VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ 1. Definities. Bijlage: een bijlage van deze Overeenkomst; Dakvlak: het gedeelte of gedeelten van het dak van de Locatie waarop de zonnepanelen die onderdeel zijn van het Zonnesysteem worden geplaatst; Installatiedatum: de datum waarop het Zonnesysteem wordt geplaatst en in bedrijf genomen of, indien dat twee verschillende data zijn, de laatste van die twee; Huurder: zoals bepaald onder A. van de Overeenkomst; Vaste Huurperiode: de periode waarvoor deze Overeenkomst initieel is aangegaan als bepaald onder D. van de Overeenkomst; Huurprijs: de prijs die de Huurder maandelijks aan de Verhuurder verschuldigd is voor het gebruik van het Zonnesysteem zoals bepaald onder D. van de Overeenkomst; Locatie: het gebouw, bijvoorbeeld een woning, ten behoeve waarvan het Zonnesysteem wordt gehuurd zoals bepaald onder C. van de Overeenkomst; Overeenkomst: deze overeenkomst, met de Voorwaarden en de Bijlagen; Partijen: de Verhuurder en de Huurder; Verhuurder: zoals bepaald onder A. van de Overeenkomst; en Voorwaarden: deze voorwaarden behorende bij het product Zon Erbij; en Zonnesysteem: de installatie met aan- en toebehoren die bestemd is voor het opwekken van elektriciteit door middel van zonne-energie, zoals beschreven onder B. van de 2. Het Zonnesysteem en het Dakvlak De Verhuurder huurt aan de Huurder, en de Huurder huurt van de Verhuurder, het Zonnesysteem Vanaf de ondertekening van de Overeenkomst verhuurt de Huurder aan de Verhuurder, en de Verhuurder huurt van de Huurder, het Dakvlak en de daarboven gelegen ruimte Het Zonnesysteem wordt door de Verhuurder geïnstalleerd op het Dakvlak en aangesloten op de elektrische binnen-installatie van de Locatie. De Locatie dient blijvend te beschikken over geschikte binnenhuisinstallatie en een reguliere aansluiting op het elektriciteitsnet. 3. De 3.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden Indien de Huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verhuurder is bevestigd, kan de Huurder de Overeenkomst ontbinden De Verhuurder kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte doen stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals de betaling van een eenmalig bijzonder voorschot Verhuurder heeft tot en met de Installatiedatum het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de eenmalige installatiebijdrage als bedoeld onder D van de Overeenkomst niet tijdig is voldaan. 4. Herroepingsrecht De Huurder kan zonder opgave van reden de Overeenkomst ontbinden in de volgende gevallen: a. gedurende een periode van 14 dagen, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b. tot 7 dagen voorafgaand aan een Installatiedatum of gedurende de periode dat er nog geen Installatiedatum is bepaald, tegen betaling van annuleringskosten ter grootte van 250,-; c. minder dan 7 dagen voorafgaand aan een Installatiedatum, tegen betaling van annuleringskosten ter grootte van 500,-. 5. Inspectie en onderzoek De Verhuurder zal op eigen kosten een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door de Huurder verstrekte informatie teneinde te bepalen of de Locatie geschikt is om het Zonnesysteem te installeren. Indien de Verhuurder meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Locatie, zal de Verhuurder, wederom op kosten van de Verhuurder, een schouw op de Locatie uitvoeren waaraan de Huurder medewerking dient te verlenen. Indien de Verhuurder een keuring wenst te verrichten zal de Verhuurder daartoe een keuringsafspraak met de Huurder maken Indien op enig moment blijkt dat de Huurder verkeerde informatie heeft verstrekt over de Locatie, inclusief ter plekke aanwezige installaties, is de Verhuurder gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij de Huurder in rekening te brengen. 6. Aflevering De Verhuurder zal het Zonnesysteem op eigen kosten op het Dakvlak (laten) afleveren en installeren op een tussen Partijen overeengekomen datum (de Installatiedatum). Het is de Huurder tot 14 dagen voor de overeengekomen Installatiedatum toegestaan de Installatiedatum te annuleren en de Verhuurder een alternatieve Installatiedatum te verzoeken Indien de Verhuurder om oorzaken die in de risicosfeer van de Huurder liggen niet in staat is het Zonnesysteem op de Installatiedatum te installeren (bijvoorbeeld omdat de Huurder niet aanwezig is of het Dakvlak om bouwkundige redenen zoals de slechte staat niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor de installatie van het Zonnesysteem), is de Verhuurder gerechtigd de gemaakte kosten bij de Huurder in rekening te brengen De kosten met betrekking tot de werkzaamheden die de Verhuurder dient uit te voeren voor de aflevering en installatie van het Zonnesysteem zijn inbegrepen in de Huurprijs, tenzij specifieke of aan de Locatie verbonden kosten dienen te worden gemaakt (eenmalige installatiebijdrage). Een eenmalige installatiebijdrage is ook verschuldigd indien de plaats of oriëntatie van het Dakvlak daarvoor aanleiding geeft. Indien daarvan sprake is, zijn deze kosten vermeld op de voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Huurder verstrekte opgave en genoemd onder D van de 6.4. Het is de Verhuurder niet toegestaan meerwerk in rekening te brengen, tenzij de Huurder niet tijdig de door de Verhuurder verzochte informatie heeft verstrekt of de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn Indien op de Locatie geen loze leiding aanwezig is, zal het Zonnesysteem in overleg met de Huurder worden aangesloten door middel van een kabel die van het Zonnesysteem naar de meterkast door het trappenhuis of aan de buitenzijde van de woning naar beneden wordt gevoerd De Huurder verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de locatie waar het Zonnesysteem geïnstalleerd zal worden Zodra het Zonnesysteem is geplaatst en aangesloten, controleren Partijen gezamenlijk de deugdelijke werking van het Zonnesysteem. Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schades zullen Partijen gezamenlijk vastleggen op het opleverformulier. 7. Productvoorwaarden: duur van de Overeenkomst en Huurprijs De Overeenkomst wordt aangegaan voor de Vaste Huurperiode. Na de Vaste Huurperiode wordt de Overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd De verhuurder brengt bij de huurder de op grond van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen in rekening. In de Huurprijs is een vergoeding opgenomen voor het gebruik van het Zonnesysteem, installatie, verzekering als bedoeld in artikel 8.1, service en onderhoud, management en monitoring. Voorts is in de Huurprijs begrepen de door de Verhuurder aan de Huurder verschuldigde huurprijs voor de huur van het Dakvlak De betaling van de Huurprijs geschiedt via automatische incasso De Huurder machtigt door ondertekening van de Overeenkomst de Verhuurder, of een door de Verhuurder aan te wijzen derde conform artikel 7.16 tot automatische incasso van al hetgeen de Huurder verschuldigd is ingevolge de Pagina 1 van 5

2 7.5. De Huurder verplicht zich om medewerking te verlenen aan de benodigde formaliteiten om de genoemde machtiging te effectueren en zal de machtiging niet eerder intrekken dan na afloop van de 7.6. Indien de Huurder een betaling storneert, zal de Verhuurder het betreffende bedrag op een later moment alsnog afschrijven Op verzoek van de Huurder kan de Verhuurder facturen digitaal verzenden; hiervoor zal een bedrag van 2,00 per factuur in rekening worden gebracht Indien de Huurder een eenmalige installatiebijdrage verschuldigd is, zal de Huurder deze moeten voldoen uiterlijk 14 dagen voor de installatiedatum 7.9. De Huurder is niet gerechtigd enige verrekening, korting of compensatie op de Huurprijs toe te passen dan wel de betalingsverplichtingen op te schorten. De verplichting tot betaling wordt voorts niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de geïncasseerde termijnbedragen of nota s Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum Bij niet volledige en/of niet tijdige betaling van de Huurprijs of een andere betalingsverplichting ingevolge deze Overeenkomst ontvangt de Verhuurder een herinnering. De herinnering is altijd kosteloos. De eerste aanmaning tot betaling kost 15,00. Bij de laatste aanmaning tot betaling worden de incassokosten tot 40,00 verhoogd. Blijft betaling wederom uit dan is Verhuurder gerechtigd de vordering ter (gerechtelijke) incasso uit handen te geven en de incassokosten te verhogen tot 15% van de hoofdsom met een minimum van 40, Bij niet volledige en/of niet tijdige betaling is de Huurder in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is en is Huurder aan Verhuurder de wettelijke rente verschuldigd over het door de Huurder verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Bij verzuim door de Huurder zijn de buitengerechtelijke incassokosten van de Verhuurder voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting Indien enige overheidsinstantie een belasting of heffing invoert of verhoogt die betrekking heeft op (de verhuur van) het Zonnesysteem, zullen de kosten daarvan worden doorberekend aan de Huurder Wijzigingen in de contactgegevens of bankgegevens van de Huurder dient de Huurder onverwijld aan de Verhuurder door te geven De Verhuurder is gerechtigd de incasso van de verschuldigde bedragen op te dragen aan een derde. Deze derde kan dit zowel in naam van Verhuurder als op eigen naam doen. 8. Rechten en verplichtingen van de Verhuurder De Verhuurder heeft de volgende rechten en verplichtingen tegenover de Huurder: - de Verhuurder is gerechtigd het Zonnesysteem of onderdelen daarvan op het Dakvlak en op de Locatie te plaatsen, in eigendom te hebben, in bedrijf te stellen en te houden, te onderhouden, te vervangen, te vernieuwen en die plaatsen te bereiken of te betreden die daarvoor wenselijk of noodzakelijk zijn; - de Verhuurder heeft de verplichting het Zonnesysteem in goede staat te houden, waaronder niet valt de verplichting tot reiniging van de zonnepanelen; - - de Verhuurder staat ervoor in dat het vermogen van de zonnepanelen jaarlijks met niet meer dan 0,7% afneemt - de Verhuurder heeft de verplichting om installatie, onderhoud en verwijdering van het Zonnesysteem door voldoende gekwalificeerd personeel uit te laten voeren; - bij het uitvoeren van werkzaamheden zullen de Verhuurder en de door haar ingeschakelde derden zo voorzichtig mogelijk te werk gaan; - de Verhuurder heeft recht op het ongestoorde genot van het gehuurde Dakvlak en de ruimte daarboven; en - de Verhuurder zal het Zonnesysteem voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal dekking verlenen voor het risico van het bezit van het Zonnesysteem op de Locatie De Verhuurder zal het Zonnesysteem op afstand kunnen monitoren. Dit heeft tot doel om de juiste werking van het Zonnesysteem te kunnen controleren en zo nodig tijdig maatregelen te kunnen nemen om de goede werking te kunnen faciliteren en om de Huurder desgewenst inzicht te kunnen verschaffen in de hoeveelheid opgewekte stroom. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: kwh productie ten behoeve van i) de detectie van storingen ii) het berekenen van gecorrigeerde maandbedragen iii) relatieve prestaties en iv) het verkrijgen van informatie over het daadwerkelijke aantal zonne-uren op de Locatie ten behoeve van toekomstig te plaatsen installaties, alsmede gegevens over de technische integriteit van de meter. De Verhuurder (of een daar haar ingeschakelde derde) gebruikt deze gegevens om eventuele problemen met het Zonnesysteem in een vroegtijdig stadium te signaleren en op te kunnen lossen en voor het desgewenst geven van inzicht aan de Huurder in de hoeveelheid opgewekte stroom. De Huurder stemt ermee in dat Verhuurder gerechtigd is deze gegevens voor het doel als omschreven in dit artikel 8.2 te delen met door haar ingeschakelde derde(n). De Verhuurder heeft van deze gegevensverwerking een melding bij het College bescherming persoonsgegevens gedaan. 9. Rechten en verplichtingen van de Huurder De Huurder heeft het recht op het gebruik van het Zonnesysteem en van alle vruchten daarvan, zijnde de door het Zonnesysteem opgewekte elektriciteit De Huurder verklaart en garandeert dat rechten van derden, zoals van eventuele huurders of hypotheekhouders, niet conflicteren met de rechten van de Verhuurder die voortvloeien uit deze Overeenkomst en dat hij: - de eigenaar of erfpachter is van de Locatie; - de gebruiker van de Locatie is en indien de Huurder dat niet is, dat hij schriftelijke toestemming heeft van de gebruiker(s) de Overeenkomst aan te gaan; - indien nodig, toestemming heeft van zijn hypotheekhouder of overige derden om de Overeenkomst aan te gaan en de Verhuurder in staat te stellen haar rechten daaronder uit te oefenen; - op eerste verzoek van en ten genoegen van de Verhuurder zal bewijzen dat hij eigenaar dan wel erfpachter is van de Locatie of schriftelijke toestemming heeft de Locatie te gebruiken en de Overeenkomst aan te gaan; - het Zonnesysteem conform de door de Verhuurder verstrekte handleiding en instructies en als een goed huisvader zal gebruiken en de opgewekte zonnestroom uitsluitend zal gebruiken voor privédoeleinden; - de eigendomsrechten van de Verhuurder zal respecteren en beschermen; - de huurrechten van de Verhuurder ten aanzien van het Dakvlak en de ruimte daarboven zal respecteren en beschermen, en de Verhuurder het rustig en ongestoord huurgenot zal verschaffen; - het Zonnesysteem niet zal de-installeren, verwijderen of anderszins buiten gebruik zal stellen of de verbinding met de elektrische binnen installatie en/of internet zal verbreken, beperken of anderszins blokkeren; - de ruimte waar de omvormer van het Zonnesysteem is geplaatst niet bloot zal stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger); - het Zonnesysteem niet zal wijzigen, aanpassen of repareren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder; - een optimale werking van het Zonnesysteem nastreeft en de Verhuurder zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing aan het Zonnesysteem, de Locatie of de internetverbinding (in het laatste geval, behalve in het geval dat een meter met een mobiele netwerkverbinding is geplaatst) zal informeren over de diefstal, schade of (ver)storing; - ervoor zorg zal dragen dat de zonnepanelen vrij blijven van vuil en schaduw. Indien er omstandigheden zijn die de werking van het Zonnesysteem kunnen beperken (zoals schaduwvorming door bomen of bouwwerken), zal de Huurder - binnen de wettelijke kaders - maatregelen nemen deze weg te nemen; - geen werkzaamheden zal uitvoeren of activiteiten ondernemen die de werking van het Zonnesysteem kunnen beperken of het Zonnesysteem kunnen beschadigen; Pagina 2 van 5

3 - de Locatie voldoende zal verzekeren en in goede staat van onderhoud zal houden en ervoor zorg zal dragen dat het Zonnesysteem is verzekerd en gedurende de duur van deze Overeenkomst verzekerd zal blijven onder de opstal- en /of inboedelverzekering van de Huurder; - volledige medewerking zal verlenen aan de werkzaamheden die de Verhuurder aan het Zonnesysteem dient uit te voeren en de plaatsen die de Verhuurder daartoe dient te betreden toegankelijk zal houden; - volledige medewerking zal verlenen aan het verstrekken van informatie die de Verhuurder in redelijkheid van de Huurder vraagt; - niet overgaat tot het plaatsen van andere zonnesystemen dan die van de Verhuurder; en - voldoet aan alle wettelijke en andere verplichtingen die nodig zijn voor het plaatsen, geplaatst houden en in werking hebben van het Zonnesysteem gedurende de looptijd van de 9.3. De Huurder zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan het vestigen van een recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Verhuurder waarin onder meer wordt vastgelegd dat i) het Zonnesysteem aan de Verhuurder toebehoort en ii) dat de Verhuurder het Zonnesysteem op het Dakvlak in eigendom mag hebben en houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en iii) dat de Verhuurder geen retributie is verschuldigd, dan wel een andere (terugkerende) vergoeding, hoe ook genaamd. De kosten (waaronder begrepen de notariële en kadastrale kosten en overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting) voor het vestigen van het recht van opstal zijn voor rekening van de Verhuurder. 10. Verplaatsing en tijdelijke verwijdering van het Zonnesysteem Indien de Verhuurder het redelijkerwijs noodzakelijk acht dat het Zonnesysteem of onderdelen daarvan verplaatst worden vanwege a) een verhindering van onbeperkte inval van zonlicht op het Zonnesysteem of b) andere materiële beperkingen of bedreigingen voor een optimale werking van het Zonnesysteem, is het de Verhuurder toegestaan het Zonnesysteem op eigen kosten te verplaatsen naar een andere locatie dan het Dakvlak. Indien de Overeenkomst daartoe gewijzigd dient te worden, zal de Huurder daaraan in redelijkheid medewerking verlenen Indien de Huurder de Verhuurder verzoekt het Zonnesysteem tijdelijk te verwijderen in verband met noodzakelijk onderhoud aan de Locatie en/of het Dakvlak, zal de Verhuurder het Zonnesysteem voor zover noodzakelijk verwijderen binnen één maand na ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe onder de voorwaarde dat de Huurder binnen twee weken na ontvangst van het betalingsverzoek de redelijke kosten die de Verhuurder maakt in verband met de verwijdering en terugplaatsing van het Zonnesysteem of onderdelen daarvan, zal vergoeden. Over de periode waarin het zonnesysteem tijdelijk verwijderd is, blijft de Huurder de Huurprijs verschuldigd. 11. Optie tot upgrade van het Zonnesysteem Na afloop van de Vaste Huurperiode, heeft de Huurder eenmalig het recht om het Zonnesysteem tegen kostprijs te laten upgraden naar een zonnesysteem met de dan bestaande techniek. Indien de Overeenkomst daartoe gewijzigd dient te worden, zal de Huurder daaraan in redelijkheid medewerking verlenen Indien de Huurder de Verhuurder verzoekt het Zonnesysteem te laten upgraden, zal de Verhuurder een offerte (laten) uitbrengen voor het geüpgradede Zonnesysteem en de werkzaamheden die verband houden met de verwijdering van het oude en plaatsing van het geüpgradede Zonnesysteem en/of onderdelen daarvan Binnen één maand na ondertekening van de offerte door de Huurder zal de Verhuurder het Zonnesysteem voor zover noodzakelijk upgraden. Over de periode waarin het Zonnesysteem eventueel tijdelijk verwijderd is, blijft de Huurder de Huurprijs verschuldigd. 12. Koop. Beëindiging van de Overdracht Gedurende de Vaste Huurperiode kan de Huurder de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen Na afloop van de Vaste Huurperiode kan de Huurder de Overeenkomst beëindigen door deze schriftelijk op te zeggen i) met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en ii) tegen betaling van de kosten die de Verhuurder maakt vanwege de beëindiging en verwijdering van het Zonnesysteem. Deze kosten bedragen een vast bedrag van 125,- inclusief BTW per zonnepaneel en bestaan uit de kosten van verwijdering van het Zonnesysteem, opslag- en transportkosten, frictiekosten, renteen administratiekosten. De Verhuurder zal het Zonnesysteem in overleg met de Huurder verwijderen rond de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd Gedurende de eerste tien jaar van de Overeenkomst, kan de Huurder het Zonnesysteem op ieder moment kopen van de Verhuurder tegen een percentage van de zonnesysteemwaarde, zoals bepaald onder C. van de Overeenkomst, volgens de volgende staffel: Periode van de Overeenkomst Gedurende eerste jaar Gedurende tweede jaar Gedurende derde jaar Gedurende vierde jaar Gedurende vijfde jaar Gedurende zesde jaar Gedurende zevende jaar Gedurende achtste jaar Gedurende negende jaar Gedurende tiende jaar Waarde De Overeenkomst eindigt na betaling van de van toepassing zijnde koopprijs door de Huurder aan de Verhuurder Na afloop van de eerste tien jaar van de Overeenkomst, kan de Huurder het Zonnesysteem op ieder moment kopen van de Verhuurder tegen de marktwaarde van het Zonnesysteem, vast te stellen door de Verhuurder. De Overeenkomst eindigt na betaling van de van toepassing zijnde koopprijs door de Huurder aan de Verhuurder Indien de Huurder gedurende de duur van de Overeenkomst komt te overlijden, kunnen de erfgenamen van de Huurder: a) de Overeenkomst overdragen zoals bepaald in artikel 13.1 sub a; b) het Zonnesysteem kopen zoals bepaald in artikel 13.2 sub b; of c) de Overeenkomst opzeggen zoals bepaald in artikel 7:229 lid 2 Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan de erfgenamen van de Huurder gedurende zes maanden na het overlijden van de Huurder de Overeenkomst kunnen opzeggen met een opzegtermijn van tenminste een maand De Verhuurder kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen door deze schriftelijk op te zeggen in één van de volgende gevallen: - indien de Huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van de Huurder onder de Overeenkomst en de Huurder, na ingebrekestelling en het laten verstrijken van een termijn van 30 dagen, tekort blijft schieten; - het Zonnesysteem of delen daarvan is vernietigd; - het Zonnesysteem of delen daarvan zodanig beschadigd zijn dat het, naar de mening van de Verhuurder, economisch onverantwoord is het Zonnesysteem te repareren; - verlies of diefstal van het Zonnesysteem of delen daarvan; - een substantiële vermindering van de inval van zonlicht op het Zonnesysteem veroorzaakt door ontwikkelingen, bouw en/of plantengroei op de Locatie of in de directe nabijheid; - wijzigingen in wet- en/of regelgeving waardoor een rendabele exploitatie van het Zonnesysteem naar de mening van de Verhuurder niet langer mogelijk is; - de Huurder de Locatie verlaat; - de Huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of de regeling van schuldsanering op de Huurder van toepassing wordt; of - de Locatie executoriaal wordt verkocht Indien de Verhuurder de Overeenkomst opzegt vanwege een of meer van de in artikel genoemde gevallen, is de Verhuurder gerechtigd de Locatie te betreden om het Zonnesysteem te verwijderen en haar rechten onder de Overeenkomst ongehinderd uit te oefenen om de verwijdering van het Zonnesysteem mogelijk te maken. De kosten van verwijdering komen voor rekening van de Huurder. De Verhuurder is niet verplicht tot verwijdering van het Zonnesysteem en is ook gerechtigd delen van het Zonnesysteem te verwijderen en de overige delen achter te laten. Indien de Verhuurder delen van het Zonnesysteem achter laat, zal Pagina 3 van 5

4 de Verhuurder dit schriftelijk aan de Huurder meedelen. In die mededeling kan de Verhuurder ook afstand doen van de eigendom van de achtergelaten onderdelen. 13. Verhuizing. Verkoop Bij verhuizing, overdracht of overgang van de Locatie is de Huurder verplicht om een keuze te maken uit de volgende opties: a) de Huurder kan de Overeenkomst overdragen aan de nieuwe eigenaar van de Locatie conform de regeling van artikel 13.2); of b) de Huurder kan het Zonnesysteem van de Verhuurder kopen ingevolge artikel 12.3 of 12.4 en daarna overdragen aan de nieuwe eigenaar van de Locatie; of c) de Huurder kan het Zonnesysteem tegen vergoeding van de te maken kosten laten verhuizen naar zijn nieuwe woning indien de nieuwe locatie daarvoor geschikt is conform de regeling van artikel 13.3; of d) in het geval de Vaste Huurperiode is verstreken: de Huurder kan de Overeenkomst op grond van artikel 12.2 beëindigen Indien de Huurder de Overeenkomst aan een (potentiële) rechtsopvolger overdraagt, als bedoeld in artikel 13.1 sub a, is de medewerking van de Verhuurder niet vereist indien de Huurder de overdracht binnen 7 dagen na de rechtsopvolging aan de Verhuurder meedeelt onder vermelding van i) de nieuwe contactgegevens, ii) het adres van de Locatie, iii) de naam/namen van de nieuwe rechthebbenden van de Locatie, iv) de contactgegevens van deze nieuwe rechthebbenden, en (v) het door de nieuwe en de oude Huurder getekende Overdrachtsformulier, aangehecht als Bijlage Indien de Huurder het Zonnesysteem wenst mee te nemen naar een nieuwe locatie, als bedoeld in artikel 13.1 sub c, is dat toegestaan na schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De wens om het Zonnesysteem mee te nemen dient de Huurder uiterlijk twee maanden voor de gewenste datum van verplaatsing aan de Verhuurder kenbaar te maken. De Verhuurder zal de door de Huurder voorgestelde nieuwe locatie beoordelen op geschiktheid conform het bepaalde in artikel 5. Beoordeling van de nieuwe locatie, verplaatsing en aansluiting van het Zonnesysteem geschiedt in opdracht van de Verhuurder doch voor rekening en risico van de Huurder. De Verhuurder zal een offerte (laten) uitbrengen voor deze werkzaamheden. Indien de voorgestelde locatie als ongeschikt wordt beoordeeld, heeft de Huurder de mogelijkheden genoemd in artikel lid 13.1 sub a, b en d. 14. Einde van de De Verhuurder zal het Dakvlak leeg en ontruimd opleveren na het einde van de Overeenkomst, maar de Verhuurder is gerechtigd, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, afstand te doen van haar eigendomsrechten ten aanzien van het Zonnesysteem. Alsdan is zij niet gehouden het Dakvlak leeg en ontruimd op te leveren. De Verhuurder is derhalve na het einde van de Overeenkomst niet verplicht het Zonnesysteem te verwijderen Indien de Verhuurder schriftelijk aan de Huurder heeft verklaard afstand te doen van het Zonnesysteem zal de eigendom van het Zonnesysteem aan de Huurder toekomen vanaf de datum waartegen afstand is gedaan. 15. Aansprakelijkheid en gebreken De Huurder is gehouden het Zonnesysteem nadat deze aan de Huurder ter beschikking is gesteld, onverwijld grondig op deugdelijkheid, een goede werking en volledigheid te controleren en na te gaan of het Zonnesysteem geschikt is voor het gebruik dat de Huurder daarvan wil maken. Eventuele onvolkomenheden of schades dienen te worden vermeld op het opleverformulier of, indien deze eerst daarna worden ontdekt, binnen 7 dagen na de Installatiedatum aan de Verhuurder te worden gemeld Er is sprake van een gebrek aan het Zonnesysteem als het gebrek het genot van het Zonnesysteem geheel onmogelijk maakt. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken die hij bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende en niet behoorde te kennen. Herstel van gebreken vindt uitsluitend plaats door of vanwege de Verhuurder De Verhuurder aanvaardt voorts aansprakelijkheid voor door de Huurder geleden schade die het gevolg is van overige toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van de Huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder verband houdend met de Overeenkomst is voorts beperkt tot de zonnesysteemwaarde, zoals bepaald onder C. van de Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de Verhuurder en/of haar al dan niet ondergeschikte leidinggevenden Indien de Verhuurder een gebrek als bedoeld in artikel 15.2 niet verhelpt binnen 14 dagen nadat de Verhuurder met dat gebrek bekend is geworden, ontvangt de Huurder daarvoor de volgende gefixeerde schadevergoeding van de Verhuurder: aantal dagen na de hiervoor bedoelde termijn van 14 dagen * 3,00. De schadevergoeding wordt op verzoek van de Huurder betaald binnen zes maanden na herstel van het gebrek. 16. Klachtenregeling De Verhuurder beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuurder, nadat de Huurder de gebreken heeft geconstateerd Bij de Verhuurder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verhuurder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Verhuurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 17. Slotbepalingen Voor zover daarvan niet in de Overeenkomst is afgeweken, zijn de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing, zijnde de artikelen 7:201 tot en met 7:229 Burgerlijk Wetboek Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal worden verzonden per post naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst en in het geval van een mededeling of verzoek aan de Verhuurder zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door de Verhuurder zal worden bekend gemaakt. Zonfonds 1 C.V. Postbus LE AMSTERDAM Telefoonnummer: (helpdesk Zon Erbij) Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur adres: KvK-nummer Zonfonds 1 C.V.: De door de Verhuurder ingeschakelde aannemers of hulppersonen mogen de rechten van de Verhuurder onder de Overeenkomst uitoefenen als ware zij de Verhuurder Indien in de Overeenkomst meerdere personen als wederpartij van de Verhuurder worden aangemerkt, zijn deze allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de De Verhuurder is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, het Dakvlak onder te verhuren en/of haar rechten op het Zonnesysteem te bezwaren. De Huurder kan zijn positie onder de Overeenkomst uitsluitend overdragen indien de Huurder tevens de rechten ten aanzien van de Locatie Pagina 4 van 5

5 overdraagt, bijvoorbeeld in het kader van een verhuizing. Alsdan is de regeling van artikel 13 exclusief van toepassing Indien de Verhuurder de eigendom van het Zonnesysteem en het huurrecht overdraagt aan een derde zal de Verhuurder de Huurder van deze overdracht binnen 7 dagen na de overdracht informeren onder mededeling van de gegevens van de nieuwe partij die voor de Verhuurder in de plaats treedt Indien zich omstandigheden voordoen die niet expliciet of impliciet zijn voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen met een dergelijke omstandigheid te goeder trouw omgaan en daarbij rekening houden met de redelijke belangen van alle Partijen Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig, nietrechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overigens bepaalde in de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de De Verhuurder kan de Voorwaarden tussentijds wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de wederpartij meest gunstige bepaling zal prevaleren De Huurder verklaart hierbij dat de door de Huurder in het kader van de Overeenkomst aan de Verhuurder verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat een deel van deze gegevens onjuist en/of onvolledig is, is de Verhuurder gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Pagina 5 van 5

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ * indien van toepassing Pagina 1 van 7 1. Definities. Bijlage: een bijlage van deze Overeenkomst; Dakvlak: het gedeelte of gedeelten van het dak van de Locatie waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V.

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V. HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen Solar Renting B.V. en De heer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 1111aa Voorbeeld HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Arte Suite

Algemene Voorwaarden Arte Suite Algemene Voorwaarden Arte Suite Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden

NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden NVGPT Algemene Verkoopvoorwaarden November 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de NVGPT Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van een comptabele meetinrichting Stedin Meetbedrijf 2009 Stedin Meetbedrijf B.V. Essebaan 71 2908 LJ Capelle aan den IJssel 088-895 25 02 www.stedinmeetbedrijf.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie