Inkomende documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomende documenten - 38686"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente Hardinxveld -Giessendam T.a,v. mw. R.l-oeve Postbus AD Hardinxveld -Giessendam GEscAN,o Beesd, 18 oktober 2013 Kenmerk: /AO. Betreft: Definitieve rapportage BAG beheer inspectie. Geachte mevrouw Loeve, Hierbij doe ik u de definitieve rapportage inzake de bij uw gemeente gehouden BAG beheer inspectie toekomen, welke u eerder per is toegezonden. lk hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijlle groet, Brand Compliance B.V...,-...*, # R /. osthoek Projectmanager BAG GEMEEN'I' HARDlN:v6tn-Gjgss:NpAâ,,/) lngekomen 2 3 O T glg, ft e,ing... za é, ç.,, v.,,. -.ç:?/ï /' Class.code-,---. aeyx.nc--j q-yzty L)j 1è1 1: 1 % îl IL-I f7-- 1 I k!-- k êês 11 (:1 Ii 1:'-1 A f Bezoekadres.' Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd I Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd 'r I I I I ABN AMRO 53, I IBAN NL33A8NA I BIC ABNANLZA l Kvlt nr I BTW nr. NL8130,

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van ;.. j.ï -,,.. ' rt ft û ' -ïl %'.. -., -.. -,j.. jk,,, k,',-, -,,...;: ti,.î$.,ç-i'' ë ilk' ' r---,-.-. d -...è ?'.,h ' 'ï ---?' ï. i C' -'ê' ' k% ù?! () (J y ( j y y y ç 5 tj q y N ç g K è. Xî a é C. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardinxveld - Giessendam bij hun gemeente op 24 september 2013 uitgevoerde inspectieonderzoelf naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoelt is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerlting artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnu er Datum rapport: 18 oktober 2013 Versie rapport: 1.0 Status rapport: definitief Dit rapport bevat 5 bladzijden E3 IR A N 13 C O M P L I A N (2 E.' B V Bezoel adres: Voorstraat 69-B? 4153 AJ Beesd l Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd T I F I 1 Rabobank rek.nr l IWK nc l BTW nr. NL

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 10 œ 8. ',(..M 4r.àgsg *+ky. #. yv, ).P,' ''>à..v, Xw -éà.. '' IB - R A N D (7 O M. P l - I A I N! (..., L' ' ?è '? , Vu vwlu ' ( te A t 1 r y A s s u R A N c E '. t àîj De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op ljuli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb, 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijlte en administratieve Iasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentielle gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentielte gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijlée registraties vla een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruil splicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal Itwaliteitseisen gesteld. Deze Itwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publieltrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisreaistraties van een hoog Iéwaliteitsn'lveau ziin. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot Paraaf auditor, *

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 10 Jlk.-t-fw y. ) j j j,.. <- j, '., : A..z...>-/ 13 Fx: A N D (-. (7 ivi r-' 1- l A p1 (7., L.. àtè -'. ï-'ï'. ' qgglèz, 11:1 (: te A t l T v à s s te R A N c E!. Ja belang om te voorkomen andere registraties. dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien, Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de ''bronkant''); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het Iicht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht wdrden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regelîng basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspralttijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te Voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid. Paraaf auditor k

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 10 ' f,êtà'..,è'-œ. ' l... ï,.. '...4 ).', < '.. ç t: î.,- k ' '.. ' '- j ;......)!j -. < tj j.. ' $ '1l '.' '. ' l... r:- è, l... l.....''. à ' ' V -.7.?,.% G-.... tœè. ' ja L-B 14- Jh ï''.l 1-7 f7: (..7- I'W r3 L I lh i'..l 4-- ï' , c-. QUALITY ASSURANCE Object van lnspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon Mw. R. Loeve Raadhuisplein 1 Vestigingsadres 3371 AS Hardinxveld-Giessendam Postbus 175 Postadres 3370AD Hardinxveld-Giessendam Telefoonnummer Gegevens inspectie Datum lnspectie 24 september 2013 Gemeentehuis gemeente Hardinxveld- Locatie inspectie Giessendam Versie en datum insùectierapportage Concept Versie 0.1, 27 september 2013 Naam inspectie instelling Brand Compliance B.V. Naam Ieadinspecteur Dhr. A.oosthoek Naam inhoudelijll assistent Dhr. A. Krijger Mw. R. Loeve (BAG beheerder) Dhr. 1. de Kok (plv BAG beheerder/ Iandmeter) Dhr, J. Duijzer (Technisch beheerder) Aanwezig vanuit de gemeente Dhr, P. de Bruijn (Systeem beheerder) Dhr. K. Kroon (ondersteunend mdw. V&H) Mw. M. Franken (PIan toetser) Mw. C. Warringa (Mdw, Informatiebeheer) Dhr. C. Nieuwenhuizen (Coördinator) Paraaf auditor k

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van F.:ù -, ;-î.''. TL '-. tàkj, ly:! ,..t: t,, ;., 'Sètr ). 'à , r. - -,-- - ''N',çè- rt' j y yyqy.,z, 1-3 lx. LD t'7. (-3 I :4, -! lh i -...! t ,;-ovjky -... )'.. ' ' Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Motivatie Op de onderdelen 1, 2, 3,4 en 6 is niet aan Verificatiepunten bestandscontrole de norm voldaan, zie voor de specificatie Onvoldoende de Excel bijlage. Verificatiepunten steekproef registratie en Op onderdeel 3 is niet aan de norm register voldaan, zie voor de specificatie de Excel Onvoldoende bijlage. Verificatiepunten controle inbedding processen Geen afwijltingen. Voldoende Verificatiepunten controle werlting processen Geen afwijkingen. Voldoende Verificatiepunten BAG conforme applicatie Geen afwijllingen. Voldoende Verificatiepunten continu'l'teit systeem (uitwijk) Geen afwijltingen, Voldoende Verificatiepunten continu'l'teit systeem -'' (back-up en herstel) Geen afwijkingen. Voldoende Uitsluitingen Geen. Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol voor de onderdelen: Conclusies Bestandscontroles Steekproef registratie en register Herinspectie ge'l'ndiceerd Ja, voor de genoemde onderdelen. Bijlage: Excel-sheet Werllprogramma BAG gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 18 oktober 2013 #' Paraaf auditor

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 10 (0.(,3 s h) g. < = 'o fo.< g = p o Et gl = tci ;> < o zo = ro o' s < -x o. o ', ja (v., j = = m o o x m o. o. ', zo o. o n 'F o. = :0 y o a o. n. q a. o m a tx o. n. o o o. q o. o sj j < z w :c 'H 1 o x Al j w a o ::: R = x (0 nu w. o rjl r:q g :4 * o > m o m. e' = œ m o o (p 15. n.. œ 61 o t i D H (p a o D g R er D œ o Kh er o s c. a. 1- Y o Y 2 w q * * O ;* cx cx ' î $% < < p v = B. * = m :. n y. ' n. X o. ' ' N :3 < =... m çp * a u.s o *:0 m o. = fp c) /5... m ( m. c:20 s. 1...* Q. œ * * u' o. : ja wtq m (0 wto '- = o. 23 (n '''-o R. Ze S) s. Er ' * $. g zo 0. '-mqo 'j j. j, P. (p q c o ' o = m o o ço m o. x œ fo er * R' R ch H n m œ o D op 13. ûl œ '* op v % * R œ (0 9:.%.% o > ;:: o o (s o fa.- = m zo. n > fh :6 o. =, * = Fp * = fp D EL = œ H = ' Er 3 œ S S * S. = R < Gé. R P' Q' R' S- * *. çp n. V (9 a ' œ % o m R (n < D $ $:. = o c g' œ Er te CX ' 5 $% = o m o' ' u (p.0 a o a o s. o. œ.0 o op n a m op H Ow = o < om (j Er * te. ûj o * o e. s n a. ' n zo o' œ ' a: œ jt. o p- op D o. m o. 2: $t op a o. o. uq.r 2 P. 5. o. j c,. p y' op o H 8 o m. tx 9 y o m x. OF œ R n. * P: 5 m û) < c. a Er = * D œ R..: p. q ja q' n. =h * :3 o = b- D O * ' c' zo Sa. * < G' lï op œ q7 en D 5:. O g' En R D O a o o O O * te ' s en Q o ' m œ (p 1 % o z O n' o' o Dr O fp en = o. D t (o o a o. o er o c :2 y 2:: n (o = D m o. 5. o n. en D h.w a o cx H i:i. * u o' eöo o q. o *< (p fd< sà 8' c)!$ :7 œ % o 2 K IR. œ o o. m œ '+ o. œ n. = * * H ' o. o $ o < c ' o op c' (: o y. a o < = o s D is wp * q % 1) o (7 * n D < 'o o 5 ' x q o û cx ct qé = a, r- v m = j z o o o R < Er o. o. ë. Wk o. (p o c) o,. y- h) o rj a e g m a o s B o ja $1 7%é * p. ' D D 'o al D %. ja = c..4 o zo q j ja o o. œ zo tx o op o B 5 = ë) y. o o. a R. cx o' o u. z. a (b cà o.0 op g o. nu o m (9 is i; o û% $: o' %.0. x! (0 = a % D a u ' ço m = (OR ;- é u, zo 2 O is $: H o. Uï o œ O o o G'o to :7 o zo o ja < m y $ œ = b er E3 G œ 3 â R 0. D op te H * o ço q < o œ ja o z g'..1 œ m o (0 w n. a < % fp :0 o k: g' o c a o a, > o = o. o m m op * o.. op op o : zo R er u (e o q = o = xz yj a q. 5. o 5 Po * :0 (u m cz * fo zo u' o j. u!j (0!!. o. i. = o o l o g zo g o. :a. 8 y, œ fj g o 201 o. g o o o m.0 o u o œ < o o o = a al a. c,x g'-!:. e. < c' q St u w o s. o o. o = œ Doo of 1*1 mo o 10 = c o o ja aoo c< coo œà e, fê o a Eê al $:.0: zo zo to zo te op R q j P. fv en = * v n o' o çn œ qw o rp o 4. cx wa op o. o a zo ct = c) H > ;t * R zo D =. cx n. m m (h zo a q. o o t o D f?- St o y. a d o ëj :0 k?, a p. B ch o g, v: j o > u o e, in < 0) o q o zo q en m œ m m cz o.. H ïp a, = Ja al o o :0 o R. (v j.. o D 7: :0 zo o. o op ' n x (5 ' Do. o $ j 61 D te s. 9 H *< *0 o.za zo te j j * o o D 9: :0. o (7 9, œl zo f?- m o c. w' 5 (v $1 = ' op $: ulz < er z s: o o. û' o 2: ;) o q7 o (o H z (p ïl 8 m : o o. o :00. = = rut o in < o = = S!. o jz = a..çp (:2 (0 o o rp g!, :o o n oo q zo Vcx Do Dcx ja...'ê : œ '.5. y. j n. g' upuà œ wo tg ur zo zo n œ = œ c = ja 7,.. - o z j o o o œ o. - (9 œ = =q (a *.ï er = :3 = O m o o 55. o. < ja I E!. û) -2 O 5$ H.* 'U a 'o û) * ze = û' = j < = o. o. = R s. ël o o u j :6 m SE $?. : o * u o. < o te * D ë. o. n.. op * o. (p R' 73 œ 7 $:. w B =' n. a Z û) a: % -. o o D M o 'p = = o. zo o. :7 $: op ût * œ œ t o = = o. 00 <, co h < < < H H < < < < < <, * -* 5% i : :ï ï ï : :,, $t.. $ ;t $: $t c' * z $: st..... rt rr. o nu,. o /u a,- ' ' ' ' F ;R X 5 W;: * O Y ' : t, (;. pk,.. ' ', '-Y -* œ..x (o zo '%1..x.$. zx. = = m > p * = œ * û) zo 10 œ te to to to to B to to t cz cz q cz q cz n. 'o d. ys q q. y. s >. z- s y. s o H >. y. (0 m B' P P. :D t- t r- t.k t t- ç- t- r- c. q7.û1 û Ja > N $: m m ûl (a,q 2: 2: z z a z z * (v j ja (p o o o o o o o : o.. œ j H R ë) * ' 1..4 o m I 2 o 2.. q % R q q q q ', > û) c) Z ja Z Z ïz Z o c) m (p o o * (p m c) o o = FFFIF Ts F UQL<Y=Oï> UD zo <u so N xo j<xxo I ===:H R = *mcoy==o* zo om Oœ q œ m of qmcr R x DVIOH*OR % om 7 %<0. = zo ogdohœ < Vnergm j c oaoacaoox o zo om mso s op œ HD oœoooq = * %0 =% S m w c q =<<<ox om < g T mj m H XB R H = H, Vo oq RLEMC < E om o Moo E* pm Fœ Oœ m œ zo 2. o of >% > & o ï< mœ o oœ *0 m 0< R& o n oj som o No 17 m aëœz œl a of <R = o zo ja o c omc. = o g a =-.. zo œ om Ko o Ro z a-. = B***Hm Ek o s= = == œu. = œœ sk mo==o< = = q < o wo o o = c zo zo % B=:=z ï R c =* o zo o zo =a, q = o g == oo = G * = = œa > = * ; V=ca a < < ss o Y œ' = -* O : â *oo R q > om o œacobj D R zo = D= L < o o * xs a H g c m = o N R 3 œ VR o n.*.01 o o o o l R< z j, mœ j œ= N mooqv = o g x w.z o o a. <= o = pvco. m c m.. zo.5 z mo =œ- = zo Og*:Gm o B K = nc Go œ =Vx *n G D O>Go%nO Qy godo o o D - a s p. 9,, w > oac.r c a 0=- H Rœ o oo => 6 ' wo' ; =u*5r H %œ->ow*q. QD n =E LX * FYZXT : tx c o' c o 2, Q o çz k ço -k p a. o j?- œé cè = o '. R >' >. q R o en B H R. : œ B :7 g < öh o 2!p- œ = o st E! 2: o o o 9. 9: R c: B l q o zo zo OP zo R :D = :0 9: o. n. 5. o EI ''J o. 7 * R Z x) o te * (0 c) o % = m o D & œ p zo o = op 2. q o :0 ja z o çp < = CO 7 ö' ja œ $: o m (0 y o o < = te c' Do. $:. > c o' = a w o = : < D = zo en q' : n. D = e) n. a rh o (7) m op o. û) m e o o.. < o %. lr' < (7(7 is j œ û, o ûj zo H œ (0 o R 3 = o R % cx T 8. :3 o. = œ j?s s. % : en o a.= o g s. B. o g a zo œ < cx o te $: zo I = c to op zo y. j zo 0:0 XJ ê œ * o R H fd œ Do W Oa H o jfr o 15 ' ja.:0 mw 'g; j Crm io zo. fp < op < o = o a 2,. p. y o a. a <, 71 ïb 3 * Hs = t D 0. ' n r+ a c) a Pz n. % n. s = q ;r o œ c) = o yo * * g œ,.j R cè = D = ûë Er g *= = y. n. g? * < Ou i vm :7: R zo < 1P. o œ a' (p > g' o., > a < j = 23 z <. a) q' s :0 y p- ja r- o. cx u o ûj -1 o n. :41 e (o =ï ' t ze * n. op = D w 9: o (3. œ * œ $t (d * œ cx o. m :0 a m o. o m = 'e :3 o r- n. o. v x œ œ.>.0 = R. o k < R * D N *15. tr 'R Nà ûy :3 i! c (Q n. * o : e q. o B a) 7) t o Er q ; o?- H.0 E) c co = a) x: Ej op q, j.t o o fp ja 5. g' te (,0 o to.. m ët l o te o R' D St I = a,= of zo fo to.>. o o o. m in <. 0. o. (:7 B' D o..e M = % g! zo g' 1 (: 6 Y. tc o op o o o. z I zo n. 74 is B D r- 2: zo zo i e' q o œ Iw te H * < ''s zo 6 ug l O 2. S p. zo < œ = te o op q o op a z o o o = ug...$ :7. :0 x o = D u o n o. B g' D -' œ' n. 2 - z H œ j = o. c op. al o. o = -. q o : cp ja R * Z R p o. to g. o < rga <a j œjo œzp j' j j j. j fd er o y ' :'*' ë- a = 0. P-. 'Z $' 'D 9: œ = o > cx en (0 F.a al œ ëj 2 j ë. z g o. (:0 > D o * tï $ çp o' o o. :3 q q n. zr o 3 o tx ë; o. o. to œ zo o 6' Oqr g * O % P $ ë. o D o z. P q 1ô = Ek r- zo %' ë. ' o- < o o H o. r, o nu o ' œ >. -- ' >a 7> ng w ' CL c7 (7 m * œ

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 10 œ 5;, o..x è' kkl o. = <?;..x n. ë; -x o. oï te fo g a o zo of p (0 to < p o. s œï à s. > (n (0 o. p o. o. o. y u. (0,. ja o. (0 < h) g m oz..x en o a y q al o p o zo o w = a o = c) p < œ ja o o çp o o j. zo < op ja o o ja ja o s. m o o, q. s,,. u zo,2. j e, to. s a o. a (4 u. o. o. = < o o. g! fa g! o. fn o. a x p H: zo v o E. D m r: o zo p. o!p- o o o vj ë. =.' * a o o.., w,. o œ ' o o g' j v. ofê * 22 al te l œ zo ja :E D g' 7: Cê = H : H :c c i o :1: <:c uc fp :1: o. s' o. X (! w c: : o a: I oq s :z: j : 7: :1: f! : sq :1:. w o q Gu *< l * j Ho tû. œo (00 'a O0. *0, j l oc j, fhjj & 2. œo zo =0 al : <(p Oo. Om % g. 4to- j o uy P.o : j l 42. (2-, > zo A-. : *= 00 (2'. -n. 1) en *:0 $) *B ', '. $ B o (v o' o * n $: î o' ;:, o o ûq ;:p o : 7:y = o œ op o a = x v D ;;p q. p < op m :0 (n 7: œ o. a o q J$. tx g 2: of * * < o. Ho o. v y. :> o. <.Lj o n. g - l,. 0. tî ï j o. x 110 <0 ctj, ïp o. j j % o. a ja o. g ' cr o. VZD Of j. * * *. œ ço q x râ a o. D o. m o * zo (0 o œ, o y o m z hs? er u (p < o E :0 o y o nu R Cê zo o o g. o.. o * o' œ D (o R œ o o ça ë. o j (0 zo n. o to o (s. nu $: m n. ë. D F zo is ' i ' m zo =0 o o. zo g o. c: zo en too fê X # D B *a q m (p 'q q T = o <! g (0(0 < op v/. K, zo o = j =< op.:4p a. a j g j uy, is g op too zo (:5 j foo g 7 j o *0 1 j al g D< Ooo 1 ï op o. o zo o zo p ja H q a a o q g m zo yj H j s ja j = (g o a op o o jj om o y y j oo g...< j oo g 8'8' al œo zo t2 j 12 * $ 5% in ja :6 p o g o (0 o çp fë. e. s z o o o o zo - ë ex g g (v > Ej H a o s < o o o ucz i) = o cx e. o j a q q o vl.z o o o o c j o ;v o ) % R1 * v çp H o. a o R g = n. o o œ a œ cc ps to o a p Ej a c q a c o = a.0 zo :0 g! %1 'n o 23 V O * (% e. œ p;. n te o o o a o. Ep y' =..1 $ = o o g = o (1 o a o. o.o o i i j?s o : ë o o : 'u a (p D o. o.. o o o, v o œ o yë Ja q D o ï o. * R. = ïk 2: R %.'..5 ço R Ja al < o ' = < v h!. o' < = = $:. = D- 'C' op - a * (9 Gà c œ =. 1 Er M I œ = D op o q D o q.< j En p. D E s. f (2 to p. D o n. te * * D E < D D Lr < D R = < D fu 73 < 7 œ D * (2 9: j R In u fo op o 2: j.. B c. s o = o op a = 2.. 2: 2. '* ' O 'o En ïn 9. :3 F c c: o. o v a = o o :x a' o. z r o. 5 R ïp n. n. :: o çp zo 5 9: m o. y: o. o =' o. o * o. 8 < a en. o : nu o ja < (v = o = o.i.: = o. o o.... o œ (0 D o $:. = u = a a,...n o. o ço zo o o o nu o a, D àl kï J o -e. H Ykm q œo j œ;:j j j Gçx in j R j c; 0.*< œy- j j j B'o *:70. % 'i1 B:o L'tp to' o é -œ G'+ *w P= 17 1 g *:0 1 j B;o 1 I Ro zw. zo *. j m 2$ c s op o' o = o. < o. s = o. o. cx o o x 1 o o' o. < op o o N = to o R 5 ' zo IT op o o,< m œ ex a œ Dcx Dcx m<... n mb m c) m< cà en u' o = ûq o a. y o o j o x.. m 9. % ö B. g o M wo op j a < o. x D g 1. g al Ej zo -4 g ëj o a -0. o ja 7 Z?. # -u. ; j M H pfk qh k! œ >- H g x 1 D j. S * JB v û. % g ë; ff7< c op a. o g op * o o q o ' m :::: q <m om j j o oa ''é,. j op u y is k j j j y y ws oé om j x î J ', zo zo * YZ R' 7 zo op c) o zo s. (1. o ja o o o. R. q m (n p t/j m o o. j 0- o a Vi O H * D H x $, s: % :7 0: :4 :0. o 0. œ g %. s. D Gk o R G' 'q o. o F o. %. s. = a nu =!4 s. < G' G' R G' o u i '- Wel EF H œ o zo * ' 'J a fj ;$ 2?. tom (3 7 zo < tj o o o te 'Q. q çp fo < zo R. oo. al ûj toœ G' œ 5 ' m K A, œ 5:. ë,-/ n. o.= Ja vg zo z o q o zo of?- R < o z. 'J.:. ' Oj?- o o o zo o. s. 1 < o z s. o z ï p. z o Ja. ïc'!p- o. o o.o l, D o. F te œ Er o o ja o q o ct o v = B.68. o... o q o to o o w o :0 o œ,. u c m G' = œ< : j g n. of * D ja n œo o p = o < a zs o o. q, o :0 o e, =. u, = n. < = s w = < $ o fp Ei op a D 17 ' D. o. x o o o cr Q (0 zo to g o to (OB = zo * o zo * 0. 8* n. o o' o R. fn > :0 o zo g' 1 nu $: Ja zo op o to o q zo uivt o op = q o... o fn o. a o qh = te o. * fn o o. te $: a œ = op :3 c 5: ch p4. o o o < m o ï;. ou. ja (>, n r; H = q70 g j zo o nu D B D ï $, XI = n. o. 3 S- ï.. q. er g! X1 D o, ; =. o D j o. = te. zo 5 (02 ' o D. œ o.. (n e n. o zo = o o (& o * m 3:. o. ze o v o q o o o = c î zo. œ o R ;. te H 1 o r; o B 2: o o E).0 al E No i % (1 is c zo O E) '+ < H Ck E) Eê H j? ;t s 55 ' œ 5 $ s. ë. 4 a œ= :J n. (0:7 o' j I Al = œ zo çp o. < o n 'G; ' t c) E: op al ' m œ (9 Ro * D Xl œ te 1 zo R 9: % œ j zo o 9:?; s R; o P o ë- 22 Oo :10. zo Do * nu = Is R. Do P- ZJ Do Do R zo ï g Do 11 Zro Oo ï Sla XZ I ' P < m œ = o cz en f,, zo o c 2, =. o g (o.(j ct c v. o. o m D œ 5: = o' E R o (4 < q H,% a a s, B zo o is < D. H!( t H o = H o s; R a q 'P- Cr :0 57 o. D < 6. en m < œ < D o < :6 zo ç œ o u v o o op œ lz a a al çp n. û) m. z œ (5. œ o..!?, o. nu op o gk c o = çp m œ < x > o R c) Ja. :! œ = R 5 zo :! o q. o. v o = 4 uz < :! o R $: zo 4 Sl : <s H o o > m rt n. = s. D a o o. w o u. cx o o. < o é m < o C o. n. o n. O o 73 R. < n. o = œ 2: zo D = q m. a zo O D (n m o o e o o q n. D o c fo o œ n. r o n. ; o. < k. 0.. oo q zo zo a!. Q Xy *0. R o. :0 R O!?- j Oo ui * j o. R 0. o. q.,0 = 61 P. = R 73 i n. j o. o œ zo o. $: œ = x. in o o. e. o te a o 81 o 0. te o a o ' r o g' m m?2 o *::, g' œ cx y. < < * op EI H = q :3 a. o s o o s: v x o 2. x!û. c' s < 'J'- o q 7 :41 2 q' a = < o o o er g zo * o a v o. m zo j q y o > q :0 q q q o' q q = 'P. S! 1 q ' N op 'F N cx N q o. No # = % o B'. zo, c' g < a zo çn j zo q. (. o.o o zo so j (. o. st zo g o. o. o (OR zo zo a! =c' fê R g c) a q o w. zo H * z, 6.8, ûl çp op o ja fp.. o..0 of o. s. s * te o D c m. o. Om ua!:. o.'2: in o ' x u- n. ço ; 'R D op = R o ë. o u = w. = s q o o o t. ja. 10 q. ' o o.o ûh = 5 o = v q a A, * ja 4 op o # o o R œ o. D q.;4 *= v) o. o g o. u o 0. c o o = o. o o. o. 62, o. o fp cx 9. s. zo R. x. a q o. œ en î:t o o o = ja u. = ja o q al ja o o c' m 0: j ë;! j j, zo zo zo O'o. o Ré 'ï'o j ' R'x j. ). j j ny y. Rw. j j. Q=. oo, oa. op j. j JJ :..! zo tr o (p ja. z o y: = o s s : s o o o = * B = j?s o. z o o fp ::x œ n 'n = o rp $1 = = œ m a nu = = en œ 5* û' 'R zo g? D n. en c) N o o g' fy ja... =... o. à) s. (: o. < e. w. w nu o 8 $9. o. B 15 zo B zo ze o. o = = '+ = :. $0 '+ D :0 çn o. : 1 a œ o. ja o n. o o p o y. e. c' ë..1 o. o. o. o < o < o <, o o o, c co co En E) B 3 E) H < < < < < < < < < < < I * op z, ( ja çp a. R R R xwr s ' m O - W 'A. S m %. * x..x x -x g ;g g. p.s -w :.s a : = y -a :. y œ u -œ. 'm 'o œ s - o à; s =m s s (j g..5 o a s s s ja s a m,, R (0 4x 0) a rt en.. %0 rr. $ -k.s $; zo, y; s. yy,.,..,,... J.,h3. o o o o o (o zo o nu o o o, = a = a ;:î = D rt 9 sto -* x' ïçl w of P; P: i :9 rw (9 ;: ; ; R: P'. '.. û' #. o o o = =.. a -. '-a.....' o p. to. zo p.. co. co.., a.$0... =. -.. p. œ te 9 -% Nâ O.$x.c1 o 8/ TY 4Y TY g 8 gx gx gm gp 8/ * o * B op 8 * i fp 8 jt B op a ïp i) œ al m i; m ë) ja E) op o œ 'o. q o 17' g $' o i o g! g E& o g' o 14 o g g E& o g? g q o là j) s œ s op s' s' op s. fp. s. o. 92 s. œ. s. o. s (p s. Q zo Y to te te te zo $ (00 fz zo te (00 er (0 (#.):3 ï, to (2 (OD te to te o (2 = t tz t- c. t t t t t c. t. c. c..u #) û) fb M û) (a o m o o o o al o û) ' 1 % Z Z *. * Gà. D (: (p * al *. I j * NJ.. q % ' 1- c c. = t c. (-. t t c. u. u. c. t ûl û) m û) ja û) m o ja o ja u) o o E: K op kq > :c s' er. âr :c :1: in o y o s. )r m< )r u $:$: > o = Dn. 5 $'?y s. iy j?s $?. ky œ?5. ch g' y. zr- y. cà D n D 4 < z < z iy. o..0 G.o n.o y j q j.!1. E! 2. o' = o te o o, 5 o < a cà?; o -. o o o w. w 5 ta œ q R : zo n. E) c' j é sj zo j j R, çp R. o j j Dcx fn om o' c. o (3 en <.. op = 15 :3 o c v ch o = (0 t. : u. to p- H ût m u' ' (5.. in = m P- 62. û) œ ûh o. q o. 9. % q te o. 6, al H 2. (v G G D B D = 55 op o 9$ 5 (p R D D,.w.., n. op zo o o = E j R : a op fo v!/ zo zo Er cà te a ë ï = ja yf ë fp t œ œ O D -' o. op Pk K: K -. < zo D D en R. to E) H ja = B;.. o o H q (p :( o. R R w' (: j œ (!. o (o z c ï œ fp < u. a œx <g. o; H j p Xto (1, (C!. <s. j mw- Ro. ja o o o o s -1 ë. R. :0 B: fp c) n. D a. =' ch u ze o. y! (: m o v op o o.,.. = m o to œ o :é ë. t o. D a :! = = ç' (> zo * op = ' :1: n: * 'R M D o o :D tod % * O = = n. u' to zo > q zo o = n. EL o. o 5: D = o. * L rp (o a op o > R fp j P: op. o' o =. o!! çrq -, of a om j gj n a œs- o j t Oc 1 n x Bçx ja n ' E) ( D (& ja o j R fs. : 7k s q q u. ï (4 zo zo zo o. o. cx j o Ej p. o op * D o p. ço o œ o 0.!2. e. m n. o zo o. o. o (0 o o nu n R o. (è œ o. 1 u o o R I2. y k o o o. o œ 1) :1: B. o z o s. CL o z 17' o. o R,. û) q o = T o o (x zo o. ug o zo er q (p 7 in j o zo a w. a. çj o. w q o ja > al 9: = o zo œ o R NI (4 n. cu Gh œ l D (p < H D!2. CY * D EN < op = D te o. œ n. cx > EX 0. œ q o. e. o (4 çn Q. n. z :, (7) o. n. e. o Rj. e: : 0. o. y. is o. R o. to 0. R o ;: m = y. o y;. c o. H H + o s ja cx cu 5 o. a q o R j) f % zo o. R a is y; (OD o. o a, a o P. 9. q o. œ!) o. q q = çn (0 te j 2 m O cx rp < (Z :3 œ zo *. à o q te > CY Lï (v C0 B ' :7 = = o o. 4. t y. (0 op e o a > o c* t (4 :0 o a D m 0. c ; yx 67 m o o te,, n. Lo o. :0 o. q,.1 Y hd o iê zo œ % 2-, a 17 (7) ï yz n. Er R. :c = = a ïp : =. = o. :0. x al op (v (1, ho zo R H o * to D m o op > = < * te o H to = *= < = o * H a E) R œ op o o % o zo q o. 2: p Fo m s?- * H.. 9- > D o. * g q R $' 415 EB op O O o E) o. s c > = ja = q. 3. n o. o lç ïl u o D'o ) jo.s çoo o g.0 y op yë, o. q ws j (1. ja 0 zo a = en = :0 R = m op o > o (0 * o o. o n. < g $) o a: zo = in op 1 H fp ja Er vg (p is E; a (17 tu o œ >' R q o s..0, in = œ = = i; o o 5 (:0 o o > fp 0- H a œ o er < c te ca o. $7 op q < œ çp 7> 'o ;v û) is en o tg ë; > o o a (7) w o H. ' (n u m o ï (7) T o o o. > B 5. :7 to n = a r: o er m o. o. o R: (p is -* * = O P o tx o o L a) o' q q?f z c o q g e ë) D < w. n' o o. % ib-. o * T m o. o m g B a *?1 < iê o R: a in. H y. z o 4 c) ' er -œ en o cs is :3. :-6 O p R!2. n =?i o p c s. o. :( :0..(p o. o ;v o g: j F-à o : : a. o u (20 a H o o,.z w. o * a * 3. o o p = o 5 X >%- fd o P. D = E! o n o -. op œ - R (R Nu SZ o CD P' œ

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 10 # D g1 ö b # (o jà (0 jâ m * u. px o. (0 ja = zo (0..x j fo.a x. qr nu n o..x û! o m a m = o çv i; op in = m, j = q. p o o p w. o s nu q. y H p ja p g a p. in H u a tr ià- o' ig 2: yj tr o n er. nu s j o D s < m en o < o < zo mto R m. o p o u m o ê. s: m ja j s J S 'o J j op om j j J om tr : : o. '-su y w -m j :E o. mcx!:1 zo o al zo j :E uo 1 r/ N6' *. 7! Q D O *10 ZJ ug.z, Do G'a v!j, Do xq j Dcx ' Oa, 1. ï *:0 D.o X< i! lx -t: nu Y ' B: (9. fj :7n. j j j ' *= j, ja j, œ o &'hw.. x o ch : = o o. q = o o s. = g 7 $ (v o o o o. o xl op cu = m o :0 œ o o a op = o n. o. a o œ a zo o o. H o - H a o < o o < o o = - D. tj cèo is 1* =.0-. o ja o o.m fp.q.(9.... o n..e uj (a x o Dtp Go f?- H.x.x f?- H a o < Dto o < a y zo zo, e- ' = -'œ 'é g uy to. w z ja.0 ja w. j g u.0 g w:o s * 9: g. ja B; œ '?y M * o M (9 g s- :0 j. o o' ja, : a w u.0. o - w s a o w..0 CX (OD o < (077 Go < te Rzj J n. Do q < zo Xo. = 04 O E1' q Og I ; i' Ck B O Qê iê m c * in c) o. j o : q o ûg o g. z a g. o g u. q zo o.a j z s, o q.s' y j œo Qé a U! ' g, H j ï : ; H ''= D -œ k D... m X: b o.5 ö $1 '..ju..o ow. v o =m s s çp o ja z =w r0. o (J n. 77(0 g. œo Jo zo zo o a t Pu nu œ q, x. ' z q = er q c) w. p; p. o is o w w < z w o o = z s j u s S. zr q R. = 61 X O o. ï O o. g X t ë op ' o 5 q q. 'o H sjj o o o. = (0 q q op o. q D ja o $. o f: z c I x = :0. = o I = o. op o o s: sy zo ûh (0 e: o 9: / a 2: % %. P., ( 62. q œ o o = o o. u (p o x. o o œ < c) e < çp op = % o D hp is V: s $% D o :! R n. = o D o = op * zo o zo o 5. a D = (Q a y O op 2. o o < = o D Cr Cr Er te é o zo * o H o o F = o :3 < zo c m Xt u 5. p. wo: 0. j P. j P-, œ- 'q <n uju : 'q <: : n. o.- D q. < o =.:,. w zo fg.0 ((à 61 u. m = D o.. :3 j $: u' 'é op œ né o o j y o j j u, 2: -'. o ç' œ ''''-o = y. < o o ' g o' g: o er g: = R- v Rt = n n (p s (p o.o. D n) 1- Q < :0 o j o j R ug $ 9. o v P P. o * j 15 ' n.s œuj is. j l. j O.o Rn. j fà.o y of j (oo ' j l j j ' I zo j it< 'o. Xo. j 6, ûlj ', OR ï Oz j Djtj j zo Oo < H fu < B o m Rh fp = ja o. < = q j o m a q r a o $,. o. o j zo o 3.i > = o. < H p..a o o o o o (u g zo B o n. $: B ë,u = DE D o o 2. in q D o ' o j ja j y yj = s. c x $: m ja (0 o o ja (0 y. = o y. = :0 E) g m in o ï o g m :. om n Nu o k zo ja Ej a o. w. o zo x o. o St R. St o D w < D $ = o... R. =. o y op (o s o. o. s o. in o. $. 2 rx < LY * Of R' m œ g s ' (p Cr $* R D * O D (n œ R (0 o zo o o O op p' o er œ. (9 = > tq o o H. o s. R : o cx ë H o o ë B o >! H o 7a. H =. zo B zo : 2. = 5 = œ te a a 3 e; op.8 p D.0 p œ o. = * 0. = ' q (OD $: o. l C b Po (: o. Cê 5% B I 1 o <' n zo 61 rt j zo P- 2 j E 2 zo o (0 'q o fo 0. o r op ;) s q a o zo a. ja o j n = l o R q ja m en o ûq o zo o a. o :0 çp a. o q o qr o o o. o o < = s. œ op fn œ.* % H =' H fo y.. zo o = nu = o o 'o :0 43 n. àj to œ z JD j o s; 23 nt q' R x, œ= o o. < fj o c' a G œ = '< *. = * K = < i q ëj (0 :ç. H o 0< o. o 5 ' œ < û) > nu m =.z a * ' E o o = n: o a < w. < zo < q 1:. cx q St * < < xz zo < s. < N! * o x o. o z o o op ja m-mm œn oœm Ro xpx mo, I n ooo '=u xr>< D -<== G-m mg-o -o==c jd-m -a-< m;'-m moucom œmm o on m c œc av <. oc mo= q o of oob L 2 Booo om om OBA aamomogx oioœ ze R a q c ï op j R œ 7.3.0: o. = z m te o o.. o o j nu o ja o o ç' = < R. = < o o' ût *. q $2. % o. lt o 1 s; ja a 'q g -. g: = o q çp fp a (p a. 1;. (0 * o (p = H x' R q H u' o H.y o œœ A*y mp.. <xc D. Noo. 0&0 Rmoo * o j m D ja o =.p q s q 2. â' 5, 15 Dcx < E œ1 X 1 n- < w (0 o $:. zo < - <. f: q o ij o op p sj j y, ïp To' op = q. < q. é 0. op (s o œ. e: n. œ o œ o A R rt 9 St î l ï * op t2 ' o D % 2 œ O :D o < X..8 Pr, < v- ' H. en k ç- ' o. o. o Sl v D N j. < j o (j o tr ' * = û, w: zo 1$ j q 5: o 2, * 7: cà 5 (p 5 (o a: v to op o.. zo û) a- D o 5: e a!! ë.!! ;v o a- o j œ j o R œ 15 $: o!, o = ' * o ; o nu o: u m n: m a o o aa u ço k y. a. q zo o. q a o o cx g. =. o : ON u. o o o o o,.2 o o.1 o : Rà e = < fn ze < N. * Q: o' = 2! œ * D R op D * $: < H Ct û' œ * fp ta $: CL D op q2 D CY rp te B ût m op * m > <. j fo œ o Ea. c' s : of o a û) :0 a o = o a n. o. s H a a :0 to zo (0 m o œ zo y < u. j ;m $ œ ht 9: O 2: œ v.% O P. B $% 2. * O n. < B. D m = q w = o. m D *0 op o œ o * o (v o op al o. x D ze $: q :3 o œ œ CL te ct O o o < 0 <. g o G. O O D O < M < < XM R H H H H H I œ ja œ j œ j?s R R R x m x x r-. a, s i; $7 y ;4) g RJ m o 71 o 7) O (00 1 (00 S tfj *.0 g' œ5 g' (0o R, ' H (c5 ' gj (0o ' ', (Q $, A t $; = v g $, tg a, -4. l. $, ', = :0 = :0 > o :0 u o œ = : c; ïg (9 (9 (FI Fk t9 n ç! c te = œ ja o ja.. q œ te n.. o o nu û, = 71 n. œ o er o R 13. p. ;7. 0: R o G p. ût p. * *.,+. zo xz zo bâ 'o 7 ro r.o = zo je 8Y Y -Y 4 gm gœ -m w gy a op a!?. a 2 in op a ja a j?. o î a î a o o 14 E) q o!s. $) g: y q g m. o g!, g g.. é) q o q o. 5 5* o = B =œ o a zo sœ t 1- c. c. u. t u u. u t 'D ja Jw x o o p u) o p p û) ' d 03 H Z H Q! Z *. çp (n a o ' ::1. iv te o o... œ j yj gj j j. t m s). i % % q Fk q ' t- t- c- c- t- 4- t. f. c. fo û' m $ ja Z o $: o o R m q. (7) û3 (7) $7 ç( o (:7 o o ç: (7 (:7 r < '. St. '+ < œ = $:.7 œ m m p al = (0 H. R. R. P. D' :3. (0 ct te œ zo zo 77 :3 ïp œ œ çn * op * 4 * < op (v EY n' (Q ZO D F B O H H O û'.,.. œ n c) o q o o R R 75 is l 15 = o r o p. o o o. 0. é b' R œ R R R œ œ o c) œ o n. F+ o E) * * te *. *. = = = = fn < ;v = = p;. S c D op * R (p œ '-J 771 zo Jv s- s'. a o o o o zo zo o o o s ë. pp m op o o a o = a y. j?s g a a a ï 0. o. n. o. j jt fo œ op o m 4 q a z o m N op œ fp > :0 a o..0 o lp. o op 'n y < m o. o... p. a a- 9: 2: 2: 9: :( t: o z o 'o '+ + e+ ''. v R. j x) g!. too l œ * a o o o o m v y. u: m o < o < o a < j; qx o ja (o:o (px zo j',, ûja zo 1$. ap j a, j p o çp o o H cu zo s a çct < to < o $. ; = ja B zo œ zo * Ehpy w j' o q Dlu œ D 1 = P :0 P ' 5:. op < B I2.!?. R n > p; = al < (7) : $: œ:a 1) 9. % 9. Ef œ '00 Hs ûl 92 op o. u. = g. o ja > o m m g ëj o j o (7) cà = o 2 o :0 o o = œ =. û3 0. q (0 * PC i5' O D rb O * < O CL fh K..0 nu D y' m > R R D m = < < R B fn Q P 1 (D O œ, E D a 9* 9. fn E B cx o D o of ' o o ' r.e M = <...x = op q * r' q te zo n. = of o,. < o o o. :a o Y Y :1: q ja o z < o = =. û) a o m œ o s: zo 'n = Ja o. o ;) n. to E 9: ' B kj m is ' op vx--n :7 o w D g' o :-' P 1 > $; * Dr (D D uïn, m 62- < çp' z o. q Ja er I z, x, q p a c, = œ.e 15 ' = te Nu wf:k m o œ ë! m = fk n' c) * ûi 5 o fl œ op o. D D œ cu tu = o vljt R H tx D op (p n (:1. D o. o fn v œ Pu 7+, op = o H. o ï (x) o, z O D : m X q7 -. Z o O is nu = o. en Er O o œ SJ N CD œ

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 10 H jh (tà :6 à. zr t = jà y' jk to w; x- p ë yx p < ja o Ja o n. sk. 57 Jï o m û) o o o..0 o., o œ fp o o cx, q. o ja aa D g. j!t. o' = o.. a zo o œ œ a. % E! q 'ë œ m o' o. < En te H < iê 0:0 q : œ : -. 'P. b! '-j$. ' : w = al e'w x o 6 < ch o * = o R = o. * : ' A m < *:5. o o cr j' op op çp ' o i5' 2. ' ' o = <. < tn. q q. û' o m o a B. te 9: o u5 9, > o s n. q o.. 1/2 o ja u a. ja q g. D gp. o R: o.o. ' te '+ < n. a op n D œ v u :0. o,+ m. œ.. )R. o. o a o q ;r 0. ; o o. j u' s x p. cx n. o. y = cx D o j?y (n m o w 9. u c o cs o o. o. o E1 ç zo œ '* n n. O c zo m 'P op fk zo a. o o' cx s q? x! n. o zo. kç (Q.. in o = o (7 o. * B * * = œ te ((a G. te o o' m o *.0 o!p- = o o. =. n. u. o a o u. c $: m m. = 2, '* j' o (o o H o. 00 o zo (9 R 5 q. in :3. * 5 * te c? nu fn op. 9 O : ' K. < O o Eê zo mw D= g 50. P:fp al * Y p- j ë! j (p ï 61 - R ë q >! j zo v v ch o œ = *= J o ët * :0 R * (Q. œ D s (p = v. n. o l um œ *.0 œ < (7 3: (2 (J' 8. M.lw qtl o D s: nu >. œ = n (o n. D R (h * zo * op s' ;e te o en = m.0 q. $:. c o. o op œ ' < al œ o D op < k = œ œ i is o g, o D û) H * = R Er y. a. œ G to 2. zo v to œà 2. E1 m < s D œ al c D.ç o çn w œ o = o te. m = ct = a œ œ = u.m o. H œ En o' zo op z m R $ 62. : ' $:. t& to g D zo o v nu D ' q P œ kç.!1 o x!. * m. o E) > nu 7. o xa = T 1 œ. p:. ZT q. œ 'D * q ï k Kê (n (0 D û) D :J () o to * q o qq 2. g' o o %.. 0- < ja ë. q <s o = a, mo., $1 > 41 a.z = R. = F $2.. ; û1:u :0. a =,. a %.a o o 5:. ''* x R ë ' = o. is $2. o (â c zo o. % œ o R o. zo o s = o o op çp o z. c, c = : ' op = $ o m o o. op ;v z g = o = ja v) < o ja = o. o * m o. t7 o * o. *. w 177 œ 5 zo E; = (v <. 1 :0 'r = 2. o = > n. =. ïn D. zo B ' R. c o. zo zo. zo o ï H Zo 3 o g o'. q. O Z' œ = = o o. k- o œ, m a fp R o. o. * = fp ë: u. < g: n. z. ugl o $' y œ o o $$ a o. p- o 0. o a :3 x. fn H j = = (. D H = m R' z < < té j $0 o e: ja zo t < g fp q y ûj x (p j = '2. c % e, $1. o o o zo e 17. R. O = o. o a n. o. = q = s m o 0. % c, x œcx o. ë o o Sfj. = 1 i., zo q q zo is ë!. = o c' a3. :. p q. o o y- q w. < s o u = a E) = R -. N.' = o... o o o. te -. zo c o.o.!1, ij p ïyp o. n s. j q jt Xa j ja R E) œ EI q =.: w hp o o.. o g ' c) * >*' o < o B' * m 2 u, o (v o x o o. = w o. o s = = o u = o cuq :7 o œ * R ' 5: q.0,7 7 $1 EX * Er N o o. o a, =.0 u;v o % m o o a o ze a œ ja o o. zo *, = n. o g! m s û. = œ -+ œ o ' n' = I =' 9: 9. aq :? op ze En $ o ïn 1:. c q n. c' Ey y- 0. o. H o é = g: St cr w o n. Et Z œ wm : c B û' < * q * (9. * O = D. o l <(p n. = ' i bb *:: 2- :3cx y 7!?.. D 4. Tœ Is A > a op < 55. = :0 o o y o (0 $4 D' o (n o œ zo,.< = = o jo-x n o a o < v o j in op o o $, s o. o o s. zo o c) w = kj m :0 o. q m a o' s. $). % zo œ m o. < c (5. = te = o œ *= h. = :.. o œ o a = s is w y. < a, q, œ e o m,.g = w. nu o. o. o o o o o. E! n o <. '-' o o o < o C: --- r; e-x. H R En n (7) 7 ë) ë) <. m ja o $,. o ja R R. R. %2 w w oïon om o p: p op o o om: : sœœsmœ œ zo o zo ooo om.. o == co c l=m o yalcmolcul s %m*îm> Aom ''* om îo m.'>l,'.. '' oao*ob*upœ 0 * * *>* œ *,. p ms o p p Dpoopoporo=p > :9 = R = q -x q = (9 = (9 -x q '!? = œ = q = œ ç!.. Fk.,' m w o. o w cx o 4. ck o o.?x o. o.s a o. a is p. fp o Fk œ o p. œ o # a. * p. o o p op o '> o W o ze -'6 %.. o = = = o.0 to =.0 u.u ao.0 w. to zo zo to ja 8. o b' a; y 47 s -0 g 'u g x -+ w g al g w s a; z a œ a z. E) ja E; m a c, a î o çp a o in œ a -.0 K. oo q o g?, o w, ja 14, o p) g ë& o g g ë;' o y. g q. = 15 O D * D B O 5 ' œ.. œ. ço Y zo te zo $ ço (2 zo Q (0 in l te (0:1 (2 K! ï' al (p L'- c. t c- t- i- t- t- (.. t c. r. 'D te.4 a m o u a u m o s û), 0.1. Z Z Z * :7 * * * ' te fd o * B I 2 * Rt. I Bl % q ' t- t- t- t- c- r- t. c- ç. ;u > o o m m x 2: Z m o (p fn (7 *. 0< O ç =u 9 1 0< m m o ç of m - op. a oo m o o <t B s *H = o <; = D a / zo o o p o œ ze a a u. == œ = o o o œ o = == q = œu R o. F w o a o R o. o o w c = =1. > G$ : a = c œ$ % % B œ. o j s m q œ. % > vx a x i - er o a z -, 2 O i; -. o u je o =m p p..- X I H l 10. ë ë? ' Oo N zo E; hk m ï X' O R. ë- fz 7* ë' CO U' U' < * < E) a' h: B < O O O ch D rp z,.s o g. E) œa om m n zo œ s. a o,,. o a (p c to m is is ë; m 'D * R. D' q te c) z. o o' n D ch > œ D 2 ë1 x o œ 1 m v *. ' o o :1: o.ft o x )R. $: 23 k en = q o s.0 q m o j o E1 (ç7 o. m zo > sh u = o 91 m of o =. R < ' 3 < a : :6 en St (n o op o y o o Ej < D u u Lx a) 4!1 I 4?. zo ' (0..$x $: e o I s çk k op o ja. sy o ja > op op o û3 H * O O B ja o' * R: = o' G3 * * * çp * :0. a q p o. u (p o n.. mn o o. B q * ëi o çp SD B n, o a R op t:h a m (n q 9. m. q P.. o = p. U fx. r+ o zo En :3 n) çu o. o te. en 62. (Q tjn :1: 5 o v B' o al ro *9 nu zo T. = a x) m:n c? zo 2: to î - -' ja q f.o o u. zo o.0 zo 1 û' z * F z!- * St < tö ï r œ c.. al (p s m I s < g z. u< (7) n. * çp o. fn y, o op o o w P œ a p (p Wm Jt <.0. (D G :7 n c. o û) D R CL o o. Ch O fd.ul 76 O F'à (p G) D < O O I c o zo te g s: en CD & œ

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Teylingen Datum inspectie : 13 mei 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer drs M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA Eventuele andere

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage.

Betalingsbalans. Versie 1.3. Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members. Toelichting op de maandrapportage. Betalingsbalans Profiel: CLM Financiële derivaten voor banken en Clearing Members Toelichting op de maandrapportage. Versie 1.3 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Toelichting betalingsbalans profiel CLM (versie

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039 Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 9111 Fax 020-552 2402 Teksttelefoon 020 552 9876 www.amsterdam.nl Directie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT WERKDOCUMENT 98.010X WATERSYSTEMEN CHEMEB EN ECOTOXTCOLOGIE CLUSTER MIEIEUCHEMIE H.RIGTERINK AquaSense

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet Handleiding Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet 12345 Inhoud 1. Inl eidi ng 2 1.1. Stuf-WOZ 2 1.2. Aanlevering Stuf-WOZ (mutaties) via GemNet 2 1.3. Doel van deze handleiding 3 1.4. Doelgroep 3

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014)

Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014) Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Directe investeringen met het buitenland GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van

Nadere informatie

Externe Audit. "'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee. 55/?or2...oo 7j2-6. pwc. ~5lajL LJo6~ bdiutf. Definitief. www.pwc.nl

Externe Audit. 'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee. 55/?or2...oo 7j2-6. pwc. ~5lajL LJo6~ bdiutf. Definitief. www.pwc.nl www.pwc.nl ~5lajL LJo6~ bdiutf H\i..is'r~(l.ie. ~ ~;e.. 55/?or2...oo 7j2-6 Externe Audit 12 januari 2012 Referentie: 2011-0057/ Definitief "'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee 2011 - pwc Inhoudsopgave

Nadere informatie

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie