Baseline(Informatiebeveiliging(HO((BIHO)( (

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baseline(Informatiebeveiliging(HO((BIHO)( ("

Transcriptie

1 Baseline(Informatiebeveiliging(HO((BIHO)( ( Auteur(s): SCIPR(SURFibo) Versie: 1.0 Datum: 1mei2015 Moreelsepark EPUtrecht Postbus DAUtrecht 088< INGBankNL54INGB KvKUtrecht BTWNL B01

2 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Inhoudsopgave( 1 Inleiding(...(5 2 Context(...(6 3 Toepassen(BIHO(binnen(de(instelling(...(8 BIJLAGE(I:(Tabel(relevante(documenten(...(10 BIJLAGE(II:(Overzicht(geraadpleegde(externe(bronnen(...(12 4 BIJLAGE(III:(maatregelen(set(Baseline(Informatiebeveiliging(HO(...(14 SURFCommunityvoorInformatiebeveiligingenPRivacy,voorheenSURFibo)is eencommunityofpracticemetalsdoelenhetactiefstimulerenvanenrichting gevenaaninformatiebeveiligingenprivacybinnenhethogeronderwijs (universiteiten,hogescholen,onderzoeksinstellingenenuniversitairmedische centra).ditdoetscipronderanderedoorhetleverenvanpraktischbruikbare adviezen,beleidenleidraden. DitdocumentisvlakvoordenaamswijzigingvanSURFibonaarSCIPR geschreven.waarindetekstsurfibowordtgenoemd,moersciprgelezen worden. MeerinformatieoverSURFibostaatopwww.surf.nlonderhetthema Beveiliging enprivacy. DezepublicatieisgelicenseerdondereenCreativeCommonsNaamsvermelding3.0Unportedlicentie Meerinformatieoverdezelicentievindtuophttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl

3 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Versiebeheer:( Maart2015 EersteversieBaselineinformatiebeveiligingHO 3/62

4 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 4

5 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 1( Inleiding( HetdoorSURFiboontwikkeldemodelinformatiebeveiligingsbeleidsteltdathetHogerOnderwijsmet betrekkingtotinformatiebeveiligingderelevantemaatregelenconformiso<27002zaltreffen.de NederlandseoverheidhanteertdezeISO<standaardookalsnorm.Depraktijkwijstuitdathetinvoeren vandezeiso<standaardnieteenvoudigis,metalsbelangrijkeoorzaakzijngroteabstractheid waardoorerveeldiscussiekanzijnoverdevertalinginconcretemaatregelen. Deoverheidheefthet ICT<deel vanhaartactischevariantvandeiso<27002,debaseline InformatiebeveiligingRijksoverheid<TactischNormenKader(BIR<TNK),doorvertaaldnaaroperationele maatregelenenopgenomenindebir<oh(operationelehandreiking).ookinhethogeronderwijsis behoefteaanmeerconcretebeveiligingsmaatregelen.inditdocumentwordtdebirverdertoegelicht, waaromdezeookvoorhethogeronderwijsgeschiktisenhoedezebaselineinformatiebeveiliging HO(BIHO)toegepastkanworden. DitdocumentisbedoeldvoordegebruikersvandemaatregeleninhetHogerOnderwijs:de functionarisseninformatiebeveiligingzoalssecurityofficers,projectleidersvanict<projecten,ict< architectenenictbeheerders. 5

6 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 6 2( Context( DenormenenmaatregelenindeBIRzijngebaseerdopeenvertrouwelijkheidsniveaudathoortbij gegevensmetdeclassificatie DepartementaalVertrouwelijk,vergelijkbaarmet VoorInternGebruik enhetniveauwbprisicoklasseii:verhoogdrisico.dittypegegevenskomtookveelvuldigvoorinhet HogerOnderwijs.SURFiboheeftvastgestelddathetrisicoprofielvoorhetHogerOnderwijsen Onderzoekzoalsweergegeveninhet CyberdreigingsbeeldSectorHogerOnderwijsen WetenschappelijkOnderzoek (2105)veelovereenkomstvertoontmethetrisicoprofielvan Rijksoverheid.Vanwegedegroteovereenkomsteninvertrouwelijkheidsniveauenrisicoprofielstelt SURFibodatdeBIR(inclusiefdeRijks<specifiekemaatregelen)alsbasiskandienenvooreen baselineinformatiebeveiligingvoorinstellingeninhethogeronderwijs(biho). HoepastdezeBIHOinhetSURFiboFrameworkInformatiebeveiliging,waarvaneengedeeltein onderstaaandeuitsnedeisweergegeven?relevantinhetkadervandebir<ohbinnenhetframework zijndevolgendedocumenten: Product Inhoud Dd HORA Eensetarchitectuurmodellenen principesvoorhethoger onderwijs,geïnspireerdopde NORA. BevatIB<principesen classificaties. 07< 2014 Starterkit informatiebeveiliging Eenuitgewerkteprocesgerichte aanpak(infasen)om informatiebeveiligingopgangte brengenenhouden. 12< 2010 ModelbeleidIB Template informatiebeveiligingsbeleid. 05< 2015 NormenkaderHO/ SURFaudit 85normenuitISO27002<2013 voorhethogeronderwijs,als basisvoordesurfauditdoor SURFstuurgroep Informatiebeveiligingenprivacy geaccordeerd. Baseline InformatiebeveiligingHO (BIHO) Operationelesetmaatregelen voorhethoopbasisvanbir< TNKenBIR<OH Nu

7 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Juridischnormenkader CloudServices Toetsmodelwaaraandediensten vaneenleverancier(van cloudservices)getoetstwordt. 11< 2013 Technische handreikingen Defactostandaardszoals OWASP. Diver s BijhetopstellenvandesetoperationelemaatregelenvoorhetHogerOnderwijsopbasisvandeBIR isgeconstateerddathetonderscheidtussendetactischenormenuitdebir<tnkendeoperationele maatregelenuitdebir<ohnietconsequentwordtgehanteerd. Daaromisbeslotenbijhetsamenstellenvande bestpractice maatregelensetvoorhetho,debiho uitbeidedocumententeputten. DeBIHObestaatuittweedelen,heteerstedeelbevatdenormenuithetnormenkaderHOaangevuld metconcretemaatregelenuitdebireninsommigegevallenisdaar evidence 1 of)umccloud 2 )aan toegevoegd.hettweededeelbevatnormenuitdebir<tnkdienietinhetnormenkaderho voorkomen.hetrijksteltdezenormenverplicht,hetisvoorstelbaardatdebihoenbir<tnknaar elkaarzullengroeien. Hetisnietverplichtomde bestpractice letterlijkovertenemen,maardoordezezovolledigmogelijk tevolgen,komtdeinstellinginlijnmethetnormenkaderho/surfauditnormenkader.hetadviesaan deinstellingenisomdeinvullingvanallemaatregelenconformhetprincipe"pastoeofleguit"vastte leggen. InbijlageIIIisdeBIHOopgenomen,dezeisookinExcelformaattedownloadenvandeSURFibosite. 1 deevidence<lijstuitsurfaudit,opgestelddoorinternal<auditorsho 2 "normdocumentclouddiensten"vandegezamenlijkeuniversitairemedischecentra 7

8 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 3( Toepassen(BIHO(binnen(de(instelling( GeadviseerdwordtomdeICT<maatregelenuitdeBIHOalsvolgttoetepassen: 1. Stelvastdatdeset bestpractice ICT<beveiligingsmaatregelendenormisl 2. Bepaaldegapmetdeset bestpractice ICT<beveiligingsmaatregelen,daarvoorkanhet onderstaandschemawordengebruikt: GAP<analyse Impactanalyse Aanwezig(Is(de( maatregel( geïmplementeerd( ( ja/nee/( gedeeltelijk/( nvt/onbekend Hoe( geïmplementeerd Omschrijving(hoe(en( waar( (instellingsbreed( /onderdeel) geïmplementeerd Eigenaar(van( de(maatregel( naam( /afdeling ( Status Actiehouder( Wie(is( aanspreekbaar/( verantwoordelijk( voor( implementatie(van( de(maatregel Planning( Datum(( gereed Geaccept eerd( risico( =( manage menty( besluit Indekolom Aanwezig kunnendevolgendekeuzesgemaaktworden: Ja:Demaatregelisaanwezig.Vulookdevindplaatsin,wiedemaatregeluitvoert,waarde maatregelisvastgelegdenoverigebijzonderheden. Nee:Erisnietsgevonden. Gedeeltelijk:Demaatregelisgedeeltelijkgeïmplementeerd. Nietvantoepassing:Demaatregelisnietvantoepassing.Vuldaarbijookeenredenin Onbekend:Onduidelijkoferietsisdatvoldoet. Vervolgenskanhetdeel Impactanalyse wordeningevuld,doorvoordenognietgenomen maatregelenofdeonbekendemaatregelenkaneenstatuswordenaangegeven: Geïmplementeerd:Eenmaatregelisvollediggeïmplementeerd. Deelsgeïmplementeerd:Eenmaatregelisdeelsaanwezig. 8

9 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Teimplementeren:Demaatregelgaatgeïmplementeerdwordenbinnenafzienbaretijd. Nietgeïmplementeerd:Demaatregelmoetnoggeïmplementeerdworden. Nietvantoepassing:Demaatregelisnietvantoepassing. Nognietonderzocht:Demaatregelisnognietonderzocht. Overgedragen:Demaatregelisovergedragen(bijvoorbeeldaaneenandere beheerorganisatie). Geaccepteerdrisico:Eenmaatregelwordtnietgenomen,hetrisicodatgelopenwordtdoor hetnietnemenwordtgeaccepteerd. 3. Vervolgenskaneenplanvanaanpakwordenopgesteldwaarinwordtbeschrevenhoede uitkomstenvandegap<analysewordenafgehandeld.ditplanvanaanpakisdaarmeeonderdeelvan depdca<cyclus. 4. Tenslottekaneenpeer<reviewofeenexterneaudituitgevoerdwordenomtecheckenofde juistemaatregelenzijngenomenenof(opbasisvandeevidence<lijst)hetgewenste volwassenheidsniveauisbereikt. 9

10 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 10 BIJLAGE(I:(Tabel(relevante(documenten( Product Inhoud Dd Starterkit informatiebeveiliging Eenuitgewerkteprocesgerichteaanpak(infasen)om informatiebeveiligingopgangtebrengenenhouden. 12<2010 ModelbeleidIB SURFiboTemplateinformatiebeveiligingsbeleid 05<2015 NEN<ISO27001:2013 InternationalespecificatievaneisenwaaraaneenISMS (InformationSecurityManagementSystem)ofwel managementsysteemvoorinformatiebeveiliging)moet voldoen NEN<ISO27002:2013 Eenpraktischesetmaatregelenwaarmee informatiebeveiliginggeïmplementeerdkanworden SURFaudit6<cluster Denormenset(85normen)doorSURFiboopgesteldvoor hethogeronderwijsopgesteldopbasisvaniso<27002: <2015 Juridischnormenkader CloudServices SURFToetsmodelwaaraandedienstenvaneenleverancier vancloudservicesgetoetstkanwordenopsecurity&privacy. 11<2013 BIRTNK HettactischenormenkadervandeBIR.DeTNKisverplicht bijderijksoverheid(pastoeofleguit/complyorexplain). HetiseenverbijzonderingvanNEN<ISO27002.Het beoogdeniveauvandebaselineis departementaal vertrouwelijkenwbprisicoklasseii 12<2<2012 QuickScanBIR HetuitvoerenvandeQuickScanBIRgeeftaanofdeBIR maatregelenvoldoendezijnvoorbeveiligingvanspecifieke processenmetondersteunendeinformatiesystemen. 21<01< 2014 Technischebaselines BaselineszoalsdeApplicationSecurityVerification StandaardvanOWASP,detechnicalbaselinesvanENISA, destandaardendiedoorhetnistzijnvoorgesteldenhet raamwerkbeveiligingvanwebapplicatiesdoorhetncsc. (Defactostandaards) HORA Eensetarchitectuurmodellenen principesvoorhethoger onderwijs,geïnspireerdopdenora. 07<2014

11 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Bevatbeperkt(enkeleprincipes)rondIB. IBA SURFiboInformatieBeveiligingsArchitectuur 11<

12 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) BIJLAGE(II:(Overzicht(geraadpleegde(externe(bronnen( BIRYOH(www.earonline.nl/images/.../BIR_Operationele_Handreiking_v1_0.pdf) ENISA(http://www.enisa.europa.eu/)( Relevantemaatregelenin: guideline<on<minimum<security<measures/technical<guideline<on<minimum<security<measures reporting/technical%20guidelines%20on%20incident%20reporting/technical<guideline<on<incident< reporting for<network<and<information<security<in<education sizes<and<parameters<report cryptographic<measures<securing<personal<data NIST((http://www.nist.gov/information<technology<portal.cfm)( InteressantisdeconfiguratiehandleidingdievoorveelgebruikteITcomponentenbeschikbaaris: https://web.nvd.nist.gov/view/ncp/repository?startindex=0 metbijvoorbeeldvoorfirefox(viaeenzusterorganisatiecenterforinternetsecurity): https://benchmarks.cisecurity.org/tools2/cis_mozilla_firefox_24_esr_benchmark_v1.0.0.pdf OWASP((http://www.owasp.org/)( OWASPlevertvooraldeApplicationSecurityVerificationStandaard (https://www.owasp.org/images/5/58/owasp_asvs_version_2.pdf)endriehow<to's: Howtodevelopsecureapplications:https://github.com/OWASP/DevGuidemetmeestconcreet https://github.com/owasp/devguide/tree/master/03<build,ideaalvoorontwikkelaars,dehowtotest applicationsecurity(eenuitgebreide,praktischegidshoetetesten)endehowtocodereview. NCSC((www.ncsc.nl) Interessantzijndealerts(bekendekwetsbaarhedenmetoplossing)enhetraamwerkbeveiliging webapplicaties: https://www.ncsc.nl/dienstverlening/response<op<dreigingen<en< incidenten/beveiligingsadviezen 12

13 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise<advies/kennisdeling/whitepapers/raamwerk< beveiliging<webapplicaties.html SANS((www.sans.org) 13

14 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) 4" BIJLAGE"III:"maatregelen"set"Baseline"Informatiebeveiliging"HO" Legenda: Bronnen:" BIR BaselineInformatiebeveiligingRijksdienst BIR>TNK BIR>TactischNormenkader BIR>OH BIR>OperationeleHandreiking Evidence Elementuitdeevidence>lijstopgestelddoorinternal>auditorsHO ISO ElementuitISO27002:2013 UMCcloud Elementuit"normdocumentclouddiensten"vandegezamenlijkeUniversitaireMediceCentra NORA NederlandseOverheidReferentieArchitectuur (O) Maatregeluit<bron>isaangepastvoordeOnderwijssector " " 14

15 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) " Afkortingen"en"Begrippen"" RA(S)CImatrix matrixmetrollenineenproces:responsible,accountable,(tooffersupport,)tobeconsulted,tobeinformed BIA BusinessImpactAnalyses PIA PrivacyImpactAssessment OTAP Ontwikkeling,Test,AcceptatieenProductie BYOD BringYourOwnDevice DMZ DeMilitarizedZone NAT NetworkAddressTranslation:eentechnologiewaarbijeenprive>adresrangewordtverbondenmetinternetviaeenroutermet1openbaar netwerkadres DNS DomeinNameSystem spoofing Zichvoordoenalsiemand/ietsanders(andermansnaam,IP>adresetc.) zero>footprint Applicatieskunnenwordengebruiktzondersoftwareinstallatieopdeclientenzonderachterlatingvanapplicatiedataopdeclient reverseproxy Eenproxyserverdienamenseenclientdataophaaltbijmeerderservers,doorgaansineeninternnetwerk. hardened Eenverhoogdbeveiligingsniveaudoorbeperkingvanhetaantalkwetsbareconfiguratieonderdelen multifunctionalsapparatenmetmeerderefunctioneledoelen,meestalprinten,kopiërenenscannen/faxen 15

16 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Hoofdstuk"1:"Beleid"en"organisatie" Nr." SURFF audit" ISOF 27002:2 013" Norm" Maatregel" Bron" Beleidsregels"voor"informatiebeveiliging:"" Tenbehoevevaninformatiebeveiligingiseenreeksbeleidsregels gedefinieerdengoedgekeurddoorhetbestuur." Hetbestuurvandeinstellingsteltbeleidvoorinformatiebeveiliging vast. BIR>TNK Beleidsregels"voor"informatiebeveiliging: Debeleidsregelsvoorinformatiebeveiligingzijngepubliceerden gecommuniceerdaanmedewerkersenrelevanteexternepartijen." Hetdoorhetbestuurvastgesteldeinformatiebeveiligingbeleidwordt gepubliceerdengecommuniceerdaanmedewerkersenrelevante externepartijen(bijv.innieuwsbrieven,opinternewebsitesenin jaargesprekkenmetmedewerkers) Evidence 16

17 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Beoordeling"van"het"informatiebeveiligingsbeleid:"" Hetbeleidvoorinformatiebeveiligingwordtmetgeplandetussenpozen ofalszichsignificanteveranderingenvoordoen,beoordeeldomte waarborgendathetvoortdurendpassend,adequaatendoeltreffendis." Deinformatiebeveiligingsfunctionarisbiedtjaarlijkseenverslagover dekwaliteitvaninformatiebeveiligingaanaanbestuurencio. Alsonderdeelvandejaarrekeningcontrolebeoordeeltde huisaccountantjaarlijksdeinformatiebeveiliging. Deinstellinglaatzichtweejaarlijksbeoordelentijdenseenpeer> review BIR>TNK Taken"en"verantwoordelijkheden"informatiebeveiliging:"" Alleverantwoordelijkhedenbijinformatiebeveiligingzijngedefinieerd entoegewezen." (O)Hetlijnmanagementwaarborgtdatde informatiebeveiligingsdoelstellingenwordenvastgesteld,voldoen aandekaderszoalsgesteldinhetbeleidsdocumentenzijn geïntegreerdinderelevanteprocessen. BIR>TNK (O)Functiebeschrijvingen,mandateringsbesluitenen/ofRACI matricesbevattenverantwoordelijkhedenvoorhetopstellen, onderhouden,vaststellenvanentoezichthoudenop informatiebeveiliging. BIR>TNK (O)Eriseendisciplinairprocesvastgelegdvoormedewerkersdie inbreukmakenophetbeveiligings>en/ofprivacybeleid. BIR>TNK Informatiebeveiliging"in"projectbeheer:"" Informatiebeveiligingkomtaandeordeinprojectbeheer,ongeachthet soortproject." Deontwikkel>enprojectmethodiekenvandeorganisatiebeschrijven devereisteaandachtvoorinformatiebeveiliging,bevattemplates metbeveiligingsparagraafengeefteenduidelijkerolvoorde informatiebeveiligingsfunctionaris. EenBIAisverplichtbijprojectenmetgroteimpactofhoge risicoklasseenbetrefthetpersoonsgegevensdaniseenpia verplicht. Evidence Beleid"voor"mobiele"apparatuur: Beleidenondersteunendebeveiligingsmaatregelenzijnvastgesteld omderisico sdiehetgebruikvanmobieleapparatuurmetzich meebrengttebeheren." Perrisicoklasseisvastgesteldof,enwelke,mobieledatadragers wordentoegestaan.toegangtotgegevensbronnenwordttechnisch (onafhankelijkvandelocatie)afgedwongen. BIR>OH 17

18 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Classificatie"van"informatie: Informatieisgeclassificeerdmetbetrekkingtotwettelijkeeisen, waarde,belangengevoeligheidvooronbevoegdebekendmakingof wijziging." (O)Deorganisatieheefteeninformatieclassificatierichtlijn(zoalsde SURFibo"Richtlijnclassificatie")opgesteld. BIR>TNK (O)Deeigenaarvandeinformatiekenteenclassificatievoor beschikbaarheid,integriteit,vertrouwelijkheideneventueleandere kwaliteitscriteriatoe. BIR>TNK Declassificatiewordtjaarlijksenbijgrotewijzigingenuitgevoerddan welherijkt. Evidence Informatie"labelen:" Ominformatietelabeleniseenpassendereeksprocedures ontwikkeldengeïmplementeerdinovereenstemmingmethet informatieclassificatieschemadatisvastgestelddoordeorganisatie." Deorganisatieheeftproceduresvoorhetlabelenvaninformatie vastgesteldengecommuniceerd.tedenkenvaltaanhetlabelen vanmetnamepapierendocumenten,dossiersenbackups. BIR>TNK Beleid"inzake"het"gebruik"van"cryptografische" beheersmaatregelen:"" Terbeschermingvaninformatieiseenbeleidvoorhetgebruikvan cryptografischebeheersmaatregelenontwikkeldengeïmplementeerd" Deorganisatieheeftmiddelsbeleidvastgesteldwelke cryptografischevoorzieningenvoorwelketoepassingeningezet worden. BIR>OH Dedataopharddisksinlaptopsisversleuteld(volgenshetpre>boot harddiskencryptieprincipe). BIR>OH Vertrouwelijkegegevenswordenalleenversleuteldopgeslagenop mobieledatadragers. (Zie https://www.aivd.nl/onderwerpen/infobeveiliging/beveiligingsproduct e/goedgekeurde/) BIR>OH 18

19 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Beleid"inzake"het"gebruik"van"cryptografische"beheersF" maatregelen:"" Terbeschermingvaninformatiezijnertoolsofapplicatiesaanwezig waarmeehetbeleidvoorhetgebruikvancryptografische beheersmaatregelenwordtgeïmplementeerd." (O)Decryptografischebeveiligingsvoorzieningenencomponenten voldoenaanalgemeengangbarebeveiligingscriteria,zoals: >NIST(US)/CSE(Canada)FIPS140>2 (http://en.wikipedia.org/wiki/fips_140)i >hetnationaalbureauvoorverbindingsbeveiliging(aivd/nbv)op https://www.aivd.nl/onderwerpen/infobeveiliging/beveiligingsproduct e/inzetadviezen/ BIR>TNK DaarwaarmogelijkzijnICTproductengebruiktdievolgenseen internationaalgeaccepteerdestandaard/organisatiegeëvalueerd zijn. Waarhetnietmogelijkismetgoedgekeurdeproductentewerken wordtgebruikgemaaktvanrobuustealgoritmenmeteenvoldoende langesleutel.voorverbindings>endataencryptieisditminimaal AESmeteensleutellengtevan256bitsofgelijkwaardig.Voorhash algoritmenisditminimaalsha2ofgelijkwaardig. BIR>OH ZieBIR>OHaanbevelingbij hierboven. BIR>OH Verwijdering"van"bedrijfsmiddelen:"" Apparatuur,informatieensoftwarewordtnietzondertoestemming voorafvandelocatiemeegenomen." DeICTgedragsregelsbevattendeclausuledatapparatuur, informatieenprogrammatuurvandeorganisatiepasna toestemmingvandelocatiekanwordenmeegenomen. BIR>TNK 19

20 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Beleid"en"procedures"voor"informatietransport: Terbeschermingvanhetinformatietransport,datviaallesoorten communicatiefaciliteitenverloopt,zijnformelebeleidsregels, proceduresenbeheersmaatregelenvoortransportvankracht." (O)Bijtransportvanvertrouwelijkeinformatieoveronvertrouwde netwerken,zoalshetinternet,dientaltijdgeschikteencryptiete wordentoegepast. BIR>TNK BIR>OH (O)Erzijnproceduresopgesteldengeïmplementeerdvooropslag vanvertrouwelijkeinformatieopverwijderbaremedia. BIR>TNK (O)Verwijderbaremediametvertrouwelijkeinformatiemogenniet onbeheerdwordenachtergelatenopplaatsendietoegankelijkzijn zondertoegangscontrole BIR>TNK (O)Hetmeenemenvaninstellingsvertrouwelijkeinformatiebuiten gecontroleerdgebiedvindtuitsluitendplaatsindienditvoorde uitoefeningvandefunctienoodzakelijkis. BIR>TNK (O)Fysiekeverzendingvanbijzondereinformatiedientte geschiedenmetgoedgekeurdemiddelen,waardoordeinhoudniet zichtbaar,nietkenbaareninbreukdetecteerbaaris. BIR>TNK (O)Digitaledocumentenwaarderdenrechtenaankunnenontlenen wordenverzondenmetgebruikmakingvaneencertificaat uitgegevendooreenerkenderootca(certificateauthority)encsp (CertificateServiceProvider).. BIR>TNK (O)Eriseen(spam)filtergeactiveerdvoore>mailberichten. BIR>TNK Erwordenstandaardcommunicatieprotocollengebruiktdiegeen afbreukdoenaanhetgewenstebeveiligingsniveau. BIR>OH 20

21 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Overeenkomsten"over"informatietransport: Erzijnovereenkomstenvastgesteldvoorhetbeveiligdtransporteren vanbedrijfsinformatietussendeorganisatieenexternepartijen." Analyse"en"specificatie"van"informatiebeveiligingseisen: Deeisendieverbandhoudenmetinformatiebeveiligingzijn opgenomenindeeisenvoornieuweinformatiesystemenenvoor uitbreidingenvanbestaandeinformatiesystemen" Overeenkomstenbehorenbetrekkingtehebbenophetbeveiligd transporterenvanbedrijfsinformatietussendeorganisatieen externepartijen. Deeisendieverbandhoudenmetinformatiebeveiligingbehorente wordenopgenomenindeeisenvoornieuweinformatiesystemenof vooruitbreidingenvanbestaandeinformatiesystemen. ISO Evidence Opnemen"van"beveiligingsaspecten"in"leveranciersovereenF" komsten:" Allerelevanteinformatiebeveiligingseisenzijnvastgestelden overeengekomenmetelkeleverancierdietoegangheefttotit> infrastructuurelemententenbehoevevandeinformatievande organisatie,ofdezeverwerkt,opslaat,communiceertofbiedt." (O)Voorafgaandaanhetafsluitenvaneencontractvooruitbesteding ofexterneinhuurisbepaaldwelkewaardeengevoeligheidde informatie(bijv.risicoklassevanwbp)heeftwaarmeedederde partijinaanrakingkankomenenofhierbijeventueelaanvullende beveiligingsmaatregelennodigzijn. BIR>TNK Bijovereenkomstenmet(cloud)leverancierswordthetJuridisch normenkadervansurftoegepast. Evidence (O)Indienexternepartijensystemenbeherenwaarin persoonsgegevensverwerktworden,wordteen bewerkerovereenkomst(conformwbpartikel14)afgesloten. BIR>TNK Toeleveringsketen"van"informatieF"en"communicatieF" technologie: Overeenkomstenmetleveranciersbevatteneisendiebetrekking hebbenopdeinformatiebeveiligingsrisico sinverbandmetde toeleveringsketenvandedienstenenproductenophetgebiedvan informatie>encommunicatietechnologie." Alsergebruiktgemaaktwordtvanonderaannemersdangelden daardezelfdebeveiligingseisenvooralsvoordecontractant.de hoofdaannemerisverantwoordelijkvoordeborgingbijde onderaannemervandegemaakteafspraken. (BijtoepassingvanhetJuridischnormenkadervanSURFisaan dezeeisvoldaan.) BIR>TNK 21

22 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Verantwoordelijkheden"en"procedures: Directieverantwoordelijkhedenen>procedureszijnvastgesteldomeen snelle,doeltreffendeenordelijkeresponsop informatiebeveiligingsincidententebewerkstelligen." Directieverantwoordelijkhedenen>proceduresbehorenteworden vastgesteldomeensnelle,doeltreffendeenordelijkeresponsop informatiebeveiligingsincidententebewerkstelligen ISO Beveiligingsincidentenwordenmeteen(volgenseenvooraf opgesteldeprocedure)aande(corporate)informationsecurity Officeren/ofICT>beveiligingsmanagergemeld.Bewijsmateriaal wordthierbijoverhandigd. BIR>OH Rapportage"van"informatiebeveiligingsgebeurtenissen:"" Informatiebeveiligingsgebeurtenissenwordenzosnelmogelijkviade juisteleidinggevendeniveausgerapporteerd." (O)Eriseencontactpersoonaangewezenvoorhetrapporterenvan beveiligingsincidenten.voorintegriteitsschendingenisookeen vertrouwenspersoonaangewezendiemeldingeninontvangst neemt. BIR>TNK Procedureszijnschriftelijkvastgelegdenmaatregelenzijnaanwezig omalledelenen/ofdefunctionaliteitvaneenclouddienst onmiddelijkbuitengebruiktestelleningevalvaneen beveiligingsincident. UMCclou d Beschermen"van"registraties:"" Registratieswordeninovereenstemmingmetwettelijke,regelgevende, contractueleenbedrijfseisenbeschermdtegenverlies,vernietiging, vervalsing,onbevoegdetoegangenonbevoegdevrijgave." a)deinstellingverstrektrichtlijnenvoorhetbewaren,opslaan, behandelenenverwijderenvanregistratieseninformatiei b)deinstellingstelteenbewaarschemaopwaarinregistratiesende periodedatzemoetenwordenbewaard,zijnvastgelegdi c)deinstellinghoudteeninventarisoverzichtbijvanbronnenvan belangrijkeinformatie. BIR>TNK 22

23 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Privacy"en"bescherming"van"persoonsgegevens: Privacyenbeschermingvanpersoonsgegevensworden,voorzover vantoepassing,gewaarborgdinovereenstemmingmetrelevantewet> enregelgeving." a)alleverwerkingenwaarinpersoonsgegevenszijnopgenomen,zijn geïnventariseerdi b)relevantewet>enregelgevingisgeïnventariseerdi c)passendemaatregelenvoorbeveiligingzijnvastgesteldi d)vastgesteldemaatregelenzijngeïmplementeerdi e)maatregelenwordenjaarlijksgecontroleerdopjuiste implementatie. Evidence Scheiding"van"taken:"" Conflicterendetakenenverantwoordelijkhedenzijngescheidenomde kansoponbevoegdofonbedoeldwijzigenofmisbruikvande bedrijfsmiddelenvandeorganisatieteverminderen." 1.Niemandineenorganisatieofprocesmagopuitvoerendniveau rechtenhebbenomeengehelecyclusvanhandelingenineen kritischinformatiesysteemtebeheersen.ditinverbandmethet risicodathijofzijzichzelfofanderenonrechtmatigbevoordeeltofde organisatieschadetoebrengt.ditgeldtvoorzowel informatieverwerkingalsbeheeracties. 2.Eriseenscheidingtussenbeheertakenenoverigegebruikstaken. Beheerswerkzaamhedenwordenalleenuitgevoerdwanneer ingelogdalsbeheerder,normalegebruikstakenalleenwanneer ingelogdalsgebruiker. 3.Vóórdeverwerkingvangegevensdiedeintegriteitvankritieke informatieofkritiekeinformatiesystemenkunnenaantastenworden dezegegevensdooreentweedepersoongeïnspecteerden geaccepteerd.vandeacceptatiewordteenlogbijgehouden. 4.Verantwoordelijkhedenvoorbeheerenwijzigingvangegevensen bijbehorendeinformatiesysteemfunctiesmoeteneenduidig toegewezenzijnaanéénspecifieke(beheerders)rol. BIR>TNK 23

24 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Hoofdstuk"2:"Personeel,"studenten"en"gasten" Nr." SURFF audit" ISOF 27002:2 013" Norm" Maatregel" Bron" Arbeidsvoorwaarden: Decontractueleovereenkomstmetmedewerkersencontractanten vermeldthunverantwoordelijkhedenvoorinformatiebeveiligingendie vandeorganisatie." Dealgemenevoorwaardenvanhet(arbeids)contractvan medewerkersencontractantenbevattendewederzijdse verantwoordelijkhedentenaanzienvanbeveiliging.hetis aantoonbaardatmedewerkersbekendzijnmethun verantwoordelijkhedenophetgebiedvanbeveiliging. BIR>TNK (O)Indieneenmedewerkerofcontractantspeciale verantwoordelijkhedenheeftt.a.v.informatiebeveiligingdanishem datvoorindiensttreding(ofbijfunctiewijziging),bijvoorkeurinde aanstellingsbriefofbijhetafsluitenvanhetcontract,aantoonbaar duidelijkgemaakt. BIR>TNK 24

25 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Bewustzijn,"opleiding"en"training"ten"aanzien"van" "informatiebeveiliging: Allemedewerkersvandeorganisatieen,voorzoverrelevant, contractantenkrijgeneenpassendebewustzijnsopleidingen>training enregelmatigebijscholingvanbeleidsregelsenproceduresvande organisatie,voorzoverrelevantvoorhunfunctie." Erzijngeschikteproceduresingevoerdomhetbewustzijnvande gebruikerstevergrotentenaanzienvanhetgevaarvanvirussenen dergelijke,zoals: >publicatie/verspreidingbeeidsregels >periodiekeawarenessprogramma'szoalsvia nieuwsbrieven/flyersi >installatievanbeveiligingsprogrammatuurdiewaarschuwtbij onvertrouwdecontenti >periodiekebesprekingvanictgedragsregels. ISO Toegangsrechten"intrekken"of"aanpassen: Detoegangsrechtenvanallemedewerkersenexternegebruikersvoor informatieeninformatieverwerkendefaciliteitenwordenbijbeëindiging vanhundienstverband,contractofovereenkomstverwijderd,enbij wijzigingenwordenzeaangepast." ISO Clear"desk F"en" clear"screen Fbeleid: Eriseen'cleardesk'>beleidvoorpapierendocumentenen verwijderbareopslagmediaeneen'clearscreen'beleidvoor informatieverwerkendefaciliteiteningesteld." (O)Schermbeveiligingsprogrammatuur(eenscreensaver)maaktna eenperiodevaninactiviteitvanmaximaal15minutenalleinformatie ophetbeeldschermonleesbaarenontoegankelijk. BIR>TNK (O)Werkstationlockwordtautomatischgeactiveerdbijhet verwijderenvaneentoken(indienaanwezig). BIR>TNK Opmobielewerkplekkenwordthetzero>footprintprincipe toegepast. BIR>OH AdresboekenentelefoongidsenwaarinlocatiesmetgevoeligeIT voorzieningenstaanzijnnietaanweziginvrijtoegankelijke gebieden. Evidence 25

26 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) VertrouwelijkheidsF"of"geheimhoudingsovereenkomst:"" Eisenvoorvertrouwelijkheids>ofgeheimhoudingsovereenkomstendie debehoeftenvandeorganisatiebetreffendehetbeschermenvan informatieweerspiegelen,zijnvastgesteldenwordenregelmatig beoordeeldengedocumenteerd." Deorganisatieheeftactuelevertrouwelijkheids>of geheimhoudingsovereenkomsteningebruik. Evidence Rapportage"van"zwakke"plekken"in"de"informatiebeveiliging: Vanmedewerkersencontractantendiegebruikmakenvande informatiesystemenen>dienstenvandeorganisatiewordtgeëistdatzij deinsystemenofdienstenwaargenomenofvermeendezwakke plekkenindeinformatiebeveiligingregistrerenenrapporteren." a)deictgedragsregelsdragengebruikersopvermeendeof waargenomenzwakkebeveiligingsplekkentemeldeni b)meldpuntenzijngecommuniceerdaanallewerknemers, ingehuurdpersoneelenexternegebruikers. Evidence Screening:"" Verificatievandeachtergrondvanallekandidatenvooreen dienstverbandwordtuitgevoerdinovereenstemmingmetrelevante wet>enregelgevingenethischeoverwegingenenstaatinverhouding totdebedrijfseisen,declassificatievandeinformatiewaartoetoegang wordtverleendendevastgestelderisico s." Bijaanstellingwordendegegevensdiedemedewerkerheeft verstrektoverzijnarbeidsverledenenscholinggeverifieerd. Voorvertrouwensfunctiesoffunctiesdievanwegehunroltoegang totgevoeligeofvertrouwelijkegegevenshebben(zoalsbijv.it> beheerders)kanoverwogeneenrelevanteverklaringomtrent Gedrag(VOG)tevragenofeenviaveiligheidsonderzoekeen VerklaringgeenBezwaar(VGB)teverkrijgen. BIR>TNK 26

27 BaselineInformatiebeveiligingHO(BIHO) Hoofdstuk"3:"Ruimtes"en"apparatuur" Nr." SURFF audit" ISOF 27002:2 013" Norm" Maatregel" Bron" Beleid"voor"mobiele"apparatuur: Erdienenbeveiligingsmaatregelentewordenvastgesteldomde risico sdiehetgebruikvanmobieleapparatuurmetzichmeebrengtte beperken." ISO Verwijderen"van"media:"" Mediawordenovereenkomstigformeleproceduresopeenveiligeen beveiligdemanierverwijderdalszenietlangernodigzijn." (O)Erzijnproceduresvastgesteldeninwerkingvoorverwijderen vanvertrouwelijkedataendevernietigingvanverwijderbaremedia. VerwijderenvandatawordtgedaanmeteenSecureErasevoor apparatenwaarditmogelijkis.inoverigegevallenwordtdedata tweekeeroverschrevenmetvastedata,éénkeermetrandomdata envervolgenswordtgeverifieerdofhetoverschrijvenisgelukt.zie ook9.2.6 BIR>TNK Backupmediawordenpasnavernietigingvandedataerop hergebruiktvooranderesystemen. BIR>OH 27

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Contractmanagement. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Contractmanagement. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Contractmanagement Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK

Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK Versie 1.3 Datum November 2014 A) IB-beleid en plan 1) Gegevens: Zorg ervoor dat een bewerkersovereenkomst wordt afgesloten met nadruk op de volgende

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0 ROSA-katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen Maart 2015, Versie 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Opbouw... 4 1.5

Nadere informatie

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Hardening-beleid voor gemeenten

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Handleiding Risico management

Handleiding Risico management Handleiding Risico management IBPDOC29 Verantwoording Opdrachtgever Kennisnet / sambo-ict Dit document is geschreven voor IT managers, IT security officers, Information officers binnen de MBO sector. Dit

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Preview. Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG)

Preview. Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG) Preview Informatie- Beveiligingsbeleid NEN-ISO/IEC 27002 (CvI / BIG) Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau bv Schoonouwenseweg 10 2821 NX Stolwijk 0182-341350 info@gea-bv.nl Versie: preview Datum: oktober

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD) SIVA Beveiligingseisen. voor (web)applicaties

Grip op Secure Software Development (SSD) SIVA Beveiligingseisen. voor (web)applicaties Grip op Secure Software Development (SSD) voor (web)applicaties Versie: 1.00 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur R. Paans Noordbeek W. Tewarie UWV M. Koers UWV Rapportnummer UWVSSD4-2 Classificatie Publiek

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid. privacy beleid

MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid. privacy beleid ; MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid IBPDOC5 IBPDOC5, versie 1.1 Pagina 2 van 30 Verantwoording Bron: Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie

Nadere informatie

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Back-up en Recovery Gemeente Versienummer

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

SURF Informatiebeveiliging & Privacy. Huidige en toekomstige ontwikkelingen: SURF(net), SURFibo en SURFaudit

SURF Informatiebeveiliging & Privacy. Huidige en toekomstige ontwikkelingen: SURF(net), SURFibo en SURFaudit SURF Informatiebeveiliging & Privacy Huidige en toekomstige ontwikkelingen: SURF(net), SURFibo en SURFaudit Bart van den Heuvel, UM, SURFibo - april 2015 even voorstellen: Bart van den Heuvel - Universiteit

Nadere informatie