Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein""

Transcriptie

1 Gemeente Nieuwegein T.a.v. de Gemeenteraad Postbus AA NIEUWEGEIN f Bierman Advocaten r\^t jntvanye.n ei ei. Zoskrtummer 2I1AM1L j VA. is 46 AANGETEKEND; ALSMEDE PER TELEFAX VOORUIT: Tiel, 17 april 2015 Gedeponeerd d.d_.{ r topml Gru,0ft'«. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Ons kenmerk: 18811, AS/RA Uw ref.: - Geachte Raadsleden, Tot mij wendden zich: - J.J. Scholman, wonende aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein - FruitbedrijF Scholman, gevestigd aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - N.J.M. Ypma en G.A.M. Ypma-Scholman, wonende Rond het Fort 24 te (3439 MK) Nieuwegein; - Ypma Holding B.V., gevestigd Rond het Fort 24 (3439 MK) Nieuwegein; met het verzoek hen bij te staan inzake het navolgende. Op donderdag 23 april a.s. zal de commissie ROM in haar vergadering het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" bespreken. Ten behoeve van deze commissievergadering wensen cliënten graag gebruik te maken van het hen toekomende spreekrecht. Een afschrift van de brief die cliënten in dit verband heden aan de commissie ROM hebben verzonden, treft u bijgaand aan als bijlage 1. Naar de inhoud hiervan mag ik u kortheidshalve wel verwijzen. Daarnaast zal uw gemeenteraad het bestemmingsplan behandelen in uw raadsvergadering van 30 april hn<*k,u)r,i Laan van Westroijen AZ Tiel (+31(0) ; i www bierman nl wunrfrw Postbus AC Tiel,. infoebkrman.nl >r;yfer j.o,: i, K,tó,n Bierman Adroraten IRAN NI.18RABO01S1 MBO 04 [Jiy;j;jri.4ik.>r(irrnKJrfrcii^^liMilM«ll0IIIWÏ4LUhll^ B>'n»U'!A,hvlit*-nL[.l i 'itt*l»t!kll:il'* t yfwivn]ty>!r.,ir >>*>; -;:m f/>;e.wjetjimes mi.'meun IhYrn^mMiHoai/.lAhi»;.^»'!. KT1I ƒ,!:.'! ;,ï;.'\ieti iniyvi^ni NflFiivrr,nk'ni*vF--,r-rnr^ or.3«,^

2 'ierman Ac 3eaten Pagina 2 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten dient de besluitvorming ten aanzien van het thans voorliggende bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" echter te worden opgeschort. Zij wijzen in dit verband op het volgende. Gebrekkige beantwoording zienswijze Zoals ook uit de door cliënten ingediende zienswijze alsmede uit bijgevoegd spreekstuk blijkt, bestaat er nog veel onduidelijkheid c.q. onenigheid ten aanzien van de juridische status van de door cliënten gewenste uitweg. Cliënten kunnen zich zoals gezegd niet vinden in de wijze waarop de uitweg in het thans voorliggende bestemmingsplan is opgenomen. Volledigheidshalve zij hier tevens verwezen naar hetgeen hieromtrent in de zienswijze reeds is opgemerkt. Door het College van Bi *W van uw gemeente is niet c.q. onvoldoende op door cliënten ten aanzien van de uitweg ingebrachte punten ingegaan. Het College herhaalt slechts dat, op basis van toezeggingen die uw gemeente aan derden zou hebben gedaan, een afstand van 20,00 meter tussen de uitweg en de omliggende percelen dient te worden aangehouden. Op de stelling van cliënten dat dit in het geheel niet mogelijk is (hiervoor bestaat simpelweg onvoldoende ruimte op eigen terrein), is niet gereageerd. Inmiddels is gebleken dat voor de door cliënten gewenste uitweg bij besluit van 5 januari 2007 (verzonden 10 januari 2007) een vergunning is verleend door uw gemeente. Een afschrift van deze vergunning treft u bijgaand aan als bijlage 2. Uit de situatietekening bij deze vergunning blijkt dat door uw gemeente aan deze vergunning niet de voorwaarde is verbonden dat de uitweg op minimaal 20/10 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Hoewel cliënten in hun zienswijze nadrukkelijk hebben verzocht hen de stukken te doen toekomen waaruit deze voorwaarden wel zouden blijken, hebben zij tot op heden niets van uw gemeente mogen ontvangen. Cliënten gaan er dan ook vanuit dat deze stukken niet bestaan. Wob-verzoek Mochten deze stukken, anders dan in de beantwoording van een zienswijze, wel bestaan, dan doen cliënten middels voorliggend schrijven nadrukkelijk een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) om hen deze stukken alsnog te doen toekomen. Ik verzoek u in dat geval deze brief tevens door te leiden naar het College van B&W, welke bevoegd is om op Wobverzoeken te beslissen.

3 Bierman Advocaten Pagina 3 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurboan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten zou de uitweg, gelet op het bovenstaande, conform de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsbestemming met daaraan gekoppeld de functieaanduiding "ontsluitingsweg" op de plankaart bij het bestemmingsplan op zijn minst overeen zou moeten komen met de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning. Dit temeer nu deze zelfde situatietekening ook onderdeel uitmaakt van de vergunningen voor het hoveniers- en fruitbedrijf, welke door de Raad van State zijn bekrachtigd en daarmee onherroepelijk zijn. Zolang de vergunde uitweg niet deugdelijk in het bestemmingsplan wordt opgenomen, kunnen cliënten hun bedrijven immers niet ontsluiten! Bezwaarschriftprocedure uitweg Inmiddels is echter door één van de omwonenden, de heer Van Rossum, bezwaar ingediend tegen de uitwegvergunning. Deze bezwaarschriftprocedure loopt nog en dient naar de mening van cliënten te worden afgewacht alvorens tot vaststelling van het thans voorliggende bestemmingsplan kan worden overgegaan. Het nu vaststellen van het bestemmingsplan zonder dat duidelijkheid is verkregen ten aanzien van de (juridische) situatie omtrent de uitweg, levert een strijdigheid op met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op basis van dit artikel bent u als gemeente immers verplicht bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. Verzoek Gelet op het bovenstaande verzoek ik u namens cliënten de behandeling c.q. de (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" op te schorten totdat door het College van B&W van uw gemeente op het door de heer Van Rossum ingediende bezwaarschrift is besloten. Tot die tijd is immers juridisch niet duidelijk waar de uitweg juridisch gezien gerealiseerd mag worden. Het desondanks vaststellen van het bestemmingsplan zou in dat geval strijdig zijn met de op uw gemeente rustende verplichting ex artikel 3:2 Awb deugdelijk kennis te vergaren over de relevante feiten. Cliënten verzoeken uw gemeenteraad deze periode van schorsing aan te wenden om nader met hen in overleg te treden met betrekking tot de gewenste invulling van het plangebied.

4 Bierman Advocaten Pagina 4 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Tot slot Ik verzoek u mij de ontvangst van dit schorsingsverzoek per ommegaande te bevestigen en ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, A.M. Scharff Gemachtigde

5 Bierman Advocaten De Gemeenteraad van de Gemeente Nieuwegein T.a.v. de Commissie ROM Postbus AA NIEUWEGEIN AANGETEKEND ALSMEDE PER TELEFAX VOORUIT: Tiel, 17 april 2015 inzake: spreekrecht vergadering commissie ROM d.d. 23 april 2015: vaststelling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Ons kenmerk: 18811, AS/RA Uw ref.: Geachte Raads-en Commissieleden, Tot mij wendden zich: - J.J. Scholman, wonende aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - Fruitbedrijf Scholman, gevestigd aan de Malapertweg 10 te (3439 MJ) Nieuwegein; - N.J.M. Ypma en G.A.M. Ypma-Scholman, wonende Rond het Fort 24 te (3439 Mi Nieuwegein; - Ypma Holding B.V., gevestigd Rond het Fort 24 (3439 MK) Nieuwegein; met het verzoek hen bij te staan inzake het navolgende. Op donderdag 23 april a.s. zal uw Commissie zich buigen over de vaststelling van het bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein". Cliënten wensen graag gebruik te maken van het hen in deze toekomende spreekrecht. Ik verzoek u om die reden voorliggend schrijven mee te nemen bij de behandeling van het thans voorliggende bestemmingsplan. Namens cliënten zal de heer N.J.M. Ypma op 23 april a.s. aanwezig zijn bij uw vergadering om eventuele vragen naar aanleiding van voorliggend stuk te kunnen beantwoorden. Laan van Westroijen AZ Tiel +31 )J ) ww.biermaii nl Postbus AC Tiel infoebierman nl - ;..'.,,.,'.'., Ulrmuin Ailvutdlpn cban NIJSOAHOni'jl M(iü0<l IOMII i;r»l<<:& *j«lu'.«'l?'1 l-mth «." 'i 'li'l' iiir il <n i..lt>m»:fl'». MUI i i-f'r. uip vf.i» v,./i. > /«!»>{-.*; 'ii< (--«rnl-ji.-.li» I

6 Bierman Advocaten Pagina 2 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Nota beantwoording zienswijzen Cliënten zijn erg geschrokken van de gebrekkige wijze waarop het College van B&W van uw gemeente de door cliënten ingediende zienswijze heeft beantwoord. Het College heeft op een aantal essentiële punten nagelaten met een deugdelijke beantwoording te komen. Cliënten zijn dan ook van mening dat uw gemeenteraad op basis van de thans voorliggende Nota Beantwoording Zienswijzen niet tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan overgaan. Meer specifiek zij in dit verband gewezen op het volgende. Agrarische bestemming 1. Handhaving van de thans opgenomen Agrarische bestemming zal juridisch geen standhouden, nu vaststaat dat hier binnen de planperiode geen agrarisch gebruik zal plaatsvinden. In de Nota Beantwoording Zienswijzen wordt opgemerkt dat ook in het bestemmingsplan "Plettenburg - De Wiers 2\ W9" voor dit gebied al een agr bestemming was opgenomen. Hierbij doet het College het ten onrechte voorkomen alsof deze bestemming thans ongewijzigd zou zijn overgenomen. Dit is echter pertinent niet het geval. Een wezenlijk verschil ten aanzien van de (overigens onherroepelijk geworden) agrarische bestemming uit het bestemmingsplan "Plettenburg-De Wiers 2009" is namelijk dat destijds binnen deze bestemming nog werd voorzien in erven, toeg egen en parkeren ten behoeve i an de vergunde achterliggende bedrijven. De gronden stonden met andere woorden ten dienste van de vergunde bedrijven, met name ten behoeve van ontsluiting van deze bedrijven naar de Structuurweg en Malapertweg (langzaam verkeer). De agrarische gronden hadden daarmee destijds een relevante invulling. Inmiddels heeft de gemeente deze koppeling met de vergunde achterliggende bedrijven echter losgelaten en wordt niet meer voorzien in erven, toegangswegen en parkeren van de aanwezig bedrijven. Binnen de bestemming is nu sec agrarisch gebruik toegestaan, in de zienswijzennota nog aangevuld met "hobbymatig agrarisch gebruik". Zeker dit laatste gebruik raakt echter kant noch wal, nu cliënten geenszins voornemens zijn om dit terrein hobbymatig te gaan gebruiken. Het is cliënten dan ook volstrekt onduidelijk waarom de gemeente voor dit gebruik heeft gekozen.

7 Bierman Advocaten Pagina 3 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Daarbij komt dat door het College nog steeds wordt opgemerkt dat de agrarische bestemming zou moeten voorzien in een soort "buffer". Het bedrijf ten behoeve waarvan deze buffer in eerste instantie noodzakelijk werd geacht, te weten Aannemersbedrijf Jos Scholman, is echter allang vertrokken. Hiermee is de behoefte aan een bu fer naar de mening van cliënten dan ook komen te vervallen. Uitweg 2. Indien het bestemmingsplan op de thans door het College van B&W voorgestelde wijze zou worden vastgesteld, zou dit betekenen dat een rechtens onjuiste situering van de uitweg wordt vastgesteld. Door het ( allege wordt ten onrechte nog steeds vastgehouden aan gestelde toezeggingen aan derden, inhoudende dat de uitweg op 20,00 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Inmiddels is echter gebleken dat voor de door cliënten gewenste uitweg bij besluit van 5 januari 2007 (verzonden 10 januari 2007) een vergunning is verleend door uw gemeente. Een afschrift van deze vergunning treft u bijgaand aan als bijlage 1. Uit de situatietekening bij deze vergunning blijkt dat door uw gemeente aan deze vergunning niet de voorwaarde is verbonden dat de uitweg op minimaal 20,00 meter van de erfgrens van omwonenden gesitueerd zou moeten worden. Hoewel cliënten in hun zienswijze nadrukkelijk hebben verzocht hen de stukken te doen toekomen waaruit deze voorwaarden wel zouden blijken, hebben zij tot op heden niets van uw gemeente mogen ontvangen. Cliënten gaan er dan ook vanuit dat deze stukken niet bestaan, anders dan in de beantwoording van een zienswijze. De verleende vergunningen ten behoeve van het fruitbedrijf en hoveniersbedrijf, welke overigens door de Raad van State zijn bekrachtigd, bevatten bovendien dezelfde situatietekening als degene die onderdeel uitmaakt van de uitwegvergunning. Met andere woorden, ook in deze vergunningen is de uitweg op de door cliënten gewenste locatie reeds door uw gemeente toegestaan. Nu deze vergunningen onherroepelijk zijn geworden, kan uw gemeente hier nu niet meer op terugkomen, Tot slot zij nogmaals opgemerkt dat het feitelijk niet mogelijk is om de toegangsweg op 20,00 meter uit de erfgrens van zowel de Malapertweg 3 en 5 als de Structuurbaan 30a te realiseren.

8 Bii 'man Pagina 4 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Naar de mening van cliënten zou de uitweg, gelet op het bovenstaande, conform de situatietekening bij de verleende uitwegvergunning in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsbestemming met daaraan gekoppeld de functieaanduiding "ontsluiting" op de plankaart bij het b< lingsplan op zijn minst gelijk moet zijn aan de situatietekening behorende bij de uitwegvergunning. Tevens dient de bepaling onder sub c van artikel 3.4 (onder strijdig gebruik wordt verstaan: ontsluitingen, niet ten behoeve van de agrarische bestemming) geschrapt te worden uit artikel 3 ("agrarisch"), omdat de toegangswegen naar de Structuurbaan en de Malapertweg (langzaam verkeer) ten behoeve van de bedrijven zijn opgenomen in de nota "Historisch versterkt". Inmiddels is door één van de omwonenden, de heer Van Rossum, bezwaar ingediend tegen de uit vegvergunning. Deze bezwaarschriftprocedure loopt nog en dient naar de mening van cliënten te worden afgewacht alvorens tot vaststelling van het thans voorliggende bestemmingsplan zal worden overgegaan. Het nu vaststellen van het bestemmingsplan zonder dat duidelijkheid is verkregen ten aanzien v; lische) situatie omtrent de uitweg, levert een strijdigheid op met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op basis van dit artikel bent u als gemeente immers verplicht bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. Niet nakomen afspraken/ toezeggingen 3. Cliënten zijn geconfronteerd met het feit dat uw gemeente uw toezeggingen niet gestand doet. Cliënten hebben hiervan het volgende verslag opgesteld: "In 2009 heeft de toenrr ilige Gemeenteraad van Nieuwegein het bestemmingsplan Plettenburg - de Wiers goedgekeurd, de provincie heeft de Gemeente Nieuwegein verzocht de bestemming van het zuidelijke deel "Structuurbaan 30 en Achterterrein", te onderbouwen. De Gemeente Nieuwegein heeft ons op dat moment verzekerd dat deze onderbouwing enkele maanden in beslag zou nemen en dit medio 2010 afgehandeld zou zijn. Deze onderbouwing is er niet gekomen. Het zuidelijk deel achterterrein mocht ondertussen

9 Bierman Advocaten Pagina 5 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" worden gebruikt tot 1 september 2013 op basis van het bestemmingsplan 1911/1992 (agrarische bestemming). De onderbouwing van het bestemmingsplan was zelfs op dat moment nog niet gereed, en heeft mede geleid tot de verhuizing van de 3B bedrijfsactiviteiten sindsdien ook een braakliggend van Jos Scholman. En achterterrein. De gemeente Nieuwegein (de heeradriani en Broersma) heeft ons daarna gevraagd in te willen stemmen met een algemene bestemming voor het gehele plangebied van B < 2 op basis van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, bedrijfsbestemming aangevuld met de toegekende specifieke B (an) naar een lagere milieucategorie. Wij hebben daarmee ingestemd om eenduidigheid in het gebruik van het totale plangebied te bereiken en te voldoen aan gewijzigde omstandigheden in de wet en regelgeving Wro, de gevolgen van de verhuizing van Jos Scholman en de veranderende economische omstandigheden. De relatie met Historisch Versterkt en het bestemmingsplan Plettenburg - de Wiers 2009 blijft. Een enorme vereenvoudiging van de bestemmingsplankaart en de bestemmingsregels (blz. 61 en 62) en eenduidig voor de handhaving. De algemene bestemming B<2 komt overeen met de andere bestemmingen van bedrijven aan de Malapertweg 2 en 10 (hetzelfde fruitbedrijf). En de bestemming, die op de Structuurbaan 30 door de gemeente Nieuwegein is ingebracht voor Connexion. De functies (erven, toegangswegen, parkeren en groenvoorzieningen) en de inrichting van het noordelijk deel van het achterterrein blijven hetzelfde als eerder voorzien in de agrarische bestemming. Daarna kregen wij na een voorontwerpbestemmingsplan bestemmingsplannen te maken met 2 nieuwe ontwerp voor het onderhavige gebied, steeds met nieuwe ingediende zienswijzen en beantwoording. bestemmingsplankaart waardoor de uniformiteit Dit heeft geleid tot een zeer gecompliceerde met een lappendeken aan specifieke bestemmingsvlakken, en herkenbaarheid van de bestemming van het plangebied verloren gaat. Het toekennen van een algemene bestemming voor het plangebied is daarbij (B<2) noodzakelijk. Op 31 oktober 2014 werden wij door wethouder P. Snoeren uitgenodigd voor een gesprek m.b.t. het opvolgende ontwerp bestemmingsplan. Onze verbazing was enorm, i.p.v. een uitwerking van het voorliggende concept werd ons in vogelvlucht een totaal nieuw bestemmingsplan gepresenteerd: "als u het er niet mee eens bent zien we elkaar wel bij de rechter, ik moet nu gaan naar een volgende afspraak". Dat is in ieder geval niet onze

10 Bierman \dvo en Pagina 6 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" 'insteek, daarom blijft overleg en afstemming geboden. Daar hebben wij ook in de zienswijze om verzocht. Het laatste (nu voorliggende bestemmingsplan) heeft het gebruik nog verder beperkt door slechts één specifieke bestemming voor het achterterrein toe te staan voor een "fruitbedrijfen hoveniersbedrijf"'. Op ons verzoek aan de wethouder of hij dan nog zou willen onderzoeken welke type bedrijven er wel op het gehele terrein met de lagere milieuzonering van B<2 mogelijk kunnen zijn, heeft hij ingestemd maar we hebben nog geen antwoord ontvangen. Deze bestemming is nu beperkt binnen het plangebied opgenomen. Wij zien mogelijkheden op het achterterrein voor kleinschalige passende bedrijvigheid met wonen (binnen de toelaatbare normen)." 4. Cliënten merken tot slot nogmaals op dat het thans voorliggende plan geen eenduidig en handhaafbaar planologisch kader biedt. De plankaart alsmede de regels zijn op meerdere wijzen te interpreteren, bevorderen daarmee klachten en spanningen en maken een onbelemmerde bedrijfsvoering onmogelijk. Het thans voorliggende plan voldoet dan ook geenszins aan de wensen en behoeften van cliënten en zal naar verwachting de in het gebied heersende spanningen niet beëindigen. Résunv Het bovenstaande getuigt allerminst van een zorgvuldige voorbereiding (artikel 3:2 Awb), noch van een deugdelijke belangenafweging (artikel 3:4 Awb). Daarnaast is het bestemmingsplan op onderdelen in strijd met verleende vergunningen (uitweg) en wettelijke verplichtingen (toekennen van een bestemming welke binnen de planperiode nimmer gerealiseerd zal worden). Cliënten handhaven om die reden hun standpunt dat het bestemmingsplan niet conform het voorstel van het College van B&W kan en mag worden vastgesteld. Zij verwijzen in dit verband meer specifiek naar het voorstel dat zij in hun zienswijze aan uw gemeente hebben voori Jegd. Schorsinesverzoek Als gevolg van de passieve houding van het College van B&W van uw gemeente hebben cliënten zich bovendien genoodzaakt gezien een schorsingsverzoek in te dienen bij uw gemeenteraad. Een afschrift van dit schorsingsverzoek treft u bijgaand aan als bijlage 2. Cliënten verzoeken u deze periode van schorsing aan te wenden om nader met hen in overleg te treden met betrekking tot de gewenste invulling van het plangebied.

11 Bierman Advocaten Pagina 7 inzake: zienswijze bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein" Tot slot Ik verzoek u mij de ontvangst van voorliggend schrijven per ommegaande te bevestigen. Daarnaast verzoek ik u mij te bevestigen dat de heer N.J.M. Ypma zich heeft aangemeld om in uw vergadering van 23 april a.s. gebruik te maken van het hem toekomende spreekrecht. Ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, A.M. Scharff Gemachtigde

12 Postbus AA Bozoakaoru Martlnbaan NN www; Bank Nederlandse Gemeenten 28 SO Nieuwegein Stadsontwïkkeün Contactpersoon WA- van der Velden T.lofoon (030) pa. (030) S E-maii w.veldenenleuwegein.nl Ypma Holding b.v, De heer H J.M. Ypma Rond het Fort MK NIEUWEGEIN Datum 5 Januari 2007 uar kanmark Inrit aanvraag Kaniaark S&B/VB 2007/ Ondarurarp Inrit ^ VERZONDEN 10 JAN Geachte heer Ypma, Op 30 december 2006 heeft u een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een [n/ultrit aan de Structuurbaan, voor de ontsluiting van uw bedrijfsterrein en een ontsluiting voor Aannemersbedrijf Scholman bv deel ik u het volgende mee. U mag de in/uitrit, door Aannemingsbedrijf J. Scholman bv te Nieuwegein laten aanleggen onderde volgende voorwaarden: De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de tekening aanleg in/ultrit. Het toezicht op de uit te voeren werkzaamheden wordt verricht door de opzichter van de sector Stadsontwikkeling & Beheer de heer J. Uiterwaal. Deze is te bereiken via telefoonnummer De kosten voor de aanleg van de In/uitrit met bijkomende werken komen voor uw rekening. Ook de eventuele extra kosten die door de opzichter van de sector Stadsontwikkeling di Beheer worden opgedragen komen voor uw rekening. De In/uitrit constructie vanaf de Structuurbaan tot aan uw perceelgrens ligt op gemeentegrond en deze grond blijft In beheer en eigendom bl] de gemeente Nieuwegein. Het onderhoud van de totale in/uitrit constructie is tot drie jaar na oplevering voor uw rekening. Na 3 jaar zal een gezamelijke inspectie plaatsvinden en eventuele gebreken aan de in/uitrit constructie door u worden hersteld. Daarna zal het worden overgedragen aan de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zal de in/uitrit daarna in beheer en onderhoud overnemen.

13 Iidnummw 2/2 KuMiirk S&S/VB 2007/ Ond«rw«rp u no< jen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Velden, telefoonnummer (030) Met vrli elijke groet, Ijnands or Stadsontwikkeling & Befcaer

14 i f f i 1 ièfifii. iwi C<J, ÜJ j j? NT' i 1

15 AANVRAAG VERGUNNING & VERZOEK OM KOSTENOPGAVE VOCRHETM/ :EN VAN INAimUI Door aanvrager In to raft»; (Bedrijfc)naarn: J& «< Adres: Postcode U& f*&< JJC Jygjp g! Phate h tam (ootèctpemtoiu jj. ^fif. JBÊJ&A i/ t ^ST&< fj/ W.nti tf'tyflfai Gogovoos overdo verlaagde b/mritffaj 1 i 3 Lokade vm dete matei avuftritfjen] Aantal WuJtrhften) dat gewenst wordt Gewenste breedte van rfelnaatrittten) Bij meerdere inritten hierna de overige breedte's Invullen: -J. * /a m 1 (nanieten langs tfeerlflrens) AJTJL Inrfibettemdw. VtSMtf i&tomovate fk&tyct -& **&»«*wj<2 # &$ (A) Uitsluitend parkeren personenauto's Qnaarvraag6 (B) Uitstotend bevtwoading Ü naar vraag 5 (Qïwrel mor bevoorrading atsparkêren } naar vraag 5 S.ï4L*énvantlel:eoMmogelij!(hedenaanfctuis«ii. Da bevoorrading xal plaatsvinden door oentm/zhaoap AuuVmKfOBi aaotaiperdag (1) Bestelauto's (2) Vrachtauto's PJlraOersftnatopltgaer) an m' IS^m 1 mot tn ion st Ö. SL # Gewenstea^timiwaaropdelnAgereed moeten: ^imjoasaaém..20 oj^ OmproWenwn/tEleur Ingaan heten tevooikonienwonkudrin andverzodrtdhfennuterzim. a^tara^famlawiamrdehajrtioiwhaevuite DkeaaurStadsbebeer Postbus) JGOAAWeuwegein Atgostten BIJ de?e aanvraag dient de situatietflkenmg (schaal minimaal 1500) mt»««voud gevoegd te wordffl\«mropd«ptots van de tb maten in/uitrit{ten) duidelijk gemaarwefd is, Aam/rag*» die omvqmaêtg*$ikiammavm*iat*qoaim vam té» IntkawthtdutÊttg wordmateib Miauddhg genomen.' Inrit nummer Aafdegkosten :ƒ, Plaats. <&> ét«e. M apf [Onoerh.kostm f. - i Voorbereiding :.uren

16 il il ii 6! 'S 3 S ^ Ji ffl o 8 i É.2 s o i I co 1 c di 33 ÖJ > "d d CB T3 3 + o ^Sl O) Eb * -P L. Cb a d d z: c m '^ in_* ^ II _i l-h O + U O 0. *

17 Post NL Afz AC 124 7,95 NEDERLAND NetSetFM NL Aangetekend ïrief: D-A-l Pakket: B-P-3 Br 3SRRDT

18

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30. Ui H nil out fr R E N T M E E S T E R S Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen T ^TW Oranjewoud, 27 januari 2009 ß W ^ Afdeling: f O C-r il II G j ^ßtffs:

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om:

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om: Bijlage 2. Juridische uiteenzetting De onderbouwing van dit raadsbesluit is juridisch complex door de chronologie van besluitvorming (in de procedures voor aanlegvergunning en vaststelling bestemmingsplan)

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen,

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN Datum Zaaknummer Uw brief Uw kenmerk 16 juli 2013 44901 Onderwerp brief bij omgevingsvergunning Geachte mevrouw Van

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: - Het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: - Het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) Gemeente Ermelo T.a.v. de heer E.O. Huizing Postbus 500 3850 AM ERMELO Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 e gemeente@ermelo.nl i www.ermelo.nl banknr. 28 50 02 449

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Cliënt ziet in het plan aanleiding tot het aanbrengen van de navolgende zienswijze.

Cliënt ziet in het plan aanleiding tot het aanbrengen van de navolgende zienswijze. arvalis Adviseurs Bouwkundigen Juristen Makelaars Projecten SubsidiePoint Arvalis AANTEKENEN MEDE PER FAX 0478-523222 Deputé Petersstraat 27 5808 BB OIrIO Postbus 5043 5800 GA Venray Gemeente Venray t.a.v.

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D36 (PA 5 september 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26 Zaaknummer: OLOGJvB26 Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. weigering verzoek om wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen" ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen

Nadere informatie

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578 'r ADVOCATENKANTOOR MR, J.J.R. ALBICHER Markt 60, Roosendaal A LBICHER TEVENS PER TELEFAX: 0165 Gemeente Roosendaal t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL 579 338 Correspondentie: postbus

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 21 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: In de vergadering van de Commissie VROM van 22 januari

Nadere informatie

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake Karel de Grotelaan 6 Bergen Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090. Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen"

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 contactpersoon afdeling Amsterdam Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 BEROEPSCHRIFT EX ART. 8:1 AWB tegen het in stand laten van

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland.

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland. Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland. Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland maken bekend dat zij

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP Gemeente Haarlemmermeer an 00

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Zuidplas, In het kader van het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE (art. 2.1 e.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : XX XXXXXX 2013 Verzonden/uitgereikt : Kenmerk : V/UV/20120042 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Verzoek vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften ten behoeve van vervangen recreatieve woonboot te Muggenbeet Conceptbesluit:

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1. Inleiding De gemeente Druten verleent jaarlijks veel omgevingsvergunningen. Verreweg het grootste deel van die

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout Zaaknummer 00512286 Onderwerp Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op een perceel aan de Tongerloostraat in

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Gemeente Haarlem, Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Afdeling Omgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Datum Ons kenmerk Bijlage(n) 2014-00491 1. Procedureel; 2. Voorschriften;

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Nota van Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Lombok

Nota van Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Lombok Nota van Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Lombok 1 Nota van inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Lombok. Aanleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Lombok (= hierna VO. best.pl.) heeft

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Geacht college, geachte raadsleden en overige aanwezigen,

Geacht college, geachte raadsleden en overige aanwezigen, Geacht college, geachte raadsleden en overige aanwezigen, Mijn naam is Klaas van Nes, echtgenoot van uw collega raadslid Petra van Nes-de man, woonachtig aan de Pruimendijk 144, gelegen in het Buitengebied

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Inkomende post Hoogeveen 15.0026723 liiiiiiiii Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Advies bezwaarschriftencommissie ONS NUMMER 15.0014632 DATUM 11 juni 2015 Geacht college, Aan de connmissie is ter advisering

Nadere informatie

Ons kenmerk 2008-60045

Ons kenmerk 2008-60045 Gedeputeerde Staten PROVI NC IE / Datum 13 OKT. 2008 Ons kenmerk 2008-60045 Onderwerp Beslissing omtrent goedkeuring van het "Uitwerkingsplan "Duin en Beek" (bestemmingvlak IV)", bestemmingsplan "Meer

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3 Gemeente Maastricht Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren Bijlage 3 Maastricht, augustus 2000 Provincie Li N Aan Burgemee van-de gemeente Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge.

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge. Besluitvormende raadsvergadering: 16 december 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/84 Datum : 26 november 2008 Onderwerp : Zienswijzen met betrekking tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar inzake lasten onder dwangsom Bosscheweg 67 in Drunen.

Beslissing op bezwaar inzake lasten onder dwangsom Bosscheweg 67 in Drunen. College Onderwerp: V200900577 Beslissing op bezwaar inzake lasten onder dwangsom Bosscheweg 67 in Drunen. Collegevoorstel Inleiding: Bij besluiten van 22 juli 2008 zijn aan Mandemakers Holding B.V. (hierna:

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Timmer en Timmer Belastingadviesburo t.a.v. Dhr. G. Timmer Zuiderzeestraatweg 125 3849 AC HIERDEN DATUM: ONS KENMERK: UW BRIEF VAN: UW KENMERK: ONDERWERP: 17 december 2012 W2012-0409 / I12.2769 Aanvraag

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College V200900229 Onderwerp: Beslissing op bezwaar van A.H.J. van Lit tegen besluit van 31 januari 2008, inhoudende verlening van bouwvergunning voor het veranderen van een berging/carport aan de Rossinistraat

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569 Raad vanstate AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak 1 Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 23/09/2013 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 113.42833 Raad van de gemeente Lansingerland

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR OVER-gemeenten de gemeenteraad van Wormerland t.a.v. Ernest Bressers Postbus 20 1530 AA Wormer Retour naar correspondentieadres postbus

Nadere informatie

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) LJN: BP4832,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 11/816 Print uitspraak Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 16-02-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide De volgende reclamanten hebben een zienswijze ingediend: 1 R-Consult namens de eigenaren van het bedrijf aan de Vlassloot 1 2 R-Consult namens eigenaar Vlassloot

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0066 Rv. nr.: 09.0066 B&W-besluit d.d.: 27-5-2009 B&W-besluit nr.: 09.0444 Naam programma +onderdeel: Stationsgebied. Onderwerp: Onteigening van het perceel Stationsplein gelegen tussen

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht B.M. van Houwelingen Projectontwikkeling Hakgriend 26 3371 KA Hardinxveld Giessendam B.V. Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel

Nadere informatie

GāĩìS DOORKIESNUMMER 088 97 43 144. j.degans@wshd.nl E-MAILADRES. BIJLAGEN besluit met nr. D0021836

GāĩìS DOORKIESNUMMER 088 97 43 144. j.degans@wshd.nl E-MAILADRES. BIJLAGEN besluit met nr. D0021836 DATUM VERZONDEN 1 8 MAART 2013 uw BRIEF VAN 6 februari 2013 UW KENMERK ONS KENMERK JEU/91313/117071 VG/U INGEKOMEN NR. 11301009 ONDERWERP Wijziging vergunning D0019266 CONTACTPERSOON J.A. Ġë GāĩìS DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus 218 1741 AE SCHAGEN Brummen : 25 juni 2014 Ons kenmerk : O-002185 Uw kenmerk : Onderwerp : besluit verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

C. Evers raad00594

C. Evers raad00594 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00594 Vaststellen bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11.

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11. RAADSVOORSTEL 11.0078 Inclusief erratum d.d. 13 september 2011 Rv. nr.: 11.0078 B en W-besluit d.d.: 30-8-2011 B en W-besluit nr.: 11.0863 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning Aan Boomkwekerij Morren t.a.v. de heer G. Morren Diepesteeg 1 8081 PD Elburg Uw brief van: Uw kenmerk: Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: 0525-688 660 Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 23 april 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een werkplaats/garage. De aanvraag

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BC7090

ECLI:NL:RVS:2008:BC7090 ECLI:NL:RVS:2008:BC7090 Instantie Raad van State Datum uitspraak 19-03-2008 Datum publicatie 19-03-2008 Zaaknummer 200704474/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie