Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur"

Transcriptie

1 Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur

2 Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen, docenten en schoolleiders 2006, Stichting Alexander Publicatiemummer: 152

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Opzet en uitvoering Probleemstelling en onderzoeksmethode Doelstelling Vraagstelling Onderzoeksmethode Uitvoering Werving van deelnemers Dataverzameling Analyse en rapportage Reflectie op resultaten en presentatievoorbereiding Presentatie en ontmoeting Jongerenadviseurs en Onderwijsraad Leerlingen over schoolcultuur Omschrijving schoolcultuur Definitie Normen en waarden Schoolpopulatie Organisatie Beleving schoolcultuur Relaties Regels en omgang met problemen Invloed en inspraak Activiteiten 40

4 2.3 Beleving school en omgeving De buurt Ouders Eindoordeel schoolcultuur Positief Negatief Rol beleidsmakers en -uitvoerders Schoolleiding Minister Andere mensen Conclusies en aanbevelingen 69 Algemene conclusies Jongerenadviseurs over de omgang en relaties 73 tussen leerlingen 3.2 Jongerenadviseurs over de omgang /relaties tussen 75 leerlingen en leerkrachten 3.3 Jongerenadviseurs over activiteiten op /met school Jongerenadviseurs over regels en de omgang met problemen Jongerenadviseurs over inspraak en invloed van leerlingen Jongerenadviseurs over contacten tussen school en buurt Jongerenadviseurs over de betrokkenheid van ouders 85 bij school Bijlage: Panelleidraad 87

5 Inleiding Wanneer je leerlingen vraagt wat een schoolcultuur de moeite waard maakt, is de kans groot dat ze eerst je aandacht zullen vragen voor de onderlinge relaties op een school. Denk eerst aan de relatie, dan komt de rest bijna vanzelf: Respect voor elkaar. Dat je goed met elkaar kunt omgaan. Uit welk land je ook komt. (Turkse jongen, 12, groep 8) Dit is één van de citaten uit een onderzoek onder leerlingen in het basisonderwijs, vmbo, mbo, havo en vwo over de waarde van en voorwaarden voor een opbouwende schoolcultuur. Hoe bouw je een aangename schoolcultuur en hoe houd je deze in stand als het aan leerlingen zelf ligt? Het spreekt voor zich dat deze vraag niet alleen voor leerlingen relevant is. Voor schoolleiders en leerkrachten ligt één van de vele uitdagingen in het aanbieden van kwalitatief onderwijs, net zozeer in het constructief omgaan met culturele diversiteit als in het tegelijkertijd onderhouden van een verbindende schoolcultuur. Sterker nog, in de praktijk lijkt het vanzelfsprekender om helder te krijgen wat nu de visie, ervaringen en inzichten van schoolleiders en leerkrachten zijn als het gaat om schoolcultuur. Diezelfde vanzelfsprekendheid geldt nog lang niet altijd waar het gaat om de visie, ervaringen en inzichten van leerlingen en de rol die zij zelf kunnen spelen bij het onderhouden van een opbouwende schoolcultuur. Dat leerlingen zich van hun eigen rol en mogelijke verantwoordelijkheden voor de eigen schoolcultuur zeer bewust zijn, blijkt echter uit de onderzoeksresultaten die in dit rapport worden gepresenteerd. Het onderzoek naar de visies, ervaringen en ideeën van jongeren over schoolcultuur is onderdeel van een uitgebreider onderzoek van de Onderwijsraad, het adviesorgaan voor de regering op het terrein van onderwijs, ter voorbereiding van een advies met als thema: Schoolcultuur: gezamenlijkheid en culturele diversiteit. 5

6 De hoofdvraag die de Onderwijsraad beantwoord wil zien is: Hoe komt op scholen een schoolcultuur tot stand met elementen die verschillende etnische groepen verbindt, waarin alle leerlingen zich herkennen en waaraan leerlingen met verschillende etnische achtergronden een constructieve bijdrage kunnen leveren? Naast een literatuurstudie, consultaties met deskundigen en een inventarisatie van een aantal good practices, heeft de Onderwijsraad over dit thema tevens van gedachten willen wisselen met leerlingen. In opdracht van de Onderwijsraad heeft Stichting Alexander een zestal groepsgesprekken met leerlingen in het basisonderwijs, vmbo, mbo, havo en vwo uitgevoerd en een ontmoeting begeleid tussen leerlingen uit die groepsgesprekken en leden van de Onderwijsraad. De resultaten van die groepsgesprekken en de uitwisseling tussen leerlingen en de Onderwijsraad staan in dit rapport beschreven. Stichting Alexander Stichting Alexander is een niet-commercieel landelijk bureau voor jongerenparticipatie en voert projecten uit voor eenieder die met jongerenparticipatie aan de slag is of wil gaan. Sinds 1993 verricht Stichting Alexander participatief jongerenonderzoek. Daarnaast verzorgen wij trainingen en coachingstrajecten voor jongeren, professionals, ambtenaren en bestuurders. Hierbij worden diverse participatieve methoden ingezet. In ons werk staan jongeren centraal. Ze werken aan alle onderdelen van onze projecten mee als medeonderzoeker, co-trainer, adviseur en presentator van de resultaten. Ze gaan zelf de dialoog aan over hun aanbevelingen en voeren in samenspraak met volwassenen verbetertrajecten uit. 6

7 Leeswijzer In dit rapport worden de opzet, uitvoering en resultaten beschreven van het onderzoek naar de perspectieven van leerlingen op schoolcultuur. In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. In hoofdstuk 2 staan de perspectieven van leerlingen uit de diverse scholenpanels beschreven, gevolgd door hoofdstuk 3 met de conclusies en aanbevelingen van het JongerenAdviesTeam (JAT) het JAT bestond uit leerlingen die aan de eerdere panels hebben meegedaan en is met de Onderwijsraad in gesprek gegaan over zijn perspectieven op schoolcultuur. 7

8 8

9 1. Opzet en uitvoering In dit hoofdstuk wordt de opzet en uitvoering beschreven van het onderzoek onder leerlingen naar hun perspectieven op schoolcultuur, alsook de voorbereiding en uitvoering van de uitwisseling tussen leerlingen en de Onderwijsraad over het onderzoeksthema. 1.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode Doelstelling Het onderzoek naar de perspectieven van leerlingen op schoolcultuur wordt opgezet en uitgevoerd als onderdeel van een uitgebreider onderzoek van de Onderwijsraad ter voorbereiding van een advies met als thema: Schoolcultuur: gezamenlijkheid en culturele diversiteit. Naast de gesprekken met leerlingen over hun beoordeling van schoolcultuur, bestaat de voorbereiding van de Onderwijsraad uit literatuurstudie, consultaties met deskundigen en een inventarisatie van good practices. De opdracht aan Stichting Alexander is om in 6 groepsgesprekken in het basisonderwijs, vmbo (2), mbo, en havo/vwo (2) de perspectieven van leerlingen van verschillende etnische afkomst en van verschillende scholen in zowel grotere als kleinere gemeenten op het onderzoeksthema te verkrijgen. Voor de nadere invulling en specificatie van het onderzoeksthema ten behoeve van de groepsgesprekken met leerlingen doet de Onderwijsraad een aantal suggesties langs de volgende inhoudelijke lijnen de omschrijving van de schoolcultuur, de beleving van de schoolcultuur, de beleving van de context en het beleid/de minister Vraagstelling In overleg met de Onderwijsraad vertaalt Stichting Alexander het bredere onderzoeksthema in samenhang met de inhoudelijke lijnen voor de verdere invulling van het onderzoeksthema in de volgende vraagstelling: Hoe beleven leerlingen hun schoolcultuur en welke verbeteringen vinden ze hierin noodzakelijk en mogelijk? 9

10 Deze vraagstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe omschrijven leerlingen hun schoolcultuur en wat vinden ze hierin kenmerkend voor hun eigen school? 2. Hoe beleven leerlingen hun schoolcultuur? Welke factoren beïnvloeden deze beleving? 3. Hoe zien leerlingen de relatie tussen hun school en de omgeving? 4. Hoe beoordelen leerlingen hun schoolcultuur in zijn geheel? 5. Welke rol kunnen beleidsmakers en beleidsuitvoerders spelen bij het verbeteren van de schoolcultuur? Onderzoeksmethode Om het onderzoek te operationaliseren en een goed inzicht te verkrijgen in de perspectieven van leerlingen op (hun beleving van) de schoolcultuur en eventuele verbeteringen, zet Stichting Alexander de methode van het panelgesprek in. Het voeren van panelgesprekken is een dynamische manier om groepen jongeren te spreken. Tijdens een panelgesprek gaan deelnemers met elkaar in gesprek over door Stichting Alexander aangedragen onderwerpen. Ze benoemen wat voor hen belangrijk is, en reageren op elkaars mening. Het panelgesprek is bedoeld om jongeren interactief met de onderzoeker en onderling aan het woord te laten over zaken die voor jongeren belangrijk zijn en leidt ertoe dat informatie wordt verkregen over de leefwereld, wensen, ideeën, kritiek en tegenstrijdigheden daarin van jongeren; jongeren worden gestimuleerd om ervaringen uit te wisselen (op elkaars mening te reageren) en van elkaar te leren; jongeren door deelname aan het gesprek gemotiveerd raken om zich in te zetten voor veranderingen / verbeteringen. Aangezien het perspectief van leerlingen en scholieren in dit onderzoek centraal staat, worden de resultaten uit alle panels vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van leerlingen uit de panels: het JongerenAdviesTeam (JAT). Deze Jongerenadviseurs uit elk panel twee, in totaal maximaal 12 leerlingen bekijken de conclusies en aanbevelingen die uit de panels zelf zijn gekomen en dragen aanvullingen, nuanceringen, 10

11 nieuwe of andere accenten aan in de interpretatie van de onderzoekers. Op basis van hun eigen conclusies en aanbevelingen wordt het JAT in dit traject verder uitgenodigd om de eigen conclusies en aanbevelingen te presenteren aan de Onderwijsraad specifiek de commissie van de Onderwijsraad die het advies over schoolcultuur voorbereidt en aansluitend met leden van de raad hierover in gesprek te gaan. 1.2 Uitvoering In de maanden mei tot en met juli 2006 heeft Stichting Alexander het onderzoek conform de hierboven beschreven doelstelling, vraagstelling en onderzoeksmethode, uitgevoerd Werving van deelnemers Met het oog op de snel naderende zomervakantie heeft Stichting Alexander half mei een snelle start gemaakt met de werving van deelnemers voor de panelgesprekken. Gedurende een aantal weken hebben onderzoekers een intensief wervingstraject uitgevoerd om nog voor de zomer de gewenste panels samen te stellen en de gesprekken uit te voeren. Om te voorkomen dat de onderzoekers van Stichting Alexander in dit traject een beroep zouden doen op dezelfde scholen die reeds betrokken werden in de overige voor het adviesthema van de Onderwijsraad relevante onderzoeksactiviteiten, legde Stichting Alexander eerst de namen van de te benaderen scholen voor aan de Onderwijsraad. Nadat de onderzoekers en de Onderwijsraad zich ervan hadden overtuigd dat geen hinderlijke dubbelingen voorzien werden, is de werving uitgevoerd. Hierbij werd overigens om een praktische reden in overleg nog een extra selectiecriterium afgesproken naast de overige reeds bepaalde selectiecriteria het aantal scholen in combinatie met onderwijstype en leerjaar, gemengde samenstelling, en een evenwichtige verdeling tussen grotere en kleinere gemeenten. Om de afstand tussen de locatie van de Onderwijsraad (Den Haag) en de woonplaatsen van eventuele Jongerenadviseurs leerlingen uit de panels die met de Onderwijsraad in gesprek zouden gaan over de uitkomsten van het onderzoek makkelijker te kunnen overbruggen, heeft Stichting Alexander zich beperkt tot scholen in Zuid-Holland (in de buurt van Den Haag). 11

12 Het resultaat van de werving is uiteindelijk geweest dat zes panelgesprekken hebben plaatsgevonden met leerlingen/scholieren, waarvan één in een instelling voor basisonderwijs, twee in 2 verschillende instellingen voor vmbo, één in een instelling voor mbo, en twee in 2 verschillende instellingen voor havo/vwo; in totaal 49 leerlingen/scholieren hebben deelgenomen aan de panelgesprekken, met zes tot tien deelnemers per panelgesprek, in leeftijd variërend tussen 11 (primair onderwijs) en 21 jaar (mbo); alle panelgesprekken een gemengde samenstelling in culturele achtergronden van de deelnemers kenden met over alle gesprekken bezien de volgende culturele achtergronden (in alfabetische volgorde): Afghanistan, Amerika (V.S.), België, Colombia, Iran, Italië, Japan, Kaap Verdië, Nederland, Marokko, Polen, Rusland, Rwanda, Suriname, Turkije; de panelgesprekken plaatsvonden op twee scholen in Den Haag, één in Sliedrecht, één in Leiden (met leerlingen uit Oegstgeest), één in Amsterdam en één in Apeldoorn. Zo werden drie scholen uit een grote gemeente, één school uit een middelgrote gemeente en twee scholen uit een kleine gemeente betrokken. Het eerder genoemde criterium gevestigd nabij Den Haag is losgelaten zodra bleek dat de werving via scholen in Sliedrecht, Amsterdam en Apeldoorn op korte termijn wel tot panels zou leiden. aan het panelgesprek met leerlingen uit het primair onderwijs geen autochtone leerlingen hebben deelgenomen. De geselecteerde basisschool is een zeer gemengde school, met zeer weinig autochtone leerlingen. We waren ons vooraf bewust van dit gegeven en van het feit dat in groepen 7 en 8 (waaruit deelnemers geworven werden) geen autochtone leerlingen zaten. De brede diversiteit aan culturen binnen deze school en de genoemde groepen maakte het wel een interessante school voor dit onderzoek. In overleg met de Onderwijsraad en onder voorwaarde dat aan de andere panels wel autochtone leerlingen zouden meedoen, is deze basisschool toch geselecteerd. 12

13 De samenstelling van de verschillende panels ziet er als volgt uit: Nr m/v Leeftijd Groep /Jaar Culturele 1 v 11 7 Afrika achtergrond 2 v 11 7 Suriname 3 v 11 7 Tunesië 4 m 12 7 Rwanda 5 m 11 7 Marokko 6 v 12 8 Turkije 7 v 12 8 Marokko 8 m 12 8 Turkije 9 m 12 8 Turkije 10 v 12 8 Afghanistan 11 m 13 1 Colombia 12 m 13 1 Nederland 13 m 13 1 Colombia 14 m 15 2 Afghanistan 15 v 14 2 Nederland 16 v 14 2 Nederland 17 v 12 1 Colombia 18 v 13 1 Turkije 19 v 14 2 België 20 v 14 2 Nederlands 21 v 16 3 Marokko 22 m 17 3 Amerika 23 v 15 2 Pools / NL 24 v 14 2 Marokko 25 m 14 2 Marokko 26 m 15 2 Turks 27 v 14 2 Suriname 28 v 21 Afghanistan 29 m 19 3 Kaap Verdië 30 v 19 3 Turkije 31 m 18 2 Nederland 32 v 18 2 Nederland 33 m 18 2 Nederland 34 m 19 2 Nederland Type School Plaats basis Vmbo Vmbo MBO 35 m 16 4 Nederland vwo 36 v 16 4 Suriname havo 37 v 15 3 Italië/ NL havo De Baanbreker De Grienden De Grienden Montessori College Oost ROC Aventus Haags Montessori Lyceum Den Haag Sliedrecht Sliedrecht A dam Apeldoorn Den Haag 13

14 38 v 15 3 Rusland vwo 39 v 17 5 Nederland havo 40 m 17 5 Nederland havo 41 v 15 4 Japan/ NL vwo 42 v 16 4 Iran 43 v 15 4 Suriname/ NL 44 v 15 4 Nederland 45 m 14 2 Nederland 46 m 14 2 Nederland 47 v 14 2 Nederland 48 v 14 2 Amerika/ NL 49 v 13 2 Nederland Da Vinci College Leiden Dataverzameling Om de panelgesprekken uit te kunnen voeren, heeft Stichting Alexander de centrale vraagstelling en de vijf hieruit volgende onderzoeksvragen uitgewerkt in een panelleidraad. In deze leidraad zijn de vijf onderzoeksgebieden omschrijving schoolcultuur, beleving schoolcultuur, relatie van de school met de omgeving, algemene beleving schoolcultuur en eindoordeel, en de rol van beleidsmakers en -uitvoerders verder opgesplitst in deelvragen. De opgenomen vragen zijn hoofdzakelijk open vragen, overeenkomstig het doel van het panelgesprek om deelnemers hun eigen mening te laten vormen over de besproken onderwerpen. Vervolgens is voor alle panels een basisleidraad met de Onderwijsraad besproken en vastgesteld (zie de bijlage voor de definitieve leidraad). Met de verschillen in begripsniveaus tussen de verschillende panels is voorafgaande aan de uitvoering van de gesprekken rekening gehouden en het gebruik van de basis panelleidraad is zoveel mogelijk op deze begripsniveaus afgestemd. Aan de hand van deze gespreksleidraad zijn de vijf panelgesprekken in een tijdsbestek van een week door twee onderzoekers op de scholen gehouden. Het zesde is om organisatorische redenen twee weken later door een derde onderzoeker gehouden. De panelgesprekken zijn opgenomen op digitale audio- diskettes en later in schriftelijke panelverslagen uitgewerkt. 14

15 1.2.3 Analyse en rapportage Na de schriftelijke uitwerking van de panelgesprekken, zijn de resultaten uit de panels geanalyseerd. Voor deze analyse heeft Stichting Alexander gebruik gemaakt van MAXqda2, een computerprogramma ter ondersteuning van kwalitatieve analyses. MAXqda2 is niet alleen geschikt voor het verzamelen van data binnen vooraf gedefinieerde thematische datagebieden (data over hetzelfde onderwerp), het programma biedt ook uitgebreide mogelijkheden om gedane uitspraken tot op zeer gedetailleerd informatieniveau te coderen bijvoorbeeld beleving van schoolcultuur + positief + leerlingen onderling + culturele achtergronden en precieze fragmenten binnen een specifiek thema aan elkaar te koppelen. Nadat de onderzoeksdata in de leerlingenpanels op deze wijze zijn gesorteerd, hebben de onderzoekers per onderzoeksvraag de belangrijkste uitspraken op hun inhoud en onderlinge verhouding (dat wil zeggen op de verhouding tussen de uitspraken van verschillende leerlingen) geanalyseerd. Zo is per onderzoeksvraag vastgesteld hoe met de uitkomsten van de panels de onderzoeksvragen beantwoord dienden te worden. De uitkomsten uit de panels per onderzoeksvraag/ deelonderwerp zijn beschreven in hoofdstuk Reflectie op resultaten en presentatievoorbereiding De panelgesprekken met leerlingen en scholieren leverden een schat aan informatie op. Stichting Alexander heeft de informatie verwerkt en vastgelegd in een conceptverslag, waarin de belangrijkste uitkomsten uit de panels per deelonderwerp zijn verzameld en in de vorm van conclusies en stellingen zijn geregistreerd. Waar geen eenduidige conclusie voor de gezamenlijke panels viel te trekken, zijn de conclusies van aanvullende vragen van de onderzoekers voorzien. Vervolgens zijn de conclusies en aanvullende vragen aan het JongerenAdviesTeam voorgelegd. De Jongerenadviseurs hebben de uitkomsten aangevuld en genuanceerd en waar nodig, vanuit hun eigen perspectief van andere accenten voorzien. De conclusies en aanbevelingen die zo tot stand zijn gekomen, staan beschreven in hoofdstuk 3. De feedback van de Jongerenadviseurs is verder gebruikt bij het inkaderen van de panelresultaten per deelonderwerp van het onderzoek in hoofdstuk 2. 15

16 Het JongerenAdviesTeam (JAT) was een speciaal voor dit onderzoek ingesteld team van leerlingen uit verschillende panels en had drie taken: verder reflecteren op de resultaten uit de panelgesprekken en op basis hiervan eindconclusies en aanbevelingen formuleren; een presentatie van hun conclusies en aanbevelingen voorbereiden; hun conclusies en aanbevelingen presenteren aan de Onderwijsraad en met de leden van de raad over de uitkomsten in dialoog gaan. De bespreking van de resultaten, de voorbereiding van de presentatie en de ontmoeting met Onderwijsraad hebben op één en dezelfde dag plaatsgevonden, in plaats van zoals oorspronkelijk bedacht - op minimaal twee aparte dagen. Er zijn een aantal concrete omstandigheden in de uitvoering van het traject die hebben geleid tot de keuze bij Stichting Alexander voor een voorbereiding en uitvoering van de presentatie op één dag 7 juli 2006 bij de Onderwijsraad in Den Haag: tussen het beschikbaar komen van de eerste analyse van de uitkomsten en de laatste mogelijkheid voor een ontmoeting tussen JAT en Onderwijsraad voorafgaande aan de zomervakantie was één week beschikbaar; de voorbereiding met het JAT diende eveneens in Den Haag plaats te vinden, ook wanneer dit op een andere dag dan de presentatie/ontmoeting met de Onderwijsraad zou plaatsvinden, vanwege het feit dat de leerlingen van de basisschool in Den Haag zaten; met de druk van de komende vakantieperiode ook vanwege activiteiten op de betrokken scholen zelf in de laatste periode voor de vakantie werd de kans van slagen om de leden van het JAT binnen één week tweemaal in Den Haag bijeen te laten komen, zeer klein geacht. Hoewel met deze oplossing de kans op een volledig JAT met 12 leerlingen het grootst was, hebben vakanties, andere (school)activiteiten, de afstand tussen woonplaats en Den Haag, het ontbreken van ouderlijke toestemming bij belangstellende leerlingen of het zonder opgaaf van redenen nog op 7 juli afhaken van leerlingen, ertoe geleid dat niet het beoogde aantal Jongerenadviseurs heeft deelgenomen. Uiteindelijk hebben zes leerlingen deelgenomen aan het JAT op 7 juli, van wie er vier tijdens hun reis naar de 16

17 Onderwijsraad en terug door onderzoekers van Stichting Alexander zijn begeleid. De samenstelling van het JongerenAdviesTeam zag er uiteindelijk als volgt uit: Nr m/v Leeftijd Groep /Jaar Culturele achtergrond Type Onderwijs School 1 m 17 5 Nederlands havo Montessori Lyceum 2 v 17 5 Nederlands havo Montessori Lyceum 3 m 12 7 Rwanda basis De 4 v 12 8 Marokko basis De Baanbreker Baanbreker 5 v 16 3 Marokko vmbo Montessori College Oost 6 v 14 2 Suriname vmbo Montessori College Oost Plaats Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag A dam A dam Uit deze samenstelling van het JAT kan opgemaakt worden dat het perspectief van leerlingen uit kleinere gemeenten in de beoordeling van de paneluitkomsten geen rol heeft gespeeld. Een eventuele differentiatie naar de grootte van gemeenten in de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen is daarom niet te verwachten. Een zekere differentiatie naar de mate van culturele diversiteit en de invloed die deze factor kan hebben op het perspectief op schoolcultuur daarentegen weer wel. Na bespreking van de belangrijkste uitkomsten uit de panels en de aanvullende vragen die de onderzoekers van Stichting Alexander naar aanleiding van de panelresultaten hadden, is gezamenlijk met het JAT de presentatie aan de Onderwijsraad voorbereid. De leden van het JAT, de Jongerenadviseurs, kozen ieder voor zichzelf minimaal één thema waar ze de Onderwijsraad iets over wilden vertellen en adviseren. Terwijl de Jongerenadviseurs bezig waren met het bedenken en uitwerken van hun slogans, werden ze kort door de begeleiders van Stichting Alexander bevraagd. Vervolgens bedachten de Jongerenadviseurs slogans bij hun thema, die kort werden uitgewisseld. 17

18 Met de informatie uit deze uitwisseling stelden de begeleidende onderzoekers van Stichting Alexander een aantal interviewvragen op, zodat de presentatie in de vorm van mini-interviews kon plaatsvinden. Er is voor deze vorm van presenteren (en voorbereiden) gekozen om ervoor te zorgen dat de Jongerenadviseurs vooral hun eigen ervaringsdeskundigheid en capaciteiten inclusief de kennis, ervaringen en inzichten die ze tijdens hun deelname aan dit traject opgedaan hebben zouden inzetten. Zij konden dan vooral zichzelf blijven, in plaats van een presentatie performance te moeten geven Presentatie en ontmoeting Jongerenadviseurs en Onderwijsraad Direct na de voorbereiding meldden de Jongerenadviseurs en de onderzoekers zich in de Raadszaal van de Onderwijsraad, waar eerst een informele en vervolgens een formele kennismaking plaatsvond met de Onderwijsraad. Namens de Onderwijsraad zelf waren vijf leden van de commissie aanwezig die het advies over het thema Schoolcultuur voorbereidden. Verder waren de secretaris/ directeur, een bij het thema betrokken stafmedewerker en de voorlichter van de Onderwijsraad aanwezig. Na een toelichting door Stichting Alexander, namen eerst de Jongerenadviseurs het woord. In de vorm van een mini-interview met de twee begeleiders presenteerden zij hun slogans, adviezen en meningen. Pas na afronding van alle mini-interviews werden de Jongerenadviseurs verder bevraagd door de leden van de commissie en ontstond een levendige dialoog. Opvallend in de dialoog was de belangstelling van de Onderwijsraad voor de persoonlijke opvattingen en ervaringen van de Jongerenadviseurs. De Jongerenadviseurs hebben duidelijk ervaren dat zij hierin door de leden van de Onderwijsraad serieus werden genomen, juist ook op punten waarin verschillen van mening tussen het JAT en de Onderwijsraad naar voren kwamen. Overigens kenmerkte de uitwisseling zich door een ontspannen sfeer, waarin alle deelnemers ook samen lachten en verbazing konden delen. Na afloop van de uitwisseling zijn de Jongerenadviseurs en de vertegenwoordigers van de Onderwijsraad gezamenlijk op de foto gegaan. De belangrijkste en opvallendste punten in de uitwisseling naar aanleiding van de slogans van het JAT zijn beschreven in hoofdstuk drie. 18

19 2. Leerlingen over schoolcultuur In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de panelgesprekken met leerlingen beschreven. Het hoofdstuk is opgebouwd rondom de vijf hoofdthema s. Bij elk van deze thema s hebben leerlingen zich uitgesproken over hun perspectief op hun beleving en beoordeling van de cultuur binnen hun scholen, alsook hun ideeën en suggesties voor verbeteringen. Specifiek gaat het om de volgende thema s die hier in deze volgorde worden behandeld: 2.1 Omschrijving van schoolcultuur 2.2 Beleving van schoolcultuur 2.3 Beleving van school en omgeving 2.4 Eindoordeel over schoolcultuur 2.5 Rol beleidsmakers en uitvoerders volgens leerlingen Elk hoofdthema wordt ingeleid met een toelichting op het thema en een samenvatting van de uitkomsten van de leerlingenpanels. Deze rode lijn per thema wordt vervolgens uitgebreider geïllustreerd met de perspectieven van leerlingen op deelonderwerpen bij het thema, en met wat zij hier letterlijk over hebben gezegd. De laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk 2.4 en 2.5 hebben al het karakter van conclusies over schoolcultuur en aanbevelingen voor verbeteringen. De definitieve conclusies en aanbevelingen zullen echter in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 2.1 Omschrijving schoolcultuur Cultuur en schoolcultuur zijn begrippen die voor leerlingen verschillende betekenissen kunnen hebben, met een variatie aan accenten en nuances. Tijdens de panelgesprekken is daarom ingegaan op de vraag wat zij zelf verstaan onder schoolcultuur. Naast definities die leerlingen geven voor schoolcultuur hebben zij zich ook uitgesproken over zaken die een schoolcultuur in de praktijk (sterk) beïnvloeden, zoals normen en waarden, de samenstelling van de schoolpopulatie en organisatievormen binnen de school. 19

20 Voor leerlingen in de panels blijken drie factoren van belang wanneer zij hun schoolcultuur omschrijven en wat zij hieraan kenmerkend vinden. Dit zijn de omgangsvormen, de samenstelling van de schoolpopulatie en de wijze waarop de school en het onderwijs georganiseerd zijn. Hierbij staan de onderlinge omgangsvormen centraal, zowel die tussen leerlingen onderling als die tussen leerlingen en leerkrachten. Voor leerlingen is het helder dat de manier van met elkaar omgaan veel zegt over de geldende normen en waarden op school en dus ook over de schoolcultuur. Leerlingen op scholen met een grote culturele diversiteit benadrukken het belang van de culturele samenstelling binnen de school. Daar waar sprake is van culturele homogeniteit, speelt culturele diversiteit geen rol in de omschrijving van schoolcultuur. Dit hangt samen met de eerder genoemde omgangsvormen; niet alleen de aanwezigheid van verschillende groepen leerlingen is van belang, maar vooral ook de manier waarop deze met elkaar omgaan. 1 Naast de omgang van verschillende (groepen) mensen met elkaar, vinden leerlingen dat ook de organisatievorm van een school invloed heeft op de schoolcultuur. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mate van ervaren vrijheid en het bestaan van bijzondere onderwijsvormen en methoden. De wijze waarop een school en het onderwijs georganiseerd zijn, blijkt gedeeltelijk weer samen te hangen met de onderlinge omgangsvormen. Zo blijkt een zekere vrije schoolcultuur de spontane omgang van leerlingen met leraren ten goede te komen. De organisatievorm is verder ook van belang omdat het bieden van vrijheid of bepaalde onderwijsvormen de individuele leerlingen ten goede komt. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden die leerlingen al dan niet krijgen om op school bepaalde talenten te ontwikkelen of op school hun huiswerk te maken. 1 Er zijn scholen die gekenmerkt worden door groepsvorming en andere scholen waar juist meer omgang tussen groepen is. De vraag of en in hoeverre het opleidingsniveau, de type groepen, het schoolbeleid of de grootte van de school invloed hebben op dit onderscheid, is in de panels niet nader onderzocht. De zes panels in dit onderzoek laten zich door hun specifieke samenstellingen op deze mogelijke verbanden niet met elkaar vergelijken. 20

21 2.1.1 Definitie Alle leerlingen associëren schoolcultuur met de sfeer en vooral de omgang tussen mensen op een school. Het gaat daarbij om de omgang tussen leerlingen onderling én de omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Hoe de sfeer op school is. (jongen, 14, vwo, Nederlands) Hoe je samenleeft op een school, hoe je je gedraagt tegenover anderen (meisje, 16, vmbo, Marokkaans) In de panels geven leerlingen aan dat het in de onderlinge omgang gaat om respect voor elkaar en de rekening die mensen met elkaar houden, ongeacht de verschillen in bijvoorbeeld kledingstijl of huidskleur. Vooral op scholen met een grote culturele diversiteit, halen leerlingen het belang aan van een goede omgang tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Hoe je je gedraagt voor andere culturen. Je gaat toch niet alleen lief doen tegen mensen van dezelfde cultuur. (jongen, 17, vmbo, Amerikaans) Hoeveel verschillende culturen er op deze school zijn, en hoe ze met elkaar omgaan (meisje, 14, vmbo, Marokkaans) Respect voor elkaar. Dat je goed met elkaar kunt omgaan. Uit welk land je ook komt. (jongen, 12, groep 8, Turks) Hoe mensen met elkaar omgaan. Dat de school rekening houdt met meerdere culturen. (jongen, 13, vmbo, Nederlands) Drie zaken hebben volgens leerlingen invloed op de schoolcultuur: de omgangsvormen (normen en waarden) van een school, de samenstelling van de mensen op school (schoolpopulatie) en de organisatie van de school. 21

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Baat bij een maatje!

Baat bij een maatje! Baat bij een maatje! Onderzoek naar de ervaren opbrengsten van Take 2 Onderdeel van: BIG BROTHER BIG BENEFITS? Evaluatie en ontwikkeling van sociaal mentoraten Auteur: Aly Gruppen, onderzoeker Begeleider:

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie