Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Financiële verantwoordingen over het jaar 2000 Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft over de financiële verantwoording van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar 2000 (kamerstuk , nr. 25) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op 5 juni 2001 gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt De voorzitter van de commissie, Reitsma De griffier voor deze lijst, Brandsema 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Witteveen- Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (Christen- Unie), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Th. A. M. Meijer (CDA), Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Van der Knaap (CDA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Depla (PvdA), Vacature (CDA). Plv. leden: Leers (CDA), Dijksma (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie), Valk (PvdA), Van Lente (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Van den Akker (CDA), Giskes (D66), M. B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Niederer (VVD), Van t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Hindriks (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), De Boer (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA). KST53574 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 1

2 1 In het regeerakkoord is een doelmatigheidstaakstelling opgenomen. Onderdeel van deze taakstelling is het realiseren van een kostenbesparing op de inzet van externen. Uit de in de verantwoording gepresenteerde cijfers blijkt zeker niet dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aan deze taakstelling voldoet. Kan de regering uitleggen waarom de kosten van overige personele uitgaven zo hoog zijn in vergelijking tot de begroting 2000? Op welke manier geeft de regering invulling aan de hier bedoelde doelmatigheidstaakstelling (zie tabellen op bladzijden 72, 76, 89, 138 en 147)? In hoeverre is de regering er in geslaagd in 2000 de uitgaven voor de inhuur van externen met 10% te verlagen (taakstelling 15% in 2002)? Bij Regeerakkoord is een taakstelling opgenomen ter beperking van de inhuur van externen. De maatregel met een opbrengst van f 54 mln. in 2002 is naar rato toegedeeld aan de departementen. Eerder is in antwoord op kamervraag 18 bij de Miljoenennota 2001 gemeld dat de begrotingsramingen uit hoofde hiervan taakstellend structureel zijn verlaagd en dat er zich geen besparingsverliezen hebben voorgedaan. Overigens is de beslissing over de inhuur van externen versus het zelf uitvoeren van taken door de overheid een afweging die elke keer opnieuw dient te worden gemaakt via integraal management. Daarbij dient het antwoord te worden gevonden op de vraag hoe de doelen het beste kunnen worden gerealiseerd tegen zo laag mogelijk kosten. De precieze invulling is verder aan de departementen gelaten. VROM kent als krimpend departement (in de periode ca. gehalveerd) ten aanzien van de inhuur externen als beleidslijn het bestaande ambtelijke personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Voor een aantal activiteiten (gezien hun aard), met name die met een tijdelijk karakter en die welke niet de core-business van het departement betreffen, kan de keuze voor extern personeel (inclusief uitzendkrachten) juist veel rationeler zijn. Dit laatste kan ook het geval zijn indien conjuncturele aspecten (zoals lang openstaande vacatures als gevolg van een krappe arbeidsmarkt) een belangrijke rol spelen in de keuzebepaling om bepaalde producten tijdig tot stand te brengen zonder de werkdruk tot onevenredige hoogte (met kans op «burnout») te laten oplopen. Gezien de aard van de inzet betreft het hier vooral uitgaven in die gevallen waarbij het gaat om incidentele en niet structurele opvang van een capaciteitsprobleem waarbij herprioritering van werkzaamheden of interdepartementale samenwerking onvoldoende oplossing bieden. Voorbeelden in de toelichting op de verantwoording van een dergelijke keuze zijn het op peil houden dienstverlening voor VROM en ondersteuning door externen bij het tot stand komen van een aantal tijdelijke grote projecten (tabel blz. 76 en tabel blz. 139; tijdelijk), de start van het project Enterprise Resource Planning (ERP-module) (tabel blz. 76; niet core-business),) en het inhuren van uitzendkrachten en externen ter opvang van onderbezetting (tabel 148; arbeidsmarkt/ werkdruk). Daarnaast kent VROM uit rationele overwegingen het beleid om het aantal ambtenaren in tijdelijke dienst zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt via de inhuur van externen de hoogte van zowel de post ambtelijk personeel als de post post-actieven in belangrijke mate beheerst. Voorbeeld van een keuze uit hoofde van dit beleid in de toelichting op de verantwoording is het substitutieproces waarbij tijdelijke aanstellingen zijn omgezet in flexcontracten bij een uitzendbureau en waarbij vacatures zijn ingevuld met uitzendkrachten zoals vermeld bij tabel blz. 89. VROM heeft naar aanleiding van de doelmatigheidstaakstellingen uit hoofde van het Regeerakkoord een Project ARGUS met deelprojecten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 2

3 gekend waaronder de inzet van externen. Uit hoofde van dat project is de taakstelling van in totaal f 10,6 mln in een opklimmende reeks structureel verwerkt in de begroting 2000 en verder. Ook is het beleid ten aanzien van inzet externen nader onderzocht en daar waar mogelijk aangescherpt zoals: op de vaststaande reguliere taken van een directie wordt nadrukkelijk prioritering toegepast indien deze de beschikbare capaciteit overstijgen; via een op te richten expertise-databank wordt beter zichtbaar gemaakt welke expertise in huis is, opdat daarmee de kring van voor VROMprioriteiten beschikbare medewerkers kan worden uitgebreid; het standaard betrekken van een «professionele onderhandelaar» bij het afsluiten van grote contracten met externen; het kiezen voor inbesteding daar waar dat mogelijk is; het kiezen voor interdepartementale uitwisseling/samenwerking van capaciteit en kennis daar waar dat mogelijk is; het in samenwerking met andere departementen sluiten van mantelovereenkomsten om de inkoopkracht te vergroten richting de leveranciers van extern personeel. 2 Het DGVH en het DGM laten beide een reductie van het ambtelijk personeelsbestand zien (5% in 2002). In hoeverre voldoen zij hiermee aan de doelmatigheidstaakstelling zoals die op dit gebied in het regeerakkoord is opgenomen? Hoe verklaart de regering de groei van het ambtelijk personeelsbestand bij de CS en de RPD? Op welke manier wordt hier invulling gegeven van de doelmatigheidsdoelstelling? En bij de Rgd? VROM heeft in het kader van de taakstellingen in het Regeerakkoord en het daaruit voortvloeiende project ARGUS besloten tot invulling van de taakstelling op departementaal niveau via keuze per beleidsterrein in plaats van de zogenaamde «kaasschaafmethode». Dit heeft geleid tot realisatie van de taakstellingen bij DGM en DGVH. Ook is hierdoor de integratie van VROM-inspecties in één Inspectoraat-Generaal in gang gezet. De RPD is van de taakstelling uitgezonderd gezien de ontwikkeling van haar takenpakket (zie ook de toelichting bij tabel 138). De RGD heeft de status van agentschap met een baten/lasten regiem. De keuzes omtrent de omvang van het daar beschikbare personeel is vooral afhankelijk van bedrijfseconomische en markt ontwikkelingen. Derhalve is de RGD uitgezonderd van de personele taakstelling. Wel heeft zij een financiële taakstelling gekregen. De toename van de CS heeft naast de genoemde oorzaken in de toelichting ook als abusievelijk niet genoemde oorzaak de instroom van een nieuwe tranche VROM-trainees. 3 De doelmatigheidstaakstelling in het regeerakkoord richt zich onder andere op vermindering van de administratieve lasten. In de financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt hier niet expliciet aandacht aan besteed. De regering wordt verzocht om op korte termijn een duidelijk overzicht van deze lasten aan de Tweede Kamer te verstrekken. Aan dit verzoek van de Tweede Kamer is voldaan door de brief van de ministers van Economische Zaken en Justitie d.d. 18 mei 2001, waarmee de departementale actieprogramma s aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. In het departementale actieprogramma VROM is het gevraagde overzicht, voorzover inmiddels bekend, opgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 3

4 4 In het Regeerakkoord is afgesproken dat de departementen hun inkoopbeleid verbeteren. Rijksbreed moet dit in 2002 f 246 miljoen hebben opgeleverd. Wat heeft de regering tot nu toe gerealiseerd van deze taakstelling? Bij Regeerakkoord is een efficiencytaakstelling opgelegd aan de departementen door het inkoopbeleid te verbeteren. Deze taakstelling bedroeg 1%, levert in miljoen op en is naar rato taakstellend opgelegd aan de departementale begrotingen. Eerder is de Kamer in antwoord op kamervraag 18 bij de Miljoenennota 2001 reeds gemeld dat de begrotingsramingen uit hoofde hiervan taakstellend structureel zijn verlaagd en dat er zich geen besparingsverliezen hebben voorgedaan. Voorts is door het kabinet in 1999 een Actieplan Professioneel inkopen en aanbesteden opgesteld. Dit actieplan is er onder ander op gericht om tot een stricte naleving te komen van de Europese aanbestedingsprocedure en om meer gezamenlijk in te kopen, bijvoorbeeld door te werken met raamcontracten. De precieze invulling is verder aan de departementen gelaten. Binnen VROM is medio 2000 besloten tot een zekere vorm van centralisering van een aantal inkoopstromen. Per 1 januari 2001 is hiertoe onder andere het VROM Inkoop Centrum opgericht. Voornaamste doelstellingen van het VROM Inkoopcentrum; het bevorderen van een adequate concurrentiestelling bij aanbestedingen in het algemeen (optimale marktwerking), het integraal waarborgen en begeleiden van Europese aanbestedingen (actiepunt PIA-project min. EZ), het terugdringen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven in het kader van aanbestedingen (nevendoelstelling het vergroten van participatie MKB, tevens actiepunt PIA-project) en het verder professionaliseren van het inkoopproces binnen VROM in het bijzonder. De taakstelling (exclusief de besparing op de inzet van externen) bedraagt voor ,3 miljoen oplopend tot 2,7 miljoen in In de beleidsverantwoording is geen passage opgenomen over de prestaties in 2000 op het gebied van het terugdringen van de administratieve lasten die voortvloeien uit de wet Milieubeheer. Kan de regering een overzicht verstrekken van de concreet ondernomen acties en de verwachte concrete effecten daarvan? Welke inhoud is in 2000 gegeven aan de motie-klein Molekamp over dit punt? Het gevraagde overzicht staat opgenomen in het Actieprogramma administratieve lasten VROM 2001, dat inmiddels bij brief van de ministers van Economische Zaken en Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden. In dat actieprogramma is tevens aangegeven (paragraaf 1.3) welke activiteiten er zijn en zullen worden ondernomen, gericht op een versterkte toepassing van ICT oplossingen ter reductie van administratieve lasten (motie-klein Molekamp). Doorbraken op dat terrein vergen een gedegen voorbereiding en waar mogelijk samenwerking tussen overheden: in 2000 is verdere uitvoering gegeven aan pilot-projecten. Binnenkort wordt een studie in uitvoering genomen naar de praktische mogelijkheden om zonder wijziging van regelgeving door middel van ICT bij de uitvoering van de milieuregelgeving de communicatie te verbeteren tussen o.a. overheid en bedrijf met als doel het terugdringen van de administratieve lasten. 6 Op welke begrotingspost zijn de subsidies aan natuur- en milieuorganisaties verantwoord? Kunt u een overzicht geven van subsidies die in 2000 door VROM aan dergelijke organisaties zijn verstrekt? Gaat het hier om projectsubsidies en kunt u de subsidiebijdragen per project aangeven? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 4

5 De subsidies op grond van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM) zijn verantwoord op artikel Milieutechnologie eninfrastructuur. In bijlage 1 treft u overzichten aan van verleende project- en programmasubsidies. 7 In de artikelsgewijze toelichting op milieukwaliteit en emissiebeleid (05.16) worden de verplichtingen telkens nader gespecificeerd, maar de uitgaven niet. Kan dit alsnog gedaan worden? Zoals vermeld in de artikelsgewijze toelichting is dit vanwege de structuur wijziging per 1 september 2000 (reorganisatie) niet mogelijk. De activiteiten behorende bij de genoemde beleidsprestaties maken onderdeel uit van één verzamelprogramma. 8 Is de regering bereid om bij alle begrotingsartikelen waar een verschil is tussen de realisatie en de begroting aan te geven waarom dit het geval is? In de leeswijzer van de Financiële verantwoording van VROM over 2000 (p. 10) is aangegeven dat wanneer de afwijking tussen begroting en realisatie binnen bepaalde grenzen blijft, geen nadere toelichting op dit verschil wordt gegeven. Impliciet wordt daar mee aangegeven dat de beleidsrealisatie in overeenstemming is met hetgeen in de begroting is voorgenomen. Hiermee wordt een toelichting op hoofdlijnen beoogd. Bij alle artikelen waar het verschil tussen begroting en realisatie van uitgaven als politiek of beleidsmatig relevant is beoordeeld, is altijd een toelichting gegeven ongeacht de omvang van dat verschil. Overigens is bij alle artikelen op de begroting een toelichting gegeven op het bereiken van doelstellingen en de geleverde prestaties in In de beleidsparagraaf, onderdeel 1 is onder het kopje «prestaties en effecten» een overzicht opgenomen van maatregelen die moeten bijdragen aan het bereiken van de reductiedoelstelling voor broeikasgassen. Dit lijkt slechts een overzicht van prestaties en niet van effecten? Kunt u een overzicht verstrekken waarin per maatregel het beoogde effect, in termen van concreet te bereiken reducties, is weergegeven? In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I, waarin al deze maatregelen zijn aangekondigd, is per maatregel weergegeven welk effect in 2010 is berekend ten opzichte van het Global Competition scenario. In de onderstaande tabel is voor alle maatregelen uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I het berekende effect weergegeven in Mton CO 2 -equivalenten. Maatregel Berekende reductie (Mton CO 2 -eq) CO 2 -reductie verkeer en vervoer EU-afspraak zuinige auto s 0 0,4 stimuleren zuinige auto s via etikettering en fiscale regeling afhankelijk van de invulling van de regeling versterking handhaving huidige snelheidslimieten 0,3 bevordering in-car instrumenten via convenant met autobranche en fiscale regeling 0,5 kilometerheffing afhankelijk van de invulling belastingmaatregelen ter beperking van het personenverkeer 0,1 0,3 verhoging bandenspanning 0,3 reductie-effect van stimuleringsregeling projecten verkeer/vervoer 0,2 0,3 CO 2 -reductie overige sectoren energiebesparing industrie 2,3 energiebesparing glastuinbouw 2,0 energiebesparing bestaande woningen 2 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 5

6 Maatregel Berekende reductie (Mton CO 2 -eq) energiebesparing bestaande utiliteitsbouw 1 bevordering aanschaf energie-efficiënte apparaten 0,3 convenant met kolencentrales 6,0 5% duurzame energie in ,01 versnelling bosaanplant in Nederland 0,1 Reductie overige broeikasgassen reductie HFK, PFK en SF6 bij gebruik 4,0 reductie PFK-emissie aluminiumindustrie 1,2 reductie HFK als procesemissie 2,5 reductie N2O-emissies autokatalysatoren 2 1 In de Uitvoeringsnota is uitgegaan van een overlap van deze maatregel met het convenant met de kolencentrales van maximaal 2 Mton. Nu duidelijk is welke inhoud het convenant krijgt, moet worden vastgesteld dat de overlap in de praktijk iets groter zal zijn. 2 Gebleken is dat de verwachte emissies in 2010 lager zijn dan in de Uitvoeringsnota is vermeld (0,8 i.p.v. 2,0 Mton). De reden is dat de N2O-emissie bij autokatalysatoren reeds omlaag gaat t.g.v. het terugdringen van o.m. NO x -emissie. Een extra beleidsinzet gericht op N2O-emissie bij autokatalysatoren zoals aangekondigd is daarmee overbodig. Ter voorbereiding van de evaluatie van het klimaatbeleid in 2002 zijn het RIVM en het ECN gevraagd een geactualiseerde referentieraming voor 2010 op te stellen, rekening houdend met de feitelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de geactualiseerde verwachtingen over de toekomst. Daaruit zal blijken of Nederland op het goede tijdpad zit om de beoogde binnenlandse emissiereductie te bereiken die nodig is om te komen tot een emissieniveau van gemiddeld 231 Mton CO 2 -eq per jaar over de periode Hoe verhoudt de constatering dat de binnenlandse emissie van broeikasgassen in 1999 vrijwel gelijk was aan het afgesproken plafond rond 2010 zich tot de beoogde procentuele reductie rond 2010 (ten opzichte van 1990)? Op grond van het Kyoto-protocol en de EU-lastenverdeling moet Nederland de emissies in met gemiddeld 6% per jaar reduceren ten opzichte van het referentieniveau 1990/1995. De benodigde inspanning om dit niveau (gemiddeld 206 Mton CO 2 -equivalenten over de genoemde periode) te bereiken, is een reductie van 50 Mton CO 2 -eq in 2010 ten opzichte van het emissieniveau berekend op grond van het Global Competition scenario. Deze inspanning wordt gelijkelijk verdeeld over prestaties in het buitenland respectievelijk het binnenland. Dit betekent dat via de zogenoemde Kyoto-mechanismen 25 Mton CO 2 -eq per jaar aan reducties in het buitenland moet worden gerealiseerd, en dat de binnenlandse emissie niet hoger mag zijn dan gemiddeld 231 Mton per jaar in de genoemde periode. Omdat de binnenlandse emissies in 1990/ Mton CO 2 -eq bedroegen, betekent dit dat in een stijging van de binnenlandse emissie met maximaal 5% t.o.v. 1990/1995 is toegestaan. In 1999 was de stijging ten opzichte van 1990/95 7,3%. 11 In de nota Mensen, Wensen, Wonen staat de beleidsopgave voor de periode beschreven. Hierin komt een vijftal thema s naar voren: Vergroting van de zeggenschap van de burgers over woning en woonomgeving Scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare posities Versterken van de relatie wonen en zorg Versterken van de stedelijke kwaliteit Aandacht voor het wonen in het landelijk gebied Kan de staatssecretaris aangeven hoe deze beleidsdoelen tussentijds en in 2010 gemeten zullen worden? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 6

7 De vijf thema s of kernopgaven zijn omvangrijke en breed geformuleerde opgaven die ieder een groot aantal doelstellingen en acties omvatten. Een overzicht van al deze doelen en acties is opgenomen in hoofdstuk 12 van de nota, het actieprogramma. Een aantal van de doelstellingen is in de nota al concreet en meetbaar geformuleerd, sommige andere vergen nog nadere analyse en uitwerking die in de komende jaren zullen plaatsvinden. De concretisering, uitwerking en monitoring van de nota worden opgenomen in de begrotings- en verantwoordingscyclus. Een eerste uitwerking kunt u tegemoet zien in de begroting Jaarlijks wordt in de begroting aangegeven welke keuzes de regering maakt ten aanzien van de uitvoering van de voorstellen van de nota, welke prioriteiten zij stelt en welke streefwaarden voorzover nog niet in de nota zelf opgenomen voor de diverse doelen zullen gelden. In de jaarlijkse verantwoording in mei, te beginnen met de verantwoording over de begroting 2002 (in mei 2003), zal de regering aangeven hoe het staat met de voortgang en tussentijdse resultaten. Daarbij geldt de doelstelling- c.q. artikelstructuur van de nieuwe VROM-begroting, die als gevolg van het project «Van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording» is gekozen, als kader. Volgens de «Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek rijksoverheid» van het Ministerie van Financiën, gebaseerd op art. 38 lid 2a Comptabiliteitswet, dient het beleid dat moet leiden tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen eens in de vijf jaar (nader) geëvalueerd te worden aan de hand van evaluatieonderzoek ex post. Op grond van deze regeling zal het beleid uit de nota «Mensen, wensen, wonen», gericht op de vijf genoemde thema s en geoperationaliseerd in de begrotingsdoelstellingen, in 2005 aan een dergelijke tussentijdse evaluatie worden onderworpen, als aanvulling op de jaarlijkse verantwoording. Op grond van dezelfde regeling ligt het voor de hand ook in 2010 een evaluatie van de effecten van de nota «Mensen wensen wonen» te verrichten, die dan tevens als basis kan dienen voor het beleid in het volgende decennium, net zoals in 1999 een evaluatie van de effecten van de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig heeft plaatsgevonden. 12 Doel van de nota Ruimte maken, ruimte delen is: De ruimtelijke kwaliteit van ons land verbeteren en Duurzame economische ontwikkelingen mogelijk te malen inclusief bevordering van de werkgelegenheid. Kan de minister aangeven hoe in de toekomst gemeten zal worden in hoeverre deze beleidsdoelen gerealiseerd zijn? Het streven naar ruimtelijke kwaliteit is politiek geaccordeerd met het opnemen van de zeven kwaliteitscriteria in PKB nationaal ruimtelijk beleid deel 1 (pag. 8). De eerste stap in het praktische werken met de zeven kwaliteitscriteria is het verankeren ervan in het PKB. Het voornemen is om dat in deel 3 te doen. Vervolgens worden de zeven kwaliteitscriteria «operationeel» gemaakt door ze zoveel mogelijk te vertalen in meetbare (of minstens exact beschrijfbare) grootheden. Die worden vervolgens gebruikt in een beleidsmonitoring- en evaluatieprogramma dat momenteel wordt ontwikkeld. Zodra deel 3 is verschenen gaat dit programma van start (met later waar nodig aanpassing aan amenderende Kamermoties die neerslaan in PKB deel 4). Er komen dan regelmatig monitorings- en evaluatierapportages die de basis vormen voor de beleidsverantwoording aan de Kamer. Ondertussen zijn er op dit front al twee verwante activiteiten gaande: de VBTB-systematiek van de VROM-begroting en de daarbij behorende jaarlijkse verantwoording en de jaarlijkse publicatie van de Balans Ruimtelijke Kwaliteit die dit jaar voor het eerst niet meer aan de Vierde Nota Extra is opgehangen, maar is afgeleid van deel 1 van de Vijfde Nota. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 7

8 Langs deze drie lijnen (specifieke Vijfde Nota-verantwoording, VBTB en Balans Ruimtelijke Kwaliteit) wordt de komende tijd verder gewerkt aan een steeds betere operationalisering van de criteria, een voortdurend beter meetbaar maken van beleidsresultaten en een steeds preziere verantwoording van deze resultaten, in de Kamer zowel als voor het algemene publiek. 13 Wat is de oorzaak van het beperkt aantal gevallen van inbedrijfneming van installaties met hogere energierendementen? De grote investeringen die het bouwen en/of uitbreiden van afvalverbrandingsinstallaties vergen maken het voor inititatiefnemers noodzakelijk duidelijkheid te hebben over het door de overheid in de toekomst te voeren beleid. Dit zowel wat betreft het al dan niet reguleren van verbrandingscapaciteit, de mogelijkheden tot in- en uitvoer van afvalstromen, het onaantrekkelijk maken van het storten van afval en het al dan niet stimuleren van initiatieven door middel van positieve financiële prikkels bijvoorbeeld in de vorm van REB-teruggave. Omdat op dit moment niet op al deze punten duidelijkheid voor de lange termijn bestaat, zijn er tot nu toe nog nauwelijks feitelijke investeringsbeslissingen genomen. Wel is voor verschillende installaties de MER- en vergunningprocedure gestart. Het Landelijk afvalbeheersplan, dat op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden beoogt de noodzakelijke duidelijkheid te geven (zie antwoord 14). 14 Moet de niet voorziene groei van het aanbod van huishoudelijk afval worden geweten aan een tekort schietende uitvoering van het verpakkingenconvenant, en waarom wordt de helft van het extra aanbod nog steeds gestort? Volgens het jaarverslag van de commissie verpakkingen over 1999 liggen de doelstellingen van het convenant verpakkingen binnen bereik. Het hergebruik van verpakkingsafval bedroeg in %. De doelstelling voor 2001 is 65%. De doelstelling voor de maximale hoeveelheid te storten en te verbranden afval (940 kton) werd in 1999 reeds gehaald. De groei van hoeveelheid huishoudelijk afval is dus niet te wijten aan een tekort schietende uitvoering van het convenant verpakkingen. De belangrijkste oorzaak voor de toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval is de economische groei die groter is dan waarmee bij het opstellen van het Tweede TienjarenProgramma Afval (TJP-A) rekening was gehouden. Dit, in combinatie met het achterblijven van de gescheiden inzameling, heeft er toe geleid dat de in het tweede TJP-A geplande en ondertussen gerealiseerde verbrandingscapaciteit ontoereikend is. Er is daarom een overschot aan brandbaar afval dat moet worden gestort. Maatregelen om het storten van het overschot aan brandbaar afval te beëindigen worden vastgelegd in het voor-ontwerp van het Landelijk Afvalbeheersplan dat op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. 15 Is er een verklaring voor de toename van het aanbod van huishoudelijk afval? Waarom is de toename deels gestort en niet verbrand? Hoe staat het met de verbrandingscapaciteit? Zie antwoord Hoeveel bedraagt het aantal huizen dat in 2000 duurzaam gebouwd is? Hoe verhoudt dit zich tot het totaal aantal gebouwde huizen? Waarom zijn de doelstellingen voor energiebesparing niet gehaald? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 8

9 Op 1 december jongstleden is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Dubo 2000-projecten en de stand van zaken met betrekking tot duurzame nieuwbouw. 1 Daarbij is aangekondigd eind dit jaar met een tussentijdse evaluatie en herijking van het Dubo-beleid te komen. De meest recente gegevens die ter beschikking zijn hebben betrekking op het jaar 1999 (en voor sommige aspecten op het jaar 1998). Grosso modo kon in % van de nieuwbouwwoningen als Dubo-woning worden aangemerkt. Een verdere 30% van de nieuwbouw kon als deels Dubowoning worden aangemerkt. 2 Uit de in 1999 gehouden Inventarisatie duurzame nieuwbouw door de Inspectie van de Volkshuisvesting en de in 1998 uitgevoerde analyse van bouwplannen door onderzoeksinstituut RIGO Research en Advies BV, komt voor de algehele nieuwbouw een redelijk positief beeld naar voren, zowel ten aanzien van het aantal toegepaste maatregelen van de zogenoemde Dubo-maatlat als ten aanzien van de kosten die daaraan verbonden zijn. Op basis van genoemde onderzoeken kan worden gesteld dat het op zich is gelukt om het Dubo-gehalte op een hoger peil te brengen. In termen van geldelijke investering is de ambitie ruimschoots gerealiseerd. Zo werd er op basis van de Dubo-maatlat gestreefd naar een te investeren bedrag aan Dubo-maatregelen per nieuwbouwwoning van f 3000 in In 1998 werd voor bijna alle nieuwbouw dit bedrag ruimschoots overschreden en lag het gemiddelde per woning op ruim f Dit indiceert dat op verschillende aspecten een hoog Dubo-niveau wordt gerealiseerd. In termen van toepassing van maatregelen is de afgelopen jaren ook vooruitgang geboekt, maar daarbij moet worden aangetekend dat enkele maatregelen achterblijven bij de oorspronkelijke verwachtingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Onder meer door aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) tot 1.0 per is nadere invulling gegeven aan energiemaatregelen. Mede op basis van een evaluatie van de energieprestatie-eisen zal na het zomerreces een brief naar de Kamer worden gestuurd, waarin wordt aangegeven welke maatregelen ten aanzien van energiebesparing in het kader van het CO 2 -reductiebeleid in de gebouwde omgeving zullen worden getroffen. De aandacht zal hierbij met name liggen op de ebstaande woningen- en gebouwenvoorraad. Duurzame nieuwbouw wordt verder gestimuleerd door de groenfinanciering, de impuls die wordt gegeven aan duurzame stedebouw, het toekomstig Convenant Duurzaam Bouwen Particuliere Sector (naast het al bestaande convenant met de sociale sector) en de impuls die richting de consument wordt vormgegeven. 17 Wordt de methode, om het relatieve beslag van agrarische producten op biodiversiteit te bepalen, ook in de praktijk toegepast? Wat zijn de resultaten van deze methode? Momenteel wordt de methode, die op basis van concrete case-studies is ontwikkeld, nog niet in de praktijk toegepast. De methode is wel gebruikt bij de ontwikkeling van biodiversiteitscriteria voor de toepassing van de Groen Beleggen-regeling in het buitenland. Ook heeft het bedrijfsleven interesse getoond in de methode. Op korte termijn zal worden nagegaan of een bredere praktijktoepassing door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid kan worden uitgewerkt. 1 Kamerstukken II 2000/2001, , nr Cijfers over Wonen 2000/2001, VROM/DGVH, december 2000, p Welke mogelijkheden zijn er om van rijkszijde meer druk te zetten op een spoedige start van de uitvoering van het (aangepaste) Utrecht Centrum Plan? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 63 9

10 Het nieuwe college van B&W heeft afstand genomen van het «Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp» voor het UCP zoals dat door het vorige college was vastgesteld. Dat heeft tot gevolg dat weer opnieuw een proces van planvorming moet worden opgestart. De gemeente is hiervoor primair verantwoordelijk. Inmiddels hebben rijk, gemeente en de NS wel samen gestudeerd op mogelijkheden voor de ontwikkeling van de OV-terminal. De terminal is een essentieel onderdeel in de planontwikkeling met betrekking het stationsgebied Utrecht. Mede op basis van deze studie zullen op korte termijn afspraken worden gemaakt tussen rijk en gemeente over de te hanteren uitgangspunten voor de planontwikkeling. De verwachting is dat hiermee het proces van planvorming en het overleg tussen rijk en gemeente terzake weer snel en constructief hervat zal worden. 19 Heeft het afblazen van het rekeningrijden en de daaraan gekoppelde extra investeringsbudgetten gevolgen voor de financiering en de wijze van realisatie van de Nieuwe Sleutelprojecten te Utrecht, Rotterdam en Amsterdam? De afspraken in de BOR-convenanten ten aanzien van de investeringsprojecten gaan naar verwachting door. Dit geldt dus ook voor BOR-maatregelen die raakvlak hebben met de Nieuwe Sleutelprojecten. 20 Op welke wijze is gewerkt aan het aanbrengen van meer samenhang is het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik? Is deze samenhang ook bereikt? In het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik is in 2000 ondermeer gewerkt aan vergroting van de samenhang door meer nadruk te leggen op het terugkoppelen van ervaringen met voorbeeldprojecten naar de beleidspraktijk en het communiceren over deze ervaringen met de doelgroep van StIR. Vergrote samenhang is bereikt doordat veel energie is gestoken in de terugkoppeling vanuit de beleidspraktijk naar ondermeer de Vijfde Nota. Daarnaast is de samenhang vergroot door het gebruiken van de leerervaringen (knelpunten, kennislacunes e.d) uit de voorbeeldprojecten bij de voorbereiding van de grote StIR-manifestatie in november waar gecommuniceerd werd met de doelgroep. Deze ervaringen vormden de rode lijn bij de inrichting van de workshops. In het Nota-overleg over de Nota Grondbeleid van 28 mei jl. is bovendien toegezegd te bezien of de ervaringen vanuit StIR (en IPSV) zijn onder te brengen bij het Kennis en Informatiecentrum voor stedelijke vernieuwing (KEI). 21 Is het de bedoeling dat nog vóór de verkiezingen de aanbevelingen van de commissie-vermeulen, en de reactie van de Kamer daarop, tot het indienen van één of meer wetsvoorstellen bij de Kamer zullen leiden? In het ontwerpadvies van de Commissie Vermeulen wordt een aantal met elkaar samenhangende voorstellen gedaan met betrekking tot het huurprijsbeleid voor de middellange termijn. De voorstellen zijn verstrekkend en behelzen onder meer de vervanging van het huidige woningwaarderingsstelsel door een stelsel van referentiehuren. Indien wordt besloten dat een modernisering van de huurprijsregelgeving langs de lijnen van de Commissie-voorstellen gewenst is, dan is, gezien de verstrekkendheid van de voorstellen, een analyse nodig van de mogelijke woningmarkteffecten van deze voorstellen en de betekenis daarvan voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2014 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 mei 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Opties voor een verdere verdieping van de Westerschelde worden meegenomen in het project «Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium»,

Opties voor een verdere verdieping van de Westerschelde worden meegenomen in het project «Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium», 1 (zie blz. 1284) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begrotingen van Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 32 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 21 mei 2003

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie