RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen"

Transcriptie

1 RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE S. H. Faber K. Klaver S. Schoonhoven G.W. Timmerman R. Tjallingii S. Veldkamp Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

2 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Samenvatting 4 Gebruikte begrippen en afkortingen 5 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 6 Exitonderzoek NHL en VHL 9 Bijlagen 12 - Gegevens CFI/IP: 13 Instroom in Friese hbo-instellingen per sector 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) 14 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland 15 Instroom in hbo-afdelingen vanuit havo-scholen in Friesland 15 Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk 15 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel 16 - Resultaten Stenden Hogeschool: 17 Resultaten havo/vwo instroom 18 Resultaten havo instroom 19 Resultaten vo-scholen per instituut 20 Rendementen per opleidingen 26 Totalen Stenden 27 Grafieken percentage uitval per vo-school 28 Grafiek percentage uitval per opleiding 31 - Resultaten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: 32 Resultaten havo/vwo instroom 33 Resultaten havo instroom 34 Resultaten vo-scholen per instituut 35 Rendementen per opleidingen 40 Totalen NHL 42 Grafieken percentage uitval per vo-school 43 Grafiek percentage uitval per instituut en opleiding 46 - Resultaten Van Hall Larenstein: 50 Resultaten havo/vwo instroom 51 Rendementen per opleiding 52 Grafieken percentage uitval per vo-school 53 Grafiek percentage uitval per opleiding 56

3 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE INLEIDING U heeft nu het rapport 'Resultaten Propedeuse op de Stenden, NHL en VHL' in handen. Dit is inmiddels het achtste rapport. De propedeuseresultaten zijn opnieuw aangevuld, ditmaal met het cohort Deze resultaten worden vergeleken met de voorgaande cohorten, vanaf Naast de totaalcijfers van de drie Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor voortgezet onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Tegelijk met dit rapport ontvangen de scholen van hun eigen oud-leerlingen de propedeuseresultaten in studiepunten (EC's) op naam. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. We ontvangen de gegevens hiervoor van de inspectie (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Er is dit jaar getracht om enige nuancering aan te brengen in de uitvalpercentages. Tot slot geeft het rapport aandacht aan de exit-rapportages van de NHL en VHL. De resultaten en achterliggende gegevens bieden een grote hoeveelheid informatie voor voen ho-scholen over het eerste studiejaar. In dit rapport worden echter geen verklaringen en oorzaken voor de resultaten en rendementen geboden, uitgezonderd de gegevens die uit de exit-rapportages voortkomen. Het rapport biedt echter een goed uitgangspunt, zoals de afgelopen jaren is gebleken, voor het vinden hiervan.

4 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE SAMENVATTING In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijk gekozen studie is blijven volgen gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. 60% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in was dat nog 58%. Hiermee wordt een negatieve tendens, die vanaf 2003 werd ingezet, sinds lange tijd positief omgebogen. Als we de gegevens per profiel onderzoeken valt op dat het profiel N&T in dit jaar meer studenten kent die hun studie verlaten na het eerste studiejaar. 67% van de studenten blijft dezelfde studie volgen, in het studiejaar betrof dit 71%. De andere profielen kennen juist een stijging van het aantal studenten die vasthouden aan hun studiekeuze. Daarmee groeien de rendementen van de vier profielen weer naar elkaar toe. In vergelijking met de Nederlandse studenten blijven Friese studenten met een N&T-profiel overigens beduidend vaker op dezelfde opleiding. Ook bij de overige drie profielen zijn de Friese studenten standvastiger ten opzichte van alle eerstejaars studenten in Nederland. De stijging van de (totale) studierendementen van de Friese studenten komt overeen met de landelijke gegevens. Ook landelijk gezien houden meer studenten vast aan hun oorspronkelijke studiekeuze. Het rendement is opgelopen van 51% in 2006 tot 57% in De uitvalpercentages van de verschillende opleidingen zijn gekoppeld aan de BRINgegevens. Als er nader wordt gefocust op deze gegevens, blijkt dat 14% van de Friese studenten bij het verlaten van de oorspronkelijke studie naar een andere sector gaat en 18% gaat naar een andere studie of stopt. De overige 10% die de studie verlaat, vervolgt zijn of haar studie binnen de sector. Landelijke gegevens geven nagenoeg hetzelfde beeld. De exit-rapportage van de NHL geeft een beeld dat over de jaren heen vrij constant is. Net als in het studiejaar geeft een derde van de gestopte studenten aan dat de studie niet interessant gevonden wordt en dat dit een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Het percentage studenten dat aangeeft het toekomstige beroep niet interessant te vinden is gestegen (27%). Opvallend bij VHL is dat van de studiestakers slechts iets minder dan de helft (49%) van zichzelf vindt dat hij/zij vooraf voldoende informatie over de opleiding verzameld heeft. 66% van de gestopte studenten vindt dat het niveau van de opleiding niet aansluit bij de vooropleiding. Het niet interessant vinden van de studie wordt maar liefst door 58% als een belangrijke reden opgegeven om te stoppen. 40% van de studenten vindt het toekomstige beroep niet interessant.

5 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Aantal studenten vo-school Het aantal havisten en vwo-ers van de desbetreffende voschool dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de Stenden, NHL of Van Hall Larenstein Aantal studenten Friesland Het totaal aantal havisten en vwo-ers van de Friese vo-scholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Cohort Een student kan maar in één cohort (het eerste) voorkomen. Wanneer een student na het eerste jaar een andere opleiding is gaan volgen, en dus als uitvaller is aangemerkt in het eerste cohort, wordt hij/zij in een volgend cohort niet opnieuw meegeteld. Uitvallers Als uitvallers worden studenten aangemerkt die in of aan het eind van het eerste jaar gestopt zijn met hun oorspronkelijke studie. 0% Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren Afkortingen bol BRIN C&M CFI/IP E&M havo hbo ho mbo N&G N&T NHL Stenden VHL vo vwo beroepsopleidende leerweg Basisregistratie instellingen Cultuur en Maatschappij (profiel) Centrale Financiën Instellingen/Informatieproducten Economie en Maatschappij (profiel) hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Natuur en Gezondheid (profiel) Natuur en Techniek (profiel) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Van Hall Larenstein voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

6 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND In dit hoofdstuk wordt het studierendement van de eerstejaars studenten in het Friese hbo (Stenden 1, NHL en VHL), die afkomstig zijn van de Friese scholen voor voortgezet onderwijs, vergeleken met het studierendement van alle eerstejaars studenten in Nederland. Het betreft hier de rendementen vanaf het studiejaar tot en met het studiejaar De cijfers zijn afkomstig van de onderwijsinspectie (CFI/IP) 2. We vergelijken enkel studenten die in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs een profiel gevolgd hebben 3. Friesland In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijk gekozen studie is blijven volgen gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar (zie grafiek 1). 60% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in was dat nog 58%. Hiermee wordt een negatieve tendens, die vanaf 2003 werd ingezet, sinds lange tijd positief omgebogen. Ondanks een lichte stijging van het studierendement, haakt nog steeds 40% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Ook is er op basis van deze gegevens geen verklaring te geven voor de lichte stijging van het studierendement. Grafiek 1. Dezelfde studie na het eerste studiejaar, Friesland Per profiel en totaal Als we de gegevens per profiel onderzoeken valt op dat het profiel N&T een daling van 71% naar 67% kent, in tegenstelling tot de profielen N&G, E&M en C&M. Deze drie kennen allemaal een lichte stijging. Hiermee groeien de rendementen van de vier profielen, in tegenstelling tot het studiejaar , weer naar elkaar toe. 1 Bij de gegevens van Stenden Hogeschool is ook de Friese instroom bij de Hogeschool Drenthe (fusiepartner CHN) opgenomen. 2 Het is belangrijk om op te merken dat de gegevens van 2006 en later gebaseerd zijn op het onderwijsnummer. Hierin zijn alle inschrijvingen van het vo, mbo en ho opgenomen, waardoor het een meer betrouwbare bron is dan de hiervoor gebruikte bron. De eerdere gegevens zijn op basis van de zogenaamde DIX-bestanden, die bestonden uit een koppeling tussen het eindexamennummer en de inschrijvingen in het hoger onderwijs 3 Tot en met het schooljaar zijn er leerlingen geweest die examen havo of vwo hebben gevolgd in 'oude stijl'.

7 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Landelijk De stijging van de percentages van de Friese studenten komt overeen met de landelijke gegevens. Ook landelijk gezien houden meer studenten vast aan hun oorspronkelijke studiekeuze. Het rendement is opgelopen van 51% in 2006 tot 57% in het afgelopen jaar (zie tabel 1 en grafiek 2). Met name studenten die met een N&G-profiel naar het hbo zijn gegaan doen het dit jaar aanmerkelijk beter. Dezelfde studie Friesland Dezelfde studie Nederland havo profiel Natuur & Techniek 58% 74% 67% 65% 71% 67% 52% 64% 67% 64% 54% 60% Natuur & Gezondheid 61% 78% 67% 69% 56% 63% 67% 67% 69% 65% 47% 61% Economie & Maatschappij 71% 70% 70% 66% 57% 58% 61% 54% 62% 60% 52% 55% Cultuur & Maatschappij 71% 74% 74% 63% 55% 58% 65% 60% 65% 61% 51% 57% havo Tweede Fase 68% 73% 70% 65% 58% 60% 62% 59% 65% 62% 51% 57% Tabel 1: Dezelfde studie na afloop van het eerste jaar. Vergelijking Friesland en Nederland. Grafiek 2: Dezelfde studie na afloop van het eerste jaar, studiejaar Vergelijking resultaten Friesland en Nederland. Bij de vergelijking van de studenten van Friese scholen voor voortgezet onderwijs en studenten van scholen uit heel Nederland op basis van alle vier profielen valt op dat Friese studenten met een N&T-profiel beduidend vaker op dezelfde opleiding blijven. Overigens is het verschil minder groot dan Ook bij de overige drie profielen zijn de Friese studenten standvastiger. Bij de M-profielen is het verschil het kleinst (zie grafiek 3). Bij de bovengenoemde gegevens moet een belangrijke kanttekening worden geplaatst. De uitvalpercentages van de opleidingen zijn gekoppeld aan de BRINnummers 4. Bij de rendementen wordt uitgegaan van studenten die na afloop van het eerste jaar eenzelfde studie volgen, met hetzelfde BRINnummer. Er zijn echter veel opleidingen dusdanig 4 BRIN staat voor Basisregistratie instellingen. Het Ministerie heeft aan alle onderwijsinstellingen BRIN-nummers toegekend. Deze nummers worden gebruikt in de communicatie met het Ministerie. Het BRIN-nummer is een viercijferig nummer dat de instelling onderscheidt van andere, aangevuld met een tweecijferige locatie-code.

8 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE georganiseerd dat het voor studenten mogelijk is om eenvoudig door te stromen naar een 'andere' studie, veelal in dezelfde sector. Het gaat hier bijvoorbeeld om eenzelfde studie maar met een ander BRIN of een andere studie met eenzelfde BRIN. Grafiek 3: Dezelfde studie na het eerste studiejaar, '07-'08, per profiel. Friese en Nederlandse studenten vergeleken. Door deze opmerking in de analyse mee te nemen blijken de rendementen genuanceerder te liggen (zie bijlage 'Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar na profiel' op bladzijde 17). Van de Friese studenten gaat 14% bij het verlaten van de oorspronkelijke studie naar een andere sector (soms met dezelfde BRIN) en 18% gaat naar een overige studie of stopt. De andere 10% die de studie verlaat, vervolgt zijn of haar studie binnen de sector (wel of niet met een andere BRIN). Landelijk liggen de rendementen respectievelijk op 14% (andere sector), 20% (overige studie of stopt) en 10% (binnen de sector). Hiermee zou je kunnen concluderen dat de uitvalpercentages hoger uitvallen door de BRIN-systematiek en dat de werkelijke uitval lager (mogelijk 10%) is. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de uitvalpercentages per Friese vo-school, per opleiding of instituut (gerangschikt per hogeschool). Het betreft hier de gegevens van de jaren De vo-scholen krijgen de 'terugkoppeling op naam' apart toegestuurd. 6 5 Voor de NHL geldt: Aangezien er dit jaar twee vooropleidingsscholen zijn toegevoegd (Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en ROC Friesland College) zijn de aantallen in het overzicht 'Resultaten per opleiding' voor alle cohorten met terugwerkende kracht aangepast. 6 Voor de NHL geldt: De scholen ontvangen per cohort en per NHL-opleiding een overzicht van het aantal studiepunten dat de door hun geleverde studenten tijdens het eerste jaar heeft behaald. De studenten van de laatste cohorten hebben kunnen aangeven of zij akkoord gaan met de verstrekking van deze gegevens op naam. Voor zover akkoord worden deze gegevens dus op naam geleverd, de overige studenten blijven anoniem.

9 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE EXITONDERZOEK A. Exitonderzoek NHL NHL-studenten die hun studie in het studiejaar voortijdig verlaten is gevraagd een exit-formulier in te vullen. De studenten gaven in dit formulier aan welke factoren een rol hebben gespeeld bij de keuze om te stoppen met de opleiding. Onderstaande gegevens hebben betrekking op 438 studenten. De helft van deze studenten heeft havo als vooropleiding, een kwart mbo. In 70 % betrof het studenten die in het eerste jaar van hun studie zijn gestopt. Verreweg het grootste deel van de studenten (86%) volgde een voltijdse opleiding. Waarom zijn deze studenten gestopt met hun opleiding? Eenderde van de studenten gaf aan dat het niet (voldoende) interessant vinden van de studie een belangrijke reden was om te stoppen met de opleiding. Met name havisten geven dit argument. Hierbij gaf een kwart aan dat deze reden niet de hoofdreden was maar wel meespeelde bij het besluit om met de studie te stoppen. Het behalen van onvoldoende resultaten en/of het niet voldoende tijd steken in de studie zijn vaak niet de belangrijkste reden(en) van vertrek van een student maar spelen wel enigszins mee bij de overweging om te stoppen met de studie. Mbo-ers geven dit vaker als argument dan havisten. Driekwart van de studenten geeft aan dat de docenten en de sfeer geen rol hebben gespeeld bij het besluit met een opleiding te stoppen. Een kwart van de voortijdige schoolverlaters gaf (daarnaast) aan de studie te zwaar te vinden. Hen is gevraagd waarom zij de studie te zwaar vonden. Antwoorden die hierbij veel genoemd worden zijn combinatie van werken en leren is te zwaar (dit betrof vooral de deeltijders) en economische/statistische vakken (dit betrof vooral de havisten). Dit alles is weergegeven in onderstaande tabel. Gemeten aspecten belangrijk speelde enigszins speelde niet mee mee N % N % N % omdat ik onvoldoende resultaten behaalde 78 17% % % omdat ik niet genoeg tijd in de studie gestoken heb omdat ik de studie niet interessant vind omdat ik het beroep waarvoor ik opgeleid word, niet interessant vind omdat ik de studie te zwaar vind omdat ik de docenten niet goed vind omdat ik de begeleiding niet goed vind omdat ik de sfeer niet prettig vind Tabel 2: Redenen van vertrek, exit onderzoek NHL 52 12% % % % % % % % % % 98 21% % 30 6% 94 20% % 51 11% 97 21% % 35 7% 77 16% %

10 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Vervolgens kunnen we deze exit-gegevens vergelijken met de gegevens van de voorgaande vijf jaren. Gemeten aspect Aantal uitvallers die de enquête hebben ingevuld 331=100 % 313=100 % 495=100 % 304=100 % 237=100 % 438=100 % Vooropleiding havo 44% 44 % 45% 44% Vooropleiding mbo 34% 37 % 28 % 34% Andere vooropleiding 21% 19 % 27 % 22% Onvoldoende resultaat 37% 30 % 16 % 17% 14% 17% Niet genoeg tijd aan studie besteed 27 % 22 % 12% 12% 10% 12% Studie niet interessant 55 % 41 % 29 % 34% 33% 33% Toekomstig beroep niet interessant 40 % 27 % 22 % 22% 19% 27% Studie te zwaar 44 % 24 % 19 % 25% 21% 25% Docenten niet goed 15 % 5 % 4 % 4% 3% 6% Begeleiding niet goed 19 % 11 % 8% 9% 10% 11% Sfeer niet prettig 21 % 12 % 7% 8% 8% 7% Tabel 3: Totaalbeeld van de uitvallers NHL. Per aspect is aangegeven hoeveel studenten dit aspect belangrijk vonden 7. Het beeld over de jaren heen is vrij constant. Net als in het studiejaar geeft een derde van de studenten aan dat de studie niet interessant gevonden wordt en dat dit een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Gestegen is het percentage studenten dat aangeeft het toekomstige beroep niet interessant te vinden. Een kwart van de studenten geeft aan dat de studie te zwaar is. B. Exitonderzoek VHL Op Van Hall Larenstein krijgen studenten die gestopt zijn ongeveer dezelfde vragen in het exitonderzoek als bij de NHL. Aan dit onderzoek hebben 53 studenten meegewerkt. 89% hiervan was voltijder, 81% eerstejaars en 15% buitenlander (vooral Duits). Opvallend is dat van de studiestakers slechts iets minder dan de helft (49%) van zichzelf vindt dat hij/zij vooraf voldoende informatie over de opleiding verzameld heeft. 79% van de studenten was van tevoren bij een open dag geweest, 28% had meegedaan aan proefstuderen. Op de stelling 'Het niveau van de vooropleiding sluit goed aan bij de opleiding' reageert 66% met 'helemaal niet mee eens' of 'niet mee eens'. Hier wordt het niet interessant vinden van de studie maar liefst door 58% als een belangrijke reden om te stoppen opgegeven. 40% van de studenten vindt het toekomstige beroep niet interessant. Andere redenen om te stoppen met de opleiding die genoemd worden zijn bijvoorbeeld privé-omstandigheden (40%) en teveel nevenactiviteiten (25%). 7 De percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 100% uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen.

11 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Gemeten aspect als belangrijkste reden % % % % % Totaal aantal uitvallers, die de enquête invulden 56 = 100% 77 = 100% 69 = 100% 86 = 100% 53=100% Vooropleiding havo 45% 51% 39% 40% 33% Vooropleiding mbo 46% 36% 35% 29% 43% Andere vooropleidingen 9% 13% 26% 31% 24% Onvoldoende resultaat 29% 12% 12% 9% 28% Niet genoeg tijd aan studie 6% 7% 19% 16% 2% besteed Studie niet interessant 30% 37% 35% 40% 58% Toekomstig beroep niet 16% 14% 40% 20% 12% interessant Studie te zwaar 18% 9% 12% 13% 30% Andere redenen 2% 28% 49% 50% Tabel 4: VHL Totaalbeeld van de uitvallers Per aspect is aangegeven hoeveel studenten dit aspect belangrijk vonden. 8 Exitonderzoek Stenden Van Stenden hebben we dit jaar geen exit-gegevens ontvangen. In het rapport van volgend jaar zal Stenden hier weer gegevens voor leveren. 8 De percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 100% uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen.

12 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE BIJLAGEN - Gegevens CFI/IP: 13 Instroom in Friese hbo-instellingen per sector 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) 14 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland 15 Instroom in hbo-afdelingen vanuit havo-scholen in Friesland 15 Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk 15 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel 16 - Resultaten Stenden Hogeschool: 17 Resultaten havo/vwo instroom 18 Resultaten havo instroom 19 Resultaten vo-scholen per instituut 20 Rendementen per opleidingen 26 Totalen Stenden 27 Grafieken percentage uitval per vo-school 28 Grafiek percentage uitval per opleiding 31 - Resultaten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: 32 Resultaten havo/vwo instroom 33 Resultaten havo instroom 34 Resultaten vo-scholen per instituut 35 Rendementen per opleidingen 40 Totalen NHL 42 Grafieken percentage uitval per vo-school 43 Grafiek percentage uitval per instituut en opleiding 46 - Resultaten Van Hall Larenstein: 50 Resultaten havo/vwo instroom 51 Rendementen per opleiding 52 Grafieken percentage uitval per vo-school 53 Grafiek percentage uitval per opleiding 56

13 Gegevens CFI/IP

14 Instroom in Friese hbo-instellingen Instroom in Friese hbo-instellingen per sector Stenden NHL VHI Educatie & Communicatie Zorg & Welz Techniek Economie Management Natuur & Mil totaal Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst Stenden NHL VHI havo vwo vavo bol hbo wo onbekend totaal Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) Stenden NHL VHI havo 32% 34% 38% 32% 24% 22% 23% 34% 33% 32% 31% 23% 23% 24% 27% 26% 27% 29% 25% 28% 30% vwo 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 5% 7% 6% 5% 5% 5% 5% vavo 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 3% 3% 1% 2% bol 22% 26% 30% 30% 24% 23% 22% 30% 32% 33% 35% 27% 27% 19% 31% 34% 35% 27% 28% 26% 24% hbo 14% 14% 10% 12% 8% 11% 11% 25% 24% 25% 23% 14% 14% 15% 17% 12% 12% 10% 9% 8% 9% wo 2% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% onbekend 20% 16% 14% 15% 34% 37% 37% 1% 0% 1% 1% 28% 30% 36% 15% 18% 15% 22% 27% 29% 28% totaal

15 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland VO overig Nederland VO Friesland havo vwo vavo totaal Instroom in hbo-afdeling vanuit havo-scholen in Friesland Stenden NHL VHI Educatie & Communicatie Zorg & Welz Techniek Economie Management Natuur & Mil totaal Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk Herkomst instroom in het hbo (landelijk) havo 32% 33% 32% 33% 27% 26% 26% vwo 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% vavo 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% bol 25% 25% 25% 25% 21% 19% 19% hbo 22% 20% 17% 16% 11% 11% 11% wo 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% onbekend 6% 9% 13% 14% 32% 36% 35%

16 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel (Friesland vergeleken met landelijk) 1= zelfde studie, zelfdbrin 2= zelfde studie, andere brin 3= andere studie, zelfde sector, zelfde brin 4= andere studie, andere sector, zelfde brin 5= andere studie, zelfde sector, andere brin 6= andere studie, andere sector, andere brin 7= overige studies 8= gestopt FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED 2002 N & T 60% 52% 7% 21% 16% 4% 4% 1% 6% 2% 6% 7% 5% 4% 3% N & G 65% 67% 1% 4% 9% 6% 2% 4% 6% 3% 8% 8% 7% 5% 2% 2% E & M 72% 61% 1% 5% 5% 7% 6% 4% 3% 7% 10% 7% 4% 6% 1% 3% C & M 71% 65% 1% 5% 3% 3% 2% 4% 1% 4% 12% 10% 8% 7% 1% 3% 2003 N & T 74% 64% 1% 7% 8% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 2% 5% 4% 3% N & G 78% 67% 6% 3% 3% 1% 4% 3% 7% 8% 8% 5% 3% 3% E & M 70% 54% 1% 11% 3% 5% 2% 5% 7% 7% 6% 8% 8% 6% 3% 4% C & M 74% 60% 1% 10% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 9% 10% 5% 6% 1% 3% 2004 N & T 67% 67% 3% 2% 12% 7% 2% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 4% 6% 8% N & G 67% 69% 4% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 3% 7% 6% 9% 4% 8% 8% E & M 65% 62% 2% 2% 6% 6% 3% 4% 6% 5% 7% 6% 5% 4% 6% 10% C & M 75% 65% 2% 2% 1% 3% 1% 4% 3% 3% 9% 8% 3% 5% 6% 9% 2005 N & T 65% 64% 4% 2% 10% 7% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 3% 5% 5% 9% N & G 69% 65% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 2% 3% 8% 7% 4% 6% 7% 10% E & M 66% 60% 1% 2% 5% 7% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 5% 7% 10% C & M 63% 61% 2% 2% 1% 4% 6% 4% 3% 4% 10% 8% 9% 6% 7% 11% 2006 N & T 71% 54% 8% 9% 3% 3% 4% 1% 4% 9% 8% 2% 6% 3% 12% N & G 56% 47% 4% 11% 4% 6% 2% 5% 5% 7% 11% 8% 6% 5% 12% 12% E & M 57% 52% 2% 7% 7% 4% 3% 4% 6% 4% 8% 9% 6% 7% 11% 12% C & M 55% 51% 2% 9% 3% 5% 7% 4% 6% 5% 9% 8% 7% 6% 11% 12% 2007 N & T 67% 60% 2% 13% 9% 1% 3% 1% 6% 4% 5% 6% 6% 7% 10% N & G 63% 61% 1% 2% 1% 5% 2% 5% 4% 3% 13% 8% 7% 5% 9% 10% E & M 58% 55% 1% 2% 4% 8% 7% 5% 7% 6% 11% 7% 4% 5% 9% 12% C & M 58% 57% 2% 2% 2% 4% 6% 5% 6% 4% 8% 9% 9% 6% 9% 12%

17 Resultaten Stenden Hogeschool

18 Cohort /Lichting Instroom havo/vwo Stenden Leeuwarden Aantal Toeleverende vo-school studenten Uitval Aantal Uitval Percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 19% 25% 47% 55% 43% Beyers Naudé % Bogerman, Sneek % 27% 20% 32% 23% 28% Bornego, Heerenveen % 14% 32% 21% 30% 31% Comenius, Leeuwarden % 21% 28% 31% 38% 18% Dockinga, Dokkum % 25% 39% 20% 37% 27% Friesland College % 43% 46% Lauwers College, Buitenpost % 8% 22% 31% 27% 35% Linde College, Wolvega % 25% 27% 0% 29% 25% Liudger, Drachten % 21% 22% 25% 35% 42% Magister Alvinus, Sneek % 24% 33% 25% 42% 42% Marne College, Bolsward % 20% 10% 71% 25% 50% OS Singelland, Drachten % 10% 30% 6% 21% 44% Piter Jelles, Leeuwarden % 30% 30% 36% 35% 21% Sevenwolden, Heerenveen % 11% 43% 4% 24% 33% Simon Vestdijk, Harlingen % 44% 45% 15% 17% 31% Stellingwerf College, Oos % 29% 31% 33% 36% 54% Friesland TOTAAL % 21% 30% 27% 32% 34%

19 Cohort/Lichting Instroom havo Stenden Leeuwarden Aantal Toeleverende vo-school studenten Uitval Aantal Uitval Percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 19% 25% 47% 55% 43% Bogerman, Sneek % 27% 22% 36% 22% 31% Bornego, Heerenveen % 33% 32% 22% 29% 33% Comenius, Leeuwarden % 19% 27% 33% 44% 22% Dockinga, Dokkum % 28% 41% 13% 38% 28% Friesland College % 43% 50% Lauwers College, Buitenpost % 12% 22% 30% 27% 33% Linde College, Wolvega % 25% 29% 0% 20% 25% Liudger, Drachten % 20% 24% 22% 39% 42% Magister Alvinus, Sneek % 21% 36% 28% 46% 48% Marne College, Bolsward % 29% 10% 60% 25% 50% OS Singelland, Drachten % 10% 33% 8% 21% 50% Piter Jelles, Leeuwarden % 29% 29% 40% 39% 24% Sevenwolden, Heerenveen % 13% 44% 5% 19% 33% Simon Vestdijk, Harlingen % 50% 47% 11% 10% 30% Stellingwerf College, Oos % 40% 33% 25% 50% 67% Friesland TOTAAL % 23% 30% 27% 34% 36%

20 Toeleverende school A.M. van Schurman, Franeker Toeleverende school Beyers Naudé, Leeuwarden Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 25% Opleiding Leraar Basis % 80% 63% Mens & Maatschappij % 100% Retail Business School % 50% 67% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 67% 100% Totaal % 19% 25% 47% 55% 43% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man. 1 1 Opleiding Leraar Basis % Mens & Maatschappij Retail Business School 1 1 Vrije Tijd & Arbeid Totaal % 0% 0% 0% 0% 0% Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 20% 33% 17% 42% Opleiding Leraar Basis % 13% 7% 31% 33% 18% Mens & Maatschappij % 11% 43% 11% Retail Business School % 100% 100% 33% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 40% 43% 22% 60% Totaal % 27% 20% 32% 23% 35%

Studieuitval in het hoger onderwijs

Studieuitval in het hoger onderwijs Studie in het hoger onderwijs Achtergrond en oorzaken Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Froukje Wartenbergh Anja van den Broek ResearchNed bv Nijmegen, september 0 2007 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09 2009 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen ROA-W-1997/7 A.S.R. van der Linden en R.K.W. van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling F.Steenkamp en M.Bos Een rapport voor handicap

Nadere informatie

Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014 Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014 Samenvatting 2014 Voor u ligt de Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord 2014. Hierin vindt u actuele cijfers over de onderwijssituatie in

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport

Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport Studentenmonitor 2013 - thematisch eindrapport Associate degrees Buitenlandse studenten Kiezen voor bèta Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek Matthijs Brink Carlijn Braam

Nadere informatie

Monitor jonge fiscalisten 2009

Monitor jonge fiscalisten 2009 Monitor jonge fiscalisten 2009 Amsterdam, juni 2009 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Monitor jonge fiscalisten 2009 Theo Smid Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed

Nadere informatie

Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2008-2012 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het Nederlandse onderwijsstelsel leerplichtig 18 jaar 12 jaar 4 jaar 0 jaar wo master bachelor hbo mbo-4 mbo-3 mbo-2 mbo-1 vwo havo vmbo vo 1/2 bao

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie