Universiteit van Amsterdam. Baseline Informatiebeveiliging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit van Amsterdam. Baseline Informatiebeveiliging"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam Baseline Informatiebeveiliging 2010 Voor akkoord getekend: leidinggevende naam, [functie] klant naam, [functie] d.d. d.d. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 1/26

2 Het lege document Doel van dit document is om het basisstelsel van beveiligingsmaatregelen te beschrijven. Documentbeheer versie datum distributie status wijzigingen op hoofdpunten Concept ter bespreking n.v.t. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 2/26

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over de baseline Inleiding Beveiligingsniveaus Classificatie van informatie Het kiezen van een niveau Informatiebeveiliging algemeen Omgaan met studenten Voor aanvang van een studie of cursus Gedurende de studie Omgaan met medewerkers Voor indiensttreding Gedurende het dienstverband Omgaan met derden Geheimhoudingsclausule in overeenkomsten Verantwoordelijkheden voor bedrijfsmiddelen Contact met special interest groepen Controle op naleving Onafhankelijke interne beoordeling Externe controle Inrichting en ontwikkeling van de informatievoorziening Toevoegen van nieuwe ICT functionaliteit Ontwikkeling en/of verwerving van nieuwe ICT systemen Betrokkenheid beveiligingsspecialist Scheiding van test/ontwikkel- en productieomgevingen Gebruik van productiegegevens in test en ontwikkelomgevingen Veiligheids Acceptatie Test Wijzigingsprocedure Inrichting van serversystemen Inrichting van netwerken Inrichting toegangsbeveiliging van ICT systemen Inrichting authenticatie van gebruikers Inrichting van logging Plaatsing van apparatuur Inrichting van server- en archiefruimten Omgeving van de ruimte Locatie Inrichting Brandbestrijdingsmiddelen Binnenklimaat Energievoorziening Inrichting van werkruimten Inrichting van werkstations Inrichting van mobiele toegang/toegang op afstand Mobiele toegang Mobiele apparatuur Beheer en onderhoud van de informatievoorziening Beheer van wijzigingen in de ICT omgeving Toegangsbeheer voor ICT systemen Toegang op netwerk niveau Toegang op systeemniveau Autorisaties op applicatieniveau Toegangsbeheer server- en archiefruimten Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 3/26

4 4.4 Aanbrengen van veiligheidsupdates Backup van gegevens Controleren van systeemlogs Registratie en afhandeling van beveiligingsincidenten Capaciteitsbeheer Testen van continuïteitsvoorzieningen Beëindiging van de informatievoorziening Beëindiging personele omgang Na afloop van de studie door student Bij beëindiging van het dienstverband met medewerker Bij beëindiging van contract met derden Afdanken van media Gebruik van de informatievoorziening Gebruiksvoorwaarden UvA ICT voorzieningen Werken in server- of archiefruimten Omgaan met gerubriceerde informatie Uitwisseling van informatie Gebruik op afstand (telewerken/mobiel) Melden van incidenten Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 4/26

5 1 Over de baseline 1.1 Inleiding Deze baseline moet beschouwd worden als het algemeen geldend minimumniveau van eisen voor beveiliging binnen de UvA. Hieraan dienen alle informatiesystemen te voldoen, om te beginnen de concerninformatiesystemen. De beschreven maatregelen zijn een combinatie van best-practices, bestaande UvA praktijk en ervaring van de samenstellers. Bij het samenstellen van de inhoud is primair uitgegaan van de laatste versie van de Code voor Informatiebeveiliging (NEN norm), echter de structuur van de Code is omwille van de toegankelijkheid niet aangehouden. Wel is in de baseline elk aandachtsgebied uit de Code beschreven. De structuur die is aangehouden in dit document volgt in grote lijnen de levenscyclus van de informatievoorziening: inrichting, beheer, gebruik en afdanken. De diverse onderwerpen kunnen in de verschillende stadia aan bod komen, echter nergens vindt een herhaling van zetten plaats. D.w.z. alle richtlijnen omtrent het veilig inrichten zijn te vinden onder inrichting, alle richtlijnen t.b.v. beheer zijn te vinden onder beheer enzovoorts. Enkele onderdelen passen niet direct in deze structuur, veelal omdat ze een overkoepelend karakter hebben. Hiervoor is dan ook een hoofdstuk informatiebeveiliging algemeen toegevoegd. Beschreven beveiligingsmaatregelen kunnen verder worden uitgewerkt in specifieke policies, procedures e.d Beveiligingsniveaus Implementatie van het basis beveiligingsniveau (aangehaald als de baseline ) biedt bescherming tegen verlies van vertrouwelijkheid, verlies van integriteit en permanent verlies van gegevens door alledaagse niet-gerichte dreigingen zoals virussen, stroomuitval, hardware fouten, script-kiddie aanvallen en basale fouten van beheerders. Let wel: over beschikbaarheid worden geen expliciete uitspraken gedaan op dit niveau ( best effort ). Soms is meer bescherming nodig dan het basisniveau kan bieden. Bijvoorbeeld tegen gerichte aanvallen een aanvaller wil om een bepaalde reden niet een systeem hacken, maar persé dáat systeem. Of beschikbaarheid is van zo'n groot belang dat best effort niet meer voldoende is. In die gevallen kunnen 1 of meerdere aanvullingen worden geïmplementeerd. De volgende aanvullingen zijn beschikbaar: V-Hoog (aangehaald als de baseline V-Hoog ) Biedt naast de basisbescherming tegen compromittatie van gegevens tevens bescherming tegen toegang tot gegevens door gerichte aanvallen van nietprofessionele aanvallers met een in zekere mate beperkt kennis en middelen niveau en fysieke toegang tot het UvAnet. I-Hoog (aangehaald als de baseline I-Hoog ) Biedt naast de basisbescherming tegen ongeautoriseerde wijziging of vernietiging van gegevens tevens verhoogde bescherming tegen ongeautoriseerde wijziging of vernietiging van gegevens door technisch falen en gericht handelen van personen. Ongeautoriseerde wijziging of vernietiging kan wel optreden, maar is op dit niveau doorgaans tegen redelijke meerkosten te herstellen. B-Hoog ( de baseline B-Hoog ) Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 5/26

6 Biedt naast de basisbescherming tegen uitval en verlies tevens een verhoogde bescherming tegen verlies en uitval als gevolg van technisch falen door middel van toepassing van noodstroom (geschikt om langdurige stroomonderbreking op te vangen) en redundante voedingen/voedingslijnen. Op dit niveau is nog geen sprake van algehele systeem-redundantie of bescherming tegen bewust veroorzaakte uitval. Uitval is dus wel mogelijk, maar de kans is aanzienlijk kleiner t.o.v. het basisniveau door toepassing van noodstroom en enige redundantie op hardware niveau. Dit niveau is tegen redelijke meerkosten te realiseren. V-Zeer Hoog De baseline beschrijft geen maatregelen voor dit niveau, voor dit niveau is altijd sprake van maatwerk. Het biedt naast de bescherming van niveau V-Hoog tevens bescherming tegen toegang tot gegevens door gerichte aanvallen van professionele aanvallers met veel kennis en middelen en fysieke toegang tot het UvAnet. Toegang tot gegevens is op dit niveau zeer lastig. Het realiseren van dit niveau brengt echter doorgaans (zeer) hoge kosten met zich mee en levert vaak aanzienlijk ongemak op voor de eindgebruiker. I-Zeer Hoog. De baseline beschrijft geen maatregelen voor dit niveau, voor dit niveau is altijd sprake van maatwerk. Het biedt naast de bescherming van niveau I-Hoog tevens bescherming tegen wijziging of vernietiging van gegevens door ernstig technisch falende apparatuur of gerichte aanvallen van professionele frauderende handelingen. Het realiseren van dit niveau brengt doorgaans hoge kosten met zich mee. B-Zeer Hoog De baseline beschrijft geen maatregelen voor dit niveau, voor dit niveau is altijd sprake van maatwerk. Het biedt naast de basisbescherming van niveau B-Hoog tegen uitval en verlies tevens een zeer hoge bescherming tegen verlies en uitval (ongeacht de oorzaak, al dan niet moedwillig) door o.a. algehele systeemredundantie en noodstroomvoorzieningen (geschikt om langdurige stroomonderbreking op te vangen) Daarnaast kan gedacht worden aan het afsluiten van hoogwaardige servicecontracten met leveranciers (bv. 7 dagen per week) en het 7 dagen per week monitoren van het systeem. Uitval is bij dit beschermingsniveau zeer zeldzaam. Het realiseren van dit niveau brengt doorgaans hoge kosten met zich mee. De B staat voor Beschikbaarheid, de I staat voor Integriteit en de V staat voor Vertrouwelijkheid. In de baseline wordt voor iedere maatregel een minimale richtlijn beschreven en optioneel aanvullende richtlijnen voor de genoemde aanvullingen. NOOT: in deze versie van de baseline ligt het accent op het basisniveau. In volgende versies worden aanvullende normen en maatregelen per verantwoordelijkheidsgebied uitgewerkt om daardoor op een hoger beveiligingsniveau uit te komen. 1.3 Classificatie van informatie In het beleidsdocument voor informatiebeveiliging zijn de drie beveiligingsaspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid nader toegelicht. Deze spelen een rol bij de classificatie van informatie. De UvA onderscheidt de volgende informatieklassen ten aanzien van gevoeligheid/vertrouwelijkheid van informatie: Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 6/26

7 Openbaar: Kennisneming brengt geen schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten; UvA intern: Kennisneming door enig lid van de UvA gemeenschap brengt geen schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten. Kennisneming door personen buiten de UvA gemeenschap kan mogelijk enig ongemak/lichte schade veroorzaken voor de UvA, haar medewerkers of haar klanten maar is vooral niet nodig. De categorie UvA intern verdient wellicht een toelichting. Een voorbeeld kan zijn een applicatie voor het reserveren van zaaltjes t.b.v. overleg. In beginsel is het niet erg dat een ieder via Internet kennis kan nemen van de diverse reserveringen (wijzigen is wellicht een ander verhaal). Aan de andere kant: wat hebben niet-uva'-medewerkers er mee te maken? En het is een kleine moeite om vrije toegang te beperken tot de UvA gemeenschap en daarmee wordt eventueel misbruik wellicht niet voorkomen, maar wel beter beheersbaar gemaakt; Vertrouwelijk: Kennisneming door niet-gerechtigden kan schade toebrengen aan de belangen van de UvA, haar medewerkers, haar klanten of andere betrokkenen; Zeer vertrouwelijk of geheim: Kennisneming door niet-gerechtigden kan ernstige schade toebrengen aan de belangen van de UvA, haar medewerkers, haar klanten of andere betrokkenen. Ten aanzien van juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie, d.w.z. integriteit, worden de volgende klassen onderscheiden: Niet vitaal: Ongewenste toevoeging, wijziging of vernietiging van gegevens brengt geen merkbare schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten; Vitaal: Ongewenste toevoeging, wijziging of vernietiging van gegevens brengt merkbare schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten, maar is niet onomkeerbaar; Zeer vitaal: Ongewenste toevoeging, wijziging of vernietiging van gegevens kan ernstige of onomkeerbare schade toebrengen aan de belangen van de UvA, haar medewerkers, haar klanten of andere betrokkenen. Ten aanzien van het belang van informatie, hetgeen tot uiting komt in beschikbaarheidseisen, worden de volgende klassen onderscheiden: Niet vitaal: algeheel niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer dan 1 week brengt geen merkbare schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten; Vitaal: algeheel niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer dan 1 week brengt merkbare schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten; Zeer vitaal: algeheel niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer dan 1 etmaal brengt merkbare schade toe aan de belangen van de UvA, haar medewerkers of haar klanten. 1.4 Het kiezen van een niveau Welk beveiligingsniveau geschikt is voor een bepaald informatiesysteem hangt af van de classificatie van de informatie die het systeem verwerkt. Bedoeld wordt informatie in elke verschijningsvorm. Dit is ongeacht het medium (zoals beeldscherm, papier, USB-stick, etc.). Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 7/26

8 De classificatie dient door of namens de eigenaar van het betreffende informatiesysteem of verantwoordelijkheidsgebied (hierna: Eigenaar) te worden bepaald. Onderstaande tabel geeft weer welk beveiligingsniveau bij welke klasse van informatie behoort: Vertrouwelijkheid Openbaar UvA-Intern Vertrouwelijk Zeer vertrouwelijk Integriteit Niet vitaal Vitaal Zeer vitaal Beschikbaarheid Niet vitaal Vitaal Zeer vitaal Basisbescherming Basisbescherming Hoog Zeer Hoog Basisbescherming Hoog Zeer Hoog Basisbescherming Hoog Zeer Hoog Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 8/26

9 2 Informatiebeveiliging algemeen 2.1 Omgaan met studenten Voor aanvang van een studie of cursus Elke student die gebruik zal maken van UvA ICT-faciliteiten, ontvangt daarvoor een UvAnetID en wordt uiterlijk bij aanvang van het gebruik door of namens de verantwoordelijke gemandateerde verzocht akkoord te gaan met het Reglement UvAnet en bijbehorende ICT-gedragsregels Gedurende de studie Op UvA niveau worden onder verantwoordelijkheid van de Manager Informatiebeveiliging ten behoeve van studenten periodiek bewustwordingsactiviteiten op het gebied van informatiebeveiliging georganiseerd. Bij het overtreden van beveiligingsvoorschriften kunnen corrigerende maatregelen genomen worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een standaard procedure conform paragraaf 7.2 (Naleving) uit het informatiebeveiligingsbeleid. 2.2 Omgaan met medewerkers Voor indiensttreding Elke medewerker die werkzaam zal zijn voor de UvA en gebruik zal maken van UvA ICT-faciliteiten ontvangt daarvoor een UvAnetID en wordt uiterlijk bij aanvang van het gebruik door of namens de gemandateerde (veelal de leidinggevende) verzocht akkoord te gaan met het Reglement UvAnet en bijbehorende ICT-gedragsregels. Voor aangestelde of gecontracteerde kandidaten die binnen de UvA als onderdeel van hun werk toegang zullen krijgen tot als Vertrouwelijk of hoger geclassificeerde informatie, zorgt P&O voor tenminste de volgende controles: controleren van tenminste 2 referenties (nabellen); originele diploma's laten zien (geen kopie); origineel paspoort tonen (geen kopie); een VOG (verklaring omtrent gedrag), profiel onderwijs Gedurende het dienstverband Op UvA niveau worden onder verantwoordelijkheid van de manager informatiebeveiliging ten behoeve van het personeel periodiek bewustwordingsactiviteiten op het gebied van informatiebeveiliging georganiseerd. Bij het overtreden van beveiligingsvoorschriften kunnen corrigerende maatregelen genomen worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een standaard procedure conform paragraaf 7.2 uit het informatiebeveiligingsbeleid. 2.3 Omgaan met derden In contracten met derden zijn de noodzakelijke informatiebeveiligingsvoorwaarden opgenomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de in het contract genoemde gemandateerde namens de UvA. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 9/26

10 In deze voorwaarden zijn tenminste opgenomen: De redenen, eisen en voordelen die de toegang door derden noodzakelijk maken; Beschrijving van de diensten die beschikbaar moeten worden gesteld; Respectievelijke aansprakelijkheden van de partijen in de overeenkomst; Toegestane toegangsmethoden en beheer en gebruik van toegangscodes en wachtwoorden; Autorisatieproces voor gebruikerstoegang en privileges van gebruikers; Indien de gebruikersadministratie niet door de UvA plaats vindt: de verplichting tot het bijhouden van een overzicht van personen die bevoegd zijn de ter beschikking gestelde dienst te gebruiken, en wat hun rechten en privileges zijn ten aanzien van een degelijk gebruik; De opmerking dat alle toegang die niet expliciet is toegestaan, verboden is; Een proces om toegangsrechten te herroepen of de verbinding tussen systemen af te breken; Gestelde eisen t.a.v. uitwisseling van informatie (conform paragraaf 5.4). Medewerkers van gecontracteerde derden dienen verwezen te worden naar het Reglement UvAnet en bijbehorende ICT gedragsregels. Van deze medewerkers kan een verklaring verlangd worden ten aanzien van geheimhouding en het voldoen aan het reglement en de gedragsregels. Controle en beoordeling van dienstverlening door (medewerkers van )derden is eveneens een taak van de in het contract genoemde gemandateerde. Hij behoort te waarborgen dat de voorwaarden van de overeenkomsten voor de informatiebeveiliging worden nageleefd en dat informatiebeveiligingsincidenten en problemen goed worden afgehandeld. Hiertoe draagt hij zorg voor een goede relatie tussen de UvA en de dienstverlenende partij en verifieert hij steekproefsgewijs of afspraken worden nagekomen. 2.4 Geheimhoudingsclausule in overeenkomsten In aanstellingen en overeenkomsten waarbij geheimhouding van informatie vereist is worden expliciete eisen opgenomen om vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Deze overeenkomsten moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving op dit gebied. In de eisen worden tenminste vastgelegd: Definitie, eigendom en toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie; Duur van de overeenkomst, verantwoordelijkheden van betrokkenen; Het recht om activiteiten inzake waarborging van vertrouwelijkheid te controleren; Vereiste activiteiten ter waarborging van de vertrouwelijkheid; Rapportage bij overtreding en sanctiebepalingen bij overtreding. 2.5 Verantwoordelijkheden voor bedrijfsmiddelen De verschillende verantwoordelijkheden op dit vlak zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het informatiebeveiligingsbeleid. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 10/26

11 2.6 Contact met special interest groepen De UvA informatiebeveiligingsfunctionarissen nemen deel in het landelijke overleg van informatiebeveiligers in het hoger onderwijs (Surf IBO). CERT-UvA onderhoudt nauwe samenwerkingscontacten met Surfnet-CERT en CERT-teams van andere universiteiten. Daarnaast nemen de UvA informatiebeveiligingsfunctionarissen deel aan professionaliseringsactiviteiten bij organisaties zoals Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), e.d. 2.7 Controle op naleving Onafhankelijke interne beoordeling De onafhankelijke interne beoordeling van de implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgevoerd door de afdeling Concern Control. In overleg tussen Central Security Officer en Hoofd Concern Control worden uit te voeren beoordelingsactiviteiten afgesproken. Jaarlijks neemt de afdeling Concern Control de in dit kader uit te voeren activiteiten in haar audit jaarplan op. Rapportage is gericht aan de Central Security Officer Externe controle De externe controle van belangrijke onderdelen van het beveiligingsstelsel en de maatregelen zal in het kader van de werkzaamheden op het gebied van de jaarrekening jaarlijks plaatsvinden. Rapportage vindt plaats aan het CvB, de Central Security Officer en Directeur IC. Aanvullende externe beoordeling van de algemene kwaliteit van de informatiebeveiliging vindt in opdracht van de Central Security Officer plaats door een onafhankelijke externe partij. Rapportage vindt plaats aan de Central Security Officer. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 11/26

12 3 Inrichting en ontwikkeling van de informatievoorziening 3.1 Toevoegen van nieuwe ICT functionaliteit Bij het opnemen van nieuwe ICT functionaliteit binnen de heersende ICT architectuur dient toestemming te zijn verkregen van zowel de Eigenaar als de Directeur IC. Tevens dient de goedkeuringsprocedure (zie 4.1) te worden gerespecteerd en dienen de diverse testen te zijn afgerond (zie 3.2.4). 3.2 Ontwikkeling en/of verwerving van nieuwe ICT systemen Betrokkenheid beveiligingsspecialist Bij iedere nieuwe ontwikkeling dient vanaf het begin een beveiligingsspecialist betrokken te zijn. Afhankelijk van de aard van het systeem kan dit een Applicatie Specialist IB en/of een Infrastructuur Specialist IB zijn (zie hoofdstuk 2 van het informatiebeveiligingsbeleid). De betrokken beveiligingsspecialist en de projectleider voeren gezamenlijk een veiligheidsintake uit. Tijdens deze intake wordt bepaald welke beveiligingsaspecten van belang zijn en op welke wijze toetsing hiervan dient plaats te vinden. Gedurende het ontwikkelingstraject dienen deze aspecten getoetst te worden aan de hand van de tijdens de intake vastgestelde criteria. Voor systemen waarvoor het beveiligingsniveau Hoog is, geldt dat als onderdeel van het ontwikkelingstraject een onafhankelijke (d.w.z. niet bij de ontwikkeling/verwerving betrokken) informatiebeveiligingsdeskundige het systeem aan een algeheel veiligheidsonderzoek moet onderwerpen. Alle tijdens dit onderzoek ontdekte manco's moeten ofwel worden verholpen of door zowel de Eigenaar als de bij het project betrokken Specialist Informatiebeveiliging als geaccepteerd risico aangemerkt worden. Van de bevindingen alsmede eventueel geaccepteerde risico's wordt rapport opgemaakt. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Eigenaar en aan de Manager Informatiebeveiliging. Het beschikbaar zijn van dit rapport is een criterium voor het slagen van de veiligheids acceptatie test Scheiding van test/ontwikkel- en productieomgevingen Er moeten verschillende, gescheiden omgevingen zijn voor testen/ontwikkeling en productie e.d. Tijdens transporten tussen de omgevingen dienen de vereiste beveiligingsmaatregelen gehandhaafd te blijven (zie ook 4.1 Beheer van wijzigingen in de ICT omgeving) Gebruik van productiegegevens in test en ontwikkelomgevingen Gegevens uit de productieomgevingen mogen niet gebruikt worden in test of ontwikkelomgevingen behoudens met de expliciete toestemming van zowel de Eigenaar als de Manager Informatiebeveiliging. Zij kunnen deze toestemming zowel onvoorwaardelijk als onder voorwaarden (bijvoorbeeld: dé-personificeren) verlenen. Indien deze toestemming in het geheel niet wordt verkregen zal in de test- of ontwikkelomgeving gewerkt moeten worden met speciaal voor dat doel samengestelde gegevensverzamelingen Veiligheids Acceptatie Test Alvorens een nieuw (of aanzienlijk gewijzigd) ICT systeem toe te voegen aan de productie omgeving moet expliciet geverifieerd worden of alle aspecten die bij de start Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 12/26

13 van de ontwikkeling (tijdens de intake, zie 3.2.1) zijn aangemerkt als belangrijk, ook daadwerkelijk getoetst zijn en voldoen aan de gestelde criteria. Van deze check wordt apart rapport opgemaakt en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Eigenaar en de Manager Informatiebeveiliging Wijzigingsprocedure Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de bestaande ICT omgeving is formele goedkeuring nodig. Zie hiervoor Inrichting van serversystemen Serversystemen worden ingericht op basis van een inrichtingsstandaard. Deze standaard wordt vastgesteld (i.c. goedgekeurd) door de Infrastructuur Specialist IB. Aanbevolen wordt om hierbij gebruik te maken van reeds beschikbare en betrouwbare bronnen zoals de baselines van o.a. leveranciers. Ook moet bij de inrichting van serversystemen rekening gehouden worden met het kunnen voldoen aan de vereisten voor het maken van backups van gegevens (zie paragraaf 4.5), het aanbrengen van veiligheidsupdates (zie paragraaf 4.4), logging (zie paragraaf 3.7), authenticatie van gebruikers (zie paragraaf 3.6) en het voeren van capaciteitsbeheer (zie paragraaf 4.8). Ten behoeve van het detecteren van ongewenste wijzigingen dienen alle serversystemen voorzien te zijn van een host-based intrusion detection systeem dat tenminste periodiek de integriteit van alle belangrijke systeembestanden verifieert. Tevens dienen maatregelen genomen te worden om de integriteit van de door deze systemen gebruikte database met checksums te waarborgen 1. Ten behoeve van capaciteitsbeheer dienen alle serversystemen voorzien te zijn van middelen om het CPU en geheugen gebruik centraal te kunnen monitoren. Voor servers welke bedoeld zijn om ingezet te worden op beveiligingsniveau B- Hoog is het noodzakelijk dat deze zijn uitgerust met redundant uitgevoerde voeding en opslag. Houdt tevens rekening met het gestelde in paragraaf 3.5 aangaande het least privilege beginsel. 3.4 Inrichting van netwerken Voor de inrichting van netwerken gelden vanuit het oogpunt van beveiliging de volgende richtlijnen: netwerken moeten worden verdeeld in segmenten met een gelijk functioneel doel en/of gelijk gebruiksrisico 2 ; verkeer tussen de verschillende segmenten is alleen toegestaan indien noodzakelijk en legitiem ( deny by default ); middels technische maatregelen moet zoveel als (technisch) mogelijk worden afgedwongen dat alleen bekende/vertrouwde systemen in een netwerksegment aanwezig zijn 3 ; Een mogelijkheid is om deze database op een ander systeem te bewaren en steeds vlak voor de check deze te laten downloaden. Denk hierbij aan laptops, wel/niet door IC beheerde werkstations, gasten, serversystemen etc. Een laptop net voor bijvoorbeeld bezoekers of de eigen laptop van studenten zou een uitzondering op deze regel kunnen zijn. In voorkomende gevallen zal echter het verkeer van en naar dit segment zeer strikt moeten worden gereguleerd. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 13/26

14 ten behoeve van netwerkbeheer dient voorzien te zijn in middelen om de hoeveelheid en de aard van het netwerkverkeer op en tussen de verschillende segmenten te kunnen monitoren. 3.5 Inrichting toegangsbeveiliging van ICT systemen De zichtbaarheid van een systeem moet zoveel als technisch mogelijk is beperkt worden tot die gebruikers die legitiem toegang hebben tot het systeem. Systemen waarvoor het beveiligingsniveau V-Hoog of I-Hoog geldt, mogen niet benaderbaar zijn over Internet of via draadloze netwerkverbindingen, behoudens via de UvA VPN faciliteit. Gebruikers van ICT systemen dienen altijd geauthenticeerd te zijn alvorens toegang wordt verkregen tot een systeem. Uitzonderingen op bovenstaande vormen publiek toegankelijke websites, die voor een ieder zichtbaar moeten zijn en waarvoor anonieme toegang is toegestaan in voorkomende gevallen dient echter de toegang tot alleen-lezen beperkt te zijn. Verder dient het ICT systeem af te dwingen dat gebruikers en processen die op het systeem draaien alleen die handelingen kunnen uitvoeren waarvoor zij expliciet geautoriseerd zijn (zie ook 4.2 toegangsbeheer voor ICT systemen). Hierbij geldt een denied by default -policy. Dus als niet is komen vast te staan dat een gebruiker de voor een handeling benodigde autorisaties heeft, wordt de handeling niet toegestaan. Dit staat bekend als het least privilege beginsel. Bovenstaande geldt tevens voor operationeel beheerders van systemen voor zover het taken zijn die routinematig en met regelmaat moeten worden uitgevoerd zal bij de inrichting van een systeem een overzicht van deze taken en de benodigde rechten worden opgesteld. Operationeel beheerders krijgen vervolgens die rechten toegewezen die nodig zijn voor het uitvoeren van de gespecificeerde taken. 3.6 Inrichting authenticatie van gebruikers Authenticatie van gebruikers (daaronder ook te verstaan beheerders) vindt plaats middels een persoonsgebonden gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor systemen waarvoor het beveiligingsniveau Hoog geldt en voor toegang op systeemniveau (zie 4.2.2) zijn aanvullende factoren vereist (bijvoorbeeld 2-factor authenticatie). Alle systemen maken gebruik van UvAnetID en, indien vereist, 2-factor authenticatie. In alle gevallen gelden de volgende regels voor wachtwoorden: Het wachtwoord heeft minimaal 8 karakters; Het wachtwoord bestaat uit tenminste 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken; Het wachtwoord is: o geen bestaand woord; o niet gelijk aan, of afgeleid van het UvAnetID van de gebruiker; o niet gelijk aan, of afgeleid van de achternaam of voornaam van de gebruiker. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 14/26

15 Het wachtwoord heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Wachtwoorden worden alleen in versleutelde vorm opgeslagen en alleen versleuteld getransporteerd over het netwerk. Hierbij dient een cryptografisch sterk hashing algoritme gebruikt te worden 4. De wachtwoord eisen worden afgedwongen door het authenticatiesysteem. Aan gebruikers wordt tijdig gemeld dat het wachtwoord verloopt. Per account zijn slechts 5 achtereenvolgende foutieve inlogpogingen toegestaan per termijn van minimaal 15 minuten. Indien dit aantal wordt overschreden, wordt het account voor minimaal 15 minuten geblokkeerd. Bij het aanmaken van een nieuw wachtwoord of bij verlies van een wachtwoord, wordt een wachtwoord voor eenmalige toegang gegenereerd, met als doel dat de gebruiker z.s.m. na ontvangst een nieuw persoonlijk wachtwoord kan instellen. 3.7 Inrichting van logging Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te worden vastgelegd in audit logbestanden. Deze informatie kan gebruikt worden voor audit doeleinden en voor het verhelpen van incidenten. Deze logbestanden behoren gedurende tenminste 3 maanden te worden bewaard, ten behoeve van toekomstig onderzoek en toegangscontrole. De Eigenaar kan verzoeken om logbestanden voor een bepaald systeem langer te bewaren. Voor alle systemen moeten tenminste de navolgende gebeurtenissen worden geregistreerd: mislukte aanlog pogingen zowel op systeemniveau als op toepassingsniveau (indien de toepassing inloggen vereist); alle vormen van directe toegang op systeemniveau; reboots van het systeem en het stoppen en starten van toepassingen; afwijkingen als gedetecteerd door file-integriteits checks alsmede het feit of de check heeft plaatsgevonden. Voor systemen welke het beveiligingsniveau Hoog vereisen dienen tevens alle gebeurtenissen of combinatie van gebeurtenissen welke kunnen duiden op fraude te worden geregistreerd. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van dergelijke gebeurtenissen tijdens het ontwikkelproces (zie 3.4). In de audit logbestanden behoren de volgende gegevens te worden vastgelegd: gebruikers-id's; data, tijdstippen en details van de geregistreerde gebeurtenissen; waar mogelijk de identiteit van de computerterminal of de locatie. Tijdstippen in logbestanden moeten worden vastgelegd in UTC. Alle informatiesystemen dienen hun beveiligingsgerelateerde log informatie naar een centraal beheerd log systeem te versturen. De technisch beheerder van dit log systeem heeft geen systeembeheer-toegang tot andere systemen behalve het centrale log systeem (functiescheiding). 4 De door Windows gebruikte algoritmen (lmhash, nthash) voldoen niet. LM-Hash dient in geheel niet meer toegepast te worden Begin 2007 komt hiervoor bij nieuwe ontwikkeling alleen SHA-256/384/512 in aanmerking. Voor bestaande systemen zijn MD5 en SHA-1 ook nog acceptabel, echter voor 2010 zou het gebruik bij voorkeur zijn uitgefaseerd. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R. Boontje, B. Visser, J. van Dongen 15/26

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Privacy compliance kader MBO

Privacy compliance kader MBO Privacy compliance kader MBO IBPDOC2B Verantwoording Bron: Raamwerk van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming Versie 1.0 December 2014 Met dank aan: Jan Bartling

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie