Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, uur en dinsdag 24 maart 2015,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, 15.00-18.30 uur en dinsdag 24 maart 2015, 9.00-12."

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs CULT_PV(2015)0323_1 NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, uur en dinsdag 24 maart 2015, uur BRUSSEL De vergadering wordt op maandag 23 maart 2015 om uur geopend onder voorzitterschap van Silvia Costa (voorzitter). 1. Coördinatorenvergadering De coördinatoren komen met gesloten deuren bijeen. Hun besluiten staan vermeld in punt 10 van deze notulen. 2. Aanneming van de agenda CULT(2015)0323_1 De agenda wordt aangenomen. Vervolgens wordt er nog een verandering in de agenda overeengekomen met betrekking tot de indiening van een ontwerpadvies 2014/2241(INI) over nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (zie punt 8). 3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van: 26 februari 2015 PV PE v0200 De notulen worden goedgekeurd. 4. Mededelingen van de voorzitter De voorzitter stelt de leden in kennis van de beschikbare vertolkingsdiensten en herinnert eraan dat de vergadering live op internet kan worden gevolgd PV\ doc PE v0200 In verscheidenheid verenigd

2 5. Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa CULT/8/ /2149(INI) COM(2014)0477 Rapporteur: Mircea Diaconu (ALDE) PR PE v0100 Ten CULT De rapporteur presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Mircea DIACONU, Luigi MORGANO, Michaela ŠOJDROVÁ, Zdzisław KRASNODĘBSKI, Ernest MARAGALL, Isabella ADINOLFI, Emmanouil GLEZOS, Walter ZAMPIERI (EC, DG EAC eenheid D.1). 6. Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU CULT/8/ /2250(INI) Rapporteur voor advies: Ten Ernest Maragall (Verts/ALE) PA PE v0100 FEMM Liliana Rodrigues (S&D) DT PE v0100 De heer Maragall presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Ernest MARAGALL, Fernando MAURA BARANDIARÁN, Michaela ŠOJDROVÁ, Julie WARD, Zdzisław KRASNODĘBSKI 7. Totstandbrenging van een concurrerende EUarbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen CULT/8/ /2235(INI) Rapporteur voor advies: Ten Ilhan Kyuchyuk (ALDE) EMPL Martina Dlabajová (ALDE) PA PE v0100 De heer Kyuchyuk presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Ilhan KYUCHYUK, Helga TRÜPEL, Julie WARD, Chiara RIONDINO (EC, DG EMPL eenheid C.4) PE v0200 2/16 PV\ doc

3 8. Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa CULT/8/ /2241(INI) Rapporteur voor advies: Ten Luigi Morgano (S&D) TRAN Isabella De Monte (S&D) PA PE v0100 In overleg met de heer Morgano, rapporteur voor advies, wordt besloten de indiening van het advies uit te stellen tot 5 mei 2015 en de stemming tot 1314 juli Dienovereenkomstig wordt de termijn voor de indiening van amendementen uitgesteld tot 12 mei zaal JAN 2 Q 2 Samen met de Commissie buitenlandse zaken: gedachtewisseling over culturele diplomatie en followup van de voorbereidende actie van de Commissie "Cultuur in de externe betrekkingen van de Europese Unie" Naar aanleiding van een resolutie over de culturele dimensie van het externe optreden van de EU, die in 2011 werd aangenomen op basis van een verslag van de CULTcommissie, keurde het Europees Parlement een begroting van EUR goed voor een voorbereidende actie (VA) "Cultuur in de externe betrekkingen van de EU". Het DG EAC van de Europese Commissie legde deze VA ten uitvoer met steun van een consortium van culturele instellingen en organisaties, onder leiding van het Goetheinstituut. Het in juni 2014 gepubliceerde eindverslag bevatte aanbevelingen over de wijze waarop de impact van de Europese culturele diplomatie kon worden vergroot. Deze gedachtewisseling gaat hoofdzakelijk over de belangrijkste aanbevelingen uit dit verslag en over eventuele followupmaatregelen. Sprekers: Andrej PLENKOVIĆ (ondervoorzitter AFET), Silvia COSTA, Sana OUCHTATI (directeur van "More Europe"), Gottfried WAGNER (deskundige voor de VA), Francisco José MILLÁN MON, Arne LIETZ, Mircea DIACONU, Helga TRÜPEL, Fabio Massimo CASTALDO, Alojz PETERLE, Julie WARD, Eduard KUKAN, Andrea BOCSKOR, Ernest MARAGALL, Daniel GUYADER (EEAS, eenheid VI.B.1), Walter ZAMPIERI (EC, DG EAC eenheid D.1). Hoofdpunten: de rol van cultuur in de bestrijding van fundamentalisme en radicalisering; de culturele dimensie van het externe optreden van de EU moet beter gestructureerd worden; de mobiliteit van cultuurgoederen en beroepsbeoefenaars in de cultuur moet worden gestimuleerd; in de contacten met externe stakeholders moet er geluisterd en uitgewisseld worden; de rol van nieuwe en innoverende technologie bij het vergroten van de zichtbaarheid van het culturele optreden van de EU; verzoek aan CULT om met de EC en EDEO samen te werken om een strategische aanpak voor cultuur in het externe optreden van de EU uit te werken. Vijf hoofdgebieden waarop meer actie nodig is: strategie voor het omgaan met cultuur in PV\ doc 3/16 PE v0200

4 conflictsituaties: capaciteitsopbouw, opleiding; liever proactief dan reactief zijn bij het ontwikkelen van de culturele dimensie van het externe optreden van de EU; maatschappelijk middenveld, peertopeerinitiatieven; cultuur in een ontwikkelingscontext. De vergadering wordt om 18:30 gesloten. * * * De vergadering wordt op dinsdag 24 maart 2015 om uur geopend onder voorzitterschap van Silvia Costa, voorzitter. 10. Goedkeuring aanbevelingen van CULTcoördinatoren (zie bijlage) Aangezien er geen op of aanmerkingen zijn, worden de aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. 11. Followup van de tenuitvoerlegging van het proces van Bologna CULT/8/ /2039(INI) Rapporteur: Krystyna Łybacka (S&D) PR PE v0200 AM PE v0100 Ten CULT Er werden 138 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 24; tegen: 5; onthouding(en): De Europese film in het digitale tijdperk CULT/8/ /2148(INI) COM(2014)0272 Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (PPE) PR PE v0100 AM PE v0100 Ten CULT Het advies werd op 19 januari 2015 ingediend. Voor het sluiten van de termijn (27 januari 2015) werden er 101 amendementen ingediend. IMCO, EMPL, ITRE en JURI hebben adviezen opgesteld. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 25; tegen: 2; onthouding(en): 1. PE v0200 4/16 PV\ doc

5 13. Europees Fonds voor strategische investeringen CULT/8/02560 ***I 2015/0009(COD) COM(2015)0010 C80007/2015 Rapporteur voor advies: Ten Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) BUDG, ECON* José Manuel Fernandes (PPE) Udo Bullmann (S&D) PA PE v0100 PR PE v0200 De heer Zdrojewski licht zijn ontwerpadvies toe. Voor het sluiten van de termijn (11 maart 2015) werden er 32 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 21; tegen: 5; onthouding(en): Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie CULT/8/ /2245(INI) Rapporteur voor advies: Ten COM(2014)0473 Silvia Costa (S&D) PA PE v0100 AM PE v0100 REGI Tamás Deutsch (PPE) PR PE v0100 Het ontwerpadvies werd ingediend op 20 januari De indieningstermijn voor amendementen was 27 januari Er werden 44 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 23; tegen: 3; onthouding(en): Wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's CULT/8/02783 ***I 2015/0026(COD) COM(2015)0046 C80036/2015 Rapporteur voor advies: Ten Sylvie Guillaume (S&D) EMPL Elisabeth MorinChartier (PPE) PR PE v0100 AM PE v0100 Mevrouw Guillaume licht haar ontwerpadvies toe. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 26 maart 2015, de stemming vindt plaats op 16 april PV\ doc 5/16 PE v0200

6 Sprekers: Sylvie GUILLAUME, Ilhan KYUCHYUK, Luigi MORGANO 16. Gedachtewisseling: Het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren via onderwijs en opleiding CULT/8/ /2006(INI) Rapporteur: Ten Michaela Šojdrová (PPE) CULT Sprekers: Michaela ŠOJDROVÁ, Helga TRÜPEL, Milan ZVER, Ilhan KYUCHYUK, Julie WARD, Damian DRAGHICI, Giorgos GRAMMATIKAKIS, Krystyna ŁYBACKA, Luigi MORGANO, Momchil NEKOV, Silvia COSTA Hoofdpunten: het belang van vaardigheden als risico's nemen, volharden en verantwoordelijkheid nemen; de rol van nietformeel en informeel leren bij het ontwikkelen van die vaardigheden; de behoefte aan meer onderwijsmateriaal, meer digitale instrumenten; studenten moeten de mogelijkheid hebben om in kleine bedrijven te trainen, om te leren door middel van persoonlijk engagement en praktijk; de essentiële rol van horizontale vaardigheden zoals kritisch denken; de rol van samenwerkingsverbanden met de arbeidswereld; het bevorderen van spinoffs en startups. 17. Workshop over "Jeugdonderwijs en ondernemerschap" De workshop werd georganiseerd door de beleidsondersteunende afdeling B op verzoek van de Commissie cultuur in verband met de lopende werkzaamheden rond het initiatiefverslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding (CULT/8/02478, rapporteur: Michaela ŠOJDROVÁ). Uitgenodigde deskundigen: Simone BALDASSARRI (EC, DG GROWTH Ondernemerschap en sociale economie), Maria PODLASEKZIEGLER (EC, DG EAC Jeugdbeleid), Elizabeth CHELL (hoogleraar Ondernemersgedrag en onderzoeksadviseur aan de universiteit van Kingston, VK), Laura ROSENDAHL HUBER (onderzoekster bedrijfskunde aan de universiteit van Amsterdam, ). Sprekers: Helga TRUPEL, Milan ZVER, Julie WARD, Michaela ŠOJDROVÁ, Silvia COSTA, Luigi MORGANO, Simone BALDASSARRI, Maria PODLASEK ZIEGLER, Elizabeth CHELL (UniveRsiteit van Kingston, VK), Laura ROSENDAHL HUBER (Universiteit van Amsterdam, ), Peter BAUR (EC, DG EAC eenheid B.3), Guy LEJEUNE (EC, DG EMPL eenheid C.2). Hoofdpunten: de belangrijke rol van "zachte vaardigheden", informele en nietformele opleidingsopties; jongeren als ondernemers van hun eigen leven; een Europees kader voor sleutelcompetenties: de behoefte aan een meer systematische aanpak en PE v0200 6/16 PV\ doc

7 herziene onderwijsstrategieën; de behoefte aan een holistische, sectoroverschrijdende aanpak die gericht is op sociale innovatie; horizontale vaardigheden zijn essentieel, maar moeten ook institutioneel gesteund worden door scholen en universiteiten; er moeten niet alleen vaardigheden worden onderwezen: de opleiding moet ook betrekking hebben op mentaliteit, intenties, motivatie, doelen en sociale invloed; er moet meer onderzoek worden gedaan naar de doeltreffendheid van bedrijfskundige opleidingen. "Ondernemerschapsonderwijs: Een weg naar succes" (EC, 2015): studie van de impact van strategieën en maatregelen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs; belangrijkste bevindingen: alle studenten moeten bereikt kunnen worden, de programma's moeten afgestemd worden op leeftijdsgroepen, ingepast in de bredere sociale en bedrijfscontext, de leraren moeten in een vroeg stadium ingeschakeld worden. 18. Rondvraag Presentatie van een korte video van Versopolis, ter gelegenheid van de Wereldpoëziedag (21 maart) Versopolis is een Europees poëzieplatform dat nieuwe kansen creëert voor opkomende Europese dichters en dat ondersteund wordt door het Creative Europeprogramma van de Europese Commissie. 19. Volgende vergaderingen donderdag 16 april 2015, en uur De vergadering wordt om uur gesloten. PV\ doc 7/16 PE v0200

8 [A_BIJLAGE] EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs COÖRDINATORENVERGADERING Maandag 23 maart BESLUITEN Zaal: PaulHenri Spaak (1A002) 1. Verwijzingen Nietwetgevingsverslagen Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Expostevaluatie van het evenement Culturele Hoofdstad van Europa 2013 (Košice en MarseilleProvence) COM (2015) 0074 De coördinatoren besluiten geen verslag op te stellen. Nietwetgevingsadviezen a) INI Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid De coördinatoren besluiten te verzoeken om toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement). PE v0200 8/16 PV\ doc

9 b) INI Op weg naar een Connected Digital Single Market Act (verzoek van IMCO) De coördinatoren besluiten te verzoeken om toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement). 2. Openbare hoorzittingen julidecember 2015 De coördinatoren besluiten toestemming te vragen voor het houden van drie openbare hoorzittingen in de periode julidecember 2015, en wel over de volgende onderwerpen: Interculturele dialoog Vernieling van en illegale handel in cultureel erfgoed Het voorkomen van radicalisering 3. Studiebezoeken a) Studiebezoeken julidecember 2015 De coördinatoren besluiten het besluit van de coördinatoren van 5 november 2014 te bevestigen en te verzoeken om studiebezoeken van de commissie aan Plzeň (Tsjechische Republiek) in de turkooizen week van 3 tot 6 november en aan Florence (Italië) in de turkooizen week van 24 tot 25 december. b) Studiebezoek aan Bergen (Mons België) De coördinatoren bevestigen dat er een studiebezoek aan Bergen zal worden georganiseerd in verband met een volgende CULTvergadering. 4. Lux Prize Panel 2015 De coördinatoren besluiten de samenstelling van het selectiepanel goed te keuren, met toevoeging van de volgende nieuwe leden: de heer Mihai Cristian CHIRILOV, filmcriticus, artistiek directeur van TIFF, Roemenië de heer Yorgos KRASSAKOPOULOS, directeur van het filmfestival van Thessaloniki, Griekenland mevrouw Susan NEWMANBAUDAIS, projectleidster Eurimages voor 1e en 2e speelfilm, Ierland mevrouw Ewa PUSZCZYŃSKA, Opus Film, producente van "IDA", winnaar LUX prize 2014 PV\ doc 9/16 PE v0200

10 5. Europees erfgoedlabel: benoeming van een onafhankelijke deskundige De coördinatoren verzoeken de voorzitter een shortlist te presenteren waarover op de volgende vergadering een besluit zal worden genomen. 6. Bezoek aan het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) De coördinatoren zijn ingenomen met de geplande vergadering met de Commissaris bij het Agentschap. 7. Intercommissiewerkgroep "Digitale interne markt" De coördinatoren nemen kennis van een voorstel van de voorzitter voor een bredere samenwerking tussen commissies en besluiten op de volgende vergadering op dit punt terug te komen. 8. Eerstelezingakkoorden en trialogen in de CULTcommissie De coördinatoren besluiten dat leden die de CULTcommissie vertegenwoordigen in trialogen verslag uitbrengen op de eerste vergadering na de trialoog. Mevrouw Kammerevert wordt bevestigd als rapporteur voor het advies van CULT en daarmee als vertegenwoordigster bij de trialogen over het dossier "Interne telecommarkt". 9. Werkgroep auteursrecht De coördinatoren besluiten dit punt toe te voegen aan de agenda voor de volgende vergadering. 10. Mondelinge vraag over de vernieling van cultureel erfgoed De coördinatoren besluiten dat de CULTcommissie een mondelinge vraag zal indienen bij de Commissie/Raad over de vernieling van cultureel erfgoed. PE v /16 PV\ doc

11 11. UNESCO De coördinatoren bespreken diverse manieren om de 70e verjaardag van de Unesco en de 10e verjaardag van het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen onder de aandacht te brengen en komen overeen een hoorzitting te organiseren (zie punt 2). 12. Punten voor de volgende coördinatorenvergadering De coördinatoren constateren dat de volgende punten op de agenda van de volgende vergadering zullen worden geplaatst: 1) Onderzoek door de beleidsondersteunende afdelingen begroting ) Initiatiefverslagen 13. Ter informatie ontvangen stukken De coördinatoren nemen kennis van de volgende ter informatie ontvangen documenten: Diverse verslagen en mededelingen Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA): Verslag over het financiële en begrotingsbeheer 2014 Ontwerpresoluties 1) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over schade die tijdens sportwedstrijden door supporters wordt veroorzaakt (B80277/2015) Alberto Cirio De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. 2) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over geweld bij sportevenementen (B80285/2015) Ivan Jakovčić De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. PV\ doc 11/16 PE v0200

12 3) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over de instelling van een maximale loonmassa op Europees niveau (B80289/2015) Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Florian Philippot De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. PE v /16 PV\ doc

13 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELEÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Helga Trüpel, Michaela Šojdrová Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Daniela Aiuto, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Dietmar Köster, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Emilian Pavel, Hermann Winkler 200 (2) 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/nazočni dana/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PV\ doc 13/16 PE v0200

14 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Denitsa Vidolova Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Chiara Riondina (EMPL), Birgitte Magnussen (EAC), Erminia Scacchitano (EAC), Walter Zampieri (EAC), Angelos Agalianos (EAC), Francesca Polliceni (EAC), Wilhelm Vukovich (EAC) Guy Leteune Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ CoR Guna Rinava, Anja Kosjek Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Fabrizio Colaceci (IT repr.) PE v /16 PV\ doc

15 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFDD NI Veronique Donck, Baptiste Thollon, Roberto Gianella, Manuela Conte Lívia Gregušová, Effy Tsonos, Kata Katona Rosario Galofre, Airis Meier Mateusz Kochanowski Fréderiqie Chabaud, Olga Perez Diana Carlo Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett talpresident/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/SecretaryGeneral's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tassegretarju Ġenerali/Kabinet van de secretarisgeneraal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do SecretárioGeral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ DirectorateGeneral/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoratengeneraal/Dyrekcja Generalna/DirecçãoGeral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG IO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE Cornelia Gusa PV\ doc 15/16 PE v0200

16 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat talkumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Susanne Oberhauser, Carolina Falk, Fabia Fontanili, Fabienne Pondeville, Malgorzata Szlendak, Florin Popa, Eeva Eriksson, Martine Hamrit, Els Vanhoven, Lisa Mutke, Michele D Addetta Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Claudine DeleuMercken * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместникпредседател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ ViceChair(wo)man/Potpredsjednik/VicePrésident/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/VicePresidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /16 PV\ doc

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken LIBE_PV(2015)1221_01 NOTULEN Vergadering van maandag 21 december 2015, 15.00-18.30 uur, en dinsdag 22 december

Nadere informatie

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 26 februari 2015, 15.00-18.30

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 26 februari 2015, 15.00-18.30 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften PETI_PV(2015)02-26 NOTULEN Vergadering van 26 februari 2015, 15.00-18.30 1. Gezamenlijke hoorzitting van PETI en AFCO over het Europees burgerinitiatief

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. NOTULEN Vergadering van 22 maart 2010, 15.00-18.30 uur en 23 maart 2010, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.

Commissie juridische zaken. NOTULEN Vergadering van 22 maart 2010, 15.00-18.30 uur en 23 maart 2010, 9.00-12.30 uur en 15.00-18. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken JURI_PV(2010)0322_1 NOTULEN Vergadering van 22 maart 2010, 15.00-18.30 uur en 23 maart 2010, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur BRUSSEL De vergadering

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. NOTULEN Vergadering van 24 en 25 juni 2008 BRUSSEL

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. NOTULEN Vergadering van 24 en 25 juni 2008 BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie ontwikkelingssamenwerking DEVE_PV(2008)0624_1 NOTULEN Vergadering van 24 en 25 juni 2008 BRUSSEL De vergadering wordt op dinsdag 24 juni 2008 om 15.16 uur geopend

Nadere informatie

Leden. Commissie cultuur en onderwijs. Silvia COSTA Voorzitter. Andrea BOCSKOR Ondervoorzitter

Leden. Commissie cultuur en onderwijs. Silvia COSTA Voorzitter. Andrea BOCSKOR Ondervoorzitter Commissie cultuur en onderwijs Leden Silvia COSTA Voorzitter Ledenlijst Andrea BOCSKOR Hongarije Mircea DIACONU Roemenië Helga TRÜPEL Michaela ŠOJDROVÁ Tsjechië Isabella ADINOLFI Dominique BILDE Fractie

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van 18 november 2010, 9.00-11.45 en 15.00-18.30 uur BRUSSEL

Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van 18 november 2010, 9.00-11.45 en 15.00-18.30 uur BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs CULT_PV(2010)1118_1 NOTULEN Vergadering van 18 november 2010, 9.00-11.45 en 15.00-18.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt op donderdag 18 november

Nadere informatie

NOTULEN van de vergadering van 19 maart 2015, 15.00-18.30 uur en 20 maart 2015, 9.00-12.30 uur Brussel

NOTULEN van de vergadering van 19 maart 2015, 15.00-18.30 uur en 20 maart 2015, 9.00-12.30 uur Brussel PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP_PV(2015)0319_01 NOTULEN van de vergadering van 19 maart

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van 4 oktober 2011, 15.00-18.30 uur en 5 oktober 2011, 9.00 12.30 uur BRUSSEL

Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van 4 oktober 2011, 15.00-18.30 uur en 5 oktober 2011, 9.00 12.30 uur BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs CULT_PV(2011)1004_1 NOTULEN Vergadering van 4 oktober 2011, 15.00-18.30 uur en 5 oktober 2011, 9.00 12.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt op

Nadere informatie

Commissie verzoekschriften. NOTULEN van de vergadering van 15 maart 2011, 15.00 18.30 uur en 16 maart 2011, 9.00-12.30 uur BRUSSEL

Commissie verzoekschriften. NOTULEN van de vergadering van 15 maart 2011, 15.00 18.30 uur en 16 maart 2011, 9.00-12.30 uur BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften PETI_PV(2011)195_1 NOTULEN van de vergadering van 15 maart 2011, 15.00 18.30 uur en 16 maart 2011, 9.00-12.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt op

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs

EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie cultuur en onderwijs 2014/2250(INI) 6.5.2015 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid inzake meisjes

Nadere informatie

Begrotingscommissie. NOTULEN Vergadering van 16 mei 2013, uur BRUSSEL

Begrotingscommissie. NOTULEN Vergadering van 16 mei 2013, uur BRUSSEL EUROPEES PARLÉMENT 2009-2014 Begrotingscommissie BUDG_PV(2013)0516_1 NOTULEN Vergadering van 16 mei 2013, 9.00-12.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt op 16 mei 2013 om 09.10 uur geopend onder voorzitterschap

Nadere informatie

Commissie regionale ontwikkeling. NOTULEN Vergadering van 26 maart 2015, uur en uur, BRUSSEL

Commissie regionale ontwikkeling. NOTULEN Vergadering van 26 maart 2015, uur en uur, BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie regionale ontwikkeling REGI_PV(2015)0326_1 NOTULEN Vergadering van 26 maart 2015, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur, BRUSSEL De vergadering wordt op donderdag 26

Nadere informatie

Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013

Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 SURE_PV(2011)0210_1 NOTULEN Vergadering van 10 februari 2011, 9.00-12.30

Nadere informatie

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 20 januari 2014, 15.00-18.30 uur en 21 januari 2014, 9.00-12.30 uur BRUSSEL

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 20 januari 2014, 15.00-18.30 uur en 21 januari 2014, 9.00-12.30 uur BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften PETI_PV(2014)01_20+21 NOTULEN Vergadering van 20 januari 2014, 15.00-18.30 uur en 21 januari 2014, 9.00-12.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt op

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Begrotingscommissie ONTWERPAGENDA. Buitengewone vergadering. Maandag 15 december 2014, 19.00-21.30 uur.

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Begrotingscommissie ONTWERPAGENDA. Buitengewone vergadering. Maandag 15 december 2014, 19.00-21.30 uur. EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie BUDG(2014)1215_1 ONTWERPAGENDA Buitengewone vergadering Maandag 15 december 2014, 19.00-21.30 uur Straatsburg Zaal: Louise Weiss (N1.3) 1. Aanneming van

Nadere informatie

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 26 januari 2015, 15.00-18.30 uur en 27 januari 2015, 09.00-12.30 en 15.00-18.

Commissie verzoekschriften. NOTULEN Vergadering van 26 januari 2015, 15.00-18.30 uur en 27 januari 2015, 09.00-12.30 en 15.00-18. EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschrift PETI_PV(2015)262701 NOTULEN Vergadering van 26 januari 2015, 15.00-18.30 uur 27 januari 2015, 09.00-12.30 15.00-18.30 uur BRUSSEL De vergadering wordt

Nadere informatie

Committee / Commission CULT. Meeting of / Réunion du 04/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Committee / Commission CULT. Meeting of / Réunion du 04/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Committee / Commission CULT Meeting of / Réunion du 04/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Silvia COSTA NL NL Ontwerpamendement 5700 ===

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Vergadering

EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Vergadering EUROPEES PARLEMENT PE/VIII/OJ/01-15 COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Vergadering Maandag 8 oktober 2001, 15.00-18.30 uur Dinsdag 9 oktober 2001, 09.00-12.30 uur P4B001 BRUSSEL Maandag 8 oktober

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie ontwikkelingssamenwerking PE/XIV/PV/03-14 NOTULEN vergadering van 1 december 2003, 15.00 18.30 uur 2 december 2003, 10.30-12.30 uur en 15.00-18.30 uur BRUSSEL Maandag

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling AGRI_PV(2006)1010 NOTULEN van de openbare hoorzitting over BIOTECHNOLOGIE: VOORUITZICHTEN EN UITDAGINGEN VOOR DE LANDBOUW IN EUROPA

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie Commissie cultuur en onderwijs

Commissie industrie, onderzoek en energie Commissie cultuur en onderwijs Europees Parlement 2014-2019 Commissie industrie, onderzoek en energie Commissie cultuur en onderwijs 2016/2072(INI) 9.9.2016 AMENDEMENTEN 1-195 Ontwerpverslag Christian Ehler, Luigi Morgano (PE583.957v01-00)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de vergadering van 9 januari 2007 om 14.00 uur Zaal 06B054 - Paul-Henri SPAAK (PHS) BRUSSEL INHOUD

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de vergadering van 9 januari 2007 om 14.00 uur Zaal 06B054 - Paul-Henri SPAAK (PHS) BRUSSEL INHOUD PE-6/QUAEST/PV/2007-01 EUROPEES PARLEMENT P PV 01/2007 DE QUAESTOREN NOTULEN van de vergadering van 9 januari 2007 om 14.00 uur Zaal 06B054 - Paul-Henri SPAAK (PHS) BRUSSEL INHOUD 1. Aanneming ontwerpagenda...

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Commissie cultuur en onderwijs 23.2.2010 2009/2229 (INI) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake Internetgovernance:

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + aangenomen - verworpen vervallen Ing. ingetrokken HS (...,...,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,...,...)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2156(INI)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2156(INI) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 2010/2156(INI) 5.1.2011 ONTWERPVERSLAG over "Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken" (2010/2156(INI)) Commissie cultuur

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0021/2016 3.2.2016. over het leren over de EU op school (2015/2138(INI))

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0021/2016 3.2.2016. over het leren over de EU op school (2015/2138(INI)) Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0021/2016 3.2.2016 VERSLAG over het leren over de EU op school (2015/2138(INI)) Commissie cultuur en onderwijs Rapporteur: Damian Drăghici RR\1085665.doc

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1)

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2007 (OR. en) 14428/1/07 REV 1 OJ CRP1 38 HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Nadere informatie

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-1803/2016

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-1803/2016 Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument B8-1135/2016 19.10.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-1803/2016 ingediend overeenkomstig artikel 128, lid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AGENDA

EUROPEES PARLEMENT AGENDA EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Zittingsdocument AGENDA Woensdag 15 december 2010 15/12/10 452.508 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RESULTATEN. Eurofeiten

RESULTATEN. Eurofeiten CULTUUR De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + aangenomen - verworpen vervallen Ing. ingetrokken HS (...,,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,,...)

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + aangenomen - verworpen vervallen Ing. ingetrokken HS (...,...,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,...,...)

Nadere informatie

De parlementaire commissies in vogelvlucht

De parlementaire commissies in vogelvlucht De parlementaire commissies in vogelvlucht De parlementaire commissies in vogelvlucht Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks wordt gekozen. De 751 leden van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Zittingsdocument B8-0058/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

Zittingsdocument B8-0058/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van een verklaring van de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 15.7.2014 B8-0058/2014 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013)

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 maart 2013 (26.03) (OR. en) 7808/13 JEUN 33 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie

Nadere informatie

Jaar Overheidsinstantie Auteur Type document Onderwerp (volgens de Eurovoc-index http://eurovoc.europa.eu/) Zittingsperiode Beschikbare talen

Jaar Overheidsinstantie Auteur Type document Onderwerp (volgens de Eurovoc-index http://eurovoc.europa.eu/) Zittingsperiode Beschikbare talen ZOEKEN IN HET ELEKTRONISCH DOCUMENTENREGISTER Inleidende opmerkingen: Bij een zoekopdracht kunt u meerdere criteria combineren: Vb.: trefwoord en soort document trefwoord en auteur auteur en soort document

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AGENDA

EUROPEES PARLEMENT AGENDA EUROPEES PARLEMENT 2014 2019 Zittingsdocument AGENDA Dinsdag 4 april 2017 04/04/17 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2020(BUD) 16.2.2015. Ontwerpverslag Victor Negrescu. PE549.278v01-00

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2020(BUD) 16.2.2015. Ontwerpverslag Victor Negrescu. PE549.278v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 16.2.2015 2015/2020(BUD) AMENDEMENTEN 1-8 Ontwerpverslag Victor Negrescu (PE546.788v01-00) Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 19.9.2011

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 19.9.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 19.9.2011 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AGENDA

EUROPEES PARLEMENT AGENDA EUROPEES PARLEMENT 2014 2019 Zittingsdocument AGENDA Woensdag 18 januari 2017 18/01/17 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de vergadering van woensdag 16 februari 2011, uur Zaal S LOW-gebouw STRAATSBURG INHOUD

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de vergadering van woensdag 16 februari 2011, uur Zaal S LOW-gebouw STRAATSBURG INHOUD PE-7/QUAEST/PV/2011-02 EUROPEES PARLEMENT PV 02/2011 PV\860814.doc DE QUAESTOREN NOTULEN van de vergadering van woensdag 16 februari 2011, 15.00 uur Zaal S 3.4 - LOW-gebouw STRAATSBURG INHOUD 1. Aanneming

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen PE/XVI/PV/03-05 NOTULEN van de vergadering van 19 mei 2003, 15.00 18.30 uur en 20 mei 2003, 9.00-12.30 uur BRUSSEL De vergadering

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0139(COD) van de Commissie buitenlandse zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0139(COD) van de Commissie buitenlandse zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 2016/0139(COD) 7.7.2016 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 30.1.2013 2012/2167(DEC) AMENDEMENTEN 1-8 Morten Løkkegaard (PE502.046v01-00) Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, I.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, I. C 463/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie 23.12.2014 Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan voor cultuur

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + Aangenomen - Verworpen Vervallen Ing. Ingetrokken Hs (...,...,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,...,...)

Nadere informatie

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT Brussel, 21 december 2010 127 e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 21.10.2016 2016/2903(RSP) ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 ONTWERPVERSLAG over de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 28.11.2012 2012/2132(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) Toepassing van Richtlijn 2010/13/EU,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de gewone vergadering van dinsdag 3 juli 2012, uur Zaal S 3.4 van het LOW-gebouw Straatsburg

EUROPEES PARLEMENT DE QUAESTOREN NOTULEN. van de gewone vergadering van dinsdag 3 juli 2012, uur Zaal S 3.4 van het LOW-gebouw Straatsburg PE-7/QUAEST/PV/2012-07 EUROPEES PARLEMENT PV 07/2012 DE QUAESTOREN NOTULEN van de gewone vergadering van dinsdag 3 juli 2012, 16.00 uur Zaal S 3.4 van het LOW-gebouw Straatsburg INHOUD 1. Aanneming van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Zittingsdocument B8-0403/2015 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B8-0115/2015 en B8-0116/2015

Zittingsdocument B8-0403/2015 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B8-0115/2015 en B8-0116/2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 28.4.2015 B8-0403/2015 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B8-0115/2015 en B8-0116/2015 ingediend overeenkomstig artikel 128,

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015),

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015), Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2015)0438 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6955/02 LIMITE PV/CONS 12 SOC 129

PUBLIC. Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6955/02 LIMITE PV/CONS 12 SOC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) 6955/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 12 SOC 129 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2415e zitting van de Raad (Werkgelegenheid en sociaal beleid),

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie buitenlandse zaken 2009/0060B(COD) 11.5.2010 AMENDEMENTEN 7-13 Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.281v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend.

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 september 2008 (23.09) (OR. en) 2673/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0024 (COD) CODEC 052 CULT 94 CADREFI 8 OTA van: aan: Betreft : het secretariaat-generaal het

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0125(COD) van de Commissie buitenlandse zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0125(COD) van de Commissie buitenlandse zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 2016/0125(COD) 7.7.2016 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake

Nadere informatie

A8-0250/1. Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de nietwetgevingsontwerpresolutie

A8-0250/1. Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de nietwetgevingsontwerpresolutie 19.10.2016 A8-0250/1 Amendement 1 Dominique Bilde namens de ENF-Fractie Verslag Andrea Bocskor De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 2015/2351(INI) A8-0250/2016 Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4,

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2179(INI) van de Commissie internationale handel. aan de Commissie visserij

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2179(INI) van de Commissie internationale handel. aan de Commissie visserij EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 17.12.2013 2013/2179(INI) ADVIES van de Commissie internationale handel aan de Commissie visserij inzake de situatie en toekomstperspectieven

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0262/2015 28.9.2015

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0262/2015 28.9.2015 Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0262/2015 28.9.2015 * VERSLAG over het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 19.12.2012 2012/2097(INI) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken inzake maatschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 maart 2010 Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. NOTULEN van de vergadering van 8 en 9 oktober 2001 BRUSSEL

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. NOTULEN van de vergadering van 8 en 9 oktober 2001 BRUSSEL EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie visserij 2004 PE/XI/PV/01-12 NOTULEN van de vergadering van 8 en 9 oktober 2001 BRUSSEL De vergadering wordt op maandag 8 oktober 2001 om 15.00 uur geopend onder voorzitterschap

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU COMMISSIE ECONOMISCHE ONTWIKKELING, FINANCIËN EN HANDEL Constituerende vergadering Zaterdag 29 maart 2003, 14.00-16.00 uur Paleis van het Parlement Internationale

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2016 (OR. en) 14723/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 3502e zitting van de Raad van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 2003/2133(INI) REV1 7 januari 2004 ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22.1.2015 2014/2156(INI) ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken

Nadere informatie

Leden. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Leden. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Thomas HÄNDEL Voorzitter Leden Marita ULVSKOG Ondervoorzitter Zweden Claude ROLIN Ondervoorzitter België Renate WEBER Ondervoorzitter Roemenië Agnes JONGERIUS

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/2031(INI) van de Commissie buitenlandse zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/2031(INI) van de Commissie buitenlandse zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 2016/2031(INI) 2.3.2017 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie internationale handel inzake "Naar een nieuw handelskader tussen

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 2014/2151(INI) 5.2.2015 ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectueleeigendomsrechten: een EU-actieplan"

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 2004/2004(INI) 31 maart 2004 ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen aan de Commissie werkgelegenheid

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64 Conseil UE RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 PUBLIC LIMITE ENFOPOL 64 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10543/06 ENFOPOL

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger Workshop Subsidieaanvraag voorbereiden 26/01/2016 SHUTTERSTOCK Europa voor de Burger Inhoudelijk Doelstellingen Acties Prioriteiten Criteria Deadlines Projectvoorbeelden

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie Europa en de Peter van Dalen Europarlementariër voor de ChristenUnie Inhoud 1: De ChristenUnie in het EP 2: Europa en de regio s 3: Europa en de Drechtsteden 2 Deel 1: de ChristenUnie in het EP 3 De 3

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 22 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 22 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 22 april 2015 (OR. en) 7863/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC 95 SPORT 10 CULT 18 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2015 COM(2015) 335 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire

Nadere informatie