Inkomende documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomende documenten - 38686"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente Hardinxveld -Giessendam T.a,v. mw. R.l-oeve Postbus AD Hardinxveld -Giessendam GEscAN,o Beesd, 18 oktober 2013 Kenmerk: /AO. Betreft: Definitieve rapportage BAG beheer inspectie. Geachte mevrouw Loeve, Hierbij doe ik u de definitieve rapportage inzake de bij uw gemeente gehouden BAG beheer inspectie toekomen, welke u eerder per is toegezonden. lk hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijlle groet, Brand Compliance B.V...,-...*, # R /. osthoek Projectmanager BAG GEMEEN'I' HARDlN:v6tn-Gjgss:NpAâ,,/) lngekomen 2 3 O T glg, ft e,ing... za é, ç.,, v.,,. -.ç:?/ï /' Class.code-,---. aeyx.nc--j q-yzty L)j 1è1 1: 1 % îl IL-I f7-- 1 I k!-- k êês 11 (:1 Ii 1:'-1 A f Bezoekadres.' Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd I Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd 'r I I I I ABN AMRO 53, I IBAN NL33A8NA I BIC ABNANLZA l Kvlt nr I BTW nr. NL8130,

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van ;.. j.ï -,,.. ' rt ft û ' -ïl %'.. -., -.. -,j.. jk,,, k,',-, -,,...;: ti,.î$.,ç-i'' ë ilk' ' r---,-.-. d -...è ?'.,h ' 'ï ---?' ï. i C' -'ê' ' k% ù?! () (J y ( j y y y ç 5 tj q y N ç g K è. Xî a é C. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardinxveld - Giessendam bij hun gemeente op 24 september 2013 uitgevoerde inspectieonderzoelf naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoelt is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerlting artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnu er Datum rapport: 18 oktober 2013 Versie rapport: 1.0 Status rapport: definitief Dit rapport bevat 5 bladzijden E3 IR A N 13 C O M P L I A N (2 E.' B V Bezoel adres: Voorstraat 69-B? 4153 AJ Beesd l Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd T I F I 1 Rabobank rek.nr l IWK nc l BTW nr. NL

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 10 œ 8. ',(..M 4r.àgsg *+ky. #. yv, ).P,' ''>à..v, Xw -éà.. '' IB - R A N D (7 O M. P l - I A I N! (..., L' ' ?è '? , Vu vwlu ' ( te A t 1 r y A s s u R A N c E '. t àîj De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op ljuli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb, 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijlte en administratieve Iasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentielle gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentielte gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijlée registraties vla een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruil splicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal Itwaliteitseisen gesteld. Deze Itwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publieltrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisreaistraties van een hoog Iéwaliteitsn'lveau ziin. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot Paraaf auditor, *

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 10 Jlk.-t-fw y. ) j j j,.. <- j, '., : A..z...>-/ 13 Fx: A N D (-. (7 ivi r-' 1- l A p1 (7., L.. àtè -'. ï-'ï'. ' qgglèz, 11:1 (: te A t l T v à s s te R A N c E!. Ja belang om te voorkomen andere registraties. dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien, Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de ''bronkant''); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het Iicht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht wdrden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regelîng basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspralttijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te Voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid. Paraaf auditor k

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 10 ' f,êtà'..,è'-œ. ' l... ï,.. '...4 ).', < '.. ç t: î.,- k ' '.. ' '- j ;......)!j -. < tj j.. ' $ '1l '.' '. ' l... r:- è, l... l.....''. à ' ' V -.7.?,.% G-.... tœè. ' ja L-B 14- Jh ï''.l 1-7 f7: (..7- I'W r3 L I lh i'..l 4-- ï' , c-. QUALITY ASSURANCE Object van lnspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon Mw. R. Loeve Raadhuisplein 1 Vestigingsadres 3371 AS Hardinxveld-Giessendam Postbus 175 Postadres 3370AD Hardinxveld-Giessendam Telefoonnummer Gegevens inspectie Datum lnspectie 24 september 2013 Gemeentehuis gemeente Hardinxveld- Locatie inspectie Giessendam Versie en datum insùectierapportage Concept Versie 0.1, 27 september 2013 Naam inspectie instelling Brand Compliance B.V. Naam Ieadinspecteur Dhr. A.oosthoek Naam inhoudelijll assistent Dhr. A. Krijger Mw. R. Loeve (BAG beheerder) Dhr. 1. de Kok (plv BAG beheerder/ Iandmeter) Dhr, J. Duijzer (Technisch beheerder) Aanwezig vanuit de gemeente Dhr, P. de Bruijn (Systeem beheerder) Dhr. K. Kroon (ondersteunend mdw. V&H) Mw. M. Franken (PIan toetser) Mw. C. Warringa (Mdw, Informatiebeheer) Dhr. C. Nieuwenhuizen (Coördinator) Paraaf auditor k

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van F.:ù -, ;-î.''. TL '-. tàkj, ly:! ,..t: t,, ;., 'Sètr ). 'à , r. - -,-- - ''N',çè- rt' j y yyqy.,z, 1-3 lx. LD t'7. (-3 I :4, -! lh i -...! t ,;-ovjky -... )'.. ' ' Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Motivatie Op de onderdelen 1, 2, 3,4 en 6 is niet aan Verificatiepunten bestandscontrole de norm voldaan, zie voor de specificatie Onvoldoende de Excel bijlage. Verificatiepunten steekproef registratie en Op onderdeel 3 is niet aan de norm register voldaan, zie voor de specificatie de Excel Onvoldoende bijlage. Verificatiepunten controle inbedding processen Geen afwijltingen. Voldoende Verificatiepunten controle werlting processen Geen afwijkingen. Voldoende Verificatiepunten BAG conforme applicatie Geen afwijllingen. Voldoende Verificatiepunten continu'l'teit systeem (uitwijk) Geen afwijltingen, Voldoende Verificatiepunten continu'l'teit systeem -'' (back-up en herstel) Geen afwijkingen. Voldoende Uitsluitingen Geen. Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol voor de onderdelen: Conclusies Bestandscontroles Steekproef registratie en register Herinspectie ge'l'ndiceerd Ja, voor de genoemde onderdelen. Bijlage: Excel-sheet Werllprogramma BAG gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 18 oktober 2013 #' Paraaf auditor

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 10 (0.(,3 s h) g. < = 'o fo.< g = p o Et gl = tci ;> < o zo = ro o' s < -x o. o ', ja (v., j = = m o o x m o. o. ', zo o. o n 'F o. = :0 y o a o. n. q a. o m a tx o. n. o o o. q o. o sj j < z w :c 'H 1 o x Al j w a o ::: R = x (0 nu w. o rjl r:q g :4 * o > m o m. e' = œ m o o (p 15. n.. œ 61 o t i D H (p a o D g R er D œ o Kh er o s c. a. 1- Y o Y 2 w q * * O ;* cx cx ' î $% < < p v = B. * = m :. n y. ' n. X o. ' ' N :3 < =... m çp * a u.s o *:0 m o. = fp c) /5... m ( m. c:20 s. 1...* Q. œ * * u' o. : ja wtq m (0 wto '- = o. 23 (n '''-o R. Ze S) s. Er ' * $. g zo 0. '-mqo 'j j. j, P. (p q c o ' o = m o o ço m o. x œ fo er * R' R ch H n m œ o D op 13. ûl œ '* op v % * R œ (0 9:.%.% o > ;:: o o (s o fa.- = m zo. n > fh :6 o. =, * = Fp * = fp D EL = œ H = ' Er 3 œ S S * S. = R < Gé. R P' Q' R' S- * *. çp n. V (9 a ' œ % o m R (n < D $ $:. = o c g' œ Er te CX ' 5 $% = o m o' ' u (p.0 a o a o s. o. œ.0 o op n a m op H Ow = o < om (j Er * te. ûj o * o e. s n a. ' n zo o' œ ' a: œ jt. o p- op D o. m o. 2: $t op a o. o. uq.r 2 P. 5. o. j c,. p y' op o H 8 o m. tx 9 y o m x. OF œ R n. * P: 5 m û) < c. a Er = * D œ R..: p. q ja q' n. =h * :3 o = b- D O * ' c' zo Sa. * < G' lï op œ q7 en D 5:. O g' En R D O a o o O O * te ' s en Q o ' m œ (p 1 % o z O n' o' o Dr O fp en = o. D t (o o a o. o er o c :2 y 2:: n (o = D m o. 5. o n. en D h.w a o cx H i:i. * u o' eöo o q. o *< (p fd< sà 8' c)!$ :7 œ % o 2 K IR. œ o o. m œ '+ o. œ n. = * * H ' o. o $ o < c ' o op c' (: o y. a o < = o s D is wp * q % 1) o (7 * n D < 'o o 5 ' x q o û cx ct qé = a, r- v m = j z o o o R < Er o. o. ë. Wk o. (p o c) o,. y- h) o rj a e g m a o s B o ja $1 7%é * p. ' D D 'o al D %. ja = c..4 o zo q j ja o o. œ zo tx o op o B 5 = ë) y. o o. a R. cx o' o u. z. a (b cà o.0 op g o. nu o m (9 is i; o û% $: o' %.0. x! (0 = a % D a u ' ço m = (OR ;- é u, zo 2 O is $: H o. Uï o œ O o o G'o to :7 o zo o ja < m y $ œ = b er E3 G œ 3 â R 0. D op te H * o ço q < o œ ja o z g'..1 œ m o (0 w n. a < % fp :0 o k: g' o c a o a, > o = o. o m m op * o.. op op o : zo R er u (e o q = o = xz yj a q. 5. o 5 Po * :0 (u m cz * fo zo u' o j. u!j (0!!. o. i. = o o l o g zo g o. :a. 8 y, œ fj g o 201 o. g o o o m.0 o u o œ < o o o = a al a. c,x g'-!:. e. < c' q St u w o s. o o. o = œ Doo of 1*1 mo o 10 = c o o ja aoo c< coo œà e, fê o a Eê al $:.0: zo zo to zo te op R q j P. fv en = * v n o' o çn œ qw o rp o 4. cx wa op o. o a zo ct = c) H > ;t * R zo D =. cx n. m m (h zo a q. o o t o D f?- St o y. a d o ëj :0 k?, a p. B ch o g, v: j o > u o e, in < 0) o q o zo q en m œ m m cz o.. H ïp a, = Ja al o o :0 o R. (v j.. o D 7: :0 zo o. o op ' n x (5 ' Do. o $ j 61 D te s. 9 H *< *0 o.za zo te j j * o o D 9: :0. o (7 9, œl zo f?- m o c. w' 5 (v $1 = ' op $: ulz < er z s: o o. û' o 2: ;) o q7 o (o H z (p ïl 8 m : o o. o :00. = = rut o in < o = = S!. o jz = a..çp (:2 (0 o o rp g!, :o o n oo q zo Vcx Do Dcx ja...'ê : œ '.5. y. j n. g' upuà œ wo tg ur zo zo n œ = œ c = ja 7,.. - o z j o o o œ o. - (9 œ = =q (a *.ï er = :3 = O m o o 55. o. < ja I E!. û) -2 O 5$ H.* 'U a 'o û) * ze = û' = j < = o. o. = R s. ël o o u j :6 m SE $?. : o * u o. < o te * D ë. o. n.. op * o. (p R' 73 œ 7 $:. w B =' n. a Z û) a: % -. o o D M o 'p = = o. zo o. :7 $: op ût * œ œ t o = = o. 00 <, co h < < < H H < < < < < <, * -* 5% i : :ï ï ï : :,, $t.. $ ;t $: $t c' * z $: st..... rt rr. o nu,. o /u a,- ' ' ' ' F ;R X 5 W;: * O Y ' : t, (;. pk,.. ' ', '-Y -* œ..x (o zo '%1..x.$. zx. = = m > p * = œ * û) zo 10 œ te to to to to B to to t cz cz q cz q cz n. 'o d. ys q q. y. s >. z- s y. s o H >. y. (0 m B' P P. :D t- t r- t.k t t- ç- t- r- c. q7.û1 û Ja > N $: m m ûl (a,q 2: 2: z z a z z * (v j ja (p o o o o o o o : o.. œ j H R ë) * ' 1..4 o m I 2 o 2.. q % R q q q q ', > û) c) Z ja Z Z ïz Z o c) m (p o o * (p m c) o o = FFFIF Ts F UQL<Y=Oï> UD zo <u so N xo j<xxo I ===:H R = *mcoy==o* zo om Oœ q œ m of qmcr R x DVIOH*OR % om 7 %<0. = zo ogdohœ < Vnergm j c oaoacaoox o zo om mso s op œ HD oœoooq = * %0 =% S m w c q =<<<ox om < g T mj m H XB R H = H, Vo oq RLEMC < E om o Moo E* pm Fœ Oœ m œ zo 2. o of >% > & o ï< mœ o oœ *0 m 0< R& o n oj som o No 17 m aëœz œl a of <R = o zo ja o c omc. = o g a =-.. zo œ om Ko o Ro z a-. = B***Hm Ek o s= = == œu. = œœ sk mo==o< = = q < o wo o o = c zo zo % B=:=z ï R c =* o zo o zo =a, q = o g == oo = G * = = œa > = * ; V=ca a < < ss o Y œ' = -* O : â *oo R q > om o œacobj D R zo = D= L < o o * xs a H g c m = o N R 3 œ VR o n.*.01 o o o o l R< z j, mœ j œ= N mooqv = o g x w.z o o a. <= o = pvco. m c m.. zo.5 z mo =œ- = zo Og*:Gm o B K = nc Go œ =Vx *n G D O>Go%nO Qy godo o o D - a s p. 9,, w > oac.r c a 0=- H Rœ o oo => 6 ' wo' ; =u*5r H %œ->ow*q. QD n =E LX * FYZXT : tx c o' c o 2, Q o çz k ço -k p a. o j?- œé cè = o '. R >' >. q R o en B H R. : œ B :7 g < öh o 2!p- œ = o st E! 2: o o o 9. 9: R c: B l q o zo zo OP zo R :D = :0 9: o. n. 5. o EI ''J o. 7 * R Z x) o te * (0 c) o % = m o D & œ p zo o = op 2. q o :0 ja z o çp < = CO 7 ö' ja œ $: o m (0 y o o < = te c' Do. $:. > c o' = a w o = : < D = zo en q' : n. D = e) n. a rh o (7) m op o. û) m e o o.. < o %. lr' < (7(7 is j œ û, o ûj zo H œ (0 o R 3 = o R % cx T 8. :3 o. = œ j?s s. % : en o a.= o g s. B. o g a zo œ < cx o te $: zo I = c to op zo y. j zo 0:0 XJ ê œ * o R H fd œ Do W Oa H o jfr o 15 ' ja.:0 mw 'g; j Crm io zo. fp < op < o = o a 2,. p. y o a. a <, 71 ïb 3 * Hs = t D 0. ' n r+ a c) a Pz n. % n. s = q ;r o œ c) = o yo * * g œ,.j R cè = D = ûë Er g *= = y. n. g? * < Ou i vm :7: R zo < 1P. o œ a' (p > g' o., > a < j = 23 z <. a) q' s :0 y p- ja r- o. cx u o ûj -1 o n. :41 e (o =ï ' t ze * n. op = D w 9: o (3. œ * œ $t (d * œ cx o. m :0 a m o. o m = 'e :3 o r- n. o. v x œ œ.>.0 = R. o k < R * D N *15. tr 'R Nà ûy :3 i! c (Q n. * o : e q. o B a) 7) t o Er q ; o?- H.0 E) c co = a) x: Ej op q, j.t o o fp ja 5. g' te (,0 o to.. m ët l o te o R' D St I = a,= of zo fo to.>. o o o. m in <. 0. o. (:7 B' D o..e M = % g! zo g' 1 (: 6 Y. tc o op o o o. z I zo n. 74 is B D r- 2: zo zo i e' q o œ Iw te H * < ''s zo 6 ug l O 2. S p. zo < œ = te o op q o op a z o o o = ug...$ :7. :0 x o = D u o n o. B g' D -' œ' n. 2 - z H œ j = o. c op. al o. o = -. q o : cp ja R * Z R p o. to g. o < rga <a j œjo œzp j' j j j. j fd er o y ' :'*' ë- a = 0. P-. 'Z $' 'D 9: œ = o > cx en (0 F.a al œ ëj 2 j ë. z g o. (:0 > D o * tï $ çp o' o o. :3 q q n. zr o 3 o tx ë; o. o. to œ zo o 6' Oqr g * O % P $ ë. o D o z. P q 1ô = Ek r- zo %' ë. ' o- < o o H o. r, o nu o ' œ >. -- ' >a 7> ng w ' CL c7 (7 m * œ

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 10 œ 5;, o..x è' kkl o. = <?;..x n. ë; -x o. oï te fo g a o zo of p (0 to < p o. s œï à s. > (n (0 o. p o. o. o. y u. (0,. ja o. (0 < h) g m oz..x en o a y q al o p o zo o w = a o = c) p < œ ja o o çp o o j. zo < op ja o o ja ja o s. m o o, q. s,,. u zo,2. j e, to. s a o. a (4 u. o. o. = < o o. g! fa g! o. fn o. a x p H: zo v o E. D m r: o zo p. o!p- o o o vj ë. =.' * a o o.., w,. o œ ' o o g' j v. ofê * 22 al te l œ zo ja :E D g' 7: Cê = H : H :c c i o :1: <:c uc fp :1: o. s' o. X (! w c: : o a: I oq s :z: j : 7: :1: f! : sq :1:. w o q Gu *< l * j Ho tû. œo (00 'a O0. *0, j l oc j, fhjj & 2. œo zo =0 al : <(p Oo. Om % g. 4to- j o uy P.o : j l 42. (2-, > zo A-. : *= 00 (2'. -n. 1) en *:0 $) *B ', '. $ B o (v o' o * n $: î o' ;:, o o ûq ;:p o : 7:y = o œ op o a = x v D ;;p q. p < op m :0 (n 7: œ o. a o q J$. tx g 2: of * * < o. Ho o. v y. :> o. <.Lj o n. g - l,. 0. tî ï j o. x 110 <0 ctj, ïp o. j j % o. a ja o. g ' cr o. VZD Of j. * * *. œ ço q x râ a o. D o. m o * zo (0 o œ, o y o m z hs? er u (p < o E :0 o y o nu R Cê zo o o g. o.. o * o' œ D (o R œ o o ça ë. o j (0 zo n. o to o (s. nu $: m n. ë. D F zo is ' i ' m zo =0 o o. zo g o. c: zo en too fê X # D B *a q m (p 'q q T = o <! g (0(0 < op v/. K, zo o = j =< op.:4p a. a j g j uy, is g op too zo (:5 j foo g 7 j o *0 1 j al g D< Ooo 1 ï op o. o zo o zo p ja H q a a o q g m zo yj H j s ja j = (g o a op o o jj om o y y j oo g...< j oo g 8'8' al œo zo t2 j 12 * $ 5% in ja :6 p o g o (0 o çp fë. e. s z o o o o zo - ë ex g g (v > Ej H a o s < o o o ucz i) = o cx e. o j a q q o vl.z o o o o c j o ;v o ) % R1 * v çp H o. a o R g = n. o o œ a œ cc ps to o a p Ej a c q a c o = a.0 zo :0 g! %1 'n o 23 V O * (% e. œ p;. n te o o o a o. Ep y' =..1 $ = o o g = o (1 o a o. o.o o i i j?s o : ë o o : 'u a (p D o. o.. o o o, v o œ o yë Ja q D o ï o. * R. = ïk 2: R %.'..5 ço R Ja al < o ' = < v h!. o' < = = $:. = D- 'C' op - a * (9 Gà c œ =. 1 Er M I œ = D op o q D o q.< j En p. D E s. f (2 to p. D o n. te * * D E < D D Lr < D R = < D fu 73 < 7 œ D * (2 9: j R In u fo op o 2: j.. B c. s o = o op a = 2.. 2: 2. '* ' O 'o En ïn 9. :3 F c c: o. o v a = o o :x a' o. z r o. 5 R ïp n. n. :: o çp zo 5 9: m o. y: o. o =' o. o * o. 8 < a en. o : nu o ja < (v = o = o.i.: = o. o o.... o œ (0 D o $:. = u = a a,...n o. o ço zo o o o nu o a, D àl kï J o -e. H Ykm q œo j œ;:j j j Gçx in j R j c; 0.*< œy- j j j B'o *:70. % 'i1 B:o L'tp to' o é -œ G'+ *w P= 17 1 g *:0 1 j B;o 1 I Ro zw. zo *. j m 2$ c s op o' o = o. < o. s = o. o. cx o o x 1 o o' o. < op o o N = to o R 5 ' zo IT op o o,< m œ ex a œ Dcx Dcx m<... n mb m c) m< cà en u' o = ûq o a. y o o j o x.. m 9. % ö B. g o M wo op j a < o. x D g 1. g al Ej zo -4 g ëj o a -0. o ja 7 Z?. # -u. ; j M H pfk qh k! œ >- H g x 1 D j. S * JB v û. % g ë; ff7< c op a. o g op * o o q o ' m :::: q <m om j j o oa ''é,. j op u y is k j j j y y ws oé om j x î J ', zo zo * YZ R' 7 zo op c) o zo s. (1. o ja o o o. R. q m (n p t/j m o o. j 0- o a Vi O H * D H x $, s: % :7 0: :4 :0. o 0. œ g %. s. D Gk o R G' 'q o. o F o. %. s. = a nu =!4 s. < G' G' R G' o u i '- Wel EF H œ o zo * ' 'J a fj ;$ 2?. tom (3 7 zo < tj o o o te 'Q. q çp fo < zo R. oo. al ûj toœ G' œ 5 ' m K A, œ 5:. ë,-/ n. o.= Ja vg zo z o q o zo of?- R < o z. 'J.:. ' Oj?- o o o zo o. s. 1 < o z s. o z ï p. z o Ja. ïc'!p- o. o o.o l, D o. F te œ Er o o ja o q o ct o v = B.68. o... o q o to o o w o :0 o œ,. u c m G' = œ< : j g n. of * D ja n œo o p = o < a zs o o. q, o :0 o e, =. u, = n. < = s w = < $ o fp Ei op a D 17 ' D. o. x o o o cr Q (0 zo to g o to (OB = zo * o zo * 0. 8* n. o o' o R. fn > :0 o zo g' 1 nu $: Ja zo op o to o q zo uivt o op = q o... o fn o. a o qh = te o. * fn o o. te $: a œ = op :3 c 5: ch p4. o o o < m o ï;. ou. ja (>, n r; H = q70 g j zo o nu D B D ï $, XI = n. o. 3 S- ï.. q. er g! X1 D o, ; =. o D j o. = te. zo 5 (02 ' o D. œ o.. (n e n. o zo = o o (& o * m 3:. o. ze o v o q o o o = c î zo. œ o R ;. te H 1 o r; o B 2: o o E).0 al E No i % (1 is c zo O E) '+ < H Ck E) Eê H j? ;t s 55 ' œ 5 $ s. ë. 4 a œ= :J n. (0:7 o' j I Al = œ zo çp o. < o n 'G; ' t c) E: op al ' m œ (9 Ro * D Xl œ te 1 zo R 9: % œ j zo o 9:?; s R; o P o ë- 22 Oo :10. zo Do * nu = Is R. Do P- ZJ Do Do R zo ï g Do 11 Zro Oo ï Sla XZ I ' P < m œ = o cz en f,, zo o c 2, =. o g (o.(j ct c v. o. o m D œ 5: = o' E R o (4 < q H,% a a s, B zo o is < D. H!( t H o = H o s; R a q 'P- Cr :0 57 o. D < 6. en m < œ < D o < :6 zo ç œ o u v o o op œ lz a a al çp n. û) m. z œ (5. œ o..!?, o. nu op o gk c o = çp m œ < x > o R c) Ja. :! œ = R 5 zo :! o q. o. v o = 4 uz < :! o R $: zo 4 Sl : <s H o o > m rt n. = s. D a o o. w o u. cx o o. < o é m < o C o. n. o n. O o 73 R. < n. o = œ 2: zo D = q m. a zo O D (n m o o e o o q n. D o c fo o œ n. r o n. ; o. < k. 0.. oo q zo zo a!. Q Xy *0. R o. :0 R O!?- j Oo ui * j o. R 0. o. q.,0 = 61 P. = R 73 i n. j o. o œ zo o. $: œ = x. in o o. e. o te a o 81 o 0. te o a o ' r o g' m m?2 o *::, g' œ cx y. < < * op EI H = q :3 a. o s o o s: v x o 2. x!û. c' s < 'J'- o q 7 :41 2 q' a = < o o o er g zo * o a v o. m zo j q y o > q :0 q q q o' q q = 'P. S! 1 q ' N op 'F N cx N q o. No # = % o B'. zo, c' g < a zo çn j zo q. (. o.o o zo so j (. o. st zo g o. o. o (OR zo zo a! =c' fê R g c) a q o w. zo H * z, 6.8, ûl çp op o ja fp.. o..0 of o. s. s * te o D c m. o. Om ua!:. o.'2: in o ' x u- n. ço ; 'R D op = R o ë. o u = w. = s q o o o t. ja. 10 q. ' o o.o ûh = 5 o = v q a A, * ja 4 op o # o o R œ o. D q.;4 *= v) o. o g o. u o 0. c o o = o. o o. o. 62, o. o fp cx 9. s. zo R. x. a q o. œ en î:t o o o = ja u. = ja o q al ja o o c' m 0: j ë;! j j, zo zo zo O'o. o Ré 'ï'o j ' R'x j. ). j j ny y. Rw. j j. Q=. oo, oa. op j. j JJ :..! zo tr o (p ja. z o y: = o s s : s o o o = * B = j?s o. z o o fp ::x œ n 'n = o rp $1 = = œ m a nu = = en œ 5* û' 'R zo g? D n. en c) N o o g' fy ja... =... o. à) s. (: o. < e. w. w nu o 8 $9. o. B 15 zo B zo ze o. o = = '+ = :. $0 '+ D :0 çn o. : 1 a œ o. ja o n. o o p o y. e. c' ë..1 o. o. o. o < o < o <, o o o, c co co En E) B 3 E) H < < < < < < < < < < < I * op z, ( ja çp a. R R R xwr s ' m O - W 'A. S m %. * x..x x -x g ;g g. p.s -w :.s a : = y -a :. y œ u -œ. 'm 'o œ s - o à; s =m s s (j g..5 o a s s s ja s a m,, R (0 4x 0) a rt en.. %0 rr. $ -k.s $; zo, y; s. yy,.,..,,... J.,h3. o o o o o (o zo o nu o o o, = a = a ;:î = D rt 9 sto -* x' ïçl w of P; P: i :9 rw (9 ;: ; ; R: P'. '.. û' #. o o o = =.. a -. '-a.....' o p. to. zo p.. co. co.., a.$0... =. -.. p. œ te 9 -% Nâ O.$x.c1 o 8/ TY 4Y TY g 8 gx gx gm gp 8/ * o * B op 8 * i fp 8 jt B op a ïp i) œ al m i; m ë) ja E) op o œ 'o. q o 17' g $' o i o g! g E& o g' o 14 o g g E& o g? g q o là j) s œ s op s' s' op s. fp. s. o. 92 s. œ. s. o. s (p s. Q zo Y to te te te zo $ (00 fz zo te (00 er (0 (#.):3 ï, to (2 (OD te to te o (2 = t tz t- c. t t t t t c. t. c. c..u #) û) fb M û) (a o m o o o o al o û) ' 1 % Z Z *. * Gà. D (: (p * al *. I j * NJ.. q % ' 1- c c. = t c. (-. t t c. u. u. c. t ûl û) m û) ja û) m o ja o ja u) o o E: K op kq > :c s' er. âr :c :1: in o y o s. )r m< )r u $:$: > o = Dn. 5 $'?y s. iy j?s $?. ky œ?5. ch g' y. zr- y. cà D n D 4 < z < z iy. o..0 G.o n.o y j q j.!1. E! 2. o' = o te o o, 5 o < a cà?; o -. o o o w. w 5 ta œ q R : zo n. E) c' j é sj zo j j R, çp R. o j j Dcx fn om o' c. o (3 en <.. op = 15 :3 o c v ch o = (0 t. : u. to p- H ût m u' ' (5.. in = m P- 62. û) œ ûh o. q o. 9. % q te o. 6, al H 2. (v G G D B D = 55 op o 9$ 5 (p R D D,.w.., n. op zo o o = E j R : a op fo v!/ zo zo Er cà te a ë ï = ja yf ë fp t œ œ O D -' o. op Pk K: K -. < zo D D en R. to E) H ja = B;.. o o H q (p :( o. R R w' (: j œ (!. o (o z c ï œ fp < u. a œx <g. o; H j p Xto (1, (C!. <s. j mw- Ro. ja o o o o s -1 ë. R. :0 B: fp c) n. D a. =' ch u ze o. y! (: m o v op o o.,.. = m o to œ o :é ë. t o. D a :! = = ç' (> zo * op = ' :1: n: * 'R M D o o :D tod % * O = = n. u' to zo > q zo o = n. EL o. o 5: D = o. * L rp (o a op o > R fp j P: op. o' o =. o!! çrq -, of a om j gj n a œs- o j t Oc 1 n x Bçx ja n ' E) ( D (& ja o j R fs. : 7k s q q u. ï (4 zo zo zo o. o. cx j o Ej p. o op * D o p. ço o œ o 0.!2. e. m n. o zo o. o. o (0 o o nu n R o. (è œ o. 1 u o o R I2. y k o o o. o œ 1) :1: B. o z o s. CL o z 17' o. o R,. û) q o = T o o (x zo o. ug o zo er q (p 7 in j o zo a w. a. çj o. w q o ja > al 9: = o zo œ o R NI (4 n. cu Gh œ l D (p < H D!2. CY * D EN < op = D te o. œ n. cx > EX 0. œ q o. e. o (4 çn Q. n. z :, (7) o. n. e. o Rj. e: : 0. o. y. is o. R o. to 0. R o ;: m = y. o y;. c o. H H + o s ja cx cu 5 o. a q o R j) f % zo o. R a is y; (OD o. o a, a o P. 9. q o. œ!) o. q q = çn (0 te j 2 m O cx rp < (Z :3 œ zo *. à o q te > CY Lï (v C0 B ' :7 = = o o. 4. t y. (0 op e o a > o c* t (4 :0 o a D m 0. c ; yx 67 m o o te,, n. Lo o. :0 o. q,.1 Y hd o iê zo œ % 2-, a 17 (7) ï yz n. Er R. :c = = a ïp : =. = o. :0. x al op (v (1, ho zo R H o * to D m o op > = < * te o H to = *= < = o * H a E) R œ op o o % o zo q o. 2: p Fo m s?- * H.. 9- > D o. * g q R $' 415 EB op O O o E) o. s c > = ja = q. 3. n o. o lç ïl u o D'o ) jo.s çoo o g.0 y op yë, o. q ws j (1. ja 0 zo a = en = :0 R = m op o > o (0 * o o. o n. < g $) o a: zo = in op 1 H fp ja Er vg (p is E; a (17 tu o œ >' R q o s..0, in = œ = = i; o o 5 (:0 o o > fp 0- H a œ o er < c te ca o. $7 op q < œ çp 7> 'o ;v û) is en o tg ë; > o o a (7) w o H. ' (n u m o ï (7) T o o o. > B 5. :7 to n = a r: o er m o. o. o R: (p is -* * = O P o tx o o L a) o' q q?f z c o q g e ë) D < w. n' o o. % ib-. o * T m o. o m g B a *?1 < iê o R: a in. H y. z o 4 c) ' er -œ en o cs is :3. :-6 O p R!2. n =?i o p c s. o. :( :0..(p o. o ;v o g: j F-à o : : a. o u (20 a H o o,.z w. o * a * 3. o o p = o 5 X >%- fd o P. D = E! o n o -. op œ - R (R Nu SZ o CD P' œ

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 10 # D g1 ö b # (o jà (0 jâ m * u. px o. (0 ja = zo (0..x j fo.a x. qr nu n o..x û! o m a m = o çv i; op in = m, j = q. p o o p w. o s nu q. y H p ja p g a p. in H u a tr ià- o' ig 2: yj tr o n er. nu s j o D s < m en o < o < zo mto R m. o p o u m o ê. s: m ja j s J S 'o J j op om j j J om tr : : o. '-su y w -m j :E o. mcx!:1 zo o al zo j :E uo 1 r/ N6' *. 7! Q D O *10 ZJ ug.z, Do G'a v!j, Do xq j Dcx ' Oa, 1. ï *:0 D.o X< i! lx -t: nu Y ' B: (9. fj :7n. j j j ' *= j, ja j, œ o &'hw.. x o ch : = o o. q = o o s. = g 7 $ (v o o o o. o xl op cu = m o :0 œ o o a op = o n. o. a o œ a zo o o. H o - H a o < o o < o o = - D. tj cèo is 1* =.0-. o ja o o.m fp.q.(9.... o n..e uj (a x o Dtp Go f?- H.x.x f?- H a o < Dto o < a y zo zo, e- ' = -'œ 'é g uy to. w z ja.0 ja w. j g u.0 g w:o s * 9: g. ja B; œ '?y M * o M (9 g s- :0 j. o o' ja, : a w u.0. o - w s a o w..0 CX (OD o < (077 Go < te Rzj J n. Do q < zo Xo. = 04 O E1' q Og I ; i' Ck B O Qê iê m c * in c) o. j o : q o ûg o g. z a g. o g u. q zo o.a j z s, o q.s' y j œo Qé a U! ' g, H j ï : ; H ''= D -œ k D... m X: b o.5 ö $1 '..ju..o ow. v o =m s s çp o ja z =w r0. o (J n. 77(0 g. œo Jo zo zo o a t Pu nu œ q, x. ' z q = er q c) w. p; p. o is o w w < z w o o = z s j u s S. zr q R. = 61 X O o. ï O o. g X t ë op ' o 5 q q. 'o H sjj o o o. = (0 q q op o. q D ja o $. o f: z c I x = :0. = o I = o. op o o s: sy zo ûh (0 e: o 9: / a 2: % %. P., ( 62. q œ o o = o o. u (p o x. o o œ < c) e < çp op = % o D hp is V: s $% D o :! R n. = o D o = op * zo o zo o 5. a D = (Q a y O op 2. o o < = o D Cr Cr Er te é o zo * o H o o F = o :3 < zo c m Xt u 5. p. wo: 0. j P. j P-, œ- 'q <n uju : 'q <: : n. o.- D q. < o =.:,. w zo fg.0 ((à 61 u. m = D o.. :3 j $: u' 'é op œ né o o j y o j j u, 2: -'. o ç' œ ''''-o = y. < o o ' g o' g: o er g: = R- v Rt = n n (p s (p o.o. D n) 1- Q < :0 o j o j R ug $ 9. o v P P. o * j 15 ' n.s œuj is. j l. j O.o Rn. j fà.o y of j (oo ' j l j j ' I zo j it< 'o. Xo. j 6, ûlj ', OR ï Oz j Djtj j zo Oo < H fu < B o m Rh fp = ja o. < = q j o m a q r a o $,. o. o j zo o 3.i > = o. < H p..a o o o o o (u g zo B o n. $: B ë,u = DE D o o 2. in q D o ' o j ja j y yj = s. c x $: m ja (0 o o ja (0 y. = o y. = :0 E) g m in o ï o g m :. om n Nu o k zo ja Ej a o. w. o zo x o. o St R. St o D w < D $ = o... R. =. o y op (o s o. o. s o. in o. $. 2 rx < LY * Of R' m œ g s ' (p Cr $* R D * O D (n œ R (0 o zo o o O op p' o er œ. (9 = > tq o o H. o s. R : o cx ë H o o ë B o >! H o 7a. H =. zo B zo : 2. = 5 = œ te a a 3 e; op.8 p D.0 p œ o. = * 0. = ' q (OD $: o. l C b Po (: o. Cê 5% B I 1 o <' n zo 61 rt j zo P- 2 j E 2 zo o (0 'q o fo 0. o r op ;) s q a o zo a. ja o j n = l o R q ja m en o ûq o zo o a. o :0 çp a. o q o qr o o o. o o < = s. œ op fn œ.* % H =' H fo y.. zo o = nu = o o 'o :0 43 n. àj to œ z JD j o s; 23 nt q' R x, œ= o o. < fj o c' a G œ = '< *. = * K = < i q ëj (0 :ç. H o 0< o. o 5 ' œ < û) > nu m =.z a * ' E o o = n: o a < w. < zo < q 1:. cx q St * < < xz zo < s. < N! * o x o. o z o o op ja m-mm œn oœm Ro xpx mo, I n ooo '=u xr>< D -<== G-m mg-o -o==c jd-m -a-< m;'-m moucom œmm o on m c œc av <. oc mo= q o of oob L 2 Booo om om OBA aamomogx oioœ ze R a q c ï op j R œ 7.3.0: o. = z m te o o.. o o j nu o ja o o ç' = < R. = < o o' ût *. q $2. % o. lt o 1 s; ja a 'q g -. g: = o q çp fp a (p a. 1;. (0 * o (p = H x' R q H u' o H.y o œœ A*y mp.. <xc D. Noo. 0&0 Rmoo * o j m D ja o =.p q s q 2. â' 5, 15 Dcx < E œ1 X 1 n- < w (0 o $:. zo < - <. f: q o ij o op p sj j y, ïp To' op = q. < q. é 0. op (s o œ. e: n. œ o œ o A R rt 9 St î l ï * op t2 ' o D % 2 œ O :D o < X..8 Pr, < v- ' H. en k ç- ' o. o. o Sl v D N j. < j o (j o tr ' * = û, w: zo 1$ j q 5: o 2, * 7: cà 5 (p 5 (o a: v to op o.. zo û) a- D o 5: e a!! ë.!! ;v o a- o j œ j o R œ 15 $: o!, o = ' * o ; o nu o: u m n: m a o o aa u ço k y. a. q zo o. q a o o cx g. =. o : ON u. o o o o o,.2 o o.1 o : Rà e = < fn ze < N. * Q: o' = 2! œ * D R op D * $: < H Ct û' œ * fp ta $: CL D op q2 D CY rp te B ût m op * m > <. j fo œ o Ea. c' s : of o a û) :0 a o = o a n. o. s H a a :0 to zo (0 m o œ zo y < u. j ;m $ œ ht 9: O 2: œ v.% O P. B $% 2. * O n. < B. D m = q w = o. m D *0 op o œ o * o (v o op al o. x D ze $: q :3 o œ œ CL te ct O o o < 0 <. g o G. O O D O < M < < XM R H H H H H I œ ja œ j œ j?s R R R x m x x r-. a, s i; $7 y ;4) g RJ m o 71 o 7) O (00 1 (00 S tfj *.0 g' œ5 g' (0o R, ' H (c5 ' gj (0o ' ', (Q $, A t $; = v g $, tg a, -4. l. $, ', = :0 = :0 > o :0 u o œ = : c; ïg (9 (9 (FI Fk t9 n ç! c te = œ ja o ja.. q œ te n.. o o nu û, = 71 n. œ o er o R 13. p. ;7. 0: R o G p. ût p. * *.,+. zo xz zo bâ 'o 7 ro r.o = zo je 8Y Y -Y 4 gm gœ -m w gy a op a!?. a 2 in op a ja a j?. o î a î a o o 14 E) q o!s. $) g: y q g m. o g!, g g.. é) q o q o. 5 5* o = B =œ o a zo sœ t 1- c. c. u. t u u. u t 'D ja Jw x o o p u) o p p û) ' d 03 H Z H Q! Z *. çp (n a o ' ::1. iv te o o... œ j yj gj j j. t m s). i % % q Fk q ' t- t- c- c- t- 4- t. f. c. fo û' m $ ja Z o $: o o R m q. (7) û3 (7) $7 ç( o (:7 o o ç: (7 (:7 r < '. St. '+ < œ = $:.7 œ m m p al = (0 H. R. R. P. D' :3. (0 ct te œ zo zo 77 :3 ïp œ œ çn * op * 4 * < op (v EY n' (Q ZO D F B O H H O û'.,.. œ n c) o q o o R R 75 is l 15 = o r o p. o o o. 0. é b' R œ R R R œ œ o c) œ o n. F+ o E) * * te *. *. = = = = fn < ;v = = p;. S c D op * R (p œ '-J 771 zo Jv s- s'. a o o o o zo zo o o o s ë. pp m op o o a o = a y. j?s g a a a ï 0. o. n. o. j jt fo œ op o m 4 q a z o m N op œ fp > :0 a o..0 o lp. o op 'n y < m o. o... p. a a- 9: 2: 2: 9: :( t: o z o 'o '+ + e+ ''. v R. j x) g!. too l œ * a o o o o m v y. u: m o < o < o a < j; qx o ja (o:o (px zo j',, ûja zo 1$. ap j a, j p o çp o o H cu zo s a çct < to < o $. ; = ja B zo œ zo * Ehpy w j' o q Dlu œ D 1 = P :0 P ' 5:. op < B I2.!?. R n > p; = al < (7) : $: œ:a 1) 9. % 9. Ef œ '00 Hs ûl 92 op o. u. = g. o ja > o m m g ëj o j o (7) cà = o 2 o :0 o o = œ =. û3 0. q (0 * PC i5' O D rb O * < O CL fh K..0 nu D y' m > R R D m = < < R B fn Q P 1 (D O œ, E D a 9* 9. fn E B cx o D o of ' o o ' r.e M = <...x = op q * r' q te zo n. = of o,. < o o o. :a o Y Y :1: q ja o z < o = =. û) a o m œ o s: zo 'n = Ja o. o ;) n. to E 9: ' B kj m is ' op vx--n :7 o w D g' o :-' P 1 > $; * Dr (D D uïn, m 62- < çp' z o. q Ja er I z, x, q p a c, = œ.e 15 ' = te Nu wf:k m o œ ë! m = fk n' c) * ûi 5 o fl œ op o. D D œ cu tu = o vljt R H tx D op (p n (:1. D o. o fn v œ Pu 7+, op = o H. o ï (x) o, z O D : m X q7 -. Z o O is nu = o. en Er O o œ SJ N CD œ

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 10 H jh (tà :6 à. zr t = jà y' jk to w; x- p ë yx p < ja o Ja o n. sk. 57 Jï o m û) o o o..0 o., o œ fp o o cx, q. o ja aa D g. j!t. o' = o.. a zo o œ œ a. % E! q 'ë œ m o' o. < En te H < iê 0:0 q : œ : -. 'P. b! '-j$. ' : w = al e'w x o 6 < ch o * = o R = o. * : ' A m < *:5. o o cr j' op op çp ' o i5' 2. ' ' o = <. < tn. q q. û' o m o a B. te 9: o u5 9, > o s n. q o.. 1/2 o ja u a. ja q g. D gp. o R: o.o. ' te '+ < n. a op n D œ v u :0. o,+ m. œ.. )R. o. o a o q ;r 0. ; o o. j u' s x p. cx n. o. y = cx D o j?y (n m o w 9. u c o cs o o. o. o E1 ç zo œ '* n n. O c zo m 'P op fk zo a. o o' cx s q? x! n. o zo. kç (Q.. in o = o (7 o. * B * * = œ te ((a G. te o o' m o *.0 o!p- = o o. =. n. u. o a o u. c $: m m. = 2, '* j' o (o o H o. 00 o zo (9 R 5 q. in :3. * 5 * te c? nu fn op. 9 O : ' K. < O o Eê zo mw D= g 50. P:fp al * Y p- j ë! j (p ï 61 - R ë q >! j zo v v ch o œ = *= J o ët * :0 R * (Q. œ D s (p = v. n. o l um œ *.0 œ < (7 3: (2 (J' 8. M.lw qtl o D s: nu >. œ = n (o n. D R (h * zo * op s' ;e te o en = m.0 q. $:. c o. o op œ ' < al œ o D op < k = œ œ i is o g, o D û) H * = R Er y. a. œ G to 2. zo v to œà 2. E1 m < s D œ al c D.ç o çn w œ o = o te. m = ct = a œ œ = u.m o. H œ En o' zo op z m R $ 62. : ' $:. t& to g D zo o v nu D ' q P œ kç.!1 o x!. * m. o E) > nu 7. o xa = T 1 œ. p:. ZT q. œ 'D * q ï k Kê (n (0 D û) D :J () o to * q o qq 2. g' o o %.. 0- < ja ë. q <s o = a, mo., $1 > 41 a.z = R. = F $2.. ; û1:u :0. a =,. a %.a o o 5:. ''* x R ë ' = o. is $2. o (â c zo o. % œ o R o. zo o s = o o op çp o z. c, c = : ' op = $ o m o o. op ;v z g = o = ja v) < o ja = o. o * m o. t7 o * o. *. w 177 œ 5 zo E; = (v <. 1 :0 'r = 2. o = > n. =. ïn D. zo B ' R. c o. zo zo. zo o ï H Zo 3 o g o'. q. O Z' œ = = o o. k- o œ, m a fp R o. o. * = fp ë: u. < g: n. z. ugl o $' y œ o o $$ a o. p- o 0. o a :3 x. fn H j = = (. D H = m R' z < < té j $0 o e: ja zo t < g fp q y ûj x (p j = '2. c % e, $1. o o o zo e 17. R. O = o. o a n. o. = q = s m o 0. % c, x œcx o. ë o o Sfj. = 1 i., zo q q zo is ë!. = o c' a3. :. p q. o o y- q w. < s o u = a E) = R -. N.' = o... o o o. te -. zo c o.o.!1, ij p ïyp o. n s. j q jt Xa j ja R E) œ EI q =.: w hp o o.. o g ' c) * >*' o < o B' * m 2 u, o (v o x o o. = w o. o s = = o u = o cuq :7 o œ * R ' 5: q.0,7 7 $1 EX * Er N o o. o a, =.0 u;v o % m o o a o ze a œ ja o o. zo *, = n. o g! m s û. = œ -+ œ o ' n' = I =' 9: 9. aq :? op ze En $ o ïn 1:. c q n. c' Ey y- 0. o. H o é = g: St cr w o n. Et Z œ wm : c B û' < * q * (9. * O = D. o l <(p n. = ' i bb *:: 2- :3cx y 7!?.. D 4. Tœ Is A > a op < 55. = :0 o o y o (0 $4 D' o (n o œ zo,.< = = o jo-x n o a o < v o j in op o o $, s o. o o s. zo o c) w = kj m :0 o. q m a o' s. $). % zo œ m o. < c (5. = te = o œ *= h. = :.. o œ o a = s is w y. < a, q, œ e o m,.g = w. nu o. o. o o o o o. E! n o <. '-' o o o < o C: --- r; e-x. H R En n (7) 7 ë) ë) <. m ja o $,. o ja R R. R. %2 w w oïon om o p: p op o o om: : sœœsmœ œ zo o zo ooo om.. o == co c l=m o yalcmolcul s %m*îm> Aom ''* om îo m.'>l,'.. '' oao*ob*upœ 0 * * *>* œ *,. p ms o p p Dpoopoporo=p > :9 = R = q -x q = (9 = (9 -x q '!? = œ = q = œ ç!.. Fk.,' m w o. o w cx o 4. ck o o.?x o. o.s a o. a is p. fp o Fk œ o p. œ o # a. * p. o o p op o '> o W o ze -'6 %.. o = = = o.0 to =.0 u.u ao.0 w. to zo zo to ja 8. o b' a; y 47 s -0 g 'u g x -+ w g al g w s a; z a œ a z. E) ja E; m a c, a î o çp a o in œ a -.0 K. oo q o g?, o w, ja 14, o p) g ë& o g g ë;' o y. g q. = 15 O D * D B O 5 ' œ.. œ. ço Y zo te zo $ ço (2 zo Q (0 in l te (0:1 (2 K! ï' al (p L'- c. t c- t- i- t- t- (.. t c. r. 'D te.4 a m o u a u m o s û), 0.1. Z Z Z * :7 * * * ' te fd o * B I 2 * Rt. I Bl % q ' t- t- t- t- c- r- t. c- ç. ;u > o o m m x 2: Z m o (p fn (7 *. 0< O ç =u 9 1 0< m m o ç of m - op. a oo m o o <t B s *H = o <; = D a / zo o o p o œ ze a a u. == œ = o o o œ o = == q = œu R o. F w o a o R o. o o w c = =1. > G$ : a = c œ$ % % B œ. o j s m q œ. % > vx a x i - er o a z -, 2 O i; -. o u je o =m p p..- X I H l 10. ë ë? ' Oo N zo E; hk m ï X' O R. ë- fz 7* ë' CO U' U' < * < E) a' h: B < O O O ch D rp z,.s o g. E) œa om m n zo œ s. a o,,. o a (p c to m is is ë; m 'D * R. D' q te c) z. o o' n D ch > œ D 2 ë1 x o œ 1 m v *. ' o o :1: o.ft o x )R. $: 23 k en = q o s.0 q m o j o E1 (ç7 o. m zo > sh u = o 91 m of o =. R < ' 3 < a : :6 en St (n o op o y o o Ej < D u u Lx a) 4!1 I 4?. zo ' (0..$x $: e o I s çk k op o ja. sy o ja > op op o û3 H * O O B ja o' * R: = o' G3 * * * çp * :0. a q p o. u (p o n.. mn o o. B q * ëi o çp SD B n, o a R op t:h a m (n q 9. m. q P.. o = p. U fx. r+ o zo En :3 n) çu o. o te. en 62. (Q tjn :1: 5 o v B' o al ro *9 nu zo T. = a x) m:n c? zo 2: to î - -' ja q f.o o u. zo o.0 zo 1 û' z * F z!- * St < tö ï r œ c.. al (p s m I s < g z. u< (7) n. * çp o. fn y, o op o o w P œ a p (p Wm Jt <.0. (D G :7 n c. o û) D R CL o o. Ch O fd.ul 76 O F'à (p G) D < O O I c o zo te g s: en CD & œ

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA1332368/0004 Datum rapport: 7.10.2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA1332200/0002 Datum rapport: 24 maart 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Herinspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen EN - 1 BRAND QUALITY Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldenzaal bij

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel N I V O CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Herinspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen BRAND COMPLIANCE Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wagenîngen bij hun

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA19832188/0039 Datum rapport: 19 december 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Inkomende Post

Inkomende Post Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 Gemeente Bodegraven -lleeuwijk T.a.v. Dhr. F. Kubbinga Postbus 401 2410AK Bodegraven Beesd, 13 maart 2014 Kenmerk: 2014-1003029 01 Betreft: Definitieve rapportage

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Ministerie van Infrastructuur en MilieuI Directoraat Generaal Ruimte Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld bij hun gemeente op 17 maart

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen r Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Barneveld 25 september 2013 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel bij hun gemeente op 2 december

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo bij hun gemeente op 2 oktober 2014

Nadere informatie

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom > DEKRA Her-inspectierapportage Wet BAG Gemeente Hillegom Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch bij hun gemeente op 12

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen bij hun gemeente op 8 april 2014

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen M Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen BRAND Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Wijdemeren 3 februari 2014 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Deloitte Deloitte Accountants B.. Sint nsweg 20 5928 RC enlo Postbus 236 5900 AE enlo Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889989 www.deloitte.nl Assurance-rapport Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Bronckhorst 28 januari 2015 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn Vu u R F u K j v L c Jc qu y c A S 1 A V b u V V V V V b V V u j O u b u V u G j SREVE LS V S S v j h G v u jj h Zu V S G G V j u y S uy V O D V zhu K LEEFVELDEAALYSE LOEOF AREIJK K RAR RARK ERAR ER E

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck bij hun gemeente op 18 december

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 20 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere bij hun gemeente op 18 december

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Aalten 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393 20 5-10099393 N IVO Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 31/2015 Datum : 27 februari 2015 B&W datum : 24 februari 2015 Beh. ambtenaar : Joukje Tolkamp - Hollander Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : definitieve rapportage

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

In het kooklab. Colofon. En verder:

In het kooklab. Colofon. En verder: C ï - j M TIVORO T- j ZM M Hy y R P W Pj Lx L T- (E) Lx L A W T- F P W V L E T- M Kj M-C ( ) W U K ( ) N P 500 x A j j TIVORO T P W j () Hy V ë jj TIVORO T- E j 2011 TIVORO j T- j 2 I I 3 O C 4 P W 4 ë

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Oosterhout 17 mei 2013 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas!

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas! N C M www P P!! Kp L V! j wj z éé P -j L G F z Sp, zj y I A Kp ' ' F O j wj w Sp Kp P P, j, w z zj Wp V 'Vp' G Hj w z A p w p O! I w j x, w zw j H j w, j x, x V P j, w z w jz zw w G w z, wjj Pw Kp j J

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Vlissingen. 22 januari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Vlissingen. 22 januari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Vlissingen 22 januari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015 1500753 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Steenbergen 19 februari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag, van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen bij hun gemeente op 30 september

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Tubbergen. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Tubbergen. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Tubbergen 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 juni 2013 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het uitgevoerde inspectieonderzoek op 8 april 2013, in

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998 ABSTEDERSCHANS 2 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 4 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 6 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 8 3432 EG kwaaitaal 1979 huur ABSTEDERSCHANS 10 3432

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32 33,19 80.1000-33 33,19 80.1000-34 33,60 80.1000-36 38,39

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie