RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen"

Transcriptie

1 RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE S. H. Faber K. Klaver S. Schoonhoven G.W. Timmerman R. Tjallingii S. Veldkamp Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

2 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Samenvatting 4 Gebruikte begrippen en afkortingen 5 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 6 Exitonderzoek NHL en VHL 9 Bijlagen 12 - Gegevens CFI/IP: 13 Instroom in Friese hbo-instellingen per sector 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) 14 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland 15 Instroom in hbo-afdelingen vanuit havo-scholen in Friesland 15 Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk 15 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel 16 - Resultaten Stenden Hogeschool: 17 Resultaten havo/vwo instroom 18 Resultaten havo instroom 19 Resultaten vo-scholen per instituut 20 Rendementen per opleidingen 26 Totalen Stenden 27 Grafieken percentage uitval per vo-school 28 Grafiek percentage uitval per opleiding 31 - Resultaten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: 32 Resultaten havo/vwo instroom 33 Resultaten havo instroom 34 Resultaten vo-scholen per instituut 35 Rendementen per opleidingen 40 Totalen NHL 42 Grafieken percentage uitval per vo-school 43 Grafiek percentage uitval per instituut en opleiding 46 - Resultaten Van Hall Larenstein: 50 Resultaten havo/vwo instroom 51 Rendementen per opleiding 52 Grafieken percentage uitval per vo-school 53 Grafiek percentage uitval per opleiding 56

3 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE INLEIDING U heeft nu het rapport 'Resultaten Propedeuse op de Stenden, NHL en VHL' in handen. Dit is inmiddels het achtste rapport. De propedeuseresultaten zijn opnieuw aangevuld, ditmaal met het cohort Deze resultaten worden vergeleken met de voorgaande cohorten, vanaf Naast de totaalcijfers van de drie Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor voortgezet onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Tegelijk met dit rapport ontvangen de scholen van hun eigen oud-leerlingen de propedeuseresultaten in studiepunten (EC's) op naam. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. We ontvangen de gegevens hiervoor van de inspectie (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Er is dit jaar getracht om enige nuancering aan te brengen in de uitvalpercentages. Tot slot geeft het rapport aandacht aan de exit-rapportages van de NHL en VHL. De resultaten en achterliggende gegevens bieden een grote hoeveelheid informatie voor voen ho-scholen over het eerste studiejaar. In dit rapport worden echter geen verklaringen en oorzaken voor de resultaten en rendementen geboden, uitgezonderd de gegevens die uit de exit-rapportages voortkomen. Het rapport biedt echter een goed uitgangspunt, zoals de afgelopen jaren is gebleken, voor het vinden hiervan.

4 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE SAMENVATTING In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijk gekozen studie is blijven volgen gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. 60% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in was dat nog 58%. Hiermee wordt een negatieve tendens, die vanaf 2003 werd ingezet, sinds lange tijd positief omgebogen. Als we de gegevens per profiel onderzoeken valt op dat het profiel N&T in dit jaar meer studenten kent die hun studie verlaten na het eerste studiejaar. 67% van de studenten blijft dezelfde studie volgen, in het studiejaar betrof dit 71%. De andere profielen kennen juist een stijging van het aantal studenten die vasthouden aan hun studiekeuze. Daarmee groeien de rendementen van de vier profielen weer naar elkaar toe. In vergelijking met de Nederlandse studenten blijven Friese studenten met een N&T-profiel overigens beduidend vaker op dezelfde opleiding. Ook bij de overige drie profielen zijn de Friese studenten standvastiger ten opzichte van alle eerstejaars studenten in Nederland. De stijging van de (totale) studierendementen van de Friese studenten komt overeen met de landelijke gegevens. Ook landelijk gezien houden meer studenten vast aan hun oorspronkelijke studiekeuze. Het rendement is opgelopen van 51% in 2006 tot 57% in De uitvalpercentages van de verschillende opleidingen zijn gekoppeld aan de BRINgegevens. Als er nader wordt gefocust op deze gegevens, blijkt dat 14% van de Friese studenten bij het verlaten van de oorspronkelijke studie naar een andere sector gaat en 18% gaat naar een andere studie of stopt. De overige 10% die de studie verlaat, vervolgt zijn of haar studie binnen de sector. Landelijke gegevens geven nagenoeg hetzelfde beeld. De exit-rapportage van de NHL geeft een beeld dat over de jaren heen vrij constant is. Net als in het studiejaar geeft een derde van de gestopte studenten aan dat de studie niet interessant gevonden wordt en dat dit een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Het percentage studenten dat aangeeft het toekomstige beroep niet interessant te vinden is gestegen (27%). Opvallend bij VHL is dat van de studiestakers slechts iets minder dan de helft (49%) van zichzelf vindt dat hij/zij vooraf voldoende informatie over de opleiding verzameld heeft. 66% van de gestopte studenten vindt dat het niveau van de opleiding niet aansluit bij de vooropleiding. Het niet interessant vinden van de studie wordt maar liefst door 58% als een belangrijke reden opgegeven om te stoppen. 40% van de studenten vindt het toekomstige beroep niet interessant.

5 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Aantal studenten vo-school Het aantal havisten en vwo-ers van de desbetreffende voschool dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de Stenden, NHL of Van Hall Larenstein Aantal studenten Friesland Het totaal aantal havisten en vwo-ers van de Friese vo-scholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij de Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Cohort Een student kan maar in één cohort (het eerste) voorkomen. Wanneer een student na het eerste jaar een andere opleiding is gaan volgen, en dus als uitvaller is aangemerkt in het eerste cohort, wordt hij/zij in een volgend cohort niet opnieuw meegeteld. Uitvallers Als uitvallers worden studenten aangemerkt die in of aan het eind van het eerste jaar gestopt zijn met hun oorspronkelijke studie. 0% Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren Afkortingen bol BRIN C&M CFI/IP E&M havo hbo ho mbo N&G N&T NHL Stenden VHL vo vwo beroepsopleidende leerweg Basisregistratie instellingen Cultuur en Maatschappij (profiel) Centrale Financiën Instellingen/Informatieproducten Economie en Maatschappij (profiel) hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Natuur en Gezondheid (profiel) Natuur en Techniek (profiel) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Van Hall Larenstein voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

6 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND In dit hoofdstuk wordt het studierendement van de eerstejaars studenten in het Friese hbo (Stenden 1, NHL en VHL), die afkomstig zijn van de Friese scholen voor voortgezet onderwijs, vergeleken met het studierendement van alle eerstejaars studenten in Nederland. Het betreft hier de rendementen vanaf het studiejaar tot en met het studiejaar De cijfers zijn afkomstig van de onderwijsinspectie (CFI/IP) 2. We vergelijken enkel studenten die in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs een profiel gevolgd hebben 3. Friesland In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijk gekozen studie is blijven volgen gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar (zie grafiek 1). 60% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in was dat nog 58%. Hiermee wordt een negatieve tendens, die vanaf 2003 werd ingezet, sinds lange tijd positief omgebogen. Ondanks een lichte stijging van het studierendement, haakt nog steeds 40% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Ook is er op basis van deze gegevens geen verklaring te geven voor de lichte stijging van het studierendement. Grafiek 1. Dezelfde studie na het eerste studiejaar, Friesland Per profiel en totaal Als we de gegevens per profiel onderzoeken valt op dat het profiel N&T een daling van 71% naar 67% kent, in tegenstelling tot de profielen N&G, E&M en C&M. Deze drie kennen allemaal een lichte stijging. Hiermee groeien de rendementen van de vier profielen, in tegenstelling tot het studiejaar , weer naar elkaar toe. 1 Bij de gegevens van Stenden Hogeschool is ook de Friese instroom bij de Hogeschool Drenthe (fusiepartner CHN) opgenomen. 2 Het is belangrijk om op te merken dat de gegevens van 2006 en later gebaseerd zijn op het onderwijsnummer. Hierin zijn alle inschrijvingen van het vo, mbo en ho opgenomen, waardoor het een meer betrouwbare bron is dan de hiervoor gebruikte bron. De eerdere gegevens zijn op basis van de zogenaamde DIX-bestanden, die bestonden uit een koppeling tussen het eindexamennummer en de inschrijvingen in het hoger onderwijs 3 Tot en met het schooljaar zijn er leerlingen geweest die examen havo of vwo hebben gevolgd in 'oude stijl'.

7 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Landelijk De stijging van de percentages van de Friese studenten komt overeen met de landelijke gegevens. Ook landelijk gezien houden meer studenten vast aan hun oorspronkelijke studiekeuze. Het rendement is opgelopen van 51% in 2006 tot 57% in het afgelopen jaar (zie tabel 1 en grafiek 2). Met name studenten die met een N&G-profiel naar het hbo zijn gegaan doen het dit jaar aanmerkelijk beter. Dezelfde studie Friesland Dezelfde studie Nederland havo profiel Natuur & Techniek 58% 74% 67% 65% 71% 67% 52% 64% 67% 64% 54% 60% Natuur & Gezondheid 61% 78% 67% 69% 56% 63% 67% 67% 69% 65% 47% 61% Economie & Maatschappij 71% 70% 70% 66% 57% 58% 61% 54% 62% 60% 52% 55% Cultuur & Maatschappij 71% 74% 74% 63% 55% 58% 65% 60% 65% 61% 51% 57% havo Tweede Fase 68% 73% 70% 65% 58% 60% 62% 59% 65% 62% 51% 57% Tabel 1: Dezelfde studie na afloop van het eerste jaar. Vergelijking Friesland en Nederland. Grafiek 2: Dezelfde studie na afloop van het eerste jaar, studiejaar Vergelijking resultaten Friesland en Nederland. Bij de vergelijking van de studenten van Friese scholen voor voortgezet onderwijs en studenten van scholen uit heel Nederland op basis van alle vier profielen valt op dat Friese studenten met een N&T-profiel beduidend vaker op dezelfde opleiding blijven. Overigens is het verschil minder groot dan Ook bij de overige drie profielen zijn de Friese studenten standvastiger. Bij de M-profielen is het verschil het kleinst (zie grafiek 3). Bij de bovengenoemde gegevens moet een belangrijke kanttekening worden geplaatst. De uitvalpercentages van de opleidingen zijn gekoppeld aan de BRINnummers 4. Bij de rendementen wordt uitgegaan van studenten die na afloop van het eerste jaar eenzelfde studie volgen, met hetzelfde BRINnummer. Er zijn echter veel opleidingen dusdanig 4 BRIN staat voor Basisregistratie instellingen. Het Ministerie heeft aan alle onderwijsinstellingen BRIN-nummers toegekend. Deze nummers worden gebruikt in de communicatie met het Ministerie. Het BRIN-nummer is een viercijferig nummer dat de instelling onderscheidt van andere, aangevuld met een tweecijferige locatie-code.

8 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE georganiseerd dat het voor studenten mogelijk is om eenvoudig door te stromen naar een 'andere' studie, veelal in dezelfde sector. Het gaat hier bijvoorbeeld om eenzelfde studie maar met een ander BRIN of een andere studie met eenzelfde BRIN. Grafiek 3: Dezelfde studie na het eerste studiejaar, '07-'08, per profiel. Friese en Nederlandse studenten vergeleken. Door deze opmerking in de analyse mee te nemen blijken de rendementen genuanceerder te liggen (zie bijlage 'Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar na profiel' op bladzijde 17). Van de Friese studenten gaat 14% bij het verlaten van de oorspronkelijke studie naar een andere sector (soms met dezelfde BRIN) en 18% gaat naar een overige studie of stopt. De andere 10% die de studie verlaat, vervolgt zijn of haar studie binnen de sector (wel of niet met een andere BRIN). Landelijk liggen de rendementen respectievelijk op 14% (andere sector), 20% (overige studie of stopt) en 10% (binnen de sector). Hiermee zou je kunnen concluderen dat de uitvalpercentages hoger uitvallen door de BRIN-systematiek en dat de werkelijke uitval lager (mogelijk 10%) is. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de uitvalpercentages per Friese vo-school, per opleiding of instituut (gerangschikt per hogeschool). Het betreft hier de gegevens van de jaren De vo-scholen krijgen de 'terugkoppeling op naam' apart toegestuurd. 6 5 Voor de NHL geldt: Aangezien er dit jaar twee vooropleidingsscholen zijn toegevoegd (Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en ROC Friesland College) zijn de aantallen in het overzicht 'Resultaten per opleiding' voor alle cohorten met terugwerkende kracht aangepast. 6 Voor de NHL geldt: De scholen ontvangen per cohort en per NHL-opleiding een overzicht van het aantal studiepunten dat de door hun geleverde studenten tijdens het eerste jaar heeft behaald. De studenten van de laatste cohorten hebben kunnen aangeven of zij akkoord gaan met de verstrekking van deze gegevens op naam. Voor zover akkoord worden deze gegevens dus op naam geleverd, de overige studenten blijven anoniem.

9 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE EXITONDERZOEK A. Exitonderzoek NHL NHL-studenten die hun studie in het studiejaar voortijdig verlaten is gevraagd een exit-formulier in te vullen. De studenten gaven in dit formulier aan welke factoren een rol hebben gespeeld bij de keuze om te stoppen met de opleiding. Onderstaande gegevens hebben betrekking op 438 studenten. De helft van deze studenten heeft havo als vooropleiding, een kwart mbo. In 70 % betrof het studenten die in het eerste jaar van hun studie zijn gestopt. Verreweg het grootste deel van de studenten (86%) volgde een voltijdse opleiding. Waarom zijn deze studenten gestopt met hun opleiding? Eenderde van de studenten gaf aan dat het niet (voldoende) interessant vinden van de studie een belangrijke reden was om te stoppen met de opleiding. Met name havisten geven dit argument. Hierbij gaf een kwart aan dat deze reden niet de hoofdreden was maar wel meespeelde bij het besluit om met de studie te stoppen. Het behalen van onvoldoende resultaten en/of het niet voldoende tijd steken in de studie zijn vaak niet de belangrijkste reden(en) van vertrek van een student maar spelen wel enigszins mee bij de overweging om te stoppen met de studie. Mbo-ers geven dit vaker als argument dan havisten. Driekwart van de studenten geeft aan dat de docenten en de sfeer geen rol hebben gespeeld bij het besluit met een opleiding te stoppen. Een kwart van de voortijdige schoolverlaters gaf (daarnaast) aan de studie te zwaar te vinden. Hen is gevraagd waarom zij de studie te zwaar vonden. Antwoorden die hierbij veel genoemd worden zijn combinatie van werken en leren is te zwaar (dit betrof vooral de deeltijders) en economische/statistische vakken (dit betrof vooral de havisten). Dit alles is weergegeven in onderstaande tabel. Gemeten aspecten belangrijk speelde enigszins speelde niet mee mee N % N % N % omdat ik onvoldoende resultaten behaalde 78 17% % % omdat ik niet genoeg tijd in de studie gestoken heb omdat ik de studie niet interessant vind omdat ik het beroep waarvoor ik opgeleid word, niet interessant vind omdat ik de studie te zwaar vind omdat ik de docenten niet goed vind omdat ik de begeleiding niet goed vind omdat ik de sfeer niet prettig vind Tabel 2: Redenen van vertrek, exit onderzoek NHL 52 12% % % % % % % % % % 98 21% % 30 6% 94 20% % 51 11% 97 21% % 35 7% 77 16% %

10 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Vervolgens kunnen we deze exit-gegevens vergelijken met de gegevens van de voorgaande vijf jaren. Gemeten aspect Aantal uitvallers die de enquête hebben ingevuld 331=100 % 313=100 % 495=100 % 304=100 % 237=100 % 438=100 % Vooropleiding havo 44% 44 % 45% 44% Vooropleiding mbo 34% 37 % 28 % 34% Andere vooropleiding 21% 19 % 27 % 22% Onvoldoende resultaat 37% 30 % 16 % 17% 14% 17% Niet genoeg tijd aan studie besteed 27 % 22 % 12% 12% 10% 12% Studie niet interessant 55 % 41 % 29 % 34% 33% 33% Toekomstig beroep niet interessant 40 % 27 % 22 % 22% 19% 27% Studie te zwaar 44 % 24 % 19 % 25% 21% 25% Docenten niet goed 15 % 5 % 4 % 4% 3% 6% Begeleiding niet goed 19 % 11 % 8% 9% 10% 11% Sfeer niet prettig 21 % 12 % 7% 8% 8% 7% Tabel 3: Totaalbeeld van de uitvallers NHL. Per aspect is aangegeven hoeveel studenten dit aspect belangrijk vonden 7. Het beeld over de jaren heen is vrij constant. Net als in het studiejaar geeft een derde van de studenten aan dat de studie niet interessant gevonden wordt en dat dit een belangrijke reden is geweest om te stoppen met de opleiding. Gestegen is het percentage studenten dat aangeeft het toekomstige beroep niet interessant te vinden. Een kwart van de studenten geeft aan dat de studie te zwaar is. B. Exitonderzoek VHL Op Van Hall Larenstein krijgen studenten die gestopt zijn ongeveer dezelfde vragen in het exitonderzoek als bij de NHL. Aan dit onderzoek hebben 53 studenten meegewerkt. 89% hiervan was voltijder, 81% eerstejaars en 15% buitenlander (vooral Duits). Opvallend is dat van de studiestakers slechts iets minder dan de helft (49%) van zichzelf vindt dat hij/zij vooraf voldoende informatie over de opleiding verzameld heeft. 79% van de studenten was van tevoren bij een open dag geweest, 28% had meegedaan aan proefstuderen. Op de stelling 'Het niveau van de vooropleiding sluit goed aan bij de opleiding' reageert 66% met 'helemaal niet mee eens' of 'niet mee eens'. Hier wordt het niet interessant vinden van de studie maar liefst door 58% als een belangrijke reden om te stoppen opgegeven. 40% van de studenten vindt het toekomstige beroep niet interessant. Andere redenen om te stoppen met de opleiding die genoemd worden zijn bijvoorbeeld privé-omstandigheden (40%) en teveel nevenactiviteiten (25%). 7 De percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 100% uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen.

11 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE Gemeten aspect als belangrijkste reden % % % % % Totaal aantal uitvallers, die de enquête invulden 56 = 100% 77 = 100% 69 = 100% 86 = 100% 53=100% Vooropleiding havo 45% 51% 39% 40% 33% Vooropleiding mbo 46% 36% 35% 29% 43% Andere vooropleidingen 9% 13% 26% 31% 24% Onvoldoende resultaat 29% 12% 12% 9% 28% Niet genoeg tijd aan studie 6% 7% 19% 16% 2% besteed Studie niet interessant 30% 37% 35% 40% 58% Toekomstig beroep niet 16% 14% 40% 20% 12% interessant Studie te zwaar 18% 9% 12% 13% 30% Andere redenen 2% 28% 49% 50% Tabel 4: VHL Totaalbeeld van de uitvallers Per aspect is aangegeven hoeveel studenten dit aspect belangrijk vonden. 8 Exitonderzoek Stenden Van Stenden hebben we dit jaar geen exit-gegevens ontvangen. In het rapport van volgend jaar zal Stenden hier weer gegevens voor leveren. 8 De percentages komen niet noodzakelijkerwijs op 100% uit, omdat studenten geen reden hoeven op te geven, maar ook meer dan één reden kunnen noemen.

12 RESULTATEN PROPEDEUSE op STENDEN, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE BIJLAGEN - Gegevens CFI/IP: 13 Instroom in Friese hbo-instellingen per sector 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst 14 Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) 14 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland 15 Instroom in hbo-afdelingen vanuit havo-scholen in Friesland 15 Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk 15 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel 16 - Resultaten Stenden Hogeschool: 17 Resultaten havo/vwo instroom 18 Resultaten havo instroom 19 Resultaten vo-scholen per instituut 20 Rendementen per opleidingen 26 Totalen Stenden 27 Grafieken percentage uitval per vo-school 28 Grafiek percentage uitval per opleiding 31 - Resultaten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: 32 Resultaten havo/vwo instroom 33 Resultaten havo instroom 34 Resultaten vo-scholen per instituut 35 Rendementen per opleidingen 40 Totalen NHL 42 Grafieken percentage uitval per vo-school 43 Grafiek percentage uitval per instituut en opleiding 46 - Resultaten Van Hall Larenstein: 50 Resultaten havo/vwo instroom 51 Rendementen per opleiding 52 Grafieken percentage uitval per vo-school 53 Grafiek percentage uitval per opleiding 56

13 Gegevens CFI/IP

14 Instroom in Friese hbo-instellingen Instroom in Friese hbo-instellingen per sector Stenden NHL VHI Educatie & Communicatie Zorg & Welz Techniek Economie Management Natuur & Mil totaal Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst Stenden NHL VHI havo vwo vavo bol hbo wo onbekend totaal Instroom in Friese hbo-instellingen naar herkomst (in %) Stenden NHL VHI havo 32% 34% 38% 32% 24% 22% 23% 34% 33% 32% 31% 23% 23% 24% 27% 26% 27% 29% 25% 28% 30% vwo 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 5% 7% 6% 5% 5% 5% 5% vavo 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 3% 3% 1% 2% bol 22% 26% 30% 30% 24% 23% 22% 30% 32% 33% 35% 27% 27% 19% 31% 34% 35% 27% 28% 26% 24% hbo 14% 14% 10% 12% 8% 11% 11% 25% 24% 25% 23% 14% 14% 15% 17% 12% 12% 10% 9% 8% 9% wo 2% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% onbekend 20% 16% 14% 15% 34% 37% 37% 1% 0% 1% 1% 28% 30% 36% 15% 18% 15% 22% 27% 29% 28% totaal

15 Instroom in hbo-friesland vanuit vo binnen en buiten Friesland VO overig Nederland VO Friesland havo vwo vavo totaal Instroom in hbo-afdeling vanuit havo-scholen in Friesland Stenden NHL VHI Educatie & Communicatie Zorg & Welz Techniek Economie Management Natuur & Mil totaal Instroom in Friese hbo-instellingen, landelijk Herkomst instroom in het hbo (landelijk) havo 32% 33% 32% 33% 27% 26% 26% vwo 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% vavo 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% bol 25% 25% 25% 25% 21% 19% 19% hbo 22% 20% 17% 16% 11% 11% 11% wo 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% onbekend 6% 9% 13% 14% 32% 36% 35%

16 Het vervolg van de studie na afloop van het 1e jaar naar profiel (Friesland vergeleken met landelijk) 1= zelfde studie, zelfdbrin 2= zelfde studie, andere brin 3= andere studie, zelfde sector, zelfde brin 4= andere studie, andere sector, zelfde brin 5= andere studie, zelfde sector, andere brin 6= andere studie, andere sector, andere brin 7= overige studies 8= gestopt FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED FRL NED 2002 N & T 60% 52% 7% 21% 16% 4% 4% 1% 6% 2% 6% 7% 5% 4% 3% N & G 65% 67% 1% 4% 9% 6% 2% 4% 6% 3% 8% 8% 7% 5% 2% 2% E & M 72% 61% 1% 5% 5% 7% 6% 4% 3% 7% 10% 7% 4% 6% 1% 3% C & M 71% 65% 1% 5% 3% 3% 2% 4% 1% 4% 12% 10% 8% 7% 1% 3% 2003 N & T 74% 64% 1% 7% 8% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 2% 5% 4% 3% N & G 78% 67% 6% 3% 3% 1% 4% 3% 7% 8% 8% 5% 3% 3% E & M 70% 54% 1% 11% 3% 5% 2% 5% 7% 7% 6% 8% 8% 6% 3% 4% C & M 74% 60% 1% 10% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 9% 10% 5% 6% 1% 3% 2004 N & T 67% 67% 3% 2% 12% 7% 2% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 4% 6% 8% N & G 67% 69% 4% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 3% 7% 6% 9% 4% 8% 8% E & M 65% 62% 2% 2% 6% 6% 3% 4% 6% 5% 7% 6% 5% 4% 6% 10% C & M 75% 65% 2% 2% 1% 3% 1% 4% 3% 3% 9% 8% 3% 5% 6% 9% 2005 N & T 65% 64% 4% 2% 10% 7% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 3% 5% 5% 9% N & G 69% 65% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 2% 3% 8% 7% 4% 6% 7% 10% E & M 66% 60% 1% 2% 5% 7% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 5% 7% 10% C & M 63% 61% 2% 2% 1% 4% 6% 4% 3% 4% 10% 8% 9% 6% 7% 11% 2006 N & T 71% 54% 8% 9% 3% 3% 4% 1% 4% 9% 8% 2% 6% 3% 12% N & G 56% 47% 4% 11% 4% 6% 2% 5% 5% 7% 11% 8% 6% 5% 12% 12% E & M 57% 52% 2% 7% 7% 4% 3% 4% 6% 4% 8% 9% 6% 7% 11% 12% C & M 55% 51% 2% 9% 3% 5% 7% 4% 6% 5% 9% 8% 7% 6% 11% 12% 2007 N & T 67% 60% 2% 13% 9% 1% 3% 1% 6% 4% 5% 6% 6% 7% 10% N & G 63% 61% 1% 2% 1% 5% 2% 5% 4% 3% 13% 8% 7% 5% 9% 10% E & M 58% 55% 1% 2% 4% 8% 7% 5% 7% 6% 11% 7% 4% 5% 9% 12% C & M 58% 57% 2% 2% 2% 4% 6% 5% 6% 4% 8% 9% 9% 6% 9% 12%

17 Resultaten Stenden Hogeschool

18 Cohort /Lichting Instroom havo/vwo Stenden Leeuwarden Aantal Toeleverende vo-school studenten Uitval Aantal Uitval Percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 19% 25% 47% 55% 43% Beyers Naudé % Bogerman, Sneek % 27% 20% 32% 23% 28% Bornego, Heerenveen % 14% 32% 21% 30% 31% Comenius, Leeuwarden % 21% 28% 31% 38% 18% Dockinga, Dokkum % 25% 39% 20% 37% 27% Friesland College % 43% 46% Lauwers College, Buitenpost % 8% 22% 31% 27% 35% Linde College, Wolvega % 25% 27% 0% 29% 25% Liudger, Drachten % 21% 22% 25% 35% 42% Magister Alvinus, Sneek % 24% 33% 25% 42% 42% Marne College, Bolsward % 20% 10% 71% 25% 50% OS Singelland, Drachten % 10% 30% 6% 21% 44% Piter Jelles, Leeuwarden % 30% 30% 36% 35% 21% Sevenwolden, Heerenveen % 11% 43% 4% 24% 33% Simon Vestdijk, Harlingen % 44% 45% 15% 17% 31% Stellingwerf College, Oos % 29% 31% 33% 36% 54% Friesland TOTAAL % 21% 30% 27% 32% 34%

19 Cohort/Lichting Instroom havo Stenden Leeuwarden Aantal Toeleverende vo-school studenten Uitval Aantal Uitval Percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 19% 25% 47% 55% 43% Bogerman, Sneek % 27% 22% 36% 22% 31% Bornego, Heerenveen % 33% 32% 22% 29% 33% Comenius, Leeuwarden % 19% 27% 33% 44% 22% Dockinga, Dokkum % 28% 41% 13% 38% 28% Friesland College % 43% 50% Lauwers College, Buitenpost % 12% 22% 30% 27% 33% Linde College, Wolvega % 25% 29% 0% 20% 25% Liudger, Drachten % 20% 24% 22% 39% 42% Magister Alvinus, Sneek % 21% 36% 28% 46% 48% Marne College, Bolsward % 29% 10% 60% 25% 50% OS Singelland, Drachten % 10% 33% 8% 21% 50% Piter Jelles, Leeuwarden % 29% 29% 40% 39% 24% Sevenwolden, Heerenveen % 13% 44% 5% 19% 33% Simon Vestdijk, Harlingen % 50% 47% 11% 10% 30% Stellingwerf College, Oos % 40% 33% 25% 50% 67% Friesland TOTAAL % 23% 30% 27% 34% 36%

20 Toeleverende school A.M. van Schurman, Franeker Toeleverende school Beyers Naudé, Leeuwarden Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 25% Opleiding Leraar Basis % 80% 63% Mens & Maatschappij % 100% Retail Business School % 50% 67% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 67% 100% Totaal % 19% 25% 47% 55% 43% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man. 1 1 Opleiding Leraar Basis % Mens & Maatschappij Retail Business School 1 1 Vrije Tijd & Arbeid Totaal % 0% 0% 0% 0% 0% Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 20% 33% 17% 42% Opleiding Leraar Basis % 13% 7% 31% 33% 18% Mens & Maatschappij % 11% 43% 11% Retail Business School % 100% 100% 33% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 60% 40% 43% 22% 60% Totaal % 27% 20% 32% 23% 35%

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6 RESULTATEN PROPEDEUSE 06-07 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Gebruikte begrippen 3 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4 Vergelijking propedeuseresultaten vroege en

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2010-2011 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbostudenten Bert Jan Flim Coördinator Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2015 Inhoud Voorwoord... 2 1. Vergelijking

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014 Leeuwarden, 26 maart 2015 2 Inhoudsopgave 1. Opbrengsten Aansluitingsnetwerk in 2014... 4 1.1 LOB trajecten versterkt... 4 1.2 DOTs: investering in kwaliteit

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 25 maart 2010 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2013/2014 A. Beleidsplan B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 28 maart 2013 Inhoudsopgave A. Beleid - hoofdlijnen... 4 1. Ontwikkelingen... 4 2.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Bezoekers Open Dagen maart

Bezoekers Open Dagen maart Resultaten open dagen maart 2014 Hieronder volgt een analyse van de open dagen van 8 maart in Leeuwarden en 22 maart in en in Wageningen. Aantal van bezoekers: In totaal hebben 2.685 bezoekers (waarvan

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Leeuwarden, 24 april 2009 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium Beyers Naudé CSG Anna Maria van Schurman CSG Bogerman CSG

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2011/2012 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 24 maart 2011 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 Leeuwarden, 24 maart 2011 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010 2011 1 Deelnemende VO-scholen Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Propedeuserapport

Propedeuserapport Propedeuserapport 2014-2015 Studieresultaten van de Friese eerstejaars studenten in Leeuwarden en Groningen Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2016 Inhoud

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie