100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren"

Transcriptie

1 PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN Strategisch programma doel: Besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen. Waarbij ook telkens aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Een sterke stem van Kaag en Braassem in de regio door het vergroten van grip op onze verbonden partijen en een proactieve en solidaire houding door het uitdragen van onze kernkwaliteiten; groen, recreatie en toerisme, (glas)tuinbouw, handel, logistiek en bereikbaarheid in onze samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden. Uitvoering van de gemeentelijke taken binnen de beschikbare middelen zonder lastenverzwaring inwoners. DIN Hoofddoelen / ERdoelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema regio Grip en focus vergroten op het functioneren en de financiën van verbonden partijen 100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren of anders organiseren; GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) Communicatie Meer tijdige, duidelijke en eenvoudige communicatie per 1 april 2016 is het voor inwoners mogelijk om de gemeente te bereiken via twitter, facebook, en de website voor vragen, aanvragen en het maken van afspraken Bij onderhoud aan leefomgeving worden inwoners minimaal 2 weken voorafgaand geïnformeerd over wat, wanneer en hoe. Opstellen uniform format voor beleidsmatige en financiële toets verbonden partijen; Bepalen financieel kader waaraan verbonden partijen moeten voldoen (met gebruik uitkomsten financiële toets); Oppakken cluster overstijgende vraagstukken in regionaal verband SLA afspraak maken met verbonden partijen over aanlevering jaarrekening Sociale media worden actief ingezet als communicatiemiddel van raad, college en organisatie Frontoffice controleert alle communicatiekanalen 4x per dag op vragen, aanvragen en klachten Dienstverlening Verhogen serviceniveau Vragen, aanvragen (van vergunningen) en klachten via social media worden binnen 4 werkuur voorzien van een reactie met daarin een callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt Alle vragen, aanvragen en klachten worden geregistreerd en bijgehouden in een centraal systeem en voorzien van een callnummer. Vragen, aanvragen en klachten via de website en worden binnen 8 werkuur voorzien van een reactie met daarin een callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt In 2016 worden afspraken gemaakt over dienstverlening tussen frontoffice en backoffice waardoor doelen gehaald worden.

2 De aangegeven verwachte oplostijd 90% gehaald per Eind 2016 kunnen 90% van alle aanvragen via de website worden aangevraagd Implementatie van een website portal voor kaag en Braassem; Beschikbaar stellen van meer producten via de website Onnderzoek naar de openingstijden van het gemeentehus Onderzoek naar haalbaarheid gemeenteloket op locatie Er wordt een actieve en tijdige terugkoppeling op signalen en meldingen gegeven Implementeren van de flitsvergunning Veiligheid in de leefomgeving Vergroten van de veiligheid in de 50% minder klachten over overlast in 2016 tov 2015 Publiciteitscampagne starten voor deelname aan Burgernet. leefomgeving Het terugdringen van alcohol en drugsgebruik Er komt een actieve aanpak van Drugs gebruik en verkoop die Aanpakken overlast door inzet BOA s voor een reductie van gebruik oplevert van 60% Casussen met betrekking tot overlast inbrengen in regionaal veiligheidshuis Holland Rijnland Uitvoeren van preventieen handhavingsplan alcohol (2015) Gemeente stelt met driemaster een programma op om met en door jongeren drugs gebruik te reduceren. Informatiebeveiliging Een betere informatiebeveiliging < 1 securityincident per kwartaal Actualiseren van informatiebeveiligingsbeleid Uitvoeren van risicoanalyses per taakonderdeel; Actualiseren/opstellen van informatiebeveiligingsplannen per taakonderdeel In 2018 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging gemeenten (ISO-norm informatiebeveiliging 27002:2013) Middelen Doorontwikkelen p&c documenten 90% van alle doelen en inspanningen SMART beschreven in p- memo, begroting en jaarrekening 2017 Degelijk, realistisch financieel beleid zonder Jaarlijks voldoen aan nota risico s & weerstanden (dus binnen lastenverhoging inwoners bandbreedte blijven) Jaarlijks wordt 50% van overschot op de jaarrekening ingezet voor verlaging/gelijk houden van lasten voor inwoners en voor verlaging schulden Geen lastenverhoging/indexatie inwonerslasten in 2016 Heldere controleerbare jaarrekening en twee tussenrapportages Publieksvriendelijke versie van de begroting & jaarrekening Begroting &jaarrekening interactief en inzichtelijk maken voor inwoners door implementatie van bijvoorbeeld een (web-)app. 95% risico s gekwantificeerd

3 Aanhouden weerstandsvermogen binnen de bandbreedte Analyse opstellen m.b.t. niet wettelijke taken om heroverweging mogelijk te maken. PROGRAMMA 2 SOCIAAL DOMEIN Strategisch programma doel: Sturen op het behalen van effecten en doelstellingen binnen het sociaal domein, zoals beschreven in de MAG, door samenwerking tussen gemeente, organisaties en partijen DIN Hoofddoelen / ERdoelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema Sociaal domein Integraal Verdere versterking van basisvoorzieningen -De uitgaven 3D s blijven binnen rijksbudgetten Opstellen risicoanalyse misbruik en preventie Meer bundeling van krachten van inwoners en lokale (welzijnsorganisaties) Opstellen MAG Maatschappelijke Agenda 2017 Het meer dichtbij organiseren van zorg Meer mensen betrekken bij de samenleving en zorg voor elkaar De kwaliteit van toezicht binnen het sociaal domein verbeteren Behouden keuzevrijheid en regie over eigen zorgvraag van inwoners Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor de realisatie van dorps/wijkhuizen (Schoolhuis/Rijnsaterwoude), elk jaar 1 Nieuwe contractafspraken met zorgverzekeraar/zorg kantoor maken Keuzedocument opstellen voor de invulling van het doelgroepenvervoer Het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie Nieuw protocol toezicht op kwaliteit opstellen Evalueren en of bijsturen afspraken met huisartsen en wijkverpleging Opstellen monitoringstool voor het monitoren van ontwikkelingen, uitgaven en behaalde resultaten Onderzoeken of er binnen HR-verband of in de Rijnstreek behoefte bestaat voor een gemeenschappelijke Ombudsman. Thema groei en ontwikkeling Talenten van kinderen bevorderen Kinderen veilig laten opgroeien Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen Per inzicht in het aantal kinderen uit gezinnen onder Bepalen inkoopstrategie en niveau van samenwerking voor de 120% sociale minima inkoop jeugd Invoering kindpakket in 2016 (een pakket dat kinderen in Maken keuze over regionaal verzekeringsmodel jeugd armoede voorziet van tenminste de noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving) % van de doelgroep benaderd. Uitvoeren inkoop jeugdhulp

4 Meer samenhang in ondersteuning van jeugd (ook 18+) Voor en met alle scholen 1 plan welke opleidingen voor zwakkeren en bovenmatig intelligente kinderen, aanbieding extra vakken, intrascholaire aanpak regelen. Opstellen uitvoeringsplan speelvoorzieningen CJG huisvesten in scholen, niet in verzorgingstehuis evaluatie samenstelling kernteam en beoordeling of aanpassingen samenstelling kernteam nodig zijn Evalueren en, zo nodig, opstellen regio beleidsplan jeugd Thema werken en leren Het bieden van passend onderwijs 95% van kinderen die passend onderwijs nodig hebben, krijgen Monitoren, evalueren en bijsturen beleidsplan Rijnstreek werkt dit ook per Het toeleiden van mensen naar werk Zie economie Monitoren/bijsturen uitvoering Economische agenda Meer mensen betrekken bij de samenleving Het SWA servicepunt wordt uitgebreid. Doorontwikkeling van de voorschoolse Onderzoek naar realisatie brede scholen educatie Thema maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid Meer aandacht voor mantelzorgers; Ingericht per : De gemeente overlegt met Vaststellen regionaal beleidsplan en convenant OGGZ (ex)clienten over ervaringen met TOM en inventariseert behoeften en verbeter punten. Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare maatschappelijke organisaties regelen vervangende Evalueren en opstellen plan schuldhulpverlening gezinnen mantelzorgers De eigen kracht van inwoners versterken Zie kindpakket boven! Monitoren uitvoering minimabeleid Doorontwikkeling dementievriendelijke gemeente Zie dorps/wijkhuis Regionaal met partners mogelijkheden onderzoeken om administratieve lasten te verlichten Het vergroten van bewustwording van de Evalueren contract TOM gevolgen van ouder worden of ziekte Maatschappelijke partners meer toerusten op een grotere toestroom van vluchtelingen Monitoren vraag/behoefte mantelzorgers en ondersteuning daarop bijstellen/aanvullen Ondersteunen van initiatieven rondom zorg en veiligheid en welzijn. Kader opstellen voor ondersteuning initiatieven rondom zorg/veiligheid en welzijn. Dagopvang beginnen dementerenden in de diverse kernen bevorderen en faciliteren van burgerinitiatieven op dit terrein Thema Gezondheid en bewegen Alle trapveldjes en speelterreinen goed onderhouden en veilig en openbaar op elk niveau onderwijs bevorderen van bewustzijn van een ongezonde leefstijl. In samenhang met CJG en jongerenwerk. Opstellen doelgroep/risicoanalyse Het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten; Stip op de horizon: alle kinderen op gezond gewicht in Evalueren convenant alcohol en drugs

5 Het creëren van een toegankelijke en prettige leefomgeving Kinderen veilig laten opgroeien Bevorderen en beschermen van de fysieke en psychische gezondheid Bevorderen bewustwording gevolgen ongezonde leefstijl en aanpassing gedrag Vernieuwen overeenkomst De Tweesprong B.V. Opstellen overeenkomst / doorontwikkelen subsidierelatie Stichting beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties PROGRAMMA 3 RUIMTE EN LEEFOMGEVING Strategisch programma doel: Kaag en Braassem staat voor een schoon, heel en veilige, leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud van haar kernkwaliteit als landelijke DIN Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema ruimte en wonen Behoud van en door ontwikkelen ruimtelijke Duurzaamheid en burgerparticipatie als paragraaf en Actualiseren bestemmings- plan Rijpwetering (2016) kwaliteit en kwaliteit van wonen aandachtspunt in alle raadsvoorstellen per Ruimte bieden aan inbreng burgers en - 90% van de doelen uit de duurzaamheidsagenda gehaald in 1e Uitwerken duurzaamheidsagenda + inventariseren van maatwerk voor initiatieven kwartaal 2018 (landelijke) duurzaamheidsinitiatieven, en bekijken welke in Kaag De gemeente als geheel en in brede zin duurzamer maken Invoeten van een InwonersMotie in die in de Raad besproken dient te worden bij voldoende steun in de Gemeente. en Braassem uitgevoerd kunnen worden (2016) Het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016) de gemeente behoort aan het eind van de raadsperiode (in 2018) tot de duurzaamste 25% van gemeenten in Nederland Door optimalisering 'inspraak aan de voorkant' bij bestemmingsplannen 50% minder bezwaren en beroep in de periode t.o.v. voorgaande raadsperiode. Opstellen van de lokale woonagenda (2016) Aannemen duurzaamheidsmedewerker (2016) actieve en communicatieve houding t.o.v. duurzaamheid (2016) Actualiseren bestemmingsplan Oud Ade (2017) Actualisatie MRSV (2017) Invoeren omgevingswet (2018) Actualiseren bestemmingsplan Braassemerland (2018) Actualiseren bestemmingsplan Nieuwe Wetering (2018) Actualiseren bestemmingsplan Derde tuinbouwgebied (2019) Thema leefomgeving Actualiseren bestemmingsplan Veenwetering (2019)

6 - Een schoon, heel en veilige leefomgeving Per is de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau B Vanaf 2016 worden minimale eisen gehanteerd voor hoeveelheden groen en water bij nieuwbouwwijken die 10% ruimer zijn dan wettelijke eisen. Dit wordt vastgelegd in de LIOR Klachten over leefomgeving: Zie Communicatie Minimaal voldoen aan landelijke doelstelling van 65% gescheiden inzameling afval in 2015, en 75% in Thema recreatie Versterken van recreatieve sector Het vergroten van het aantal bedden in de gemeente naar 300 in Een verdubbeling van de gemiddelde verblijfsduur per gast in de gemeente in Ontwikkeling TOP voor booteigenaren (gratis aanmeren tussen 9.00 uur en uur) nabij dorpskernen met diverse voorzieningen met toegevoegde waarde voor Q Implementatie 1e fase IBOR (kwaliteitsniveau B) (2016) Visie methode afvalinzameling (2016) Gemeente stelt met Case-holders een richtingswijzer op voor veiliger gebruik van fiets- en wandelpaden, (wielrenners, ouderen op E-Bikes, ruiters enz.) (2016) Evaluatie rioleringsplan (2017) Actualisatie Rioleringsplan (2018) Evaluatie integraal beheersplan (2018) 2 e fase IBOR (2018) Actualisatie IBOR (2019) Opstellen paraplu bestemmingsplan recreatieve initiatieven (2016) Ontwikkelen plan boulevard Braassemerland (2016) Opstellen plan natuurontwikkellocaties (2016) Opstellen uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (2016) Herijken uitbesteding samenwerkingsverband K&B promotie (2016) Verbeteren en creëren wandel, fiets en vaarroutes (2016) Verbeteren gebiedsmarketing lokaal en Groene hart (2016) verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van omliggenden gemeenten uit het Hollands Plassengebied dmv het onder de aandacht brengen van arrangementen en activiteiten uit Kaag en Braassem. (2016) Uitvoeringsplan Leidse Ommelanden (2017) Uitvoeringsplan LOP2 (2017) Verbeteren en creëren zwemlocaties en passantenplaatsen (2017) 2018 Herijken beleid snelvaren (2018)

7 Thema Economie Meer economische ontwikkeling Meer ruimte voor bedrijven Meer ondersteuning voor startende ondernemers Verbeteren lokale arbeidsmarkt Uitbouwen en verstevigen van gemeente als kenniscentrum op gebied van tuinbouw. Alle dienstverlening tbv ondernemers gebundeld in één ondernemersloket in per 1e kw 2017 Van top 3 economische sectoren in K&B zijn in 2e kw 2016 de (gemeentelijke) knelpunten op de arbeidsmarkt bekend, en wordt in 3e kw 2016 per sector een plan met maatregelen opgesteld die in 2017 en 2018 worden uitgevoerd. 50% minder klachten over openbare ruimte door ondernemers in 2017 tov 2015 (zie ook Communicatie) Verbeteren toeristische informatievoorziening/wegbewijzering (2018) Visie energiepark Veenderpolder Opstellen economische agenda (2016) Opstellen uitvoeringnota op basis van economische visie bedrijfsleven/ detailhandel/ land en tuinbouw (2016) Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van bestaande glastuinbouw (2016) Uitvoeringsplan voor economische ontwikkelingen langs hoofdverkeersaders en recreatieve routes (2017) Thema Leefbaarheid Toekomstbestendig perspectief bieden verschillende dorpskernen met diversiteit De leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk verbeteren Behouden van voorzieningen en kwaliteit van samenleven Per kern een peiling houden voorafgaand aan acties om de wensen van inwoners vooraan mee te nemen, hierdoor doelgericht werken mogelijk maken. Gemeente kijkt naar een mogelijkheid om bij overlijden van een inwoner laatste rustplaats te bieden zo dicht mogelijk bij eigen kern, dus ook voor niet religie gebonden inwoners (in 2016) Opstellen kernplannen traject Kernen in hun kracht (2016) Maken prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016) Opstellen lokale woonagenda (2016) Onderzoek arbeidsmigranten (2016) Uitvoeringsplan opstellen m.b.t. fietsknelpunten o.b.v. nota fietersbond (2016) Kader opstellen burgerinitiatieven (2016) Alle kernplannen gereed (2017) Voorstel voor keuze maatschappelijk vastgoed gereed (2018) GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) Uitvoering geven aan N207 (2018)

8 Het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving Het IBOR wordt op het vastgestelde kwaliteitsniveau uitgevoerd op basis van het jaarlijks uitvoeringsprogramma (Niveau B). Bij groot onderhoud en het vernieuwen van de inrichting is de Leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) het uitgangspunt. Bij bestaande wegen betrekken we u op tijd bij reconstructies in uw omgeving. Bij de herprofilering van parkeerterreinen kiest de gemeente voor de aanplant van bomen, waardoor een zogeheten groen dak ontstaat. Een goed onderhouden leefomgeving, waarin de groene kwaliteit van de gemeente wordt gekoesterd en met maatwerk op het gebied van onderhoud. Een bomenbestand binnen de dorpen die op peil blijft. Goed beheer recreatief straatmeubilair langs recreatieve routes buitengebied. Jaarlijks onderhoudsprogramma IBOR (kwaliteitsniveau B)

DOELENFORMAT RAADSFRACTIES PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN

DOELENFORMAT RAADSFRACTIES PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN DOELENFORMAT RAADSFRACTIES PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN Strategisch programma doel: Besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen.

Nadere informatie

Resultaat thema avonden Op weg naar de P-nota

Resultaat thema avonden Op weg naar de P-nota Resultaat thema avonden Op weg naar de P-nota Raadsakkoord Anders denken, Anders doen Thema avonden Thema avond Wonen (20 oktober 2014) Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen doelen Passende huisvesting

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Raadsakkoord Kaag en Braassem 18 april Anders denken, anders doen

Raadsakkoord Kaag en Braassem 18 april Anders denken, anders doen Raadsakkoord Kaag en Braassem 18 april 2014 Anders denken, anders doen 1 2 Raadsakkoord Kaag en Braassem Floris (F.M.) Schoonderwoerd Karin (K.A.M.) van der Kaaden van Klink Petra (P.C.) van der Wereld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën!

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C - Programmasturing - Digitalisatie P&C P&C documenten -> nieuwe benamingen

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie gemeente Loon op Zand De gemeente Loon op Zand Loon op Zand is een toeristische, recreatieve

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kaag en Braassem. Nr. 126366 14 september 2016 Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Procesdocument Beleidskaders Sociaal Domein gemeente Heerde maart 2016

Procesdocument Beleidskaders Sociaal Domein gemeente Heerde maart 2016 Procesdocument Beleidskaders Sociaal Domein gemeente Heerde maart 2016 Inhoud Inleiding:... 3 Hoofdstuk 1: Proces... 3 Planning en fasering:... 3 Inventariseringsfase:... 3 Analysefase:... 4 Verdiepingsfase;...

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier

Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten. Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier Uitvoeringsplan Actiepunten gemeenten Mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in het Westerkwartier 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Beleidskader Niveau 1 Ondersteuning vanuit de samenleving...

Nadere informatie

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK 1 Projectstructuur 3D Leiderdorp uitwerking WMO / AWBZ 2 Projectstructuur 3D Leiderdorp - uitwerking Jeugd 3 Deelprojecten 3D Leiderdorp 1, versie 18 februari

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1 FINANCIËLE PARAGRAAF ADDENDUM op VERKIEZINGSPROGRAMMA pagina 1 Contact Simon Brouwer Berberisstraat 29 3442 GL WOERDEN Tel. : 0348-69 14 71 GSM : 06-21 22 16 53 E-mail : scbrouwer@sgp-woerden.nl Twitter:

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

CONCEPT Van 25 februari 2015. Welkom! Tweede Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Hoogmade. 5 maart 2015

CONCEPT Van 25 februari 2015. Welkom! Tweede Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Hoogmade. 5 maart 2015 1 CONCEPT Van 25 februari 2015 Welkom! Tweede Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Hoogmade 5 maart 2015 2 Agenda 1.Opening 2.Introductie van de avond 3.Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie