Parafering besluit PFO Hae I Gewijzigd akkoord - DMT I - - D&H I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord - DMT 18-03-2015 I - - D&H 31-03-2015 I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J."

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NOTITIE BEVEILIGING (ICT-FYSIEK) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 maart 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming BDV/MBDV BDV/IA Bijlagen 0 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Hae I Gewijzigd akkoord - DMT I - - D&H I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I. Kennis te nemen van de activiteiten van Delfland op het gebied van informatiebeveiliging / ICT-maatregelen en fysieke beveiliging. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

2

3 Notitie beveiliging ( ICT-Fysiek) 1. Probleemstelling - context Het thema Beveiliging heeft volop de aandacht. Ging het in voorgaande jaren vooral over de fysieke beveiliging (inbraak, brand, schade) van mensen en middelen, de laatste tijd is ook de beveiliging van de informatie een belangrijk onderwerp. Bij Delfland ziet men in dat deze aspecten van beveiliging niet op zichzelf staan, maar in elkaar verweven zijn. Daarom wordt Beveiliging in toenemende mate in samenhang bekeken en nu ook gerapporteerd. 2. Beoogd effect Grip en overzicht op het thema Beveiliging (in samenhang over alle aspecten). 3. Kernboodschap Op alle vlakken van beveiliging, zowel de informatiebeveiliging / ICT maatregelen als de fysieke beveiliging, is Delfland actief om deze op orde te krijgen cq. te houden. De activiteiten worden vanuit team FAZ, I&A en de CIO gecoördineerd. Het is belangrijk om te realiseren dat 100% veiligheid niet bestaat, maar met de grote set aan maatregelen wordt de kans op incidenten zo klein mogelijk gemaakt en worden de gevolgen van eventuele incidenten bovendien tot een minimum beperkt. 4. Historie - eerdere besluitvorming N.v.t. 5. Regelgeving en Beleid De Waterschappen zijn als overheid continu betrokken bij zowel fysieke beveiliging als de beveiliging van de gegevens, informatie als de bijbehorende informatiesystemen. Voor de informatiebeveiliging wordt de BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) gebruikt als leidraad. Hiertoe is binnen team I&A een coördinator Informatiebeveiliging aangewezen. Voor de fysieke beveiliging wordt de BIWA ook gebruikt als leidraad. Binnen team FAZ is de senior medewerker Bedrijfsmiddelen hiervoor aangewezen. 6. Financiën 7. Duurzaamheid

4 8. Organisatorische en personele consequenties De activiteiten op het gebied van beveiliging worden uitgevoerd en gecoördineerd binnen de bestaande organisatie. 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen De activiteiten in het kader van de beveiliging zijn op zichzelf risicobeheersende maatregelen. Zie hiervoor paragraaf 14, Toelichting. 11. Communicatie (in- en extern) 12. Bekendmaking en vervolgprocedure De voortgang op het gebied van beveiliging wordt aan het PFO gerapporteerd. 13. Bevoegd orgaan 14. Toelichting Informatiebeveiliging is en blijft een belangrijk onderwerp voor Delfland. In de afgelopen jaren zijn er al een flink aantal maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging geïmplementeerd. Hierbij gaat het niet alleen om technische / IT maatregelen informatiebeveiliging is een bedrijfsbreed thema. BIWA Techniek / Architectuur Voorkomen / detectie Bewustwording / Fysieke beveiliging / Procedures Draaiboeken / Procedures Reactie / Robuustheid Trainingen Op elk van deze vlakken is Delfland actief om de beveiliging op orde te krijgen cq. te houden. 2

5 BIWA De BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) is het beleid waaraan de informatiebeveiliging van Delfland wordt getoetst. Als zodanig wordt het door Delfland gebruikt: het is de leidraad aan de hand waarvan de activiteiten worden ontplooid en bestuurlijk worden terug gemeld. De BIWA bevat een groot aantal richtlijnen, dus de implementatie van maatregelen dient gecoördineerd plaats te vinden hiervoor heeft Delfland een functionaris aangewezen. Techniek / Architectuur Op het gebied van de techniek en het ontwerp van de informatievoorziening van Delfland (de architectuur ) kan de status van de beveiliging het best via een aantal voorbeelden worden toegelicht: - Het netwerk van Delfland is goed beveiligd tegen aanvallen van buitenaf - zo is de afgelopen jaren gebleken bij het uitvoeren van de jaarlijkse security scan - Kritieke ICT infrastructuur is dubbel uitgevoerd (verbindingen, data, applicaties) - Er is een uitwijkvoorziening geregeld - De SCADA systemen en de beheerobjecten zijn niet rechtstreeks via het internet te benaderen. Men moet altijd eerst aanloggen op het netwerk van Delfland en kan pas daarna inloggen op de SCADA systemen (2-step authentication). Ook leveranciers krijgen alleen via deze weg toegang - Telewerkfaciliteit middels SMS authenticatie beveiligd - Het Wifi netwerk is gescheiden in een Delfland netwerk en een Wifi-gasten netwerk. Via Wifi-gasten komen gebruikers alleen op het internet terecht waarna ze via webmail of telewerk faciliteiten bij Delfland terecht kunnen komen - Follow-me printing is ingevoerd hierdoor wordt voorkomen dat geprinte documenten op de printer blijven liggen In 2015 staan de volgende activiteiten gepland: - Mobile Device Management. Hiermee wordt het beheren van smartphones, tablets en laptop nog beter georganiseerd. - De testomgevingen worden geanalyseerd op gebruik en aanwezige gebruikersnamen - In het kader van de BIWA zullen de volgende technische maatregelen worden doorgevoerd: o De schermbeveiliging instellingen worden afgestemd op de norm van de BIWA o Time-out settings van applicaties worden geanalyseerd en daar waar nodig aangepast aan de BIWA norm o Procedures rondom Identificatie van netwerkapparatuur wordt opgesteld - Er worden procedures opgesteld over hoe om te gaan met log-gegevens en het monitoren van log-gegevens hiermee wordt het mogelijk om patronen en trends vast te stellen - Het overzicht van de door Delfland gebruikte certificaten wordt geactualiseerd en de procedure hoe om te gaan met gecompromitteerde certificaten wordt geactualiseerd. - Een onderzoek wordt gestart naar het implementeren van een Intrusion Detection Systeem - Huidige systemen worden geanalyseerd op functiescheiding en toegekende rechten - Het gebruik van testdata door medewerkers van Delfland en externe partijen wordt geanalyseerd - Bij het doorvoeren van wijzigingen in applicaties wordt voorkomen dat leverancier ongeplande, ongeoorloofde wijzigen doorvoeren. Alle wijzigingen worden getoetst binnen het I&A besturingsmodel 3

6 - Delfland is met een aantal partners begonnen aan een innovatief onderzoek naar veilige gegevensuitwisseling tussen sensoren in het veld en de inwinsystemen over publieke netwerken (onder de naam Weightless Water ) Bewustwording / Fysieke beveiliging / Procedures Draaiboeken / Procedures Als de bewustwording en de fysieke beveiliging wordt beschouwd, dan is de status van de beveiliging als volgt samen te vatten: - Er is een integriteitsbeleid, diverse protocollen en uitgebreide informatiepagina s op intranet en deze zijn gecommuniceerd naar medewerkers. - Er zijn diverse maatregelen getroffen voor de fysieke beveiliging van server ruimtes en klimaat controle en noodstroomvoorziening zijn geïmplementeerd - Het I&A wijzigingsproces loopt goed, en diverse andere I&A processen zijn beschreven en geïmplementeerd. - BIV-codering voor applicaties is opgesteld - Informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel geworden in het nieuwe I&A besturingsmodel (I-loket, architectuur) - De rol van Informatiebeveiligingscoördinator is belegd - Bewustwording van management groeit - Alle kantoorpanden en Zuiveringen zijn uitgerust met toegangscontrolesysteem (kaartlezers, camera s, intercom, slagbomen en hekwerken) - Er zijn workflows voor uitgifte, wijziging en inname toegangspassen - Er is beleid ten aanzien van de ingerichte autorisaties (beveiligingsschillen)van het toegangscontrole systeem. - Alle kantoorpanden en Zuiveringen zijn aangesloten op de PAC (Particuliere Alarm Centrale) waarbij alle brand, inbraak en storingsmeldingen binnen komen. - Het hoofdkantoor beschikt over een brandmeldinstallatie en een inbraakinstallatie - Alle overige kantoorpanden en Zuiveringen beschikken over een, ontruimingsinstallatie en een inbraakinstallatie - Er zijn contracten ten aanzien van onderhoud beveiligings- en toegangscontrole installaties, blusmiddelen en brandmeldinstallaties - Alle kantoorpanden zijn uitgerust met brandhaspels en overige blusmiddelen - Alle kantoorpanden (op kantoor Kijkduin en Kulkweg 100 na) worden geopend en gesloten door bewakingsdienst. - Alle kantoorpanden (op kantoor Kijkduin en Kulkweg 100 na) zijn uitgerust met een receptie - Er is een bezoekersprocedure waarbij bezoeker opgehaald moet worden - Er is een procedure handboek bij alle recepties ten aanzien van de uitgifte van bezoekers- en leverancierspassen, diverse storingen en calamiteiten - Team FAZ heeft een wachtdienst zodat er op storingen/calamiteiten na kantoortijd conform procedure wordt geacteerd - Bij falen Nutsvoorzieningen wordt automatisch geschakeld op UPS en noodstroomaggregaat in alle kantoorpanden en Zuiveringen In 2015 worden op dit gebied de volgende activiteiten ontplooid: - De ibewustzijn campagne loopt ook dit jaar door waarmee de bewustwording van heel Delfland op het gebied van informatiebeveiliging wordt vergroot - Aansluiten op Nationaal Respons Netwerk - Op basis van diverse nulmetingen (kantoorautomatisering, procesautomatisering, fysieke beveiliging en een aantal BIWA onderwerpen) zullen maatregelenplannen worden opgesteld en na risico analyse, worden uitgevoerd - De procedures rondom back-up en recovery worden geactualiseerd - De procedures rondom wachtwoorden en het gebruik van wachtwoorden worden onderzocht en daar waar nodig aangescherpt - De procedures fysieke beveiliging en recepties worden geactualiseerd - In het PVE Gemeenlandshuis Delft worden de beveiligingsschillen herzien 4

7 Trainingen Trainingen op het gebied van beveiliging zijn bij Delfland gecentreerd rondom het calamiteitenbestrijdingsplan. Dit plan wordt momenteel uitgebreid met een aantal I&A thema s. Dit jaar zullen aan de hand van dit bestrijdingsplan een aantal oefeningen worden georganiseerd. Thema s in dit plan zijn duidelijk gericht op de robuustheid: virusuitbraak, uitvallen internet, uitvallen netwerk en uitvallen telefonie. 15. Bijlagen 5

8 Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : Beleidsveld : Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum collegevergadering), kenmerk (BIS-zaaknummer D&H besluit); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) (commissie noemen); overwegende dat: - (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: - artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); - artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); - alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren). Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Uitval van elektriciteit en/of ICT opgesteld door: Jos Berkesteijn, Ben Giltjes, Aart Klip, Vincent van Meerten, Peter Struyk en Jessica Zoethout

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius DigiD voor Burgers, Digipoort, Haagse Ring en PKIoverheid Datum 30 maart 2010 Status Definitief Definitief Verantwoording en TPM 2009 30 maart 2010 Colofon

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Leeswijzer. Doel. Doelgroep

Leeswijzer. Doel. Doelgroep ICS/SCADA Een operationeel product op basis van de informatiebeveiligingsbaselines voor waterschappen (BIWA), het Rijk (BIR), provincies (IBI) en gemeenten (BIG) Colofon Onderhavig operationeel product,

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Versie : 2.0 Status : defiitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 15-05-2014 BMC Implementatie Bijlage

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag agendapunt H.12 1191235 Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 02-07-2015 1. De afspraken, zoals verwoord

Nadere informatie

4l^cob^l6^u ^u^ti. ifuj2^ (JlécUi^u. 1. Concept raadsbesluit 1. Gemeenschappelijke regelingen

4l^cob^l6^u ^u^ti. ifuj2^ (JlécUi^u. 1. Concept raadsbesluit 1. Gemeenschappelijke regelingen .s "E I T- f cj OJ C3 H» ey 8 T 1 d ij C JK; 03 vertrouwelijk: JA / NEE w / W fl gemeente QQSte 4l^cob^l6^u ^u^ti ifuj2^ (JlécUi^u ThOUt NOTA VOOR DE RAAD

Nadere informatie