Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, uur en dinsdag 24 maart 2015,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie cultuur en onderwijs. NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, 15.00-18.30 uur en dinsdag 24 maart 2015, 9.00-12."

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs CULT_PV(2015)0323_1 NOTULEN Vergadering van maandag 23 maart 2015, uur en dinsdag 24 maart 2015, uur BRUSSEL De vergadering wordt op maandag 23 maart 2015 om uur geopend onder voorzitterschap van Silvia Costa (voorzitter). 1. Coördinatorenvergadering De coördinatoren komen met gesloten deuren bijeen. Hun besluiten staan vermeld in punt 10 van deze notulen. 2. Aanneming van de agenda CULT(2015)0323_1 De agenda wordt aangenomen. Vervolgens wordt er nog een verandering in de agenda overeengekomen met betrekking tot de indiening van een ontwerpadvies 2014/2241(INI) over nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (zie punt 8). 3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van: 26 februari 2015 PV PE v0200 De notulen worden goedgekeurd. 4. Mededelingen van de voorzitter De voorzitter stelt de leden in kennis van de beschikbare vertolkingsdiensten en herinnert eraan dat de vergadering live op internet kan worden gevolgd PV\ doc PE v0200 In verscheidenheid verenigd

2 5. Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa CULT/8/ /2149(INI) COM(2014)0477 Rapporteur: Mircea Diaconu (ALDE) PR PE v0100 Ten CULT De rapporteur presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Mircea DIACONU, Luigi MORGANO, Michaela ŠOJDROVÁ, Zdzisław KRASNODĘBSKI, Ernest MARAGALL, Isabella ADINOLFI, Emmanouil GLEZOS, Walter ZAMPIERI (EC, DG EAC eenheid D.1). 6. Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU CULT/8/ /2250(INI) Rapporteur voor advies: Ten Ernest Maragall (Verts/ALE) PA PE v0100 FEMM Liliana Rodrigues (S&D) DT PE v0100 De heer Maragall presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Ernest MARAGALL, Fernando MAURA BARANDIARÁN, Michaela ŠOJDROVÁ, Julie WARD, Zdzisław KRASNODĘBSKI 7. Totstandbrenging van een concurrerende EUarbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen CULT/8/ /2235(INI) Rapporteur voor advies: Ten Ilhan Kyuchyuk (ALDE) EMPL Martina Dlabajová (ALDE) PA PE v0100 De heer Kyuchyuk presenteert zijn ontwerpverslag. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 30 maart Sprekers: Ilhan KYUCHYUK, Helga TRÜPEL, Julie WARD, Chiara RIONDINO (EC, DG EMPL eenheid C.4) PE v0200 2/16 PV\ doc

3 8. Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa CULT/8/ /2241(INI) Rapporteur voor advies: Ten Luigi Morgano (S&D) TRAN Isabella De Monte (S&D) PA PE v0100 In overleg met de heer Morgano, rapporteur voor advies, wordt besloten de indiening van het advies uit te stellen tot 5 mei 2015 en de stemming tot 1314 juli Dienovereenkomstig wordt de termijn voor de indiening van amendementen uitgesteld tot 12 mei zaal JAN 2 Q 2 Samen met de Commissie buitenlandse zaken: gedachtewisseling over culturele diplomatie en followup van de voorbereidende actie van de Commissie "Cultuur in de externe betrekkingen van de Europese Unie" Naar aanleiding van een resolutie over de culturele dimensie van het externe optreden van de EU, die in 2011 werd aangenomen op basis van een verslag van de CULTcommissie, keurde het Europees Parlement een begroting van EUR goed voor een voorbereidende actie (VA) "Cultuur in de externe betrekkingen van de EU". Het DG EAC van de Europese Commissie legde deze VA ten uitvoer met steun van een consortium van culturele instellingen en organisaties, onder leiding van het Goetheinstituut. Het in juni 2014 gepubliceerde eindverslag bevatte aanbevelingen over de wijze waarop de impact van de Europese culturele diplomatie kon worden vergroot. Deze gedachtewisseling gaat hoofdzakelijk over de belangrijkste aanbevelingen uit dit verslag en over eventuele followupmaatregelen. Sprekers: Andrej PLENKOVIĆ (ondervoorzitter AFET), Silvia COSTA, Sana OUCHTATI (directeur van "More Europe"), Gottfried WAGNER (deskundige voor de VA), Francisco José MILLÁN MON, Arne LIETZ, Mircea DIACONU, Helga TRÜPEL, Fabio Massimo CASTALDO, Alojz PETERLE, Julie WARD, Eduard KUKAN, Andrea BOCSKOR, Ernest MARAGALL, Daniel GUYADER (EEAS, eenheid VI.B.1), Walter ZAMPIERI (EC, DG EAC eenheid D.1). Hoofdpunten: de rol van cultuur in de bestrijding van fundamentalisme en radicalisering; de culturele dimensie van het externe optreden van de EU moet beter gestructureerd worden; de mobiliteit van cultuurgoederen en beroepsbeoefenaars in de cultuur moet worden gestimuleerd; in de contacten met externe stakeholders moet er geluisterd en uitgewisseld worden; de rol van nieuwe en innoverende technologie bij het vergroten van de zichtbaarheid van het culturele optreden van de EU; verzoek aan CULT om met de EC en EDEO samen te werken om een strategische aanpak voor cultuur in het externe optreden van de EU uit te werken. Vijf hoofdgebieden waarop meer actie nodig is: strategie voor het omgaan met cultuur in PV\ doc 3/16 PE v0200

4 conflictsituaties: capaciteitsopbouw, opleiding; liever proactief dan reactief zijn bij het ontwikkelen van de culturele dimensie van het externe optreden van de EU; maatschappelijk middenveld, peertopeerinitiatieven; cultuur in een ontwikkelingscontext. De vergadering wordt om 18:30 gesloten. * * * De vergadering wordt op dinsdag 24 maart 2015 om uur geopend onder voorzitterschap van Silvia Costa, voorzitter. 10. Goedkeuring aanbevelingen van CULTcoördinatoren (zie bijlage) Aangezien er geen op of aanmerkingen zijn, worden de aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. 11. Followup van de tenuitvoerlegging van het proces van Bologna CULT/8/ /2039(INI) Rapporteur: Krystyna Łybacka (S&D) PR PE v0200 AM PE v0100 Ten CULT Er werden 138 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 24; tegen: 5; onthouding(en): De Europese film in het digitale tijdperk CULT/8/ /2148(INI) COM(2014)0272 Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (PPE) PR PE v0100 AM PE v0100 Ten CULT Het advies werd op 19 januari 2015 ingediend. Voor het sluiten van de termijn (27 januari 2015) werden er 101 amendementen ingediend. IMCO, EMPL, ITRE en JURI hebben adviezen opgesteld. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 25; tegen: 2; onthouding(en): 1. PE v0200 4/16 PV\ doc

5 13. Europees Fonds voor strategische investeringen CULT/8/02560 ***I 2015/0009(COD) COM(2015)0010 C80007/2015 Rapporteur voor advies: Ten Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) BUDG, ECON* José Manuel Fernandes (PPE) Udo Bullmann (S&D) PA PE v0100 PR PE v0200 De heer Zdrojewski licht zijn ontwerpadvies toe. Voor het sluiten van de termijn (11 maart 2015) werden er 32 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 21; tegen: 5; onthouding(en): Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie CULT/8/ /2245(INI) Rapporteur voor advies: Ten COM(2014)0473 Silvia Costa (S&D) PA PE v0100 AM PE v0100 REGI Tamás Deutsch (PPE) PR PE v0100 Het ontwerpadvies werd ingediend op 20 januari De indieningstermijn voor amendementen was 27 januari Er werden 44 amendementen ingediend. Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd: voor: 23; tegen: 3; onthouding(en): Wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's CULT/8/02783 ***I 2015/0026(COD) COM(2015)0046 C80036/2015 Rapporteur voor advies: Ten Sylvie Guillaume (S&D) EMPL Elisabeth MorinChartier (PPE) PR PE v0100 AM PE v0100 Mevrouw Guillaume licht haar ontwerpadvies toe. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 26 maart 2015, de stemming vindt plaats op 16 april PV\ doc 5/16 PE v0200

6 Sprekers: Sylvie GUILLAUME, Ilhan KYUCHYUK, Luigi MORGANO 16. Gedachtewisseling: Het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren via onderwijs en opleiding CULT/8/ /2006(INI) Rapporteur: Ten Michaela Šojdrová (PPE) CULT Sprekers: Michaela ŠOJDROVÁ, Helga TRÜPEL, Milan ZVER, Ilhan KYUCHYUK, Julie WARD, Damian DRAGHICI, Giorgos GRAMMATIKAKIS, Krystyna ŁYBACKA, Luigi MORGANO, Momchil NEKOV, Silvia COSTA Hoofdpunten: het belang van vaardigheden als risico's nemen, volharden en verantwoordelijkheid nemen; de rol van nietformeel en informeel leren bij het ontwikkelen van die vaardigheden; de behoefte aan meer onderwijsmateriaal, meer digitale instrumenten; studenten moeten de mogelijkheid hebben om in kleine bedrijven te trainen, om te leren door middel van persoonlijk engagement en praktijk; de essentiële rol van horizontale vaardigheden zoals kritisch denken; de rol van samenwerkingsverbanden met de arbeidswereld; het bevorderen van spinoffs en startups. 17. Workshop over "Jeugdonderwijs en ondernemerschap" De workshop werd georganiseerd door de beleidsondersteunende afdeling B op verzoek van de Commissie cultuur in verband met de lopende werkzaamheden rond het initiatiefverslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding (CULT/8/02478, rapporteur: Michaela ŠOJDROVÁ). Uitgenodigde deskundigen: Simone BALDASSARRI (EC, DG GROWTH Ondernemerschap en sociale economie), Maria PODLASEKZIEGLER (EC, DG EAC Jeugdbeleid), Elizabeth CHELL (hoogleraar Ondernemersgedrag en onderzoeksadviseur aan de universiteit van Kingston, VK), Laura ROSENDAHL HUBER (onderzoekster bedrijfskunde aan de universiteit van Amsterdam, ). Sprekers: Helga TRUPEL, Milan ZVER, Julie WARD, Michaela ŠOJDROVÁ, Silvia COSTA, Luigi MORGANO, Simone BALDASSARRI, Maria PODLASEK ZIEGLER, Elizabeth CHELL (UniveRsiteit van Kingston, VK), Laura ROSENDAHL HUBER (Universiteit van Amsterdam, ), Peter BAUR (EC, DG EAC eenheid B.3), Guy LEJEUNE (EC, DG EMPL eenheid C.2). Hoofdpunten: de belangrijke rol van "zachte vaardigheden", informele en nietformele opleidingsopties; jongeren als ondernemers van hun eigen leven; een Europees kader voor sleutelcompetenties: de behoefte aan een meer systematische aanpak en PE v0200 6/16 PV\ doc

7 herziene onderwijsstrategieën; de behoefte aan een holistische, sectoroverschrijdende aanpak die gericht is op sociale innovatie; horizontale vaardigheden zijn essentieel, maar moeten ook institutioneel gesteund worden door scholen en universiteiten; er moeten niet alleen vaardigheden worden onderwezen: de opleiding moet ook betrekking hebben op mentaliteit, intenties, motivatie, doelen en sociale invloed; er moet meer onderzoek worden gedaan naar de doeltreffendheid van bedrijfskundige opleidingen. "Ondernemerschapsonderwijs: Een weg naar succes" (EC, 2015): studie van de impact van strategieën en maatregelen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs; belangrijkste bevindingen: alle studenten moeten bereikt kunnen worden, de programma's moeten afgestemd worden op leeftijdsgroepen, ingepast in de bredere sociale en bedrijfscontext, de leraren moeten in een vroeg stadium ingeschakeld worden. 18. Rondvraag Presentatie van een korte video van Versopolis, ter gelegenheid van de Wereldpoëziedag (21 maart) Versopolis is een Europees poëzieplatform dat nieuwe kansen creëert voor opkomende Europese dichters en dat ondersteund wordt door het Creative Europeprogramma van de Europese Commissie. 19. Volgende vergaderingen donderdag 16 april 2015, en uur De vergadering wordt om uur gesloten. PV\ doc 7/16 PE v0200

8 [A_BIJLAGE] EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs COÖRDINATORENVERGADERING Maandag 23 maart BESLUITEN Zaal: PaulHenri Spaak (1A002) 1. Verwijzingen Nietwetgevingsverslagen Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Expostevaluatie van het evenement Culturele Hoofdstad van Europa 2013 (Košice en MarseilleProvence) COM (2015) 0074 De coördinatoren besluiten geen verslag op te stellen. Nietwetgevingsadviezen a) INI Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid De coördinatoren besluiten te verzoeken om toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement). PE v0200 8/16 PV\ doc

9 b) INI Op weg naar een Connected Digital Single Market Act (verzoek van IMCO) De coördinatoren besluiten te verzoeken om toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement). 2. Openbare hoorzittingen julidecember 2015 De coördinatoren besluiten toestemming te vragen voor het houden van drie openbare hoorzittingen in de periode julidecember 2015, en wel over de volgende onderwerpen: Interculturele dialoog Vernieling van en illegale handel in cultureel erfgoed Het voorkomen van radicalisering 3. Studiebezoeken a) Studiebezoeken julidecember 2015 De coördinatoren besluiten het besluit van de coördinatoren van 5 november 2014 te bevestigen en te verzoeken om studiebezoeken van de commissie aan Plzeň (Tsjechische Republiek) in de turkooizen week van 3 tot 6 november en aan Florence (Italië) in de turkooizen week van 24 tot 25 december. b) Studiebezoek aan Bergen (Mons België) De coördinatoren bevestigen dat er een studiebezoek aan Bergen zal worden georganiseerd in verband met een volgende CULTvergadering. 4. Lux Prize Panel 2015 De coördinatoren besluiten de samenstelling van het selectiepanel goed te keuren, met toevoeging van de volgende nieuwe leden: de heer Mihai Cristian CHIRILOV, filmcriticus, artistiek directeur van TIFF, Roemenië de heer Yorgos KRASSAKOPOULOS, directeur van het filmfestival van Thessaloniki, Griekenland mevrouw Susan NEWMANBAUDAIS, projectleidster Eurimages voor 1e en 2e speelfilm, Ierland mevrouw Ewa PUSZCZYŃSKA, Opus Film, producente van "IDA", winnaar LUX prize 2014 PV\ doc 9/16 PE v0200

10 5. Europees erfgoedlabel: benoeming van een onafhankelijke deskundige De coördinatoren verzoeken de voorzitter een shortlist te presenteren waarover op de volgende vergadering een besluit zal worden genomen. 6. Bezoek aan het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) De coördinatoren zijn ingenomen met de geplande vergadering met de Commissaris bij het Agentschap. 7. Intercommissiewerkgroep "Digitale interne markt" De coördinatoren nemen kennis van een voorstel van de voorzitter voor een bredere samenwerking tussen commissies en besluiten op de volgende vergadering op dit punt terug te komen. 8. Eerstelezingakkoorden en trialogen in de CULTcommissie De coördinatoren besluiten dat leden die de CULTcommissie vertegenwoordigen in trialogen verslag uitbrengen op de eerste vergadering na de trialoog. Mevrouw Kammerevert wordt bevestigd als rapporteur voor het advies van CULT en daarmee als vertegenwoordigster bij de trialogen over het dossier "Interne telecommarkt". 9. Werkgroep auteursrecht De coördinatoren besluiten dit punt toe te voegen aan de agenda voor de volgende vergadering. 10. Mondelinge vraag over de vernieling van cultureel erfgoed De coördinatoren besluiten dat de CULTcommissie een mondelinge vraag zal indienen bij de Commissie/Raad over de vernieling van cultureel erfgoed. PE v /16 PV\ doc

11 11. UNESCO De coördinatoren bespreken diverse manieren om de 70e verjaardag van de Unesco en de 10e verjaardag van het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen onder de aandacht te brengen en komen overeen een hoorzitting te organiseren (zie punt 2). 12. Punten voor de volgende coördinatorenvergadering De coördinatoren constateren dat de volgende punten op de agenda van de volgende vergadering zullen worden geplaatst: 1) Onderzoek door de beleidsondersteunende afdelingen begroting ) Initiatiefverslagen 13. Ter informatie ontvangen stukken De coördinatoren nemen kennis van de volgende ter informatie ontvangen documenten: Diverse verslagen en mededelingen Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA): Verslag over het financiële en begrotingsbeheer 2014 Ontwerpresoluties 1) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over schade die tijdens sportwedstrijden door supporters wordt veroorzaakt (B80277/2015) Alberto Cirio De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. 2) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over geweld bij sportevenementen (B80285/2015) Ivan Jakovčić De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. PV\ doc 11/16 PE v0200

12 3) Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 133 van het Reglement over de instelling van een maximale loonmassa op Europees niveau (B80289/2015) Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Florian Philippot De coördinatoren nemen kennis van de resolutie. PE v /16 PV\ doc

13 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELEÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Helga Trüpel, Michaela Šojdrová Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Daniela Aiuto, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Dietmar Köster, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Emilian Pavel, Hermann Winkler 200 (2) 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/nazočni dana/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PV\ doc 13/16 PE v0200

14 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Denitsa Vidolova Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Chiara Riondina (EMPL), Birgitte Magnussen (EAC), Erminia Scacchitano (EAC), Walter Zampieri (EAC), Angelos Agalianos (EAC), Francesca Polliceni (EAC), Wilhelm Vukovich (EAC) Guy Leteune Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ CoR Guna Rinava, Anja Kosjek Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Fabrizio Colaceci (IT repr.) PE v /16 PV\ doc

15 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFDD NI Veronique Donck, Baptiste Thollon, Roberto Gianella, Manuela Conte Lívia Gregušová, Effy Tsonos, Kata Katona Rosario Galofre, Airis Meier Mateusz Kochanowski Fréderiqie Chabaud, Olga Perez Diana Carlo Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett talpresident/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/SecretaryGeneral's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tassegretarju Ġenerali/Kabinet van de secretarisgeneraal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do SecretárioGeral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ DirectorateGeneral/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoratengeneraal/Dyrekcja Generalna/DirecçãoGeral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG IO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE Cornelia Gusa PV\ doc 15/16 PE v0200

16 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat talkumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Susanne Oberhauser, Carolina Falk, Fabia Fontanili, Fabienne Pondeville, Malgorzata Szlendak, Florin Popa, Eeva Eriksson, Martine Hamrit, Els Vanhoven, Lisa Mutke, Michele D Addetta Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Claudine DeleuMercken * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместникпредседател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ ViceChair(wo)man/Potpredsjednik/VicePrésident/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/VicePresidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /16 PV\ doc

COMMISSIE EMPL INFORMATIEPAKKET 2004-2009

COMMISSIE EMPL INFORMATIEPAKKET 2004-2009 COMMISSIE WERKGELEGENHEID ENSOCIALE ZAKEN SECRETARIAAT COMMISSIE EMPL INFORMATIEPAKKET 2004-2009 30 juni 2009 Ardennenstraat 2 B-1047 Brussel - 32/2.284.45.50 Fax: 32/2.284.90.72 E-mail: IP-EMPL@europarl.eu.int

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000 EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000 18 september 2000 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 oktober 2004 Betreft: Voorstel voor een aanbeveling

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 148, Gezien het voorstel van de Commissie, L 210/12 VERORDENING (EG) Nr. 1081/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 C/96/344 1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 Voorzitter : de heer Michael LOWRY Minister van Verkeer, Energie en Communicatie van Ierland CAB 1 INHOUD DEELNEMERS...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers

Nadere informatie

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter: 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.2.2004 COM(2004) 96 definitief 2004/0025 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2010) 135 definitief - VOLUME. II.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2010) 135 definitief - VOLUME. II. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 april (20.05) (OR. en) 8388/10 ADD 1 POLGEN 48 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ZESMAANDENPROGRAMMA VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EU 2 INHOUDSOPGAVE STRATEGISCH KADER...4 OPERATIONEEL PROGRAMMA...11

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (25 en

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang. Versie 3 (2015): 14/01/2015 1 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 7 DEEL A - ALGEMENE INFORMATIE OVER

Nadere informatie