Programmabegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015-2018"

Transcriptie

1 1 Programmabegroting Gemeentehuis Singelpark NC Odijk Postbus CA Bunnik Telefoon (030) Fax (030) Website 1

2 2 2

3 3 Inhoudsopgave Aanbieding 5 Inleiding 7 Begrotingspositie Dienstverlening en Organisatie 12 Programma: 1. Bestuur en Organisatie 13 Programma: 2. Dienstverlening 17 Programma: 3. Algemene dekkingsmiddelen 20 Fysiek domein 23 Programma: 4. Veiligheid 24 Programma: 5. Openbare ruimte 26 Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen 29 Sociaal domein 33 Programma: 7. Maatschappelijke ontwikkelingen 34 Programma: 8. Algemene ondersteuning 37 Programma: 9. Maatwerk ondersteuning 39 Recapitulatie 43 Vaststellingsbesluit 45 Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Lokale lasten en heffingen Verbonden partijen Kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid 72 Bijlagen 76 Bijlage I: Reserves en voorzieningen 77 Bijlage II: Opgenomen Nieuw Beleid vanuit Kadernota 81 Bijlage III: Eenmalige uitgaven Bijlage IV: Inventarisatie risico s 86 Bijlage V: Kaders en regelingen 89 3

4 4 4

5 5 Aanbieding Voor u ligt de Programmabegroting Belangrijke input voor de Programmabegroting vormt de Kadernota die eerder dit jaar door de gemeenteraad werd behandeld. Deze begroting mag niet los gezien worden van de uitkomsten van het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit. De uitkomsten van beide processen maken het voor ons mogelijk om een positief financieel beeld te laten zien voor de jaren En daar zijn we trots op! We hebben daarvoor uiteraard keuzes moeten maken. We hebben gewerkt aan een begroting die ambitie uitstraalt en tegelijkertijd prioriteiten stelt. Dit alles vanuit het credo Zorgzekerheid en Realisme! De begroting is een begroting die gedomineerd wordt door beelden van transformatie. Transformatie op het gebied van gemeentelijke zorgtaken, een transformatie van bestuur en organisatie en een transformatie van de gemeentelijke begroting. Zoals een rups zich terugtrekt in een cocon om na enige tijd als vlinder de wereld in te vliegen, zo staat de gemeente op het punt om haar eigen transformatie door te maken. Een transformatie waarvan net als in het geval van de rups op dit moment nog niet precies te zien is hoe lang het transformatieproces duurt en hoe het exacte resultaat eruit ziet. Het enige verschil met de 'vlinderwording' is dat onze transformatie in elke fase zichtbaar is. En dat willen we ook heel graag. Om zo samen vanuit onze rol in de samenleving met onze inwoners, onze ondernemers en onze ketenpartners te werken aan een nieuw Bunniks gezicht in We hebben in 2014 een eerste verkenning gedaan op dit vlak door samen met expertgroepen uit de samenleving de bezuinigingsopgave bij de kop te pakken en daar zijn we positief over. Hoe het gezicht wat we met elkaar gaan vormgeven er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Er is zoveel beweging om ons heen, dat we niet op voorhand met alles rekening kunnen houden. Dat vraagt soms om het maken van keuzes, waarvan het lijkt alsof we ze ad hoc moeten maken. Op die momenten zullen de scenario's vanuit de Strategische Agenda voor ons de toetssteen zijn, om te kunnen bepalen welke keuze we moeten maken. De Programmabegroting is de eerste begroting van ons college in de nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben in deze begroting de koers zoals verwoord in onze collegeagenda Binden en Bewegen voortgezet. Dat betekent dat u ook in deze begroting ziet, dat we meer ruimte willen geven aan onze inwoners en ondernemers om van de gemeente Bunnik nog meer hun gemeente te maken. Dat vraagt om een verschuiving naar een meer gelijkwaardige positie tussen onze inwoners, onze medewerkers en onszelf als bestuur. Als college hebben wij uitgesproken deze bestuursperiode in te zetten op meer verbondenheid met de Bunnikse samenleving. We willen dit bereiken door zelf, maar ook onze medewerkers te stimuleren en faciliteren meer de dialoog met elkaar aan te gaan en een grotere betrokkenheid te laten zien bij alle initiatieven die in Werkhoven, Odijk en Bunnik plaatsvinden. De afgelopen jaren heeft de organisatie hierin al stappen gezet. We willen hier nog verder in gaan, nog meer de ruimte zoeken. Daarbij erkennen we dat het niet zomaar en snel tot in de perfectie geregeld zal worden, maar elke zichtbare stap is er één. Ieders inzet en inbreng blijft daarvoor meer dan ooit nodig en daar rekenen we ook op. Bunnik is de groene voortuin van onze stedelijke regio, een fijne plek om te wonen vlak bij een belangrijke economische motor van de regio: Utrecht Science Park. In 2015 willen we vanuit verschillende invalshoeken initiatieven nemen om deze positie verder te profileren. Hierbij vormen de begrippen duurzaamheid en innovatie de leidraad. We staan we aan de vooravond van grote veranderingen binnen het sociaal domein. Het rijk hevelt per 1 januari 2015 via een enorme decentralisatieopdracht taken naar ons over. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De wettelijke decentralisaties op het gebied van werk, Wmo/Awbz en jeugd zijn zeer indringende operaties die zowel qua beperkte spankracht als financiële mogelijkheden alleen in samenwerking met andere partners gerealiseerd kunnen worden. Hoewel de decentralisatie van deze taken financiële risico s met zich meebrengt, bieden ze tegelijkertijd kansen om de kracht van onze kleine gemeente zichtbaar te maken. Als leidraad in deze veranderingen gebruiken we de Visie Sociaal Domein Bunnik. In deze visie zijn de drie voor ons leidende speerpunten verwoord, namelijk maatschappelijke participatie, integrale benadering en Bunnikse maat en schaal. We staan voor stevige uitdagingen, maar dankzij de enorme inzet van alle betrokkenen in de afgelopen anderhalf jaar liggen we op koers. Daarbij realiseren we ons dat het veld nog volop in beweging is, waardoor er sprake is van een continu veranderingsproces. Dat betekent dat we ongetwijfeld nog voor keuzes komen te staan die om een snelle beslissing vragen en daardoor mogelijk als ad hoc beslissing overkomen. We hanteren daarbij altijd de scenario s uit de Strategische agenda als toetssteen. Daarbij staan zorgzekerheid en realisme voor ons voorop. 5

6 6 Deze Programmabegroting sluit met een negatief resultaat voor De jaren 2016 en verder geven ook een negatief resultaat. Deze prognose ligt in lijn met de prognose zoals gemeld in de Programmabegroting Voor het geprognosticeerde begrotingstekort is eind 2013 een nieuwe bezuinigingsronde Bunnikse Kwaliteit gestart en de resultaten zijn positief. De voorgestelde bezuinigingen zijn in een apart raadsvoorstel aangeboden. In 2015 worden de eerste effecten van de bezuinigingsmaatregelen uit de bezuinigingsronde Bunnikse Kwaliteit zichtbaar. We doen ook vanuit dat opzicht nadrukkelijk een beroep op de samenleving. Uit de verschillende participatietrajecten, die achter ons liggen, blijkt namelijk de kracht van de Bunnikse samenleving. Daarom zien wij de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen met vertrouwen tegemoet. De uitkomsten van dit project maken het mogelijk om de komende jaren toe te werken naar een begrotingsoverschot en het versterken van de reserve positie. Het jaar 2015 vraagt om maximale inzet van alle betrokkenen in onze samenleving en in ons gemeentehuis om de uitdagingen en opgaven in het komende jaar te verwezenlijken. Wij hebben er vertrouwen in, wij hebben er zin in! Bunnik, 7 oktober Burgemeester en wethouders van Bunnik. 6

7 7 Inleiding Wijze van totstandkoming en opzet De gemeenteraad heeft op 3 juli 2014 de Kadernota vastgesteld. Deze Kadernota gaf een vooruitblik op de te verwachten ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2015 en volgende jaren en bevat de financiële kaderstelling door de gemeenteraad voor wat betreft het nieuwe beleid. Op basis van het nieuwe beleid vanuit de Kadernota en het bestaande beleid vanuit de Programmabegroting 2014 is deze Programmabegroting opgesteld. Grondslag De uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld voor de opstelling van de Kadernota zijn eveneens gehanteerd voor het opstellen van de Programmabegroting Daarnaast is rekening gehouden met de mutaties die voortvloeien uit de Nota van Actualisatie 2014 en de structurele financiële effecten voortvloeiend uit de besluitvorming van de gemeenteraad tot en met de vergadering van 30 juni Gehanteerde technische uitgangspunten: Woningprognose (1-1) Inwonerprognose (1-1) Prijsstijging 2,25% 0% 0% 0% Loonstijging 0,0% 0% 0% 0% Rekenrente 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden, graf- en begraafrechten Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten1 Rioolrecht2 Zie prijsstijging idem idem idem idem 100% kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kosten- Dekking % kostendekking 100% kostendekking % kostendekking 100% kostendekking Specifieke onderwerpen Organisatieplanning 2014 De activiteiten zoals die zijn opgenomen in deze begroting worden uitgevoerd binnen de kaders die op dit moment bekend zijn. Indien aanpassing van deze kaders leidt tot knelpunten en noodzakelijke keuzes wordt de gemeenteraad hierover apart geïnformeerd. Kostenverdeling Vanaf 2014 is er gekozen voor een nieuwe kostenverdeling. Vanaf 2014 worden geen uren meer toegerekend aan de producten met uitzondering van de producten waar een inkomst tegenover staat. Alle resterende bedrijfsvoeringskosten staan op programma 1. Er is één uurtarief voor alle afdelingen met uitzondering van de werf. NB. In de cijfers van de jaarrekening 2013 zijn nog wel de uren op de diverse producten verantwoord. Dit geeft extra verschillen in de vergelijking tussen de cijfers jaarrekening 2013 en begroting 2014 en Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW 2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan. 7

8 8 Leeswijzer De begroting 2015 heeft een nieuwe opzet gekregen. In verband met de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein, wordt de programmabegroting in 3 thema s opgebouwd te weten: Dienstverlening en Organisatie, Fysiek domein en Sociaal domein. De nieuwe opzet is besproken met de klankbordgroep vanuit de raad. Elk thema heeft zijn eigen kleur in de begroting. Deze opzet zal de komende jaren nog verder doorontwikkeld worden. In de huidige opzet is reeds gebleken dat de indeling van het thema Sociaal domein nog om heroverweging vraagt. De programma s worden als volgt opgebouwd. Allereerst worden de doelstellingen die in de collegeagenda zijn opgenomen vermeld. Het betreft dus de doelstellingen voor de komende 4 jaar. Daarna worden de actiepunten die voor het jaar 2015 op het programma staan, vermeld en de uitvoering ervan beschreven. Het bestaand beleid en ontwikkelingen op het bestaande beleid komen aan bod en tot slot het financiële kader. Deze Programmabegroting is als volgt opgebouwd. Per programma wordt ingegaan op: - De doelstellingen - De actiepunten - Uitvoering van collegeagenda en actiepunten - Het bestaand beleid - Het financiële kader met toelichting De toelichting mutaties tussen de begroting 2014 en de begroting 2015 vindt plaats vanaf een verschil van op programmaniveau.. 8

9 9 Begrotingspositie Situatie Kadernota De jaarschijf 2015 van de Kadernota sluit met een nadelig saldo van Voor de jaren 2016 tot en met 2018 werd tevens een nadelig saldo geraamd. Saldi Kadernota De Kadernota 2015 sloot met de volgende saldi: Saldi x Saldo Kadernota -539,3-539,6-798,0-836,0 Saldi Informatienota Bij de vaststelling van de Kadernota is een informatienota aangeboden. Hierin stond het effect van de meicirculaire op de begroting vermeld. Het meerjarenperspectief na de informatienota was als volgt: Saldi x Saldo Informatienota -529,1-285,8-372,2-512,8 Financiële ontwikkelingen na de Informatienota Na de Informatienota hebben zich de volgende financieel belangrijkste ontwikkelingen voorgedaan, welke zijn verwerkt in de begroting Omgevingsvergunningen Kapitaallasten Financiering Toerekening rente reserve dekking kap.lasten aan exploitatie OZB Algemene uitkering septembercirculaire Uren Bijdrage stichting sporthuis Vervallen stelpost risico woningbouw CAO Het nieuwe werken Overig Totaal ontwikkelingen Omgevingsvergunningen In de programmabegroting 2014 was de egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen niet meer toereikend waardoor in 2017 een nadelig bedrag van ten laste van de programmabegroting kwam. In deze programmabegroting wordt, uitgegaan van de huidige bestemmingplannen, voor 2017 rekening gehouden met de legesopbrengst van het project Beverweert, waar in de woningbouwprognose geen rekening mee gehouden is. Dit betekent, dat de reserve wel toereikend is. Dit is voordelig voor de programmabegroting voor de jaarschijven 2017 en Kapitaallasten Doordat er minder nieuwe investeringen zijn, nemen de kapitaallasten af. Financiering Er is sprake van lagere baten met betrekking tot de financiering. Dit is het gevolg van het financieringstekort (er wordt meer geld geleend) waardoor er geen rentebaten maar rentelasten in de begroting opgenomen zijn. 9

10 10 Toerekening rente van de reserve kapitaallasten De rente van de reserve dekking kapitaallasten wordt jaarlijks aan de exploitatie toegevoegd. Aangezien de reserve afneemt neemt ook de bespaarde rente hierover af. Dit is nadelig voor de begroting. OZB Ten opzichte van de Programmabegroting is het volume van de niet-woningen toegenomen, wat een voordelig effect heeft op de Programmabegroting Algemene uitkering septembercirculaire Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering geactualiseerd. Het systeem van de algemene uitkering is het trap op trap af systeem. Dat betekent dat lagere uitgaven voor het rijk leiden tot een lagere algemene uitkering in het gemeentefonds. In de septembercirculaire is in 2015 een nadelig effect te zien door lagere loon en prijscompensatie van het rijk aan de departementen. Vanaf 2016 is er een positief effect op de algemene uitkering doordat er hogere uitgaven van het rijk aan asielzoekers en leningen m.b.t. studiefinanciering zijn. Het positieve effect wordt deels tenietgedaan door een korting op de Wmo vanaf 2016 voor een bedrag van Uren Er worden minder uren aan kostendekkende producten en projecten toegerekend. Dit komt onder andere doordat er minder uren aan projecten, zoals Odijk-West en de multifunctionele accommodaties worden besteed ten opzichte van de begroting Hierdoor komen deze uren nu als nadeel op de begroting en worden daarmee ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Bijdrage Stichting Sporthuis Bunnik De onderhandelingen met Stichting Sporthuis Bunnik zijn afgerond en leveren voor de programmabegroting een structureel voordeel op van In voorliggende begroting is nog geen rekening gehouden met het structurele voordeel als gevolg van de aanleg van een kunstgrasveld voor Bunnik 73, omdat daarover nog definitieve besluitvorming moet plaatsvinden. Vervallen stelpost risico woningbouw In de Programmabegroting was nog een restant van de stelpost risico woningbouw opgenomen. Deze bedragen kunnen nu komen te vervallen, omdat de meerjarenprognose voor de ontwikkeling van de woningbouw opgesteld is op basis van een realistisch scenario. Er staan nu geen stelposten financiële tegenvallers meer opgenomen in de begroting CAO In de Troonrede werd aangekondigd dat er op het gebied van loonontwikkeling na vijf jaar een eind komt aan de gehanteerde nullijn voor ambtenaren. De precieze loonsverhoging voor ambtenaren, politieagenten, onderwijzers, militairen en ander overheidspersoneel hangt af van de caoonderhandelingen. In de nieuwe cao is er voor gemeenteambtenaren per 1 oktober 2014 sprake van een loonsverhoging van 1%. Dit heeft structureel een nadelig effect voor de Bunnikse begroting van in Het rijk heeft aangekondigd dat deze loonontwikkeling gecompenseerd wordt via de algemene uitkering en meegenomen wordt in de meicirculaire Omdat dit dan echter een onderdeel is van het totale accres (en daarmee ook onderdeel is van het eerder genoemde trap op trap af systeem), kan op dit moment niet op voorhand uitgegaan worden van een stijging van de algemene uitkering. De meicirculaire 2015 gaat hierover meer duidelijkheid geven. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de Kadernota Het nieuwe werken (Bunnikse Manier van Werken) In het laatste kwartaal van 2014 is de Bunnikse Manier van Werken ingevoerd. Om dit gedachtegoed van het plaats- en tijdonafhankelijk werken neer te zetten is een verbouwing van het gemeentehuis gedaan en zijn de ICT-voorzieningen aangepast. De raad heeft hiervoor in juli 2014 een krediet beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige plannen en invoering kan ten opzichte van de bedragen die in de Programmabegroting waren opgenomen, een extra structureel voordeel van worden ingeboekt. Hiervan is in het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit al opgenomen, zodat er voor de begroting 2015 per saldo nog een voordeel van structureel bij te ramen is. 10

11 11 Situatie volgens de Programmabegroting 2015 Volgens de nu voorliggende begroting 2015 bedraagt voor 2015 het saldo -/ De jaren erna sluiten af met een nadelig saldo van , respectievelijk in Saldi x Saldo Programmabegroting Taakstelling Bunnikse Kwaliteit ,9-534,8-441,3-416,5 700,0 700,0 1000,0 1000,0 Ontwikkeling algemene reserve Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2014) bedraagt de algemene reserve 6,4 miljoen (zie stand boekwaarde 1 januari 2015 in de staat van reserves en voorzieningen). In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de vorming van een bufferreserve sociaal domein van 3,0 miljoen. Daarnaast is de besluitvorming over de toetreding tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ( ) en de voorgenomen besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage voor het kunstgrasveld Bunnik 73( ) nog niet verwerkt in dit saldo. Na verwerking van deze posten bedraagt de stand van de reserve per 1 januari ,2 miljoen. 11

12 12 Dienstverlening en Organisatie 12

13 13 Programma: 1. Bestuur en Organisatie Doelstellingen Collegeagenda 2015 t/m Ontwikkelen van uitgangspunten van passende participatie. 2. Uitbreiden van de inzet van sociale media en webcare. 3. Profileren van Bunnik als het dorpse karakter van de stadsregio en de groene voortuin van de stad. 4. Ontwikkelen van een nieuwe, toekomstgerichte organisatievisie. 5. Ontwikkelen van de rol van de gemeente als partner in een netwerk. 6. Inzetten op de doorontwikkeling van maatschappelijke en politieke sensitiviteit van de organisatie. 7. Werken aan een faciliterende organisatie met faciliterende medewerkers. 8. Doorvoeren van de Bunnikse Manier van Werken in de organisatie. 9. Verbeteren van de informatievoorziening. 10. Streven naar een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Actiepunten In kaart brengen welke vorm van participatie bij welke situatie of welk vraagstuk past en die vorm vervolgens toepassen; 1.2 De gemeente faciliteert passende participatie van en initiatieven vanuit de samenleving, tenzij dat om aanwijsbare redenen niet mogelijk is. 2.1 De inzet van sociale media en webcare maakt kennisdeling makkelijker en zorgt dat de gemeente participeert in netwerken, signalen uit de samenleving kan opvangen en snel kan reageren op bepaalde vragen. 4.1 Inzetten op een verandering in houding: stimuleren van het denken in oplossingen en maximaal gebruiken van de regelruimte ( ja, mits ). 5.1 Dwarsverbanden binnen de ambtelijke organisatie zoeken, om écht integraal te kunnen werken, maar ook buiten de organisatie met stakeholders als regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 6.1 Faciliteren wat kan; regisseren/samenwerken waar het (financieel) voordeel heeft; reguleren wat moet. 7.1 Waar nodig kijken naar de mogelijkheid om maatwerk voor verschillende klantgroepen te ontwikkelen: een plusaanbod dat tegen een vergoeding beschikbaar is bovenop het basisaanbod. 8.1 Streven naar plaats- en tijdonafhankelijk werken met aandacht voor faciliteiten en gedrag. 8.2 Versterken van de interne communicatie. Uitvoering van collegeagenda Organisatiekoers (1.1 / 1.2 / 4.1 / 5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.2) In 2014 is gewerkt aan een nieuwe koers op de opbouw en inrichting van de organisatie. Een organisatie die aansluit bij de politiek-bestuurlijke richting (onder meer verwoord in de collegeagenda Binden en Bewegen ), een organisatie die invulling kan geven aan de externe uitdagingen en interne opgaven en die past bij de omvang van de gemeente. Uitgangspunt is de uitspraak van de gemeenteraad dat de zelfstandigheid van Bunnik de komende tien jaar niet ter discussie staat. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van de gemeente. Zoals verwoord in de actiepunten komt deze rol neer op: faciliteren wat kan, regisseren/samenwerken waar het (financieel) voordeel heeft en reguleren wat moet. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de organisatie. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk beleid en uitvoering op de verschillende domeinen bij elkaar te brengen om hiermee een impuls te geven aan integraal werken. Bij de organisatiekoers is ook aangegeven welke toekomstige cultuur nodig is en welke gedragskenmerken van medewerkers daarbij horen. De organisatie zal de blik meer naar buiten richten en netwerken om verbindingen in en met de samenleving tot stand brengen. Dit stelt hoge eisen aan communicatieve vaardigheden, (politieke) sensitiviteit, inlevingsvermogen en oplossingsgerichtheid. De mogelijkheden om buiten bestaande kaders te denken zullen komende jaren onontbeerlijk zijn. Hiervoor is 13

14 14 het enerzijds nodig dat kaders worden aangepast. Anderzijds komt het in het daadwerkelijk handelen meer en meer aan op de menselijke interactie en bewustwording van elkaars gaven en opgaven om tot een gezamenlijk resultaat te komen. De afgelopen jaren zijn al stappen gezet in het realiseren van de gewenste koers. Deze ingeslagen weg wordt de komende jaren vervolgd. Dit is een organisch veranderingsproces, waarin continu gewerkt wordt aan verbeteringen in de lijn met de nieuwe collegeagenda en de organisatiekoers. Aandachtspunt hierbij is het effect van de trend om steeds meer taken uit te besteden aan derden of in samenwerking met partners uit te voeren. Er wordt stevig ingezet op het maken van afspraken met hen om de werkwijze die in Bunnik wordt voorgestaan terug te laten komen in hun wijze van dienstverlening aan en communicatie met de Bunnikse samenleving. Gerelateerd aan de genoemde doelstellingen uit de collegeagenda worden medewerkers toegerust om participatie in te zetten, een partner in het netwerk te zijn, de maatschappelijke en politieke sensitiviteit door te ontwikkelen en een faciliterende rol naar de samenleving in te vullen. Medewerkers zullen ruimte krijgen om meer eigenaarschap en betrokkenheid te tonen en integraal te denken. Om deze beweging centraal verder in gang te zetten is in 2014 gestart met het houden van intensieve gesprekken tussen het College en het management van de organisatie. Deze dialoog zal ook nadrukkelijk en in verschillende vormen in 2015 op de agenda staan, om op die manier de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid de schouders onder de uitdagingen te zetten. Social media en webcare (2.1) Social media bieden inwoners een nieuwe communicatiemogelijkheid om met of over de overheid te praten op media zoals Facebook en Twitter. Social media geven de gemeente een extra mogelijkheid te luisteren naar de inwoner en ondernemer en vragen om te buigen naar antwoorden die ook voor anderen van belang kunnen zijn. Op basis van de uitkomsten van een in 2014 gestartte pilot zetten we vanaf 2015 webcare in als extra instrument om in gesprek te zijn met en diensten te verlenen aan de samenleving. De kaders voor de inzet van social media en webcare komen voort uit het in 2014 vastgestelde social media beleid. Bunnikse Manier van Werken (8.1) In het laatste kwartaal van 2014 is de Bunnikse Manier van Werken ingevoerd. Om dit gedachtegoed van het plaats- en tijdonafhankelijk werken neer te zetten is een verbouwing van het gemeentehuis gedaan en zijn de ICT-voorzieningen aangepast. Daarnaast worden bestuur, management en medewerkers toegerust door middel van werkateliers om de nieuwe manier van werken vorm te geven. Deze omslag van werken zal in 2015 verder doorgevoerd worden. Per 1 januari 2015 is één van de vrijgekomen verdiepingsvleugels verhuurd aan de Stichting Meedoen mogelijk maken. Voor de andere verdiepingsvleugel worden gesprekken gevoerd met belangstellenden. In de loop van 2015 gaan we ook bezien of de vergaderlocaties voor verhuur beschikbaar worden gesteld om de bezettingsgraad hiervan te verhogen en meer inkomsten te genereren. Bestaand beleid Gemeenteraad College van B&W Samenwerking Gegevensbeheer Bedrijfsvoering Product Raad Griffie Burgemeester en Wethouders Communicatie Commissie bezwaarschriften Kabinetszaken Bestuurlijke samenwerking Basisregistratie personen Basisregistratie objecten O Organisatiekosten Activiteiten Relevante beleidsontwikkelingen Implementatie stelsel van basisregistraties De implementatie van een stelsel van basisregistraties (een verplichting vanuit het i-nup - de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid) is meer dan alleen een 14

15 15 technische operatie en heeft daarom ook veel impact op de organisatie. De inrichting van en de koppelingen tussen de registraties en het inregelen van de bijbehorende beheerprocessen, zijn complexe en kennisintensieve activiteiten. Daarbij brengt dit gezien de omvang van de werkzaamheden een nieuwe capaciteitsvraag met zich mee, waarbij het deels ook zo is dat er een beroep gedaan zal worden op andere competenties. Voor het in kaart brengen van het geheel van deze impact (die mogelijk deels in samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten zal moeten worden opgevangen) is medio 2014 een businesscase opgesteld. Op basis hiervan wordt in de eerste helft van 2015 een intern proces opgestart om te komen tot een integrale ontwikkeling van de basisregistraties die nog op de rol staan (al dan niet in samenwerking met omliggende gemeenten), maar vooral ook om bij te dragen aan de uiteindelijke doelstelling om te komen tot een efficiëntere overheid en verlaging van de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven. Kernpunt is daarbij dat de overheid niet (meer) bij de inwoners, bedrijven en instellingen mag vragen naar gegevens die binnen de overheid reeds beschikbaar is ( niet meer naar de bekende weg vragen ). Eventuele structurele effecten van deze slag, voorzover die al tijdig in beeld zijn, zullen een plek krijgen in de Kadernota Strategische agenda De gemeente Bunnik heeft naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek in 2013 een start gemaakt met de zogenoemde Strategische agenda, om de gewenste externe ontwikkelingkoers in de nabije toekomst te bepalen. Ten behoeve van die Strategische agenda is in 2014 een scenariostudie opgeleverd. De scenario s die hieruit naar voren zijn gekomen, zullen een toetssteen zijn in de keuzes waarvoor de gemeente komt te staan. Wat mag het kosten? (Bedragen x 1.000) Lasten en baten Realisatie Begroting Begroting Meerjarenbegroting Lasten 3.377, , , , , ,2 Gemeenteraad 427,9 235,4 226,8 226,8 226,8 234,8 College van B&W 1.429,3 429,4 395,7 395,7 395,7 395,7 Samenwerking 98,2 66,2 68,5 68,5 68,5 68,5 Gegevensbeheer 727,8 443,5 405,8 414,2 413,1 414,6 Bedrijfsvoering 693, , , , , ,6 Baten 62,2 30,5 35,4 35,4 35,4 35,4 Gemeenteraad College van B&W 43,9 10,0 14,9 14,9 14,9 14,9 Samenwerking Gegevensbeheer 18,3 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Bedrijfsvoering Saldo lasten en baten 3.314, , , , , ,8- Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo mutatie reserves Resultaat 3.314, , , , , ,8- Waarvan bestaand beleid 7.409, , , ,3- Waarvan nieuw beleid 11,8-15,9-18,5-19,5-15

16 16 Incidentele baten en lasten Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van overstaand overzicht. Eenmalige uitgaven Opleidingen gemeenteraad Toelichting mutaties begroting Er is een nadelig verschil van van 2015 ten opzichte van De volgende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: Bij het product college van B&W is een voordeel van ontstaan, omdat het college van B&W is teruggebracht van 3 naar 2 wethouders. Deels was hiermee al rekening gehouden in Bunnik in Balans. Vanaf 2014 is er een nieuwe verdeelsystematiek voor de uren. Dit betekent, dat de uren uitsluitend worden geraamd op de producten waar een inkomst tegenover staat. De uren voor de overige producten worden onder dit programma opgenomen. Ten opzichte van 2014 zijn er minder uren op de producten geraamd waar een inkomst tegenover staat. Dit levert op het product Bedrijfsvoering een nadeel op van Bij het product Gegevensbeheer is een voordeel van Dit komt enerzijds, omdat er in 2014 nog een incidentele raming is opgenomen voor de BGT-transities van Deze raming komt voor 2015 te vervallen. Daarnaast worden er minder uren geraamd voor de activiteit Basisregistratie personen. Dit levert een voordeel op van Overige mutaties: voordelig. 16

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie