Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning"

Transcriptie

1 Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark MERELBEKE Tel. 09/ Fax. 09/ Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten Maatschappelijke zetel: Industriepark 6 te 9820 MERELBEKE Erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Centrum voor motorisch gehandicapten DE HEIDE Industriepark 6 te 9820 Merelbeke Als dienst Beschermd Wonen: met ingang van 01/01/2011 t/m 31/12/2015 met erkenningsnummer ZRG voor de opvang van maximaal 9 personen met een handicap Als dienst Geïntegreerd Wonen: met ingang van 01/01/2011 t/m 31/12/2020 met erkenningsnummer ZRG voor de opvang van maximaal 4 personen met een handicap Als dienst Inclusieve Ondersteuning: met ingang van 01/03/2011 t/m 31/12/2012 met erkenningsnummer ZRG voor 94,25 zorggebonden personeelspunten 01/01/2012 Pagina van 11

2 1. DOELSTELLINGEN De Dienst Inclusieve ondersteuning vzw De Heide tracht de bewoner maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Hierbij woont de bewoner zelfstandig in een woning, mits begeleiding afgesteld op de bewoner. Op die manier proberen we iedere bewoner maximale kansen te geven om te komen tot een maximale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes. De Heide wil een gemeenschap van bewoners en personeelsleden zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede maar ook in minder goede dagen. 2. HET PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING 2.1 Dienstverleningsovereenkomst Er wordt tussen de Dienst Inclusieve ondersteuning en de bewoner of zijn vertegenwoordiger een protocol van dienstverlening gemaakt (hierna het protocol genoemd) Deze overeenkomst wordt gesloten vooraleer de dienst de opvang, behandeling of begeleiding van de persoon met een handicap start. In geval van dringende opname wordt deze overeenkomst binnen de vijf dagen na opname opgemaakt. 2.2 Proefperiode Bij aanvang van elk verblijf kan een proefperiode van maximum 6 maanden ingebouwd worden. De duur van de proefperiode wordt opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Tijdens deze proefperiode kan de bewoner enkel uit Dienst Inclusieve ondersteuning ontslagen worden: Bij onderling akkoord tussen de dienst Inclusieve ondersteuning en de bewoner of zijn vertegenwoordiger; In geval van overmacht; Om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlasteneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, op basis van het door dat agentschap afgeleverde integratieprotocol; Wanneer de bewoner niet meer beantwoordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3 van dit protocol; Wanneer de dienst Inclusieve ondersteuning niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de bewoner ten gevolge van wijziging in zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand; Bij het niet nakomen door de bewoner of vertegenwoordiger van de verplichtingen die in de overeenkomst en/of dit reglement zijn opgenomen; Einde proefperiode; Einde overeengekomen termijn van verblijf; Overgang naar andere woonvorm; Overlijden van de bewoner. De bewoner kan tijdens de proefperiode steeds een einde stellen aan de overeenkomst. De opzegtermijn zal in onderling overleg met de bewoner of zijn vertegenwoordiger vastgelegd worden, maar mag de termijn van de proefperiode zelf niet overschrijden. Bij gebrek aan onderling akkoord geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen. 01/01/2012 Pagina van 11

3 2.3 Beëindiging van de dienstverlening De voorziening die een gebruiker opneemt of die haar diensten aan een gebruiker verstrekt, verbindt zich ertoe die gebruiker niet éénzijdig te ontslaan noch eenzijdig de ondersteuning te beëindigen, tenzij om een van de volgende redenen: 1. in geval van overmacht; 2. als de beslissing tot tenlasteneming door het Agentschap opname of begeleiding niet toelaat; 3. als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet; 4. als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; 5. als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding of het charter niet nakomt; 6. als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het agentschap als hij een vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen, om die vergoeding voor de ondersteuning aan te wenden of de verplichtingen van die overeenkomst niet nakomt; 7. bij onderling akkoord; 8. om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlasteneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap op basis van het door dat Agentschap afgeleverde integratieprotocol; 9. bij overgang naar een andere woonvorm; 10. bij overlijden van de bewoner; 11. bij niet-betaling van de verblijfskosten Bij éénzijdige beëindiging van het protocol door één van beide partijen, moet een opzeggingstermijn van drie maanden gerespecteerd worden, tenzij op dat ogenblik anders wordt overeengekomen. Beëindiging om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlastenneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, gaat onmiddellijk in ofwel vanaf de datum vermeld in de beslissing. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij een verbrekingsvergoeding gevorderd worden. Wanneer de beëindiging uitgaat van het centrum, zal het centrum meewerken bij het zoeken naar een andere aangepaste voorziening, zonder daarom een andere oplossing te garanderen. In geval van betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger die betwisting binnen 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie, vermeld in 8.3. Voor de behandeling van de betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde, die bij voorkeur een expert in bemiddeling is, wordt aangewezen in onderling overleg door de voorziening en het collectief overlegorgaan, of bij ontstentenis daarvan, in overleg met de gebruikers of hun vertegenwoordigers door middel van de collectieve inspraak, vermeld in artikel 30. Het mandaat van de onafhankelijke derde heeft een termijn van 4 jaar en is hernieuwbaar. 2.4 Beeldmateriaal De bewoner geeft automatisch toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal bij het ondertekenen van het protocol van verblijf. Bij niet-akkoord hiervan moet dit uitdrukkelijk gemeld worden. 01/01/2012 Pagina van 11

4 2.5 Roken De Heide is een centrum die volgens de wettelijke bepalingen het algemeen rookverbod hanteert. 3. OVERZICHT VAN DE DIENSTVERLENING 3.1 Het centrum richt zich tot volwassen personen met een meervoudige motorische handicap. 3.2 Het dienstverleningsaanbod omvat: A. Materiële dienstverlening Huisvesting Bewoner zal intrek nemen in een woning in de nabije omgeving van de voorziening. In de woning beschikt men over voldoende infrastructuur met betrekking tot wonen, leven, eten en slapen. De bewoner staat zelf in voor de inrichting, inkleding, decoratie en aanpassing van de kamer (behang, meubilering, gordijnen en overgordijnen) doch De Heide behoudt zich het recht om inspraak te hebben over de indeling van de kamers om zo de ergonomie te waarborgen voor bewoners en personeelsleden. Alle veranderingen in de kamer en daarbuiten moeten vooraf besproken worden met en goedgekeurd worden door de directie. De bewoner staat zelf in voor het onderhoud en de regelmatige schoonmaak van de woning. Wanneer men een woning rechtstreeks van een eigenaar huurt en niet met tussenkomst van de voorziening, dan dient men zich te wenden tot afspraken in huurcontract. Bij het verlaten van De Heide dient men de woning in oorspronkelijke staat achter te laten. De woning dient uiterlijk 7 dagen na vertrek/overlijden volledig ontruimd te zijn. De kosten hiervan zijn ten laste van de bewoner. Na het verlaten van De Heide is De Heide geen contactpersoon meer voor verdere administratie hulpverlening. Voeding De bewoner kan gebruik maken van volgende maaltijden tegen betaling: ontbijt, middagmaal en avondmaal. Wanneer men zelf wenst te koken in de woning dan dient men zelf voor de benodigdheden te zorgen en betaald men uiteraard geen maaltijden in de voorziening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan tevens, op vertoon van medisch attest, bij de dienst Beschermd Wonen vzw De Heide een afwijking van het normale menu aanvragen. Desgevallend zal deze afwijking in overeenkomst opgenomen worden. Voor een dieetmenu kan een bijkomend forfait aangerekend worden. Was en kledij De aanschaf van voldoende bedlinnen en persoonlijke kledij dient voorzien te worden door de bewoner. De bewoner staat zelf in voor het wassen van het bedlinnen en de kledij. De mogelijkheid bestaat om beroep te doen op een externe wasserij waarvan de kosten ten laste zijn van de bewoner. De kledij en het bedlinnen dienen genaamtekend te worden. Andere kosten Afzonderlijke vergoedingen kunnen gevraagd worden voor: Doktersconsultaties, medische- en farmaceutische kosten, vervoerskosten, aangepaste voeding, persoonlijke boodschappen, manicure, schoonheidszorgen, kapper, persoonlijk hoog-laag bed, aangepaste matras, persoonlijk veiligheidsmateriaal, persoonlijk verzorgingsmateriaal, persoonlijke hulpmiddelen, aanpassing van de hulpmiddelen, persoonlijke gsm-kosten, privédiensten die worden 01/01/2012 Pagina van 11

5 ingehuurd zoals dienstenchequebedrijf en PWA, logopedie, externe sexuele dienstverlening, herstelmateriaal Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. B. Begeleiding en ondersteuning Voor elke bewoner wordt de doelstelling en de inhoud van de begeleiding en behandeling vastgelegd in een leefplan. Dit leefplan wordt uiterlijk om de 2 jaar geëvalueerd en, indien nodig, zal men op vraag van de bewoner, de coördinator of andere instanties een evaluatie houden en bijsturing doen. De bewoner dient zich ertoe te verbinden om de therapie die opgesteld is in leefplan na te leven en op te volgen. In het leefplan zal men de volledige begeleiding en ondersteuning plannen die de bewoner nodig heeft om maatschappelijk aangepast te kunnen wonen. De coördinator zal deze begeleiding volledig plannen en hiervoor de nodige contacten leggen met de nodige instanties zodat alles volledig neergeschreven staat voor de bewoner. Zo kan de bewoner weten waar hij/zij moet zijn om welke begeleiding en/of ondersteuning te krijgen. De coördinator zal de nodige instanties ook op de hoogte brengen. Om tot een overzicht te komen van de ondersteuning die de bewoner nodig acht te hebben en welke doelen hij/zij op korte en lange termijn wenst te realiseren, zal men een vraagverhelderend gesprek voeren. In dit gesprek zal de bewoner kenbaar maken waar hij/zij ondersteuning voor nodig acht te hebben alsook welke doelen hij/zij wil realiseren. Men zal de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een zorg die permanent en multidisciplinair is. De ondersteuning wordt georganiseerd in samenwerking met de reguliere diensten. Permanentie: men kan 24u/24u beroep doen op begeleiding via het oproepsysteem De multidisciplinaire diensten omvatten: a. Ortho-agogische zorg: b. Psychosociale zorg: c. Paramedische zorg: d. Logistieke zorg: Dagbesteding: De bewoner krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de diensten van het DAT (Dagactiviteitencentrum) 4. WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN 4.1 Algemeen Het centrum zal de vrijheid, privacy, de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van elke bewoner en zijn vertegenwoordiger respecteren. De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger zullen dit in hun gedrag tegenover de instelling, medebewoners en familieleden eerbiedigen. 4.2 Het verstrekken van informatie De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger zal volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd worden omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn opvang, ondersteuning en begeleiding die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Omtrent zijn psychosomedisch, pedagogisch en sociaal dossier is men gebonden aan het beroepsgeheim. De bewoner neemt deel aan een wekelijks buurtcomité voor de bewoners van de dienst Inclusieve ondersteuning. Dit overleg is er omdat er veel inspraak verwacht wordt van de bewoners en omdat er een overzicht gemaakt wordt van verloop van de week algemeen en per bewoner. Het buurtcomité zal doorgaan, in mate van mogelijke, in de woning van de bewoners en dit met een doorschuifsysteem. 01/01/2012 Pagina van 11

6 De medewerkers van de dienst Inclusieve ondersteuning zullen dit overleg leiden, maar de bewoners dienen, in mate van mogelijke, het verslag op het netwerk te plaatsen. Eventueel met of zonder hulp en dit met een beurtsysteem. Indien de bewoners dit nodig achten kunnen ze een buurtcomité aanvragen, dit om de mogelijkheid te creëren om direct in te spelen op situaties of problemen. 4.3 Overleg Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid, wordt er tussen het centrum en de bewoner of zijn vertegenwoordiger voorafgaandelijk overleg gepleegd inzake: - wijziging aan het dienstverleningsaanbod en/of leefplan; - te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke en psychische toestand; - wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden die tot deze wijziging hebben geleid. Het initiatief voor dit overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of een maatregel wenst door te voeren. 4.4 Verlof en afwezigheden Bewoners die met verlof wensen te gaan kunnen dit doen maar de huurprijs blijft hierdoor wel ongewijzigd. Wanneer bewoners opgenomen worden in ziekenhuis dan zal de huurprijs ook ongewijzigd blijven. In alle gevallen dient de woning op een minimale kamertemperatuur verwarmd te blijven. 5. DE PERSOONLIJKE BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN DE DIENSTVERLENING 5.1 Vaststelling van de persoonlijke bijdrage De bewoner betaalt een huursom van. voor Men werkt met indexering voor de huurprijs. De huurprijs wordt door de bewoner betaald per maand en dit voor de.. van de maand. De huurprijs wordt door de bewoner gestort op rekeningnummer BE met vermelding Dienst Beschermd Wonen of volgens overeenkomst huurcontract bij rechtstreeks huren van eigenaar. Wat omvat de huurprijs allemaal: a. Verzorging en medische zorg van bewoner volgens ondersteuningsplan beschreven; b. Permanente begeleiding 24u op 24u via GSM-oproepen; c. Aanbod van dagbesteding in vzw De Heide alsook mogelijkheid tot deelname aan DAT-activiteiten; d. Het onderhoud van de tuinen; e. Coördinatie dienst Inclusieve Ondersteuning. 5.2 Afzonderlijke vergoedingen a. gas/water/elektriciteitsdistributie: via domiciliering op het adres waar de bewoner zal wonen of via een onkostennota opgemaakt door vzw De heide ; b. Verzekeringen zoals inboedelverzekering, gezinspolis (B.A. en Rechtsbijstand) en verzekering elektrische rolwagen dient de bewoner zelf aan te gaan, eventueel met hulp van de coördinator Inclusieve Ondersteuning ; c. Aanbod van kinesitherapie: hierbij dient de bewoner gebruik te maken van een zelfstandige kinesist en dient de bewoner enkel het remgeld te betalen. Dit is afhankelijk van kinesist en van de aard van de pathologie. d. Poetsdienst: hiervoor staat de bewoner zelf in, beschreven zoals in het leefplan of financieel plan van welke dienst men hiervoor gebruik zal maken. 01/01/2012 Pagina van 11

7 e. Extra klussen aan de woning zowel binnen als buitenshuis zoals aankoop, onderhoud en planten bloemen: hiervoor zal de bewoner beroep doen op de een externe dienst of zelf hiervoor instaan. f. Wasserij: voornamelijk onderhoud zoals wassen, drogen en strijken van kledij, herstellingen, enz. : hiervoor zal de bewoner beroep doen op de dienst beschreven in het leefplan of financieel plan. g. Maaltijden: ontbijt, middagmaal en avondmaal, indien men niet in de voorziening eet door uitstap, reis, zelf maken van eten, dan zal men deze maaltijden niet aanrekenen. Men dient dit wel op buurtcomité door te geven en dit een week vooraf. Indien niet tijdig gemeld wordt zal men de maaltijden toch aanrekenen. h. Afzonderlijke vergoedingen kunnen gevraagd worden voor: Incontinentiemateriaal, doktersconsultaties, medische- en farmaceutische kosten, kledij, vervoerskosten, aangepaste voeding + drank, geïndividualiseerde toestellen die een extra bijdrage vragen inzake elektriciteitsverbruik zoals televisie, radio, koelkast, koffiezet, video, Dvd-speler, internet, persoonlijke administratie, persoonlijke boodschappen, manicure, schoonheidszorgen, kapper, persoonlijk hoog-laag bed, aangepaste matras + bescherming, persoonlijk veiligheidsmateriaal, persoonlijk verzorgingsmateriaal, persoonlijke hulpmiddelen, aanpassing van de hulpmiddelen, persoonlijke gsm-kosten, privédiensten die worden ingehuurd zoals dienstenchequebedrijf en PWA, logopedie, externe sexuele dienstverlening, herstelmateriaal, Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. Eventuele herstellingen aan apparatuur, persoonlijke hulpmiddelen e.d. mogen niet door de technische dienst van De Heide worden uitgevoerd. Men dient beroep te doen op externe dienstverleningen. i. Andere vooropgesteld in huurcontract of ondersteuningsplan of financieel plan:... Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. Een inventaris van de persoonlijke bezittingen wordt bewaard in het centrale dossier. De bewoner is verantwoordelijk om elke wijziging door te geven. 5.3 Betalingsvoorwaarden De maandelijkse huurprijs zal men betalen per overschrijving op rekeningnummer BE met vermelding Dienst Inclusieve Ondersteuning vzw De Heide, op datum afgesloten in de overeenkomst. Wanneer men niet tijdig betaald zal van rechtswege zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidintresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand. De bewoner zal dan schriftelijk in gebreke gesteld worden. Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgesteld op 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot administratieve of gerechtelijke acties zijn de kosten ervan niet inbegrepen in deze schadevergoeding. Deze kosten worden aangerekend aan de bewoner. 01/01/2012 Pagina van 11

8 6. VERZEKERINGEN 6.1 Het centrum heeft de volgende verzekeringen afgesloten in het belang van de werking van de bewoners: - Personeel, vrijwilligers en bewonersverzekeringen Arbeidsongevallen personeel : polisnr : Polisnr Alg. Burg. Aansprakelijkheid : polisnr : polisnr Brandverzekeringen Brandpolis inboedel + gebouw : polisnr Bij: A.G. Dhr. Peter Parmentier Kloosterstraat Merelbeke 6.2 Verzekeringen af te sluiten door bewoner Inboedelverzekering (verplicht) Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand (verplicht) Verzekering elektrische rolwagen (verplicht) 7.DE GEBRUIKERSRAAD 7.1 De oprichting Binnen het centrum voor volwassen motorisch gehandicapten, De Heide vzw, wordt er voor de volledige entiteit 1 gebruikersraad opgericht. De gebruikersraad telt minimum 3 en maximum 9 leden en zal minstens drie keer per jaar vergaderen. De leden zijn vertegenwoordigers van het tehuis-niet-werkenden en/of Inclusieve Ondersteuning. 7.2 Samenstelling De gebruikersraad wordt samengesteld door de bewoners of hun vertegenwoordigers die hiervoor werden verkozen. De directie van het centrum staat in voor de organisatie van de verkiezingen, waarbij zij er over waakt dat elke stemgerechtigde verwittigd wordt en zich kandidaat kan stellen. Elk lid wordt verkozen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van de gebruikersraad vervalt: - bij het verstrijken van de termijn waarvoor men verkozen is; - indien de bewoner het centrum De Heide verlaat; - bij ontslag van een lid. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de vrijgekomen mandaat voleindigt. De gebruikersraad is niet langer rechtsgeldig samengesteld indien het aantal leden lager wordt dan 3. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien er zich bij de verkiezing geen 3 kandidaten aandienen, of indien er bij die verkiezing geen 3 leden worden gekozen, wordt na 2 jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan. 01/01/2012 Pagina van 11

9 7.3 Bevoegdheden Het centrum zal voorafgaand overleg plegen met de gebruikersraad inzake: - wijziging aan het reglement van orde; - belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie; - wijzigingen in het concept van het centrum. Het centrum en de gebruikersraad kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen de bewoners en het centrum aangaan. De gebruikersraad zal gehoord worden door de verantwoordelijken van het centrum omtrent elk onderwerp waarvoor ze een standpunt aan deze verantwoordelijken wenst mee te delen. Het centrum zal elke vraag van de gebruikersraad binnen de 60 dagen beantwoorden. Het centrum verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de bewoners betreffen en inzake alle andere elementen die de bewoners als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen. 7.4 Klachten betreffende de gebruikersraad Indien er tussen het centrum en de gebruikersraad een meningsverschil ontstaat omtrent de samenstelling en/of werking van de gebruikersraad, zullen zij eerst proberen onderling tot een akkoord te komen. Dat kan door eerst de klacht schriftelijk mee te delen aan de directie van de instelling. Dit kan via brief t.a.v. de directeur of via mail: Indien zij niet tot een akkoord komen, wordt het meningsverschil schriftelijk meegedeeld aan de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap. 8. ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE 8.1 De bewoner, zijn vertegenwoordiger, een aan- of bloedverwant of zijn vertrouwenspersoon zullen klachten omtrent de dienstverlening bij voorkeur eerst bespreken met de rechtstreeks betrokkenen en zo tot een oplossing trachten te komen. 8.2 Indien men er niet in slaagt tot een oplossing te komen of indien men de klacht niet met de rechtstreekse betrokkene kan bespreken, richt de bewoner, zijn vertegenwoordiger, een aanof bloedverwant of zijn vertrouwenspersoon de klacht schriftelijk aan de algemeen verantwoordelijke van het centrum. Bij ontvangst van een klacht maakt de algemeen verantwoordelijke hiervan onmiddellijk melding in een daartoe bestemd register. De algemeen verantwoordelijke zal, binnen de dertig dagen na het indienen van de klacht, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht wordt gegeven. De klacht kan steeds ingetrokken worden. 8.3 Indien dit antwoord de indiener geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de interne klachtencommissie, die bestaat uit: - een persoon die is aangewezen door het collectief overlegorgaan of bij ontstentenis daarvan door de gebruikers of hun vertegenwoordigers in het collectief overleg; - een lid van het kwaliteitsteam: - de directeur van het centrum via mail: De klachtencommissie behandelt de klacht, na alle betrokken partijen gehoord te hebben, en deelt, binnen de dertig dagen nadat zij gevat werd, haar oordeel over de gegrondheid van de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de directie. Indien de leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden de verschillende standpunten meegedeeld. 01/01/2012 Pagina van 11

10 8.4 Indien de klachtencommissie de klacht gegrond verklaart, moet de algemeen verantwoordelijke binnen de dertig dagen na de melding hiervan, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht gegeven werd. Indien de afhandeling van de klacht de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap, die nagaat of het centrum de reglementering naleeft. 9. BEHEER VAN GELD EN/OF GOEDEREN Wanneer De Heide de bewoner helpt bij het beheren van gelden en/of goederen, dan moet zij hiertoe uitdrukkelijk de opdracht krijgen van de betrokken bewoner. Die opdracht moet op papier gezet worden in de vorm van een overeenkomst, die de lastgeving wordt genoemd. De overeenkomst moet volgens wettelijke regels gebeuren. Ze wordt bij deze overeenkomst toegevoegd. Ze kan er niet toe leiden dat De Heide over de middelen van de bewoner kan beschikken. Voor de bewoners voor wie dit wenselijk is, kan ook een voorlopige bewindvoerder worden aangeduid. Dit gebeurt volgens de wettelijke procedure door een vrederechter. De voorlopige bewindvoerder is dan verantwoordelijk voor het beheer van de gelden en/of goederen van die bewoner. Toezichtsraad Omdat De Heide hulp biedt bij het beheer van gelden en/of goederen van bewoners is er een Toezichtsraad opgericht. Deze raad heeft als opdracht om minstens om de 6 maanden toezicht uit te oefenen op de wijze waarop de begeleiding bij het beheer van het geld van de bewoners door personeelsleden van het tehuis gebeurt. Dit toezicht heeft vooral betrekking op de begeleiding van bewoners die het tehuis een uitdrukkelijke opdracht gegeven hebben door het ondertekenen van een lastgeving. Samenstelling De Toezichtsraad wordt samengesteld uit de volgende 3 leden: 1. Een afgevaardigde van de Raad van Beheer van de voorziening die niet in het bestuursorgaan zetelt als vertegenwoordiger van de bewoners; 2. Een juridische of boekhoudkundige deskundige die gezamenlijk door de gebruikersraad en de Raad van Beheer wordt aangewezen zonder zelf lid te zijn van deze organen. Deze deskundige fungeert als voorzitter van de Toezichtsraad. 3. Een medewerker van een andere voorziening voor de begeleiding van volwassen personen met een verstandelijke handicap. De sociale dienst van De Heide woont deze vergadering ook bij. De leden duiden onderling een secretaris aan. De onder punten 2 en 3 vermelde leden mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan of van het personeel van het tehuis, noch betaalde prestaties leveren ten voordele van het tehuis. Geen enkel lid van de Toezichtsraad mag zelf het beheer van gelden en/of goederen van bewoners waarnemen. De oprichting en samenstelling van de Toezichtsraad en alle mogelijke wijzigingen hieraan worden onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 10. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE ORDE 10.1 De Heide vzw behoudt zich het recht tot wijziging van het Charter Collectief wanneer zich hiervoor redenen aanbieden. Wijzigingen worden geagendeerd op de gebruikersraad Het centrum overhandigt een exemplaar van elke wijziging, tegen ontvangstbewijs, aan elke bewoner of zijn vertegenwoordiger. Deze wijzigingen hebben uitwerking ten vroegste 30 dagen na de mededeling ervan. 01/01/2012 Pagina van 11

11 11. HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Als basisregel willen we hanteren dat het hebben van een huisdier een persoonlijke zaak is. Hiermee wordt bedoeld dat huisdieren toegestaan zijn, mits bepaalde afspraken gerespecteerd worden: 12. REIZEN De huurder moet zich gedragen als een goede huisvader; De huisdieren mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving; De huurder is verantwoordelijk voor het feit dat er geen enkele vorm van geuroverlast is voor de omgeving; De tuin is geen uitlaatzone voor uitwerpselen en wordt direct op geruimd door de eigenaar zelf; Honden en katten worden niet langer dan 2 uur alleen achtergelaten in de woning zonder iemand te verwittigen; Het aantal huisdieren is beperkt tot 1 hond en/of 1 kat; De huisdieren mogen geen schade veroorzaken. Wanneer dit toch gebeurt zal er een schadevergoeding geëist worden die gelijk is aan het bedrag van de herstelling. Schade toegebracht aan derden wordt door middel van een schadevergoeding, gelijk aan het bedrag, vergoed; Bij het vermoeden van verwaarlozing zullen de bevoegde instanties op de hoogte gebracht worden; Indien het huisdier een hond is dan eisen we dat er een opleiding wordt gevolgd van minstens 1 jaar in een erkende hondenschool. De betrachting is dat de hond onder commando staat van de eigenaar en dat zo overlast, van welke aard dan ook, vermeden kan worden. De opleiding wordt gestart binnen de 3 maand na het hebben van de hond. Er zal een attest worden gevraagd die aantoont dat de opleiding met vrucht beëindigd is. Wanneer het om opgeleide assistentiehonden gaat, verwachten we dat de begeleiders en/of assistenten een minimale opleiding krijgen om te leren omgaan met de assistentiehond; Honden (uitgenomen assistentiehonden en honden van bezoekers) mogen niet binnen in de organisatie. Begeleiders en/of personeel staan niet in voor de verzorging van het dier. Het vervoer van en naar vakanties en uitstappen kan niet door het personeel worden voorzien. Van bewoners en /of familie of relevante derden wordt verwacht dat het vervoer van en naar vakanties en de uitstappen door hen wordt geregeld en gefinancierd. 13. VERBREKINGSVERGOEDING Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden kan een verbrekingsvergoeding gevorderd worden van ten hoogste 7 maal het verschil tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs. Als er geen dagprijs verschuldigd is, stelt het agentschap de verbrekingsvergoeding vast en wordt ze genomen in het charter van de voorziening. 14. KWALITEITSHANDBOEK Er is een kwaliteitshandboek in De Heide die op vraag kan geraadpleegd worden bij: - de directeur - de kwaliteitscoördinator - de coördinator organisatie 15. HUISREGLEMENT Er wordt verwacht dat de bewoners vanaf 22u00 de stilte bewaren binnen De Heide en dat zij zich ten laatste om 24u00 naar hun kamer begeven, behalve als er activiteiten plaatsvinden. 01/01/2012 Pagina van 11

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Bekendgemaakt op 26 juni 2014 SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Het

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Op zoek naar een rusthuis!

Op zoek naar een rusthuis! Op zoek naar een rusthuis! Praktisch informatieboekje met antwoorden op uw vragen bij het zoeken naar een rusthuis. vzw Home-Info www.home-info.be Naar een rusthuis! Hoe begin ik eraan? Verantwoordelijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie