Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO."

Transcriptie

1 Muzenstraat 61 Pstbus BC Den Haag telefn(7) fax (7) Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algeene Vergaderg van de verenigg IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de verenigg IPO. In afschrift aan: - de clleges van Gedeputeerde Staten (d.t.v. IPO-cntactfunctarissen) de statengriffiers I rite rprvi ciaa 1 OYerleg uw brief van uw kenerk ns kenerk datu AV 4126/21 14 ktber 21 nderwerp Algeene Vergaderg d.d. 9 deceber 21 te Utrecht Geachte evruw, geachte heer, Hierbij ndig ik u uit vr de Algeene Vergaderg van de verenigg Interprvciaal Overleg (IPO) p dnderdag 9 deceber 21 van 18. tt 2. uur te Utrecht. Op dit ent is de exacte lcatie van de Algeene Vergaderg ng niet bekend, bij de reguliere verzendg van de vergaderstukken wrdt hier uitsluitsel ver gegeven. Vruitlpend p de reguliere zendg van de vergaderstukken treft u hierbij aan de vergaderstukken behrend bij de vlgende vrstellen: IPO-jaarplan 211; Wijzigg IPO-begrtg 21; en IPO-begrtg 211. Cnfr de afspraak geaakt tijdens de Algeene Vergaderg van 18 deceber 28 is verband et het vervregen van de data van de Algeene Vergaderg verband et de recessen de 1-wekenterijn vr deze verzendg niet acht genen. De reguliere verzendg van de vergaderstukken vr de vergaderg p 9 deceber vdt plaats p 18 nveber 21. Met vriendelijke gret, INTERPROVINCIAALOVERLEG, J. Fransserp Vrzitter PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS/2 \lcxcyx 2J, 15 OKT 21 Rutg a.d. Bijl.: Inlichtgen bij Drkiesnuer Bljlagen drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange (7)

2 Vergaderg van de algeene vergaderg van de verenigg IPO p 9 deceber 21 agendapunt O Interprveiaaf Overleg 1 n Paraaf secretaris Datu : 14 ktber 21 Inlichtgen bij : Gerard Beukea/Ferdi de Lange Drkiesnuer :(7) Bijlagen ; 1 Onderwerp : IPO Jaarplan 211 Vrstel Het IPO-Jaarplan 211, zals vastgesteld dr het bestuur van de verenigg IPO de vergaderg van 11 ktber 21, gedkeuren. Telichtg Op 11 ktber 21 heeft het bestuur het IPO-Jaarplan 211 vastgesteid (bljsage). Bijgevegd Jaarplan wijkt af van vrgaande edities en betreft een vergangsjaarplan. Dit vanwege het feit dat het Jaarplan ng aanpassgen ndig kunnen zijn als gevlg van het nieuwe regeerakkrd, een gelijk nieuw bestuursakkrd en de uitksten van de (externe) evaluatie van het IPO. U vdt dit terug het gearkeerde tekstvak 'Jaarplan 211: een vergangsjaarplan' p paga 5 van het jaarplan. Daar is k verwrd dat dit jaarplan ng is gebaseerd p de eerjarenagenda en dat het bestuur de abitie heeft de nieuwe eerjarenagenda (ng) eer fcus aan te brengen. Bezuiggen p het IPO In de vergaderg van het bestuur van 3 juni 21 is beslten p de begrtg van het IPO vr 2Q11 een krtg van 15% dr te vereri. De vertalg van deze besluitvrg treft u aan bij het separate agendapunt "IPO-begrtg 211'. Uitverg van het vrliggende jaarplan is gelijk bnen deze taakstellg. U wrdt vrgesteld 211ged te keuren. het IPO-Jaarplan Bijlagen IPO Jaarplan 211

3

4 InterprvciaaS O^erleg s O IP JAARPLAN en BEGROTING 211,.' Vastgesteld dr het bestuur van net IPO p 11 ktber

5 INHOUD paga i. Het IPO era de prvcies Algeeen Meerjarenagenda en Jaarplan Bezuiggen en evaluatie IPO 3 2. Jaarplan Bestuurlijke en fanciele verhudgen Verkiezgen Prvciate Staten Prjecten Olypisch Plan Verantwrdg en nitrg 9 3. Jaarplan 211 vr de beleidssectren Bestuur Fancien Eurpa Ruitelijke ntwikkelg en wnen Landelijk gebied Mbiliteit Ecnie Water Milieu s Sciaal Beleid Cultuur Elektrnische dienstverleng Werkgeverszaken 4. De rganisatie en de kerntaken wan het IPO Algeene vergaderg De rganisatie van het IPO De platfrfunctie Belangenbehartigg Cunicatie Beg ratg De begrtg is separaat geagendeerd vr uw vergaderg clcl 9 deceber 21 B13LAGE: Fratfewe zel Platfr en Belangenbehartigg 211 (PM: wrdt p een later ent dr het bestuur vastgesteld, ede naar aanleidlng van de uitkstets wan de evaluatie van het IPO) 2-

6 1. Het IPO en de prvcies 1.1 Algeeen De twaalf prvcies Nederland werken saen de verenigg Interprvciaal Overleg. Het IPO heeft als delstellg het verbeteren van de cndities waarbnen de prvcies werken en het stiuieren van vernieuwgsprcessen bnen de prvcies die aansluiten bij aatschappelijke ntwikkelgen. Beide deistellgen zijn vervlchten, de ene delstellg kan iers niet wrden gereaiiseerd znder zet p de andere delstellg. Uit deze vervlchten deistellgen vlgen twee belangrijke taken vr het IPO: de belangenbehartigg bij kabet en parleent, Eurpese Unie, andere verheden en aatschappelijke rganisaties; en het bieden van een platfr aan de gezaenlijke prvcies kennis en ervarg uit te wisselen, gezaenlijke standpunten te bepalen en nieuwe itiatieven te ntwikkelen. De abities van de prvciale besturen bepalen hge ate het speelveld van het IPO. Iers, het IPO is als saenwerkgsverband vr de twaalf prvciale besturen het iddel de deistellgen te realiseren, De issie van het IPO is daar af te leiden van de rl die de prvcies abieren, Het IPO aakt zich sterk vr een slagvaardig en resultaatgericht prvciaal bestuur dat vr de burgers zichtbaar is en dat verantwrdelijkheid neet vr de saenhangende aanpak van aatschappelijke pgaven p regaal en bvenregaal niveau. Het IPO treedt p als belangenbehartiger van de twaalf prvcies en biedt'daarbij het platfr vr de uitwisselg van kennis en ervarg, de bepalg van gezaenlijke standpunten en het ntwikkelen van nieuwe itiatieven. Dit is de issie van het IPO. 1.2 S^eerjarenagerida en Jaarplan 211 Het IPO heeft de issie uitgewerkt de Meerjarenagenda In deze agenda zijn de kaders vastgelegd vr het beleid van het IPO de bestuursperide Het jaar 211 is het laatste jaar deze cyclus. Het jaarplan 211 is daardr ede gebaseerd p en nauw verbnden et de Meerjarenagenda Tevens vden 211 verkiezgen vr Prvciale Staten plaats waardr na 2 aart 211 nieuwe Prvciale en Gedeputeerde Staten aantreden en het verlengde daarvan een nieuw bestuur en Algeene Vergaderg van de verenigg IPO wrdt bened en de huidige bestuursperide wrdt afgernd. Het Jaarplan hudt rekeng et deze ntwikkelgen. In 211 wrdt de IPO-Meerjarenagenda pgesteld en vastgesteld. 13 Bezulniggen en evaluatie IPO Aan de zet het jaarplan van het IPO is de begrtg verbnden, die antwrd geeft p de vraag wat de zet van het IPO kst. Hieree verbnden is het besluit van het bestuur van juni 21, het licht van de bezuiggen waar de prvcies ee gecnfrnteerd wrden, p de begrtg van het IPO 15% te bezuigen. In de begrtg vr 211 zijn de gevlgen van dit besluit verwerkt. Ten sltte heeft het bestuur aart 21 gested et het plan van aanpak vr de evaiuatie van het IPO. De evaluatie wrdt ed 21 afgernd. De aanbevelgen van de evaluatie wrden betrkken bij de uitverg van het Jaarplan 211 en de

7 vrbereidgen van het eerjarenprgraa zijn dit Jaarplan uiteraard ng niet verwerkt.

8 2. Jaarplan 211 Jaarplan 211: een vergangsjaarplan Het jaar 211 is een vergangsjaar. Het jaarplan is ng gebaseerd p de eerjarenagenda , terwijl nieuwe ntwikkelgen zich iddels aandienen. In het jaarplan zijn de gevlgen van een nieuw regeerakkrd niet verwerkt. Ok is ng nduidelijk f er et het nieuwe kabet een nieuw bestuursakkrd kt. Uitgangspunt hierbij is dat alleen wrdt vergegaan tt het sluiten van een bestuursakkrd wanneer de eerwaarde vr de prvcies evident is. Op de hud, en de cnsequenties van een nieuw bestuursakkrd vr het jaarplan 211 kan begrijpelijk niet wrden vruitgelpen. Op dit ent vdt de (externe) evaluatie van het IPO plaats. Ed 21 wrden daarver besluiten genen. Deze zullen zeker ng gevlgen hebben vr het jaarplan, In aart 211 wrden de nieuwe Prvciale Staten gekzen. Daarna wrden nieuwe clleges van GS gevrd en treden een nieuwe algeene vergaderg en een nieuw bestuur van het IPO aan. Dit zal de werkzaaheden van het IPO 211 bei'nvleden, aar er kan nu ng niet p wrden vruitgelpen, Het IPO-bestuur staat de kende peride vr strategische keuzen bij de uitwerkg van het 21 vastgestelde dcuent "Prfiel Prvcies'. Deze uitwerkg legt, saen et de andere geschetste ntwikkelgen, de basis vr de nieuwe eerjarenagenda , die 211 wrdt vrbereid. Het is de abitie van het bestuur van het IPO deze nieuwe eerjarenagenda te richten p strategische hfdlijfien. Tevens is juni 21 dr het bestuur beslten vr 211 een krtg van 15% dr te veren p de begrtg van het IPO. Uitverg van het vrliggende jaarplan is gelijk bnen deze taakstellg. 2,1 Bestyyrlijke en fanciele verhudgen Bestuursakkrd rijk-prvcies Het jaar 211 is het laatste jaar van de uitverg van het bestuursakkrd rijkprvcies Het IPO gaat er vanuit dat k het nieuwe kabet zich verbnden acht aan de afspraken die ng niet zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben de prvcies gezaenlijk een prgraa pgesteld vr de uitverg van het bestuursakkrd, dat dr drlpt 211. Het bestuur van het IPO is verantwrdelijk vr de regie p de aansturg van het plan van aanpak. Het bestuur fungeert als pdrachtgever vr de directie van het IPO en de Krg van prvciesecretarissen, die verantwrdelijk zijn vr de daadwerkelijke rganisatie van het uitvergsprgraa. De Krg is verantwrdelijk vr de pdrachtclusters prvcieacadeie, strategisch fru, ged bestuur/kwaliteit dienstverleng, nieuwe saenwerkgsvren tussen verheden en prvciale acties rnd de ipleentatie van het terbestuurlijk tezicht. De directie van het IPO rganiseert de clusters decentralisatieagenda en de 'natale' acties terbestuurlijk tezicht. Vr de algehele regie p dit prces is het bestuurlijk-abtelijk saengestelde terprvciaal regietea gevrd, dat fungeert als een srt dagelijks bestuur en dat nder vrzitterschap staat van drs. MJ. van den Berg, cissaris van de Kng de prvcie Grngen.

9 Fanciele verhudgen rijk-prvcies In 21 is vereensteg bereikt tussen rijk en prvcies ver de verdelg van de krtg p net prvciefnds van 29 iljen vr net jaar 211. Aangezien de dr het rijk vrgenen krtg p het prvciefnds 3 iljen hudt, is afgesprken dat de taakstellg vr 212 cidenteel wrdt verhgd et 1 iljen. Tevens is afgesprken dat de fndsbeheerders de vlledige regie neen tt een nieuw verdeeldel te ken en het IPO betrekken bij de vrbereidg van het plan van aanpak. Het IPO zal alleen ng een 'systeetets' uitveren (dat wil zeggen de vraag beantwrden f het nieuwe del uitlegbaar, transparant, cnsistent en duurzaa is). Bij de vrbereidg van het del wrden de afznderlijke prvcies betrkken. Onderdelen van het verdeeldel zijn de uitgavenijkpunten, een nieuwe vergensaatstaf en de actualiserg van het rekentarief MRB. De fndsbeheerders zullen vanuit hun eigen verantwrdelijkheid besluiten hierver neen. Het verdere tijdspad is er pgericht dat het vrjaar van 211 de besluitvrg ver het nieuwe verdeeldel wrdt afgernd zdat de eicirculaire van 211 de verdelg vr 212 p basis van het nieuwe verdeeldel kan wrden gepresenteerd. In het geval dat het wetgevgstraject vr vertragg zrgt, zal verleg et het IPO wrden geverd. Psiterg prvcies In 21 hebben de gezaenlijke prvcies het dcuent "Prfiel Prvcies' vastgesteld. 'Prfiel Prvcies' bevat de visie van de prvcies p het penbaar bestuur het algeeen en de psiterg van de prvcies daarbnen het bijznder. Het dcuent vrde de basis vr de zet tijdens de Tweede Kaerverkiezgen juni 21 en de daarpvlgende kabetsfratie. Vr 211 blijft 'Prfiel Prvcies' het uitgangspunt vr de psiterg van de prvcies. Wat we gaan den 211 Uitverg Bestuursakkrd rijk-prvcies » Crdatie van de vrtgang van de uitverg van het plan van aanpak vr de uitverg van het Bestuursakkrd ; Effectuerg van de decentralisatieagenda en specifieke thea's uit het Bestuursakkrd ; Aansturg van 'natlnale' acties uit het plan van aanpak vr de ipleentatie van de vrstellen vr terbestuurlijk tezicht. Bestuursakkrd P.M. Duuraae fanciele verhudgen P.M. (afhankelijk van vrgevg vrbereidg dr isterie BZK en nader verleg etdeprvcies) 2.2. Verklezgen Prvciate Staters 211 Wat we gaan den 211 Prvciate Statenverkiezgen Uitveren van gezaenlijke activiteiten waarver ed 21 verleg et de algeene vergaderg wrdtbeslten.

10 2.3 Prjecten De Meerjarenagenda trduceert, naast een agenda p basis van vijftien sectrale beleidsthea's, k drie tegrate prjecten: "Mi Nederland', 'Ruite vr kliaat en duurzae energie' en 'Gebiedsprfilerg'. Mi Nederland 'Mi Nederland' richt zich p de ruitelijke kwaliteit. De Nta Ruite geeft gede kaders vr rijk, prvcies en geeenten gezaenlijk te werken aan ruitelijke kwaliteit. Nu al vesteren prvcies transfraties, zwel bnenstedelijk als het landelijke gebied. De prvcies delen de abities van het rijksprgraa Duurzae ruitelijke richtg als accentuerg van de uitverg van de Nta Ruite en geven uitverg aan de saenwerkgsagenda Mi Nederland. Het regale schaalniveau is bij uitstek geschikt een ruitelijke kwaliteitsslag te aken. De prvcies vergrten hun spanng en pakken verbeterg van de ruitelijke kwaliteit tegraal en gebiedsgericht p. In 29 is een terprvciaal platfr vr ruitelijke kwaliteit gevrd daaree een flke ipuls te geven aan de ntwikkelg van de prvcie tt herkenbare en succesvlle partij bij de bevrderg van ruitelijke kwaliteit. De zet van het IPO is daarbij ndersteunend. Ok is p directieniveau (IPO, VROM, LNV) een abtelijke stuurgrep landschap gevrd die de acties vr landschapsbeleid uit zwel de Agenda Landschap van het rijk als de saenwerkgsagenda Mi Nederland crdeert. Wat we gaan ders 211 Afrnden van het IPO prgraa Expeditie Mi en uitksten benutten vr uitwerken van het prvciale aanbd vr brgg van ruitelijke kwaliteit p xjebiedsniveau aan het kabet (21) Afspraken vrbereiden et rijk, geeenten en derden ver een duurzae fancierg van het herstel en beheer van het landschap (cl. Natale Landschappen); Uitwerken van bestuurlijke afspraken naar aanleidg van de Midter Review Investergsbudget Landelijk Gebied (21). Ruite vr Kliaat en Duurzae Energie Het kliaat verandert. Er zijn nu al gevlgen vr de veiligheid, het leefkliaat, de bidiversiteit en de ecnie. De verandergen zetten dr. Aanpassen aan kliaatveranderg is gebden, k vr de (gezaenlijke) prvcies. Het IPO richt de activiteiten zwel p adaptatie (aanpassg van de ruitelijke ntwikkelg aan de verwachte effecten) als p itigatie (der uitstt van stffen die verantwrdeiijk zijn vr kliaatveranderg). Wij zetten p 'Ruite vr kliaat en duurzae energie'. Wat we gaan den 211 Het prject Kliaat en Energie aakt systeatisch zichtbaar welke cruciale bijdrage de prvcies leveren Nederland duurzaa en kliaatbestendig te richten. In dit afrndend jaar van de lpende kliaatvereenkst et het rijk wrdt planatig aandacht en publiciteit gegeven aan de prestaties die de prvcies hebben geleverd bij nder andere de realisatie van de kliaatsafspraken p het terre van duurzae energie, energiebesparg, duurzae biliteit en duurzaa wegbeheer, stiuleren en faciliteren van private itiatieven, ruitelijke adaptatie. Met het energietransitiedel dat 21 dr het IPO is ntwikkeld wrden de zet en abities van de prvcies vr de prductie van duurzae energie gevuld. De prvcies specialiseren p duurzae energiebrnnen die passen bij de regi en delen hun ervarg. Dr specialisatie en saenwerkg IPO-verband sturen de prvcies aan p een efficiente transitie naar duurzae energie als grndlegger vr een duurzae regale ecnie.

11 Veren van een lbby naar departeenten, parleent en aatschappelijke partners tt werkbare regels te ken die duurzae energie en duurzae biliteit stiuleren en energiebesparg bevrderen. De nadruk ligt p fiscale struenten, stiulergsregels (pvlger van de Subsidieregefg Duurzae Energie) en p het pzetten van een energiedistributie-frastructuur die geschikt is vr de decentrale prductie van duurzae energie, nder eer et sart grids. Vrbereiden van eventuele vervlgafspraken et het Rijk, geeenten en eventueel bedrijfsleven. Inzetten p bdende afspraken et dustrie en bedrijfsleven energie te besparen en warte beter te benutten et vergunngverleng en handhavg als stk achter de deur. Crdatie van de uitverg van het Kliaatakkrd het prgraa 'Prvcies, schakel vr kliaat en energie' en rganisatie ( het kader van de 'prvcieacadeie') van itiatieven vr een lerende rganisatie van de prvcies (bestuurlijk, abtelijk en saen et belangrijke externe partners); Een bijdrage leveren aan de vrbereidg van de uitverg van het natale actieplan "Duurzae Energie' het kader van de Eurpese Richtlijn vr duurzae energie. Bevrderen dat kliaat en duurzae energie ged wrdt verankerd Eurpe 22 (specifiek vlaggenschip nvatie) en dat dit ptiaal dr prvcies wrdt benut. Gebsedsprfilenng De prvcies vervuilen een steeds belangrijkere rl het aansturen en stiuleren van gebiedsntwikkelg. Dit is niet alleen het gevlg van decentralisatie p basis van de nieuwe Wet ruitelijke rdeng (Wr) en de Wet richtg landelijk gebied (Wilg). De prvcies ntwikkelen k zelf steeds vaker itiatieven cplexe (bvenlkale) pgaven aan te pakken. Deze gebiedsaanpak aakt prfessaliserg ndzakelijk, Op de ndersteung daarvan is het prject 'Gebiedsprfilerg' gericht. De fcus bij de verdere prfessaliserg van gebiedsntwikkelg ligt bij de ntwikkelg van ensen en het eegreien van de prvciale rganisatie dit prces. De prvcies willen herkenbaar bijdragen aan het plssen van cplexe en tegrale regale pgaven. Wat we gaan den 211 Ontwikkelen van een actueel kader vr prvciale gebiedsntwikkelg vr de nieuwe bestuursperide, uitgaande van nieuwe pgaven en nieuwe werkwijzen, ede p basis van het nieuwe regeerakkrd Olyplseh Plan 228 In juli 29 heeft het IPO het charter vr het Olypisch Plan 228 getekend. De rl van het IPO krijgt vral gestalte wanneer het kabet een besluit heeft genen ver de Olypische hfdstructuur en zal zich richten p de crdatie van prvciale planngsprcessen. Maar k bij de vrbereidg van het kabetsbesluit vdt nder regie van het isterie van VWS en C*NSF crderend verleg plaats. Wat gaan we den 211 Vertegenwrdigen van prvcies crdatieverleg p nataal niveau en crdatie van terprvciale werkgrep vr strlijng prvciale itiatieven.

12 2.5. Verantwrdg en nitrg Onderdeel van de vrgenen bezuigg p de begrtg van het IPO vr 211 is het staken van de IPO-activiteiten p het gebied van verantwrdg en nitrg. In 211 wrdt de prvcienitr (watdetjeprvcie.nl) beedigd. Wat gaan we ders 211 Uitveren van de persneelsnitr 21; en Uitveren van de externe visitatie jeugdzrg waarver 29 tussen de ister van Jeugd en Gez en het IPO afspraken zijn geaakt (vr de fancierg is 21 een reserverg geaakt).

13 3 Jaarpfan 211 vr de beleidssectren 3.1 Bestuur Wat we gaan ders 211 Interbestuuriijk tezicht 9 Zrg dragen dat een gede verdracht van het terbestuuriijk tezicht van de VROM- Inspectie aan de prvcies per 1 januari 212 kan plaatsvden. Cncreet: ndersteunen dat de prvcies ver vldende ensen, iddelen en expertise beschikken de nieuwe taken ged te kunnen uitveren; Cndities scheppen vr de versterkg van de hrizntale verantwrdg aan prvciale staten; In saenspraak et de VNG en de sectrdeparteenten zrgen vr een adequate fratievrzienlng vr de prvcies als tezichthuder en dit vastleggen wet- en regelgevg; Integriteit Prvcies ndersteunen bij de versterkg van het tegriteitbeleid (afspraak Bestuursakkrd). Dit hudt dat prvcies (uiterlijk) 211 dienen te vlden aan alle basisnren vr tegriteit, gebruik aken van het unifre registratiesystee vr tegriteitschendgen, werken aan bewustwrdg en tegriteitrisic's kaart brengen; Prvcies ndersteunen bij de versterkg van de bestuurlijke tegriteit, nder eer dr versterkg van de rl van de cissaris van de Kng de Prvciewet, verhelderg en aanscherpg van regels zake vergedgen en declaraties en edewerkg aan de rganisatie van een cngres vr alle plitieke abtsdragers; Als vervlg p de aatregelen van 29 en 21 de psitie van klkkenluiders te verbeteren, eewerken aan de ttstandkg van een nafhankelijk, laagdrepelig advies- en verwijspunt klkkenluiden vr de publieke en private sectr een nafhankelijk Centraal Meldpunt tegriteitschendgen vr de publieke sectr dat de bevegdheid krijgt bij veredens van een isstand een nderzek te (laten) stellen. Rechtspsitie Statenleden en gedeputeerden Verbeterg van belng van Statenleden en andere rechtspsitele vrziengen van Statenleden en gedeputeerden; Geeenschappelijke aanbestedg van de ultverg van de Algeene pensienwet plitieke abtsdragers vr gedeputeerden (pensienen en wachtgelden, clusief sllicitatieplicht);» Aanpassg van de pensienvrzieng van gedeputeerden vereenkstig de aanbevelgen van de Cissie Dijkstal (fndsvrg, kapitaaldekkg en uitverg dr het ABP); Prvcies ndersteunen bij de actualiserg van delregelgen vr de rechtspsitie van Statenleden en gedeputeerden. 3.2 Fanciers Wat we gaan den 211 Fanciele veriiudgen De zet is gericht p het bewaken en bevrderen van adequate fanciele verhudgen tussen rijk en prvcies. In het halfjaarlijks bestuurlijk verleg fanciele verhudgen ken alle belangrijke nderwerpen aan de rde. Het IPO-secretariaat bereidt dit verleg 1

14 vr; Bij de decentralisatie van taken en iddelen p basis van het bestuursakkrd en net nieuwe regeerakkrd wrdt bewaakt dat de vang en de verdelg van de iddelen adequaat is; Aangezien het EMU-tekrt vr heel Nederland naar verwachtg 211 ng steeds bven de 3 % BBP zal uitken, zal het EMU-sald van de prvces cnfr geaakte afspraken adequaat wrden gevlgd dr huden van een enquete. Verderg verantwrdgslasten De tepassg van SiSa vr bijdragen aan geeenten uit autne prvciale iddelen wrdt nderzcht; «Vr het verderen van adistratieve lasten vr bedrijven en stellgen wrdt terprvciaal verband het rijkssubsidiekader ge'ipleenteerd. FancseeS tezicht Op basis van de evaluatie van de pilts Nrd-Brabant en Liburg wrdt verleg et BZK het fancieel tezicht p geeenten en prvcies gederniseerd. Owerige Unanciele nderwerpen Op basis van de evaluatie fanciele functie die 21 heeft plaatsgevnden, zal et BZK wrden eegewerkt aan het verbeteren van de regelgevg; Meewerken aan de uitverg van de besluitvrg ver de beleidsevaluatie van het BTW-cpensatiefnds. 33 lurpa Wat we gaan den 211 EU-trdatie Tezien p het naleven van de afspraken het bestuursakkrd ver de bestuurlijke verhudgen Eurpa-rijk-prvcies en het actieplan Eurpa en Decentrale Overheden. Belangrijk nderdeel daarvan is het betrekken van decentrale verheden bij de Nederlandse besluitvrg de Eurpese Unie en het aken van gede ipactanalyses van de gevlgen vr decentrale verheden van EU-regelgevg een vregtijdig stadiu; Versterken bestuurlijke crdate dr effectieve plitiek-bestuurlijke aansturg p de priritaire Eurpese dssiers; In 211 vrbereiden van twee strategische bestuurlijke verleggen et de ister van Bnenlandse Zaken en de staatssecretaris Eurpese Zaken; Integreren van Eurpa sectrale dssiers dr verbeterg van de sectrale betrkkenheid en uitbreidg van de saenwerkg terbestuurlijke dssierteas. Herzieng Eurpese begratg Bnen het kader van de herzieng van de Eurpese begrtg en de uitdaggen vr Eurpa, wrden lbbyactiviteiten ntwikkeld p de vlgende nderdelen: tekst chesiebeleid, territriale chesie, landbuwbeleid, Eurpe22 strategie en kliaat&energie (future challenges). Stractuurfndsen/Chesiebeleld Lbby is gericht p draagvlak vr het standpunt van het IPO dat er de Eurpese Meerjarenbegrtg k na 213 EFRO-geld vr Nederlandse regi's beschikbaar blijft uit delstellg II (cncurrentie en nvatie) en delstellg III (grensverschrijdende, terregale en transnatale saenwerkg). Eiirpe22 Lbby vr erkenng van de rl van de prvcies bij uitverg van de Eurpe22 11

15 strategie, specifiek de vlaggenschepen digitale agenda, verduurzag ecnie en nvatie; «In saenwerkg et VNG wrdt een bijlage geleverd aan net nataal actieprgraa Eurpe22. Aanbesteden» In het kader van de aangekndigde evaluatie van net aanbestedgsbeleid gebruikaken van de gelijkheden te reageren p cnsultaties. De zet daarbij zal zijn dat de aanbestedgsregels niet tt eer adistratieve lasten vr decentrale verheden gen leiden. Tevens pleiten vr vldende beleidsruite vr decentrale verheden. Diensten van aigeeen besang Naar aanleidg van de 21 uitgeverde cnsultatie wrdt nieuwe regelgevg van de Cissie verwacht. Het IPO aakt gebruik van de gelijkheden te reageren p cnsultaties. De zet daarbij zal zijn dat de regels een zekere beleidsruite van decentrale verheden eten respecteren. Tevens gen de regels niet tt eer adistratieve lasten leiden. 3.4 Ruitelijke Ontwikkelg en Wnen Wat we gaan den In 211 Uitverg Nta Ruite Ondersteunen van de te verwachten systeenvatie bij het isterie van VROM, gericht p selectieve en saenhangende rijkszet, versterkg decentrale uitverg, vereenvudigg en strlijng van wetgevg, ternaliseren externe ksten. Bijdrage leveren aan de drvertalg hiervan naar de prvcies; s BeTnvleden van een te verwachten actualiserg van de Nta Ruite (Tekstagenda Ruite 2.), ede naar aanleidg van de 21 afgernde Midter review van de Nta Ruite; Saen et de prvcies ntwikkelen van een ethdiek het aanbd ruitelijke plannen aan te passen aan veranderende beheften en perspectieven vr verstedelijkg (krip en grei). Hierbij nieuwe zichten ntwikkelen ver wat nder "een gede prvciale ruitelijke rdeng" kan wrden verstaan; BeTnvleden van de 21 aangehuden Algeene Maatregel van Bestuur Ruite (l e en 2 e tranche) en de daaraan ten grndslag liggende rijksstructuurvisies vr bepaalde nderwerpen, et het g p de drwerkg naar prvciale struenten; Saen et VNG en VROM 21 twee nieuwe evaluatiestudies Nta Ruite begnen en uitwerkg geven aan de cnclusies van de 21 uitgeverde beleidsevaluatie Natale Landschappen; BeTnvleden van de ttstandkg van de strategie vr natale ruitelijke vestergen na 214. Hierte wrdt een prvciale ruitelijke vestergsstrategie pgesteld relatie tt de gebiedsagenda's en hun betekenis vr het MIRT (z/'e k nder Mbiliteit). Ruitelijk straentariu Bijdrage leveren aan de uitverg van het VROM-Actieprgraa vernieuwg ruitelijk struentariu; Vlgen van het gebruik van de Wr, CHW en Wab hun nderlge saenhang de praktijk en zndig vrstellen den vr aanpassg van wetgevg. Hierbij anticiperen p gelijke nieuwe vrneens vr wetgevg et betrekkg tt de leefgevg dr het nieuwe kabet (z/'e k nder Milieu);» Bevrderen en betnvleden van wetgevgsitiatieven vr fancierg van niet-stedelijke 12

16 functies en nrendabele transfraties, rekeng hudend et afneende ruitelijke vestergen dr de verheid; Bijdrage leveren aan de uitverg van het 21 pgestelde Actieprgraa leegstand kantren (zie k nder Ecnie); Bijdrage geven aan het prgraa van de ed 21 gestelde Evaluatiecissie Wr en ndersteunen van de prvciale vertegenwrdiger de cissie. Wngbuw, wngarkt en stedelijke vernieuwg Saen et rijks- en geeentelijke partners uitverg geven aan het Natale Prgraa Bevlkgsdalg. Hierbij 211 bijzndere aandacht geven aan de psitie van de zgenede anticipeerprvcies; Ondersteunen van tegrate zet van rijk p stedenbeleid en bijdrage leveren aan de drvertalg hiervan naar de prvcies. Vasthuden aan de zet p decentralisatie van rijksiddelen naar prvcies; Overleg veren et het rijk ver de huisvestg van verblijfsgerechtigden (vanuit het wettelijke tezicht hierp dr de prvcies). Uitwerkg geven aan de vullg van het nieuwe terbestuurlijke tezicht vr deze sectr; BeTnvleden van het wetsvrstel Huisvestgswet ( 21 cntrversieel verklaard) vanuit de prvciale rl bij het functeren van de regale wngarkt en de verdracht van het terbestuurlijke tezicht naar prvcies. Eurpa Lbby, saen et de VNG, bij het bevleden van Eurpees beleid vr ruitelijke ntwikkelg (thea territriale chesie). In het kader van nieuw regaal beleid vanaf 213 nder andere steken p het verbdende thea bevlkgsdalg. 3.5 Landelljk Sebied Wat we gaan ders 211 Investergsbudget Landeiijk Gebfed (ILG) «Prvciale crdate bij de aanpassg van afspraken de ILG-bestuursvereenksten naar aanleidg van de bestuurlijke besluitvrg het najaar 21 ver de MTR; «Uitwerken van de bestuurlijke afspraken ver verbetergen het ILG-systee (zals de wijze van rapprtage, de fratievrzieng, de saenwerkg en het gebiedsgerichte beleid) naar aanleidg van de MTR; De afrndg van de ipleentatie van het nieuwe subsidiestelsel vr beheer van natuur en landschap (SNL) en de aansturg van de ipleentatie; Integratie van de Catalgus Grenblauwe Diensten de uitverg van het SNL; Verdere ntwikkelg van de Digitale Keten Natuur (DKN), waarbij de actuele stand van verwervg en richtg en k de kwaliteitsetg nderdeel van het systee wrdt. Natura 2 De crdate bij het tt stand ken van beheerplannen vr de Natura 2-gebieden. De prvcies benutten het platfr van het IPO vr fratie-uitwisselg ver de vrbereidg van de beheerplannen, nder eer via het standhuden van het terbestuurlijk regiebureau Natura 2; Crdate van de prvciale belangenbehartigg het prject die leidt tt de wettelijke prgraatische aanpak stikstf et als del het plssen van de ipasse de vergunngverleng; 13

17 Natuurwetgevg «In het kader van de evaluatie van de natuurwetten wrdt gezet p verdere decentralisatie van de Flra en Faunawet ( saenhang wrden gede afspraken geaakt ver eenduidige handhavg en beperkte rapprtageverplichtgen) en het Faunafnds (et vldende fanciele iddelen); De crdate van de prvciale zet het LNV prject dat de drie natuurwetten tegreert; Eurpa Vrbereiden en bevleden van het nieuwe GLB vr een vitaal landelijk gebied. Dit saenhang et de wens het POP te ntden van verbdige en cplicerende regelgevg. 3.6 Mbiliteit Wat we gaan den 211 Regale bereikbaarheid: verbeterera netwerkprestaties en versterken prvciale uitvergsvergen» Afrnden van de decentralisatie van de BDU p basis van bestuurlijk verleg ver de uitksten van de evaluatie wet BDU; De Natale Markt- en Capaciteitsanalyse aangrijpen regale bereikbaarheid als prvciale pgave een vlwaardige psitie te geven; en * Vergrten prvciale betrkkenheid het MIRT-spelregelkader en -prjectenbek. Spr Het IPO streeft naar splitsg van het huidige Hfdrailnet een aparte cncessie vr een landelijk IC-netwerk en tegratie van stptrediensteh de regale OV-netwerken p basis van de Evaluatie sprwetgevg cnstructief verleg et V&W, NSen Prrail. Beprijzg Actieve deelnae aan de vrbereidg van een eventueel nieuw systee van beprijzg van het autgebruik, daarbij geved dr de pvattgen van de prvcies. Verkeersveiligheid s Veilig landbuwverkeer p het regaal, nderliggend wegennet, dr verg van kentekeng, rijbewijs en axiusnelheid p de weg; Het IPO bevrdert dr nderlge terprvciale kennisuitwisselg dat prvcies p basis van aatwerk de strategische nta Verkeersveiligheid uitveren gericht p verbeterg van de verkeersveiligheid p het nderliggend wegennet vr alle (grepen van) verkeersdeelneers; en Het IPO ntwikkelt saen et V&W, SKW, VNG en de Unie van Waterschappen een standardisatie van peranente verkeerseducatie (PVE). Openbaar verver Op basis van discussie eigen prvciale krg ken et een eigen visie p regaal penbaar verver; Partijen richten zich p vlledige ipleentatie van de OV-Chipkaart per 1 april 211. De zet van het IPO beperkt zich tt nderzek kstenneutraliteit Kist, Dubbel pstaptarief Regaal Spr en Landelijk Tarievenkader 2 en pzet van nieuwe verlegstructuur die 211 perateel et zijn; en Aan de terprvciale Benchark OV wrdt 211 een vervlg gegeven, aansluitend p het efficiency-nderzek van het isterie van V&W waar de prestaties geeten wrden het perspectief van wel- en niet aanbestede gebieden 14

18 3.7 Ecnic Wat we gaan den 211 Bedrijventerreen Uitveren cnvenant et rijk en geeenten waarbij prvciale herstructurergsplannen wrden genitrd en specifiek aandacht wrdt gegeven aan sturg p ttstandkg regale saenwerkg; Verzakelijkg: vergrten rl bedrijven. Het IPO werkt ee aan "radshw" p basis van radap; Duurzaa beheer: vrken dat pnieuw prbleen ntstaan et verrelg en slecht nderhud: acties vrtkend uit cnference tepassg SER-ladder uitzetten. Dialg prvcies nderlg bevrderen ver tepassg struent parkanageent. Regaal ecnise!? beleid Lbby vr nieuwe rnde Pieken de Delta, et versterkte rl prvcies (regierl te vrken dat beleid "ftlse" raakt), eer fcus (der pieken), eer aandacht vr duurzae energie;» Pleiten vr vrtzettg EFROna 213, waarbij het dichter brengen van dlt beleid naar het Eurpees nvatiebeleid aangeedigd wrdt, et erkenng van de regierl van prvcies (btt-up i.p.v. tp-dwn). Lbby nieuwe structuurfndsenprgraa's het werken et verstrekken van risickapitaal en lengen beter vr krijgt. Meer prgraafancierg plaats van prjectfancierg; Zrgen vr eer afsteg tussen Pieken de Delta en EFRO en IPO verband de synergie tussen regale prgraa's vergrten; Lbby grensverschrijdende prbleatiek Eurpees verband beter aan te pakken (waarnder wegneen flscale beleergen arbeiders grensgebieden);» Lbby vr eer rijksiddelen (waarnder FES) nder regale regie; Lbby vr verbredg van aanwendgsgelijkheden van F s-iddelen vr het plssen van grtschalige gebiedsgerichte pgaven. Innvatie en verduurzag ecnic (zie k 3.3 Eurpe 22) Uitwisselen best practices: via nvatiebeleid bevrderen van kennisvalrisatie (=kennis/kunde/kassa); Uitwisselen best practices: rl publieke sectr als "launchg custer" nvatie en verduurzag ecnie aan te jagen (aanbestedgsregels, verbeterg kpbeleid, beter gebruik ICT dienstverleng naar burgers); «s Saenwerkg et bedrijfsleven te zrgen dat Eurpese gelden die via Kaderprgraa's naar bedrijfsleven gaan wrden gekppeld aan regale agenda en de iddelen k sp-ff geven richtg MKB. Recreatie & terise Regale beeldverhalen: stiuleren bestaande en nieuwe partnerschappen, ndersteunen prvciale pilts; Duurzaa terise: vrtbuwen p itiatieven Zeeland duurzae bedrijvigheid et EC21 certificerg te stiuleren; Lbby p watersprt en "drg" terise et partners zals Gastvrij Nederland gericht p vernieuwg rijksbeleid; Mnitren plssen knelpunten landelijke rutenetwerken wandelen, fietsen en varen ILG; Vrtbuwen p verkenng natuurntwikkelg relatie tt recreatie & terise (dien verkenng, verwacht najaar 21, hier vldende aanleidg te geeft); Kennisuitwisselg tussen prvcies ver he sturen p culturele identiteit kan bijdragen aan aantrekken recreatie & terise. 3.8 Water Wat we gaan den 211 s> Brgen van de prvciale rl en taken het waterbeheer bij de uitwerkg van vrstellen 15

19 van het kabet vr een delatig waterbeheer. Bijdrage leveren aan de discussie ver en nadere uitwerkg van een verbeterg van de bestuurlijke aansturg bnen het waterbeheer. Input leveren aan wetswijziggen ter zake. In IPO-verband pakken de gezaenlijke prvcies de uitwerkg van generieke deelprgraa's van het Deltaprgraa p. Hierbij is de zet het deltaprgraa te kppelen aan regale gebiedsgerichte ntwikkelgen en de MIRT-agenda. Het prvciaal belang wrdt gebracht bij de vrbereidg van de Deltabeslissgen vr 214. Input wrdt geleverd vanuit de gezaenlijke prvcies de uitwerkg van het cncept van adaptief deltaanageent; In het kader van het generiek deelprgraa Waterveiligheid van het Deltaprgraa wrdt een standpunt vastgesteld ver de nrerg van waterveiligheid ter vrbereidg van het prcipebesluit dat het rijk zal neen ver nieuwe nren 211. Faciliteren van de regierl van de prvcies bij het pstellen van Overstrgsrisicbeheerplannen het kader van de ipleentatie van de Richtlijn Overstrgsrisic's; Vaststellen van de prvciale breng de evaluatie van het Nataal Bestuursakkrd Water-Actueel 211; Afsteen van de breng van de gezaenlijke prvcies bij de uitwerkg van het beleid vr grndwater, vrtvleiend uit Eurpese regelgevg; Vervlg geven aan het ntwikkelprgraa vr regale waterkergen te ken tt een prfesseel tetsstruentariu dat gebruikt kan wrden de tetsg en het beheer en nderhud van regale kergen; Faciliteren het afsteen van de verdere prfessaliserg van de prvcies van hun tezichthudende taken p waterschappen. Verdere afspraken aken et de Inspectie Verkeer en Waterstaat ver het uitveren van 2 e lijnstezicht dr de spectie relatie tt de rl van prvcies als tezichthuder p de waterschappen. 3,9 Milieu Wat we gaan den 211 GeluicI» BeTnvleden van het wetsvrstel SWUNG-2, zdat rekeng wrdt gehuden et de gevlgen vr de buwpgave, en waarbij zeker gesteld wrdt dat prvcies niet pdraaien vr de fancierg van de sanerg van wngen die gebuwd zijn na 1986 (het 'handhavgsgat'); Lbby vr een verhgg van de zet p brnbeleid de ksten van sanerg terug te drgen. Dit betekent lbby vr aatregelen aut's stiller te krijgen en daaaast vesteren stiller asfalt p prvciale wegen. Lychtkwaliteit Meewerken aan de evaluatie van de eerste nitr 21 van het Natale Saenwerkgsprgraa Luchtkwaliteit (NSL); Lbby vr abitieuze aar haalbare natale eissieplafnds {Natal Eiss Ceilgs, NEC) vr zwaveldixide, stikstfxiden, fijn stf (PM2,5), aniak en vluchtige rganische stffen bij de herziengen van het Gthenburg-prtcl en de Eurpese Richtlijn; Behartigen van de prvciale belangen bij de aanpassg van de luchtkwaliteitregelgevg (fijn stf uit de landbuw, aniak). Bidiversiteit 9 Fruleren van gezaenlijke terprvciale delstellgen vr bidiversiteit en zrg dragen vr de uitverg; 16

20 Bei'nvleden van de p te stellen nieuwe Eurpese delstellgen bidiversiteit pst-21. Bdekwaliteit Lbby vr verdere decentralisatie van het bdebeleid. Inzet is de verhevelg van de vergunngverleng vr getherie naar de prvcies; Bewaken van de belangen van de prvcies bij de uitverg van het Bdecnvenant. Zrgen dat de tussen de cnvenantpartijen geaakt afspraken wrden nageken en dat er vldende fanciele en persnele iddelen beschikbaar blijven vr de uitverg; Stiuleren van prvcies bij de transitie naar een bdebeleid waar het duurzaa gebruik van de ndergrnd centraal staat. Deze nieuwe benaderg van de ndergrnd vergt een eer tegrale en sectrverstijgende aanpak. Leren vr een duurzae ntwikkeig» Bevleden van de discussie ver een nieuw stelsel van het gevgsrecht, zdanig dat de (ilieu)kwaliteit het gevgsbeleid en bij tegrale gebiedsntwikkelg ptiaal wrdt gewaarbrgd. Organisatie vergunngverleng, tezicht en handhavg Lbby vr en het bewaken van de uitverg van de package deal tussen rijk, IPO en VNG. Specifieke aandachtspunten vr het IPO daarbij zijn de verdracht van het bevegd gezag, de fanciele cnsequenties, een ged werkgeverschap van de prvcies bij de verdacht van persneel en het werken et landelijke kwaliteitscriteria; Ipleentatie, begeleiden en berdelen van de zelfevaluatie p basis van de kwaliteitscriteria KPMG 2.. bij prvcies en geeenten en evalueren van deze kwaliteitscriteria; Crderen van de drntwikkelg van de vrg van Regale Uitvergsdiensten. Eurpees iiieubeieid (vrzver ng niet genenid bnen specifieke ilieu- f kiiaat-en energieihea's) ' Lbby vr een werkbare Eurpese richtlijn (Directive) vr Industriele Eissies (DIE) als pvlger van de IPPC-richtlijn, et het terbestuurlijk dssiertea: verderg eissies en beperkg adistratieve lasten. Belangenbehartigg bij de nieuwe nderwerpen ver afval (bergg radiactief afval; biafval). Externe veiiigheid Behartigen van de prvciale belangen bij het tt stand ken van het Basisnet verver gevaarlijke stffen; Uitveren van de "Uitvergsvisie Externe Veiiigheid " en de daar benede gezaenlijke terprvciale activiteiten externe veiiigheid vr de peride Sciaal Beleid Wat we gaan den 211 3eugd7.rg Uitveren Afsprakenkader Jeugdzrg (waarnder. nitren en visitatie); Drzetten van kwaliteitsverbetergen jeugdzrg, jeugdbescherg en jeugdreclasserg (verkrten drlptijden, vergrtg effectiviteit, versterkg saenwerkg et het nderwijs, etc.); «Vrbereidg/nderhandelg fancieel kader (verdere verg fanciergssystee Kaiser, ndersteung adviestaak Cissie Fancierg Jeugdzrg (CFJ), verbeterg ragsdel SCP, etc.); 17

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Prtestantse Gemeente Appingedam Diacnie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2010 2014 - versie 2011 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie