VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ ZON ERBIJ 1. Definities. Bijlage: een bijlage van deze Overeenkomst; Dakvlak: het gedeelte of gedeelten van het dak van de Locatie waarop de zonnepanelen die onderdeel zijn van het Zonnesysteem worden geplaatst; Installatiedatum: de datum waarop het Zonnesysteem wordt geplaatst en in bedrijf genomen of, indien dat twee verschillende data zijn, de laatste van die twee; Huurder: zoals bepaald onder A. van de Overeenkomst; Vaste Huurperiode: de periode waarvoor deze Overeenkomst initieel is aangegaan als bepaald onder D. van de Overeenkomst; Huurprijs: de prijs die de Huurder maandelijks aan de Verhuurder verschuldigd is voor het gebruik van het Zonnesysteem zoals bepaald onder D. van de Overeenkomst; Locatie: het gebouw, bijvoorbeeld een woning, ten behoeve waarvan het Zonnesysteem wordt gehuurd zoals bepaald onder C. van de Overeenkomst; Overeenkomst: deze overeenkomst, met de Voorwaarden en de Bijlagen; Partijen: de Verhuurder en de Huurder; Verhuurder: zoals bepaald onder A. van de Overeenkomst; en Voorwaarden: deze voorwaarden behorende bij het product Zon Erbij; en Zonnesysteem: de installatie met aan- en toebehoren die bestemd is voor het opwekken van elektriciteit door middel van zonne-energie, zoals beschreven onder B. van de 2. Het Zonnesysteem en het Dakvlak De Verhuurder huurt aan de Huurder, en de Huurder huurt van de Verhuurder, het Zonnesysteem Vanaf de ondertekening van de Overeenkomst verhuurt de Huurder aan de Verhuurder, en de Verhuurder huurt van de Huurder, het Dakvlak en de daarboven gelegen ruimte Het Zonnesysteem wordt door de Verhuurder geïnstalleerd op het Dakvlak en aangesloten op de elektrische binnen-installatie van de Locatie. De Locatie dient blijvend te beschikken over geschikte binnenhuisinstallatie en een reguliere aansluiting op het elektriciteitsnet. 3. De 3.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden Indien de Huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verhuurder is bevestigd, kan de Huurder de Overeenkomst ontbinden De Verhuurder kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte doen stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals de betaling van een eenmalig bijzonder voorschot Verhuurder heeft tot en met de Installatiedatum het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de eenmalige installatiebijdrage als bedoeld onder D van de Overeenkomst niet tijdig is voldaan. 4. Herroepingsrecht De Huurder kan zonder opgave van reden de Overeenkomst ontbinden in de volgende gevallen: a. gedurende een periode van 14 dagen, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b. tot 7 dagen voorafgaand aan een Installatiedatum of gedurende de periode dat er nog geen Installatiedatum is bepaald, tegen betaling van annuleringskosten ter grootte van 250,-; c. minder dan 7 dagen voorafgaand aan een Installatiedatum, tegen betaling van annuleringskosten ter grootte van 500,-. 5. Inspectie en onderzoek De Verhuurder zal op eigen kosten een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door de Huurder verstrekte informatie teneinde te bepalen of de Locatie geschikt is om het Zonnesysteem te installeren. Indien de Verhuurder meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Locatie, zal de Verhuurder, wederom op kosten van de Verhuurder, een schouw op de Locatie uitvoeren waaraan de Huurder medewerking dient te verlenen. Indien de Verhuurder een keuring wenst te verrichten zal de Verhuurder daartoe een keuringsafspraak met de Huurder maken Indien op enig moment blijkt dat de Huurder verkeerde informatie heeft verstrekt over de Locatie, inclusief ter plekke aanwezige installaties, is de Verhuurder gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij de Huurder in rekening te brengen. 6. Aflevering De Verhuurder zal het Zonnesysteem op eigen kosten op het Dakvlak (laten) afleveren en installeren op een tussen Partijen overeengekomen datum (de Installatiedatum). Het is de Huurder tot 14 dagen voor de overeengekomen Installatiedatum toegestaan de Installatiedatum te annuleren en de Verhuurder een alternatieve Installatiedatum te verzoeken Indien de Verhuurder om oorzaken die in de risicosfeer van de Huurder liggen niet in staat is het Zonnesysteem op de Installatiedatum te installeren (bijvoorbeeld omdat de Huurder niet aanwezig is of het Dakvlak om bouwkundige redenen zoals de slechte staat niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor de installatie van het Zonnesysteem), is de Verhuurder gerechtigd de gemaakte kosten bij de Huurder in rekening te brengen De kosten met betrekking tot de werkzaamheden die de Verhuurder dient uit te voeren voor de aflevering en installatie van het Zonnesysteem zijn inbegrepen in de Huurprijs, tenzij specifieke of aan de Locatie verbonden kosten dienen te worden gemaakt (eenmalige installatiebijdrage). Een eenmalige installatiebijdrage is ook verschuldigd indien de plaats of oriëntatie van het Dakvlak daarvoor aanleiding geeft. Indien daarvan sprake is, zijn deze kosten vermeld op de voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Huurder verstrekte opgave en genoemd onder D van de 6.4. Het is de Verhuurder niet toegestaan meerwerk in rekening te brengen, tenzij de Huurder niet tijdig de door de Verhuurder verzochte informatie heeft verstrekt of de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn Indien op de Locatie geen loze leiding aanwezig is, zal het Zonnesysteem in overleg met de Huurder worden aangesloten door middel van een kabel die van het Zonnesysteem naar de meterkast door het trappenhuis of aan de buitenzijde van de woning naar beneden wordt gevoerd De Huurder verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de locatie waar het Zonnesysteem geïnstalleerd zal worden Zodra het Zonnesysteem is geplaatst en aangesloten, controleren Partijen gezamenlijk de deugdelijke werking van het Zonnesysteem. Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schades zullen Partijen gezamenlijk vastleggen op het opleverformulier. 7. Productvoorwaarden: duur van de Overeenkomst en Huurprijs De Overeenkomst wordt aangegaan voor de Vaste Huurperiode. Na de Vaste Huurperiode wordt de Overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd De verhuurder brengt bij de huurder de op grond van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen in rekening. In de Huurprijs is een vergoeding opgenomen voor het gebruik van het Zonnesysteem, installatie, verzekering als bedoeld in artikel 8.1, service en onderhoud, management en monitoring. Voorts is in de Huurprijs begrepen de door de Verhuurder aan de Huurder verschuldigde huurprijs voor de huur van het Dakvlak De betaling van de Huurprijs geschiedt via automatische incasso De Huurder machtigt door ondertekening van de Overeenkomst de Verhuurder, of een door de Verhuurder aan te wijzen derde conform artikel 7.16 tot automatische incasso van al hetgeen de Huurder verschuldigd is ingevolge de Pagina 1 van 5

2 7.5. De Huurder verplicht zich om medewerking te verlenen aan de benodigde formaliteiten om de genoemde machtiging te effectueren en zal de machtiging niet eerder intrekken dan na afloop van de 7.6. Indien de Huurder een betaling storneert, zal de Verhuurder het betreffende bedrag op een later moment alsnog afschrijven Op verzoek van de Huurder kan de Verhuurder facturen digitaal verzenden; hiervoor zal een bedrag van 2,00 per factuur in rekening worden gebracht Indien de Huurder een eenmalige installatiebijdrage verschuldigd is, zal de Huurder deze moeten voldoen uiterlijk 14 dagen voor de installatiedatum 7.9. De Huurder is niet gerechtigd enige verrekening, korting of compensatie op de Huurprijs toe te passen dan wel de betalingsverplichtingen op te schorten. De verplichting tot betaling wordt voorts niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de geïncasseerde termijnbedragen of nota s Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum Bij niet volledige en/of niet tijdige betaling van de Huurprijs of een andere betalingsverplichting ingevolge deze Overeenkomst ontvangt de Verhuurder een herinnering. De herinnering is altijd kosteloos. De eerste aanmaning tot betaling kost 15,00. Bij de laatste aanmaning tot betaling worden de incassokosten tot 40,00 verhoogd. Blijft betaling wederom uit dan is Verhuurder gerechtigd de vordering ter (gerechtelijke) incasso uit handen te geven en de incassokosten te verhogen tot 15% van de hoofdsom met een minimum van 40, Bij niet volledige en/of niet tijdige betaling is de Huurder in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is en is Huurder aan Verhuurder de wettelijke rente verschuldigd over het door de Huurder verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Bij verzuim door de Huurder zijn de buitengerechtelijke incassokosten van de Verhuurder voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting Indien enige overheidsinstantie een belasting of heffing invoert of verhoogt die betrekking heeft op (de verhuur van) het Zonnesysteem, zullen de kosten daarvan worden doorberekend aan de Huurder Wijzigingen in de contactgegevens of bankgegevens van de Huurder dient de Huurder onverwijld aan de Verhuurder door te geven De Verhuurder is gerechtigd de incasso van de verschuldigde bedragen op te dragen aan een derde. Deze derde kan dit zowel in naam van Verhuurder als op eigen naam doen. 8. Rechten en verplichtingen van de Verhuurder De Verhuurder heeft de volgende rechten en verplichtingen tegenover de Huurder: - de Verhuurder is gerechtigd het Zonnesysteem of onderdelen daarvan op het Dakvlak en op de Locatie te plaatsen, in eigendom te hebben, in bedrijf te stellen en te houden, te onderhouden, te vervangen, te vernieuwen en die plaatsen te bereiken of te betreden die daarvoor wenselijk of noodzakelijk zijn; - de Verhuurder heeft de verplichting het Zonnesysteem in goede staat te houden, waaronder niet valt de verplichting tot reiniging van de zonnepanelen; - - de Verhuurder staat ervoor in dat het vermogen van de zonnepanelen jaarlijks met niet meer dan 0,7% afneemt - de Verhuurder heeft de verplichting om installatie, onderhoud en verwijdering van het Zonnesysteem door voldoende gekwalificeerd personeel uit te laten voeren; - bij het uitvoeren van werkzaamheden zullen de Verhuurder en de door haar ingeschakelde derden zo voorzichtig mogelijk te werk gaan; - de Verhuurder heeft recht op het ongestoorde genot van het gehuurde Dakvlak en de ruimte daarboven; en - de Verhuurder zal het Zonnesysteem voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal dekking verlenen voor het risico van het bezit van het Zonnesysteem op de Locatie De Verhuurder zal het Zonnesysteem op afstand kunnen monitoren. Dit heeft tot doel om de juiste werking van het Zonnesysteem te kunnen controleren en zo nodig tijdig maatregelen te kunnen nemen om de goede werking te kunnen faciliteren en om de Huurder desgewenst inzicht te kunnen verschaffen in de hoeveelheid opgewekte stroom. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: kwh productie ten behoeve van i) de detectie van storingen ii) het berekenen van gecorrigeerde maandbedragen iii) relatieve prestaties en iv) het verkrijgen van informatie over het daadwerkelijke aantal zonne-uren op de Locatie ten behoeve van toekomstig te plaatsen installaties, alsmede gegevens over de technische integriteit van de meter. De Verhuurder (of een daar haar ingeschakelde derde) gebruikt deze gegevens om eventuele problemen met het Zonnesysteem in een vroegtijdig stadium te signaleren en op te kunnen lossen en voor het desgewenst geven van inzicht aan de Huurder in de hoeveelheid opgewekte stroom. De Huurder stemt ermee in dat Verhuurder gerechtigd is deze gegevens voor het doel als omschreven in dit artikel 8.2 te delen met door haar ingeschakelde derde(n). De Verhuurder heeft van deze gegevensverwerking een melding bij het College bescherming persoonsgegevens gedaan. 9. Rechten en verplichtingen van de Huurder De Huurder heeft het recht op het gebruik van het Zonnesysteem en van alle vruchten daarvan, zijnde de door het Zonnesysteem opgewekte elektriciteit De Huurder verklaart en garandeert dat rechten van derden, zoals van eventuele huurders of hypotheekhouders, niet conflicteren met de rechten van de Verhuurder die voortvloeien uit deze Overeenkomst en dat hij: - de eigenaar of erfpachter is van de Locatie; - de gebruiker van de Locatie is en indien de Huurder dat niet is, dat hij schriftelijke toestemming heeft van de gebruiker(s) de Overeenkomst aan te gaan; - indien nodig, toestemming heeft van zijn hypotheekhouder of overige derden om de Overeenkomst aan te gaan en de Verhuurder in staat te stellen haar rechten daaronder uit te oefenen; - op eerste verzoek van en ten genoegen van de Verhuurder zal bewijzen dat hij eigenaar dan wel erfpachter is van de Locatie of schriftelijke toestemming heeft de Locatie te gebruiken en de Overeenkomst aan te gaan; - het Zonnesysteem conform de door de Verhuurder verstrekte handleiding en instructies en als een goed huisvader zal gebruiken en de opgewekte zonnestroom uitsluitend zal gebruiken voor privédoeleinden; - de eigendomsrechten van de Verhuurder zal respecteren en beschermen; - de huurrechten van de Verhuurder ten aanzien van het Dakvlak en de ruimte daarboven zal respecteren en beschermen, en de Verhuurder het rustig en ongestoord huurgenot zal verschaffen; - het Zonnesysteem niet zal de-installeren, verwijderen of anderszins buiten gebruik zal stellen of de verbinding met de elektrische binnen installatie en/of internet zal verbreken, beperken of anderszins blokkeren; - de ruimte waar de omvormer van het Zonnesysteem is geplaatst niet bloot zal stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger); - het Zonnesysteem niet zal wijzigen, aanpassen of repareren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder; - een optimale werking van het Zonnesysteem nastreeft en de Verhuurder zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing aan het Zonnesysteem, de Locatie of de internetverbinding (in het laatste geval, behalve in het geval dat een meter met een mobiele netwerkverbinding is geplaatst) zal informeren over de diefstal, schade of (ver)storing; - ervoor zorg zal dragen dat de zonnepanelen vrij blijven van vuil en schaduw. Indien er omstandigheden zijn die de werking van het Zonnesysteem kunnen beperken (zoals schaduwvorming door bomen of bouwwerken), zal de Huurder - binnen de wettelijke kaders - maatregelen nemen deze weg te nemen; - geen werkzaamheden zal uitvoeren of activiteiten ondernemen die de werking van het Zonnesysteem kunnen beperken of het Zonnesysteem kunnen beschadigen; Pagina 2 van 5

3 - de Locatie voldoende zal verzekeren en in goede staat van onderhoud zal houden en ervoor zorg zal dragen dat het Zonnesysteem is verzekerd en gedurende de duur van deze Overeenkomst verzekerd zal blijven onder de opstal- en /of inboedelverzekering van de Huurder; - volledige medewerking zal verlenen aan de werkzaamheden die de Verhuurder aan het Zonnesysteem dient uit te voeren en de plaatsen die de Verhuurder daartoe dient te betreden toegankelijk zal houden; - volledige medewerking zal verlenen aan het verstrekken van informatie die de Verhuurder in redelijkheid van de Huurder vraagt; - niet overgaat tot het plaatsen van andere zonnesystemen dan die van de Verhuurder; en - voldoet aan alle wettelijke en andere verplichtingen die nodig zijn voor het plaatsen, geplaatst houden en in werking hebben van het Zonnesysteem gedurende de looptijd van de 9.3. De Huurder zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan het vestigen van een recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Verhuurder waarin onder meer wordt vastgelegd dat i) het Zonnesysteem aan de Verhuurder toebehoort en ii) dat de Verhuurder het Zonnesysteem op het Dakvlak in eigendom mag hebben en houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en iii) dat de Verhuurder geen retributie is verschuldigd, dan wel een andere (terugkerende) vergoeding, hoe ook genaamd. De kosten (waaronder begrepen de notariële en kadastrale kosten en overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting) voor het vestigen van het recht van opstal zijn voor rekening van de Verhuurder. 10. Verplaatsing en tijdelijke verwijdering van het Zonnesysteem Indien de Verhuurder het redelijkerwijs noodzakelijk acht dat het Zonnesysteem of onderdelen daarvan verplaatst worden vanwege a) een verhindering van onbeperkte inval van zonlicht op het Zonnesysteem of b) andere materiële beperkingen of bedreigingen voor een optimale werking van het Zonnesysteem, is het de Verhuurder toegestaan het Zonnesysteem op eigen kosten te verplaatsen naar een andere locatie dan het Dakvlak. Indien de Overeenkomst daartoe gewijzigd dient te worden, zal de Huurder daaraan in redelijkheid medewerking verlenen Indien de Huurder de Verhuurder verzoekt het Zonnesysteem tijdelijk te verwijderen in verband met noodzakelijk onderhoud aan de Locatie en/of het Dakvlak, zal de Verhuurder het Zonnesysteem voor zover noodzakelijk verwijderen binnen één maand na ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe onder de voorwaarde dat de Huurder binnen twee weken na ontvangst van het betalingsverzoek de redelijke kosten die de Verhuurder maakt in verband met de verwijdering en terugplaatsing van het Zonnesysteem of onderdelen daarvan, zal vergoeden. Over de periode waarin het zonnesysteem tijdelijk verwijderd is, blijft de Huurder de Huurprijs verschuldigd. 11. Optie tot upgrade van het Zonnesysteem Na afloop van de Vaste Huurperiode, heeft de Huurder eenmalig het recht om het Zonnesysteem tegen kostprijs te laten upgraden naar een zonnesysteem met de dan bestaande techniek. Indien de Overeenkomst daartoe gewijzigd dient te worden, zal de Huurder daaraan in redelijkheid medewerking verlenen Indien de Huurder de Verhuurder verzoekt het Zonnesysteem te laten upgraden, zal de Verhuurder een offerte (laten) uitbrengen voor het geüpgradede Zonnesysteem en de werkzaamheden die verband houden met de verwijdering van het oude en plaatsing van het geüpgradede Zonnesysteem en/of onderdelen daarvan Binnen één maand na ondertekening van de offerte door de Huurder zal de Verhuurder het Zonnesysteem voor zover noodzakelijk upgraden. Over de periode waarin het Zonnesysteem eventueel tijdelijk verwijderd is, blijft de Huurder de Huurprijs verschuldigd. 12. Koop. Beëindiging van de Overdracht Gedurende de Vaste Huurperiode kan de Huurder de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen Na afloop van de Vaste Huurperiode kan de Huurder de Overeenkomst beëindigen door deze schriftelijk op te zeggen i) met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en ii) tegen betaling van de kosten die de Verhuurder maakt vanwege de beëindiging en verwijdering van het Zonnesysteem. Deze kosten bedragen een vast bedrag van 125,- inclusief BTW per zonnepaneel en bestaan uit de kosten van verwijdering van het Zonnesysteem, opslag- en transportkosten, frictiekosten, renteen administratiekosten. De Verhuurder zal het Zonnesysteem in overleg met de Huurder verwijderen rond de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd Gedurende de eerste tien jaar van de Overeenkomst, kan de Huurder het Zonnesysteem op ieder moment kopen van de Verhuurder tegen een percentage van de zonnesysteemwaarde, zoals bepaald onder C. van de Overeenkomst, volgens de volgende staffel: Periode van de Overeenkomst Gedurende eerste jaar Gedurende tweede jaar Gedurende derde jaar Gedurende vierde jaar Gedurende vijfde jaar Gedurende zesde jaar Gedurende zevende jaar Gedurende achtste jaar Gedurende negende jaar Gedurende tiende jaar Waarde De Overeenkomst eindigt na betaling van de van toepassing zijnde koopprijs door de Huurder aan de Verhuurder Na afloop van de eerste tien jaar van de Overeenkomst, kan de Huurder het Zonnesysteem op ieder moment kopen van de Verhuurder tegen de marktwaarde van het Zonnesysteem, vast te stellen door de Verhuurder. De Overeenkomst eindigt na betaling van de van toepassing zijnde koopprijs door de Huurder aan de Verhuurder Indien de Huurder gedurende de duur van de Overeenkomst komt te overlijden, kunnen de erfgenamen van de Huurder: a) de Overeenkomst overdragen zoals bepaald in artikel 13.1 sub a; b) het Zonnesysteem kopen zoals bepaald in artikel 13.2 sub b; of c) de Overeenkomst opzeggen zoals bepaald in artikel 7:229 lid 2 Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan de erfgenamen van de Huurder gedurende zes maanden na het overlijden van de Huurder de Overeenkomst kunnen opzeggen met een opzegtermijn van tenminste een maand De Verhuurder kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen door deze schriftelijk op te zeggen in één van de volgende gevallen: - indien de Huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van de Huurder onder de Overeenkomst en de Huurder, na ingebrekestelling en het laten verstrijken van een termijn van 30 dagen, tekort blijft schieten; - het Zonnesysteem of delen daarvan is vernietigd; - het Zonnesysteem of delen daarvan zodanig beschadigd zijn dat het, naar de mening van de Verhuurder, economisch onverantwoord is het Zonnesysteem te repareren; - verlies of diefstal van het Zonnesysteem of delen daarvan; - een substantiële vermindering van de inval van zonlicht op het Zonnesysteem veroorzaakt door ontwikkelingen, bouw en/of plantengroei op de Locatie of in de directe nabijheid; - wijzigingen in wet- en/of regelgeving waardoor een rendabele exploitatie van het Zonnesysteem naar de mening van de Verhuurder niet langer mogelijk is; - de Huurder de Locatie verlaat; - de Huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of de regeling van schuldsanering op de Huurder van toepassing wordt; of - de Locatie executoriaal wordt verkocht Indien de Verhuurder de Overeenkomst opzegt vanwege een of meer van de in artikel genoemde gevallen, is de Verhuurder gerechtigd de Locatie te betreden om het Zonnesysteem te verwijderen en haar rechten onder de Overeenkomst ongehinderd uit te oefenen om de verwijdering van het Zonnesysteem mogelijk te maken. De kosten van verwijdering komen voor rekening van de Huurder. De Verhuurder is niet verplicht tot verwijdering van het Zonnesysteem en is ook gerechtigd delen van het Zonnesysteem te verwijderen en de overige delen achter te laten. Indien de Verhuurder delen van het Zonnesysteem achter laat, zal Pagina 3 van 5

4 de Verhuurder dit schriftelijk aan de Huurder meedelen. In die mededeling kan de Verhuurder ook afstand doen van de eigendom van de achtergelaten onderdelen. 13. Verhuizing. Verkoop Bij verhuizing, overdracht of overgang van de Locatie is de Huurder verplicht om een keuze te maken uit de volgende opties: a) de Huurder kan de Overeenkomst overdragen aan de nieuwe eigenaar van de Locatie conform de regeling van artikel 13.2); of b) de Huurder kan het Zonnesysteem van de Verhuurder kopen ingevolge artikel 12.3 of 12.4 en daarna overdragen aan de nieuwe eigenaar van de Locatie; of c) de Huurder kan het Zonnesysteem tegen vergoeding van de te maken kosten laten verhuizen naar zijn nieuwe woning indien de nieuwe locatie daarvoor geschikt is conform de regeling van artikel 13.3; of d) in het geval de Vaste Huurperiode is verstreken: de Huurder kan de Overeenkomst op grond van artikel 12.2 beëindigen Indien de Huurder de Overeenkomst aan een (potentiële) rechtsopvolger overdraagt, als bedoeld in artikel 13.1 sub a, is de medewerking van de Verhuurder niet vereist indien de Huurder de overdracht binnen 7 dagen na de rechtsopvolging aan de Verhuurder meedeelt onder vermelding van i) de nieuwe contactgegevens, ii) het adres van de Locatie, iii) de naam/namen van de nieuwe rechthebbenden van de Locatie, iv) de contactgegevens van deze nieuwe rechthebbenden, en (v) het door de nieuwe en de oude Huurder getekende Overdrachtsformulier, aangehecht als Bijlage Indien de Huurder het Zonnesysteem wenst mee te nemen naar een nieuwe locatie, als bedoeld in artikel 13.1 sub c, is dat toegestaan na schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De wens om het Zonnesysteem mee te nemen dient de Huurder uiterlijk twee maanden voor de gewenste datum van verplaatsing aan de Verhuurder kenbaar te maken. De Verhuurder zal de door de Huurder voorgestelde nieuwe locatie beoordelen op geschiktheid conform het bepaalde in artikel 5. Beoordeling van de nieuwe locatie, verplaatsing en aansluiting van het Zonnesysteem geschiedt in opdracht van de Verhuurder doch voor rekening en risico van de Huurder. De Verhuurder zal een offerte (laten) uitbrengen voor deze werkzaamheden. Indien de voorgestelde locatie als ongeschikt wordt beoordeeld, heeft de Huurder de mogelijkheden genoemd in artikel lid 13.1 sub a, b en d. 14. Einde van de De Verhuurder zal het Dakvlak leeg en ontruimd opleveren na het einde van de Overeenkomst, maar de Verhuurder is gerechtigd, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, afstand te doen van haar eigendomsrechten ten aanzien van het Zonnesysteem. Alsdan is zij niet gehouden het Dakvlak leeg en ontruimd op te leveren. De Verhuurder is derhalve na het einde van de Overeenkomst niet verplicht het Zonnesysteem te verwijderen Indien de Verhuurder schriftelijk aan de Huurder heeft verklaard afstand te doen van het Zonnesysteem zal de eigendom van het Zonnesysteem aan de Huurder toekomen vanaf de datum waartegen afstand is gedaan. 15. Aansprakelijkheid en gebreken De Huurder is gehouden het Zonnesysteem nadat deze aan de Huurder ter beschikking is gesteld, onverwijld grondig op deugdelijkheid, een goede werking en volledigheid te controleren en na te gaan of het Zonnesysteem geschikt is voor het gebruik dat de Huurder daarvan wil maken. Eventuele onvolkomenheden of schades dienen te worden vermeld op het opleverformulier of, indien deze eerst daarna worden ontdekt, binnen 7 dagen na de Installatiedatum aan de Verhuurder te worden gemeld Er is sprake van een gebrek aan het Zonnesysteem als het gebrek het genot van het Zonnesysteem geheel onmogelijk maakt. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken die hij bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende en niet behoorde te kennen. Herstel van gebreken vindt uitsluitend plaats door of vanwege de Verhuurder De Verhuurder aanvaardt voorts aansprakelijkheid voor door de Huurder geleden schade die het gevolg is van overige toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van de Huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder verband houdend met de Overeenkomst is voorts beperkt tot de zonnesysteemwaarde, zoals bepaald onder C. van de Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de Verhuurder en/of haar al dan niet ondergeschikte leidinggevenden Indien de Verhuurder een gebrek als bedoeld in artikel 15.2 niet verhelpt binnen 14 dagen nadat de Verhuurder met dat gebrek bekend is geworden, ontvangt de Huurder daarvoor de volgende gefixeerde schadevergoeding van de Verhuurder: aantal dagen na de hiervoor bedoelde termijn van 14 dagen * 3,00. De schadevergoeding wordt op verzoek van de Huurder betaald binnen zes maanden na herstel van het gebrek. 16. Klachtenregeling De Verhuurder beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuurder, nadat de Huurder de gebreken heeft geconstateerd Bij de Verhuurder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verhuurder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Verhuurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 17. Slotbepalingen Voor zover daarvan niet in de Overeenkomst is afgeweken, zijn de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing, zijnde de artikelen 7:201 tot en met 7:229 Burgerlijk Wetboek Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal worden verzonden per post naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst en in het geval van een mededeling of verzoek aan de Verhuurder zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door de Verhuurder zal worden bekend gemaakt. Zonfonds 1 C.V. Postbus LE AMSTERDAM Telefoonnummer: (helpdesk Zon Erbij) Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur adres: KvK-nummer Zonfonds 1 C.V.: De door de Verhuurder ingeschakelde aannemers of hulppersonen mogen de rechten van de Verhuurder onder de Overeenkomst uitoefenen als ware zij de Verhuurder Indien in de Overeenkomst meerdere personen als wederpartij van de Verhuurder worden aangemerkt, zijn deze allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de De Verhuurder is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, het Dakvlak onder te verhuren en/of haar rechten op het Zonnesysteem te bezwaren. De Huurder kan zijn positie onder de Overeenkomst uitsluitend overdragen indien de Huurder tevens de rechten ten aanzien van de Locatie Pagina 4 van 5

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan IsoGoed BV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Artikel 1 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ondernemer: Benefitz B.V..,handelend onder de naam Benefitz Energie en Benefitz Energie is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v.

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v. algemene voorwaarden 1/6 Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: MetDeZon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk- 2.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT De Algemene Voorwaarden BBned Glasvezel Diensten Zakelijke Markt zijn vastgesteld op en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl

Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Algemene Voorwaarden Energieleveranciers.nl Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden itsourbusiness ICT-support 27 februari 2012 itsourbusiness is de handelsnaam van de heer M.R. Visser, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder KVK-nummer 30229712 en BTW-nummer:

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services.

Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services. Algemene Voorwaarden Anna en Anna-services. - Om te bewaren - Definities In deze algemene voorwaarden betekent: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Anna en Anna-services. Anna: een door NLE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 Aflevering 1. Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat

Nadere informatie