Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein""

Transcriptie

1 Gemeente Nieuwegein T.a.v. de Gemeenteraad Postbus AA NIEUWEGEIN f Bierman Advocaten r\^t jntvanye.n ei ei. Zoskrtummer 2I1AM1L j VA. is 46 AANGETEKEND; ALSMEDE PER TELEFAX VOORUIT: Tiel, 17 april 2015 Gedeponeerd d.d_.{ r topml Gru,0ft'«. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Ons kenmerk: 18811, AS/RA Uw ref.: - Geachte Raadsleden, Tot mij wendden zich: - J.J. Scholman, wonende aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein - FruitbedrijF Scholman, gevestigd aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - N.J.M. Ypma en G.A.M. Ypma-Scholman, wonende Rond het Fort 24 te (3439 MK) Nieuwegein; - Ypma Holding B.V., gevestigd Rond het Fort 24 (3439 MK) Nieuwegein; met het verzoek hen bij te staan inzake het navolgende. Op donderdag 23 april a.s. zal de commissie ROM in haar vergadering het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" bespreken. Ten behoeve van deze commissievergadering wensen cliënten graag gebruik te maken van het hen toekomende spreekrecht. Een afschrift van de brief die cliënten in dit verband heden aan de commissie ROM hebben verzonden, treft u bijgaand aan als bijlage 1. Naar de inhoud hiervan mag ik u kortheidshalve wel verwijzen. Daarnaast zal uw gemeenteraad het bestemmingsplan behandelen in uw raadsvergadering van 30 april hn<*k,u)r,i Laan van Westroijen AZ Tiel (+31(0) ; i www bierman nl wunrfrw Postbus AC Tiel,. infoebkrman.nl >r;yfer j.o,: i, K,tó,n Bierman Adroraten IRAN NI.18RABO01S1 MBO 04 [Jiy;j;jri.4ik.>r(irrnKJrfrcii^^liMilM«ll0IIIWÏ4LUhll^ B>'n»U'!A,hvlit*-nL[.l i 'itt*l»t!kll:il'* t yfwivn]ty>!r.,ir >>*>; -;:m f/>;e.wjetjimes mi.'meun IhYrn^mMiHoai/.lAhi»;.^»'!. KT1I ƒ,!:.'! ;,ï;.'\ieti iniyvi^ni NflFiivrr,nk'ni*vF--,r-rnr^ or.3«,^

2 'ierman Ac 3eaten Pagina 2 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten dient de besluitvorming ten aanzien van het thans voorliggende bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" echter te worden opgeschort. Zij wijzen in dit verband op het volgende. Gebrekkige beantwoording zienswijze Zoals ook uit de door cliënten ingediende zienswijze alsmede uit bijgevoegd spreekstuk blijkt, bestaat er nog veel onduidelijkheid c.q. onenigheid ten aanzien van de juridische status van de door cliënten gewenste uitweg. Cliënten kunnen zich zoals gezegd niet vinden in de wijze waarop de uitweg in het thans voorliggende bestemmingsplan is opgenomen. Volledigheidshalve zij hier tevens verwezen naar hetgeen hieromtrent in de zienswijze reeds is opgemerkt. Door het College van Bi *W van uw gemeente is niet c.q. onvoldoende op door cliënten ten aanzien van de uitweg ingebrachte punten ingegaan. Het College herhaalt slechts dat, op basis van toezeggingen die uw gemeente aan derden zou hebben gedaan, een afstand van 20,00 meter tussen de uitweg en de omliggende percelen dient te worden aangehouden. Op de stelling van cliënten dat dit in het geheel niet mogelijk is (hiervoor bestaat simpelweg onvoldoende ruimte op eigen terrein), is niet gereageerd. Inmiddels is gebleken dat voor de door cliënten gewenste uitweg bij besluit van 5 januari 2007 (verzonden 10 januari 2007) een vergunning is verleend door uw gemeente. Een afschrift van deze vergunning treft u bijgaand aan als bijlage 2. Uit de situatietekening bij deze vergunning blijkt dat door uw gemeente aan deze vergunning niet de voorwaarde is verbonden dat de uitweg op minimaal 20/10 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Hoewel cliënten in hun zienswijze nadrukkelijk hebben verzocht hen de stukken te doen toekomen waaruit deze voorwaarden wel zouden blijken, hebben zij tot op heden niets van uw gemeente mogen ontvangen. Cliënten gaan er dan ook vanuit dat deze stukken niet bestaan. Wob-verzoek Mochten deze stukken, anders dan in de beantwoording van een zienswijze, wel bestaan, dan doen cliënten middels voorliggend schrijven nadrukkelijk een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) om hen deze stukken alsnog te doen toekomen. Ik verzoek u in dat geval deze brief tevens door te leiden naar het College van B&W, welke bevoegd is om op Wobverzoeken te beslissen.

3 Bierman Advocaten Pagina 3 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurboan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten zou de uitweg, gelet op het bovenstaande, conform de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsbestemming met daaraan gekoppeld de functieaanduiding "ontsluitingsweg" op de plankaart bij het bestemmingsplan op zijn minst overeen zou moeten komen met de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning. Dit temeer nu deze zelfde situatietekening ook onderdeel uitmaakt van de vergunningen voor het hoveniers- en fruitbedrijf, welke door de Raad van State zijn bekrachtigd en daarmee onherroepelijk zijn. Zolang de vergunde uitweg niet deugdelijk in het bestemmingsplan wordt opgenomen, kunnen cliënten hun bedrijven immers niet ontsluiten! Bezwaarschriftprocedure uitweg Inmiddels is echter door één van de omwonenden, de heer Van Rossum, bezwaar ingediend tegen de uitwegvergunning. Deze bezwaarschriftprocedure loopt nog en dient naar de mening van cliënten te worden afgewacht alvorens tot vaststelling van het thans voorliggende bestemmingsplan kan worden overgegaan. Het nu vaststellen van het bestemmingsplan zonder dat duidelijkheid is verkregen ten aanzien van de (juridische) situatie omtrent de uitweg, levert een strijdigheid op met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op basis van dit artikel bent u als gemeente immers verplicht bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. Verzoek Gelet op het bovenstaande verzoek ik u namens cliënten de behandeling c.q. de (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" op te schorten totdat door het College van B&W van uw gemeente op het door de heer Van Rossum ingediende bezwaarschrift is besloten. Tot die tijd is immers juridisch niet duidelijk waar de uitweg juridisch gezien gerealiseerd mag worden. Het desondanks vaststellen van het bestemmingsplan zou in dat geval strijdig zijn met de op uw gemeente rustende verplichting ex artikel 3:2 Awb deugdelijk kennis te vergaren over de relevante feiten. Cliënten verzoeken uw gemeenteraad deze periode van schorsing aan te wenden om nader met hen in overleg te treden met betrekking tot de gewenste invulling van het plangebied.

4 Bierman Advocaten Pagina 4 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Tot slot Ik verzoek u mij de ontvangst van dit schorsingsverzoek per ommegaande te bevestigen en ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, A.M. Scharff Gemachtigde

5 Bierman Advocaten De Gemeenteraad van de Gemeente Nieuwegein T.a.v. de Commissie ROM Postbus AA NIEUWEGEIN AANGETEKEND ALSMEDE PER TELEFAX VOORUIT: Tiel, 17 april 2015 inzake: spreekrecht vergadering commissie ROM d.d. 23 april 2015: vaststelling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Ons kenmerk: 18811, AS/RA Uw ref.: Geachte Raads-en Commissieleden, Tot mij wendden zich: - J.J. Scholman, wonende aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - Fruitbedrijf Scholman, gevestigd aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - N.J.M. Ypma en G.A.M. Ypma-Scholman, wonende Rond het Fort 24 te (3439 Mi Nieuwegein; - Ypma Holding B.V., gevestigd Rond het Fort 24 (3439 MK) Nieuwegein; met het verzoek hen bij te staan inzake het navolgende. Op donderdag 23 april a.s. zal uw Commissie zich buigen over de vaststelling van het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein". Cliënten wensen graag gebruik te maken van het hen in deze toekomende spreekrecht. Ik verzoek u om die reden voorliggend schrijven mee te nemen bij de behandeling van het thans voorliggende bestemmingsplan. Namens cliënten zal de heer N.J.M. Ypma op 23 april a.s. aanwezig zijn bij uw vergadering om eventuele vragen naar aanleiding van voorliggend stuk te kunnen beantwoorden. Laan van Westroijen AZ Tiel +31 )J ) ww.biermaii nl Postbus AC Tiel infoebierman nl - ;..'.,,.,'.'., Ulrmuin Ailvutdlpn cban NIJSOAHOni'jl M(iü0<l IOMII i;r»l<<:& *j«lu'.«'l?'1 l-mth «." 'i 'li'l' iiir il <n i..lt>m»:fl'». MUI i i-f'r. uip vf.i» v,./i. > /«!»>{-.*; 'ii< (--«rnl-ji.-.li» I

6 Bierman Advocaten Pagina 2 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Nota beantwoording zienswijzen Cliënten zijn erg geschrokken van de gebrekkige wijze waarop het College van B&W van uw gemeente de door cliënten ingediende zienswijze heeft beantwoord. Het College heeft op een aantal essentiële punten nagelaten met een deugdelijke beantwoording te komen. Cliënten zijn dan ook van mening dat uw gemeenteraad op basis van de thans voorliggende Nota Beantwoording Zienswijzen niet tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan overgaan. Meer specifiek zij in dit verband gewezen op het volgende. Agrarische bestemming 1. Handhaving van de thans opgenomen Agrarische bestemming zal juridisch geen standhouden, nu vaststaat dat hier binnen de planperiode geen agrarisch gebruik zal plaatsvinden. In de Nota Beantwoording Zienswijzen wordt opgemerkt dat ook in het bestemmingsplan "Plettenburg - De Wiers 2\ W9" voor dit gebied al een agr bestemming was opgenomen. Hierbij doet het College het ten onrechte voorkomen alsof deze bestemming thans ongewijzigd zou zijn overgenomen. Dit is echter pertinent niet het geval. Een wezenlijk verschil ten aanzien van de (overigens onherroepelijk geworden) agrarische bestemming uit het bestemmingsplan "Plettenburg-De Wiers 2009" is namelijk dat destijds binnen deze bestemming nog werd voorzien in erven, toeg egen en parkeren ten behoeve i an de vergunde achterliggende bedrijven. De gronden stonden met andere woorden ten dienste van de vergunde bedrijven, met name ten behoeve van ontsluiting van deze bedrijven naar de Structuurweg en Malapertweg (langzaam verkeer). De agrarische gronden hadden daarmee destijds een relevante invulling. Inmiddels heeft de gemeente deze koppeling met de vergunde achterliggende bedrijven echter losgelaten en wordt niet meer voorzien in erven, toegangswegen en parkeren van de aanwezig bedrijven. Binnen de bestemming is nu sec agrarisch gebruik toegestaan, in de zienswijzennota nog aangevuld met "hobbymatig agrarisch gebruik". Zeker dit laatste gebruik raakt echter kant noch wal, nu cliënten geenszins voornemens zijn om dit terrein hobbymatig te gaan gebruiken. Het is cliënten dan ook volstrekt onduidelijk waarom de gemeente voor dit gebruik heeft gekozen.

7 Bierman Advocaten Pagina 3 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Daarbij komt dat door het College nog steeds wordt opgemerkt dat de agrarische bestemming zou moeten voorzien in een soort "buffer". Het bedrijf ten behoeve waarvan deze buffer in eerste instantie noodzakelijk werd geacht, te weten Aannemersbedrijf Jos Scholman, is echter allang vertrokken. Hiermee is de behoefte aan een bu fer naar de mening van cliënten dan ook komen te vervallen. Uitweg 2. Indien het bestemmingsplan op de thans door het College van B&W voorgestelde wijze zou worden vastgesteld, zou dit betekenen dat een rechtens onjuiste situering van de uitweg wordt vastgesteld. Door het ( allege wordt ten onrechte nog steeds vastgehouden aan gestelde toezeggingen aan derden, inhoudende dat de uitweg op 20,00 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Inmiddels is echter gebleken dat voor de door cliënten gewenste uitweg bij besluit van 5 januari 2007 (verzonden 10 januari 2007) een vergunning is verleend door uw gemeente. Een afschrift van deze vergunning treft u bijgaand aan als bijlage 1. Uit de situatietekening bij deze vergunning blijkt dat door uw gemeente aan deze vergunning niet de voorwaarde is verbonden dat de uitweg op minimaal 20,00 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Hoewel cliënten in hun zienswijze nadrukkelijk hebben verzocht hen de stukken te doen toekomen waaruit deze voorwaarden wel zouden blijken, hebben zij tot op heden niets van uw gemeente mogen ontvangen. Cliënten gaan er dan ook vanuit dat deze stukken niet bestaan, anders dan in de beantwoording van een zienswijze. De verleende vergunningen ten behoeve van het fruitbedrijf en hoveniersbedrijf, welke overigens door de Raad van State zijn bekrachtigd, bevatten bovendien dezelfde situatietekening als degene die onderdeel uitmaakt van de uitwegvergunning. Met andere woorden, ook in deze vergunningen is de uitweg op de door cliënten gewenste locatie reeds door uw gemeente toegestaan. Nu deze vergunningen onherroepelijk zijn geworden, kan uw gemeente hier nu niet meer op terugkomen, Tot slot zij nogmaals opgemerkt dat het feitelijk niet mogelijk is om de toegangsweg op 20,00 meter uit de erfgrens van zowel de Malapertweg 3 en 5 als de Structuurbaan 30a te realiseren.

8 Bii 'man Pagina 4 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten zou de uitweg, gelet op het bovenstaande, conform de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsbestemming met daaraan gekoppeld de functieaanduiding "ontsluiting" op de plankaart bij het b< lingsplan op zijn minst gelijk moet zijn aan de situatietekening behorende bij de uitwegvergunning. Tevens dient de bepaling onder sub c van artikel 3.4 (onder strijdig gebruik wordt verstaan: ontsluitingen, niet ten behoeve van de agrarische bestemming) geschrapt te worden uit artikel 3 ("agrarisch"), omdat de toegangswegen naar de Structuurbaan en de Malapertweg (langzaam verkeer) ten behoeve van de bedrijven zijn opgenomen in de nota "Historisch versterkt". Inmiddels is door één van de omwonenden, de heer Van Rossum, bezwaar ingediend tegen de uit vegvergunning. Deze bezwaarschriftprocedure loopt nog en dient naar de mening van cliënten te worden afgewacht alvorens tot vaststelling van het thans voorliggende bestemmingsplan zal worden overgegaan. Het nu vaststellen van het bestemmingsplan zonder dat duidelijkheid is verkregen ten aanzien v; lische) situatie omtrent de uitweg, levert een strijdigheid op met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op basis van dit artikel bent u als gemeente immers verplicht bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. Niet nakomen afspraken/ toezeggingen 3. Cliënten zijn geconfronteerd met het feit dat uw gemeente uw toezeggingen niet gestand doet. Cliënten hebben hiervan het volgende verslag opgesteld: "In 2009 heeft de toenrr ilige Gemeenteraad van Nieuwegein het bestemmingsplan Plettenburg - de Wiers goedgekeurd, de provincie heeft de Gemeente Nieuwegein verzocht de bestemming van het zuidelijke deel "Structuurbaan 30 en Achterterrein", te onderbouwen. De Gemeente Nieuwegein heeft ons op dat moment verzekerd dat deze onderbouwing enkele maanden in beslag zou nemen en dit medio 2010 afgehandeld zou zijn. Deze onderbouwing is er niet gekomen. Het zuidelijk deel achterterrein mocht ondertussen

9 Bierman Advocaten Pagina 5 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" worden gebruikt tot 1 september 2013 op basis van het bestemmingsplan 1911/1992 (agrarische bestemming). De onderbouwing van het bestemmingsplan was zelfs op dat moment nog niet gereed, en heeft mede geleid tot de verhuizing van de 3B bedrijfsactiviteiten sindsdien ook een braakliggend van Jos Scholman. En achterterrein. De gemeente Nieuwegein (de heeradriani en Broersma) heeft ons daarna gevraagd in te willen stemmen met een algemene bestemming voor het gehele plangebied van B < 2 op basis van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, bedrijfsbestemming aangevuld met de toegekende specifieke B (an) naar een lagere milieucategorie. Wij hebben daarmee ingestemd om eenduidigheid in het gebruik van het totale plangebied te bereiken en te voldoen aan gewijzigde omstandigheden in de wet en regelgeving Wro, de gevolgen van de verhuizing van Jos Scholman en de veranderende economische omstandigheden. De relatie met Historisch Versterkt en het bestemmingsplan Plettenburg - de Wiers 2009 blijft. Een enorme vereenvoudiging van de bestemmingsplankaart en de bestemmingsregels (blz. 61 en 62) en eenduidig voor de handhaving. De algemene bestemming B<2 komt overeen met de andere bestemmingen van bedrijven aan de Malapertweg 2 en 10 (hetzelfde fruitbedrijf). En de bestemming, die op de Structuurbaan 30 door de gemeente Nieuwegein is ingebracht voor Connexion. De functies (erven, toegangswegen, parkeren en groenvoorzieningen) en de inrichting van het noordelijk deel van het achterterrein blijven hetzelfde als eerder voorzien in de agrarische bestemming. Daarna kregen wij na een voorontwerpbestemmingsplan bestemmingsplannen te maken met 2 nieuwe ontwerp voor het onderhavige gebied, steeds met nieuwe ingediende zienswijzen en beantwoording. bestemmingsplankaart waardoor de uniformiteit Dit heeft geleid tot een zeer gecompliceerde met een lappendeken aan specifieke bestemmingsvlakken, en herkenbaarheid van de bestemming van het plangebied verloren gaat. Het toekennen van een algemene bestemming voor het plangebied is daarbij (B<2) noodzakelijk. Op 31 oktober 2014 werden wij door wethouder P. Snoeren uitgenodigd voor een gesprek m.b.t. het opvolgende ontwerp bestemmingsplan. Onze verbazing was enorm, i.p.v. een uitwerking van het voorliggende concept werd ons in vogelvlucht een totaal nieuw bestemmingsplan gepresenteerd: "als u het er niet mee eens bent zien we elkaar wel bij de rechter, ik moet nu gaan naar een volgende afspraak". Dat is in ieder geval niet onze

10 Bierman \dvo en Pagina 6 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" 'insteek, daarom blijft overleg en afstemming geboden. Daar hebben wij ook in de zienswijze om verzocht. Het laatste (nu voorliggende bestemmingsplan) heeft het gebruik nog verder beperkt door slechts één specifieke bestemming voor het achterterrein toe te staan voor een "fruitbedrijfen hoveniersbedrijf"'. Op ons verzoek aan de wethouder of hij dan nog zou willen onderzoeken welke type bedrijven er wel op het gehele terrein met de lagere milieuzonering van B<2 mogelijk kunnen zijn, heeft hij ingestemd maar we hebben nog geen antwoord ontvangen. Deze bestemming is nu beperkt binnen het plangebied opgenomen. Wij zien mogelijkheden op het achterterrein voor kleinschalige passende bedrijvigheid met wonen (binnen de toelaatbare normen)." 4. Cliënten merken tot slot nogmaals op dat het thans voorliggende plan geen eenduidig en handhaafbaar planologisch kader biedt. De plankaart alsmede de regels zijn op meerdere wijzen te interpreteren, bevorderen daarmee klachten en spanningen en maken een onbelemmerde bedrijfsvoering onmogelijk. Het thans voorliggende plan voldoet dan ook geenszins aan de wensen en behoeften van cliënten en zal naar verwachting de in het gebied heersende spanningen niet beëindigen. Résunv Het bovenstaande getuigt allerminst van een zorgvuldige voorbereiding (artikel 3:2 Awb), noch van een deugdelijke belangenafweging (artikel 3:4 Awb). Daarnaast is het bestemmingsplan op onderdelen in strijd met verleende vergunningen (uitweg) en wettelijke verplichtingen (toekennen van een bestemming welke binnen de planperiode nimmer gerealiseerd zal worden). Cliënten handhaven om die reden hun standpunt dat het bestemmingsplan niet conform het voorstel van het College van B&W kan en mag worden vastgesteld. Zij verwijzen in dit verband meer specifiek naar het voorstel dat zij in hun zienswijze aan uw gemeente hebben voori Jegd. Schorsinesverzoek Als gevolg van de passieve houding van het College van B&W van uw gemeente hebben cliënten zich bovendien genoodzaakt gezien een schorsingsverzoek in te dienen bij uw gemeenteraad. Een afschrift van dit schorsingsverzoek treft u bijgaand aan als bijlage 2. Cliënten verzoeken u deze periode van schorsing aan te wenden om nader met hen in overleg te treden met betrekking tot de gewenste invulling van het plangebied.

11 Bierman Advocaten Pagina 7 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Tot slot Ik verzoek u mij de ontvangst van voorliggend schrijven per ommegaande te bevestigen. Daarnaast verzoek ik u mij te bevestigen dat de heer N.J.M. Ypma zich heeft aangemeld om in uw vergadering van 23 april a.s. gebruik te maken van het hem toekomende spreekrecht. Ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, A.M. Scharff Gemachtigde

12 Postbus AA Bozoakaoru Martlnbaan NN www; Bank Nederlandse Gemeenten 28 SO Nieuwegein Stadsontwïkkeün Contactpersoon WA- van der Velden T.lofoon (030) pa. (030) S E-maii w.veldenenleuwegein.nl Ypma Holding b.v, De heer H J.M. Ypma Rond het Fort MK NIEUWEGEIN Datum 5 Januari 2007 uar kanmark Inrit aanvraag Kaniaark S&B/VB 2007/ Ondarurarp Inrit ^ VERZONDEN 10 JAN Geachte heer Ypma, Op 30 december 2006 heeft u een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een [n/ultrit aan de Structuurbaan, voor de ontsluiting van uw bedrijfsterrein en een ontsluiting voor Aannemersbedrijf Scholman bv deel ik u het volgende mee. U mag de in/uitrit, door Aannemingsbedrijf J. Scholman bv te Nieuwegein laten aanleggen onderde volgende voorwaarden: De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de tekening aanleg in/ultrit. Het toezicht op de uit te voeren werkzaamheden wordt verricht door de opzichter van de sector Stadsontwikkeling & Beheer de heer J. Uiterwaal. Deze is te bereiken via telefoonnummer De kosten voor de aanleg van de In/uitrit met bijkomende werken komen voor uw rekening. Ook de eventuele extra kosten die door de opzichter van de sector Stadsontwikkeling di Beheer worden opgedragen komen voor uw rekening. De In/uitrit constructie vanaf de Structuurbaan tot aan uw perceelgrens ligt op gemeentegrond en deze grond blijft In beheer en eigendom bl] de gemeente Nieuwegein. Het onderhoud van de totale in/uitrit constructie is tot drie jaar na oplevering voor uw rekening. Na 3 jaar zal een gezamelijke inspectie plaatsvinden en eventuele gebreken aan de in/uitrit constructie door u worden hersteld. Daarna zal het worden overgedragen aan de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zal de in/uitrit daarna in beheer en onderhoud overnemen.

13 Iidnummw 2/2 KuMiirk S&S/VB 2007/ Ond«rw«rp u no< jen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Velden, telefoonnummer (030) Met vrli elijke groet, Ijnands or Stadsontwikkeling & Befcaer

14 i f f i 1 ièfifii. iwi C<J, ÜJ j j? NT' i 1

15 AANVRAAG VERGUNNING & VERZOEK OM KOSTENOPGAVE VOCRHETM/ :EN VAN INAimUI Door aanvrager In to raft»; (Bedrijfc)naarn: J& «< Adres: Postcode U& f*&< JJC Jygjp g! Phate h tam (ootèctpemtoiu jj. ^fif. JBÊJ&A i/ t ^ST&< fj/ W.nti tf'tyflfai Gogovoos overdo verlaagde b/mritffaj 1 i 3 Lokade vm dete matei avuftritfjen] Aantal WuJtrhften) dat gewenst wordt Gewenste breedte van rfelnaatrittten) Bij meerdere inritten hierna de overige breedte's Invullen: -J. * /a m 1 (nanieten langs tfeerlflrens) AJTJL Inrfibettemdw. VtSMtf i&tomovate fk&tyct -& **&»«*wj<2 # &$ (A) Uitsluitend parkeren personenauto's Qnaarvraag6 (B) Uitstotend bevtwoading Ü naar vraag 5 (Qïwrel mor bevoorrading atsparkêren } naar vraag 5 S.ï4L*énvantlel:eoMmogelij!(hedenaanfctuis«ii. Da bevoorrading xal plaatsvinden door oentm/zhaoap AuuVmKfOBi aaotaiperdag (1) Bestelauto's (2) Vrachtauto's PJlraOersftnatopltgaer) an m' IS^m 1 mot tn ion st Ö. SL # Gewenstea^timiwaaropdelnAgereed moeten: ^imjoasaaém..20 oj^ OmproWenwn/tEleur Ingaan heten tevooikonienwonkudrin andverzodrtdhfennuterzim. a^tara^famlawiamrdehajrtioiwhaevuite DkeaaurStadsbebeer Postbus) JGOAAWeuwegein Atgostten BIJ de?e aanvraag dient de situatietflkenmg (schaal minimaal 1500) mt»««voud gevoegd te wordffl\«mropd«ptots van de tb maten in/uitrit{ten) duidelijk gemaarwefd is, Aam/rag*» die omvqmaêtg*$ikiammavm*iat*qoaim vam té» IntkawthtdutÊttg wordmateib Miauddhg genomen.' Inrit nummer Aafdegkosten :ƒ, Plaats. <&> ét«e. M apf [Onoerh.kostm f. - i Voorbereiding :.uren

16 il il ii 6! 'S 3 S ^ Ji ffl o 8 i É.2 s o i I co 1 c di 33 ÖJ > "d d CB T3 3 + o ^Sl O) Eb * -P L. Cb a d d z: c m '^ in_* ^ II _i l-h O + U O 0. *

17 Post NL Afz AC 124 7,95 NEDERLAND NetSetFM NL Aangetekend ïrief: D-A-l Pakket: B-P-3 Br 3SRRDT

18

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord 20 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Noord heeft van 8 november tot en met 19 december 2012 ter inzage gelegen

Nadere informatie

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Nota vooroverleg en inspraak Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Inspraakreacties Hoofdstuk 3: Lijst ambtelijke wijzigingen Inleiding

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "buitengebied" vastgesteld.

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Print deze uitspraak pagina 1 van 24 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001950/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 23 november 2011 TEGEN de raad van de gemeente abcoude, thans gemeente de Ronde Venen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie