Individueel verminderd tarief kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individueel verminderd tarief kinderopvang"

Transcriptie

1 Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding Individueel verminderd tarief kinderopvang Overzicht voor en na 1 mei Voor wie geldt deze nieuwe regelgeving? Nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Vier stappen Ten voordele van gezinnen Rol voor het OCMW Welke ouders Ouders die in een moeilijke financiële situatie zitten Procedure bij beslissing over individueel verminderd tarief door het OCMW Veel gestelde vragen Heeft u een vraag?... 14

2 1 Inleiding Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby s en peuters met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) hebben sinds 1 april 2014 in bepaalde gevallen recht op een individueel verminderd tarief. Dit staat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters. Dit recht was er voor 1 april 2014 ook al in de erkende kinderopvang: de erkende kinderopvangvoorziening zelf had het beslissingsrecht om een sociaal tarief toe te kennen aan gezinnen die daar behoefte aan hebben ten gevolge van een uitzonderlijke financiële situatie. In de zelfstandige kinderopvang met inkomensgerelateerde ouderbijdrage bestond er voor de ouder geen recht op een sociaal tarief. Op 23 maart 2015 gaf de Vlaamse regering principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan deze regelgeving over de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang 1. Het standaard minimumtarief wordt aangepast naar 5 euro. Tegelijkertijd zijn er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. Ook het aanvraagsysteem voor attesten wordt bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest ontvangen. Organisatoren van kinderopvang kunnen zelf vanaf 1 mei 2015 ook in naam van de ouder een attest via een specifieke toepassing aanvragen. De rol die het OCMW heeft in het kader van de toekenning van een individueel verminderd tarief kinderopvang blijft behouden. Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen, dan kan het een verlaagd tarief aanvragen bij het OCMW. De mogelijkheden die een OCMW heeft om een individueel verminderd tarief toe te kennen, veranderen wel. De wijzigingen gaan in vanaf 1 mei 2015 voor nieuwe ouders of ouders die een herberekening moeten doen en vanaf 1 januari 2016 voor alle ouders. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters, gewijzigd door Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief (goed gekeurd op 24 april 2015, nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad). 2

3 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang Hoewel het inkomenstarief in principe al een eerlijk en sociaal tarief is, gebaseerd op de inkomensgegevens, kan er in bepaalde omstandigheden toch nood zijn aan een afwijking op het op basis van het aanslagbiljet of inkomen berekende inkomenstarief. Er zijn in de regelgeving sinds 1 april 2014 verschillende categorieën opgenomen die ouders, voor wie het onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen, recht geven op een individueel verminderd tarief. Hierbij wordt gekeken naar de situatie van de ouder en/of de situatie van de inwonende persoon. Dit is meestal de partner. Vanaf 1 mei 2015 komen er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven bij. 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015 Volgende situaties geven ouders recht op een individueel verminderd tarief: Voor 1 mei 2015 Vanaf 1 mei 2015 een ouder die leefloongerechtigd is Een ouder/gezin betaalt: betaalt het minimumtarief voor een 5 euro als men leefloongerechtigd is. opvangdag, zijnde 1,56 euro in euro als men leefloongerechtigd is en een opleidingstraject van VDAB of OCMW volgt 2. Voor een pleegkind wordt het Voor een pleegkind wordt het minimumtarief van 1,56 euro minimumtarief van 1,56 euro toegepast. toegepast. een ouder die werkloosheidsuitkeringen ontvangt krijgt een berekende inkomenstarief, met als Een ouder krijgt 25% korting op het herberekening op basis van de minimumtarief 5 euro, als de ouder of inkomensgegevens werkloosheid. de inwonende persoon een voltijdse werkloosheidsuitkering (min. 6 maanden) of een faillissementsuitkering krijgt die nog niet gebruikt is voor de berekening van het inkomenstarief. Een ouder krijgt 25% korting op het berekende inkomenstarief, met als minimumtarief 5 euro, als de ouder of de inwonende persoon een 2 Dit zijn alle opleidingen met arbeidsactivatie tot doel. Attesten worden of door OCMW of door VDAB afgeleverd.

4 bij een daling van het inkomen van 20% ten opzichte van het inkomen dat werd gebruikt voor de aanvankelijke berekening van het inkomenstarief heeft de ouder recht op een herberekening na voorlegging van de nodige bewijsstukken. bij een moeilijke financiële situatie heeft het OCMW een rol. Een OCMW kan beslissen volgende tarieven toe te kennen: 50% van het berekende inkomenstarief; Minimumtarief van 1,56 euro. invaliditeitsuitkering krijgt die nog niet gebruikt is voor de berekening van het inkomenstarief. 25% korting, met als minimumtarief 5 euro, als de ouder of de inwonende persoon een verwachte inkomensdaling van minstens 50% heeft of als zelfstandige verlaagde sociale bijdragen toegekend kreeg (min. 12 maanden). Het inkomen van de andere inwonende persoon waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht voor de bepaling van het inkomenstarief mag niet stijgen. Een ouder betaalt 3 euro als het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager dan ,56 euro is en als beiden gemiddeld 19u per week werken. Een ouder betaalt 3 euro als het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager dan ,56 euro is en men een inburgeringtraject volgt. Een ouder betaalt 1,56 euro als men een attest voor materiële of medische hulp heeft (bv. van Fedasil of het Rode Kruis). bij een moeilijke financiële situatie heeft het OCMW een rol. Een OCMW kan beslissen volgende tarieven toe te kennen: 50% van het berekende inkomenstarief (minimum van 5 euro); Standaard minimumtarief van 5 euro; Laagst mogelijk tarief van 1,56 euro. 4

5 Samengevat zijn er vanaf 1 mei 2015 dus de volgende mogelijkheden: een reductie van 50% op het berekende inkomenstarief (het OCMW kan een ouder vanaf 1 mei 2015 o.a. het recht geven op een individueel verminderd tarief dat slechts de helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief, zie hoofdstuk 4); een reductie van 25% op het berekende inkomenstarief; standaard minimumtarief voortaan 5 euro uitzonderlijk minimumtarief van 3 euro; laagst mogelijke tarief van 1,56 euro. Het standaard minimumtarief voor alle ouders is voortaan 5,00 euro en niet langer 1,56 euro, ook niet als een ouder 60% betaalt omdat de opvang 5 uur of minder duurt. M.a.w: voor halve en 1/3 dagen wordt in alle situaties respectievelijk 60% en 40% van het geldende inkomenstarief genomen, met een minimum van 1,56 euro. Dit is afwijkend met de situatie voor 1 mei 2015, waarbij het minimumtarief van 1,56 euro ook geldig was voor halve en 1/3dagen. Vanaf 1 mei 2015 is het standaard minimumtarief 5 euro, maar voor halve en 1/3 dagen kan er een tarief worden aangerekend aan de ouders beneden het standaard minimumtarief van 5 euro, met een minimum van 1,56 euro. Vb. Voor 1/3 e van een dag BKO, betaalt een ouder 40% van 5 of 3 euro, met een minimum van 1,56 euro. Vb. Voor een halve dag kinderopvang, betaalt de ouder 60% van 5 of 3 euro, met een absoluut minimum van 1,56 euro. De meerderheid van de ouders kan hun recht op een herberekening van het inkomenstarief en dus op een individueel verminderd tarief laten gelden zonder extra tussenkomst van het OCMW. Pas in het allerlaatste geval heeft het OCMW een rol (zie Hoofdstuk 4). Naast de tarieven wordt ook het aanvraagsysteem voor attesten bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest ontvangen. Voortaan zijn er 4 nieuwe manieren om een attest inkomenstarief te krijgen (zie Hoofdstuk 3). 2.2 Voor wie geldt deze nieuwe regelgeving? Vanaf 1 mei 2015 is de nieuwe regelgeving van toepassing op ouders die nieuwe attesten inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen. Dit betekent concreet: 1. attesten inkomenstarief die vanaf 1 mei 2015 aangevraagd worden voor kinderen die in de opvang starten; 2. alle herberekeningen vanaf 1 mei 2015 voor de bestaande attesten inkomenstarief. Deze herberekeningen zijn nodig als: de gezinssamenstelling of het aantal kinderen ten laste wijzigt (bv. een geboorte, een echtscheiding). Indien er vanaf 1 mei 2015 geen wijzigingen zijn op het niveau van het gezin, het aantal kinderen ten laste (ongeacht de leeftijd van de kinderen) of geen

6 berekening nodig is omwille van de leeftijd van 3,5, 6, 9, 12 jaar van één van de kinderen waarvoor er een attest nodig is, blijft het tarief gehandhaafd tot 31/12/2015. het opgevangen kind 3 en een half; 6; 9 of 12 jaar wordt (enkel van toepassing op buitenschoolse opvang die een inkomenstarief kan vragen), het individueel verminderd inkomenstarief na één jaar vervalt, een nieuw individueel verminderd tarief wordt aangevraagd. Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor alle ouders. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd, dus ook op 1 januari 2016 voor die ouders die vanaf 1 mei 2015 een herberekening hebben gedaan. Samen met deze indexering wordt ook voor alle ouders het individueel verminderd tarief aangepast aan de nieuwe regelgeving. Alle ouders zullen vanaf 1 januari 2016 zelf een herberekening moeten doen, met uitzondering van diegenen die vanaf 1 mei 2015 reeds een herberekening hebben gedaan (tenzij een herberekening noodzakelijk is omwille van een wijziging in gezinssamenstelling, het aantal kinderen ten laste verandert, of een kind de leeftijd van 3,5, 6, 9, 12 jaar bereikt heeft). Bijvoorbeeld: een ouder die op 1 april 2015 een individueel verminderd tarief toegekend kreeg omdat hij leefloongerechtigd was en dus vanaf 1 april ,56 euro betaalde, zal vanaf 1 januari euro betalen. Voor 1 mei 2015 vanaf 1 mei 2015 Ouders die gebruik maken van een Voortaan zijn er vier stappen om een attest inkomensgerelateerde opvang voor baby s inkomenstarief te krijgen (zie Hoofdstuk 3). en peuters moeten zelf het inkomenstarief berekenen via het online berekeningsinstrument mijn.kindengezin.be of de Kind en Gezinlijn. Het attest inkomenstarief kan worden Het attest inkomenstarief kan worden aangevraagd een maand voor de start van aangevraagd twee maanden voor de start de opvang en wordt uiterlijk voor de start van de opvang en wordt uiterlijk voor de van de kinderopvang door de ouder aan de start van de kinderopvang door de ouder organisator gegeven. aan de organisator gegeven. In praktijk bleek 1 maand te weinig. Als de start dringend is, dan krijgt het gezin de kans om binnen een redelijke termijn en uiterlijk 30 kalenderdagen na de start van de opvang een attest aan te vragen. Als een attest inkomenstarief vervalt, dan moet er binnen de 2 maanden voor de einddatum een nieuw attest inkomenstarief aangevraagd worden. De ouder wordt hiervan door Kind en Gezin verwittigd. 6

7 Ouders hebben recht op een herberekening: bij een wijziging van de gezinssamenstelling; bij een wijziging in het aantal kinderen; wanneer het kind 3, 6, 9, 12 jaar wordt. Gezinnen dienen bewijsstukken voor te leggen, alvorens aanspraak te kunnen maken op een individueel verminderd tarief. In afwachting van een berekening op basis van loonfiches of loonbewijzen geldt het maximumtarief (27,71 euro per dag). Voor gezinnen waarbij één van de personen geen inkomen heeft, geldt het maximumtarief (27,71 euro per dag). Ouders hebben recht op een herberekening: de maand van wijziging van mee inwonende persoon de maand vanaf bijkomend kind ten laste de maand waarin kind 3,5 jaar 3 wordt (en 6, 9 en 12 jaar) Gezinnen hoeven bewijsstukken niet meer op te sturen naar Kind en Gezin, maar krijgen meteen hun attest op basis van hun verklaring op erewoord. De ouder houdt de bewijsstukken bij. Kind en Gezin kan dit achteraf controleren en zo nodig corrigeren en zelfs een schadevergoeding vragen tot het dubbele van het inkomenstarief bij niet correcte gegevens. Het maximumtarief geldt niet meer voor gezinnen in afwachting van een berekening op basis van loonfiches of loonbewijzen. De basis voor het berekenen van het tarief blijft altijd het Belgisch aanslagbiljet. Is dit er niet? Dan kan de ouder een attest verkrijgen door het brutoloon door te geven op de webmodule. Het maximumtarief geldt niet meer voor gezinnen waarbij één van de personen geen inkomen heeft. Als de ouder kan aantonen dat er geen inkomen is aan de hand van een formeel document - verklaring van een toeleider of organisator kinderopvang - dan wordt er enkel rekening gehouden met het inkomen van de andere inwonende persoon. 3 De leeftijd waarop een herberekening nodig is, wordt dus opgetrokken van 3 jaar naar 3 en een half jaar. Deze wijziging is er gekomen om de administratieve last te vermijden van een nieuw attest voor een kind dat 3 jaar wordt en nog in dagopvang of in de overgangstijd naar school zit. Voor deze kinderen kan men dus het inkomenstarief toepassen tot de leeftijd van 3 en een half jaar.

8 3 Nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Voortaan zijn er 4 nieuwe manieren om een attest inkomenstarief te krijgen. Belangrijk is dat een volgende stap pas kan ingezet worden als de vorige stap echt niet lukt. 3.1 Vier stappen Stap 1: de standaardwerkwijze De ouder vraagt zijn attest inkomenstarief aan door met zijn e-id kaart of federaal token aan te melden bij Mijn Kind en Gezin. Het inkomenstarief wordt automatisch berekend op basis van de meest recente inkomensgegevens van het gezin zoals doorgegeven door FOD Financiën en de gezinssamenstelling zoals gekend in het bevolkingsregister. De ouder kan het aantal kinderen ten laste aanpassen, als hij kinderen heeft die niet bij hem gedomicilieerd zijn. Dit kan tot en met het jaar waarin een kind ten laste 15 jaar is geworden. Op basis van de gegevens van het rijksregister zal de ouder de kinderen zien die gedomicilieerd zijn op het adres. Indien er nog andere kinderen ten laste zijn die niet gedomicilieerd zijn, kan de ouder deze vermelden met naam, voornaam en geboortedatum, en vervolgens aanduiden dat het kind of kinderen ten laste zijn. Tenslotte duidt de ouder aan voor welke kinderen een attest nodig is. Concreet kan de ouder in Mijn Kind en Gezin aanvinken of hij zich in een bepaalde situatie bevindt. Als hij één van die mogelijkheden aanvinkt, dan past het systeem automatisch een individueel verminderd inkomenstarief toe en krijgt hij meteen een attest inkomenstarief. Als het aanslagbiljet ontbreekt, dan gebeurt de berekening van het inkomenstarief op basis van het maandinkomen. De ouder kan voortaan dat maandinkomen invullen in Mijn Kind en Gezin. Voorheen moest dit handmatig gebeuren door Kind en Gezin. De ouder houdt de bewijsstukken bij. Kind en Gezin kan dit achteraf controleren en zo nodig corrigeren. Als blijkt dat de gegevens niet correct waren, dan kan Kind en Gezin een schadevergoeding vragen tot het dubbele van het inkomenstarief. Deze schadevergoeding zal door de Centrale Invorderingscel (CIC) van de Vlaamse Belastingdienst ingevorderd worden. Stap 2: de opvang helpt de ouder bij de aanvraag Als stap 1 niet lukt omdat de ouder technische problemen heeft met Mijn Kind en Gezin, dan ondersteunt de organisator de ouder. Dit kan bijvoorbeeld door een computer of kaartlezer in de opvang te laten gebruiken of door te helpen bij het aanmaken van een adres, het inloggen of invullen. In dit geval werkt de ouder nog steeds zelf in Mijn Kind en Gezin. 8

9 Stap 3: De opvang vraagt het attest aan in naam van de ouder Als stappen 1 en 2 niet helpen omdat het voor de ouder onmogelijk is om zelf een attest aan te vragen (bv. geen e-id), dan is in het subsidiebesluit geregeld dat de organisator het inkomenstarief zelf in een specifieke toepassing in Mijn Kind en Gezin berekent volgens de administratieve richtlijnen van Kind en Gezin. De opvang en de ouder krijgen dan onmiddellijk het attest inkomenstarief. Dit moet garanderen dat elk gezin tijdig een attest inkomenstarief heeft. De berekening gebeurt op basis van de informatie en documenten die de ouder aan de organisator bezorgt. Belangrijk hierbij is dat de opvang enkel verantwoordelijk is voor het correct informeren van de ouder en voor het juiste gebruik van de toepassing. De ouder is verantwoordelijk voor het bezorgen van de correcte gegevens. De formele controle hiervan ligt bij Kind en Gezin. Om misbruik te vermijden, bezorgt de organisator aan Kind en Gezin de naam en het rijksregisternummer van de medewerkers die in deze module zullen werken. Alleen deze medewerkers krijgen via hun eigen e-id toegang tot de module. Belangrijke vraag aan de organisatoren Om als organisator zelf attesten inkomenstarief te kunnen maken, moet de organisator de naam en het rijksregisternummer van de personen die dit in de opvang zullen opnemen bezorgen aan Kind en Gezin. Alleen deze medewerkers krijgen via hun eigen e-id toegang tot deze online module. Meer info vind je in de bijgevoegde procedure. Stap 4: Kind en Gezin maakt op vraag van de opvang een attest aan Als geen van de bovenstaande methodes werken, dan kan Kind en Gezin in naam van de ouder het attest inkomenstarief aanmaken. Dit kan enkel op vraag van de opvang (niet van de ouder). De voorziening kan daarvoor contact opnemen met de Kind en Gezin-lijn: 078/ Ten voordele van gezinnen Door deze nieuwe aanpak wordt de aanvraag voor individueel verminderde tarieven en attesten op basis van maandinkomen gemakkelijker. Vertragingen door manuele procedures worden immers beperkt. Ouders hoeven de bewijsstukken niet meer op te sturen naar Kind en Gezin en te wachten op hun attest inkomenstarief. Ze krijgen meteen hun attest op basis van hun verklaring op erewoord dat ze zich in een bepaalde situatie bevinden.

10 4 Rol voor het OCMW De meerderheid van de ouders kan hun recht op een herberekening van het inkomenstarief en dus op een individueel verminderd tarief laten gelden via Mijn Kind en Gezin, zonder extra tussenkomst van het OCMW. Toch blijft er nog een kleine groep van ouders over die niet gevat zijn onder één van de categorieën die automatisch recht geven op een individueel verminderd tarief en voor wie het betalen van de berekende bijdrage op basis van het inkomen toch financieel onhaalbaar is. Dan heeft het OCMW een opdracht. Het OCMW kan beslissen om een individueel verminderd tarief toe te kennen als blijkt dat het voor de ouder financieel onmogelijk is om het berekende of individueel verminderde inkomenstarief te betalen. Wanneer we het in dit hoofdstuk hebben over het individueel verminderd tarief is dit gekoppeld aan de opdracht van het OCMW om te beslissen over een individueel verminderd tarief omdat blijkt dat het voor de contracthouder financieel onmogelijk is om het tarief op het attest inkomenstarief te betalen. 4.1 Welke ouders Alleen ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby s en peuters waar een inkomensgerelateerde ouderbijdrage geldt of waar er moet betaald worden op basis van het inkomenstarief hebben recht op een individueel verminderd tarief. Het recht op een individueel verminderd tarief geldt dus niet voor ouders die gebruik maken van een opvang waar de ouderbijdrage vrij kan bepaald worden. Ouders wiens kind voor 1 april 2014 werd opgevangen in een erkende kinderopvangvoorziening hadden al recht op een sociaal tarief. Dit toegekend tarief is geldig tot 30 juni Indien na 1 april 2014 hun situatie wijzigt moeten zij het sociaal tarief niet meer aanvragen bij hun kinderopvangvoorziening zoals in het verleden, maar moeten zij het individueel verminderd tarief aanvragen bij het OCMW. Willen zij na eind 30 juni 2015 een individueel verminderd tarief krijgen én behoren zij niet tot één van de categorieën die automatisch recht geeft op een individueel verminderd tarief, kunnen zij aankloppen bij het OCMW. Ook ouders die vanaf 1 april 2014 voor het eerst hun kind laten opvangen in een erkende - vanaf dan vergunde - kinderopvangvoorziening en die in aanmerking willen komen voor individueel verminderd tarief moeten aankloppen bij het OCMW. 10

11 4.2 Ouders die in een moeilijke financiële situatie zitten Het OCMW heeft beslissingsbevoegdheid in het toekennen van een individueel verminderd tarief aan ouders die zich bevinden in een financieel moeilijke situatie. Het OCMW kan vanaf 1 mei 2015 een ouder ofwel : het recht geven op een individueel verminderd tarief dat slechts de helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief en kindcode, met een minimum van 5 euro. het recht geven op het standaard minimumtarief van 5 euro. het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit bedraagt 1,56 euro. Om deze beslissing te nemen kan het OCMW terugvallen op door het OCMW zelf geformuleerde criteria of bestaande instrumenten (zoals het instrument voor de berekening van recht op aanvullende steun). Het is de bedoeling dat het OCMW een sociaal onderzoek doet alvorens het recht op een individueel verminder tarief toe te kennen. Het OCMW kan na dit onderzoek en beoordeling van de financiële situatie beslissen om de ouders het individueel verminderd tarief al dan niet toe te kennen. Aan de VVSG werd de vraag gesteld of er eventueel criteria kunnen geformuleerd worden waarop OCMW s zich kunnen baseren om deze beslissing te kunnen nemen. Deze vraag werd besproken op de Stuurgroep Sociale Diensten (verslag werd bekrachtigd op het Directiecomité VVSG afdeling OCMW s van 16 mei 2014) van 29 april Het formuleren van criteria voor toekenning van een individueel verminderd tarief aan ouders acht de Stuurgroep Sociale Diensten onmogelijk. Elke vorm van criteriumbepaling druist in tegen de lokale autonomie enerzijds, maar ook tegen feit dat het hier echt over maatwerk gaat. Er moet bij deze groep ouders individueel beslist worden of het gaat om ouders waarvoor het financieel onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen. Elke vorm van criteriumbepaling leidt mogelijk tot uitsluiting van diegene die het meest nodig hebben. Het OCMW moet dus zelf een inschatting maken of het hier een situatie betreft van een gezin voor wie het berekende inkomenstarief financieel onmogelijk is of die het inkomenstarief dus niet kunnen betalen. De VVSG wil benadrukken dat het NIET de bedoeling is dat ouders die het niet eens zijn met het via mijn.kindengezin.be berekende inkomenstarief een aanvraag doen bij het OCMW voor een individueel verminderd tarief. Het moet voor ouders duidelijk zijn dat de basis voor het inkomenstarief het aanslagbiljet is (ook al is dit geen weerspiegeling van de huidige financiële situatie). Ouders die het niet eens zijn met het feit dat het aanslagbiljet de basis vormt voor het inkomenstarief kunnen daarover klacht indienen bij Kind en Gezin (Klachtendienst van Kind en Gezin).

12 4.3 Procedure bij beslissing over individueel verminderd tarief door het OCMW In de regelgeving staat geen procedure beschreven die OCMW s moeten volgen bij het toekennen van een individueel verminderd tarief. Het is aan het OCMW om zelf een inschatting te maken van de financiële situatie van de ouder die een aanvraag tot individueel verminderd tarief kinderopvang doet. De Stuurgroep Sociale Diensten vindt wel in de vergadering van 29 april 2014 dat een aanvraag tot krijgen van een individueel verminderd tarief van een ouder moet behandeld worden zoals elke andere hulpvraag aan het OCMW, m.a.w. een beslissing vraagt van Bijzonder Comité Sociale Dienst/Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het OCMW bezorgt deze beslissing tot individueel verminderd tarief aan Kind en Gezin. Alle informatie zal voortaan verlopen via het contactformulier op de website en niet langer via Het OCMW kan de beslissing tot een individueel verminderd tarief als bijlage toevoegen aan het contactformulier. Deze beslissing bevat volgende gegevens: naam en voornaam kind (optioneel) geboortedatum kind kindcode toekennen van een beslissing tot o een halvering van het berekende bedrag op het attest inkomenstarief; o het standaard minimumtarief van 5 euro; o het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro. datum van de toekenning (en eventueel datum waarop het recht op een individueel verminderd tarief ingaat wanneer dit met terugwerkende kracht met een maximum van 6 maanden wordt toegekend). Het individueel verminderd tarief gaat in op de datum die is opgenomen in de beslissing tot toekenning van een individueel verminderd tarief door het OCMW en is altijd geldig voor de periode van 1 jaar met als maximum sowieso de leeftijd van 3,5, 6, 9 en 12 jaar van het kind (voor 1 mei 2015 was dit tot de leeftijd van 3 jaar); handtekening, stempel, datum of ander gegeven die echtheid van attest bewijst. Het OCMW geeft zelf aan wanneer het recht op een individueel verminderd tarief ingaat (dit kan met terugwerkende kracht van max. 6 maanden). Een toekenning is geldig voor de periode van 1 jaar. Wanneer het kind de leeftijd van 3,5 jaar bereikt is een herberekening noodzakelijk. Indien nodig kan er nadien terug een individueel verminderd tarief worden aangevraagd en toegekend. 12

13 Het proces bestaat uit volgende stappen: 1. ouder doet een berekening op Mijn Kind en Gezin of vraagt een individueel verminderd tarief aan en krijgt een attest inkomenstarief; 2. Ouder neemt, eventueel op advies van de kinderopvangvoorziening, contact op met het OCMW met de vraag om een individueel verminderd tarief aan te vragen; 3. Het OCMW onderzoekt de vraag; 4. het OCMW bezorgt Kind en Gezin elektronisch de beslissing tot individueel verminderd tarief; o Kind en Gezin maakt een nieuw attest inkomenstarief op met de toegekende vermindering; o startdatum attest: de datum die is opgenomen in de beslissing van het OCMW tot toekenning van het individueel verminderd tarief (het kan ook met terugwerkende kracht met een maximum van 6 maanden); 5. einddatum attest: attest is geldig voor één jaar voor baby s en peuters en eindigt sowieso op de leeftijd van het kind van 3,5, 6, 9 en 12 jaar; Opmerking: Attesten IVT die zijn toegekend voor 1 mei 2015 door een OCMW zijn bij uitzondering maar geldig tot 31 december Wanneer een ouder bijvoorbeeld een individueel verminderd tarief toegekend kregen op 30 april 2015, zal de ouder op 1 januari 2016 moeten overschakelen naar het nieuwe systeem, m.a.w.: hun tarief zal niet gelden voor één jaar, maar tot 31 december Kind en Gezin bezorgt het nieuwe attest aan het gezin, die het op zijn beurt aan de kinderopvang bezorgt; 7. Het individueel verminderd tarief gaat in op de datum die is opgenomen in de beslissing tot toekenning van een individueel verminderd tarief door het OCMW en is altijd geldig voor de periode van 1 jaar. Als een attest inkomenstarief vervalt, dan moet er binnen de 2 maanden voor de einddatum een nieuw attest inkomenstarief aangevraagd worden. De ouder wordt hiervan door Kind en Gezin verwittigd. 5 Veel gestelde vragen 1. Krijgen de OCMW s extra middelen voor deze extra taak, zijnde het toekennen van het individueel verminderd tarief aan ouders die een moeilijke financiële situatie hebben? Neen. Er worden door de Vlaamse overheid geen extra middelen uitgetrokken voor deze extra opdracht die een OCMW heeft in het toekennen van een individueel verminderd tarief aan ouders die gebruik maken van de kinderopvang van baby s en peuters.

14 De VVSG beseft maar al te goed dat dit voor OCMW s een extra opdracht is en dat in heel wat OCMW s de werkdruk vandaag al zeer hoog is. Toch heeft de VVSG ingestemd met het principe dat er in het toekennen van een individueel verminderd tarief een rol is weggelegd voor het OCMW. De VVSG ziet deze ruimte die een OCMW krijgt om een individueel verminderd tarief toe te kennen als een extra instrument in een actief activeringsbeleid. Via een betaalbare kinderopvang kan je ouders aanmoedigen arbeidsactief te zijn of blijven. Bovendien kan dit ook een krachtig instrument zijn in de strijd tegen kinderarmoede en in de strijd tegen armoede bij vrouwen. Voor de VVSG is het wel belangrijk dat er in deze nieuwe opdracht voor de OCMW s nog wordt gewerkt aan administratieve lastenverlaging en zo veel mogelijk automatische of elektronische gegevensdeling. 2. Welk OCMW-orgaan of welke bij delegatie aangeduid OCMW-personeelslid kan de beslissing tot toekenning van een individueel verminderd tarief nemen? De interne procedure die een OCMW volgt om te beslissen over de toekenning van een individueel verminderd tarief zal niet vastgelegd worden in de regelgeving. De Stuurgroep Sociale Diensten stelt - in de vergadering van 29 april dat een aanvraag tot krijgen van een individueel verminderd tarief van een ouder moet behandeld worden zoals elke andere hulpvraag aan het OCMW, m.a.w. een beslissing vraagt van Bijzonder Comité Sociale Dienst / Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 6 Heeft u een vraag? Formuleer ze t.a.v. Ann Lobijn Versie 2 - gewijzigd - aanvullingen Inge Duchateau, Kind en Gezin Versie 3 - gewijzigd - op basis van BVR van 4 april 2014 tot wijziging van subsidiebesluit en na overleg met Inge Duchateau (17 april 2014) Versie 4 - gewijzigd - na goedkeuring verslag bespreking Stuurgroep Sociale Diensten op Directiecomité Afdeling OCMW s (19 mei 2014) Versie 5 gewijzigd door Sofie Delcourt (22 april 2015) n.a.v. het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters, gewijzigd door Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei

15 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, wat betreft de regeling voor het inkomenstarief (enkel principiële goedkeuring op 23 maart 2015) en dus onder voorbehoud van definitieve goedkeuring. Versie 6 gewijzigd door Sofie Delcourt (6 mei 2015) na definitieve goedkeuring het BVR op 24 april 2015, in afwachting van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 10 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 15/07/2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

OCMW-tarief kinderopvang

OCMW-tarief kinderopvang OCMW-tarief kinderopvang 04/04/2017 Inhoud Inleiding... 2 1 Enkele begrippen uitgelegd... 2 2 Inkomenstarief en individueel verminderde tarieven (IVT)... 3 3 OCMW-tarief... 7 3.1 Hoe een aanvraag OCMW-tarief

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Beste ouder, Voornaam ttt Naam ll Geboortedatum 01-08-2015 Aanvrager hhh fff Inkomenstarief 8,66 Adres t 2 3000 Leuven BE Belangrijk geldigheidsdatum.

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang

Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang Samenvatting Eén jaar individueel verminderd tarief kinderopvang Onderzoek door Laure De Munter (VVSG, stagiaire) 8 juni 2015 Sofie Delcourt 1. Inleiding Sinds 1 april 2014 hebben ouders die gebruik maken

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

INKOMENSTARIEF OUDERS 1

INKOMENSTARIEF OUDERS 1 INKOMENSTARIEF OUDERS 1 INHOUD INHOUD... 2 HOE VRAAG JE JOUW ATTEST AAN? 4 Registreer 1 ouder op mijn.kindengezin.be... 4 Vraag je attest aan... 5 Geef het attest aan je opvang... 6 Hulp nodig?... 6 WANNEER

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

5 december 2017 INKOMENSTARIEF OUDERS 1

5 december 2017 INKOMENSTARIEF OUDERS 1 5 december 2017 INKOMENSTARIEF OUDERS 1 INHOUD INHOUD... 2 HOE VRAAG JE JOUW ATTEST AAN? 4 Registreer 1 ouder op mijn.kindengezin.be... 4 Vraag je attest aan... 5 Geef het attest aan je opvang... 6 Hulp

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie

Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie Reglement Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 15 januari 2016 1. Hoeveel betaal je? Je

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen De contracthouder De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO 09 377 37 27 Dienst onthaalgezinnen

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen Buitenschoolse opvang De contracthouder * * De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 MEI 2015.

ZITTING VAN 26 MEI 2015. ZITTING VAN 26 MEI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang DOEL VAN DE REGELGEVING = Vrije opvangplaatsen optimaal benutten Door een opvangplan af te spreken

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen

Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Ministerieel besluit van 22 januari 2003 houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Kind en Gezin 10-6-2015. Infosessie Zorginspectie en handhaving. Wie zijn we (niet)? Wat doen we?

Kind en Gezin 10-6-2015. Infosessie Zorginspectie en handhaving. Wie zijn we (niet)? Wat doen we? Kind en Gezin Infosessie Zorginspectie en handhaving Wie zijn we (niet)? Kind en Gezin Zorginspectie Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG Stuk 2102 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling: Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG INFO KINDEROPVANG Organisator: Naam: stad Bilzen Adres: Deken Paquayplein 1, 3740 BILZEN Kinderopvang (bureel) Naam: stedelijke

Nadere informatie

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Pagina 1 van 5 AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Beste huurder, Via dit formulier kan je een herziening van de huurprijs aanvragen. De huurprijs wordt nu berekend op het referentie-inkomen 1 (2014). Als jouw

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (BS 4 februari 2015) houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse

Nadere informatie