Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Ten geleide 3 SPECIFIEK DEEL 1 Samenvatting 5 2 Aanbevelingen 8 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11 ALGEMEEN DEEL 1 Arbeidsmarkt en instroom in opleiding en beroep Ontwikkeling van het NIVRA-ledenbestand Ontwikkeling van de instroom in de opleidingen Conclusie 17 2 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening De ontwikkelingsrichting Expertise en primaire opleiding Conclusie 19 3 De perceptie van studenten Enthousiast maar kritisch Conclusie 20 4 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Overkoepelend beleid De verdere ontwikkeling van het bachelor-masterstelsel Conclusie 25 5 De universitaire RA-opleidingen Het begrip RA-opleiding Het opleidingsaanbod Conclusie Studieduur en de verdeling van werk- en studietijd De effecten van bama nader bezien Een bachelor-master RA-opleiding? Conclusie 34 6 De RA-opleiding in internationaal perspectief Enkele observaties en globale vergelijking Het Common Content Project 36 De opleidingen tot registeraccountant 1

3 7 De praktijkstage 38 8 De hbo-accountancy-opleiding 40 BIJLAGEN 1 Opdracht, werkwijze en samenstelling van de Commissie 43 2 De (nieuwe) kaders voor de opleiding tot registeraccountant 44 3 Prognose deelname aan het hoger onderwijs op (middel)lange termijn 47 4 Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs in bama Korte schets van enkele buitenlandse opleidingstrajecten voor accountants 50 6 Referenties en geraadpleegde literatuur 53 2 De opleidingen tot registeraccountant

4 Ten geleide Met dit rapport geeft de door het bestuur van het Koninklijk NIVRA ingestelde Commissie Toekomst Accountancy Opleidingen haar overwegingen en aanbevelingen op mogelijke aanpassingen in de vorm en de inrichting van de RA-opleidingen. De Commissie meent dat er aanleiding is in de opleidingen beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt. De Commissie hoopt met dit rapport een impuls te geven aan het in gang zetten van veranderingen die bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde knelpunten. We geven een aantal suggesties en concrete aanbevelingen aan het NIVRA, aan de onderwijsinstellingen en aan de werkgevers van accountancystudenten. Onze aanbevelingen aan het NIVRA betreffen vooral de relatie van toekomstige beroepsgenoten tot de beroepsorganisatie, de titulatuur en de praktijkopleiding. Het is met name aan de onderwijsinstellingen en aan de werkgevers de aanbevelingen met betrekking tot de opleiding nader uit te werken. Het NIVRA kan hierbij een ondersteunende rol vervullen. Gegeven de sterke samenhang tussen beroep en opleiding bepleiten we een gezamenlijke aanpak. Het uiteindelijke doel van onze aanbevelingen is het accountantsberoep te versterken. We bepleiten hiertoe - onder meer door aansluiting op Europese inzet op het gebied van de opleiding - een aanpassing van de opzet van de opleiding en een betere verdeling van werk- en studietijd in de deeltijdopleidingen. Bovendien geven we de mogelijkheid van een aspirant-lidmaatschap van de beroepsorganisatie in overweging, en stellen we voor om aan bepaalde bachelor- en /of master-opleidingen die onderdeel zijn van de RA-studie, een - zo mogelijk - door het NIVRA te erkennen beroepskwalificatie te verbinden. Met het oog op de langere termijn presenteren we een eerste aanzet voor een opleidingsmodel waarin de functie-uitoefening van de registeraccountant ook in de titulatuur tot uitdrukking kan komen. Wij hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het realiseren van een nauw op de behoeften van de markt, van studenten en van hun (toekomstige) werkgevers, afgestemd hoogwaardig opleidingsaanbod. Namens de Commissie, dr. P.A.M. Diekman RA Voorzitter Amsterdam, september 2007 De opleidingen tot registeraccountant 3

5 4 De opleidingen tot registeraccountant

6 SPECIFIEK DEEL (Samenvatting en Aanbevelingen) 1 Samenvatting In de opdracht aan de Commissie is gesteld dat de huidige opleidingen onvoldoende aansluiten op de behoeften van de markt. Deze constatering raakt in de eerste plaats een kwantitatief probleem. Er is een ontoereikend aanbod van gekwalificeerde medewerkers en de instroom van RA s in het beroep stagneert. In samenhang hiermee is er de problematiek van de aansluiting van de opleidingen op ontwikkelingen in de beroepsuitoefening. Hier spelen met name de aspecten differentiatie naar mogelijk te vervullen functies en specialisatie op deelterreinen een belangrijke rol. In dit rapport besteden we aandacht aan beide aspecten, waarbij het accent op de opleidingsproblematiek is gelegd. Het Algemeen Deel van dit rapport omvat een brede verkenning en analyse van de huidige situatie en vormt de fundering voor onze suggesties en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op de korte termijn. Een meer fundamenteel herontwerp van de opleiding vergt een aanpassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voor het verwerven van de RAtitel gestelde eisen. In dit Specifiek Deel vatten we achtereenvolgens het Algemeen Deel kort samen, lichten we onze aanbevelingen toe en gaan we nader in op een alternatief toekomstig kwalificatiemodel. Algemeen Deel Tekort op de arbeidsmarkt We constateren dat bij ongewijzigd beleid de personeelsschaarste in de sector de komende jaren verder zal toenemen. Dit tekort betreft zowel (gevorderde) assistent-accountants als registeraccountants. Op grond van in- en doorstroomprognoses voorzien we op termijn met name een tekort aan gevorderde assistenten en aan in het openbare beroep werkzame accountants. Specialisatie Registeraccountants worden steeds meer experts op uiteenlopende (deel)terreinen. Deze ontwikkeling, leidend tot het ontstaan van superspecialismen, zet zich voort. Het scala van diensten op het gebied van assurance-verschaffing zal zich de komende jaren naar verwachting verder uitbreiden. We gaan er vanuit dat de RA-opleiding niet alle hiervoor vereiste kennis en vaardigheden kan en hoeft aan te reiken. Studenten moeten op grond van een adequate basisopleiding worden voorbereid op de mogelijkheid van verdere specialisatie. De werk / studie-balans Studenten die de deeltijdopleiding volgen willen meer harmonie in de verdeling van werk-, studieen vrije tijd. Ook voor potentiële accountancystudenten is dit een zwaarwegend punt. De attractiviteit en de studeerbaarheid van de opleidingen kan verbeteren door een betere verdeling De opleidingen tot registeraccountant 5

7 tussen werk- studie- en privé-tijd. Voor de accountantskantoren is uiteraard van belang dat in de drukste perioden voldoende medewerkers beschikbaar zijn. Te veel studenten de studie stoppen voortijdig of doen veel langer over de studie dan op grond van het studieschema mogelijk is. Het behouden van de studenten / assistenten en het verhogen van het numerieke opleidingsrendement vergt maatregelen die dit probleem kunnen helpen oplossen. Het huidige opleidingsaanbod. Met de RA-opleiding bedoelen we hier het volledige bachelor-, master- en postmasterstudietraject van de theoretische opleiding. De RA-opleiding kent inmiddels vele verschijningsvormen. Naast de verscheidenheid in het opleidingsaanbod vanwege fulltime en parttime varianten, zijn er verschillen in de opbouw en de inrichting van de opleidingen. Aan de ene kant van het spectrum zijn er opleidingen die van begin af aan (in de hbo- of wo-bachelor) op accountancy zijn gericht. Aan de andere kant bevinden zich de bachelor- en masteropleidingen van universiteiten die een breder (bedrijfs)economisch kader als basis hebben, waarna ofwel in de master voor accountancy kan worden gekozen ofwel na de master, oftewel voor de postinitiële (postmaster) RA-opleiding. Doel en oriëntatie van de opleiding Als gevolg van de Achtste EU-Richtlijn is de RA-opleiding primair gericht op de functie van de controlerend accountant. Registeraccountants zijn echter in uiteenlopende professionele omgevingen en functies werkzaam en kunnen in beginsel meerdere diensten verlenen. Voor studenten is essentieel dat met het door hen te volgen bachelor- en masterprogramma een brede basis wordt gelegd voor hun toekomstig beroepsmatig functioneren. We merken hierbij op dat zowel bachelor- als masteropleidingen een zelfstandige betekenis moeten hebben voor de arbeidsmarkt. Internationale context Wanneer we de accountantsopleidingen en de kwalificatievereisten in andere (toonaangevende) landen bezien, valt op dat in aantal landen een zwaarder accent op praktijkervaring wordt gelegd en dat (mede hierdoor) minder hoge eisen aan de academische component worden gesteld. Een belangrijk verschil is ook, dat met name in de Angelsaksische landen de basisopleiding is gericht op het worden van (professional / associate) accountant, waarna eventueel specialisatie in de auditfunctie kan volgen. We bepleiten aansluiting op het zogenoemde Common Content Project omdat dit de opleiding en het beroep in de internationale context naar verwachting zal versterken. Een opleiding tot basisaccountant We concluderen dat een relatief brede op accountancy 1 gerichte basisopleiding op universitair masterniveau voorkeur heeft. Een dergelijke opleiding kan, aangevuld met een deel van de praktijkstage, leiden tot de kwalificatie basisaccountant (als werknaam). Nadat ook een hierbij passend beroepsprofiel is uitgewerkt kan worden onderzocht welke eventuele aanpassingen dit in de huidige opleidingen vergt. Na de basisopleiding kan in postinitieel onderwijs verdergaande specialisatie volgen. Gegeven de huidige wettelijke kaders zal specialisatie echter met name gericht blijven op de functie van de controlerend accountant. De RA-titel wordt behaald na het afronden van de eveneens op deze functie gerichte praktijkstage. 1 We gebruiken in dit rapport het begrip accountancy, hiervoor kan ook gelezen worden accounting. Accountancy als hier bedoeld omvat eveneens elementen van auditing en controlling. 6 De opleidingen tot registeraccountant

8 Studieduur en duaal onderwijs Een verkorting van de (gemiddelde) studieduur kan worden bereikt door enige inperking van de vakspecifieke leerinhoud en een andere opzet van de parttime opleidingen; dat wil zeggen een opzet waarbij in sommige perioden van het jaar het onderwijs op meerdere dagen in de week (al dan niet in de vorm van duaal onderwijs) kan worden gevolgd. Hierbij valt bijvoorbeeld ook te denken aan intensieve summercourses. Verbreding van de instroom We constateren dat het bachelor-masterstelsel de RA-opleidingen voldoende ruimte biedt voor nieuw beleid. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan verbetering van de instroommogelijkheden in de RA-opleiding voor hbo- en wo-afgestudeerden met een niet op accountancy gerichte bachelor- of mastervooropleiding. Specifiek Deel Na voorgaande beknopte samenvatting van het Algemeen Deel van dit rapport geven we hierna eerst een aantal suggesties en aanbevelingen die binnen de bestaande kaders en wettelijke bepalingen voor de RA-opleiding kunnen worden gerealiseerd. De ruimte voor differentiatie (naar te vervullen functie) en specialisatie (op specifieke terreinen) in de primaire opleiding is beperkt, omdat alle toekomstige RA s ook aan alle opleidingseisen voor de functie van wettelijk controleur moeten voldoen. Deze beperking wordt bovendien ingegeven door de wenselijkheid de studieduur van de primaire opleiding niet te verlengen. Dit neemt echter niet weg dat de gesignaleerde ontwikkelingen in het beroepsveld en de functie-uitoefening van registeraccountants een meer gerichte aansluiting van de eindfase van opleiding (na de basisopleiding) op de toekomstige functievervulling wenselijk maakt. We sluiten dit Specifiek Deel daarom af met een schets van een mogelijk toekomstig kwalificatiemodel, waarin differentiatie naar toekomstige functievervulling in de postinitiële opleiding en in de praktijkstage tot uitdrukking kan komen. De opleidingen tot registeraccountant 7

9 2 Aanbevelingen Opbouw en inrichting van de RA-opleiding We geven in overweging te komen tot een relatief brede opleiding tot basisaccountant in een universitair bachelor- en masterprogramma van 240 ECTS (= vier jaar fulltime studie). We vragen bij het ontwerp van de basisopleiding (c.q. het herontwerp van de huidige opleiding) ook te betrekken de in het kader van het zogenoemde Common Content Project beoogde leerdoelen en te onderzoeken of in de basisopleiding de eisen van het Common Content programma goeddeels kunnen worden gerealiseerd. Het theoretische gedeelte van de RA-opleiding kan vervolgens worden behaald na een postinitiële opleiding van ECTS. Een nader te bepalen deel van de praktijkstage is onderdeel van de opleiding tot basisaccountant. Hierna volgt een schematische weergave van dit model. Tabel 1: Opleiding tot basisaccountant en RA (RA= potentieel wettelijk controleur) (A+B+C+D+E) RA q E Stage jaar (afhanklijk van C) q Postinitiële RA-opleiding 1-2 jaar, duaal /parttime q (A+B+C) Basisaccountant q C Stage jaar (nader te bepalen) q B Master Accountancy Toelichting Stage Studenten kunnen de stage gedeeltelijk gelijktijdig met de theoretische opleiding volgen. In geval van een parttime/ duaal programma vanaf de start met de masteropleiding; in geval van een fulltime masterprogramma kan met het eerste stagejaar worden begonnen bij aanvang van de postinitiële opleiding. Afronding van het derde stagejaar nadat de theoretische opleiding is voltooid. r Instroom in postinitiële opleiding kan ook met andere masters, nadat een gericht schakelprogramma is gevolgd. - 1 jaar, wo, fulltime jaar, wo, duaal of part-time q A Bachelor Accountancy - 3 jaar wo of 4 jaar hbo, full-time jaar duaal of parttime q vwo voor wo q havo/mbo (vwo) voor hbo r Instroom hbo- en andere wo- Bachelors in master hbo- en wo-bachelors zonder directe aan- sluiting op de master volgen voorafgaand aan de master een (gericht) schakelprogramma van (indicatief) jaar, fulltime, parttime of duaal. 8 De opleidingen tot registeraccountant

10 Met voor de inrichting van het curriculum als uitgangspunten : - De opleiding tot basisaccountant dekt in belangrijke mate het vakkenpakket van de EU-richtlijn en de education standards 1-6 en 8 van IFAC af en is gericht op een brede dienstverlening door (register)accountants. - Specialisatie in postinitiële RA-opleiding is met name gericht op de wettelijke controle (het programma dekt IES-8 en Common Content af). - De basisaccountant kan ook bepaalde (aan het Assurance Framework ontleende) vormen van assurance verschaffen (assurance verschaffing van historische financiële informatie na de postinitiële opleiding en de stage). - Eventueel (facultatief) aanzetten tot specialisatie op andere terreinen in de postinitiële opleiding. - De opleiding tot basisaccountant, aangevuld met de postinitiële RA-opleiding dekt de door de Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen vastgestelde eindtermen af en voldoet aan het door het NIVRA vastgestelde beroepsprofiel van de registeraccountant. - Een (meer) geïntegreerde benadering met betrekking tot de kernvakken van de accountantsopleiding. - Master en postmasterfase in hechte samenhang met de praktijkstage. We geven de onderwijsinstellingen in overweging in samenspraak met het NIVRA een dergelijke opzet voor de RA-opleiding nader uit te werken en te effectueren. Studieduur, studeerbaarheid en rendement De te beperkte instroom en de te grote tussentijdse uitstroom van studenten vraagt dringend om maatregelen ter verbetering van de studeerbaarheid van de opleidingen en ter vermindering van het aantal studenten / assistent-accountants dat tussentijds stopt met de opleiding. Met als doel de gemiddelde opleidingsduur te verkorten en het aantal afgestudeerden te vergroten geven we de onderwijsinstellingen en de werkgevers in overweging hier beter op te anticiperen. Dit kan bijvoorbeeld door meer flexibiliteit in de onderwijs- en de werkplanningen aan te brengen en door meer aandacht te geven aan de persoonlijke coaching op het werk en bij de studie. We bepleiten daartoe ook in de deeltijdopleidingen de momenten waarop het onderwijs kan worden gevolgd, beter af te stemmen op de drukste perioden in het werk, bijvoorbeeld door bepaalde perioden in het jaar vrij te maken voor intensief onderwijs en / of door meer het model van drie dagen werken en twee dagen studeren te hanteren. We vragen ook de besturen van de accountantskantoren hier een richtinggevend standpunt over in te nemen, opdat de onderwijsinstellingen daarop kunnen aanhaken. Programma-aanbod Het huidige aanbod van hbo- en wo-accountancy-opleidingen is breed en divers, met onderscheid naar (grotendeels) fulltime programma s, duale programma s (in het hbo) en parttime programma s. We adviseren de onderwijsinstellingen hierbij ook een universitaire bachelor- en een masteropleiding in accountancy (accounting) in de vorm van duaal onderwijs aan te bieden omdat een dergelijke variant naar verwachting de attractiviteit van de opleiding voor studenten zal vergroten. Bovendien biedt duaal onderwijs mogelijkheden tot meer integratie van theoretische en praktische vorming. We geven de onderwijsinstellingen ook in overweging een Engelstalige, op de internationale praktijk gerichte, postinitiële RA-opleiding aan het opleidingsaanbod toe te voegen. Niet alleen kan een dergelijk programma voor een (vooralsnog beperkt) deel van de Nederlandse studenten De opleidingen tot registeraccountant 9

11 een aantrekkelijke optie zijn; zo n programma zal ook de mogelijkheden voor buitenlandse studenten en accountants om de RA-kwalificatie te behalen verbeteren. We constateren ook dat het huidige onderwijsaanbod door de uiteenlopende benamingen van de universitaire accountantsopleidingen voor zowel werkgevers als voor studenten niet helder is en geven de onderwijsinstellingen daarom in overweging een duidelijk herkenbare benaming voor de (bachelor, master- en postmaster) opleidingen te bewerkstelligen. Aansluiting hbo-bachelors op de vervolgopleiding tot RA De aansluiting tussen met name de hbo-accountancy-opleiding en de universitaire vervolgopleidingen kan worden verbeterd. Dit geldt ook voor andere studierichtingen uit het palet van het hoger economisch onderwijs. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan meer gerichte, intensieve schakelprogramma s die in samenwerking tussen hbo-instelingen en universiteiten kunnen worden aangeboden. We adviseren de onderwijsinstellingen deze mogelijkheden nader te onderzoeken en uit te werken. In dit verband adviseren we ook de - vanaf het studiejaar door alle universiteiten aan hbobachelors gestelde mastereis te evalueren. Verbreden van de instroom Het potentieel van (getalenteerde) studenten neemt, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen, niet toe. We vragen daarom de onderwijsinstellingen betere instroom- en opleidingsmogelijkheden te creëren voor bachelors en masters met andere dan de tot nu toe gebruikelijke vooropleidingen voor de opleiding tot registeraccountant. Het ontwerpen en aanbieden van specifiek op deze groepen gerichte programma s zal er aan bijdragen dat meer van deze studenten de overstap richting accountancy maken. De praktijkstage Ter bevordering van een meer geïntegreerde benadering van theoretische- en praktische vorming, adviseren we de onderwijsinstellingen en het NIVRA te onderzoeken of en zo ja hoe de samenhang tussen de theoretische opleiding en de driejarige praktijkstage kan worden versterkt. In relatie tot het voorgestelde model van een opleiding tot basisaccountant adviseren we het NIVRA de eisen voor het eerste stagejaar te (her)formuleren. Civiel effect van de opleidingen en de relatie van studenten /assistenten met het NIVRA We adviseren het NIVRA - mede gegeven de afzonderlijke betekenis die bachelor- en masteropleidingen voor de arbeidsmarkt zouden moeten hebben - te onderzoeken, of op basis van één of meer zo mogelijk door het NIVRA aan te wijzen bachelorgetuigschriften op het gebied van de accountancy, ook hierbij passende beroepskwalificaties kunnen worden toegekend. Voor de masteropleiding geven we - aangevuld met een deel van de praktijkstage - de kwalificatie basisaccountant in overweging. Hiermee kan het civiel effect van desbetreffende opleidingen worden versterkt. We geven - teneinde de betrokkenheid van studenten met de (toekomstige) beroepsorganisatie en het beroepsveld beter zichtbaar te maken en te versterken - ook in overweging een aspirant-lidmaatschap van het NIVRA mogelijk te maken voor afgestudeerden van een aantal door het NIVRA nader te bepalen bachelor- en / of masteropleidingen. 10 De opleidingen tot registeraccountant

12 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? We cannot look at the future as a continuation of the past. The things that got you where you are, are seldom the things that keep you there. (Charles Handy, business philosopher) 2 De voor de beroepsuitoefening - in brede zin - vereiste kennis en vaardigheden vragen een hoog niveau van vorming en opleiding voor toekomstige registeraccountants. Voor de meeste studenten is ook de hoge marktwaarde van de RA-titel een belangrijke asset. Verhoging van de attractiviteit van de opleiding voor (potentiële) studenten kan worden bereikt door meer evenwicht in werk- studie- en privé-tijd aan te brengen en door uit te gaan van een basisprogramma van 240 ECTS, leidend tot een basisaccountant, die in het beroepsveld breed inzetbaar is en die het vermogen heeft zich verder te specialiseren in meerdere richtingen. Dit laat echter onverlet dat de huidige situatie onvoldoende ruimte biedt voor (meer) differentiatie in de primaire opleiding, op postinitieel niveau. Betwijfeld kan worden of hiermee ook op langere termijn voldoende tegemoet wordt gekomen aan de (verdere) ontwikkelingen in het beroepsveld en verhoging van de instroom in het beroep. In de hedendaagse maatschappij is er sprake van een pluriforme beroepsuitoefening door register-accountants. In de Wta en de hierdoor gewijzigde WRA wordt door de introductie van de externe accountant (in de EU-richtlijn gedefinieerd als de wettelijk auditor) een verdergaand onderscheid gemaakt in de verschillende functies die registeraccountants kunnen uitoefenen. Ten aanzien van de opleiding neemt de wet echter de EU-richtlijn voor wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 3 als normatief kader. Het onderwijshoofdstuk van deze richtlijn gaat uit van de accountant in de functie van wettelijk auditor. Voor de inrichting van de accountantsopleiding en de op basis hiervan te verwerven (beschermde) titel is deze richtlijn in hoge mate bepalend. De opleiding richt zich als gevolg hiervan primair op de registeraccountant in de functie van controlerend accountant. Elke registeraccountant moet daarom (min of meer) dezelfde opleiding en stage doorlopen. Een basisopleiding, aangevuld met postinitieel onderwijs waarin differentiatie naar te vervullen functie mogelijk is, sluit beter aan op de pluriforme beroepsuitoefening en is voor studenten waarschijnlijk aantrekkelijker dan het huidige opleidingsmodel. Dit kan worden versterkt door ook (een groter deel van de) praktijkstage te richten op de gewenste functie-uitoefening. Meer algemeen bezien is het bovendien ter verhoging van de transparantie van de maatschappelijke betekenis van de RA-titel wenselijk de te vervullen functie(s), zoals bijvoorbeeld openbaar accountant, controlerend accountant, overheidsaccountant, intern accountant of accountant in financieel economisch management ook in de titulatuur tot uitdrukking te laten komen. Dit vergt echter een aanpassing van het wettelijke kader. Hierna volgt een schematische weergave van dit model. 2 The CPA Vison, 2011 and beyond, AICPA, New York, EU-richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17mei De opleidingen tot registeraccountant 11

13 Tabel 2: Schets voor een toekomstige RA-opleiding Opleiding Kwalificatie Toelichting Voortgaande specialisatie in postacademisch / postervaringsonderwijs r na RA-kwalificatie; bijvoorbeeld: IT-auditing, forensische accountancy, schadeverzekeringen, banken; duurzaamheidsverslaggeving etc. Registeraccountant Bijvoorbeeld: RA-Wettelijk Controleur, RA-Intern Accountant, RA- Overheids accountant, RA- Financieel Economisch Management etc. r RA-kwalificatie + aanvullende titulatuur afhankelijk van te vervullen functie c.q. specialisme. Additionele stage afhankelijk van te vervullen functie. Minimaal 1 jaar voor r Praktijkstage goeddeels te volgen naast/in combinatie met parttime theoretische opleiding. wettelijk controleur, inrichting en duur nader te bepalen per te vervullen functie. Postinitiële RA-opleidingen Theoretische aanvulling voor de additionele functiekwalificatie in postacademisch onderwijs. (part-time of duaal 1-2 jaar) Gemeenschappelijk stage Minimaal 1 jaar, inrichting nader te bepalen. wo-masteropleiding accountancy - 1 jaar full-time; jaar parttime/ duaal wo- of hbo-bacheloropleiding accountancy Duur: 3 resp. 4 jaar fulltime, jaar part-time/duaal. Basisaccountant r Postinitiële opleidingen gericht op te vervullen functies cf. de huidige hoofdgroepen NIVRAleden. r Praktijkstage te volgen na full-time master of in combinatie met parttime/ duale master r bachelor + masterprogramma tot basisaccountant dekt vakkenpakket EU-richtlijn in belangrijke mate af en is gericht op brede dienstverlening door accountants Toelichting: - De RA-titel wordt in deze opzet behaald na afronding van de opleiding tot basisaccountant, een op de toekomstige functievervulling gerichte postinitiële opleiding en een uit twee (deel)fasen bestaande praktijkstage. - In de titulatuur wordt door middel van een toevoeging onderscheid naar functies gemaakt. - Bijvoorbeeld: RA-Wettelijk Controleur / Openbaar accountant, RA-Overheidsaccountant, RA- Internal Auditor en RA-Financieel Economisch Management (functiebenamingen en afkortingen nader uit te werken). Een alternatief kan zijn alleen onderscheid te maken tussen RA en RAwettelijk controleur. - Na of gedeeltelijk gelijktijdig met de theoretische opleiding wordt een (voor alle toekomstige 12 De opleidingen tot registeraccountant

14 RA s identieke) algemene stage van ten minste één jaar gelopen. Aan deze stage te stellen eisen nader te bepalen. - In een parttime of duale opleiding kan na de bachelor / bij aanvang van de master met dit stagejaar worden begonnen. - De duur van de vervolgstage voor toekomstige wettelijke auditors is minimal twee jaar; de duur van de vervolgstage in andere richtingen nader te bepalen. - Postinitiële specialisatie gedurende het vervolg van de stage, afhankelijk van keuzes van studenten ten aanzien van de beoogde functie-uitoefening. - Instroom in master (hbo- of wo-bachelors) of postinitiële opleiding (wo-masters) voor niet rechtstreeks aansluitende vooropleidingen is mogelijk op grond van gerichte schakelprogramma s. Wij adviseren het NIVRA dit model - in samenspraak met alle hierbij betrokken partijen - nader te overwegen en uit te werken. Eventuele realisering kan worden gericht op de aanstaande evaluatie van de accountantswetgeving. De opleidingen tot registeraccountant 13

15 ALGEMEEN DEEL (Omgevingsanalyse, het huidige opleidingsaanbod en de internationale context.) 1 Arbeidsmarkt en instroom in opleiding en beroep Het personeelstekort in de accountancy neemt bij ongewijzigd beleid naar verwachting toe. Het tekort aan registeraccountants betreft vooral de accountants die in het openbare beroep werkzaam zijn. Bovendien is er als gevolg van een beperkte instroom in de opleidingen en (met name) een te grote tussentijdse uitstroom, een tekort aan (gevorderde) assistent-accountants. Terwijl de vraag naar diensten van accountants de afgelopen jaren is toegenomen en - uitgaande van de huidige economische ontwikkeling en prognoses omtrent de groei van de nationale economie 4 - in de nabije toekomst niet zal afnemen, daalt naar verwachting de komende jaren het totale aantal in het beroepsveld werkzame registeraccountants. De op het beroep gerichte media attenderen er regelmatig op dat het tekort aan (assistent-)accountants op de arbeidsmarkt nu al nijpend is. Hoewel prognoses voor de (middel)lange termijn vaak worden gekenmerkt door nogal ruime onzekerheidsmarges, kan wel met een ruime mate van zekerheid worden gesteld dat het personeelstekort in de accountancy bij ongewijzigd beleid verder zal toenemen. De accountancy staat hierin overigens niet alleen; fiscalisten en juristen kennen een zelfde problematiek 5. Ook in internationaal perspectief, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk en in snel groeiende economieën zoals bijvoorbeeld die van China en India, is er sprake een groeiend tekort aan gekwalificeerde accountants en andere financiële professionals Ontwikkeling van het NIVRA-ledenbestand De afgelopen twee decennia is het ledenbestand van het NIVRA sterk van samenstelling gewijzigd. Bovendien is de groei van het totale aantal RA s in het tweede decennium sterk afgenomen. 4 Persbericht CPB 14 juni 2006 : voor 2006 resp een groeiprognose van 2.75 tot 3 %; CPB publicatie 129 Economische verkenning (Den Haag, september 2006) gaat uit van een jaarlijkse gemiddelde groei van 1.75 %. 5 Onderzoeksrapport De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs, SEO publicatie 900, Amsterdam, Zie ook: Arbeidsmarkt en loopbaanbeleleid onder druk: parels vissen in een lege vijver, Het Advocatenblad, juli Zie ook: De stand van de rechtenstudie 2005, KSU-uitgeverij, Zie bijvoorbeeld : Staff Shortage is the only black cloud in sunny US outlook, International Accounting Bulletin, 28 January De opleidingen tot registeraccountant

16 Tabel 3: Ontwikkeling aantal registeraccountants verdeeld naar ledengroepering /functievervulling Per 1 september Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) Openbaar accountant 2625 (50) 4528 (44) 4234 (37) Overheidsaccountant 705 (14) 1240 (12) 1267 (11) Intern accountant 391 (07) 550 (05) 675 (06) Fin.Ec.Management 1454 (28) 3978 (38) 5107 (47) Totaal (Bron : NIVRA- jaarverslagen 1988/89, 1998/99 en NIVRA-CPA telling per 1september 2006; niet meegenomen in de telling zijn de gepensioneerde leden/ leden zonder specifieke functie en leden waarvan de werkkring onbekend is. De percentages in de tabel zijn naar boven afgerond) Het totale aantal RA s is tussen 1989 en 1999 bijna verdubbeld. In de daarop volgende jaren tot heden neemt het groeitempo echter sterk af. In 1999 en met name in 2000 was er sprake van een relatief zeer hoog aantal afgestudeerden als gevolg van het van kracht worden van de verplichte praktijkstage en het praktijkexamen per 1 september Met als gevolg een extreme daling van de instroom in de jaren 2001 t/m Vanaf 2003 neemt de instroom weer geleidelijk toe. Bezien we echter de afgelopen drie jaren in relatie tot de gemiddelde instroom in de jaren 1995 tot en met 1998 dan blijkt dat het gemiddelde de afgelopen vier jaar sterk is gedaald. Met name opvallend is de daling van het aantal openbaar accountants na 1999 en de toename van RA s die werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen. Als we de leeftijdsopbouw bezien dan blijkt dat van de in totaal ruim RA s er inmiddels bijna 4000 in de leeftijdsgroep van 55+ zitten en maar ruim 1200 in de groep tot 35 jaar 7. Tabel 4: Instroom van RA s in de periode De ontwikkeling van het aantal stagiairs dat de praktijkstage volgt in relatie tot de uitstroom van afgestudeerden indiceert dat het jaarlijkse aantal nieuwe inschrijvingen in het register de komende jaren naar verwachting niet significant zal toenemen (bij ongewijzigd beleid naar verwachting jaarlijks tussen 450 en 475 afgestudeerden) 9. We zien ook dat veel jonge RA s al na korte tijd het openbare beroep (willen) verlaten om hun loopbaan te vervolgen in - in hun ogen - meer aantrekkelijke functies in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of bij de overheid. Volgens het Beloningsonderzoek 2005 zou zo n tweederde deel van de accountants het openbare beroep binnen vijf jaar willen verlaten en heeft zo n tweederde van de accountants in opleiding vertrekplannen 10. De cijfers het het Beloningsonderzoek 2006 tonen, wellicht ook vanwege een lager responspercentage, een wat positiever beeld, maar nog steeds zou op termijn 52% van de registeraccountants het openbare beroep willen verlaten, vooral vanwege de onvrede over de onbalans tussen het werk- en het privé-leven. De lange werkdagen zijn de belangrijkste reden voor de uitstroom bij de middelgrote en grote kantoren de Accountant, juli/augustus Jaarverslagen NIVRA en Examenbureau RA. 9 Jaarverslagen Examenbureau / Stagebestuur en Beloningsonderzoek 2005, Alterim Audit Suport en de Acccountant, oktober Beloningsonderzoek 2006, Alterim Audit Support en de Accountant, oktober De opleidingen tot registeraccountant 15

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Twee fases, een gedachte?

Twee fases, een gedachte? Twee fases, een gedachte? Het Grote Bachelor / Master Handboek Onderzoeksbureau December 2000 Twee fases, een gedachte? Het Grote Bachelor Master Handboek is samengesteld en geschreven door het ASVA Studentenunie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

17.1-6. Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen.

17.1-6. Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen. 17.1-6 Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen. Dr. R. van der Veen, M. J. Amsing, M.Sc. en Dr. T. van Dellen Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs PRIKKELEN PRESTEREN PROFILEREN EINDRAPPORT

Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs PRIKKELEN PRESTEREN PROFILEREN EINDRAPPORT PRIKKELEN PRESTEREN PROFILEREN EINDRAPPORT INHOUD SAMENVATTING 1 1 HOGER ONDERWIJS IN BEWEGING 7 1.1 Grenzen vervagen 7 1.2 Bologna en verder 8 1.3 Dynamiek op vele fronten 8 1.4 Rol van de minister 9

Nadere informatie

Het nieuwe leren is flexstuderen

Het nieuwe leren is flexstuderen Het nieuwe leren is flexstuderen De introductie van de flexstudent Utrecht, maart 2014 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Dit rapport kan worden gepubliceerd of geciteerd, mits

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

een verkennend onderzoek augustus 2001

een verkennend onderzoek augustus 2001 Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 77 KORT-HBO een verkennend onderzoek augustus 2001 Den Haag, augustus 2001 Auteurs: P. Gransbergen (smets+hover+), K. Visser (CINOP)

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie