IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)"

Transcriptie

1 (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3a: Doelarchitectuur Wlz indicatie The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." Sir William Preece, chief engineer of the British Post Office, Status Definitief versie 1.0 Auteur(s) Paul van Raaij Opdrachtgever Directie Elke Buis (VWS) Datum 18 september 2014 Directie Langdurige Zorg (DLZ) en Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)

2 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving / Wijzigingen Auteur(s) Status Geagendeerd in de IZO Paul van Architectuurboard van 15 september Concept Raaij (ICTU) Opmerkingen IZO Architectuurboard van 15 september 2014 verwerkt. Paul van Raaij (ICTU) Definitief Pagina 2 van 30

3 Architectuur IZO: Doelarchitectuur voor de Wlz indicatie Voor u ligt een uitwerking van de IZO-Architectuur van het domein van zorg en ondersteuning. In een eerder stadium zijn Deel 1 (kaders en richtlijnen van de onder IZO vallende projecten) en Deel 2 (het ontwerp van de Architectuur) al opgeleverd. In Deel 2 is een aantal voorzieningen geïdentificeerd, dat nu in Deel 3 in doelarchitecturen en project start architecturen (PSA) worden uitgewerkt. Feitelijk bestaat Deel 3 van de IZO- Architectuur uit een verzameling van doelarchitecturen en PSA s. In dit document is de doelarchitectuur voor de Wlz indicatie opgesteld. Een PSA beschrijft één van de architectuurproducten die aan een project bij aanvang wordt meegegeven. Zo wordt geborgd dat vernieuwingen in samenhang en context met hun omgeving worden gerealiseerd. Een PSA (IZO-Architectuur, deel 3) wordt in principe voor de start van het project samen met het projectplan ter besluitvorming aangeboden. De PSA voor de knooppunten beschrijft de meest haalbare oplossing per 1 januari 2015 en geeft zo richting aan de oplossing die een project gaat realiseren. De doelarchitectuur beschrijft de meest optimale en gewenste oplossing. Normaliter richt een PSA zich op kaders en richtlijnen die op een project van toepassing zijn en de impact daarvan op de beoogde verandering. In het IZO traject zijn de kaders al in Deel 1 en Deel 2 van de IZO-Architectuur beschreven. Deze worden overerfd naar de doelarchitecturen en PSA s in Deel 3. Daarom richten de doelarchitecturen en PSA s in Deel 3 zich veel meer op de inrichting van de voorzieningen die moeten worden opgeleverd en de eisen waaraan de voorzieningen moeten voldoen. Daarnaast worden de belangrijkste diensten (informatie-uitwisselingen) in de koppelvlakken en de functies van de bouwsteen zelf beschreven. Hoe die diensten door de voorzieningen worden gerealiseerd is aan de projecten en de opdrachtnemers van deze projecten. De zogenaamde black box benadering. In eerste instantie op weg naar het in werking treden van de wetten Wlz, Wmo 2015 en Zvw per 1 januari 2015 wordt gefocust op de administratieve processen van: Indicatie stellen voor de Wlz. Toewijzen van zorg. Declareren van verleende zorg. De informatie-uitwisseling tussen (zorg)aanbieders en gemeenten. Pagina 3 van 30

4 Voor elk van bovenstaande voorzieningen is een PSA (IZO-Architectuur, deel 3) beschikbaar. Om dit mogelijk te maken worden voor 1 januari 2015 de volgende voorzieningen gerealiseerd: Het indicatieregister (wie heeft er een indicatie voor de Wlz). PGB trekkingsrechten (de afhandeling van persoonsgebonden budgeten). De knooppunten (het afhandelen van het berichtenverkeer). Voor elk van bovenstaande voorzieningen is een doelarchitectuur en een PSA (IZO- Architectuur, deel 3) beschikbaar. Dit document beschrijft in dat kader de doelarchitectuur voor de Wlz indicatie. Het beschrijft hoe informatie tussen de ketenpartijen in en tussen de verschillende zorgdomeinen (Wlz, Wmo en Zvw) wordt uitgewisseld vanuit het CIZ naar de afnemers. Hierbij zijn de informatie-uitwisselingen relevant: 1. De WAT-informatie van Wlz indicaties (het indicatiebesluit) van het CIZ (bronhouder) naar de klanten zorgkantoren (zorgtoewijzing). 2. De DAT-informatie van Wlz indicaties vanuit het CIZ (bronhouder) naar het CAK (inkomen/vermogen toets), gemeenten (stopzetten van maatschappelijke ondersteuning) en zorgverzekeraars (samenloop van zorg). Daarmee richt deze doelarchitectuur zich op de diensten die het CIZ gaat realiseren. In de tekening is deze in het rood omcirkeld. Zo wordt goed zichtbaar welke deel van IZO met deze doelarchitectuur wordt opgepakt. De kaders en koppelvlakken van de diensten van het CIZ aan de afnemers worden in deze doelarchitectuur nader uitwerkt. Het project, die deze diensten bij het CIZ gaat realiseren, kan deze randvoorwaarden uit de architectuur meenemen bij tot stand komen Pagina 4 van 30

5 van de oplossing. De PSA voor de Wlz indicatie (IZO Architectuur Deel 3a PSA Wlz indicatie) beschrijft de oplossing, zoals deze op 1 januari 2015 wordt gerealiseerd. In de ontwikkelagenda voor na 1 januari 2015 wordt toegewerkt naar de doelarchitectuur. Het berichtenverkeer verloopt via knooppunten. De doelarchitectuur en PSA voor de knooppunten (IZO Architectuur Deel 3c Knooppunten) zijn daarmee impliciet onderdeel van deze doelarchitectuur. Zo wordt ervoor gezorgd dat de oplossing onder architectuur wordt gerealiseerd en dat de gegevensuitwisseling met andere afnemende partijen in de keten soepel verloopt. De IZO Architectuurboard zal uiteindelijk toetsen of de gerealiseerde oplossing conform deze doelarchitectuur en de PSA wordt gerealiseerd. Pagina 5 van 30

6 Leeswijzer Dit document beschrijft de informatie dienst voor de Wlz indicatie voorziening in de ketens van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Zo worden in hoofdstuk 1 summier de ambities van de hervorming van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning nog eens beschreven. In hoofdstuk 2 wordt het proces van hoe toegang tot langdurige zorg wordt verleend kort besproken. Ook de producten die het CIZ levert worden hierbij aangeduid. De informatie in de ketens betreft gevoelige medische gegevens van kwetsbare groepen in de maatschappij. Daarom worden er hoge eisen aan privacy gesteld. De uitkomsten en maatregelen die hieruit voortvloeien worden in hoofdstuk 3 beschreven. Vervolgens worden in de hoofdstukken 4 en 5 het berichtenverkeer en de knooppunten in het resp. het publieke en private domein beschreven. In hoofdstuk 6 wordt besproken wat een indicatieregister feitelijk is. Een aparte voorziening of een informatie service die Wlz-besluiten rechtstreeks uit de bronadministratie levert na bevragingen van ketenpartijen. De laatste vorm lijkt het meest voor de hand te liggen, echter het is aan het CIZ om hier verder vorm aan te geven. Hoofdstuk 7 beschrijft hoe de voorziening wordt beheerd. De beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit van de Wlz-indicatiebesluiten wordt hier benoemd. Pagina 6 van 30

7 Managementsamenvatting Op basis van een aantal beleidsambities verandert er veel in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Er zal meer worden uitgegaan van wat mensen nog kunnen en wat daarbij de eigen mogelijkheden zijn, dan naar van wat ze niet meer kunnen. De beleidsambities richten zich daarbij op een integraal aanbod van zorg en ondersteuning, meer regie bij de burger en decentralisatie van de zorg, dichtbij de burger en met meer toegankelijkheid. Dit is de inzet van de hervorming van de langdurige zorg. Door de hervorming moet er ook worden gebouwd aan een duurzaam fundament voor de informatievoorziening. IZO is verantwoordelijk voor de realisatie van de voorzieningen die nodig zijn voor de informatievoorziening in de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat de informatievoorziening effectief en in samenhang wordt opgezet, zodat een duurzaam fundament wordt gelegd voor de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een fundament dat allicht zelfs breder inzetbaar is in de zorg. Onderdeel van de hervorming is de informatievoorziening rondom de Wlz indicatie. De Wlz indicatie geeft toegang tot de langdurige zorg en wordt vastgesteld door een onafhankelijk organisatie, het CIZ. Om deze vast te kunnen stellen verzamelt het CIZ persoons- en medische gegevens en kan het onderzoeken instellen. Dit zijn gevoelige en vertrouwelijke medische gegevens, net als het indicatiebesluit dat hieruit volgt. Dit leidt tot eisen t.a.v. privacy en gegevensbescherming. De indicatiebesluiten zelf of het aanwezig zijn van indicatiebesluiten zijn brondocumenten die in de ketens van langdurige zorg en maatschappelijk ondersteuning wordt hergebruikt. Daarom worden deze gegevens uitgewisseld met keten partijen: Naast de klant zelf krijgen Zorgkantoren (toewijzing van zorg) het indicatiebesluit. Het CAK (opvragen van de inkomens- en vermogensgegevens bij de Belastingdienst) en Gemeenten (beëindigen van ondersteuning uit de Wmo) en zorgverzekeraars (samenloop van zorg) krijgen de notificatie van het aanwezig zijn van een Wlz-indicatie (het Wlz indicatie ja/nee bericht plus start- en einddatum). In dit document is beschreven hoe deze gegevensuitwisseling loopt en welke eisen hieraan worden gesteld. Deze uitwerking wordt aan het CIZ meegegeven bij de realisatie van de informatie dienst voor het leveren van de Wlz indicatiebesluiten en het aanwezig zijn van Wlz indicaties aan de ketenpartijen. Zo wordt geborgd dat de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartijen in de zorgdomeinen (Zvw, Wlz, Wmo) vloeiend en efficiënt verloopt. Hiermee wordt voorkomen dat de gegevensuitwisseling stagneert en dat administratieve lasten en operationele kosten bij de uitwisseling van gegevens toenemen. Tevens dient het document als leidraad tijdens de realisatie van de informatie dienst voor Wlz indicatiebesluiten en het aanwezig zijn van Wlz indicaties. De IZO Architectuur Board zal de gerealiseerde oplossing a.d.h.v. deze doelarchitectuur en de PSA Wlz indicatie toetsen. Pagina 7 van 30

8 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 ARCHITECTUUR IZO: DOELARCHITECTUUR VOOR DE WLZ INDICATIE... 3 LEESWIJZER... 6 MANAGEMENTSAMENVATTING HERVORMING LANGDURIGE ZORG DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING LANGDURIGE ZORG HERVORMING LANGS DRIE HOOFDLIJNEN TOEKOMSTBEELD IZO INFORMATIEVOORZIENING LANGDURIGE ZORG BETROKKEN KETENPARTIJEN INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN DE KETENPARTIJEN TOEGANG TOT DE WLZ HET TOT STAND KOMEN VAN EEN INDICATIEBESLUIT PRODUCTEN VAN HET CIZ DIENSTEN VAN HET CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ) BEVRAGING VAN HET CIZ NAAR WMO (JA/NEE) BIJ GEMEENTEN INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN HET CIZ EN DE KETENPARTIJEN IN DE WLZ WIJZIGINGEN IN HET BRP PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING PRIVACY MAATREGELEN IN DE INFORMATIEBEVEILIGING CHECKLIST T.A.V. PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING WLZ INDICATIES VOLGENS BERICHTENVERKEER INFORMATIE-UITWISSELING VIA WEB SERVICES INFORMATIE-UITWISSELING VIA EEN WEB PORTAAL RAPPORTAGE AFNAME WLZ INDICATIES IDENTIFICATIE, AUTHENTICATIE EN AUTORISATIE BIJ BERICHTENVERKEER EN WEB PORTAAL DE TRACKING, TRACING, LOGGING EN AUDITTRAILS VAN BERICHTEN ENCRYPTIE BIJ OPSLAG EN VERZENDEN VAN BERICHTEN GEBRUIKTE KNOOPPUNTEN VOOR DE WLZ INDICATIE OVERZICHTSPLAAT VAN DE KNOOPPUNTEN VOOR DE AFHANDELING VAN BERICHTENVERKEER AFHANDELING VAN BERICHTENVERKEER VOOR HET WLZ-INDICATIEBESLUIT AFHANDELING VAN BERICHTENVERKEER VOOR HET WLZ-INDICATIE (JA/NEE) INDICATIEREGISTER VERSUS INDICATIE SERVICE CRITERIA VOOR HET BENOEMEN VAN REGISTERS WLZ INDICATIE WEB SERVICE WLZ INDICATIE VIA HET WEB PORTAAL GEBRUIK VAN DE WLZ INDICATIEVOORZIENING BESCHIKBAARHEID...27 Pagina 8 van 30

9 7.2 INTEGRITEIT VERTROUWELIJKHEID BEHEER CHECKLIST VOOR DE IZO ARCHITECTUURBOARD...29 Pagina 9 van 30

10 1 Hervorming Langdurige Zorg De zorg is in beweging. Op basis van een aantal beleidsambities verandert er veel in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Zo worden zorgfuncties van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en de Zvw, regelfuncties van de zorgkantoren worden verlegd naar de zorgverzekeraars en de indicatiestelling wordt steeds meer neergelegd bij de zorgaanbieders. De doelstellingen kunnen kort worden weergegeven als eenvoud voor de klant, administratieve lastenverlichting voor de organisaties in de zorg en modernisering van de gegevensuitwisseling. Daarom een hervorming. Meer uitgaan van wat mensen nog kunnen en wat daarbij de eigen mogelijkheden zijn, dan naar wat ze niet meer kunnen. De beleidsambities richten zich daarbij op een integraal aanbod van zorg en ondersteuning, meer regie bij de burger en decentralisatie van de zorg, dicht bij de burger en met meer toegankelijkheid. De uitbreiding van de Wmo is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Het betekent dat steeds meer ondersteuning onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komt. 1.1 Doelstellingen van de hervorming langdurige zorg De hervorming van de langdurige zorg heeft drie hoofddoelen: Aanpassing van de organisatie van de zorg Mensen zelfstandig thuis laten wonen met ondersteuning van het eigen sociale netwerk of (gemeentelijke) thuiszorgvoorzieningen. Wanneer zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is, moeten goede instellingen de zorg overnemen met oog voor het individu en de kwaliteit van leven. Financieel houdbaar houden van de langdurige zorg, ook voor toekomstige generaties De AWBZ is overbelast geraakt. Teveel zaken die we zelf zouden kunnen regelen, worden uit de collectieve middelen betaald. Dit leidt tot hoge premies die op termijn de zorg uithollen en onhoudbaar zijn. Langdurige zorg passend houden hoe men in Nederland met elkaar om wil gaan Creëer een participatiesamenleving waar primair zorg uit de directe eigen omgeving wordt gegeven en waar betaalde en verzekerde zorg wordt gegeven waar of wanneer dat niet mogelijk is. 1.2 Hervorming langs drie hoofdlijnen De hervorming heeft zijn weerslag op en vraagt om een integrale aanpak over de verschillende wetten (AWBZ, Wmo en Zvw). Vanuit de daaruit voortvloeiende ketens is noodzakelijk om de gestelde doelstellingen te halen. Namelijk: 1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo Gemeenten en zorgverzekeraars worden de komende jaren verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking die tot op heden door AWBZ-instellingen wordt geleverd. Huidige klanten behouden hun recht op zorg in een instelling, maar voor nieuwe klanten gaan nieuwe afbakeningscriteria gelden. 2. Samenhangende zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Zorg gericht op herstel of het tegengaan van verslechtering wordt vanuit de AWBZ naar de Zvw overgeheveld. Verpleging en verzorging bij herstel komt zo in één pakket en klanten hebben één aanspreekpunt. 3. Recht op zorg voor kwetsbare mensen via de Wlz Zorg op grond van de Wlz is bestemd voor kwetsbare mensen, volwassenen en kinderen, die vanwege beperkingen echt niet meer in staat zijn in de thuisomgeving te wonen. Het betreft de zwaarste vormen van langdurige zorg. Pagina 10 van 30

11 1.3 Toekomstbeeld IZO 2016 De hervorming en samenwerking tussen de drie wetten vraagt om een integrale informatievoorziening voor de zorg en ondersteuning. Voor de informatievoorziening is daarom in het platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) een visie Toekomstbeeld IZO 2016 opgesteld. Deze stip aan de horizon is destijds vastgesteld in de stuurgroep HLZ en wordt breed gedragen. In het toekomstbeeld zijn drie ambities beschreven: eenvoud en transparantie voor de klant, lastenverlichting (en kostenbesparing) voor de organisaties in de zorg, modernisering van de gegevenshuishouding. Om deze ambities waar te maken is een informatievoorziening nodig, die gebruik maakt van gestandaardiseerde gegevens, die hergebruikt kunnen worden. Door de (administratieve) bedrijfsfuncties meer te uniformeren sluiten de onderlinge stappen en fasen beter op elkaar aan, waardoor uitwisseling en hergebruik tussen de zorgketens vergemakkelijkt wordt. 1.4 Informatievoorziening langdurige zorg De maatregelen uit het IZO toekomstbeeld 2016 hebben consequenties voor de wijze waarop organisaties met elkaar samenwerken op het terrein van de informatievoorziening. De hervorming betekent dat klantprocessen veranderen, werkprocessen herontworpen moeten worden en de gegevensuitwisseling moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. 1.5 Betrokken ketenpartijen Bij de hervorming van de langdurige zorg zijn vele ketenpartijen betrokken. In de figuur zijn deze geïllustreerd. Tussen deze ketenpartijen lopen informatiestromen en worden gegevens uitgewisseld. De relatie tussen de klant en zorgaanbieder staat daarbij centraal. 1.6 Informatie-uitwisseling tussen de ketenpartijen Tussen de ketenpartijen in, maar ook tussen de verschillende zorgdomeinen (Wlz, Wmo en Zvw) wordt informatie uitgewisseld. Veelal vanuit een bron naar een afnemer. In het kader van de Wlz-indicatie gaat het om de volgende informatie diensten van het CIZ aan de ketenpartijen: 1. De WAT-informatie van Wlz indicaties vanuit het CIZ (bronhouder) naar de klant en zorgkantoren (toewijzing van zorg). Deze dienst is al gerealiseerd, echter loopt buiten de gewenste doel infrastructuur om. 2. De DAT-informatie van Wlz indicaties (ja/nee) vanuit het CIZ (bronhouder) naar het CAK (opvragen inkomen- en vermogensgegevens bij de Belastingdienst) en de Pagina 11 van 30

12 gemeenten (beëindigen van maatschappelijke ondersteuning wanneer hiervan sprake is). Deze dienst wordt beschreven in deze PSA. 3. De DAT-informatie van Wlz indicaties (ja/nee plus startdatum) vanuit het CIZ (bronhouder) naar zorgverzekeraars (i.v.m. samenloop), zodat bij zorgverzekeraars bekend is dat er een Wlz indicatie is. Deze dienst is vooralsnog niet gedefinieerd Pagina 12 van 30

13 2 Toegang tot de Wlz De Wlz is een risicoloos uitgevoerde volksverzekering die alle Nederlandse ingezetenen van rechtswege verzekert. De toegang tot de zorg die op kosten van deze wet kan worden verkregen, het vaststellen of er recht op bestaat, moet voor alle verzekerden op gelijke wijze, volgens vaste regels geschieden. Hiervoor is een objectieve, professionele indicatiestelling nodig. Het is de overheid die zorg moet dragen voor deze eenduidige bepaling van de toegang tot de Wlz. 2.1 Het tot stand komen van een indicatiebesluit Wettelijke taak van het CIZ is het beoordelen of een klant toegang krijgt tot intramurale zorg, zoals bedoeld in de Wlz. Hiertoe neemt het CIZ een indicatiebesluit. Om een indicatiebesluit te kunnen vaststellen is het van belang dat de klant bij de aanvraag zelf het merendeel van de benodigde (bijzondere) persoonsgegevens zal (laten) verstrekken. Op grond van artikel 3.2.1, tweede en vierde lid van de Wlz, zal de klant bij zijn aanvraag zijn Burgerservicenummer (BSN) moeten vermelden en alle informatie moeten verstrekken die van belang is voor de indicatiestelling. Ook is de klant verplicht om mee te werken aan onderzoeken door of namens het CIZ. Het CIZ kan immers alleen op grond van betrouwbare (medische) gegevens een oordeel geven over de zorgbehoefte van de verzekerde en de vraag beantwoorden of verzekerde recht op Wlz-zorg heeft. Deze gegevens worden waarschijnlijk door de klant fysiek tijdens de intake of per post verstrekt. Een upload via bijvoorbeeld het web is ook mogelijk, echter het is aan het CIZ hoe dit nader in te vullen. Pagina 13 van 30

14 2.2 Producten van het CIZ Het CIZ levert concreet de volgende producten met daarin de volgende informatie: 1. Het indicatiebesluit dat het CIZ aan de klant en het zorgkantoor levert. Hierin staan persoonsgegevens en een cliëntprofiel (voorheen Zorg Zwaarte Pakket). Met het cliëntprofiel kan het zorgkantoor de beperking vertalen naar een zorgpakket. Dit betreft de WAT-informatie. Deze dienst bestaat al (vanuit de AWBZ). 2. Het indicatiebesluit (ja/nee) dat het CIZ aan het CAK en gemeenten levert. Hierin staat feitelijk het aanwezig zijn van een Wlz-indicatie uit de Wlz voor een specifieke BSN. Dit betreft de DAT-informatie. Deze dienst wordt beschreven in deze PSA. 3. Het indicatiebesluit (ja/nee) plus datum dat het CIZ aan zorgverzekeraars levert. Deze dienst hebben zorgverzekeraars nodig om samenloop te kunnen bepalen, echter is nog niet gedefinieerd. 2.3 Diensten van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) De financiële beheersbaarheid van de Wlz wordt in de eerste plaats geborgd door een goede regulering van de toegang tot de zorg. Het proces van zorgvraagbeoordeling, de indicatiestelling in het kader van de Wlz, komt geheel onder verantwoordelijkheid van het CIZ. De toegang tot de Wlz wordt zo bepaald door het CIZ op basis van objectieve zorginhoudelijke criteria. De invloed van zorgaanbieders en gemeenten hierop is beperkt. Het CIZ gaat meer face-to-face gesprekken voeren om de zorgbehoefte van mensen vast te stellen. Diensten in het Wlz domein Diensten die het CIZ in het kader van de Wlz indicatie levert zijn: Het doen van een intake met de klant. Het vaststellen van het indicatiebesluit, waarbij wordt beoordeeld of een klant aan de toegangscriteria van de Wlz voldoet en in welk zorginhoudelijk profiel hij past. Het leveren van het Wlz indicatiebesluit aan de klant en het zorgkantoor (t.b.v. de zorgtoewijzing). Pagina 14 van 30

15 Het leveren van het Wlz indicatie ja/nee aan het CAK (voor het opvragen van inkomen- en vermogensgegevens bij de Belastingdienst). Leveren van beleidsinformatie aan VWS/DLZ over de in- en uitstroom in de Wlz. Domein overstijgende diensten Het CIZ levert het Indicatiebesluit Wlz (ja/nee). De dienst levert geen inhoudelijk besluit, maar alleen het feit DAT er een Wlz indicatie aanwezig is. Deze dienst wordt geleverd aan gemeenten, zodat bekend is of een klant gebruik maakt van de Wlz en of het leveren van maatschappelijke ondersteuning voortvloeiend uit de Wmo wel dan niet mag. Deze dienst heeft in de figuur een rode kleur gekregen. Samenvattend wordt het aanwezig zijn van een Wlz indicatie van een klant geleverd aan: Gemeenten (Wmo domein), wanneer een klant bij de gemeente maatschappelijke ondersteuning uit de Wmo aanvraagt. In het geval dat na bevraging bij het CIZ blijkt dat de klant een Wlz indicatiebesluit heeft, wordt aan deze klant geen ondersteuning via de Wmo geleverd. De klant wordt in dat geval doorverwezen naar een zorgkantoor en wordt levering van dubbele zorg uit zowel het Wlz als het Wmo domein voorkomen. Gemeenten (Wmo domein), wanneer een klant die maatschappelijke ondersteuning heeft van het CIZ een indicatie krijgt en wordt toegelaten tot zorg uit de Wlz. In dat geval moet de maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente worden beëindigd om fraude en dubbele verstrekkingen voorkomen. Het aanwezig zijn van een Wlz indicatie plus datums wordt geleverd aan: Zorgverzekeraars (Zvw domein). Een persoon kan gelijktijdig gebruik maken van Zvw en Wlz-zorg. Denk bijvoorbeeld aan een klant die in een instelling verblijft en zorg ontvangt uit de Wlz en gebruik maakt van medische hulpmiddelen of voor een behandeling tijdelijk in een ziekenhuis verblijft (ten laste van de Zvw). De regering vindt het wenselijk dat de klant zo min mogelijk merkt van de twee gescheiden financiële systemen, waarvan hij gebruik maakt. Daarom is het van belang dat deze mogelijke samenloop van zorg bij de zorgverzekeraars bekend is. Het aanwezig zijn van de DAT-informatie van een Wlz indicatie (ja/nee plus datum) voorziet hierin. 2.4 Bevraging van het CIZ naar Wmo (ja/nee) bij gemeenten In de vorige paragraaf is gesproken over het stopzetten van ondersteuning uit de Wmo. Hiervoor is het nodig dat het CIZ gemeenten kan bevragen over het aanwezig zijn van Wmo beschikkingsbesluiten van klanten. Dit is een dienst die gemeenten moeten leveren aan het CIZ. Pas dan kan het CIZ na het vaststellen van een indicatiebesluit automatisch en proportioneel berichten naar gemeenten sturen t.b.v. het stopzetten van maatschappelijke ondersteuning uit de Wmo. Kunnen gemeenten deze dienst niet leveren, dan kan het CIZ geen signaal aan gemeenten afgeven dat er een Wlz indicatiebesluit is genomen en de maatschappelijke ondersteuning kan worden beëindigd. Dit werkt dubbele verstrekkingen en mogelijk fraude ter nadelen van gemeenten in de hand. Gemeenten zullen dan andere maatregelen moeten nemen om dit te ondervangen. 2.5 Informatie-uitwisseling tussen het CIZ en de ketenpartijen in de Wlz Het CIZ neemt Wlz indicatiebesluiten, waarvan zij bronhouder zijn. Samenvattend is hieronder een tabel gemaakt waarin de uitwisseling van Wlz indicatiebesluiten tussen bronhouder en ketenpartijen in kaart is gebracht. Klanten en de zorgkantoren (toewijzing van zorg) zijn afnemer van de WAT-informatie van het besluit. Gemeenten, het CAK (t.b.v. het opvragen inkomen/vermogen gegevens bij de Belastingdienst) en zorgverzekeraars krijgen alleen de DAT-informatie, zodat bekend is dat er zorg wordt Pagina 15 van 30

16 verleend vanuit de Wlz. Dit besluit heeft namelijk consequenties voor het verlenen van zorg en de financiering uit de Wmo en Zvw. Van/Naar Klant CIZ CAK Gemeenten SVB Zorgkantoren Zorgverzekeraars Zorgaanbieders Indicatiebesluit Wlz Indicatie Wlz ja/nee Ja (P) bron bron Ja (D) Ja (D) Ja (D) Indicatie Wlz ja/nee plus datum bron Ja (D) Is het vlak in de tabel oranje, dan betreft het een digitaal bericht (D) van het CIZ. Bij de klant staat er een (P). Hier betreft het een bericht per post of via een portaal. 2.6 Wijzigingen in het BRP Het CIZ heeft een aansluiting bij het BRP en ontvangt abonnementen (DigiLevering) wanneer wijzigingen optreden. Wanneer iemand bijvoorbeeld overlijdt, dan wijzigt het CIZ als gevolg hiervan de status van de Wlz indicatie. De Wlz indicatie wordt dan beëindigd. Zo krijgt het zorgkantoor bericht van de statusverandering en wordt zorgverlening via de Wlz vanuit het zorgkantoor stopgezet. Door de klant geconstateerde fouten worden gemeld bij de bronhouder via DigiMelding. Pagina 16 van 30

17 3 Privacy en informatiebeveiliging De Wbp is van toepassing op uit te wisselen persoonsgegevens. In de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning gaat het om zeer vertrouwelijke gegevens (vroeger klasse 3) van kwetsbare groepen uit de samenleving. Met betrokken partijen (bronhouders, eindgebruikers en de eigenaar van de voorzieningen) moeten afspraken worden gemaakt hoe met medische gegevens van burgers om te gaan. De juridische aspecten van het uitwisselen van informatie van de zorg naar de generieke voorzieningen zijn getoetst. Uitkomst is dat uitwisseling van de betreffende gegevens is toegestaan, mits er sprake is van doelbinding en wordt voldaan aan privacy (PIA s) en de beveiligingsrisico s (A&K analyses). Met andere woorden, gegevens die bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van zorg zijn verzameld mogen worden gedeeld met andere partijen, mits deze de gegevens ook gebruiken in het kader van zorgverlening zoals bedoeld in de wetten. Verder wordt ervan uitgegaan dat de ketenpartijen de normenkaders 1 voor informatiebeveiliging hebben geïmplementeerd die op hun organisaties van toepassing zijn. Denk voor: gemeenten bijvoorbeeld aan de BIG, het CAK, CIZ en de SVB aan de BIR, organisaties in het private domein (zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars) aan de ISO/NEN 27001/27002 normen. Voorzieningen moeten daarom worden getoetst. Dit geldt ook voor berichtenverkeer rondom Wlz indicaties, waar medische gegevens worden uitgewisseld. 3.1 Privacy Daar bij Wlz indicaties met gevoelige medische gegevens van burgers wordt gewerkt is de bescherming van de privacy 2 van de betrokkenen van het grootste belang. Het gebruiken van deze gegevens moet daarom conform de reikwijdte van bestaande privacy wet- en regelgeving (Wbp) gebeuren. Daarnaast moet ook naar de voorgestelde Europese privacy verordening (Epv) worden gekeken, die rechtstreeks op alle lidstaten van toepassing wordt. Deze uitgangssituatie leidt tot enkele te hanteren principes 3 en te volgen eisen bij het gebruik en uitwisselen van persoonsgegevens: Doelspecificatie: het doel waarvoor gegevens verzameld worden, moet worden aangegeven. De gegevens worden verzameld om een toegang te verkrijgen tot zorg uit de Wlz. Hiertoe wordt een Wlz-indicatie gedaan. Diverse ketenpartijen hebben deze gegevens nodig voor de toewijzing van zorg en het afhandelen van administratieve processen. Doelbinding: persoonsgegevens mogen alleen verstrekt worden voor gerechtvaardigde doeleinden. Het Wlz-indicatiebesluit wordt verstrekt aan: o de klant (informeren over het genomen Wlz indicatiebesluit), o het zorgkantoor (voor de zorgtoewijzing) en De Wlz-indicatie (ja/nee) wordt verstrekt aan: o het CAK (opvragen inkomen- en vermogensgegevens bij de Belastingdienst). o gemeenten (het beëindigen van de maatschappelijke ondersteuning uit de Wmo) en 1 Zie ook IZO Architectuur Deel 1 hoofdstuk 3 over Informatiebeveiliging 2 Zie ook IZO Architectuur Deel 1 hoofdstuk 3 over Privacy en gegevensbescherming 3 Deze principes zijn gebaseerd op de door OESO vastgestelde Privacy Guide Lines 2013 Pagina 17 van 30

18 o zorgverzekeraars (i.v.m. samenloop van zorg uit care/cure). Gegevensbeperking: alleen de vereiste persoonsgegevens worden verzameld. Daarom is voorzien in twee producten: o een Wlz-indicatiebesluit met de WAT-informatie en o een Wlz-indicatie (ja/nee) met de DAT-informatie. Verder zijn de gebruikte informatie-objecten geclassificeerd naar mate van vertrouwelijkheid en het benodigde niveau van authenticatie (MARIJ MP12). Dit betekent dat er in het: 1. Wlz-indicatiebesluit persoonsgegevens en een cliëntprofiel (voorheen Zorg Zwaarte Pakket) staan. Dit betreft de zogenoemde WAT-informatie; informatie welke zeer vertrouwelijke gegevens (klasse 3) bevat. 2. Wlz-indicatie (ja/nee) het aanwezig zijn van een Wlz-indicatie uit de Wlz staat voor een specifieke BSN. Dit betreft de DAT-informatie. Vanuit de privacy wetgeving betreft dit zeer vertrouwelijke gegevens (klasse 3). Toestemming: personen moeten toestemming geven voor het verzamelen, gebruik of onthullen van hun gegevens, tenzij dit in de wet anders is vastgelegd. Dit is in de Wlz vastgelegd. Gegevenskwaliteit: persoonsgegevens moeten proportioneel zijn voor het gespecificeerde doel en bovendien dienen de gegevens accuraat, compleet en up to date te zijn. De persoonsgegevens worden door het CIZ verzameld voor het vaststellen van indicaties voor de Wlz. Het CIZ is daarmee bronhouder van de gegevens. Het Wlzindicatiebesluit en de Wlz-indicatie (ja/nee) worden daarom direct vanuit de bronadministratie van het CIZ verstrekt. Beveiliging: persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen o.a. verlies, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Dit leidt tot eisen aan de identificatie, authenticatie en autorisatie bij bevragingen van Wlz-indicatiebesluiten en Wlz-indicaties (ja/nee). Het CIZ moet kunnen vaststellen dat degene die informatie bij het CIZ opvraagt volgens de wet daartoe bevoegd is (identificatie en authenticatie). Vervolgens bepaalt het CIZ welke bevraging de aanvrager mag doen (autorisatie). De beveiliging van het berichtenverkeer over de infrastructurele knooppunten is opgenomen in de IZO-Architectuur Deel 3c over de knooppunten. Openheid: privacy policies moeten vrij beschikbaar zijn. Het CIZ publiceert de privacy policies rondom Wlz-indicatiebesluiten en Wlz-indicaties (ja/nee) aan de klant en op de website. Rechten van de betrokkene: deze betrokkene moet ingelicht worden over het gebruik van zijn persoonsgegevens en moet bezwaar hiertegen kunnen maken. Dit hoeft niet wanneer dit in de wet anders is vastgelegd. Het hergebruik van het Wlz-indicatiebesluit en de Wlz-indicatie (ja/nee) zijn in de Wlz verankerd. Accountability: iemand moet verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan privacy policies. Het CIZ heeft een privacy officer benoemd die verantwoordelijk is voor het privacy beleid. Daarnaast worden er audits uitgevoerd op het naleven van het privacy beleid. Ook worden er audits uitgevoerd voor het berichtenverkeer door de keten. Om deze aspecten in kaart te brengen is op het proces van indicatiestelling en de diensten voor het leveren van Wlz-indicatiebesluiten en Wlz-indicaties (ja/nee) een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd. De uitkomsten van de PIA en de hierboven beschreven maatregelen worden geadresseerd bij de diensten voor het leveren van Wlzindicatiebesluiten en Wlz-indicaties (ja/nee). Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de Wpb-verantwoordelijke van VWS. Pagina 18 van 30

19 Deze uitkomsten leiden ook tot een aantal eisen t.a.v. van de te nemen maatregelen. Deze zijn: Het CIZ heeft vastgelegd welke informatie van de klant is vastgelegd, wie toegang tot die informatie heeft en wie toegang tot die gegevens hebben gehad. Het CIZ is er zeker van dat degene die een bevraging doet is wie die zegt dat die is (identificatie en authenticatie). Vervolgens bepaalt het CIZ welke bevraging de aanvrager mag doen (autorisatie). Daar zowel het Wlz-indicatiebesluit en het Wlz-indicatie (ja/nee) vertrouwelijke informatie betreft, worden berichten door de gehele keten op de transport laag encrypted over met TLS versleutelde verbindingen verzonden. Berichten worden encrypted uitgewisseld. De inhoudelijke kwaliteit van de berichten worden via XML tabellen bij zowel de verzender als afnemer getoetst. Vanuit de Epv gedachte registreert het CIZ welke gegevens zij van een klant vasthoudt, wie toegang tot die gegevens hebben en wie toegang tot die gegevens hebben gehad. 3.2 Maatregelen in de informatiebeveiliging De voorzieningen die door het programma worden gerealiseerd moeten voldoen aan maatregelen van de wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. Kader stellend hierbij zijn de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 4, de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG 5 ), het beveiligingskatern van de NORA 6, het VIR-BI 7 en standaarden NEN en NEN In dit kader is ook de Concept AMvB 10 bij Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens relevant, waarin aanvullende (NEN ) normen genoemd worden. Naast het ontwikkelen van de communicatie-infrastructuur die gebruikt wordt bij het verzamelen en uitwisselen van gegevens zelf heeft dit ook zijn weerslag op de beheerstaken van de voorzieningen. Daarnaast moeten ook het CIZ en de afnemende organisaties (CAK, Zorgkantoren, Gemeenten en Zorgverzekeraars) binnen de eigen organisatie beveiligingsmaatregelen treffen. Het spreekt vanzelf dat de verzendende partij maatregelen treft om te garanderen dat de verzonden berichten vrij zijn van virussen en andere ongerechtigheden. De gegevensverwerkende apparatuur van de ketenpartijen dient lege artis up to date en vrij van mal- en spyware te worden gehouden. Het verdient aanbeveling om de partijen vanuit het Ministerie te voorzien van een beveiligingsnormenkader dat jaarlijks in een EDP-audit wordt getoetst volgens een in het normenkader vervatte verantwoordingsrichtlijn. Deze maakt het mogelijk om de uitkomsten van de EDP-audits onderling te vergelijken. 3.3 Checklist t.a.v. privacy en informatiebeveiliging Bovenstaande eisen leiden tot de volgende checklist van maatregelen die het CIZ in ieder geval moeten nemen: Het CIZ bepaalt op basis van identificatie en authenticatie welke bevraging de aanvrager mag doen (autorisatie) VIR-BI betreft bijzondere informatie, zoals staatsgeheimen en overige bijzondere informatie waarvan kennisname door niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries. Zie 8 ISO is een ISO standaard voor informatiebeveiliging 9 De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland 10 Pagina 19 van 30

20 Het CIZ publiceert hun privacy policies op hun website. Het CIZ heeft een privacy en/of security officer aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving en verantwoording van bovengenoemde maatregelen. Jaarlijks vindt een EDP-audit plaats waarvan de resultaten openbaar worden gemaakt. Er wordt filtering toegepast (bijvoorbeeld: valt deze postcode binnen de opvragende gemeente), white listing (is deze klant verzekerd door deze verzekeraar) of black listing (TV-sterren, bekende voetballers, leden van het koninklijk huis, etc.). Pagina 20 van 30

21 4 Wlz indicaties volgens berichtenverkeer Informatie wordt middels berichtenverkeer van bronhouders naar ketenpartijen gerouteerd. Berichtenverkeer betekent het versturen van informatie op een geautomatiseerde en digitale wijze. In de tekening is een voorbeeld van het versturen van een bericht binnen het publieke domein getekend, bijvoorbeeld van het CIZ naar een gemeente. Het knooppunt is dan het gemeente knooppunt. De werking van het knooppunt is uitgewerkt in de IZO Architectuur Deel 3c. Hierbij wordt binnen het publieke domein gebruik gemaakt van standaarden voor interoperabiliteit en informatie-uitwisseling. Binnen het publieke domein wordt gebruik gemaakt van overheidsbouwstenen. Gegevensuitwisseling vind plaats op twee mogelijke alternatieven. Via een web services of via een web portaal. De route van berichtenverkeer via web services verdient de voorkeur (zeker bij grotere volumes), echter ook een bevraging via een web portaal is mogelijk. 4.1 Informatie-uitwisseling via web services In de tekening is gegevensuitwisseling via web services getekend. De bronhouder (in dit geval het CIZ) biedt informatie (web) services aan, welke afnemende partijen (zorgkantoren, het CAK, gemeenten en zorgkantoren) kunnen bevragen. Deze uitwisseling verloopt via geautomatiseerd berichtenverkeer. Om dit mogelijk te kunnen maken, moet het CIZ een Digikoppeling adapter realiseren, van waaruit het CIZ berichten met de opgevraagde informatie naar de ketenpartijen kunnen verzenden. 4.2 Informatie-uitwisseling via een web portaal Er zijn een aantal gemeenten die nog geen berichtenverkeer via web services kunnen afhandelen. Voor deze partijen wordt er door het IB (tijdelijk) een inzagefunctie op Wlz indicaties ja/nee via een web portaal geboden. De inzagefunctie maakt gebruik van de web service. 4.3 Rapportage afname Wlz indicaties Het CIZ levert rapportages over welke gemeenten wel en geen gebruik maken van abonnementen van Wlz indicaties ja/nee via web services of het web portaal. 4.4 Identificatie, authenticatie en autorisatie bij berichtenverkeer en web portaal Het CIZ is er zeker van dat degene die een bevraging doet is wie die zegt dat die is (identificatie en authenticatie via eherkenning). Dit wordt door het CIZ per aanvragende Pagina 21 van 30

22 organisatie gelogd, maar per voorkeur per geanonimiseerde gebruiker. Vervolgens bepaalt het CIZ welke bevraging de aanvrager mag doen (autorisatie). Deze dienst (controle van de authenticiteit van afzenders en geadresseerden van berichten) wordt geleverd door de informatieknooppunten (IB, VECOZO en Digipoort) in de keten. Deze informatie (controle authenticiteit van aanvrager) wordt door de informatieknooppunten toegevoegd aan de metadata van het bericht. Op basis hiervan kan het CIZ vertrouwen dat de controle op de aanvrager is uitgevoerd en juist is. De Wlz indicatie ja/nee dat naar het CAK wordt verstuurd verloopt niet via een informatie knooppunt. De Digikoppeling standaard biedt hier de benodigde functionaliteit om de identificatie en authenticatie te regelen. 4.5 De tracking, tracing, logging en audittrails van berichten De informatie knooppunten leveren diensten t.b.v. tracking en tracing. Geautoriseerde afnemers in de keten kunnen van deze diensten gebruik maken bij het opsporen en volgen van de berichten die zijn verzonden. D.m.v. statuswijzigingen verkrijgen afnemers inzicht in de huidige stand van zaken. De uitgevoerde processtappen worden hierbij d.m.v. statusveranderingen vastgelegd. Er wordt een historie van statusveranderingen (logging van welke processtappen en bewerkingen wanneer hebben plaatsgevonden) bijgehouden. Hierop kunnen audits worden uitgevoerd. Het bovenstaande geldt voor berichtenverkeer dat over de informatie knooppunten loopt. Het bericht van het indicatiebesluit dat van het CIZ naar het CAK loopt, gaat rechtstreeks over het DigiNetwerk. Het CIZ zal hiervoor zelf tracking, tracing en audittrails functionaliteit moeten inrichten. 4.6 Encryptie bij opslag en verzenden van berichten Gegevens zijn bij informatie-uitwisseling (berichtenverkeer) en opslag encrypted. De versleuteling van het berichtenverkeer kan op twee niveaus plaatsvinden, namelijk op transportniveau en op berichtniveau. Op transportniveau wordt versleuteling toegepast d.m.v. het SSL/TLS protocol. Berichten worden op berichtenniveau encrypted uitgewisseld. De inhoudelijke kwaliteitschecks van de berichten worden via XML tabellen bij zowel de verzender als afnemer getoetst. Pagina 22 van 30

23 5 Gebruikte knooppunten voor de Wlz indicatie Om de gegevensuitwisseling middels berichtenverkeer tussen de vele ketenpartijen af te handelen is onderkend dat er knooppunten nodig zijn. Wordt dit verkeer zonder knooppunten ingericht, ontstaat er een explosief aantal verbindingen tussen de ketenpartijen. Door het gebruik van knooppunten hoeven ketenpartijen niet meer met iedere ketenpartij een eigen verbinding te realiseren, maar worden alle berichten langs een knooppunt gerouteerd waarop de andere ketenpartijen ook zijn aangesloten. Zo kunnen berichten van afzenders naar afnemers worden gestuurd en worden administratieve kosten aanzienlijk bespaard, immers iedere ketenpartij hoeft nog maar één koppeling te realiseren i.p.v. een koppeling met iedere ketenpartner. Daarnaast kunnen koppelingen die eenmaal gerealiseerd zijn ook hergebruikt worden voor ander berichtenverkeer met aangesloten ketenpartijen. In de IZO Architectuur (Deel 3c Knooppunten) is de architectuur van de knooppunten uitgewerkt. Het berichtenverkeer verloopt via deze infrastructuur. De doelarchitectuur voor de knooppunten is daarmee impliciet onderdeel van deze doelarchitectuur. 5.1 Overzichtsplaat van de knooppunten voor de afhandeling van berichtenverkeer De bij de maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg betrokken ketenpartijen bevinden zich zowel in het publieke domein (CIZ, CAK, SVB en gemeenten) als het private domein ((zorg)aanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars). De ketenpartijen in het publieke en private domein hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden. Daarbij hebben deze domeinen zeker bij de uitwisseling van gegevens in de ketens veel met elkaar te maken. Daarom worden twee knooppunten ingericht en een koppelpunt tussen deze knooppunten: Een knooppunt voor gemeenten die berichten voor gemeenten afhandelt via het DigiNetwerk. De overige publieke ketenpartners (CAK, CIZ, SVB), de LRZA en basisregistraties (BRP, NHR en BRI) maken ook gebruik van DigiNetwerk. Een knooppunt in het private domein (het verkeer in de zorg) die berichten via het Internet naar de private ketenpartners (zorgkantoren, (zorg)aanbieders en zorgverzekeraars) routeert. Een koppelpunt dat de uitwisseling van berichten tussen het publieke en private domein vertaalt en routeert. In de figuur is een overzichtsplaat getekend van de gehele infrastructuur van knooppunten voor de gegevensuitwisseling en het berichtenverkeer in het Wlz, Wmo en Zvw domein. Pagina 23 van 30

24 5.2 Afhandeling van berichtenverkeer voor het Wlz-indicatiebesluit Het huidige al gerealiseerde Wlz indicatie bericht naar de zorgkantoren loopt via ZIN en niet via de knooppunten. In de onderstaande figuur is de gewenste route van het berichten van de Wlz-indicatiebesluiten via de knooppunten geschetst. Het betreft de route van het Wlz-indicatiebesluit van het CIZ naar het zorgkantoor, het bericht wordt vanaf de DigiKoppeling van het CIZ via DigiNetwerk naar de DigiKoppeling van RINIS gestuurd. Daar wordt het bericht vertaald van een DigiKoppeling envelop naar een VSP (VECOZO Schakelpunt) envelop. Vervolgens wordt het bericht via de VSPkoppeling van Digipoort naar VECOZO gestuurd. Via het VECOZO knooppunt wordt het tot slot via een beveiligd internet naar de VSP koppeling van het zorgkantoor gestuurd. 5.3 Afhandeling van berichtenverkeer voor het Wlz-indicatie (ja/nee) Op dezelfde wijze is de route van de Wlz-indicatie (ja/nee) beschreven. De Wlz-indicatie (ja/nee) gaat via de Digikoppeling van het CIZ en het DigiNetwerk naar: Pagina 24 van 30

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3f: Doelarchitectuur iwmo-standaard-berichten Status Definitief versie 1.0 Auteur(s) Opdrachtgever Directie Paul van Raaij Indra Henneman (Projectleider

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3c: Doelarchitectuur Knooppunten Status Definitief versie 1.0 Auteur(s) Paul van Raaij Opdrachtgever Directie Elke Buis (VWS) Datum 15 september 2014

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3c: PSA Knooppunten (voor 1 januari 2015) Status Definitief versie 1.0 Auteur(s) Paul van Raaij Opdrachtgever Directie Elke Buis (VWS) Datum 15 september

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Status Definitief versie 1.1 Auteur(s) Opdrachtgever Directie Paul van Raaij Elke Buis (VWS) Directie Langdurige Zorg (DLZ) Datum 7 juli 2014

Nadere informatie

Architectuur Informatievoorziening. Zorg en Ondersteuning 2015

Architectuur Informatievoorziening. Zorg en Ondersteuning 2015 Architectuur Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2015 Publieksversie van de architectuurdocumentatie, opgesteld in het kader van de hervorming van de langdurige zorg 26-02-2015 Govert Claus Versie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016

Referentiegroep iwlz. 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 8 maart 2016 Referentiegroep iwlz 3 Inleiding Agenda 1 e Referentiegroep Uitgangspunt en doelstelling Referentiegroep 4 Agenda 1 e Referentiegroep iwlz Inleiding Veranderingen wet-

Nadere informatie

Architectuur Zorg en Ondersteuning

Architectuur Zorg en Ondersteuning Architectuur Zorg en Ondersteuning Naar stabiele bronnen en flexibele processen Marc Lankhorst mlankhorst@zinl.nl Startpunt: veranderingen in de langdurige zorg Kosten van langdurige zorg stijgen snel

Nadere informatie

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3b: Doelarchitectuur PGB TR Status Definitief versie 1.0 Auteur(s) Hans Miedema en Paul van Raaij Teammanager IZO Directie Elke Buis (VWS) Datum 11 februari

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten.

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. Veel stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo VNG, 20 februari 2017 Met ingang

Nadere informatie

Handreiking Wlz-Registertoets

Handreiking Wlz-Registertoets Handreiking Wlz-Registertoets Versie 1.1 Datum 11 februari 2015 Status Definitief Pagina 2 van 12 Inhoud Inleiding 4 1 De WLZ-Registertoets 5 1.1 Doel 5 1.2 Hoe werkt het? 5 1.3 Landelijke infrastructuur

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ

Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ Platform IZO 20 september 2013 Mr. P.L. Coté MBA Wie zijn wij? > Adviseurs voor bestuur, recht en ICT: privacybescherming identitymanagement taxonomieën

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Versie 1.0-1 juni 2017 Ten geleide Voorliggend document betreft een werkwijze voor rechtmatige en gestructureerde gegevensdeling;

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Checklist Wmo Platform

Checklist Wmo Platform Checklist Wmo Platform Inleiding Het Wmo Platform biedt de gebruiker de mogelijkheid zijn PGB te verantwoorden aan het Zorgkantoor en per 1 januari het PGB voor huishoudelijk verzorging aan de gemeente.

Nadere informatie

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Memo Aan: Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Van: Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Aanleiding: Binnen OSO speelt de kwestie van het vervangen van de huidige OSO certificaten

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland Blockchain de zorgtoekomst? Mijn Zorg Log Zorg & ICT - Utrecht Idius Felix Breaking News?! The cure-all for performing secure and trusted transactions Nieuwe en disruptieve technologie Grootste technologische

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet

Programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet Bijlage De Suwi-partijen UWV, SVB en de VNG hebben per brief (van 7 oktober 2014) aan de minister en de staatssecretaris van SZW het programmaplan Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet aangeboden.

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Informatievoorziening Langdurige Zorg

Informatievoorziening Langdurige Zorg : stand van zaken april 2017 Actieprogramma iwlz 2016-2017 Overview & Stand van zaken Zorginstituut Nederland April 2017 Eduard Renger 06-11363066 Idius Felix 06-12600571 Informatievoorziening Langdurige

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Handreiking Wlz-Registertoets

Handreiking Wlz-Registertoets Handreiking Wlz-Registertoets Versie 1.0 Datum Status 23 december2014 Definitief Pagina 2 van 11 Inhoud Inleiding 4 1 De WLZ-Registertoets 5 1.1 Doel 5 1.2 Hoe werkt het? 5 1.3 Landelijke infrastructuur

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Berichtdefinitie Budgetafsluiting

Berichtdefinitie Budgetafsluiting Berichtdefinitie Budgetafsluiting Inhoud Inleiding...1 Uitgangspunten...2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie...3 Berichtbeschrijving Budgetafsluiting...3 Selectiecriteria...3 Structuur...4 Datasets...4

Nadere informatie

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Informatiearchitectuur in de zorg Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Nieuwegein Spreker Plaats 21 april datum 2012 Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Introductie Suwinet en ENSIA

Introductie Suwinet en ENSIA Introductie Suwinet en ENSIA Anton Slijkhuis senior beleidsmedewerker Directie Stelsel en Volksverzekeringen / Taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling oktober 2017 Inhoud 1. Feiten 2. Probleem 3. Aanpak

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/072

ECSD/U Lbr. 16/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Overheveling huishoudelijke hulp van thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz ons kenmerk

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud INLEIDING... 4 1. GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIEHUISHOUDING... 5 1.1. Toelichting vraagstuk... 5 1.2. Voorgestelde

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Svr/006/03-11-2014/antwoord. 24 november 2014. Aan de voorzitter van de raad

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Svr/006/03-11-2014/antwoord. 24 november 2014. Aan de voorzitter van de raad BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN REGISTRATIENUMMER Datum Aan Onderwerp Svr/006/03-11-2014/antwoord 24 november 2014 Aan de voorzitter van de raad Privacy, Beveiliging en Datakwaliteit bij de decentralisaties.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg vanuit

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen NORA Sessie 5 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting Jaap van der Veen Agenda 29-5-2013 1. Welkom 2. Presentatie Eric Brouwer en Joris Dirks over Kennismodel NORA-Wiki en hoe we onze informatie

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsbesluit Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/574466 1. Inleiding Aanleiding Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Data zijn hot en worden het

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Berichtdefinitie Budgetafsluiting

Berichtdefinitie Budgetafsluiting Berichtdefinitie Budgetafsluiting Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 3 Berichtbeschrijving Budgetafsluiting... 3 Selectiecriteria... 3 Structuur... 4 Datasets...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST CONTACT FUGA CONTACT Contactpersoon: Functie: E-mail: Sales sales@fuga.io +31 72 751 34 05 Telefoon: Adres: Postcode en Plaats: Land: Luttik Oudorp 11-13 1811MT Alkmaar +31 72 751

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie