PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:"

Transcriptie

1 Rechtbank te Amsterdam Datum zitting: 3 februari 2015 Rolnummer: KG ZA 15/107 PLEITAANTEKENINGEN MRS. J.W. DE GROOT EN M.V.A. HEUTEN inzake: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: V&D B.V. ("V&D"), en V&D Group Holding B.V., beide gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam gedaagden, advocaten: mrs. J.W. de Groot en M.V.A. Heuten, tegen: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: IEF Capital Vastgoed Rietveld (Monumenten) B.V., IEF Capital Vastgoed Èta West (Gold) B.V., IEF Berlage Amsterdam (Kalverstraat) B.V., IEF Berlage Arnhem (Velperplein) B.V., IEF Capital Vastgoed Rietveld (Beverwijk-Breestraat) B.V., IEF Berlage Den Haag (Grote Marktstraat V) B.V., IEF Berlage Groningen (Grote Markt) B.V., IEF Capital Vastgoed Èta Oost (Hoorn-Grote Noord) B.V., IEF Berlage Maastricht (Grote Straat V) B.V., IEF Berlage Nijmegen (Grote Markt V) B.V., IEF Berlage Utrecht (Boven Clarenburg) B.V., en IEF Capital Vastgoed Èta West (Venlo) B.V., (hierna samen: "IEF"), alle gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, eiseressen, advocaten: mrs. H. Ferment en J.L. Zijlma

2 1. Inleiding 1.1. 'Voor ons is de beste business case dat V&D failliet gaat.' Dit was de openingszin van IEF toen V&D haar benaderde met voorstel voor een pakket aan maatregelen dat noodzakelijk is om de continuïteit van V&D te waarborgen Aan de zijde van V&D staat het lot van bijna werknemers op het spel. Bovendien zijn honderden leveranciers voor hun ondernemingen volledig of voor een groot deel afhankelijk van V&D. 1 Het gaat voor hen om een jaaromzet van ruim 680 miljoen. Als het misgaat met V&D, krijgt een groot aantal lokale economieën in Nederland het gaat om 63 warenhuizen verspreid over het hele land een zware klap te verduren. IEF duwt V&D en haar werknemers richting die afgrond met dit kort geding In het navolgende zal ik slechts enkele woorden besteden aan de feitelijke achtergronden van de zaak, waarna ik namens V&D zal toelichten dat de thans ontstane situatie geen grondslag biedt voor de door IEF gewenste ontruiming. Tot slot zal ik toelichten dat de (voorwaardelijke) vorderingen tot nakoming niet toewijsbaar zijn Vraag is echter of vandaag een inhoudelijk debat zou moeten worden gevoerd over deze zaak. De huur voor februari voor het filiaal in Amsterdam is door V&D volledig voldaan. 2 Ten aanzien van de andere filialen is de Amsterdamse Voorzieningenrechter niet bevoegd. 2. Bevoegdheid 2.1. Artikel 103 Rv is van dwingend recht. Op grond van deze bepaling staat vast dat de Amsterdamse Voorzieningenrechter uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover die betrekking hebben op het Amsterdamse V&D filiaal. Ten aanzien van het Amsterdamse filiaal geldt dat de huur voor februari 2015 is betaald, zij het 48 uur te laat. IEF dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard ten aanzien van al haar overige vorderingen Ten aanzien van de overige panden waarvan ontruiming wordt gevorderd, is de Amsterdamse Voorzieningenrechter niet bevoegd. De banen van honderden werknemers en de handel van tientallen toeleveranciers in Maastricht, Den Haag en Utrecht zijn in het geding. Het is dan ook van belang dat de belangenafweging 1 2 Zie productie 3 V&D. In totaal leveren 1886 leveranciers op jaarbasis aan V&D. Zie productie 6 V&D. 2/9

3 die in dat verband dient plaats te vinden, wordt gemaakt door de relatief bevoegde rechter die terzake gebruik kan maken van lokale kennis IEF heeft dit ontvankelijkheidsprobleem ook zelf onderkend. Zij heeft V&D verzocht in te stemmen met bevoegdheid van de Amsterdamse Voorzieningenrechter. 4 Die instemming heeft V&D niet gegeven. 3. Retailmarkt en situatie V&D 3.1. Zowel de achtergrond van V&D als haar huidige situatie zijn publiekelijk bekend en hebben de afgelopen dagen uitvoerige aandacht gekregen in de media In enkele steekwoorden: V&D is de grootste warenhuisketen van Nederland die een geschiedenis kent van 127 jaar. V&D heeft 63 warenhuizen en 62 La Place restaurants. 5 V&D trekt circa 126 miljoen bezoekers per jaar en genereert daarmee een jaaromzet van circa 1 miljard. Bij V&D werken werknemers, los van de indirecte werkgelegenheid die V&D genereert. V&D vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Daarnaast neemt V&D op de Nederlandse retailmarkt een belangrijke plaats in: Zie rechtbank Amsterdam 29 april 2006, WR 2008/81: "Volgens art. 103 Rv is ten aanzien van huur van middenstandsbedrijfsruimte uitsluitend bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde is gelegen. ( ) De verwijzing is als een verplichting te beschouwen. ( ) Art. 103 Rv geeft de exclusieve bevoegdheid van de kantonrechter om te oordelen over huurgeschillen in zijn rechtsgebied. De logica van die competentiebepaling ligt volgens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 3, p. 23) in de noodzaak om de huurder extra bescherming te geven en om gebruik te kunnen maken van locale kennis. Die specifieke keuze van de wetgever moet zwaarder wegen dan de algemeen geformuleerde bepaling van art. 270 Rv." Zie productie 1 V&D. Waarvan tien in franchise. Bron: interne informatie V&D. 3/9

4 3.3. Sinds de economische crisis van 2008 staat de Nederlandse retailmarkt zwaar onder druk. De omzet per vierkante meter winkelruimte in de Nederlandse retailmarkt is sinds 2008 gedaald met 34,8%. Uiteraard is ook V&D getroffen door de economische crisis. In het bijzonder de dalende consumentenbestedingen in winkels hebben V&D hard geraakt. Deze economische omstandigheden hebben binnen V&D sinds 2008 geleid tot verschillende reorganisaties. Niet zonder resultaat. In deze buitengewoon lastige economische omstandigheden heeft V&D haar marktaandeel zelfs weten uit te breiden met meer dan 50% De commerciële uitdagingen werden voor de grote Nederlandse retailers - waaronder dus ook V&D - in 2014 nog groter als gevolg van stijgende online verkopen, dalende bezoekersaantallen en een opmerkelijk warme winter 7 als gevolg waarvan de omzet fors lager uitkwam dan voorzien. Deze omstandigheden hebben de liquiditeitspositie van V&D ernstig onder druk gezet V&D heeft zich tegen die achtergrond genoodzaakt gezien een herstructurering door te voeren. Onderdeel daarvan is het structureel terugbrengen van de vaste lasten. In dat kader heeft V&D aan verschillende partijen, waaronder (1) de aandeelhouder, (2) financierende banken, (3) de Belastingdienst, (4) werknemers en (5) de partijen die de bedrijfslocaties aan V&D verhuren, een pakket aan maatregelen voorgesteld. Deze herstructurering heeft als doel de continuïteit en maatschappelijke functie van V&D te waarborgen Dat die continuïteit ook daadwerkelijk gewaarborgd wordt onder het herstructureringsplan blijkt wel uit het feit dat aanzienlijke progressie wordt geboekt. Er bestaat concreet uitzicht op een investering van 40 miljoen van de aandeelhouder en ook de Belastingdienst en de banken hebben zich bereid verklaard mee te werken aan de herstructurering indien overeenstemming wordt bereikt over het totale pakket aan maatregelen. Er is dus een zeer concreet toekomstperspectief In het kader van haar herstructureringsplan heeft V&D ook een voorstel gedaan tot herstructurering van haar huurkosten. Gelet op de huidige trend van heronderhandelingen in de commercieel vastgoed sector, bevreemdt dat ook niet Zo schreef V&D op 19 januari 2015 aan IEF: 7 Het gevolg van een warme winter is dat het winkelend publiek significant minder warme winterkleding koopt, zoals bijvoorbeeld winterjassen. V&D heeft daarom in belangrijke mate moeten afschrijven op de ingekochte wintercollectie. 4/9

5 [ ] 3.9. V&D CEO Don Roach en CRO Harm Tunteler hebben deze brief vooraf telefonisch aangekondigd aan IEF (directeur Ronald Snijders) in het kader van een totaalpakket aan maatregelen dat V&D die dag zou presenteren aan alle betrokkenen De brief van V&D heeft geleid tot enkele voorstellen over en weer om de huurrelatie anders vorm te geven. IEF maakte echter direct aan het begin van de eerste bespreking terzake al duidelijk dat een faillissementsscenario van V&D voor haar de beste uitkomst zou zijn: 'Voor ons is de beste business case dat V&D failliet gaat.' In dat licht bezien bevreemdt het dan ook niet dat IEF in kort geding vorderingen heeft ingesteld die - indien toegewezen - het einde van V&D betekenen. Dit terwijl V&D had aangekondigd nog met een nieuw voorstel te zullen komen en V&D er alle vertrouwen in had dat zij met IEF tot overeenstemming zou komen. 4. Ontbinding niet gerechtvaardigd: ontruiming niet toewijsbaar Tekortkoming van geringe betekenis 4.1. V&D stelt voorop dat zij diverse panden in de IEF portefeuille al huurt sinds 1994 en dus ruim 20 jaar. V&D heeft steeds keurig op tijd voldaan aan haar huurverplichtingen. Nu is één keer sprake van een huurachterstand van drie dagen en wil IEF V&D meteen op straat zetten. Dat is evident disproportioneel IEF baseert haar vordering tot ontruiming op haar verwachting dat in een bodemprocedure de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomsten zou worden toegewezen. IEF gaat er echter aan voorbij dat voor ontbinding slechts plaats is indien sprake is een ernstig tekortschieten dat ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. 8 Daarvan is in dit geval geen sprake Een huurachterstand terzake het Amsterdamse filiaal is niet aan de orde. Op basis van deze stand van zaken kan een ontbinding in een bodemprocedure nimmer worden toegewezen. De vordering tot ontruiming dient alleen al hierom te worden afgewezen: 8 Zie artikel 6:265 BW. 5/9

6 "[Eiser] heeft immers bij de mondelinge behandeling erkend dat [gedaagde] weliswaar na de datum van dagvaarding zijn betalingsachterstand ten aanzien van de kale huur ( ) in zijn geheel heeft voldaan. De (financiële) onzekerheid of [gedaagde] in de toekomst tijdig de huur telkens zal voldoen, vormt onvoldoende grond om een spoedeisend belang aan te nemen dat zodanig zwaar weegt dat van [eiser] niet gevergd kan worden het resultaat van een bodemprocedure af te wachten." Terzake de overige drie filialen heeft V&D 50% betaald van de huur voor de maand februari. Er is dus sprake van een huurachterstand van (1) drie dagen, die (2) slechts een deel van de huursom bedraagt. Dit tekortschieten is dermate gering van betekenis dat voor ontbinding in een bodemprocedure op dit moment geen plaats is. Voor een ontruiming in kort geding, vooruitlopend op een ontbindingsvordering, is dan al helemaal geen plaats. 10 In de jurisprudentie wordt een huurachterstand van 1 maand zelfs "volstrekt onvoldoende" geacht om een ontruimingsvordering te rechtvaardigen, laat staan een 50% huurachterstand van drie dagen In haar dagvaarding betoogt IEF dat V&D zou hebben "aangekondigd ( ) de huur gedurende vier maanden niet te zullen betalen." Dat is onjuist. V&D heeft IEF in haar brief van 19 januari 2015 enkel een voorstel gedaan om tot een totaaloplossing te komen waarbij alle bij V&D betrokken partijen belang hebben. IEF heeft de brief ook zo opgevat, getuige het feit dat sindsdien gesprekken hebben plaatsgevonden. Voor zover IEF dus zou betogen dat met de brief van 19 januari 2015 sprake zou zijn van een reeds nu vaststaande tekortkoming voor een periode van vier maanden, faalt dat betoog Evenmin kan op basis van de brief bij IEF gegronde vrees bestaan voor een tekortkoming 12 die ziet op een periode van vier maanden. V&D is in gesprek met haar aandeelhouder, financiers, werknemers en andere betrokkenen om te komen tot een herstructurering. De financiële consequenties van die herstructurering voor de verschillende daarbij betrokken partijen zijn niet vastomlijnd. Met andere woorden: V&D is in onderhandeling over een totaaloplossing en de exac- 9 Zie Vzgr. rechtbank Limburg 18 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014: Zie Vzgr. rechtbank Gelderland 30 juli 2014, Prg. 2014/209; gerechtshof Leeuwarden ECLI:NL:GHLEE:2009:BI0878; Vzgr. rechtbank Alkmaar 6 oktober 2004, ECLI:NL:RBALK:2004:AR3207; gerechtshof Amsterdam 19 april 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ Gerechtshof Leeuwarden 24 maart 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BI0878: "( ) zou er hooguit sprake kunnen zijn van een huurachterstand van een maand, hetwelk volstrekt onvoldoende is om een vordering tot ontruiming te honoreren." 12 Vgl. artikel 6:80 lid 1 onder c BW. 6/9

7 te invulling daarvan is onderwerp van lopende gesprekken. De komende twee à drie weken zal daarover duidelijkheid bestaan Ook met IEF is V&D nog druk doende tot een oplossing te komen. Zelfs gisterenavond nog hebben V&D en IEF met elkaar gezocht naar alternatieven voor het voorstel van V&D van 19 januari 2015 en vanavond vindt een bijeenkomst plaats waar alle verhuurders welkom zijn en waar V&D haar voorstel ook nader zal toelichten. Ook dit bevestigt dat IEFs suggestie dat een tekortkoming voor de komende vier maanden zou vaststaan, onjuist is. Wat resteert is dus een 50% huurachterstand van drie dagen. Dat is te mager voor toewijzing van een ontruimingsvordering. Uitzonderlijk ingrijpende gevolgen 4.8. Het voorgaande geldt temeer gelet op de uitzonderlijk ingrijpende gevolgen van de ontbinding voor V&D. 13 Die gevolgen maken dat de belangen van V&D bij afwijzing van de gevorderde ontruiming zwaarder wegen dan de belangen van IEF bij toewijzing van haar vorderingen Het belang van V&D is gelegen in het creëren van ruimte het gaat om een periode van twee tot drie weken om de herstructurering te kunnen afronden en daarmee in het voortbestaan van de volledige V&D groep IEF vordert ontruiming van de vier belangrijkste V&D filialen die verantwoordelijk zijn voor 17% van de omzet van V&D. 14 Ontruiming van deze filialen in de huidige economische omstandigheden zal onherroepelijk leiden tot het einde van V&D. V&D kan een dergelijke terugval in de omzet in combinatie met een afvloeiingsregeling voor ruim 600 werknemers niet dragen. Het voorzienbare gevolg is dan ook dat niet alleen deze ruim 600 werknemers in Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht, maar alle werknemers van V&D hun baan verliezen. Bovendien verdampt de handel voor bijna 1900 leveranciers die een waarde vertegenwoordigt van ruim 680 miljoen euro. Tot slot zullen ook lokale economieën ernstig te lijden hebben onder dit scenario. V&D heeft een belangrijke aantrekkingskracht voor winkelend publiek waarvan honderden lokale ondernemers afhankelijk zijn. Het wegvallen van V&D zal met name in kleinere stadskernen de nekslag kunnen betekenen voor die ondernemers. 13 Ingevolge artikel 6:265 lid 1 BW is ontbinding niet gerechtvaardigd indien de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (proportionaliteitsbeginsel). Vgl. HR 22 oktober 1999, NJ 2000/208 (Twickler); HR 5 maart 1999, NJ 1999/444; HR 27 november 1998, NJ 1999/197 (De Bruin/Meiling). Zie ook Stolp, Ontbinding, schadevergoeding en nakoming (diss.), 2007, p. 207 e.v. 14 Zie productie 4 V&D. 7/9

8 4.11. Kortom, aan de zijde van V&D spelen zwaarwegende maatschappelijke belangen en dreigende onomkeerbare gevolgen. Het is evident en jurisprudentie bevestigt dat ook dat deze omstandigheden doorslaggevend zijn voor de beoordeling van een ontruimingsvordering: "Daarbij dient zwaar te wegen dat een veroordeling tot ontruiming bij wijze van voorlopige voorziening veelal een definitief karakter heeft en aldus diep ingrijpt in het bedrijfsbelang van de huurder." 15 en: "Het is buiten kijf dat Ymere schade lijdt ( ). De omvang van die schade is echter niet bekend. ( ) Daar staat tegenover dat het ook buiten kijf is dat [huurder] schade lijdt wanneer zij thans tot ontruiming zal moeten overgaan. Het zal het einde van [huurder] betekenen. Onder de huidige economische omstandigheden vindt de kantonrechter dat geen aanvaardbaar gevolg." Het belang van V&D weegt zwaarder dan de belangen van IEF V&D stelt in dat verband voorop dat de schade van IEF in geval van afwijzing van de ontruimingsvordering niet vaststaat. Of en, zo ja, in hoeverre in de toekomst sprake zal zijn van schade aan de zijde van IEF is afhankelijk van de wijze waarop de herstructurering uiteindelijk wordt vormgegeven. V&D wijst er bijvoorbeeld op dat zij IEF een voorstel heeft gedaan voor een omzetafhankelijke huur in aanvulling op het maandelijks te betalen huurbedrag. Een dergelijk voorstel houdt in dat enige achterstand gedurende de resterende contractsduur zou kunnen worden ingelopen. 17 Ook oplossingen in het kader van aanpassing het aantal aangehuurde vierkante meters zijn bespreekbaar Daar komt bij dat IEF klaarblijkelijk beschikt over de financiële ruimte om zelfs een volledige huurvrije periode van vier maanden in te willigen. Uit IEFs eigen tegenvoorstel van 29 januari 2015 blijkt dat zij bereid was "de gewenste huurvrije periode ( ) voorwaardelijk [te] verlenen" waarbij de huurbetalingen op een escrow rekening zouden worden gedaan en uiteindelijk zouden vrijvallen ten gunste van V&D Rechtbank Noord-Holland 14 november 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10726 (onderstr. adv.). 16 Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY2302 (onderstr. adv.). 17 Vgl. rechtbank Noord-Holland 14 november 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014: Zie productie 7 bij dagvaarding, brief onder punt 4. 8/9

9 4.15. Tot slot is van belang dat IEF in geval van doorzetting van haar ontruimingsvordering evenmin huurinkomsten ontvangt van V&D noch van een nieuwe huurder. Een ontruiming zou de onderhandelingen over de herstructurering van V&D immers op voorhand kansloos maken en zal V&D in een surseancescenario dwingen. In dit scenario zal ongetwijfeld een afkoelingsperiode van twee tot vier maanden worden afgekondigd, gedurende welke periode IEF (1) een ontruimingsvonnis niet ten uitvoer zal kunnen leggen 19 en (2) geen huurinkomsten ontvangt. Met andere woorden: IEF heeft geen belang bij dit scenario ten opzichte van het voorstel dat V&D haar heeft gedaan en dus onvoldoende belang bij haar ontruimingsvordering Los van de ingrijpende (maatschappelijke) gevolgen van een deconfiture van V&D, heeft ook IEF bij die situatie geen belang. Het is onbegrijpelijk dat zij V&D die richting op stuurt, waar zij op dit moment de kans en de ruimte heeft met V&D te onderhandelen over een voor beide partijen acceptabel resultaat, waarbij ook de herstructurering van V&D een reële kans kan krijgen Onder die omstandigheden gaat het inzetten van het paardenmiddel van ontruiming van de belangrijkste V&D filialen voor een huurachterstand van drie dagen en met betrekking tot een deel van de huursom alle proporties te buiten. De belangen van V&D en de enorme maatschappelijke belangen die in het geding zijn, wegen zwaarder dan de belangen van IEF. De vorderingen van IEF dienen te worden afgewezen. 5. Vorderingen tot nakoming niet toewijsbaar 5.1. Tot slot dienen ook de (voorwaardelijke) vorderingen tot nakoming van de huurovereenkomst te worden afgewezen In de eerste plaats geldt ook hier dat de Amsterdamse Voorzieningenrechter enkel bevoegd is terzake de (voorwaardelijke) vorderingen die zien op het Amsterdamse filiaal. Er is geen sprake van een tekortschieten onder deze huurovereenkomst. De vordering tot nakoming is dan ook zonder grondslag en dus niet toewijsbaar Ten aanzien van de overige vorderingen geldt dat V&D hiervoor al heeft toegelicht dat de situatie als bedoeld in artikel 6:80 lid 1 onder c BW zich hier niet voordoet. Onder die omstandigheden valt niet in te zien welk belang IEF heeft bij toewijzing van haar vorderingen. 19 HR 13 mei 2005, JOR 2005/222. 9/9

10 6. Conclusie 6.1. Vandaag liggen enkel de vorderingen voor die verband houden met het Amsterdamse filiaal. Terzake is geen sprake van een tekortschieten en de vorderingen van IEF moeten dan ook worden afgewezen 6.2. Ook overigens zijn de vorderingen van IEF niet toewijsbaar. De tekortkoming is daarvoor te gering en de omvangrijke (maatschappelijke) belangen aan de zijde van V&D maken een ontruiming met alle onomkeerbare gevolgen van dien onaanvaardbaar. Deze zaak wordt behandeld door J.W. de Groot en M.V.A. Heuten Postbus AM Amsterdam T F E 10/9

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 200.181.068/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 Instantie Datum uitspraak 20-07-2016 Datum publicatie 29-07-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 5164243 VV EXPL 16-58 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-04-2005 Datum publicatie 09-06-2005 Zaaknummer 125734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-05-2017 Datum publicatie 30-05-2017 Zaaknummer 5848842 KK EXPL 17-331 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027

ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027 ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 05-02-2004 Datum publicatie 05-02-2004 Zaaknummer 171736/KG ZA 03-1244 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 6141583 CV EXPL 17-4279 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 31-07-2007 Zaaknummer 0600466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 01-03-2006 Datum publicatie 02-03-2006 Zaaknummer 294894/ CV EXPL 05-12926 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 28-10-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 2277457 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7784

ECLI:NL:GHARL:2016:7784 ECLI:NL:GHARL:2016:7784 Instantie Datum uitspraak 27-09-2016 Datum publicatie 28-09-2016 Zaaknummer 200.137.907/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122 ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2122 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 09-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 111238 / KG ZA 09-203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 03-08-2016 Zaaknummer KK 16-719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 Instantie Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 5520151 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:262

ECLI:NL:RBNNE:2016:262 ECLI:NL:RBNNE:2016:262 Instantie Datum uitspraak 27-01-2016 Datum publicatie 27-01-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 4701902 / CV EXPL 15-13934 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2009:21051

ECLI:NL:RBSGR:2009:21051 ECLI:NL:RBSGR:2009:21051 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 03-11-2009 Datum publicatie 29-10-2014 Zaaknummer 342441 - KG ZA 09-925 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:879

ECLI:NL:GHARL:2017:879 ECLI:NL:GHARL:2017:879 Instantie Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 09-02-2017 Zaaknummer 200.189.885 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Nieuwsbrief PVU augustus 2017

Nieuwsbrief PVU augustus 2017 Beste relatie, Nieuwsbrief PVU augustus 2017 Ook de afgelopen maanden zijn er weer uitspraken door onze rechtbanken gepubliceerd, die wij graag onder uw aandacht brengen. Wij zullen de uitspraken voortaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 08-06-2011 Datum publicatie 15-06-2011 Zaaknummer 112142 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:172

ECLI:NL:OGEAA:2017:172 ECLI:NL:OGEAA:2017:172 Instantie Datum uitspraak 14-03-2017 Datum publicatie 17-03-2017 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer EJ nr. 1286 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7402 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 31-05-2011 Datum publicatie 08-06-2011 Zaaknummer 200.070.709/01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZLY:2010:BN3723, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:8692

ECLI:NL:RBNHO:2016:8692 ECLI:NL:RBNHO:2016:8692 Instantie Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 29-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 4944502 \ CV EXPL 16-2652

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3651

ECLI:NL:RBOVE:2015:3651 ECLI:NL:RBOVE:2015:3651 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22072015 Datum publicatie 31072015 Zaaknummer C/08/172202 / KG ZA 15188 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis EJEA 16037 ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak31122015 Datum publicatie15032016 ZaaknummerC/15/237023 / KG ZA 151031 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:8739

ECLI:NL:RBROT:2013:8739 ECLI:NL:RBROT:2013:8739 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-08-2013 Datum publicatie 06-11-2013 Zaaknummer 2023829 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Zaaknummer 200.169.276-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:1417

ECLI:NL:RBOVE:2017:1417 ECLI:NL:RBOVE:2017:1417 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 30-03-2017 Zaaknummer 5741705 \ CV EXPL 17-1439 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046

ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046 ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046 Instantie Datum uitspraak 17-03-2006 Datum publicatie 10-05-2006 Zaaknummer 04/1582 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief PVU februari 2017

Nieuwsbrief PVU februari 2017 Geachte lezer(s), Nieuwsbrief PVU februari 2017 Ook in het nieuwe jaar 2017 blijven wij u graag op de hoogte brengen van de meest actuele uitspraken, relevante ontwikkelingen en nieuws binnen het huurrecht,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen ECLI:NL:CBB:2016:406 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 22-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 16/717 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:231 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2015:231 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2015:231 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 02-02-2015 Zaaknummer HD 200.152.247_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT E.I. Bouma 1 Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever de kantonrechter verzoekt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 Instantie Datum uitspraak 14-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 6222188 / 17-7237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7118

ECLI:NL:RBNHO:2015:7118 ECLI:NL:RBNHO:2015:7118 Instantie Datum uitspraak 25-06-2015 Datum publicatie 24-08-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4157422 - KG EXPL 15-91 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie