PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:"

Transcriptie

1 Rechtbank te Amsterdam Datum zitting: 3 februari 2015 Rolnummer: KG ZA 15/107 PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN inzake: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: V&D B.V. ("V&D"), en V&D Group Holding B.V., beide gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam gedaagden, advocaten: mrs. J.W. de Groot en M.V.A. Heuten, tegen: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: IEF Capital Vastgoed Rietveld (Monumenten) B.V., IEF Capital Vastgoed Èta West (Gold) B.V., IEF Berlage Amsterdam (Kalverstraat) B.V., IEF Berlage Arnhem (Velperplein) B.V., IEF Capital Vastgoed Rietveld (Beverwijk-Breestraat) B.V., IEF Berlage Den Haag (Grote Marktstraat V) B.V., IEF Berlage Groningen (Grote Markt) B.V., IEF Capital Vastgoed Èta Oost (Hoorn-Grote Noord) B.V., IEF Berlage Maastricht (Grote Straat V) B.V., IEF Berlage Nijmegen (Grote Markt V) B.V., IEF Berlage Utrecht (Boven Clarenburg) B.V., en IEF Capital Vastgoed Èta West (Venlo) B.V., (hierna samen: "IEF"), alle gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, eiseressen, advocaten: mrs. H. Ferment en J.L. Zijlma

2 1. Inleiding 1.1. 'Voor ons is de beste business case dat V&D failliet gaat.' Dit was de openingszin van IEF toen V&D haar benaderde met voorstel voor een pakket aan maatregelen dat noodzakelijk is om de continuïteit van V&D te waarborgen Aan de zijde van V&D staat het lot van bijna werknemers op het spel. Bovendien zijn honderden leveranciers voor hun ondernemingen volledig of voor een groot deel afhankelijk van V&D. 1 Het gaat voor hen om een jaaromzet van ruim 680 miljoen. Als het misgaat met V&D, krijgt een groot aantal lokale economieën in Nederland het gaat om 63 warenhuizen verspreid over het hele land een zware klap te verduren. IEF duwt V&D en haar werknemers richting die afgrond met dit kort geding In het navolgende zal ik slechts enkele woorden besteden aan de feitelijke achtergronden van de zaak, waarna ik namens V&D zal toelichten dat de thans ontstane situatie geen grondslag biedt voor de door IEF gewenste ontruiming. Tot slot zal ik toelichten dat de (voorwaardelijke) vorderingen tot nakoming niet toewijsbaar zijn Vraag is echter of vandaag een inhoudelijk debat zou moeten worden gevoerd over deze zaak. De huur voor februari voor het filiaal in Amsterdam is door V&D volledig voldaan. 2 Ten aanzien van de andere filialen is de Amsterdamse Voorzieningenrechter niet bevoegd. 2. Bevoegdheid 2.1. Artikel 103 Rv is van dwingend recht. Op grond van deze bepaling staat vast dat de Amsterdamse Voorzieningenrechter uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover die betrekking hebben op het Amsterdamse V&D filiaal. Ten aanzien van het Amsterdamse filiaal geldt dat de huur voor februari 2015 is betaald, zij het 48 uur te laat. IEF dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard ten aanzien van al haar overige vorderingen Ten aanzien van de overige panden waarvan ontruiming wordt gevorderd, is de Amsterdamse Voorzieningenrechter niet bevoegd. De banen van honderden werknemers en de handel van tientallen toeleveranciers in Maastricht, Den Haag en Utrecht zijn in het geding. Het is dan ook van belang dat de belangenafweging 1 2 Zie productie 3 V&D. In totaal leveren 1886 leveranciers op jaarbasis aan V&D. Zie productie 6 V&D. 2/9

3 die in dat verband dient plaats te vinden, wordt gemaakt door de relatief bevoegde rechter die terzake gebruik kan maken van lokale kennis IEF heeft dit ontvankelijkheidsprobleem ook zelf onderkend. Zij heeft V&D verzocht in te stemmen met bevoegdheid van de Amsterdamse Voorzieningenrechter. 4 Die instemming heeft V&D niet gegeven. 3. Retailmarkt en situatie V&D 3.1. Zowel de achtergrond van V&D als haar huidige situatie zijn publiekelijk bekend en hebben de afgelopen dagen uitvoerige aandacht gekregen in de media In enkele steekwoorden: V&D is de grootste warenhuisketen van Nederland die een geschiedenis kent van 127 jaar. V&D heeft 63 warenhuizen en 62 La Place restaurants. 5 V&D trekt circa 126 miljoen bezoekers per jaar en genereert daarmee een jaaromzet van circa 1 miljard. Bij V&D werken werknemers, los van de indirecte werkgelegenheid die V&D genereert. V&D vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Daarnaast neemt V&D op de Nederlandse retailmarkt een belangrijke plaats in: Zie rechtbank Amsterdam 29 april 2006, WR 2008/81: "Volgens art. 103 Rv is ten aanzien van huur van middenstandsbedrijfsruimte uitsluitend bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde is gelegen. ( ) De verwijzing is als een verplichting te beschouwen. ( ) Art. 103 Rv geeft de exclusieve bevoegdheid van de kantonrechter om te oordelen over huurgeschillen in zijn rechtsgebied. De logica van die competentiebepaling ligt volgens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 3, p. 23) in de noodzaak om de huurder extra bescherming te geven en om gebruik te kunnen maken van locale kennis. Die specifieke keuze van de wetgever moet zwaarder wegen dan de algemeen geformuleerde bepaling van art. 270 Rv." Zie productie 1 V&D. Waarvan tien in franchise. Bron: interne informatie V&D. 3/9

4 3.3. Sinds de economische crisis van 2008 staat de Nederlandse retailmarkt zwaar onder druk. De omzet per vierkante meter winkelruimte in de Nederlandse retailmarkt is sinds 2008 gedaald met 34,8%. Uiteraard is ook V&D getroffen door de economische crisis. In het bijzonder de dalende consumentenbestedingen in winkels hebben V&D hard geraakt. Deze economische omstandigheden hebben binnen V&D sinds 2008 geleid tot verschillende reorganisaties. Niet zonder resultaat. In deze buitengewoon lastige economische omstandigheden heeft V&D haar marktaandeel zelfs weten uit te breiden met meer dan 50% De commerciële uitdagingen werden voor de grote Nederlandse retailers - waaronder dus ook V&D - in 2014 nog groter als gevolg van stijgende online verkopen, dalende bezoekersaantallen en een opmerkelijk warme winter 7 als gevolg waarvan de omzet fors lager uitkwam dan voorzien. Deze omstandigheden hebben de liquiditeitspositie van V&D ernstig onder druk gezet V&D heeft zich tegen die achtergrond genoodzaakt gezien een herstructurering door te voeren. Onderdeel daarvan is het structureel terugbrengen van de vaste lasten. In dat kader heeft V&D aan verschillende partijen, waaronder (1) de aandeelhouder, (2) financierende banken, (3) de Belastingdienst, (4) werknemers en (5) de partijen die de bedrijfslocaties aan V&D verhuren, een pakket aan maatregelen voorgesteld. Deze herstructurering heeft als doel de continuïteit en maatschappelijke functie van V&D te waarborgen Dat die continuïteit ook daadwerkelijk gewaarborgd wordt onder het herstructureringsplan blijkt wel uit het feit dat aanzienlijke progressie wordt geboekt. Er bestaat concreet uitzicht op een investering van 40 miljoen van de aandeelhouder en ook de Belastingdienst en de banken hebben zich bereid verklaard mee te werken aan de herstructurering indien overeenstemming wordt bereikt over het totale pakket aan maatregelen. Er is dus een zeer concreet toekomstperspectief In het kader van haar herstructureringsplan heeft V&D ook een voorstel gedaan tot herstructurering van haar huurkosten. Gelet op de huidige trend van heronderhandelingen in de commercieel vastgoed sector, bevreemdt dat ook niet Zo schreef V&D op 19 januari 2015 aan IEF: 7 Het gevolg van een warme winter is dat het winkelend publiek significant minder warme winterkleding koopt, zoals bijvoorbeeld winterjassen. V&D heeft daarom in belangrijke mate moeten afschrijven op de ingekochte wintercollectie. 4/9

5 [ ] 3.9. V&D CEO Don Roach en CRO Harm Tunteler hebben deze brief vooraf telefonisch aangekondigd aan IEF (directeur Ronald Snijders) in het kader van een totaalpakket aan maatregelen dat V&D die dag zou presenteren aan alle betrokkenen De brief van V&D heeft geleid tot enkele voorstellen over en weer om de huurrelatie anders vorm te geven. IEF maakte echter direct aan het begin van de eerste bespreking terzake al duidelijk dat een faillissementsscenario van V&D voor haar de beste uitkomst zou zijn: 'Voor ons is de beste business case dat V&D failliet gaat.' In dat licht bezien bevreemdt het dan ook niet dat IEF in kort geding vorderingen heeft ingesteld die - indien toegewezen - het einde van V&D betekenen. Dit terwijl V&D had aangekondigd nog met een nieuw voorstel te zullen komen en V&D er alle vertrouwen in had dat zij met IEF tot overeenstemming zou komen. 4. Ontbinding niet gerechtvaardigd: ontruiming niet toewijsbaar Tekortkoming van geringe betekenis 4.1. V&D stelt voorop dat zij diverse panden in de IEF portefeuille al huurt sinds 1994 en dus ruim 20 jaar. V&D heeft steeds keurig op tijd voldaan aan haar huurverplichtingen. Nu is één keer sprake van een huurachterstand van drie dagen en wil IEF V&D meteen op straat zetten. Dat is evident disproportioneel IEF baseert haar vordering tot ontruiming op haar verwachting dat in een bodemprocedure de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomsten zou worden toegewezen. IEF gaat er echter aan voorbij dat voor ontbinding slechts plaats is indien sprake is een ernstig tekortschieten dat ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. 8 Daarvan is in dit geval geen sprake Een huurachterstand terzake het Amsterdamse filiaal is niet aan de orde. Op basis van deze stand van zaken kan een ontbinding in een bodemprocedure nimmer worden toegewezen. De vordering tot ontruiming dient alleen al hierom te worden afgewezen: 8 Zie artikel 6:265 BW. 5/9

6 "[Eiser] heeft immers bij de mondelinge behandeling erkend dat [gedaagde] weliswaar na de datum van dagvaarding zijn betalingsachterstand ten aanzien van de kale huur ( ) in zijn geheel heeft voldaan. De (financiële) onzekerheid of [gedaagde] in de toekomst tijdig de huur telkens zal voldoen, vormt onvoldoende grond om een spoedeisend belang aan te nemen dat zodanig zwaar weegt dat van [eiser] niet gevergd kan worden het resultaat van een bodemprocedure af te wachten." Terzake de overige drie filialen heeft V&D 50% betaald van de huur voor de maand februari. Er is dus sprake van een huurachterstand van (1) drie dagen, die (2) slechts een deel van de huursom bedraagt. Dit tekortschieten is dermate gering van betekenis dat voor ontbinding in een bodemprocedure op dit moment geen plaats is. Voor een ontruiming in kort geding, vooruitlopend op een ontbindingsvordering, is dan al helemaal geen plaats. 10 In de jurisprudentie wordt een huurachterstand van 1 maand zelfs "volstrekt onvoldoende" geacht om een ontruimingsvordering te rechtvaardigen, laat staan een 50% huurachterstand van drie dagen In haar dagvaarding betoogt IEF dat V&D zou hebben "aangekondigd ( ) de huur gedurende vier maanden niet te zullen betalen." Dat is onjuist. V&D heeft IEF in haar brief van 19 januari 2015 enkel een voorstel gedaan om tot een totaaloplossing te komen waarbij alle bij V&D betrokken partijen belang hebben. IEF heeft de brief ook zo opgevat, getuige het feit dat sindsdien gesprekken hebben plaatsgevonden. Voor zover IEF dus zou betogen dat met de brief van 19 januari 2015 sprake zou zijn van een reeds nu vaststaande tekortkoming voor een periode van vier maanden, faalt dat betoog Evenmin kan op basis van de brief bij IEF gegronde vrees bestaan voor een tekortkoming 12 die ziet op een periode van vier maanden. V&D is in gesprek met haar aandeelhouder, financiers, werknemers en andere betrokkenen om te komen tot een herstructurering. De financiële consequenties van die herstructurering voor de verschillende daarbij betrokken partijen zijn niet vastomlijnd. Met andere woorden: V&D is in onderhandeling over een totaaloplossing en de exac- 9 Zie Vzgr. rechtbank Limburg 18 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014: Zie Vzgr. rechtbank Gelderland 30 juli 2014, Prg. 2014/209; gerechtshof Leeuwarden ECLI:NL:GHLEE:2009:BI0878; Vzgr. rechtbank Alkmaar 6 oktober 2004, ECLI:NL:RBALK:2004:AR3207; gerechtshof Amsterdam 19 april 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ Gerechtshof Leeuwarden 24 maart 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BI0878: "( ) zou er hooguit sprake kunnen zijn van een huurachterstand van een maand, hetwelk volstrekt onvoldoende is om een vordering tot ontruiming te honoreren." 12 Vgl. artikel 6:80 lid 1 onder c BW. 6/9

7 te invulling daarvan is onderwerp van lopende gesprekken. De komende twee à drie weken zal daarover duidelijkheid bestaan Ook met IEF is V&D nog druk doende tot een oplossing te komen. Zelfs gisterenavond nog hebben V&D en IEF met elkaar gezocht naar alternatieven voor het voorstel van V&D van 19 januari 2015 en vanavond vindt een bijeenkomst plaats waar alle verhuurders welkom zijn en waar V&D haar voorstel ook nader zal toelichten. Ook dit bevestigt dat IEFs suggestie dat een tekortkoming voor de komende vier maanden zou vaststaan, onjuist is. Wat resteert is dus een 50% huurachterstand van drie dagen. Dat is te mager voor toewijzing van een ontruimingsvordering. Uitzonderlijk ingrijpende gevolgen 4.8. Het voorgaande geldt temeer gelet op de uitzonderlijk ingrijpende gevolgen van de ontbinding voor V&D. 13 Die gevolgen maken dat de belangen van V&D bij afwijzing van de gevorderde ontruiming zwaarder wegen dan de belangen van IEF bij toewijzing van haar vorderingen Het belang van V&D is gelegen in het creëren van ruimte het gaat om een periode van twee tot drie weken om de herstructurering te kunnen afronden en daarmee in het voortbestaan van de volledige V&D groep IEF vordert ontruiming van de vier belangrijkste V&D filialen die verantwoordelijk zijn voor 17% van de omzet van V&D. 14 Ontruiming van deze filialen in de huidige economische omstandigheden zal onherroepelijk leiden tot het einde van V&D. V&D kan een dergelijke terugval in de omzet in combinatie met een afvloeiingsregeling voor ruim 600 werknemers niet dragen. Het voorzienbare gevolg is dan ook dat niet alleen deze ruim 600 werknemers in Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht, maar alle werknemers van V&D hun baan verliezen. Bovendien verdampt de handel voor bijna 1900 leveranciers die een waarde vertegenwoordigt van ruim 680 miljoen euro. Tot slot zullen ook lokale economieën ernstig te lijden hebben onder dit scenario. V&D heeft een belangrijke aantrekkingskracht voor winkelend publiek waarvan honderden lokale ondernemers afhankelijk zijn. Het wegvallen van V&D zal met name in kleinere stadskernen de nekslag kunnen betekenen voor die ondernemers. 13 Ingevolge artikel 6:265 lid 1 BW is ontbinding niet gerechtvaardigd indien de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (proportionaliteitsbeginsel). Vgl. HR 22 oktober 1999, NJ 2000/208 (Twickler); HR 5 maart 1999, NJ 1999/444; HR 27 november 1998, NJ 1999/197 (De Bruin/Meiling). Zie ook Stolp, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming (diss.), 2007, p. 207 e.v. 14 Zie productie 4 V&D. 7/9

8 4.11. Kortom, aan de zijde van V&D spelen zwaarwegende maatschappelijke belangen en dreigende onomkeerbare gevolgen. Het is evident en jurisprudentie bevestigt dat ook dat deze omstandigheden doorslaggevend zijn voor de beoordeling van een ontruimingsvordering: "Daarbij dient zwaar te wegen dat een veroordeling tot ontruiming bij wijze van voorlopige voorziening veelal een definitief karakter heeft en aldus diep ingrijpt in het bedrijfsbelang van de huurder." 15 en: "Het is buiten kijf dat Ymere schade lijdt ( ). De omvang van die schade is echter niet bekend. ( ) Daar staat tegenover dat het ook buiten kijf is dat [huurder] schade lijdt wanneer zij thans tot ontruiming zal moeten overgaan. Het zal het einde van [huurder] betekenen. Onder de huidige economische omstandigheden vindt de kantonrechter dat geen aanvaardbaar gevolg." Het belang van V&D weegt zwaarder dan de belangen van IEF V&D stelt in dat verband voorop dat de schade van IEF in geval van afwijzing van de ontruimingsvordering niet vaststaat. Of en, zo ja, in hoeverre in de toekomst sprake zal zijn van schade aan de zijde van IEF is afhankelijk van de wijze waarop de herstructurering uiteindelijk wordt vormgegeven. V&D wijst er bijvoorbeeld op dat zij IEF een voorstel heeft gedaan voor een omzetafhankelijke huur in aanvulling op het maandelijks te betalen huurbedrag. Een dergelijk voorstel houdt in dat enige achterstand gedurende de resterende contractsduur zou kunnen worden ingelopen. 17 Ook oplossingen in het kader van aanpassing het aantal aangehuurde vierkante meters zijn bespreekbaar Daar komt bij dat IEF klaarblijkelijk beschikt over de financiële ruimte om zelfs een volledige huurvrije periode van vier maanden in te willigen. Uit IEFs eigen tegenvoorstel van 29 januari 2015 blijkt dat zij bereid was "de gewenste huurvrije periode ( ) voorwaardelijk [te] verlenen" waarbij de huurbetalingen op een escrow rekening zouden worden gedaan en uiteindelijk zouden vrijvallen ten gunste van V&D Rechtbank Noord-Holland 14 november 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10726 (onderstr. adv.). 16 Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY2302 (onderstr. adv.). 17 Vgl. rechtbank Noord-Holland 14 november 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014: Zie productie 7 bij dagvaarding, brief onder punt 4. 8/9

9 4.15. Tot slot is van belang dat IEF in geval van doorzetting van haar ontruimingsvordering evenmin huurinkomsten ontvangt van V&D noch van een nieuwe huurder. Een ontruiming zou de onderhandelingen over de herstructurering van V&D immers op voorhand kansloos maken en zal V&D in een surseancescenario dwingen. In dit scenario zal ongetwijfeld een afkoelingsperiode van twee tot vier maanden worden afgekondigd, gedurende welke periode IEF (1) een ontruimingsvonnis niet ten uitvoer zal kunnen leggen 19 en (2) geen huurinkomsten ontvangt. Met andere woorden: IEF heeft geen belang bij dit scenario ten opzichte van het voorstel dat V&D haar heeft gedaan en dus onvoldoende belang bij haar ontruimingsvordering Los van de ingrijpende (maatschappelijke) gevolgen van een deconfiture van V&D, heeft ook IEF bij die situatie geen belang. Het is onbegrijpelijk dat zij V&D die richting op stuurt, waar zij op dit moment de kans en de ruimte heeft met V&D te onderhandelen over een voor beide partijen acceptabel resultaat, waarbij ook de herstructurering van V&D een reële kans kan krijgen Onder die omstandigheden gaat het inzetten van het paardenmiddel van ontruiming van de belangrijkste V&D filialen voor een huurachterstand van drie dagen en met betrekking tot een deel van de huursom alle proporties te buiten. De belangen van V&D en de enorme maatschappelijke belangen die in het geding zijn, wegen zwaarder dan de belangen van IEF. De vorderingen van IEF dienen te worden afgewezen. 5. Vorderingen tot nakoming niet toewijsbaar 5.1. Tot slot dienen ook de (voorwaardelijke) vorderingen tot nakoming van de huurovereenkomst te worden afgewezen In de eerste plaats geldt ook hier dat de Amsterdamse Voorzieningenrechter enkel bevoegd is terzake de (voorwaardelijke) vorderingen die zien op het Amsterdamse filiaal. Er is geen sprake van een tekortschieten onder deze huurovereenkomst. De vordering tot nakoming is dan ook zonder grondslag en dus niet toewijsbaar Ten aanzien van de overige vorderingen geldt dat V&D hiervoor al heeft toegelicht dat de situatie als bedoeld in artikel 6:80 lid 1 onder c BW zich hier niet voordoet. Onder die omstandigheden valt niet in te zien welk belang IEF heeft bij toewijzing van haar vorderingen. 19 HR 13 mei 2005, JOR 2005/222. 9/9

10 6. Conclusie 6.1. Vandaag liggen enkel de vorderingen voor die verband houden met het Amsterdamse filiaal. Terzake is geen sprake van een tekortschieten en de vorderingen van IEF moeten dan ook worden afgewezen 6.2. Ook overigens zijn de vorderingen van IEF niet toewijsbaar. De tekortkoming is daarvoor te gering en de omvangrijke (maatschappelijke) belangen aan de zijde van V&D maken een ontruiming met alle onomkeerbare gevolgen van dien onaanvaardbaar. Deze zaak wordt behandeld door J.W. de Groot en M.V.A. Heuten Postbus AM Amsterdam T F E 10/9

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis EJEA 16037 ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak31122015 Datum publicatie15032016 ZaaknummerC/15/237023 / KG ZA 151031 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT E.I. Bouma 1 Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever de kantonrechter verzoekt

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Noord Holland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Noord Holland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBNHO:2016:5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 15042016 Datum publicatie 07072016 Rechtbank NoordHolland Zaaknummer C/15/241793

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease)

ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease) ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease) Inleiding In het hierna te bespreken arrest heeft de Hoge Raad beslist

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me...

WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me... Samenvatting - Uitspraak WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me... 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap;

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen Vordering tot instelling ondernemingsraad vóór afronding lopende reorganisatie bij notariskantoor met 60 werknemers. Veroordeling tot houden van personeelsvergadering. De kantonrechter verbiedt de werkgever

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden.

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden. vonnis " IN NAAM VAN DE KONING RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/475239 / HA ZA 14-1167 Vonnis van in de zaak van DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENSTIMIDDEN-EN (voorheen: de Ontvanger

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 18-02-2010 Datum publicatie: 26-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Onder

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Utrecht (hierna: de Inspecteur).

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Utrecht (hierna: de Inspecteur). Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummers 13/01158 en 13/01159 uitspraakdatum: 24 februari 2015 nummer / Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

Nadere informatie

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: 11 11 augustus2016 1. Tot uitgangspunt dient het volgende: Feiten GRONDEN VAN DE BESLISSING Vonnis is bepaald op

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 5 LJN: BO4930, Hoge Raad, 09/03103 Datum uitspraak: 28-01-2011 Datum publicatie: 28-01-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verbintenissenrecht. Zekerheidsstelling;

Nadere informatie

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning JHV 2014/116 Rechtbank Limburg, 17-05-2014, C-04-122550-KG ZA 13-82, ECLI:NL:RBLIM:2014:4767 Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning Publicatie JHV

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 1

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 1 het huurprijsbeleid per 1 juli 2010 1 inhoudsopgave 1 Het huurprijsbeleid per 1 juli 2010 Versterking secretariaat met Jacqueline Tuinbeek 2 Corporatiebestel blijft voorlopig in stand 4 Verzwijgen huurkorting

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 28 december 2014 Partijen : Appellant en Radboud Universiteit Nijmegen Trefwoorden : Aanmaning ter voldoening Betalingsverplichting

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK ZUTPHEN

vonnis RECHTBANK ZUTPHEN vonnis RECHTBANK ZUTPHEN Sector Civiel - Afdeling Handel zaaknummer I rolnummer: 89388 l HA ZA 07-104 1 Vonnis van 3 maart 2010 in de zaak van I. de vennootschap naar buitenlands recht FASHION BOX S.P.A.,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak. vonnis

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak. vonnis ECLI:NL:RBAMS:2014:1001 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 27-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer 2052416 CV EXPL 13-12323 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 6 18-01-16 09:21 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5012 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 09-07-2013 Datum publicatie 11-07-2013

Nadere informatie

Jurisprudentieregister

Jurisprudentieregister Jurisprudentieregister De uitspraken van het gerechtshof en de rechtbank zijn, tenzij anders vermeld, niet gepubliceerd. Om controle van deze ongepubliceerde rechtspraak mogelijk te maken zijn telkens

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink http://de Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 03-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer HD 200.153.080_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014 SURSEANCEVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De bewindvoerder baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond.

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/480907 / KG ZA 15-41 Vonnis in kort geding van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] FASHION TRADE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER ARREST

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER ARREST HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER Nr. C98/080HR ARREST in de zaak van: DE GEMEENTE GRONINGEN,gevestigd te Groningen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat: voorheen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging)

Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Roermond Burgerlijk recht Zaaknummer:' Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging) in de zaak van: eiser, wonende te aan het

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2385 (062.02), ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

De macht van de huurder

De macht van de huurder De macht van de huurder Het team Hans-Mark Giezen Rutger Oranje Monique Laenen Legal Business Day 2010 - De macht van de huurder 08-09-2010 3 De macht van de huurder De huurder staat steeds centraler bij

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie