Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013 en ons voorstel voor de resultaatbestemmingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013 en ons voorstel voor de resultaatbestemmingen."

Transcriptie

1 Zaakkenmerk: Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: Jaarstukken 2013 BOH en resultaatbestemming 2013 BOH Datum: 18 juni 2014 Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013 en ons voorstel voor de resultaatbestemmingen. Inleiding Met genoegen leggen wij de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de Bestuursdienst Ommen- Hardenberg (BOH) aan u voor. Het jaar 2013 was het eerste volledige jaar na de ambtelijke fusie en stond in het teken van het verder constructief bouwen aan de organisatie. De rekeninguitkomst van de BOH in 2013 bedraagt positief en wordt gevormd door diverse onder- en overschrijdingen die gedurende 2013 zijn opgetreden. Een aantal budgetten is in 2013 niet of deels besteed. Hiervoor wordt d.m.v. resultaatbestemming voorgesteld om deze budgetten voor 2014 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit betreft een totaalbedrag van en wordt verderop toegelicht. Verklaring resultaat 2013 De grootste onder- en overschrijdingen (afgezien van de onderschrijdingen, waarvan wordt voorgesteld deze d.m.v. resultaatbestemming mee te nemen naar 2014) worden hieronder toegelicht. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de analyses in de jaarrekening. Vergoeding CAO-stijging (INC) Voor een eventuele CAO-stijging van de salarislasten is een budget van geraamd. Aangezien er nog geen akkoord is bereikt is dit geld niet besteed. In het verleden is er voor gekozen, dat de BOH geen eigen reserves mag vormen. Vandaar dat dit geld terugvloeit naar de gemeenten, maar als met terugwerkende kracht een akkoord wordt gesloten, zal dit bedrag alsnog nodig zijn en zal een beroep op de gemeenten gedaan worden. Stuwmeer verlofuren (INC) Per 1 januari 2013 bestond een verplichting aan de voormalige medewerkers van de gemeente Ommen van inzake een stuwmeer aan verlofuren. Er zijn op medewerkersniveau maatwerkgesprekken gevoerd. Dit heeft er toe geleid dat een gedeelte van de verlofstuwmeer-uren is afgekocht (middels uitbetaling en afboeking hypotheeklast). Voor een ander deel zijn met medewerkers tijd voor tijd-afspraken gemaakt en is geen geldelijke vergoeding ingezet.

2 Hier is zeer kritisch mee omgegaan in die zin dat alleen herbezetting van deze uren heeft plaatsgevonden, daar waar dit strikt noodzakelijk was. Er is maximaal ingezet op efficiency en er heeft een bezuinigingsslag binnen de BOH plaatsgevonden, door de betreffende mensen niet te vervangen. Gebleken is dat door deze handelwijze een aanzienlijk deel van het beschikbaar gestelde budget niet hoefde te worden ingezet. Voordeel: (INC) Vacatures/inzet derden/detacheringen Door het niet of goedkoper invullen van vacatureruimte en het detacheren van personeel aan andere gemeenten of instanties is een voordeel van (INC) ontstaan. Vrijwillige Brandweer (INC) De vergoedingen aan de vrijwilligers van de brandweer worden al jaren met een kwartaal vertraging uitbetaald. Door de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio moeten de uren van 2013 in 2013 worden uitbetaald. Maar doordat er ook nog het laatste kwartaal van 2012 uitbetaald is in 2013 zijn in 2013 dus 5 kwartalen uitbetaald. De oorzaak van dit nadeel ligt al bij de overgang van de vrijwilligers naar de BOH per 1 juli Destijds is in de BOH het tweede kwartaal 2012 ten onrechte uitbetaald, terwijl deze nog door de gemeenten betaald hadden moeten worden. Nadeel: Frictiegelden (INC) In 2013 heeft er een afname plaatsgevonden van de bovental. Met name in 2014 zullen de meeste gemaakte afspraken geeffectueerd moeten worden, zodat de bovental per 31 december 2014 is opgelost. Door de afname van de bovental en het daarnaast niet invullen van vacatures (of doordat vacatures door goedkoper personeel zijn ingevuld) is van het beschikbaar gestelde frictiegeld niet besteed. Reiskosten (STR) De werknemers, die voorheen in dienst waren van de gemeente Ommen kregen geen reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer. Na de ambtelijke fusie krijgen alle medewerkers een vergoeding. Ook zijn sommige medewerkers van standplaats veranderd, dat een aanpassing van de vergoeding tot gevolg heeft. Tevens worden hogere kosten gemaakt door de dienstreizen tussen de standplaatsen. Hierdoor is een overschrijding van het budget van ontstaan Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013 (INC) De BOH heeft een eenmalige teruggaaf ontvangen van 28,82% van de basispremie WAO/WIA.. Het betreft een incidenteel voordeel van Kapitaallasten (INC) De werkelijke kapitaallasten wijken af van de ramingen, doordat projecten/investeringen nog niet zijn opgestart/afgerond. Voordeel: Voor de uitgebreide analyse op de diverse onder- en overschrijdingen en de analyses op andere onderdelen wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. Resultaatbestemming 2013 In 2013 is een aantal specifieke budgetten om uiteenlopende redenen niet of deels besteed. Wij stellen u voor om de hierna genoemde restantbudgetten in 2014 weer beschikbaar te stellen, zodat de uitvoering van onderliggende activiteiten door kan gaan.

3 Voorstel tot resultaatbestemmingen: Omschrijving Bedrag 1 Harmonisatie hardware / software Management dashboard Opbouwen BGT Inrichting en conversie Dimpact Gezondheidsmanagement Hertaxatie gemeentelijke eigendommen i-nup-gelden Harmonisatie en aanpassing nieuwe organisatie SEPA Informatiebeveiliging Bedrijfskleding TVH Kapitaallasten diverse tractiemiddelen Projecten bedrijfsvoering Totaal ) Harmonisatie hardware/software Betreft budget t.b.v. de ICT-integratie als gevolg van de ambtelijke fusie. Na de fusie hebben de ICT-afdelingen 2012 en 2013 gebruikt om de twee ICT-werkomgevingen op een dusdanige wijze in elkaar te schuiven dat er voor de werknemers een zo toegankelijk mogelijke werkomgeving werd gecreëerd. In 2014 moet dit verder worden geoptimaliseerd en moeten er nog activiteiten worden uitgevoerd, die nog niet zijn opgepakt. 2) Management dashboard In 2013 is voor de afdeling Dienstverlening een dashboard ontwikkeld. Dit zal in 2014 verder worden ontwikkeld en mogelijk worden uitgerold naar andere afdelingen. 3) Opbouwen BGT (Basis Registratie Topografie) Na besluitvorming in maart 2013 is gestart met het opbouwen van een BGT. De vacature voor externe ondersteuning is later ingevuld, waardoor de financiële middelen in 2013 niet zijn gebruikt, maar in 2014 wel nodig zijn. 4) Inrichting en conversie Dimpact De implementatie en conversie van Dimpact is een meerjarig project, met een einddatum in ) Gezondheidsmanagement In 2013 is in opdracht van het Directieteam gestart met de voorbereidingen voor een onderzoek onder alle medewerkers naar de oorzaken van ziekteverzuim. Het onderzoek wordt begin 2014 verder uitgerold. Dit onderzoek maakt deel uit van het beleid gezondheidsmanagement, waar tevens Vit Werkt! onderdeel van uit maakt, dat ook in 2014 weer zal worden opgepakt.

4 6) Hertaxatie gemeentelijke eigendommen In 2012 is budget beschikbaar gesteld voor de periode voor hertaxatie van gemeentelijke eigendommen. Het werk is in 2013 conform planning uitgevoerd en loopt daarmee in de pas met de lengte van de verzekeringsduur. De budgetten voor 2014 en 2015 zullen moeten worden overgeheveld naar ) I-NUP-gelden (Nationaal UitvoeringsProgramma) De i-nup-gelden 2013 zijn in 2013 niet ingezet. Dit project is gericht op doorontwikkeling van de digitale dienstverlening aan de burger. Het is een meerjarig programma, dat doorloopt tot 2017 en daarom is het van belang dit budget mee te nemen naar ) Harmonisatie en aanpassing nieuwe organisatie De harmonisatie en de aanpassing van de nieuwe organisatie is een meerjarig proces. Dit brengt scholingsaanvragen met zich mee, die daar direct verband mee houden, zoals opleiding applicatiebeheer, functioneel beheer en scholing postregistratie. 9) SEPA Door het Directieteam is besloten de kosten van het SEPA-project ten laste van de ICTbudgetten 2013 te brengen. Het grootste deel van de kosten wordt in 2014 gemaakt. 10) Informatiebeveiliging In 2013 is een breed statusonderzoek uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. Uit de verschillende onderzoeken zijn meerdere kwetsbaarheden naar voren gekomen die voor de BOH risico's met zich meebrengen. De BOH wil mogelijk aansluiten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) waardoor zij de maatregelen zoals opgenomen in de strategische en tactische baseline zal moeten uitvoeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) om: - op een vergelijkbare manier efficiënt te werken met informatiebeveiliging; - aan alle eisen op het gebied van Informatiebeveiliging te kunnen voldoen; - de auditlast te verminderen en gemeenten een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn. 11) Bedrijfskleding TVH (Toezicht en Veiligheid Hardenberg) In het kader van de professionalisering van de gemeentelijke boa s (buitengewoon opsporingsambtenaren) moet het herkenbare uiterlijke in de openbare ruimte vergroot worden. In 2013 is gewerkt aan een ontwerp van een modeluniform, dat is ontworpen door de VNG. Vandaar is de afgelopen jaren terughoudend omgegaan met het aanschaffen en vervangen van dienstkleding. Nu duidelijk is hoe het uniform er uit moet zien kan worden overgegaan tot aanschaf van nieuwe dienstkleding in Voorstel is om een deel van het overschot in 2013 van TVH hiervoor over te hevelen naar ) Kapitaallasten diverse tractiemiddelen In afwachting van de resultaten van een efficiencyonderzoek naar de inzet tractiemiddelen is een aantal te vervangen voertuigen in de wacht gezet. Daarnaast is er vaak sprake van langdurige aanbestedingstrajecten. Het niet of later doen van deze vervangingsinvesteringen heeft geleid tot een besparing op de kapitaallasten. Dit bedrag is als resultaatsbestemming aangegeven ter toevoeging aan de reserve vervanging tractie middelen.

5 13) Projecten bedrijfsvoering 2014 Door het Algemeen Bestuur van de BOH is op 4 maart 2013 besloten om een aantal binnen de BOH uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de bedrijfsvoering ten laste te brengen van het jaarresultaat 2014 van de bestuursdienst. Gelet op de uitkomst van de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld de incidentele lasten van deze projecten in plaats daarvan te dekken uit laatstgenoemd jaarresultaat. Onzekerheid over de mogelijkheid tot dekking uit de budgetten 2014 dan wel doorberekening achteraf aan beide gemeenten wordt daarmee weggenomen. Het betreft de volgende projecten: - Digitalisering bouw- en milieuvergunningen: Modernisering GBA: Inventarisatie / opschonen deel archief: Conversie meta-data naar Mais-Flexis: Totale kosten: Voorstel verdeling resultaat over de gemeenten Na de resultaatbestemmingen ad is het resultaat positief. Deze gelden kunnen, conform afspraak terug naar de gemeenten Ommen en Hardenberg vloeien. Voorgesteld wordt te storten in een nog te vormen algemene reserve in de BOH. Hiervan is bestemd voor de geldelijke gevolgen van de evaluatie topstructuur, het financieel verdeelmodel en de eindevaluatie van de ambtelijke fusie. De resterende kan gezien worden als een buffer voor het opvangen van onverwachte nadelen in de BOH. Het restantbedrag ad wordt conform de verdeelsleutel van 25/75% verdeeld: Gemeente Ommen: Gemeente Hardenberg: Zienswijzen gemeenteraden Ommen en Hardenberg Door de gemeenteraden Ommen en Hardenberg zijn geen zienswijzen op de jaarstukken 2013 van de BOH ingediend. Advies Wij stellen u voor: - de jaarrekening BOH 2013 vast te stellen; - In te stemmen met de resultaatbestemming 2013 ad ; - In te stemmen met het vormen van een algemene reserve en hier in te storten; - In te stemmen met het vormen van een reserve evaluatie (uitwerking evaluatie topstructuur, evaluatie financieel verdeelmodel en eindevaluatie BOH) en hier in te storten; - In te stemmen met de verdeling van het resultaat over Ommen ( ) en Hardenberg ( ); - De 4e wijziging van de begroting BOH 2014 vast te stellen, waarin het bovenstaande is verwerkt; - Dit besluit en de jaarstukken 2013 BOH toe te zenden aan de gedeputeerde staten van Overijssel, de beide gemeenteraden en de beide colleges. Het Dagelijks Bestuur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, De secretaris, De voorzitter,

6 Besluit Het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ommen-Hardenberg, gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 18 juni 2014; gehoord de beraadslaging in de gemeenteraden; Besluit: - De jaarrekening BOH 2013 vast te stellen; - In te stemmen met de resultaatbestemming 2013 ad ; - In te stemmen met het vormen van een algemene reserve en hier in te storten; - In te stemmen met het vormen van een reserve evaluatie (uitwerking evaluatie topstructuur, evaluatie financieel verdeelmodel en eindevaluatie BOH) en hier in te storten; - In te stemmen met de verdeling van het resultaat over Ommen ( ) en Hardenberg ( ); - De 4e wijziging van de begroting BOH 2014 vast te stellen, waarin het bovenstaande is verwerkt; - Dit besluit en de jaarstukken 2013 BOH toe te zenden aan de gedeputeerde staten van Overijssel, de beide gemeenteraden en de beide colleges. Besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 24 juni Het Algemeen Bestuur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, De secretaris, De voorzitter, Mw. L. Dennenberg P.H. Snijders

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie