TROMPENBURG ADVOCATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TROMPENBURG ADVOCATEN"

Transcriptie

1 VIA FALK COURIER Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede De heer M. Jansen Raadhuisplein HA HEEMSTEDE 12NOV,2014 Mr KW. Hulzinga Mr J.W. Spanjer Mr D.E.J. Maes Mr A. van der Weijden* Mr E.J. Huizinga aangesloten hi : E.E.S.V. LAW LINK Advocaten *Lld Vereniging LeUselsrhadc Advocaten (LSA) Scholcrwcg 12 G ebouw Trora penbu rg Postbus CB Haarlem Telefoon Telefax Haarlem : 11 november 2014 Dossier : Vogel/gem. Heemstede 3 (hb) Tevens : handhavingsverzoek Geachte heer, Zoals u weet hebben de heer en mevrouw Koopman s-vogel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank tot ongegrondverklaring van het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning Jan van Goyenstraat nr. 2 te Heemstede. Bijgaand treft u aan een aanvulling van de beroepsgronden, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs. Ik vraag voorts uw aandacht voor het volgende. Gebleken is dat de vergunninghouder de voorwaarden aan de omgevingsvergunning met voeten treedt. Zoals u weet exploiteert de vergunninghouder een terras hetgeen in strijd is met de omgevingsvergunning, nu dit terras niet vergund is. Gebleken is dat er inmiddels ook warmtelampen zijn aangebracht, waarmee feitelijk een uitbreiding van de horeca-inrichting heeft plaatsgevonden. Voorts is de inrichting stelselmatig na uur open en zelfs tot circa uur. Bijgaand treft u aan een print van de website van de inrichting, waaruit blijkt dat er geadverteerd wordt met besloten feestjes vanaf 20 personen. Kennelijk denkt de -^LINK,^ De ;Kinspr;ikcliiklu*iH is hcpcrkt lol ht't heilrafi dat in ren voorkom end yeval door dc verzekeraar wordl uilyekeeid.

2 vergunninghouder dat besloten feestjes niet vallen onder de vigeur van de omgevingsvergunning. Ik verzoek u uitdrukkelijk de vergunninghouder op zijn verplichtingen te wijzen en zo nodig te handhaven. Ik verzoek u mij daartoe binnen één week na heden te berichten. Cliënten hebben ook de politie herhaalde malen ingelicht over overtreding van de omgevingsvergunning, maar zoals volstrekt te doen gebruikelijk in Heemstede leidt dat niet tot enige actie. Indien ik niet binnen één week na heden bericht van u krijg heb ik opdracht om zowel het College als de uitbater in kort geding te betrekken. Ik ga er echter vanuit dat het College zich bewust is van zijn plicht om handhavend op te treden, ook wat betreft het illegale terras. In afwachting van uw berichten, met vriendelyk jke groet, J.W. Spanjer Bijl. I^ 7 JUNK

3 FEESTJE OF AFSCHEID VIEREN BIJ EEFIES? 20MEI2014EEF1ESCO Wij kunnen dat bij Eefies ook geheel voor u verzorgen (besloten feest vanaf 20 personen) met verschillende hapjes (eventueel maaltijden) geheel naar uw wens en stijl en drankjes. Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen op of

4 Raad Van State Afdeling Bestuursrechtspraak Postbus EA S-GRAVENHAGE Haarlem 11 november 2014 Dossier Vogel/gem. Heemstede 3 (hb) Uw ref /I/Al Betreft aanvulling gronden hoger beroepschrift (tevens per fax verzonden op 11/11/2014) Geachte heer, mevrouw, Namens de heer C.H. KOOPMANS en mevrouw P.G. VOGEL, beiden wonende aan het Jan Miense Molenaerplein 7 te 2102 CE Heemstede, heb ik d.d. 30 september 2014 sauverend hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord- Holland, locatie Haarlem, d.d. 20 augustus Verweerder ten deze is: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEMSTEDE, zetelende te Heemstede aan het Raadhuisplein 1 te 2101 HA Heemstede. Onderstaand vul ik de gronden van onderhavig beroep aan. Inleiding 1. In onderhavige zaak heeft de verweerder een omgevingsvergunning verkregen voor het wijzigen van het gebruik van een winkel naar een -JUNK,,

5 daghorecabedrijf en het plaatsen van reclame op het perceel Jan van Goyenstraat 2 te Heemstede. De achtertuin van de woning van appellanten grenst direct aan de inrichting. De slaapkamer bevindt zich tevens aan de achterzijde. 2. De rechtbank Noord-Holland heeft in haar beslissing van 20 augustus 2014 het beroep van appellanten ongegrond verklaard en daarbij overwogen dat verweerder op goede gronden het advies van het bureau Rho ten grondslag heeft kunnen leggen aan zijn beslissing, ondanks het tegenadvies van appellanten. Voorts heeft verweerder het belang van vergunninghouder zwaarder kunnen laten wegen dan het belang van appellanten, aldus de rechtbank. 3. De rechtbank heeft daarbij voorts overwogen dat de daghoreca wordt gezien als ondersteunend voor het bestaande winkelpand waar essentieel is dat de inrichting om uur wordt gesloten. Avondhoreca op deze locatie is ongewenst, omdat dit het woon- en leefklimaat van de Jan van Goyenstraat niet ten goede komt. Voorts is in de openbare ruimte voldoende parkeerruimte aanwezig om te parkeerdruk als gevolg van de komst van de lunchroom op te vangen. Gronden van beroep Advies Rho en Bro 4. Het advies van Rho houdt kort gezegd in, dat naast de aanwezigheid van twee restaurants en een café de Jan van Goyenstraat nog behoefte heeft aan: "horeca gericht op snelle service met concepten die zich richten op directe consumptie dan wel het afhalen van hoge kwaliteit versproducten" (blz 15 rapport). Deze conclusie valt toch moeilijk te destilleren uit het rapport, waar tevens wordt gesproken over het feit dat de reeds aanwezige horeca een indicatie geeft dat het winkelcentrum een volwaardige verzorgingsfunctie heeft voor de buurt. Vanwaar dan een uitbreiding van de horeca? En vanwaar de constatering dat in kwalitatieve zin behoefte zou bestaan aan versterking 'LINK

6 van het horeca-aanbod in de Jan van Goyenstraat. Een enkele verwijzing naar een "benchmark" van vergelijkbare gemeenten levert nog niet de vaststelling op dat dus in de Jan van Goyenstraat behoefte is aan horeca gericht op snelle service met concepten. De Jan van Goyenstraat kent al jaren geen leegstand. In het zeldzame geval van vrijkomende winkelpanden worden deze direct betrokken door nieuwe uitbaters. Waarom deze straat dan versterking behoeft, is volstrekt onduidelijk. 5. Recent is het bestemmingsplan "Woonwijken Noordoost" vastgesteld. Het oude bestemmingsplan "Schilderswijk" gaf een uitsterfbeleid aan voor horeca in de Jan van Goyenstraat. In het nieuwe bestemmingsplan, dat is vastgesteld in 2013, is het uitsterfbeleid geschrapt en is uitbreiding van de horeca toegestaan, namelijk dat in elke winkelvestiging in de Jan van Goyenstraat ondergeschikte horeca zou kunnen worden toegestaan. Tegen het laatste bestemmingsplan werd beroep ingesteld. Tijdens de beroepsprocedure is de aanvraag voor daghoreca, zijnde niet ondergeschikt, binnengekomen. De Afdeling rechtspraak heeft op 14 januari 2014 ( /1/R1) het beroep ongegrond verklaard, maar wel overwogen, dat het bestemmingsplan een overwegend conserverend karakter heeft. 6. Het zeer recente bestemmingsplan en zijn conserverend karakter maken dat verweerder niet direct daarvan mag afwijken. Afwijking zou alleen mogelijk mogen zijn indien de belangen van omwonenden, in dit geval appellanten, op geen enkele wijze worden geschaad en daarvan is hier geen sprake. Immers, in vervolg van daghoreca is het ook mogelijk dat de vergunninghouder een terras exploiteert hetgeen ook feitelijk, zonder vergunning, plaatsvindt. Juist dit terras grenst direct aan de achtertuin van appellanten en is er zelfs een inkijk mogelijk vanaf het terras in de achtertuin van appellanten. De rechtbank heeft met geen woord gerept over deze situatie, maar heeft slechts geconcludeerd dat een rapport (wie schrijft, die blijft), dat aangeeft dat in de Jan van Goyenstraat daghoreca tot de mogelijkheden behoort én de parkeernormen niet worden overschreden, voldoende is om te concluderen dat dus de belangen van appellanten niet worden geschaad. -"LINK,,,.

7 7. Voorts is van belang, dat niet onderzocht is of de uitbreiding van de aanwezige horeca met ondergeschikte horeca, zoals toegestaan wordt in het vigerende bestemmingsplan kan voldoen aan de kennelijke behoefte aan: "horeca gericht op snelle service met concepten die zich richten op directe consumptie dan wel het afhalen van hoge kwaliteit versproducten" (blz 15 rapport). 8. Het rapport Bro, bevattende een contra-expertise omgevingsvergunning Jan van Goyenstraat 2 te Heemstede, geeft als conclusie aan dat niet voldoende onderzoek is gedaan naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de activiteit in het kader van de afwijking van het bestemmingsplan. Ook wordt in het rapport Rho uitgegaan van verkeerde uitganspunten en redeneringen waarbij gesteld wordt dat de Jan van Goyenstraat naar analogie van andere winkelstraten behoefte zou hebben aan uitbreiding van de horeca in deze straat, integendeel. Uitsluitend de bestaande 3 horecagelegenheden zijn in het bestemmingsplan opgenomen, met een uitbreidingsmogelijkheid naar ondergeschikte horeca. Dat is niet voor niets zo. 9. Met andere woorden: de rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat verweerder zijn beslissing heeft kunnen baseren op het rapport Rho. Nu er voorts een rapport voorhanden is, dat anders uitwijst, zou Uw Afdeling kunnen overwogen om de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in te schakelen voor een deskundigenrapport. Belangenafweging 10. De overwegingen van de rechtbank bevatten geen enkel woord over de afweging van het belang van de vergunninghouder en het belang van appellanten, maar geeft aan dat daghoreca elke dag, dus ook zondag, tot uur open is en dat gelet op deze beperkte openingstijd kennelijk het belang van vergunninghouder mag prevaleren. Dat is echter onbegrijpelijk op grond van het volgende. -JLINK,

8 11. Er vindt geen afweging plaats tussen de belangen van vergunninghouder, die immers de winkelruimte ook conform het bestemmingsplan zou kunnen exploiteren, en de belangen van appellanten. De rechtbank heeft voorts in aanmerking genomen dat in feite alleen het belang van appellanten wordt geraakt nu hun woning een eindwoning betreft en daarmee als het ware de overgang vormt tussen het woon- en winkelgebied. Wat de rechtbank daarmee bedoelt, is echter onduidelijk. 12. De woning van appellanten bevindt zich in het gebied dat gekwalificeerd kan worden als rustig woongebied. Direct grenzend aan de achtertuin en slaapkamer begint de winkelstraat. Er is dan ook geen sprake van een overgang tussen beide gebieden, maar van een strikte scheiding. Kennelijk zou de situatie in de optiek van de rechtbank anders zijn geweest, indien ook andere bewoners van woonhuizen bezwaar hadden gemaakt, maar dat zou betekenen dat indien bijvoorbeeld vijf bewoners bezwaren hadden geuit, het beroep wel gegrond zou zijn verklaard terwijl het in wezen gaat om een enkel belang van de vergunninghouder ten opzichte van het belang van appellanten. Overigens hebben circa 100 bewoners zienswijzen en bezwaren ingediend, maar hebben appellanten als enigen beroep aangetekend. Die belangenafweging moet in het voordeel vallen van appellanten. Immers, zij hebben bij aankoop van hun woning het oude bestemmingsplan "Schilderwijk" onderzocht, waaruit bleek dat er een uitsterfbeleid voor wat betreft de Horeca werd gehanteerd door de gemeente Heemstede. Bij het nieuwe en thans vigerende bestemmingsplan is overwogen dat slechts ondergeschikte horeca tot de mogelijkheden zou behoren. Thans is de inkt van dit bestemmingsplan nauwelijks droog of een enkele vergunninghouder bewerkstelligt dat de ondergeschikte horeca wordt omgezet in volledige horeca met terras, direct grenzend aan de tuin van appellanten. De gemeente realiseert zich voorts niet dat met de vergunningverlening in wezen het gehele bestemmingsplan wordt ondergraven in die zin, dat voor het gehele gebied thans zou kunnen gelden dat volledige horeca wordt toegestaan. Toekomstige aanvragers kunnen zich immers beroepen op het gelijkheidsbeginsel. - LINK.,. I^ 7

9 13. Tot slot: thans is gebleken dat de horeca-inrichting ernstige overlast veroorzaakt. Op zondagen worden kinderfeestjes georganiseerd met gebruikmaking van het illegale terras. De inrichting is regelmatig tot laat in de avond (circa uur) geopend, althans in werking, waar zogenaamde "besloten" feestavonden worden georganiseerd. De gemeente weigert handhavend op te treden. Appellanten overwegen de uitbater in kort geding te betrekken ten einde een verbod te bewerkstelligen. CONCLUSIE Het is op deze gronden dat appellanten concluderen tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van de uitspraak van de rechtbank en het college van burgemeester en wethouders van Heemstede te veroordelen tot vergoeding van bij appellanten in verband met de behandeling van het beroep en hoger beroep opgekomen proceskosten, waaronder begrepen de kosten van het deskundigenonderzoek. Met vriendelijke groet, -'LINK,...

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer

Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer Nieuwsbrief StAB Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer Inhoud algemeen 12 Milieu 41 Milieu kort 53 Ruimtelijke ordening 77 Schadevergoeding ex artikel 49 WRO 87 Doorlopend

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers Inhoud 7 15 37 83 96 Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers 2 2013 StAB Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht Inhoud Algemeen 7 Artikel 15 Milieu/natuur/water

Nadere informatie

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Dossiernummer 2013 002 Rapport met oordeel Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 3 januari 2013. Betreft Gemeente Zwolle, Publiekszaken,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting WR 2013/74: 290-bedrijfsruimte dringend eigen gebruik: exploitatie supermarkt; eigen gebruik; dringendheid; duurzaamheid gebruik; verhuis- en inr... Klik hier om het document te openen in een browser venster

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie.

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie. Inhoudsopgave SOFTDRUGSBELEID VLISSINGEN - MIDDELBURG 1. Inleiding 1.1. Wat is gedogen? 1.2. Ontwikkelingen 1.2.1. Coffeeshops 1.2.2. Detailhandel 1.2.3. Overige vormen van verkoop 1.2.4. Scholen 1.2.5.

Nadere informatie

Knowledge Portal. TvI 2015/12. Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1]

Knowledge Portal. TvI 2015/12. Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1] Knowledge Portal TvI 2015/12 Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1] Titel De curator als overtreder [2] Tekst 1. INLEIDING Na jaren een goed lopend bedrijf

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254 Page 1 of 6 LJN: BO3254, Rechtbank Amsterdam, 455882 / HA RK 10-319 Datum 05-08-2010 uitspraak: Datum 08-11-2010 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:Verzoek

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

nysinghadvocaten - notarisser

nysinghadvocaten - notarisser 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : 210120/CTD Conclusies

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug Actualiteiten omgevingsrecht Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug 1 Beheersverordening: ECLI:NL:RBZWB:2014:96: rechtbank Zeeland-West Brabant Weigering omgevingsvergunningen op grond van beheersverordening.

Nadere informatie