100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren"

Transcriptie

1 PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN Strategisch programma doel: Besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen. Waarbij ook telkens aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Een sterke stem van Kaag en Braassem in de regio door het vergroten van grip op onze verbonden partijen en een proactieve en solidaire houding door het uitdragen van onze kernkwaliteiten; groen, recreatie en toerisme, (glas)tuinbouw, handel, logistiek en bereikbaarheid in onze samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden. Uitvoering van de gemeentelijke taken binnen de beschikbare middelen zonder lastenverzwaring inwoners. DIN Hoofddoelen / ERdoelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema regio Grip en focus vergroten op het functioneren en de financiën van verbonden partijen 100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren of anders organiseren; GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) Communicatie Meer tijdige, duidelijke en eenvoudige communicatie per 1 april 2016 is het voor inwoners mogelijk om de gemeente te bereiken via twitter, facebook, en de website voor vragen, aanvragen en het maken van afspraken Bij onderhoud aan leefomgeving worden inwoners minimaal 2 weken voorafgaand geïnformeerd over wat, wanneer en hoe. Opstellen uniform format voor beleidsmatige en financiële toets verbonden partijen; Bepalen financieel kader waaraan verbonden partijen moeten voldoen (met gebruik uitkomsten financiële toets); Oppakken cluster overstijgende vraagstukken in regionaal verband SLA afspraak maken met verbonden partijen over aanlevering jaarrekening Sociale media worden actief ingezet als communicatiemiddel van raad, college en organisatie Frontoffice controleert alle communicatiekanalen 4x per dag op vragen, aanvragen en klachten Dienstverlening Verhogen serviceniveau Vragen, aanvragen (van vergunningen) en klachten via social media worden binnen 4 werkuur voorzien van een reactie met daarin een callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt Alle vragen, aanvragen en klachten worden geregistreerd en bijgehouden in een centraal systeem en voorzien van een callnummer. Vragen, aanvragen en klachten via de website en worden binnen 8 werkuur voorzien van een reactie met daarin een callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt In 2016 worden afspraken gemaakt over dienstverlening tussen frontoffice en backoffice waardoor doelen gehaald worden.

2 De aangegeven verwachte oplostijd 90% gehaald per Eind 2016 kunnen 90% van alle aanvragen via de website worden aangevraagd Implementatie van een website portal voor kaag en Braassem; Beschikbaar stellen van meer producten via de website Onnderzoek naar de openingstijden van het gemeentehus Onderzoek naar haalbaarheid gemeenteloket op locatie Er wordt een actieve en tijdige terugkoppeling op signalen en meldingen gegeven Implementeren van de flitsvergunning Veiligheid in de leefomgeving Vergroten van de veiligheid in de 50% minder klachten over overlast in 2016 tov 2015 Publiciteitscampagne starten voor deelname aan Burgernet. leefomgeving Het terugdringen van alcohol en drugsgebruik Er komt een actieve aanpak van Drugs gebruik en verkoop die Aanpakken overlast door inzet BOA s voor een reductie van gebruik oplevert van 60% Casussen met betrekking tot overlast inbrengen in regionaal veiligheidshuis Holland Rijnland Uitvoeren van preventieen handhavingsplan alcohol (2015) Gemeente stelt met driemaster een programma op om met en door jongeren drugs gebruik te reduceren. Informatiebeveiliging Een betere informatiebeveiliging < 1 securityincident per kwartaal Actualiseren van informatiebeveiligingsbeleid Uitvoeren van risicoanalyses per taakonderdeel; Actualiseren/opstellen van informatiebeveiligingsplannen per taakonderdeel In 2018 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging gemeenten (ISO-norm informatiebeveiliging 27002:2013) Middelen Doorontwikkelen p&c documenten 90% van alle doelen en inspanningen SMART beschreven in p- memo, begroting en jaarrekening 2017 Degelijk, realistisch financieel beleid zonder Jaarlijks voldoen aan nota risico s & weerstanden (dus binnen lastenverhoging inwoners bandbreedte blijven) Jaarlijks wordt 50% van overschot op de jaarrekening ingezet voor verlaging/gelijk houden van lasten voor inwoners en voor verlaging schulden Geen lastenverhoging/indexatie inwonerslasten in 2016 Heldere controleerbare jaarrekening en twee tussenrapportages Publieksvriendelijke versie van de begroting & jaarrekening Begroting &jaarrekening interactief en inzichtelijk maken voor inwoners door implementatie van bijvoorbeeld een (web-)app. 95% risico s gekwantificeerd

3 Aanhouden weerstandsvermogen binnen de bandbreedte Analyse opstellen m.b.t. niet wettelijke taken om heroverweging mogelijk te maken. PROGRAMMA 2 SOCIAAL DOMEIN Strategisch programma doel: Sturen op het behalen van effecten en doelstellingen binnen het sociaal domein, zoals beschreven in de MAG, door samenwerking tussen gemeente, organisaties en partijen DIN Hoofddoelen / ERdoelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema Sociaal domein Integraal Verdere versterking van basisvoorzieningen -De uitgaven 3D s blijven binnen rijksbudgetten Opstellen risicoanalyse misbruik en preventie Meer bundeling van krachten van inwoners en lokale (welzijnsorganisaties) Opstellen MAG Maatschappelijke Agenda 2017 Het meer dichtbij organiseren van zorg Meer mensen betrekken bij de samenleving en zorg voor elkaar De kwaliteit van toezicht binnen het sociaal domein verbeteren Behouden keuzevrijheid en regie over eigen zorgvraag van inwoners Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor de realisatie van dorps/wijkhuizen (Schoolhuis/Rijnsaterwoude), elk jaar 1 Nieuwe contractafspraken met zorgverzekeraar/zorg kantoor maken Keuzedocument opstellen voor de invulling van het doelgroepenvervoer Het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie Nieuw protocol toezicht op kwaliteit opstellen Evalueren en of bijsturen afspraken met huisartsen en wijkverpleging Opstellen monitoringstool voor het monitoren van ontwikkelingen, uitgaven en behaalde resultaten Onderzoeken of er binnen HR-verband of in de Rijnstreek behoefte bestaat voor een gemeenschappelijke Ombudsman. Thema groei en ontwikkeling Talenten van kinderen bevorderen Kinderen veilig laten opgroeien Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen Per inzicht in het aantal kinderen uit gezinnen onder Bepalen inkoopstrategie en niveau van samenwerking voor de 120% sociale minima inkoop jeugd Invoering kindpakket in 2016 (een pakket dat kinderen in Maken keuze over regionaal verzekeringsmodel jeugd armoede voorziet van tenminste de noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving) % van de doelgroep benaderd. Uitvoeren inkoop jeugdhulp

4 Meer samenhang in ondersteuning van jeugd (ook 18+) Voor en met alle scholen 1 plan welke opleidingen voor zwakkeren en bovenmatig intelligente kinderen, aanbieding extra vakken, intrascholaire aanpak regelen. Opstellen uitvoeringsplan speelvoorzieningen CJG huisvesten in scholen, niet in verzorgingstehuis evaluatie samenstelling kernteam en beoordeling of aanpassingen samenstelling kernteam nodig zijn Evalueren en, zo nodig, opstellen regio beleidsplan jeugd Thema werken en leren Het bieden van passend onderwijs 95% van kinderen die passend onderwijs nodig hebben, krijgen Monitoren, evalueren en bijsturen beleidsplan Rijnstreek werkt dit ook per Het toeleiden van mensen naar werk Zie economie Monitoren/bijsturen uitvoering Economische agenda Meer mensen betrekken bij de samenleving Het SWA servicepunt wordt uitgebreid. Doorontwikkeling van de voorschoolse Onderzoek naar realisatie brede scholen educatie Thema maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid Meer aandacht voor mantelzorgers; Ingericht per : De gemeente overlegt met Vaststellen regionaal beleidsplan en convenant OGGZ (ex)clienten over ervaringen met TOM en inventariseert behoeften en verbeter punten. Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare maatschappelijke organisaties regelen vervangende Evalueren en opstellen plan schuldhulpverlening gezinnen mantelzorgers De eigen kracht van inwoners versterken Zie kindpakket boven! Monitoren uitvoering minimabeleid Doorontwikkeling dementievriendelijke gemeente Zie dorps/wijkhuis Regionaal met partners mogelijkheden onderzoeken om administratieve lasten te verlichten Het vergroten van bewustwording van de Evalueren contract TOM gevolgen van ouder worden of ziekte Maatschappelijke partners meer toerusten op een grotere toestroom van vluchtelingen Monitoren vraag/behoefte mantelzorgers en ondersteuning daarop bijstellen/aanvullen Ondersteunen van initiatieven rondom zorg en veiligheid en welzijn. Kader opstellen voor ondersteuning initiatieven rondom zorg/veiligheid en welzijn. Dagopvang beginnen dementerenden in de diverse kernen bevorderen en faciliteren van burgerinitiatieven op dit terrein Thema Gezondheid en bewegen Alle trapveldjes en speelterreinen goed onderhouden en veilig en openbaar op elk niveau onderwijs bevorderen van bewustzijn van een ongezonde leefstijl. In samenhang met CJG en jongerenwerk. Opstellen doelgroep/risicoanalyse Het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten; Stip op de horizon: alle kinderen op gezond gewicht in Evalueren convenant alcohol en drugs

5 Het creëren van een toegankelijke en prettige leefomgeving Kinderen veilig laten opgroeien Bevorderen en beschermen van de fysieke en psychische gezondheid Bevorderen bewustwording gevolgen ongezonde leefstijl en aanpassing gedrag Vernieuwen overeenkomst De Tweesprong B.V. Opstellen overeenkomst / doorontwikkelen subsidierelatie Stichting beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties PROGRAMMA 3 RUIMTE EN LEEFOMGEVING Strategisch programma doel: Kaag en Braassem staat voor een schoon, heel en veilige, leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud van haar kernkwaliteit als landelijke DIN Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema ruimte en wonen Behoud van en door ontwikkelen ruimtelijke Duurzaamheid en burgerparticipatie als paragraaf en Actualiseren bestemmings- plan Rijpwetering (2016) kwaliteit en kwaliteit van wonen aandachtspunt in alle raadsvoorstellen per Ruimte bieden aan inbreng burgers en - 90% van de doelen uit de duurzaamheidsagenda gehaald in 1e Uitwerken duurzaamheidsagenda + inventariseren van maatwerk voor initiatieven kwartaal 2018 (landelijke) duurzaamheidsinitiatieven, en bekijken welke in Kaag De gemeente als geheel en in brede zin duurzamer maken Invoeten van een InwonersMotie in die in de Raad besproken dient te worden bij voldoende steun in de Gemeente. en Braassem uitgevoerd kunnen worden (2016) Het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016) de gemeente behoort aan het eind van de raadsperiode (in 2018) tot de duurzaamste 25% van gemeenten in Nederland Door optimalisering 'inspraak aan de voorkant' bij bestemmingsplannen 50% minder bezwaren en beroep in de periode t.o.v. voorgaande raadsperiode. Opstellen van de lokale woonagenda (2016) Aannemen duurzaamheidsmedewerker (2016) actieve en communicatieve houding t.o.v. duurzaamheid (2016) Actualiseren bestemmingsplan Oud Ade (2017) Actualisatie MRSV (2017) Invoeren omgevingswet (2018) Actualiseren bestemmingsplan Braassemerland (2018) Actualiseren bestemmingsplan Nieuwe Wetering (2018) Actualiseren bestemmingsplan Derde tuinbouwgebied (2019) Thema leefomgeving Actualiseren bestemmingsplan Veenwetering (2019)

6 - Een schoon, heel en veilige leefomgeving Per is de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau B Vanaf 2016 worden minimale eisen gehanteerd voor hoeveelheden groen en water bij nieuwbouwwijken die 10% ruimer zijn dan wettelijke eisen. Dit wordt vastgelegd in de LIOR Klachten over leefomgeving: Zie Communicatie Minimaal voldoen aan landelijke doelstelling van 65% gescheiden inzameling afval in 2015, en 75% in Thema recreatie Versterken van recreatieve sector Het vergroten van het aantal bedden in de gemeente naar 300 in Een verdubbeling van de gemiddelde verblijfsduur per gast in de gemeente in Ontwikkeling TOP voor booteigenaren (gratis aanmeren tussen 9.00 uur en uur) nabij dorpskernen met diverse voorzieningen met toegevoegde waarde voor Q Implementatie 1e fase IBOR (kwaliteitsniveau B) (2016) Visie methode afvalinzameling (2016) Gemeente stelt met Case-holders een richtingswijzer op voor veiliger gebruik van fiets- en wandelpaden, (wielrenners, ouderen op E-Bikes, ruiters enz.) (2016) Evaluatie rioleringsplan (2017) Actualisatie Rioleringsplan (2018) Evaluatie integraal beheersplan (2018) 2 e fase IBOR (2018) Actualisatie IBOR (2019) Opstellen paraplu bestemmingsplan recreatieve initiatieven (2016) Ontwikkelen plan boulevard Braassemerland (2016) Opstellen plan natuurontwikkellocaties (2016) Opstellen uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (2016) Herijken uitbesteding samenwerkingsverband K&B promotie (2016) Verbeteren en creëren wandel, fiets en vaarroutes (2016) Verbeteren gebiedsmarketing lokaal en Groene hart (2016) verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van omliggenden gemeenten uit het Hollands Plassengebied dmv het onder de aandacht brengen van arrangementen en activiteiten uit Kaag en Braassem. (2016) Uitvoeringsplan Leidse Ommelanden (2017) Uitvoeringsplan LOP2 (2017) Verbeteren en creëren zwemlocaties en passantenplaatsen (2017) 2018 Herijken beleid snelvaren (2018)

7 Thema Economie Meer economische ontwikkeling Meer ruimte voor bedrijven Meer ondersteuning voor startende ondernemers Verbeteren lokale arbeidsmarkt Uitbouwen en verstevigen van gemeente als kenniscentrum op gebied van tuinbouw. Alle dienstverlening tbv ondernemers gebundeld in één ondernemersloket in per 1e kw 2017 Van top 3 economische sectoren in K&B zijn in 2e kw 2016 de (gemeentelijke) knelpunten op de arbeidsmarkt bekend, en wordt in 3e kw 2016 per sector een plan met maatregelen opgesteld die in 2017 en 2018 worden uitgevoerd. 50% minder klachten over openbare ruimte door ondernemers in 2017 tov 2015 (zie ook Communicatie) Verbeteren toeristische informatievoorziening/wegbewijzering (2018) Visie energiepark Veenderpolder Opstellen economische agenda (2016) Opstellen uitvoeringnota op basis van economische visie bedrijfsleven/ detailhandel/ land en tuinbouw (2016) Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van bestaande glastuinbouw (2016) Uitvoeringsplan voor economische ontwikkelingen langs hoofdverkeersaders en recreatieve routes (2017) Thema Leefbaarheid Toekomstbestendig perspectief bieden verschillende dorpskernen met diversiteit De leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk verbeteren Behouden van voorzieningen en kwaliteit van samenleven Per kern een peiling houden voorafgaand aan acties om de wensen van inwoners vooraan mee te nemen, hierdoor doelgericht werken mogelijk maken. Gemeente kijkt naar een mogelijkheid om bij overlijden van een inwoner laatste rustplaats te bieden zo dicht mogelijk bij eigen kern, dus ook voor niet religie gebonden inwoners (in 2016) Opstellen kernplannen traject Kernen in hun kracht (2016) Maken prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016) Opstellen lokale woonagenda (2016) Onderzoek arbeidsmigranten (2016) Uitvoeringsplan opstellen m.b.t. fietsknelpunten o.b.v. nota fietersbond (2016) Kader opstellen burgerinitiatieven (2016) Alle kernplannen gereed (2017) Voorstel voor keuze maatschappelijk vastgoed gereed (2018) GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) Uitvoering geven aan N207 (2018)

8 Het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving Het IBOR wordt op het vastgestelde kwaliteitsniveau uitgevoerd op basis van het jaarlijks uitvoeringsprogramma (Niveau B). Bij groot onderhoud en het vernieuwen van de inrichting is de Leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) het uitgangspunt. Bij bestaande wegen betrekken we u op tijd bij reconstructies in uw omgeving. Bij de herprofilering van parkeerterreinen kiest de gemeente voor de aanplant van bomen, waardoor een zogeheten groen dak ontstaat. Een goed onderhouden leefomgeving, waarin de groene kwaliteit van de gemeente wordt gekoesterd en met maatwerk op het gebied van onderhoud. Een bomenbestand binnen de dorpen die op peil blijft. Goed beheer recreatief straatmeubilair langs recreatieve routes buitengebied. Jaarlijks onderhoudsprogramma IBOR (kwaliteitsniveau B)

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie