Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (600-650 van 6686)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :32:47 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Transitional justice and development : an analysis of their link through the prism of socio-economic crimes in Afghanistan OE Strafrecht en Criminologie Stephan Parmentier Huma Saeed Transgender en politieke wetenschap in Europa: een vergelijkende aanpak. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Burgerschap, gelijkheid en diversiteit (CED) Joz Motmans Transformational Leadership en Participatieve Decision Making in het Pakistaanse Hoger Onderwijs Abstract: In deze PhD studie ligt de nadruk op volgend onderzoeksprobleem: Wat zijn de leiderschap and beslissingsanapakken in Pakistaanse universiteiten en wat is de effectiviteit van een interventie om deze te optimaliseren? Het probleem wordt aangepakt in privé en openbare universiteiten. Op throretisch en emprisich niveau wordt gefocust op Transformationeel leiderschap en participatieve beslissingsaanpakken. Bovenbdien wordt gekeken naar het effect van beide op de self-efficacy, de intrinsieke motivatie en de jobtevredenheid van academische staf. Naast vragenlijstonderzoek en interviews, wordt een interventie opgezet met decanen en hoofden van vakgroepen om hun leiderschapsaanpak en beslsissingaanpakken te optimaliseren. Keywords Vakgroep Onderwijskunde Martin Valcke Transfer of training in corporate settings: Toward an understanding of the role of derterminants in training transfer dynamics by means of a multisource, baseline measurement approach OE Onderwijskunde Filip Dochy Eva Kyndt Natalie Govaerts Transbaso: verbetering van de educatieve en sociale efficiëntie van de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs: innovaties voor het veld. Abstract: Algemene valorisatiedoelstellingen van het project: 1) Het creëren, implementeren en evalueren van interventies die de effectiviteit van de processen van school- en studiekeuze bij de transitie van basis- naar secundair onderwijs willen verhogen. 2) Het aanbieden van duurzame en effectieve instrumenten voor leerlingen, leraren, scholen en buurtomgevingen om hen bij de processen van studie- en schooloriëntatie te ondersteunen. EduBROn Paul Mahieu Transbaso: Het verbeteren van de educatieve en sociale efficiëntie van de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs : innovaties voor het veld Abstract: Vanuit de bekommernis om het Vlaamse onderwijs aan de top te behouden, worden volgende onderzoeksdoelstellingen vooropgesteld in voorliggend Transbaso-project: 1. Diepgaande studie van de processen van school- en studiekeuze mbt. de transitie van basis- naar secundair onderwijs binnen de Vlaamse onderwijscontext. 2. Evaluatie van de effectiviteit van drie Transbaso instrumenten en een reeks 'goede praktijken' bij verschillende gebruikers. Vakgroep Sociologie Vakgroep Taalkunde Mieke Van Houtte Piet Van Avermaet

2 Trajecten van uithandengegeven jeugddelinquenten: een kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van de uithandengeving op de justitiële trajecten in de jongvolwassenheid Abstract: In België kunnen 16 tot 18-jarige jeugddelinquenten uitzonderlijk uit handen worden gegeven om te worden berecht door een Bijzondere Kamer van de Jeugdrechtbank of het Hof van Assisen. Volgens VS-onderzoek vertonen deze jongeren een hoger risico op recidive. Om inzicht te krijgen in de vraag of dit hoger risico te wijten is aan kenmerken eigen aan deze groep jongeren en/of door de impact van de uit handengeving wordt een "follow-up" onderzoek voorzien over 10 jaar waarin zowel uithanden gegeven als niet uit handen gegeven jongeren bij betrokken worden. Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek op basis van (1) dossier analyse, (2) analyse van gerechtelijke data en (3) interviews met uit handen gegeven jeugddelinquenten. Criminologie An NUYTIENS JENNEKE CHRISTIAENS Els DUMORTIER Trajecten van gezinsvorming. Een sequentie-analyse van de 19de-eeuwse vruchtbaarheidstransitie in Vlaanderen. Abstract: Het doel van het project is het ontrafelen van veranderingen in de (volg)orde van transities in de levensloop (met betrekking tot gezinsvorming) in de snel veranderende 19de eeuwse Vlaamse maatschappij. Sequentie-analyse maakt het mogelijk om een aantal processen die met de demografische transitie verband houden, tenbsp;bestuderen: de daling van de zuigelingensterfte en haar effecten op keuzes met betrekking tot vruchtbaarheid, de verschuiving richting een kleiner aantal, beter opgeleide kinderen, de veranderende rol van verwanten en de opkomst van een vroeg huwelijkspatroon. De focus ligt op gezinsvorming en snelle beëindiging van de vruchtbare periode. Veranderingen in de levenslopen vannbsp;voorlopers en laatkomers worden onder de loep genomen. Traden veranderingen in de volgorde van transities op aan het begin of in de loop van de demografische transitie? Waren deze verschuivingen een drijvende kracht inde richting van bewuste geboortebeperking? We kunnen deze vragen bestuderenbsp; OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Koenraad Matthys Trajecten van gezinnen in armoede in relatie tot sociaal werkpraktijken Abstract: Door middel van biografische onderzoeksmethoden(?life history research?)worden zowel ouders en kinderen in armoedesituaties bevraagd als ondersteuningspraktijken die voor het gezin een significante rol hebben gespeeld. De bedoeling is te identificeren onder welke condities sociaal werkpraktijken in armoedesituaties ervaren worden als ondersteunend bij de opvoeding en hoe deze ondersteuning zich verhoudt tot de mobiliteit van gezinnen in en uit de armoede. Vakgroep Sociale agogiek Michel Vandenbroeck Trait negative affectivity as a generalization gradient in symptom overreporting and functional disorders OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Ilse Van Diest Lukas Van Oudenhove Katleen Bogaerts Maaike Van Den Houte Training van vroege sociaalcommunicatieve vaardigheden bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis Abstract: Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vertonen tekorten in de vroege sociaalcommunicatieve vaardigheden: joint attention, imitatie en symbolisch spel. Deze studie gaat de effectiviteit na van kortdurende interventies om deze vaardigheden te trainen bij jonge kinderen met ASS. Dit gebeurt met het oog op het ontwikkelen van een geïntegreerd behandelingsprogramma. Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie Geert Crombez Trainingsgerelateerde veranderingen in cognitieve vaardigheden en neurale plasticiteit bij kinderen met traumatisch hersenletsel Abstract: Geheugenproblemen bij kinderen met traumatisch hersenletsel (TBI) hebben een grote impact op het dagelijks leven van het kind. We zullen onderzoeken of een trainingsprogramma cognitie kan verbeteren. Met behulp van medische beeldvormingstechnieken zullen we onderzoeken of veranderingen in cognitie worden ondersteund door modulaties in structurele connectiviteit. Onze bevindingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van betere behandelingsstrategieën. Vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Karen Caeyenberghs Trainingscompetenties (algemeen en judospecifiek)

3 Abstract: Dit project beoogt het determineren van de nodige competenties van trainers in verschillende niveaus. Het maakt gebruik van de Delphi methode (expertenadvies). Judy was de pilot studie. Basketbal, atletiek, skiën en snowboarden zijn de overige sporten. Sportbeleid en -management Bewegingsvorming en Sporttraining Els DOM EVERT ZINZEN Training satisfaction in continuing education OG Personeel en Organisatie Leuven Luc Sels Training in cöordinatie van een multi-sectoriële aanpak van gender-gerelateerd geweld in humanitaire settings Abstract: Deze veertiendaagse opleiding is een gezamenlijk initiatief van het International Centre for Reproductive Health (ICRH) en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Zij kadert binnen de internationale inspanningen om de coördinatie van een multi-sectoriële benadering van gender-gerelateerd geweld in humanitaire situaties te bevorderen. De opleiding richt zich tot personen die reeds actief zijn inzake de bestrijding van gender-gerelateerd geweld in humanitaire contexten. Vakgroep Uro-gynaecologie Marleen Temmerman Training Centre for EU Affairs Strengthening State Institutions for EU Membership. Abstract: "Training centre for EU affairs" maakt deel uit van het Samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Centraal en Oost Europa. De doelstelling van dit project is het opstarten van een opleidingscentrum om de kennis en vaardigheden van Tsjechische ambtenaren over Europa te bevorderen met het oog op de toetreding tot de Europese Unie in Op deze manier ondersteunt het project zowel de meest voorname doelstelling van het Tsjechische buitenlands beleid: het stimuleren van de noodzakelijke hervormingen voor integratie in de Europese Unie, als de intentie van de Vlaamse regering om kandidaat lidstaten hierin bij te staan. Bestuurswetenschappen Management & Bestuur (M&B) Peter Bursens Ria Janvier Training bij Infrabel Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Infrabel N.V.' hebben voor het project ' Training bij Infrabel ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Experimentele en Toegepaste Psychologie FRANK VAN OVERWALLE Traditionele genezers in de Marokkaanse gemeenschap in Brussel Abstract: Dit onderzoek is een eerste verkenning rond de aanwezighed en de activiteiten van traditionele genezers in de Marokkaanse gemeenschap in Brussel. De resultaten van het weinige beschikbare onderzoek dat met deze problematiek te maken heeft, doen vermoeden dat een aanzienlijk aantal traditionele genezers in de Marokkaanse gemeenschap in Brussel actief is. Door middel van interviews en focusgroepen met bevoorrechte getuigen zal gepoogd worden om het aanbod van traditionele genezers in kaart te brengen. In dat kader zullen focusgroepen georganiseerd worden met interculturele bemiddelaars die in Brussel werken, met leden van allochtonenorganisaties, integratiecentra, enz... Daarnaast zal een aantal interviews worden afgenomen met hulpverleners die een groot aantal Marokkanen onder hun cliënten tellen. Medische Sociologie FREDDY LOUCKX Trade, food safety standards and the welfare of small scale producers in developing countries: using natural controlled experiments to evaluatethe case of artisanal shrimp fishers in Benin. OG Ontwikkelingseconomie Leuven

4 Johan Swinnen Marijke Verpoorten Nik Stoop Towns and Cities in Innovative Territories in Europe: Tacit Knowledge for experimental Micro-Regionalism. Architectuur en Maatschappij Frank Moulaert TOWN. Abstract: The objective of this research project is to investigate the role of Small and Medium-Sized Towns (SMSTs) in their functional context, and their potentialities for promoting territorial cohesion in Europe. Within the general context of balanced and polycentric development of the European territory as a key challenge of territorial development and cohesion policy, the identification of the different functional roles of SMSTs and how they contribute to the development of their territorial context is the main challenge for this research project, in particular identifying the added value that SMSTs can bring to Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Through a combination of qualitative and quantitative methodological approaches, the TOWN project will address:the identification of SMSTs throughout the European territorythe roles and functions that SMSTs perform in European territorial structure.the potentials for and barriers to development of small and medium siz Planning_ont Loris Antonio Servillo Towards Contextualized Ethics for Researching the Poor HIVA-OG Armoede, Integratie en Migratie Martine Van Regenmortel Elien Lemmens Towards conceptual clarity: integrating different approaches to employability OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Nele De Cuyper Ellen Peeters Towards a spatial structure plan for sustainable management of the sea (GAUFRE) Abstract: Dit project beoogt in hoofdzaak de wetenschappelijke fundamenten te bieden voor de ontwikkeling van een ruimtelijk structuurplan dat bijdraagt tot een duurzaam beheer van de Noordzee. Er wordt een overzicht geboden van de bestaande wetenschappelijke kennis inzake het gebruik en de mogelijke impact van de gebruiksfuncties in het Belgisch deel van de Noordzee, teneinde een eerste voorstel inzake de optimale verdeling van alle relevante gebruiksfuncties te formuleren. Vakgroep Internationaal publiekrecht Eduard Somers Towards a richer approach of work-life practices. A multiple stakeholder perspective. OG Personeel en Organisatie Leuven Marijke Verbruggen Towards a new border dynamic in Africa: driving forces leading to selfdetermination and territorial secession OE LINES Stephan Keukeleire N. N. Towards an educational theory Educatie en Samenleving

5 Jan Masschelein Hans Schildermans Tourism forecasting. OG ORSTAT Leuven Marnik Dekimpe Christophe Croux Steffi Frison Touch Teach Learn. Handvatten en scenarios om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs. Abstract: Uit onderzoek en pilootprojecten blijkt dat de tablet pc, die steeds couranter wordt in onze leefwereld, een sterk didactisch potentieel heeft:niet alleen kan de tablet pc onderwijsvormen en leermiddelen verbeterendie traditioneel een belangrijke plaats innemen in het hoger onderwijs,maar hij draagt ook de belofte in zich om het hoger onderwijs te stuwenrichting activerend en studentgecentreerd onderwijs. Maar het ontsluiten van dit didactische potentieel is zeer complex: de integratie van technologie, didactiek en vakinhouden in praktische scenarios stelt de docent voor een erg grote uitdaging en bovendien moet aan een reeks randvoorwaarden i.v.m. infrastructuur, beleid, ondersteuning,... voldaan zijn. Er is nood aan een onderwijsontwikkelingsproject dat zich als doel stelt om a) in een reeks pilootprojecten na te gaan op welke wijze de tablet pc voor het Vlaamse hoger onderwijs een meerwaarde kan betekenen en b) opbasis van die concrete ervaringen aanbevelingen te bundelen en haalba TC Computerwetenschappen Diepenbeek Kristiaan Van den Branden Lies Sercu Jeroen Lievens Tot uw dienst-ii. Abstract: In 2002 werd DIDASCALIA gecontacteerd door de Horecafederatie om hen bij te staan in het ontwikkelen van didactisch materiaal ter verbetering van de taalvaardigheid in de horeca-en toerismesector. In samenwerking met de verschillende opdrachtgevers (o.a. VDAB, FOREM, Bruxelles Formation, Toerisme Vlaanderen,... ) heeft DIDASCALIA het concept en het design vastgelegd. Ook de didactische begeleiding van de auteurs, de projectcoördinatie en de ontwikkeling van het prototype gebeurde door DIDASCALIA. In 2004 werd DIDASCALIA gevraagd om het vervolg op de eerste cd-rom te begeleiden. Op basis van een enquête bij de gebruikers besloten de verschillende partners om: het woordenboek uit te breiden met alle verbogen en vervoegde vormen in de vier talen, de oefeningen in De Put der Wijsheid uit te breiden, een nieuwe werkvorm aan te bieden (De Onverzadigbare Klant), de ingebouwde tutor een grotere begeleidende rol te geven, de oefeningen adaptief aan te bieden met als hoogste niveau full random van de vier talen en bijkomende softwaretoepassingen toe te voegen (een virtueel bezoek, extra animatie,...). Aangezien de doelgroep uit beginners bestaat en niet door de traditionele opleidingscentra bereikt wordt, werd gekozen voor een speelse en constructivistische aanpak. Met de bovenvermelde uitbreidingen wordt deze aanpak consequent verdergezet en uitgebreid. De leerder komt terecht in een virtuele stad en kiest in welke sector hij aan de slag wil. Hij kiest een job en striptekeningen plaatsen de leerder onmiddellijk 'on the spot' in een taalsituatie, waar hij geconfronteerd wordt met vragen van klanten. Het is zijn opdracht hierop een zo gepast mogelijk antwoord te formuleren en te kiezen uit de verschillende mogelijkheden om aan de vraag van de klant te voldoen. Dit houdt eveneens in dat de leerders zelfredzaamheid aanleren door bijvoorbeeld te vragen of hij zijn vraag kan herhalen. De klant herhaalt zijn vraag op vereenvoudigde wijze en de leerder krijgt opnieuw de mogelijkheid om te antwoorden. Indien dit niet lukt, kan hij 'hulplijnen' zoals het woordenboek inroepen of de achtergrondinformatie raadplegen. Bij het oplossen van deze probleemsituaties kan de leerder punten verzamelen. Het spelelement en de lay-out 'op maat' van de taalsituaties geven het programma een duidelijke meerwaarde en motiveren de leerders om zoveel mogelijk interimjobs aan te nemen. De reacties bij de gebruikers waren positief tot zeer positief. Met de uitbreiding op de bestaande cd-rom beoogt DIDASCALIA de leerders nog beter te begeleiden en hen bij te staan in het leren van vreemde talen om de klantvriendelijkheid binnen de verschillende sectoren te verbeteren. Didascalia Jozef Colpaert Totstandkoming van groepsidentiteiten langs etnische en religieuze lijnes: on- en offline netwerken in de Lage Landen en het VK. OE Instituut voor Mediastudies Keith Roe Leen d'haenens Joyce Koeman Baldwin Van Gorp Totstandkoming van groepsidentiteiten langs etnische en religieuze lijnen. Casus: on-en offline netwerken in de Lage Landen. OE Instituut voor Mediastudies

6 Keith Roe Leen d'haenens Baldwin Van Gorp Topsportcongres: Elite sport success: society boost or not? (Topsport succes: een impuls voor de maatschappij of niet?) 13 en 14 november 2013 Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen Abstract: Internationaal congres in het kader van 'Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013' rond de maatschappelijke waarde van topsport. Tijdens 'Elite Sport Success : society boost or not' worden de resultaten voorgesteld van een vergelijkend topsportonderzoek in 15 landen uit 4 continenten, en wordt bekeken waarom landen investeren in topsport vanuit maatschappelijk oogpunt. Het concrete programma en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van het congres. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER Topics in Finance: Regionale verschillen in converteerbare-obligatiefondsen Hogeschool-Universiteit Brussel Abstract: Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteitin dit project wordt de performance van CO-fondsen onderzocht. In tegenstelling tot voorgaand onderzoek, verrichten we specifiek onderzoek naar het belang van (i) regionale determinanten en (ii) tijdsvariërende risicofactoren van (iii) globale CO-fondsen. Deze drie bijdragen tot de bestaande literatuur, tezamen met het groeiend marktaandeel van CO-fondsen op dit marktsegment, openen belangrijke onderzoeksopportuniteiten.en zijn een onontbeerlijke input in kosten-batenanalyses en openbare besluitvorming. De huidige praktijk in waarderingsstudies om elke externaliteit afzonderlijk te bestuderen is een bron van vertekening die de geldigheid van de geschatte bereidheid tot betalen kan ondermijnen. Dit onderzoekproject wil op consistente wijze de mogelijke interacties tussen meerdere externaliteiten integreren in de milieu-economische waarderingsmethoden. Het project zal zich concentreren op het theoretisch onderbouwen van de consumentenwaardering van goederen die door veelvoudige attributen gekenmerkt worden en niet op markten worden verhandeld. Het nieuwe theoretische kader dat tijdens dit project wordt ontwikkeld, zal getest worden voor een gevalstudie van de interactie van geur- en geluidshinder in Vlaanderen. HUBrussel - Financien, Accountancy & Tax Onderzoek GEERT VAN CAMPENHOUT ROSANNE VAN PEE IGNACE VAN DE WOESTYNE Topics in dynamic optimization. OG Econometrie Leuven Frank Verboven Olivier De Groote Toonaangevende juridische tijdschriften in België als instrumenten van de praktijk (1830 tot vandaag) Abstract: Dit onderzoek valt uiteen in twee grote delen. Aangevangen wordt met een contextuele rechtshistorische analyse, waarin de grote tendensen en triggers in de juridische tijdschriftengeschiedenis worden blootgelegd. In het tweede deel toetst de vorser deze algemene geschiedenis aan de zeven belangrijkste, toonaangevende juridische tijdschriften die tot op heden hun stempel drukten op de Belgische juridische wereld. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Georges Martyn Toolkit Breed Evalueren (TBE) Abstract: De Toolkit Breed Evalueren (TBE) van de competenties Nederlands stelt leerkrachten in staat om de schooltaalcompetenties van leerlingen breed in kaart te brengen doorheen het secundair onderwijs. De TBE is online toegankelijk en bespreekt enerzijds bestaande evaluatieinstrumenten aan de hand van enkele parameters en voorziet anderzijds scholen van implementatiestrategieën om breed evalueren te verankeren in hun taalbeleid. Vakgroep Latijn en Grieks Piet Van Avermaet Toolkit breed evalueren in het lagere onderwijs Abstract: In opdracht van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming ontwikkelden het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt voor Diversiteit en Leren een Toolkit?Competenties Nederlands Breed Evalueren? voor het basisonderwijs Evalueren, observeren, evalueren om te leren, evalueren van competenties...een mondvol termen die de Toolkit verduidelijkt, concreet maakt met praktische voorbeelden en handzame tips maar bovenal leerkrachten, vakcoördinatoren, talenbeleidscoördinatoren en begeleiders ondersteunt om

7 stap voor stap te reflecteren over hun huidig evaluatiebeleid om mogelijks aanpassingen te doen richting breed evalueren. Vakgroep Taalkunde Piet Van Avermaet Tool-inactiviteitsvallen. Abstract: Dit project heeft als doel het uitwerken van een instrument voor de ex ante inschatting van de financiële effecten in een particuliere situatie van een transitie van uitkeringsafhankelijkheid naar een werksituatie. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Kristel Bogaerts Natascha Van Mechelen Gerlinde Verbist Toolbox for Improving the Comparability of Cross-National Survey Data with Applications to SHARE. (COMPARE) Abstract: Toolbox for Improving the Comparability of Cross-National Survey Data with Applications to SHARE. (COMPARE) Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Dimitry Mortelmans Cornelius Van den Bosch To improve the quality and relevance of higher education. Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Toevoegen van een longitudinale component aan het Gezondheidsinformatiesysteem - Health information System II (BELHIS II) Abstract: Het project onderzoekt de voorwaarden voor het toevoegen van longitudinale informatie in een gezondheidsinformatiesysteem. Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL PATRICK DEBOOSERE Toetsing van het ecologisch model voor de verklaring van fysieke activiteit en overgewicht bij 9- tot 12-jarigen Abstract: Volgens ecologische modellen wordt gedrag beïnvloed door zowel individuele als omgevingsfactoren. In deze studie naar zowel de objectieve als subjectieve omgevingsdeterminanten van fysieke activiteit bij kinderen, worden zowel de school-, thuis- als buurtomgeving bestudeerd en wordt ook de invloed van de ouders op het bewegingsgedrag van hun kinderen nagegaan. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Ilse De Bourdeaudhuij Greet Cardon Toetredingsprotocollen en de WTO inclusief een kritische analyse van de regels aangaande export restricties Abstract: H'Times New Roman','serif';mso-ansi-language:EN-US" lang="en-us">et toetredingsproces tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) resulteert in een Toetredingsprotocol waarin de (aanvullende) verplichtingen (WTO-Plus verplichtingen) van het nieuwe Lid zijn opgenomen. In deze thesis worden het toetredingsproces en de plaats van de toetredingsprotocollen in het juridischkader van de WTO onderzocht. Omdat toetredingsprotocollen een nieuw juridisch instrument vormen, kan de vraag gesteld worden in welke mate nieuwe WTO Leden een beroep kunnen doen op de algemene uitzonderingsgronden die vervat zijn in Artikel XX van de General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). Verplichtingen met betrekking tot export restricties zijn een voorbeeld van WTO-Plus verplichtingen waartoe nieuwe WTO Leden zich hebben verbonden om Lid te mogen worden van de organisatie. Daarnaast, als case study, onderzoekt de thesis of er sprake is vaneen tekort aan regelgeving met betrekking tot dit onderwerp, aangezi Instituut voor Internationaal Recht Geert Van Calster Jan Wouters Dylan Jan Werner Arnold Geraets Toetreding, accommodatie en fusies onder onzekerheid. Abstract: Uit standaard leerboeken in de industriële organisatie (zie bijvoorbeeld Tirole (1988)) blijkt dat de analyse van effecten van onzekerheid binnen dit gebied nog onontwikkeld is Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. Er zal gebruik gemaakt worden van reële optie theorie. Dit is een relatief nieuw concept bedoeld om investeringen van ondernemingen te evalueren waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de onomkeerbaarheid van de meeste investeringen en met de onzekerheid van de economische omgeving waarbinnen deze beslissingen genomen worden. Tot nu toe worden binnen de reële optie theorie vooral eenbeslissers modellen beschouwd waarbij ondernemingen opereren in een monopolie of een markt met volledige concurrentie.

8 Algemene economie Peter Kort Jan Bouckaert Jozef Plasmans Toerisme en de politiek van plaats maken in de context van het Israëlisch-Arabisch conflict. Abstract: Het doel van het voorgestelde etnografisch onderzoek is te na te gaan hoe toeristische projecten van plaats maken uitgevoerd worden in de context van het Arabisch-Israelisch conflict. Een genealogische analyse van het Jordan River Peace Park beoogt een contributie het bredere te leveren aan academische debat van over de politiek van toerisme, plaats en macht Vakgroep Studie van de derde wereld Christopher Parker Toepassing van theorieën uit economics en finance op het gebied van risico's in informatiebeveiliging. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Beleidsinformatica Steven De Haes Toepassing van het "recht op voorafgaand overleg" van inheemse volkeren in het Amazone-bassin wanneer zij geconfronteerd worden met grote extractieve projecten: een kritische evaluatie van nationale regelgeving en praktijk in het licht van de mensenrechte Abstract: Het recht op voorafgaand overleg is van groot belang voor inheemse volkeren, het laat ze toe zich uit te drukken, consensus op te bouwen en hun toestemming te geven. Gelet op het ontbreken van grondige studies over de toepassing ervan, beoogt deze studie een kwalitatief onderzoek, met de focus op cases waarin olie-concessies zijn toegewezen in de Amazonegebieden, in drie Andes-landen, namelijk Bolivia, Ecuador en Peru. Vakgroep Publiek recht Johan Vande Lanotte Yves Haeck Toepassing van de langetermijnklantwaarde-benadering op het segment van de Primo Accédant Abstract: Dit project brengt de langetermijnklantwaarde in kaart, meer in het bijzonder voor één welbepaald marktsegment, namelijk de Primo Accédant. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Toepassingen van concurrentiebeleid in de sport industrie. Abstract: De professionele sportindustrie kent verschillende mechanismen die op het eerste zicht schoolvoorbeelden zijn van concurrentieverstorend gedrag. De bekendste voorbeelden zijn het delen van ticket- en TV-inkomsten, het beperken van spelerslonen (salary caps) en het afbakenen van exclusieve markten. In veel gevallen worden deze praktijken echter gedoogd of zelfs goedgekeurd door de concurrentieautoriteiten. Dit project bundelt vier artikels waarin enkele van deze mechanismen onder de loep worden genomen. Een eerste bijdrage analyseert verschillende manieren om de collectieve verkoop van TV-rechten te organiseren. Een tweede artikel focust op het gebruik van contest succes functies in de analyse van de sportindustrie. Het derde hoofdstuk ontwikkelt een nieuw theoretisch model voor de sportindustrie waarin platformconcurrentie geïntegreerd zal worden. In het laatste deel wordt empirisch bekeken welke factoren een invloed hebben op het competitief evenwicht in verschillende sportcompetities. Dit is namelijk een cruciaal punt van discussie wanneer het gaat over de collectieve verkoop van TVrechten in Europa en de VS. Algemene economie Jan Bouckaert Stephanus Kesenne Thomas Peeters

Onderzoeksprojecten (1-20 van 81)

Onderzoeksprojecten (1-20 van 81) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 10:19:04 Onderzoeksprojecten (1-20 van 81) Zoekfilter: Classificaties: Volwassenenvorming, permanente vorming Vrijwilligerswerk in een veranderde (sport) wereld: empirische

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814)

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 04:49:20 Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 06:17:26 Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Rewarding healthy food choices. OE School vr Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1550-1600 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1550-1600 van 6686) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 08:02:12 Onderzoeksprojecten (1550-1600 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Organisatie van een peer review meeting in het kader van het Sirius

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114)

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 20:20:53 Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) Zoekfilter: Classificaties: Strafrecht en strafvordering Auteursrechten; "De groeipijnen van het strafrecht". Abstract:

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:31:14 Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Wie heeft de macht? Een empirisch onderzoek naar de machtsverhouding tussen retailer

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen Telemachos en Mentor uit De Odyssee Auteur: Marianne Flore van Teunenbroek

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden.

Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden. Desk research voor het ESF transnationaal project van SYNTRA Vlaanderen. Accreditatie van KMO-adviseurs voor kansengroepen. Op zoek naar good practices die de Vlaamse stakeholders inspiratie kunnen bieden.

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie