Programmabegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015-2018"

Transcriptie

1 1 Programmabegroting Gemeentehuis Singelpark NC Odijk Postbus CA Bunnik Telefoon (030) Fax (030) Website 1

2 2 2

3 3 Inhoudsopgave Aanbieding 5 Inleiding 7 Begrotingspositie Dienstverlening en Organisatie 12 Programma: 1. Bestuur en Organisatie 13 Programma: 2. Dienstverlening 17 Programma: 3. Algemene dekkingsmiddelen 20 Fysiek domein 23 Programma: 4. Veiligheid 24 Programma: 5. Openbare ruimte 26 Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen 29 Sociaal domein 33 Programma: 7. Maatschappelijke ontwikkelingen 34 Programma: 8. Algemene ondersteuning 37 Programma: 9. Maatwerk ondersteuning 39 Recapitulatie 43 Vaststellingsbesluit 45 Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Lokale lasten en heffingen Verbonden partijen Kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid 72 Bijlagen 76 Bijlage I: Reserves en voorzieningen 77 Bijlage II: Opgenomen Nieuw Beleid vanuit Kadernota 81 Bijlage III: Eenmalige uitgaven Bijlage IV: Inventarisatie risico s 86 Bijlage V: Kaders en regelingen 89 3

4 4 4

5 5 Aanbieding Voor u ligt de Programmabegroting Belangrijke input voor de Programmabegroting vormt de Kadernota die eerder dit jaar door de gemeenteraad werd behandeld. Deze begroting mag niet los gezien worden van de uitkomsten van het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit. De uitkomsten van beide processen maken het voor ons mogelijk om een positief financieel beeld te laten zien voor de jaren En daar zijn we trots op! We hebben daarvoor uiteraard keuzes moeten maken. We hebben gewerkt aan een begroting die ambitie uitstraalt en tegelijkertijd prioriteiten stelt. Dit alles vanuit het credo Zorgzekerheid en Realisme! De begroting is een begroting die gedomineerd wordt door beelden van transformatie. Transformatie op het gebied van gemeentelijke zorgtaken, een transformatie van bestuur en organisatie en een transformatie van de gemeentelijke begroting. Zoals een rups zich terugtrekt in een cocon om na enige tijd als vlinder de wereld in te vliegen, zo staat de gemeente op het punt om haar eigen transformatie door te maken. Een transformatie waarvan net als in het geval van de rups op dit moment nog niet precies te zien is hoe lang het transformatieproces duurt en hoe het exacte resultaat eruit ziet. Het enige verschil met de 'vlinderwording' is dat onze transformatie in elke fase zichtbaar is. En dat willen we ook heel graag. Om zo samen vanuit onze rol in de samenleving met onze inwoners, onze ondernemers en onze ketenpartners te werken aan een nieuw Bunniks gezicht in We hebben in 2014 een eerste verkenning gedaan op dit vlak door samen met expertgroepen uit de samenleving de bezuinigingsopgave bij de kop te pakken en daar zijn we positief over. Hoe het gezicht wat we met elkaar gaan vormgeven er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Er is zoveel beweging om ons heen, dat we niet op voorhand met alles rekening kunnen houden. Dat vraagt soms om het maken van keuzes, waarvan het lijkt alsof we ze ad hoc moeten maken. Op die momenten zullen de scenario's vanuit de Strategische Agenda voor ons de toetssteen zijn, om te kunnen bepalen welke keuze we moeten maken. De Programmabegroting is de eerste begroting van ons college in de nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben in deze begroting de koers zoals verwoord in onze collegeagenda Binden en Bewegen voortgezet. Dat betekent dat u ook in deze begroting ziet, dat we meer ruimte willen geven aan onze inwoners en ondernemers om van de gemeente Bunnik nog meer hun gemeente te maken. Dat vraagt om een verschuiving naar een meer gelijkwaardige positie tussen onze inwoners, onze medewerkers en onszelf als bestuur. Als college hebben wij uitgesproken deze bestuursperiode in te zetten op meer verbondenheid met de Bunnikse samenleving. We willen dit bereiken door zelf, maar ook onze medewerkers te stimuleren en faciliteren meer de dialoog met elkaar aan te gaan en een grotere betrokkenheid te laten zien bij alle initiatieven die in Werkhoven, Odijk en Bunnik plaatsvinden. De afgelopen jaren heeft de organisatie hierin al stappen gezet. We willen hier nog verder in gaan, nog meer de ruimte zoeken. Daarbij erkennen we dat het niet zomaar en snel tot in de perfectie geregeld zal worden, maar elke zichtbare stap is er één. Ieders inzet en inbreng blijft daarvoor meer dan ooit nodig en daar rekenen we ook op. Bunnik is de groene voortuin van onze stedelijke regio, een fijne plek om te wonen vlak bij een belangrijke economische motor van de regio: Utrecht Science Park. In 2015 willen we vanuit verschillende invalshoeken initiatieven nemen om deze positie verder te profileren. Hierbij vormen de begrippen duurzaamheid en innovatie de leidraad. We staan we aan de vooravond van grote veranderingen binnen het sociaal domein. Het rijk hevelt per 1 januari 2015 via een enorme decentralisatieopdracht taken naar ons over. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De wettelijke decentralisaties op het gebied van werk, Wmo/Awbz en jeugd zijn zeer indringende operaties die zowel qua beperkte spankracht als financiële mogelijkheden alleen in samenwerking met andere partners gerealiseerd kunnen worden. Hoewel de decentralisatie van deze taken financiële risico s met zich meebrengt, bieden ze tegelijkertijd kansen om de kracht van onze kleine gemeente zichtbaar te maken. Als leidraad in deze veranderingen gebruiken we de Visie Sociaal Domein Bunnik. In deze visie zijn de drie voor ons leidende speerpunten verwoord, namelijk maatschappelijke participatie, integrale benadering en Bunnikse maat en schaal. We staan voor stevige uitdagingen, maar dankzij de enorme inzet van alle betrokkenen in de afgelopen anderhalf jaar liggen we op koers. Daarbij realiseren we ons dat het veld nog volop in beweging is, waardoor er sprake is van een continu veranderingsproces. Dat betekent dat we ongetwijfeld nog voor keuzes komen te staan die om een snelle beslissing vragen en daardoor mogelijk als ad hoc beslissing overkomen. We hanteren daarbij altijd de scenario s uit de Strategische agenda als toetssteen. Daarbij staan zorgzekerheid en realisme voor ons voorop. 5

6 6 Deze Programmabegroting sluit met een negatief resultaat voor De jaren 2016 en verder geven ook een negatief resultaat. Deze prognose ligt in lijn met de prognose zoals gemeld in de Programmabegroting Voor het geprognosticeerde begrotingstekort is eind 2013 een nieuwe bezuinigingsronde Bunnikse Kwaliteit gestart en de resultaten zijn positief. De voorgestelde bezuinigingen zijn in een apart raadsvoorstel aangeboden. In 2015 worden de eerste effecten van de bezuinigingsmaatregelen uit de bezuinigingsronde Bunnikse Kwaliteit zichtbaar. We doen ook vanuit dat opzicht nadrukkelijk een beroep op de samenleving. Uit de verschillende participatietrajecten, die achter ons liggen, blijkt namelijk de kracht van de Bunnikse samenleving. Daarom zien wij de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen met vertrouwen tegemoet. De uitkomsten van dit project maken het mogelijk om de komende jaren toe te werken naar een begrotingsoverschot en het versterken van de reserve positie. Het jaar 2015 vraagt om maximale inzet van alle betrokkenen in onze samenleving en in ons gemeentehuis om de uitdagingen en opgaven in het komende jaar te verwezenlijken. Wij hebben er vertrouwen in, wij hebben er zin in! Bunnik, 7 oktober Burgemeester en wethouders van Bunnik. 6

7 7 Inleiding Wijze van totstandkoming en opzet De gemeenteraad heeft op 3 juli 2014 de Kadernota vastgesteld. Deze Kadernota gaf een vooruitblik op de te verwachten ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2015 en volgende jaren en bevat de financiële kaderstelling door de gemeenteraad voor wat betreft het nieuwe beleid. Op basis van het nieuwe beleid vanuit de Kadernota en het bestaande beleid vanuit de Programmabegroting 2014 is deze Programmabegroting opgesteld. Grondslag De uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld voor de opstelling van de Kadernota zijn eveneens gehanteerd voor het opstellen van de Programmabegroting Daarnaast is rekening gehouden met de mutaties die voortvloeien uit de Nota van Actualisatie 2014 en de structurele financiële effecten voortvloeiend uit de besluitvorming van de gemeenteraad tot en met de vergadering van 30 juni Gehanteerde technische uitgangspunten: Woningprognose (1-1) Inwonerprognose (1-1) Prijsstijging 2,25% 0% 0% 0% Loonstijging 0,0% 0% 0% 0% Rekenrente 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden, graf- en begraafrechten Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten1 Rioolrecht2 Zie prijsstijging idem idem idem idem 100% kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kosten- Dekking % kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kostendekking Specifieke onderwerpen Organisatieplanning 2014 De activiteiten zoals die zijn opgenomen in deze begroting worden uitgevoerd binnen de kaders die op dit moment bekend zijn. Indien aanpassing van deze kaders leidt tot knelpunten en noodzakelijke keuzes wordt de gemeenteraad hierover apart geïnformeerd. Kostenverdeling Vanaf 2014 is er gekozen voor een nieuwe kostenverdeling. Vanaf 2014 worden geen uren meer toegerekend aan de producten met uitzondering van de producten waar een inkomst tegenover staat. Alle resterende bedrijfsvoeringskosten staan op programma 1. Er is één uurtarief voor alle afdelingen met uitzondering van de werf. NB. In de cijfers van de jaarrekening 2013 zijn nog wel de uren op de diverse producten verantwoord. Dit geeft extra verschillen in de vergelijking tussen de cijfers jaarrekening 2013 en begroting 2014 en Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW 2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan. 7

8 8 Leeswijzer De begroting 2015 heeft een nieuwe opzet gekregen. In verband met de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein, wordt de programmabegroting in 3 thema s opgebouwd te weten: Dienstverlening en Organisatie, Fysiek domein en Sociaal domein. De nieuwe opzet is besproken met de klankbordgroep vanuit de raad. Elk thema heeft zijn eigen kleur in de begroting. Deze opzet zal de komende jaren nog verder doorontwikkeld worden. In de huidige opzet is reeds gebleken dat de indeling van het thema Sociaal domein nog om heroverweging vraagt. De programma s worden als volgt opgebouwd. Allereerst worden de doelstellingen die in de collegeagenda zijn opgenomen vermeld. Het betreft dus de doelstellingen voor de komende 4 jaar. Daarna worden de actiepunten die voor het jaar 2015 op het programma staan, vermeld en de uitvoering ervan beschreven. Het bestaand beleid en ontwikkelingen op het bestaande beleid komen aan bod en tot slot het financiële kader. Deze Programmabegroting is als volgt opgebouwd. Per programma wordt ingegaan op: - De doelstellingen - De actiepunten - Uitvoering van collegeagenda en actiepunten - Het bestaand beleid - Het financiële kader met toelichting De toelichting mutaties tussen de begroting 2014 en de begroting 2015 vindt plaats vanaf een verschil van op programmaniveau.. 8

9 9 Begrotingspositie Situatie Kadernota De jaarschijf 2015 van de Kadernota sluit met een nadelig saldo van Voor de jaren 2016 tot en met 2018 werd tevens een nadelig saldo geraamd. Saldi Kadernota De Kadernota 2015 sloot met de volgende saldi: Saldi x Saldo Kadernota -539,3-539,6-798,0-836,0 Saldi Informatienota Bij de vaststelling van de Kadernota is een informatienota aangeboden. Hierin stond het effect van de meicirculaire op de begroting vermeld. Het meerjarenperspectief na de informatienota was als volgt: Saldi x Saldo Informatienota -529,1-285,8-372,2-512,8 Financiële ontwikkelingen na de Informatienota Na de Informatienota hebben zich de volgende financieel belangrijkste ontwikkelingen voorgedaan, welke zijn verwerkt in de begroting Omgevingsvergunningen Kapitaallasten Financiering Toerekening rente reserve dekking kap.lasten aan exploitatie OZB Algemene uitkering septembercirculaire Uren Bijdrage stichting sporthuis Vervallen stelpost risico woningbouw CAO Het nieuwe werken Overig Totaal ontwikkelingen Omgevingsvergunningen In de programmabegroting 2014 was de egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen niet meer toereikend waardoor in 2017 een nadelig bedrag van ten laste van de programmabegroting kwam. In deze programmabegroting wordt, uitgegaan van de huidige bestemmingplannen, voor 2017 rekening gehouden met de legesopbrengst van het project Beverweert, waar in de woningbouwprognose geen rekening mee gehouden is. Dit betekent, dat de reserve wel toereikend is. Dit is voordelig voor de programmabegroting voor de jaarschijven 2017 en Kapitaallasten Doordat er minder nieuwe investeringen zijn, nemen de kapitaallasten af. Financiering Er is sprake van lagere baten met betrekking tot de financiering. Dit is het gevolg van het financieringstekort (er wordt meer geld geleend) waardoor er geen rentebaten maar rentelasten in de begroting opgenomen zijn. 9

10 10 Toerekening rente van de reserve kapitaallasten De rente van de reserve dekking kapitaallasten wordt jaarlijks aan de exploitatie toegevoegd. Aangezien de reserve afneemt neemt ook de bespaarde rente hierover af. Dit is nadelig voor de begroting. OZB Ten opzichte van de Programmabegroting is het volume van de niet-woningen toegenomen, wat een voordelig effect heeft op de Programmabegroting Algemene uitkering septembercirculaire Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering geactualiseerd. Het systeem van de algemene uitkering is het trap op trap af systeem. Dat betekent dat lagere uitgaven voor het rijk leiden tot een lagere algemene uitkering in het gemeentefonds. In de septembercirculaire is in 2015 een nadelig effect te zien door lagere loon en prijscompensatie van het rijk aan de departementen. Vanaf 2016 is er een positief effect op de algemene uitkering doordat er hogere uitgaven van het rijk aan asielzoekers en leningen m.b.t. studiefinanciering zijn. Het positieve effect wordt deels tenietgedaan door een korting op de Wmo vanaf 2016 voor een bedrag van Uren Er worden minder uren aan kostendekkende producten en projecten toegerekend. Dit komt onder andere doordat er minder uren aan projecten, zoals Odijk-West en de multifunctionele accommodaties worden besteed ten opzichte van de begroting Hierdoor komen deze uren nu als nadeel op de begroting en worden daarmee ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Bijdrage Stichting Sporthuis Bunnik De onderhandelingen met Stichting Sporthuis Bunnik zijn afgerond en leveren voor de programmabegroting een structureel voordeel op van In voorliggende begroting is nog geen rekening gehouden met het structurele voordeel als gevolg van de aanleg van een kunstgrasveld voor Bunnik 73, omdat daarover nog definitieve besluitvorming moet plaatsvinden. Vervallen stelpost risico woningbouw In de Programmabegroting was nog een restant van de stelpost risico woningbouw opgenomen. Deze bedragen kunnen nu komen te vervallen, omdat de meerjarenprognose voor de ontwikkeling van de woningbouw opgesteld is op basis van een realistisch scenario. Er staan nu geen stelposten financiële tegenvallers meer opgenomen in de begroting CAO In de Troonrede werd aangekondigd dat er op het gebied van loonontwikkeling na vijf jaar een eind komt aan de gehanteerde nullijn voor ambtenaren. De precieze loonsverhoging voor ambtenaren, politieagenten, onderwijzers, militairen en ander overheidspersoneel hangt af van de caoonderhandelingen. In de nieuwe cao is er voor gemeenteambtenaren per 1 oktober 2014 sprake van een loonsverhoging van 1%. Dit heeft structureel een nadelig effect voor de Bunnikse begroting van in Het rijk heeft aangekondigd dat deze loonontwikkeling gecompenseerd wordt via de algemene uitkering en meegenomen wordt in de meicirculaire Omdat dit dan echter een onderdeel is van het totale accres (en daarmee ook onderdeel is van het eerder genoemde trap op trap af systeem), kan op dit moment niet op voorhand uitgegaan worden van een stijging van de algemene uitkering. De meicirculaire 2015 gaat hierover meer duidelijkheid geven. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de Kadernota Het nieuwe werken (Bunnikse Manier van Werken) In het laatste kwartaal van 2014 is de Bunnikse Manier van Werken ingevoerd. Om dit gedachtegoed van het plaats- en tijdonafhankelijk werken neer te zetten is een verbouwing van het gemeentehuis gedaan en zijn de ICT-voorzieningen aangepast. De raad heeft hiervoor in juli 2014 een krediet beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige plannen en invoering kan ten opzichte van de bedragen die in de Programmabegroting waren opgenomen, een extra structureel voordeel van worden ingeboekt. Hiervan is in het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit al opgenomen, zodat er voor de begroting 2015 per saldo nog een voordeel van structureel bij te ramen is. 10

11 11 Situatie volgens de Programmabegroting 2015 Volgens de nu voorliggende begroting 2015 bedraagt voor 2015 het saldo -/ De jaren erna sluiten af met een nadelig saldo van , respectievelijk in Saldi x Saldo Programmabegroting Taakstelling Bunnikse Kwaliteit ,9-534,8-441,3-416,5 700,0 700,0 1000,0 1000,0 Ontwikkeling algemene reserve Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2014) bedraagt de algemene reserve 6,4 miljoen (zie stand boekwaarde 1 januari 2015 in de staat van reserves en voorzieningen). In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de vorming van een bufferreserve sociaal domein van 3,0 miljoen. Daarnaast is de besluitvorming over de toetreding tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ( ) en de voorgenomen besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage voor het kunstgrasveld Bunnik 73( ) nog niet verwerkt in dit saldo. Na verwerking van deze posten bedraagt de stand van de reserve per 1 januari ,2 miljoen. 11

12 12 Dienstverlening en Organisatie 12

13 13 Programma: 1. Bestuur en Organisatie Doelstellingen Collegeagenda 2015 t/m Ontwikkelen van uitgangspunten van passende participatie. 2. Uitbreiden van de inzet van sociale media en webcare. 3. Profileren van Bunnik als het dorpse karakter van de stadsregio en de groene voortuin van de stad. 4. Ontwikkelen van een nieuwe, toekomstgerichte organisatievisie. 5. Ontwikkelen van de rol van de gemeente als partner in een netwerk. 6. Inzetten op de doorontwikkeling van maatschappelijke en politieke sensitiviteit van de organisatie. 7. Werken aan een faciliterende organisatie met faciliterende medewerkers. 8. Doorvoeren van de Bunnikse Manier van Werken in de organisatie. 9. Verbeteren van de informatievoorziening. 10. Streven naar een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Actiepunten In kaart brengen welke vorm van participatie bij welke situatie of welk vraagstuk past en die vorm vervolgens toepassen; 1.2 De gemeente faciliteert passende participatie van en initiatieven vanuit de samenleving, tenzij dat om aanwijsbare redenen niet mogelijk is. 2.1 De inzet van sociale media en webcare maakt kennisdeling makkelijker en zorgt dat de gemeente participeert in netwerken, signalen uit de samenleving kan opvangen en snel kan reageren op bepaalde vragen. 4.1 Inzetten op een verandering in houding: stimuleren van het denken in oplossingen en maximaal gebruiken van de regelruimte ( ja, mits ). 5.1 Dwarsverbanden binnen de ambtelijke organisatie zoeken, om écht integraal te kunnen werken, maar ook buiten de organisatie met stakeholders als regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 6.1 Faciliteren wat kan; regisseren/samenwerken waar het (financieel) voordeel heeft; reguleren wat moet. 7.1 Waar nodig kijken naar de mogelijkheid om maatwerk voor verschillende klantgroepen te ontwikkelen: een plusaanbod dat tegen een vergoeding beschikbaar is bovenop het basisaanbod. 8.1 Streven naar plaats- en tijdonafhankelijk werken met aandacht voor faciliteiten en gedrag. 8.2 Versterken van de interne communicatie. Uitvoering van collegeagenda Organisatiekoers (1.1 / 1.2 / 4.1 / 5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.2) In 2014 is gewerkt aan een nieuwe koers op de opbouw en inrichting van de organisatie. Een organisatie die aansluit bij de politiek-bestuurlijke richting (onder meer verwoord in de collegeagenda Binden en Bewegen ), een organisatie die invulling kan geven aan de externe uitdagingen en interne opgaven en die past bij de omvang van de gemeente. Uitgangspunt is de uitspraak van de gemeenteraad dat de zelfstandigheid van Bunnik de komende tien jaar niet ter discussie staat. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van de gemeente. Zoals verwoord in de actiepunten komt deze rol neer op: faciliteren wat kan, regisseren/samenwerken waar het (financieel) voordeel heeft en reguleren wat moet. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de organisatie. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk beleid en uitvoering op de verschillende domeinen bij elkaar te brengen om hiermee een impuls te geven aan integraal werken. Bij de organisatiekoers is ook aangegeven welke toekomstige cultuur nodig is en welke gedragskenmerken van medewerkers daarbij horen. De organisatie zal de blik meer naar buiten richten en netwerken om verbindingen in en met de samenleving tot stand brengen. Dit stelt hoge eisen aan communicatieve vaardigheden, (politieke) sensitiviteit, inlevingsvermogen en oplossingsgerichtheid. De mogelijkheden om buiten bestaande kaders te denken zullen komende jaren onontbeerlijk zijn. Hiervoor is 13

14 14 het enerzijds nodig dat kaders worden aangepast. Anderzijds komt het in het daadwerkelijk handelen meer en meer aan op de menselijke interactie en bewustwording van elkaars gaven en opgaven om tot een gezamenlijk resultaat te komen. De afgelopen jaren zijn al stappen gezet in het realiseren van de gewenste koers. Deze ingeslagen weg wordt de komende jaren vervolgd. Dit is een organisch veranderingsproces, waarin continu gewerkt wordt aan verbeteringen in de lijn met de nieuwe collegeagenda en de organisatiekoers. Aandachtspunt hierbij is het effect van de trend om steeds meer taken uit te besteden aan derden of in samenwerking met partners uit te voeren. Er wordt stevig ingezet op het maken van afspraken met hen om de werkwijze die in Bunnik wordt voorgestaan terug te laten komen in hun wijze van dienstverlening aan en communicatie met de Bunnikse samenleving. Gerelateerd aan de genoemde doelstellingen uit de collegeagenda worden medewerkers toegerust om participatie in te zetten, een partner in het netwerk te zijn, de maatschappelijke en politieke sensitiviteit door te ontwikkelen en een faciliterende rol naar de samenleving in te vullen. Medewerkers zullen ruimte krijgen om meer eigenaarschap en betrokkenheid te tonen en integraal te denken. Om deze beweging centraal verder in gang te zetten is in 2014 gestart met het houden van intensieve gesprekken tussen het College en het management van de organisatie. Deze dialoog zal ook nadrukkelijk en in verschillende vormen in 2015 op de agenda staan, om op die manier de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid de schouders onder de uitdagingen te zetten. Social media en webcare (2.1) Social media bieden inwoners een nieuwe communicatiemogelijkheid om met of over de overheid te praten op media zoals Facebook en Twitter. Social media geven de gemeente een extra mogelijkheid te luisteren naar de inwoner en ondernemer en vragen om te buigen naar antwoorden die ook voor anderen van belang kunnen zijn. Op basis van de uitkomsten van een in 2014 gestartte pilot zetten we vanaf 2015 webcare in als extra instrument om in gesprek te zijn met en diensten te verlenen aan de samenleving. De kaders voor de inzet van social media en webcare komen voort uit het in 2014 vastgestelde social media beleid. Bunnikse Manier van Werken (8.1) In het laatste kwartaal van 2014 is de Bunnikse Manier van Werken ingevoerd. Om dit gedachtegoed van het plaats- en tijdonafhankelijk werken neer te zetten is een verbouwing van het gemeentehuis gedaan en zijn de ICT-voorzieningen aangepast. Daarnaast worden bestuur, management en medewerkers toegerust door middel van werkateliers om de nieuwe manier van werken vorm te geven. Deze omslag van werken zal in 2015 verder doorgevoerd worden. Per 1 januari 2015 is één van de vrijgekomen verdiepingsvleugels verhuurd aan de Stichting Meedoen mogelijk maken. Voor de andere verdiepingsvleugel worden gesprekken gevoerd met belangstellenden. In de loop van 2015 gaan we ook bezien of de vergaderlocaties voor verhuur beschikbaar worden gesteld om de bezettingsgraad hiervan te verhogen en meer inkomsten te genereren. Bestaand beleid Gemeenteraad College van B&W Samenwerking Gegevensbeheer Bedrijfsvoering Product Raad Griffie Burgemeester en Wethouders Communicatie Commissie bezwaarschriften Kabinetszaken Bestuurlijke samenwerking Basisregistratie personen Basisregistratie objecten O Organisatiekosten Activiteiten Relevante beleidsontwikkelingen Implementatie stelsel van basisregistraties De implementatie van een stelsel van basisregistraties (een verplichting vanuit het i-nup - de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid) is meer dan alleen een 14

15 15 technische operatie en heeft daarom ook veel impact op de organisatie. De inrichting van en de koppelingen tussen de registraties en het inregelen van de bijbehorende beheerprocessen, zijn complexe en kennisintensieve activiteiten. Daarbij brengt dit gezien de omvang van de werkzaamheden een nieuwe capaciteitsvraag met zich mee, waarbij het deels ook zo is dat er een beroep gedaan zal worden op andere competenties. Voor het in kaart brengen van het geheel van deze impact (die mogelijk deels in samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten zal moeten worden opgevangen) is medio 2014 een businesscase opgesteld. Op basis hiervan wordt in de eerste helft van 2015 een intern proces opgestart om te komen tot een integrale ontwikkeling van de basisregistraties die nog op de rol staan (al dan niet in samenwerking met omliggende gemeenten), maar vooral ook om bij te dragen aan de uiteindelijke doelstelling om te komen tot een efficiëntere overheid en verlaging van de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven. Kernpunt is daarbij dat de overheid niet (meer) bij de inwoners, bedrijven en instellingen mag vragen naar gegevens die binnen de overheid reeds beschikbaar is ( niet meer naar de bekende weg vragen ). Eventuele structurele effecten van deze slag, voorzover die al tijdig in beeld zijn, zullen een plek krijgen in de Kadernota Strategische agenda De gemeente Bunnik heeft naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek in 2013 een start gemaakt met de zogenoemde Strategische agenda, om de gewenste externe ontwikkelingkoers in de nabije toekomst te bepalen. Ten behoeve van die Strategische agenda is in 2014 een scenariostudie opgeleverd. De scenario s die hieruit naar voren zijn gekomen, zullen een toetssteen zijn in de keuzes waarvoor de gemeente komt te staan. Wat mag het kosten? (Bedragen x 1.000) Lasten en baten Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting Lasten 3.377, , , , , ,2 Gemeenteraad 427,9 235,4 226,8 226,8 226,8 234,8 College van B&W 1.429,3 429,4 395,7 395,7 395,7 395,7 Samenwerking 98,2 66,2 68,5 68,5 68,5 68,5 Gegevensbeheer 727,8 443,5 405,8 414,2 413,1 414,6 Bedrijfsvoering 693, , , , , ,6 Baten 62,2 30,5 35,4 35,4 35,4 35,4 Gemeenteraad College van B&W 43,9 10,0 14,9 14,9 14,9 14,9 Samenwerking Gegevensbeheer 18,3 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Bedrijfsvoering Saldo lasten en baten 3.314, , , , , ,8- Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo mutatie reserves Resultaat 3.314, , , , , ,8- Waarvan bestaand beleid 7.409, , , ,3- Waarvan nieuw beleid 11,8-15,9-18,5-19,5-15

16 16 Incidentele baten en lasten Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van overstaand overzicht. Eenmalige uitgaven Opleidingen gemeenteraad Toelichting mutaties begroting Er is een nadelig verschil van van 2015 ten opzichte van De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: Bij het product college van B&W is een voordeel van ontstaan, omdat het college van B&W is teruggebracht van 3 naar 2 wethouders. Deels was hiermee al rekening gehouden in Bunnik in Balans. Vanaf 2014 is er een nieuwe verdeelsystematiek voor de uren. Dit betekent, dat de uren uitsluitend worden geraamd op de producten waar een inkomst tegenover staat. De uren voor de overige producten worden onder dit programma opgenomen. Ten opzichte van 2014 zijn er minder uren op de producten geraamd waar een inkomst tegenover staat. Dit levert op het product Bedrijfsvoering een nadeel op van Bij het product Gegevensbeheer is een voordeel van Dit komt enerzijds, omdat er in 2014 nog een incidentele raming is opgenomen voor de BGT-transities van Deze raming komt voor 2015 te vervallen. Daarnaast worden er minder uren geraamd voor de activiteit Basisregistratie personen. Dit levert een voordeel op van Overige mutaties: voordelig. 16

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Binden & Bewegen. Collegeagenda 2014-2018

Binden & Bewegen. Collegeagenda 2014-2018 Binden & Bewegen Collegeagenda 2014-2018 26 juni 2014 2 Inleiding Voor u ligt de collegeagenda voor de periode 2014-2018 van de gemeente Bunnik. Wij spreken met opzet van een collegeagenda en niet van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Programmabegroting 2016-2019

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2016-2019 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 2 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Dienstbare en betrouwbare overheid

Dienstbare en betrouwbare overheid Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie