geboren op te Paramaribo, Suriname 5

6 302 Jaarrekening 2014 en ontwerp begroting 2016 gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). afdeling: Bestuursadviseurs collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Van de RMN hebben we, als eigenaar/deelnemer in deze regeling in het kader van de planning en control cyclus de concept jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2016 gehad. Door middel van dit voorstel wordt voorzien in standpuntbepaling over deze ontvangen documenten van de gemeenschappelijke regeling. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling RMN en het positieve exploitatieresultaat ad ,- alsmede van de bestemming van het resultaat, waaronder uitkering aan de deelnemers met voor Zeist een bedrag van ,-. 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met de ontwerp begroting Het bestuur van RMN bijgevoegde brief te zenden. 4. De gemeenteraad over de ontvangen jaarstukken en uw besluit daarover door toezending van dit collegevoorstel en de brief aan RMN te berichten. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 401 Transacties in verband met overdracht bosgronden Kerckebosch aan het Utrechts Landschap: sluiten 3-partijenovereenkomst afdeling: Vastgoed collegevoorstel 15cv Transacties in verband met de overdracht van de bosgronden in Kerckebosch aan het Utrechts Landschap: sluiten 3-partijenovereenkomst 1. In te stemmen met de overdracht van de bosgronden aan het Utrechts Landschap; 2. In te stemmen met de daarvoor benodigde grondtransacties welke zijn vastgelegd in bijgevoegde concept-overeenkomst tussen Gemeente Zeist, Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) en het Utrechts Landschap; 3. Wethouder M. Fluitman te mandateren voor de ondertekening van bijgevoegde 3- partijenovereenkomst namens de gemeente (besluit burgemeester) 6

7 402 Aanvullende subsidie- aanvraag maatjesprojecten 2015 afdeling: collegevoorstel 15cv. Op 16 december 2014 heeft uw college het collegevoorstel Subsidiering maatjesprojecten 2015 aangenomen. Door dit collegebesluit zijn de subsidieaanvragen voor 2015 van maatjesprojecten gehonoreerd op het niveau van Daarnaast is toen door uw college ingestemd met het opstellen van een zogenaamd wegingskader. Dit wegingskader is op dit moment in ontwikkeling. Ook heeft uw college besloten dat bij een forse toename van het aantal ingediende ondersteuningsvragen de verleende subsidie voor 2015 kan worden heroverwogen. Nu is er onlangs door stichting Handje Helpen een aanvullende aanvraag voor subsidie 2015 ingediend. Stichting Handje Helpen koppelt vrijwilligers (maatjes) aan kinderen en volwassenen uit Zeist met een beperking of chronische ziekte. De stichting heeft meerdere keren aangegeven en met cijfers laten zien dat zij met de beschikte subsidie de inzet van vrijwilligers niet kan continueren in Er zijn aanvullende middelen nodig om aan de behoefte van inwoners te voldoen. Daarom stellen wij voor om eenmalig de verleende subsidie voor 2015 te heroverwegen en stichting Handje Helpen een aanvullende beschikking af te geven voor een bedrag van maximaal ,00. Eventuele andere aanvullende aanvragen voor subsidie door maatjesprojecten worden individueel heroverwogen door uw college conform het collegebesluit van 16 december 2014 (14cv.00383). Instemmen met het verlenen van een eenmalige aanvullende subsidie 2015 aan stichting Handje Helpen voor het bedrag van ,00. 7

8 403 Witboek de Toekomst van Slot Zeist afdeling: Projectbureau collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: raadsvoorstel: 15raad0048 De Gemeenteraad van Zeist heeft op 5 maart jl. groen licht gegeven om de invulling van de Toekomst van het Slot in een interactief traject met de samenleving vorm te geven. De opdracht was om met ingang van 1 januari 2016 een op termijn duurzame en financieel acceptabele exploitatie van Slot Zeist te realiseren in samenspraak met de Zeister samenleving. Zo n 35 representanten van de samenleving hebben zich voor het zogenaamde SlotLab aangemeld. De afgelopen maanden is in gezamenlijkheid hard gewerkt om tot bouwstenen voor de toekomstige invulling van het Slot te komen. Het eerste resultaat het Groenboek - heeft u in april jl. ontvangen. Het tweede deel het Witboek- ligt op dit moment voor u. Samen vormen zij één geheel. Het Witboek is het einddocument als, logisch vervolg op het Groenboek. Het Groenboek beslaat het proces van de probleemstelling (en haar reikwijdte) en hierin vindt u de kaders en de werkwijze voor het hele proces. Aan dit proces ligt ook nog een procesbeschrijving ten grondslag die eerder dit jaar door de raad is vastgesteld. Het Witboek bevat bouwstenen en ideeën passend bij het onderwerp. Deze moeten leiden tot het realiseren van de opdracht. Het betreft de uitwerking van de kernwaarden zoals die in het Groenboek genoemd zijn, het gewenste profiel van het Slot en een aantal overwegingen dat tijdens het proces naar voren is gekomen. Over dit Witboek is op 18 juni een zogenaamde Sleutelbijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond is door college, raad, leden van het SlotLab en andere geïnteresseerden, stil gestaan bij de resultaten in het Witboek en de vraag of deze nog aanvulling behoeven richting het vervolgtraject: de aanbesteding voor een nieuwe contractant. Ook de uitkomsten van deze Sleutelbijeenkomst liggen in dit voorstel voor. 1. Bijgaand raadsvoorstel, inclusief Witboek, ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 2. De uitkomsten van de Sleutelbijeenkomst (zie bijlage), alsmede de reactie van het college, als aanvullend aan het Witboek te beschouwen. 3. Het Slotlab wordt onder dankzegging ontbonden. 4. Als richting voor de beheersconstructie wordt gekozen voor exploitatie van brug tot brug in één hand (inclusief dagelijks beheer en onderhoud), specifieke rol voor de samenleving, eigenaarsrol gemeente (groot onderhoud). 8

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris wethouder Varkevisser I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris Grotens

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 Aanwezig: Afwezig: wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris burgemeester I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris gemeentesecretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester, 285354 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. J.W.E. Spies Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta Wnd.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015 BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 16 juni 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016 1 Burgemeester Röell Wethouder Van Roshum Wethouder Baerends 16CV000344 Portefeuilleverdeling voor het college van burgemeester en wethouders c.a. vaststellen aangepaste portefeuilleverdeling 2015-2018,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 februari 2010 nummer 07 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester secretaris

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BBV - Besluitenlijst - Openbaar

BBV - Besluitenlijst - Openbaar BBV - Besluitenlijst - Openbaar Begin vergadering (Vergadering) (Dag) 8-12-2015 Portefeuillehouders (Zaak) Agendanummer Zaaknummer (Zaak) Voorstel (Zaak) Onderbouwing voorstel (Zaak) Resultaat vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 september 2017 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr. G. Boonzaaijer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016.

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016. De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.

Nadere informatie

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig:

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: dhr. L. Buwalda Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016 enlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J. Van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 04/02/2014 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer B. Lammers voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 31 augustus 2010 te Hulshorst Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs,

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer W. van Vossen Mevrouw J.A. Koops Mevrouw L.J. van Dort De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 16 juli 2013 Aanwezig Afwezig Aanvang : J.J. Luteijn, voorzitter H.J. Flieringa, wethouder A.J. Herweijer, wethouder P.R. Riedijk, wethouder

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst No. 26 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: D. JENSE, LOCO-BURGEMEESTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN, WETHOUDER R. VAN

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder P.J. Van Liempd Secretaris drs. J.W.F. Compagne Wethouder A.C.P.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 10-5-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 27 maart 2012

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 27 maart 2012 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: de heer L. Buwalda. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst

Nadere informatie

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING Besluitenlijst: B&W-vergadering Openbaar Datum: 21/10/2014 Aanwezig: Burgemeester Secretaris H.M.W. ter Heegde V.C.M. Stam-de Nijs G.E. Oude Kotte L.H.M. Dickhoff C. van Diemen J.G. den Hertog Stuknr.:

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 2 september Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 2 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 december 2014

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 december 2014 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 december 2014 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I.

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 16 februari 2016

Advies en besluitenlijst 16 februari 2016 Instantie BW Datum 16 februari 2016 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 7. Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), mevr. P.Y.J. Blok-van Werkhoven (wethouder), dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 BESLUITENLIJST (4) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. Bragt Wethouder

Nadere informatie