Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO."

Transcriptie

1 Muzenstraat 61 Pstbus BC Den Haag telefn(7) fax (7) Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algeene Vergaderg van de verenigg IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de verenigg IPO. In afschrift aan: - de clleges van Gedeputeerde Staten (d.t.v. IPO-cntactfunctarissen) de statengriffiers I rite rprvi ciaa 1 OYerleg uw brief van uw kenerk ns kenerk datu AV 4126/21 14 ktber 21 nderwerp Algeene Vergaderg d.d. 9 deceber 21 te Utrecht Geachte evruw, geachte heer, Hierbij ndig ik u uit vr de Algeene Vergaderg van de verenigg Interprvciaal Overleg (IPO) p dnderdag 9 deceber 21 van 18. tt 2. uur te Utrecht. Op dit ent is de exacte lcatie van de Algeene Vergaderg ng niet bekend, bij de reguliere verzendg van de vergaderstukken wrdt hier uitsluitsel ver gegeven. Vruitlpend p de reguliere zendg van de vergaderstukken treft u hierbij aan de vergaderstukken behrend bij de vlgende vrstellen: IPO-jaarplan 211; Wijzigg IPO-begrtg 21; en IPO-begrtg 211. Cnfr de afspraak geaakt tijdens de Algeene Vergaderg van 18 deceber 28 is verband et het vervregen van de data van de Algeene Vergaderg verband et de recessen de 1-wekenterijn vr deze verzendg niet acht genen. De reguliere verzendg van de vergaderstukken vr de vergaderg p 9 deceber vdt plaats p 18 nveber 21. Met vriendelijke gret, INTERPROVINCIAALOVERLEG, J. Fransserp Vrzitter PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS/2 \lcxcyx 2J, 15 OKT 21 Rutg a.d. Bijl.: Inlichtgen bij Drkiesnuer Bljlagen drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange (7)

2 Vergaderg van de algeene vergaderg van de verenigg IPO p 9 deceber 21 agendapunt O Interprveiaaf Overleg 1 n Paraaf secretaris Datu : 14 ktber 21 Inlichtgen bij : Gerard Beukea/Ferdi de Lange Drkiesnuer :(7) Bijlagen ; 1 Onderwerp : IPO Jaarplan 211 Vrstel Het IPO-Jaarplan 211, zals vastgesteld dr het bestuur van de verenigg IPO de vergaderg van 11 ktber 21, gedkeuren. Telichtg Op 11 ktber 21 heeft het bestuur het IPO-Jaarplan 211 vastgesteid (bljsage). Bijgevegd Jaarplan wijkt af van vrgaande edities en betreft een vergangsjaarplan. Dit vanwege het feit dat het Jaarplan ng aanpassgen ndig kunnen zijn als gevlg van het nieuwe regeerakkrd, een gelijk nieuw bestuursakkrd en de uitksten van de (externe) evaluatie van het IPO. U vdt dit terug het gearkeerde tekstvak 'Jaarplan 211: een vergangsjaarplan' p paga 5 van het jaarplan. Daar is k verwrd dat dit jaarplan ng is gebaseerd p de eerjarenagenda en dat het bestuur de abitie heeft de nieuwe eerjarenagenda (ng) eer fcus aan te brengen. Bezuiggen p het IPO In de vergaderg van het bestuur van 3 juni 21 is beslten p de begrtg van het IPO vr 2Q11 een krtg van 15% dr te vereri. De vertalg van deze besluitvrg treft u aan bij het separate agendapunt "IPO-begrtg 211'. Uitverg van het vrliggende jaarplan is gelijk bnen deze taakstellg. U wrdt vrgesteld 211ged te keuren. het IPO-Jaarplan Bijlagen IPO Jaarplan 211

3

4 InterprvciaaS O^erleg s O IP JAARPLAN en BEGROTING 211,.' Vastgesteld dr het bestuur van net IPO p 11 ktber

5 INHOUD paga i. Het IPO era de prvcies Algeeen Meerjarenagenda en Jaarplan Bezuiggen en evaluatie IPO 3 2. Jaarplan Bestuurlijke en fanciele verhudgen Verkiezgen Prvciate Staten Prjecten Olypisch Plan Verantwrdg en nitrg 9 3. Jaarplan 211 vr de beleidssectren Bestuur Fancien Eurpa Ruitelijke ntwikkelg en wnen Landelijk gebied Mbiliteit Ecnie Water Milieu s Sciaal Beleid Cultuur Elektrnische dienstverleng Werkgeverszaken 4. De rganisatie en de kerntaken wan het IPO Algeene vergaderg De rganisatie van het IPO De platfrfunctie Belangenbehartigg Cunicatie Beg ratg De begrtg is separaat geagendeerd vr uw vergaderg clcl 9 deceber 21 B13LAGE: Fratfewe zel Platfr en Belangenbehartigg 211 (PM: wrdt p een later ent dr het bestuur vastgesteld, ede naar aanleidlng van de uitkstets wan de evaluatie van het IPO) 2-

6 1. Het IPO en de prvcies 1.1 Algeeen De twaalf prvcies Nederland werken saen de verenigg Interprvciaal Overleg. Het IPO heeft als delstellg het verbeteren van de cndities waarbnen de prvcies werken en het stiuieren van vernieuwgsprcessen bnen de prvcies die aansluiten bij aatschappelijke ntwikkelgen. Beide deistellgen zijn vervlchten, de ene delstellg kan iers niet wrden gereaiiseerd znder zet p de andere delstellg. Uit deze vervlchten deistellgen vlgen twee belangrijke taken vr het IPO: de belangenbehartigg bij kabet en parleent, Eurpese Unie, andere verheden en aatschappelijke rganisaties; en het bieden van een platfr aan de gezaenlijke prvcies kennis en ervarg uit te wisselen, gezaenlijke standpunten te bepalen en nieuwe itiatieven te ntwikkelen. De abities van de prvciale besturen bepalen hge ate het speelveld van het IPO. Iers, het IPO is als saenwerkgsverband vr de twaalf prvciale besturen het iddel de deistellgen te realiseren, De issie van het IPO is daar af te leiden van de rl die de prvcies abieren, Het IPO aakt zich sterk vr een slagvaardig en resultaatgericht prvciaal bestuur dat vr de burgers zichtbaar is en dat verantwrdelijkheid neet vr de saenhangende aanpak van aatschappelijke pgaven p regaal en bvenregaal niveau. Het IPO treedt p als belangenbehartiger van de twaalf prvcies en biedt'daarbij het platfr vr de uitwisselg van kennis en ervarg, de bepalg van gezaenlijke standpunten en het ntwikkelen van nieuwe itiatieven. Dit is de issie van het IPO. 1.2 S^eerjarenagerida en Jaarplan 211 Het IPO heeft de issie uitgewerkt de Meerjarenagenda In deze agenda zijn de kaders vastgelegd vr het beleid van het IPO de bestuursperide Het jaar 211 is het laatste jaar deze cyclus. Het jaarplan 211 is daardr ede gebaseerd p en nauw verbnden et de Meerjarenagenda Tevens vden 211 verkiezgen vr Prvciale Staten plaats waardr na 2 aart 211 nieuwe Prvciale en Gedeputeerde Staten aantreden en het verlengde daarvan een nieuw bestuur en Algeene Vergaderg van de verenigg IPO wrdt bened en de huidige bestuursperide wrdt afgernd. Het Jaarplan hudt rekeng et deze ntwikkelgen. In 211 wrdt de IPO-Meerjarenagenda pgesteld en vastgesteld. 13 Bezulniggen en evaluatie IPO Aan de zet het jaarplan van het IPO is de begrtg verbnden, die antwrd geeft p de vraag wat de zet van het IPO kst. Hieree verbnden is het besluit van het bestuur van juni 21, het licht van de bezuiggen waar de prvcies ee gecnfrnteerd wrden, p de begrtg van het IPO 15% te bezuigen. In de begrtg vr 211 zijn de gevlgen van dit besluit verwerkt. Ten sltte heeft het bestuur aart 21 gested et het plan van aanpak vr de evaiuatie van het IPO. De evaluatie wrdt ed 21 afgernd. De aanbevelgen van de evaluatie wrden betrkken bij de uitverg van het Jaarplan 211 en de

7 vrbereidgen van het eerjarenprgraa zijn dit Jaarplan uiteraard ng niet verwerkt.

8 2. Jaarplan 211 Jaarplan 211: een vergangsjaarplan Het jaar 211 is een vergangsjaar. Het jaarplan is ng gebaseerd p de eerjarenagenda , terwijl nieuwe ntwikkelgen zich iddels aandienen. In het jaarplan zijn de gevlgen van een nieuw regeerakkrd niet verwerkt. Ok is ng nduidelijk f er et het nieuwe kabet een nieuw bestuursakkrd kt. Uitgangspunt hierbij is dat alleen wrdt vergegaan tt het sluiten van een bestuursakkrd wanneer de eerwaarde vr de prvcies evident is. Op de hud, en de cnsequenties van een nieuw bestuursakkrd vr het jaarplan 211 kan begrijpelijk niet wrden vruitgelpen. Op dit ent vdt de (externe) evaluatie van het IPO plaats. Ed 21 wrden daarver besluiten genen. Deze zullen zeker ng gevlgen hebben vr het jaarplan, In aart 211 wrden de nieuwe Prvciale Staten gekzen. Daarna wrden nieuwe clleges van GS gevrd en treden een nieuwe algeene vergaderg en een nieuw bestuur van het IPO aan. Dit zal de werkzaaheden van het IPO 211 bei'nvleden, aar er kan nu ng niet p wrden vruitgelpen, Het IPO-bestuur staat de kende peride vr strategische keuzen bij de uitwerkg van het 21 vastgestelde dcuent "Prfiel Prvcies'. Deze uitwerkg legt, saen et de andere geschetste ntwikkelgen, de basis vr de nieuwe eerjarenagenda , die 211 wrdt vrbereid. Het is de abitie van het bestuur van het IPO deze nieuwe eerjarenagenda te richten p strategische hfdlijfien. Tevens is juni 21 dr het bestuur beslten vr 211 een krtg van 15% dr te veren p de begrtg van het IPO. Uitverg van het vrliggende jaarplan is gelijk bnen deze taakstellg. 2,1 Bestyyrlijke en fanciele verhudgen Bestuursakkrd rijk-prvcies Het jaar 211 is het laatste jaar van de uitverg van het bestuursakkrd rijkprvcies Het IPO gaat er vanuit dat k het nieuwe kabet zich verbnden acht aan de afspraken die ng niet zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben de prvcies gezaenlijk een prgraa pgesteld vr de uitverg van het bestuursakkrd, dat dr drlpt 211. Het bestuur van het IPO is verantwrdelijk vr de regie p de aansturg van het plan van aanpak. Het bestuur fungeert als pdrachtgever vr de directie van het IPO en de Krg van prvciesecretarissen, die verantwrdelijk zijn vr de daadwerkelijke rganisatie van het uitvergsprgraa. De Krg is verantwrdelijk vr de pdrachtclusters prvcieacadeie, strategisch fru, ged bestuur/kwaliteit dienstverleng, nieuwe saenwerkgsvren tussen verheden en prvciale acties rnd de ipleentatie van het terbestuurlijk tezicht. De directie van het IPO rganiseert de clusters decentralisatieagenda en de 'natale' acties terbestuurlijk tezicht. Vr de algehele regie p dit prces is het bestuurlijk-abtelijk saengestelde terprvciaal regietea gevrd, dat fungeert als een srt dagelijks bestuur en dat nder vrzitterschap staat van drs. MJ. van den Berg, cissaris van de Kng de prvcie Grngen.

9 Fanciele verhudgen rijk-prvcies In 21 is vereensteg bereikt tussen rijk en prvcies ver de verdelg van de krtg p net prvciefnds van 29 iljen vr net jaar 211. Aangezien de dr het rijk vrgenen krtg p het prvciefnds 3 iljen hudt, is afgesprken dat de taakstellg vr 212 cidenteel wrdt verhgd et 1 iljen. Tevens is afgesprken dat de fndsbeheerders de vlledige regie neen tt een nieuw verdeeldel te ken en het IPO betrekken bij de vrbereidg van het plan van aanpak. Het IPO zal alleen ng een 'systeetets' uitveren (dat wil zeggen de vraag beantwrden f het nieuwe del uitlegbaar, transparant, cnsistent en duurzaa is). Bij de vrbereidg van het del wrden de afznderlijke prvcies betrkken. Onderdelen van het verdeeldel zijn de uitgavenijkpunten, een nieuwe vergensaatstaf en de actualiserg van het rekentarief MRB. De fndsbeheerders zullen vanuit hun eigen verantwrdelijkheid besluiten hierver neen. Het verdere tijdspad is er pgericht dat het vrjaar van 211 de besluitvrg ver het nieuwe verdeeldel wrdt afgernd zdat de eicirculaire van 211 de verdelg vr 212 p basis van het nieuwe verdeeldel kan wrden gepresenteerd. In het geval dat het wetgevgstraject vr vertragg zrgt, zal verleg et het IPO wrden geverd. Psiterg prvcies In 21 hebben de gezaenlijke prvcies het dcuent "Prfiel Prvcies' vastgesteld. 'Prfiel Prvcies' bevat de visie van de prvcies p het penbaar bestuur het algeeen en de psiterg van de prvcies daarbnen het bijznder. Het dcuent vrde de basis vr de zet tijdens de Tweede Kaerverkiezgen juni 21 en de daarpvlgende kabetsfratie. Vr 211 blijft 'Prfiel Prvcies' het uitgangspunt vr de psiterg van de prvcies. Wat we gaan den 211 Uitverg Bestuursakkrd rijk-prvcies » Crdatie van de vrtgang van de uitverg van het plan van aanpak vr de uitverg van het Bestuursakkrd ; Effectuerg van de decentralisatieagenda en specifieke thea's uit het Bestuursakkrd ; Aansturg van 'natlnale' acties uit het plan van aanpak vr de ipleentatie van de vrstellen vr terbestuurlijk tezicht. Bestuursakkrd P.M. Duuraae fanciele verhudgen P.M. (afhankelijk van vrgevg vrbereidg dr isterie BZK en nader verleg etdeprvcies) 2.2. Verklezgen Prvciate Staters 211 Wat we gaan den 211 Prvciate Statenverkiezgen Uitveren van gezaenlijke activiteiten waarver ed 21 verleg et de algeene vergaderg wrdtbeslten.

10 2.3 Prjecten De Meerjarenagenda trduceert, naast een agenda p basis van vijftien sectrale beleidsthea's, k drie tegrate prjecten: "Mi Nederland', 'Ruite vr kliaat en duurzae energie' en 'Gebiedsprfilerg'. Mi Nederland 'Mi Nederland' richt zich p de ruitelijke kwaliteit. De Nta Ruite geeft gede kaders vr rijk, prvcies en geeenten gezaenlijk te werken aan ruitelijke kwaliteit. Nu al vesteren prvcies transfraties, zwel bnenstedelijk als het landelijke gebied. De prvcies delen de abities van het rijksprgraa Duurzae ruitelijke richtg als accentuerg van de uitverg van de Nta Ruite en geven uitverg aan de saenwerkgsagenda Mi Nederland. Het regale schaalniveau is bij uitstek geschikt een ruitelijke kwaliteitsslag te aken. De prvcies vergrten hun spanng en pakken verbeterg van de ruitelijke kwaliteit tegraal en gebiedsgericht p. In 29 is een terprvciaal platfr vr ruitelijke kwaliteit gevrd daaree een flke ipuls te geven aan de ntwikkelg van de prvcie tt herkenbare en succesvlle partij bij de bevrderg van ruitelijke kwaliteit. De zet van het IPO is daarbij ndersteunend. Ok is p directieniveau (IPO, VROM, LNV) een abtelijke stuurgrep landschap gevrd die de acties vr landschapsbeleid uit zwel de Agenda Landschap van het rijk als de saenwerkgsagenda Mi Nederland crdeert. Wat we gaan ders 211 Afrnden van het IPO prgraa Expeditie Mi en uitksten benutten vr uitwerken van het prvciale aanbd vr brgg van ruitelijke kwaliteit p xjebiedsniveau aan het kabet (21) Afspraken vrbereiden et rijk, geeenten en derden ver een duurzae fancierg van het herstel en beheer van het landschap (cl. Natale Landschappen); Uitwerken van bestuurlijke afspraken naar aanleidg van de Midter Review Investergsbudget Landelijk Gebied (21). Ruite vr Kliaat en Duurzae Energie Het kliaat verandert. Er zijn nu al gevlgen vr de veiligheid, het leefkliaat, de bidiversiteit en de ecnie. De verandergen zetten dr. Aanpassen aan kliaatveranderg is gebden, k vr de (gezaenlijke) prvcies. Het IPO richt de activiteiten zwel p adaptatie (aanpassg van de ruitelijke ntwikkelg aan de verwachte effecten) als p itigatie (der uitstt van stffen die verantwrdeiijk zijn vr kliaatveranderg). Wij zetten p 'Ruite vr kliaat en duurzae energie'. Wat we gaan den 211 Het prject Kliaat en Energie aakt systeatisch zichtbaar welke cruciale bijdrage de prvcies leveren Nederland duurzaa en kliaatbestendig te richten. In dit afrndend jaar van de lpende kliaatvereenkst et het rijk wrdt planatig aandacht en publiciteit gegeven aan de prestaties die de prvcies hebben geleverd bij nder andere de realisatie van de kliaatsafspraken p het terre van duurzae energie, energiebesparg, duurzae biliteit en duurzaa wegbeheer, stiuleren en faciliteren van private itiatieven, ruitelijke adaptatie. Met het energietransitiedel dat 21 dr het IPO is ntwikkeld wrden de zet en abities van de prvcies vr de prductie van duurzae energie gevuld. De prvcies specialiseren p duurzae energiebrnnen die passen bij de regi en delen hun ervarg. Dr specialisatie en saenwerkg IPO-verband sturen de prvcies aan p een efficiente transitie naar duurzae energie als grndlegger vr een duurzae regale ecnie.

11 Veren van een lbby naar departeenten, parleent en aatschappelijke partners tt werkbare regels te ken die duurzae energie en duurzae biliteit stiuleren en energiebesparg bevrderen. De nadruk ligt p fiscale struenten, stiulergsregels (pvlger van de Subsidieregefg Duurzae Energie) en p het pzetten van een energiedistributie-frastructuur die geschikt is vr de decentrale prductie van duurzae energie, nder eer et sart grids. Vrbereiden van eventuele vervlgafspraken et het Rijk, geeenten en eventueel bedrijfsleven. Inzetten p bdende afspraken et dustrie en bedrijfsleven energie te besparen en warte beter te benutten et vergunngverleng en handhavg als stk achter de deur. Crdatie van de uitverg van het Kliaatakkrd het prgraa 'Prvcies, schakel vr kliaat en energie' en rganisatie ( het kader van de 'prvcieacadeie') van itiatieven vr een lerende rganisatie van de prvcies (bestuurlijk, abtelijk en saen et belangrijke externe partners); Een bijdrage leveren aan de vrbereidg van de uitverg van het natale actieplan "Duurzae Energie' het kader van de Eurpese Richtlijn vr duurzae energie. Bevrderen dat kliaat en duurzae energie ged wrdt verankerd Eurpe 22 (specifiek vlaggenschip nvatie) en dat dit ptiaal dr prvcies wrdt benut. Gebsedsprfilenng De prvcies vervuilen een steeds belangrijkere rl het aansturen en stiuleren van gebiedsntwikkelg. Dit is niet alleen het gevlg van decentralisatie p basis van de nieuwe Wet ruitelijke rdeng (Wr) en de Wet richtg landelijk gebied (Wilg). De prvcies ntwikkelen k zelf steeds vaker itiatieven cplexe (bvenlkale) pgaven aan te pakken. Deze gebiedsaanpak aakt prfessaliserg ndzakelijk, Op de ndersteung daarvan is het prject 'Gebiedsprfilerg' gericht. De fcus bij de verdere prfessaliserg van gebiedsntwikkelg ligt bij de ntwikkelg van ensen en het eegreien van de prvciale rganisatie dit prces. De prvcies willen herkenbaar bijdragen aan het plssen van cplexe en tegrale regale pgaven. Wat we gaan den 211 Ontwikkelen van een actueel kader vr prvciale gebiedsntwikkelg vr de nieuwe bestuursperide, uitgaande van nieuwe pgaven en nieuwe werkwijzen, ede p basis van het nieuwe regeerakkrd Olyplseh Plan 228 In juli 29 heeft het IPO het charter vr het Olypisch Plan 228 getekend. De rl van het IPO krijgt vral gestalte wanneer het kabet een besluit heeft genen ver de Olypische hfdstructuur en zal zich richten p de crdatie van prvciale planngsprcessen. Maar k bij de vrbereidg van het kabetsbesluit vdt nder regie van het isterie van VWS en C*NSF crderend verleg plaats. Wat gaan we den 211 Vertegenwrdigen van prvcies crdatieverleg p nataal niveau en crdatie van terprvciale werkgrep vr strlijng prvciale itiatieven.

12 2.5. Verantwrdg en nitrg Onderdeel van de vrgenen bezuigg p de begrtg van het IPO vr 211 is het staken van de IPO-activiteiten p het gebied van verantwrdg en nitrg. In 211 wrdt de prvcienitr (watdetjeprvcie.nl) beedigd. Wat gaan we ders 211 Uitveren van de persneelsnitr 21; en Uitveren van de externe visitatie jeugdzrg waarver 29 tussen de ister van Jeugd en Gez en het IPO afspraken zijn geaakt (vr de fancierg is 21 een reserverg geaakt).

13 3 Jaarpfan 211 vr de beleidssectren 3.1 Bestuur Wat we gaan ders 211 Interbestuuriijk tezicht 9 Zrg dragen dat een gede verdracht van het terbestuuriijk tezicht van de VROM- Inspectie aan de prvcies per 1 januari 212 kan plaatsvden. Cncreet: ndersteunen dat de prvcies ver vldende ensen, iddelen en expertise beschikken de nieuwe taken ged te kunnen uitveren; Cndities scheppen vr de versterkg van de hrizntale verantwrdg aan prvciale staten; In saenspraak et de VNG en de sectrdeparteenten zrgen vr een adequate fratievrzienlng vr de prvcies als tezichthuder en dit vastleggen wet- en regelgevg; Integriteit Prvcies ndersteunen bij de versterkg van het tegriteitbeleid (afspraak Bestuursakkrd). Dit hudt dat prvcies (uiterlijk) 211 dienen te vlden aan alle basisnren vr tegriteit, gebruik aken van het unifre registratiesystee vr tegriteitschendgen, werken aan bewustwrdg en tegriteitrisic's kaart brengen; Prvcies ndersteunen bij de versterkg van de bestuurlijke tegriteit, nder eer dr versterkg van de rl van de cissaris van de Kng de Prvciewet, verhelderg en aanscherpg van regels zake vergedgen en declaraties en edewerkg aan de rganisatie van een cngres vr alle plitieke abtsdragers; Als vervlg p de aatregelen van 29 en 21 de psitie van klkkenluiders te verbeteren, eewerken aan de ttstandkg van een nafhankelijk, laagdrepelig advies- en verwijspunt klkkenluiden vr de publieke en private sectr een nafhankelijk Centraal Meldpunt tegriteitschendgen vr de publieke sectr dat de bevegdheid krijgt bij veredens van een isstand een nderzek te (laten) stellen. Rechtspsitie Statenleden en gedeputeerden Verbeterg van belng van Statenleden en andere rechtspsitele vrziengen van Statenleden en gedeputeerden; Geeenschappelijke aanbestedg van de ultverg van de Algeene pensienwet plitieke abtsdragers vr gedeputeerden (pensienen en wachtgelden, clusief sllicitatieplicht);» Aanpassg van de pensienvrzieng van gedeputeerden vereenkstig de aanbevelgen van de Cissie Dijkstal (fndsvrg, kapitaaldekkg en uitverg dr het ABP); Prvcies ndersteunen bij de actualiserg van delregelgen vr de rechtspsitie van Statenleden en gedeputeerden. 3.2 Fanciers Wat we gaan den 211 Fanciele veriiudgen De zet is gericht p het bewaken en bevrderen van adequate fanciele verhudgen tussen rijk en prvcies. In het halfjaarlijks bestuurlijk verleg fanciele verhudgen ken alle belangrijke nderwerpen aan de rde. Het IPO-secretariaat bereidt dit verleg 1

14 vr; Bij de decentralisatie van taken en iddelen p basis van het bestuursakkrd en net nieuwe regeerakkrd wrdt bewaakt dat de vang en de verdelg van de iddelen adequaat is; Aangezien het EMU-tekrt vr heel Nederland naar verwachtg 211 ng steeds bven de 3 % BBP zal uitken, zal het EMU-sald van de prvces cnfr geaakte afspraken adequaat wrden gevlgd dr huden van een enquete. Verderg verantwrdgslasten De tepassg van SiSa vr bijdragen aan geeenten uit autne prvciale iddelen wrdt nderzcht; «Vr het verderen van adistratieve lasten vr bedrijven en stellgen wrdt terprvciaal verband het rijkssubsidiekader ge'ipleenteerd. FancseeS tezicht Op basis van de evaluatie van de pilts Nrd-Brabant en Liburg wrdt verleg et BZK het fancieel tezicht p geeenten en prvcies gederniseerd. Owerige Unanciele nderwerpen Op basis van de evaluatie fanciele functie die 21 heeft plaatsgevnden, zal et BZK wrden eegewerkt aan het verbeteren van de regelgevg; Meewerken aan de uitverg van de besluitvrg ver de beleidsevaluatie van het BTW-cpensatiefnds. 33 lurpa Wat we gaan den 211 EU-trdatie Tezien p het naleven van de afspraken het bestuursakkrd ver de bestuurlijke verhudgen Eurpa-rijk-prvcies en het actieplan Eurpa en Decentrale Overheden. Belangrijk nderdeel daarvan is het betrekken van decentrale verheden bij de Nederlandse besluitvrg de Eurpese Unie en het aken van gede ipactanalyses van de gevlgen vr decentrale verheden van EU-regelgevg een vregtijdig stadiu; Versterken bestuurlijke crdate dr effectieve plitiek-bestuurlijke aansturg p de priritaire Eurpese dssiers; In 211 vrbereiden van twee strategische bestuurlijke verleggen et de ister van Bnenlandse Zaken en de staatssecretaris Eurpese Zaken; Integreren van Eurpa sectrale dssiers dr verbeterg van de sectrale betrkkenheid en uitbreidg van de saenwerkg terbestuurlijke dssierteas. Herzieng Eurpese begratg Bnen het kader van de herzieng van de Eurpese begrtg en de uitdaggen vr Eurpa, wrden lbbyactiviteiten ntwikkeld p de vlgende nderdelen: tekst chesiebeleid, territriale chesie, landbuwbeleid, Eurpe22 strategie en kliaat&energie (future challenges). Stractuurfndsen/Chesiebeleld Lbby is gericht p draagvlak vr het standpunt van het IPO dat er de Eurpese Meerjarenbegrtg k na 213 EFRO-geld vr Nederlandse regi's beschikbaar blijft uit delstellg II (cncurrentie en nvatie) en delstellg III (grensverschrijdende, terregale en transnatale saenwerkg). Eiirpe22 Lbby vr erkenng van de rl van de prvcies bij uitverg van de Eurpe22 11

15 strategie, specifiek de vlaggenschepen digitale agenda, verduurzag ecnie en nvatie; «In saenwerkg et VNG wrdt een bijlage geleverd aan net nataal actieprgraa Eurpe22. Aanbesteden» In het kader van de aangekndigde evaluatie van net aanbestedgsbeleid gebruikaken van de gelijkheden te reageren p cnsultaties. De zet daarbij zal zijn dat de aanbestedgsregels niet tt eer adistratieve lasten vr decentrale verheden gen leiden. Tevens pleiten vr vldende beleidsruite vr decentrale verheden. Diensten van aigeeen besang Naar aanleidg van de 21 uitgeverde cnsultatie wrdt nieuwe regelgevg van de Cissie verwacht. Het IPO aakt gebruik van de gelijkheden te reageren p cnsultaties. De zet daarbij zal zijn dat de regels een zekere beleidsruite van decentrale verheden eten respecteren. Tevens gen de regels niet tt eer adistratieve lasten leiden. 3.4 Ruitelijke Ontwikkelg en Wnen Wat we gaan den In 211 Uitverg Nta Ruite Ondersteunen van de te verwachten systeenvatie bij het isterie van VROM, gericht p selectieve en saenhangende rijkszet, versterkg decentrale uitverg, vereenvudigg en strlijng van wetgevg, ternaliseren externe ksten. Bijdrage leveren aan de drvertalg hiervan naar de prvcies; s BeTnvleden van een te verwachten actualiserg van de Nta Ruite (Tekstagenda Ruite 2.), ede naar aanleidg van de 21 afgernde Midter review van de Nta Ruite; Saen et de prvcies ntwikkelen van een ethdiek het aanbd ruitelijke plannen aan te passen aan veranderende beheften en perspectieven vr verstedelijkg (krip en grei). Hierbij nieuwe zichten ntwikkelen ver wat nder "een gede prvciale ruitelijke rdeng" kan wrden verstaan; BeTnvleden van de 21 aangehuden Algeene Maatregel van Bestuur Ruite (l e en 2 e tranche) en de daaraan ten grndslag liggende rijksstructuurvisies vr bepaalde nderwerpen, et het g p de drwerkg naar prvciale struenten; Saen et VNG en VROM 21 twee nieuwe evaluatiestudies Nta Ruite begnen en uitwerkg geven aan de cnclusies van de 21 uitgeverde beleidsevaluatie Natale Landschappen; BeTnvleden van de ttstandkg van de strategie vr natale ruitelijke vestergen na 214. Hierte wrdt een prvciale ruitelijke vestergsstrategie pgesteld relatie tt de gebiedsagenda's en hun betekenis vr het MIRT (z/'e k nder Mbiliteit). Ruitelijk straentariu Bijdrage leveren aan de uitverg van het VROM-Actieprgraa vernieuwg ruitelijk struentariu; Vlgen van het gebruik van de Wr, CHW en Wab hun nderlge saenhang de praktijk en zndig vrstellen den vr aanpassg van wetgevg. Hierbij anticiperen p gelijke nieuwe vrneens vr wetgevg et betrekkg tt de leefgevg dr het nieuwe kabet (z/'e k nder Milieu);» Bevrderen en betnvleden van wetgevgsitiatieven vr fancierg van niet-stedelijke 12

16 functies en nrendabele transfraties, rekeng hudend et afneende ruitelijke vestergen dr de verheid; Bijdrage leveren aan de uitverg van het 21 pgestelde Actieprgraa leegstand kantren (zie k nder Ecnie); Bijdrage geven aan het prgraa van de ed 21 gestelde Evaluatiecissie Wr en ndersteunen van de prvciale vertegenwrdiger de cissie. Wngbuw, wngarkt en stedelijke vernieuwg Saen et rijks- en geeentelijke partners uitverg geven aan het Natale Prgraa Bevlkgsdalg. Hierbij 211 bijzndere aandacht geven aan de psitie van de zgenede anticipeerprvcies; Ondersteunen van tegrate zet van rijk p stedenbeleid en bijdrage leveren aan de drvertalg hiervan naar de prvcies. Vasthuden aan de zet p decentralisatie van rijksiddelen naar prvcies; Overleg veren et het rijk ver de huisvestg van verblijfsgerechtigden (vanuit het wettelijke tezicht hierp dr de prvcies). Uitwerkg geven aan de vullg van het nieuwe terbestuurlijke tezicht vr deze sectr; BeTnvleden van het wetsvrstel Huisvestgswet ( 21 cntrversieel verklaard) vanuit de prvciale rl bij het functeren van de regale wngarkt en de verdracht van het terbestuurlijke tezicht naar prvcies. Eurpa Lbby, saen et de VNG, bij het bevleden van Eurpees beleid vr ruitelijke ntwikkelg (thea territriale chesie). In het kader van nieuw regaal beleid vanaf 213 nder andere steken p het verbdende thea bevlkgsdalg. 3.5 Landelljk Sebied Wat we gaan ders 211 Investergsbudget Landeiijk Gebfed (ILG) «Prvciale crdate bij de aanpassg van afspraken de ILG-bestuursvereenksten naar aanleidg van de bestuurlijke besluitvrg het najaar 21 ver de MTR; «Uitwerken van de bestuurlijke afspraken ver verbetergen het ILG-systee (zals de wijze van rapprtage, de fratievrzieng, de saenwerkg en het gebiedsgerichte beleid) naar aanleidg van de MTR; De afrndg van de ipleentatie van het nieuwe subsidiestelsel vr beheer van natuur en landschap (SNL) en de aansturg van de ipleentatie; Integratie van de Catalgus Grenblauwe Diensten de uitverg van het SNL; Verdere ntwikkelg van de Digitale Keten Natuur (DKN), waarbij de actuele stand van verwervg en richtg en k de kwaliteitsetg nderdeel van het systee wrdt. Natura 2 De crdate bij het tt stand ken van beheerplannen vr de Natura 2-gebieden. De prvcies benutten het platfr van het IPO vr fratie-uitwisselg ver de vrbereidg van de beheerplannen, nder eer via het standhuden van het terbestuurlijk regiebureau Natura 2; Crdate van de prvciale belangenbehartigg het prject die leidt tt de wettelijke prgraatische aanpak stikstf et als del het plssen van de ipasse de vergunngverleng; 13

17 Natuurwetgevg «In het kader van de evaluatie van de natuurwetten wrdt gezet p verdere decentralisatie van de Flra en Faunawet ( saenhang wrden gede afspraken geaakt ver eenduidige handhavg en beperkte rapprtageverplichtgen) en het Faunafnds (et vldende fanciele iddelen); De crdate van de prvciale zet het LNV prject dat de drie natuurwetten tegreert; Eurpa Vrbereiden en bevleden van het nieuwe GLB vr een vitaal landelijk gebied. Dit saenhang et de wens het POP te ntden van verbdige en cplicerende regelgevg. 3.6 Mbiliteit Wat we gaan den 211 Regale bereikbaarheid: verbeterera netwerkprestaties en versterken prvciale uitvergsvergen» Afrnden van de decentralisatie van de BDU p basis van bestuurlijk verleg ver de uitksten van de evaluatie wet BDU; De Natale Markt- en Capaciteitsanalyse aangrijpen regale bereikbaarheid als prvciale pgave een vlwaardige psitie te geven; en * Vergrten prvciale betrkkenheid het MIRT-spelregelkader en -prjectenbek. Spr Het IPO streeft naar splitsg van het huidige Hfdrailnet een aparte cncessie vr een landelijk IC-netwerk en tegratie van stptrediensteh de regale OV-netwerken p basis van de Evaluatie sprwetgevg cnstructief verleg et V&W, NSen Prrail. Beprijzg Actieve deelnae aan de vrbereidg van een eventueel nieuw systee van beprijzg van het autgebruik, daarbij geved dr de pvattgen van de prvcies. Verkeersveiligheid s Veilig landbuwverkeer p het regaal, nderliggend wegennet, dr verg van kentekeng, rijbewijs en axiusnelheid p de weg; Het IPO bevrdert dr nderlge terprvciale kennisuitwisselg dat prvcies p basis van aatwerk de strategische nta Verkeersveiligheid uitveren gericht p verbeterg van de verkeersveiligheid p het nderliggend wegennet vr alle (grepen van) verkeersdeelneers; en Het IPO ntwikkelt saen et V&W, SKW, VNG en de Unie van Waterschappen een standardisatie van peranente verkeerseducatie (PVE). Openbaar verver Op basis van discussie eigen prvciale krg ken et een eigen visie p regaal penbaar verver; Partijen richten zich p vlledige ipleentatie van de OV-Chipkaart per 1 april 211. De zet van het IPO beperkt zich tt nderzek kstenneutraliteit Kist, Dubbel pstaptarief Regaal Spr en Landelijk Tarievenkader 2 en pzet van nieuwe verlegstructuur die 211 perateel et zijn; en Aan de terprvciale Benchark OV wrdt 211 een vervlg gegeven, aansluitend p het efficiency-nderzek van het isterie van V&W waar de prestaties geeten wrden het perspectief van wel- en niet aanbestede gebieden 14

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie