Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning"

Transcriptie

1 Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark MERELBEKE Tel. 09/ Fax. 09/ Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten Maatschappelijke zetel: Industriepark 6 te 9820 MERELBEKE Erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Centrum voor motorisch gehandicapten DE HEIDE Industriepark 6 te 9820 Merelbeke Als dienst Beschermd Wonen: met ingang van 01/01/2011 t/m 31/12/2015 met erkenningsnummer ZRG voor de opvang van maximaal 9 personen met een handicap Als dienst Geïntegreerd Wonen: met ingang van 01/01/2011 t/m 31/12/2020 met erkenningsnummer ZRG voor de opvang van maximaal 4 personen met een handicap Als dienst Inclusieve Ondersteuning: met ingang van 01/03/2011 t/m 31/12/2012 met erkenningsnummer ZRG voor 94,25 zorggebonden personeelspunten 01/01/2012 Pagina van 11

2 1. DOELSTELLINGEN De Dienst Inclusieve ondersteuning vzw De Heide tracht de bewoner maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Hierbij woont de bewoner zelfstandig in een woning, mits begeleiding afgesteld op de bewoner. Op die manier proberen we iedere bewoner maximale kansen te geven om te komen tot een maximale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes. De Heide wil een gemeenschap van bewoners en personeelsleden zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede maar ook in minder goede dagen. 2. HET PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING 2.1 Dienstverleningsovereenkomst Er wordt tussen de Dienst Inclusieve ondersteuning en de bewoner of zijn vertegenwoordiger een protocol van dienstverlening gemaakt (hierna het protocol genoemd) Deze overeenkomst wordt gesloten vooraleer de dienst de opvang, behandeling of begeleiding van de persoon met een handicap start. In geval van dringende opname wordt deze overeenkomst binnen de vijf dagen na opname opgemaakt. 2.2 Proefperiode Bij aanvang van elk verblijf kan een proefperiode van maximum 6 maanden ingebouwd worden. De duur van de proefperiode wordt opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Tijdens deze proefperiode kan de bewoner enkel uit Dienst Inclusieve ondersteuning ontslagen worden: Bij onderling akkoord tussen de dienst Inclusieve ondersteuning en de bewoner of zijn vertegenwoordiger; In geval van overmacht; Om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlasteneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, op basis van het door dat agentschap afgeleverde integratieprotocol; Wanneer de bewoner niet meer beantwoordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3 van dit protocol; Wanneer de dienst Inclusieve ondersteuning niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de bewoner ten gevolge van wijziging in zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand; Bij het niet nakomen door de bewoner of vertegenwoordiger van de verplichtingen die in de overeenkomst en/of dit reglement zijn opgenomen; Einde proefperiode; Einde overeengekomen termijn van verblijf; Overgang naar andere woonvorm; Overlijden van de bewoner. De bewoner kan tijdens de proefperiode steeds een einde stellen aan de overeenkomst. De opzegtermijn zal in onderling overleg met de bewoner of zijn vertegenwoordiger vastgelegd worden, maar mag de termijn van de proefperiode zelf niet overschrijden. Bij gebrek aan onderling akkoord geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen. 01/01/2012 Pagina van 11

3 2.3 Beëindiging van de dienstverlening De voorziening die een gebruiker opneemt of die haar diensten aan een gebruiker verstrekt, verbindt zich ertoe die gebruiker niet éénzijdig te ontslaan noch eenzijdig de ondersteuning te beëindigen, tenzij om een van de volgende redenen: 1. in geval van overmacht; 2. als de beslissing tot tenlasteneming door het Agentschap opname of begeleiding niet toelaat; 3. als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden, vermeld in het charter, voldoet; 4. als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; 5. als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding of het charter niet nakomt; 6. als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het agentschap als hij een vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen, om die vergoeding voor de ondersteuning aan te wenden of de verplichtingen van die overeenkomst niet nakomt; 7. bij onderling akkoord; 8. om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlasteneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap op basis van het door dat Agentschap afgeleverde integratieprotocol; 9. bij overgang naar een andere woonvorm; 10. bij overlijden van de bewoner; 11. bij niet-betaling van de verblijfskosten Bij éénzijdige beëindiging van het protocol door één van beide partijen, moet een opzeggingstermijn van drie maanden gerespecteerd worden, tenzij op dat ogenblik anders wordt overeengekomen. Beëindiging om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlastenneming door de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, gaat onmiddellijk in ofwel vanaf de datum vermeld in de beslissing. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij een verbrekingsvergoeding gevorderd worden. Wanneer de beëindiging uitgaat van het centrum, zal het centrum meewerken bij het zoeken naar een andere aangepaste voorziening, zonder daarom een andere oplossing te garanderen. In geval van betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger die betwisting binnen 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie, vermeld in 8.3. Voor de behandeling van de betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde, die bij voorkeur een expert in bemiddeling is, wordt aangewezen in onderling overleg door de voorziening en het collectief overlegorgaan, of bij ontstentenis daarvan, in overleg met de gebruikers of hun vertegenwoordigers door middel van de collectieve inspraak, vermeld in artikel 30. Het mandaat van de onafhankelijke derde heeft een termijn van 4 jaar en is hernieuwbaar. 2.4 Beeldmateriaal De bewoner geeft automatisch toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal bij het ondertekenen van het protocol van verblijf. Bij niet-akkoord hiervan moet dit uitdrukkelijk gemeld worden. 01/01/2012 Pagina van 11

4 2.5 Roken De Heide is een centrum die volgens de wettelijke bepalingen het algemeen rookverbod hanteert. 3. OVERZICHT VAN DE DIENSTVERLENING 3.1 Het centrum richt zich tot volwassen personen met een meervoudige motorische handicap. 3.2 Het dienstverleningsaanbod omvat: A. Materiële dienstverlening Huisvesting Bewoner zal intrek nemen in een woning in de nabije omgeving van de voorziening. In de woning beschikt men over voldoende infrastructuur met betrekking tot wonen, leven, eten en slapen. De bewoner staat zelf in voor de inrichting, inkleding, decoratie en aanpassing van de kamer (behang, meubilering, gordijnen en overgordijnen) doch De Heide behoudt zich het recht om inspraak te hebben over de indeling van de kamers om zo de ergonomie te waarborgen voor bewoners en personeelsleden. Alle veranderingen in de kamer en daarbuiten moeten vooraf besproken worden met en goedgekeurd worden door de directie. De bewoner staat zelf in voor het onderhoud en de regelmatige schoonmaak van de woning. Wanneer men een woning rechtstreeks van een eigenaar huurt en niet met tussenkomst van de voorziening, dan dient men zich te wenden tot afspraken in huurcontract. Bij het verlaten van De Heide dient men de woning in oorspronkelijke staat achter te laten. De woning dient uiterlijk 7 dagen na vertrek/overlijden volledig ontruimd te zijn. De kosten hiervan zijn ten laste van de bewoner. Na het verlaten van De Heide is De Heide geen contactpersoon meer voor verdere administratie hulpverlening. Voeding De bewoner kan gebruik maken van volgende maaltijden tegen betaling: ontbijt, middagmaal en avondmaal. Wanneer men zelf wenst te koken in de woning dan dient men zelf voor de benodigdheden te zorgen en betaald men uiteraard geen maaltijden in de voorziening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan tevens, op vertoon van medisch attest, bij de dienst Beschermd Wonen vzw De Heide een afwijking van het normale menu aanvragen. Desgevallend zal deze afwijking in overeenkomst opgenomen worden. Voor een dieetmenu kan een bijkomend forfait aangerekend worden. Was en kledij De aanschaf van voldoende bedlinnen en persoonlijke kledij dient voorzien te worden door de bewoner. De bewoner staat zelf in voor het wassen van het bedlinnen en de kledij. De mogelijkheid bestaat om beroep te doen op een externe wasserij waarvan de kosten ten laste zijn van de bewoner. De kledij en het bedlinnen dienen genaamtekend te worden. Andere kosten Afzonderlijke vergoedingen kunnen gevraagd worden voor: Doktersconsultaties, medische- en farmaceutische kosten, vervoerskosten, aangepaste voeding, persoonlijke boodschappen, manicure, schoonheidszorgen, kapper, persoonlijk hoog-laag bed, aangepaste matras, persoonlijk veiligheidsmateriaal, persoonlijk verzorgingsmateriaal, persoonlijke hulpmiddelen, aanpassing van de hulpmiddelen, persoonlijke gsm-kosten, privédiensten die worden 01/01/2012 Pagina van 11

5 ingehuurd zoals dienstenchequebedrijf en PWA, logopedie, externe sexuele dienstverlening, herstelmateriaal Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. B. Begeleiding en ondersteuning Voor elke bewoner wordt de doelstelling en de inhoud van de begeleiding en behandeling vastgelegd in een leefplan. Dit leefplan wordt uiterlijk om de 2 jaar geëvalueerd en, indien nodig, zal men op vraag van de bewoner, de coördinator of andere instanties een evaluatie houden en bijsturing doen. De bewoner dient zich ertoe te verbinden om de therapie die opgesteld is in leefplan na te leven en op te volgen. In het leefplan zal men de volledige begeleiding en ondersteuning plannen die de bewoner nodig heeft om maatschappelijk aangepast te kunnen wonen. De coördinator zal deze begeleiding volledig plannen en hiervoor de nodige contacten leggen met de nodige instanties zodat alles volledig neergeschreven staat voor de bewoner. Zo kan de bewoner weten waar hij/zij moet zijn om welke begeleiding en/of ondersteuning te krijgen. De coördinator zal de nodige instanties ook op de hoogte brengen. Om tot een overzicht te komen van de ondersteuning die de bewoner nodig acht te hebben en welke doelen hij/zij op korte en lange termijn wenst te realiseren, zal men een vraagverhelderend gesprek voeren. In dit gesprek zal de bewoner kenbaar maken waar hij/zij ondersteuning voor nodig acht te hebben alsook welke doelen hij/zij wil realiseren. Men zal de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een zorg die permanent en multidisciplinair is. De ondersteuning wordt georganiseerd in samenwerking met de reguliere diensten. Permanentie: men kan 24u/24u beroep doen op begeleiding via het oproepsysteem De multidisciplinaire diensten omvatten: a. Ortho-agogische zorg: b. Psychosociale zorg: c. Paramedische zorg: d. Logistieke zorg: Dagbesteding: De bewoner krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de diensten van het DAT (Dagactiviteitencentrum) 4. WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN 4.1 Algemeen Het centrum zal de vrijheid, privacy, de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van elke bewoner en zijn vertegenwoordiger respecteren. De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger zullen dit in hun gedrag tegenover de instelling, medebewoners en familieleden eerbiedigen. 4.2 Het verstrekken van informatie De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger zal volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd worden omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn opvang, ondersteuning en begeleiding die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Omtrent zijn psychosomedisch, pedagogisch en sociaal dossier is men gebonden aan het beroepsgeheim. De bewoner neemt deel aan een wekelijks buurtcomité voor de bewoners van de dienst Inclusieve ondersteuning. Dit overleg is er omdat er veel inspraak verwacht wordt van de bewoners en omdat er een overzicht gemaakt wordt van verloop van de week algemeen en per bewoner. Het buurtcomité zal doorgaan, in mate van mogelijke, in de woning van de bewoners en dit met een doorschuifsysteem. 01/01/2012 Pagina van 11

6 De medewerkers van de dienst Inclusieve ondersteuning zullen dit overleg leiden, maar de bewoners dienen, in mate van mogelijke, het verslag op het netwerk te plaatsen. Eventueel met of zonder hulp en dit met een beurtsysteem. Indien de bewoners dit nodig achten kunnen ze een buurtcomité aanvragen, dit om de mogelijkheid te creëren om direct in te spelen op situaties of problemen. 4.3 Overleg Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid, wordt er tussen het centrum en de bewoner of zijn vertegenwoordiger voorafgaandelijk overleg gepleegd inzake: - wijziging aan het dienstverleningsaanbod en/of leefplan; - te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke en psychische toestand; - wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden die tot deze wijziging hebben geleid. Het initiatief voor dit overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of een maatregel wenst door te voeren. 4.4 Verlof en afwezigheden Bewoners die met verlof wensen te gaan kunnen dit doen maar de huurprijs blijft hierdoor wel ongewijzigd. Wanneer bewoners opgenomen worden in ziekenhuis dan zal de huurprijs ook ongewijzigd blijven. In alle gevallen dient de woning op een minimale kamertemperatuur verwarmd te blijven. 5. DE PERSOONLIJKE BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN DE DIENSTVERLENING 5.1 Vaststelling van de persoonlijke bijdrage De bewoner betaalt een huursom van. voor Men werkt met indexering voor de huurprijs. De huurprijs wordt door de bewoner betaald per maand en dit voor de.. van de maand. De huurprijs wordt door de bewoner gestort op rekeningnummer BE met vermelding Dienst Beschermd Wonen of volgens overeenkomst huurcontract bij rechtstreeks huren van eigenaar. Wat omvat de huurprijs allemaal: a. Verzorging en medische zorg van bewoner volgens ondersteuningsplan beschreven; b. Permanente begeleiding 24u op 24u via GSM-oproepen; c. Aanbod van dagbesteding in vzw De Heide alsook mogelijkheid tot deelname aan DAT-activiteiten; d. Het onderhoud van de tuinen; e. Coördinatie dienst Inclusieve Ondersteuning. 5.2 Afzonderlijke vergoedingen a. gas/water/elektriciteitsdistributie: via domiciliering op het adres waar de bewoner zal wonen of via een onkostennota opgemaakt door vzw De heide ; b. Verzekeringen zoals inboedelverzekering, gezinspolis (B.A. en Rechtsbijstand) en verzekering elektrische rolwagen dient de bewoner zelf aan te gaan, eventueel met hulp van de coördinator Inclusieve Ondersteuning ; c. Aanbod van kinesitherapie: hierbij dient de bewoner gebruik te maken van een zelfstandige kinesist en dient de bewoner enkel het remgeld te betalen. Dit is afhankelijk van kinesist en van de aard van de pathologie. d. Poetsdienst: hiervoor staat de bewoner zelf in, beschreven zoals in het leefplan of financieel plan van welke dienst men hiervoor gebruik zal maken. 01/01/2012 Pagina van 11

7 e. Extra klussen aan de woning zowel binnen als buitenshuis zoals aankoop, onderhoud en planten bloemen: hiervoor zal de bewoner beroep doen op de een externe dienst of zelf hiervoor instaan. f. Wasserij: voornamelijk onderhoud zoals wassen, drogen en strijken van kledij, herstellingen, enz. : hiervoor zal de bewoner beroep doen op de dienst beschreven in het leefplan of financieel plan. g. Maaltijden: ontbijt, middagmaal en avondmaal, indien men niet in de voorziening eet door uitstap, reis, zelf maken van eten, dan zal men deze maaltijden niet aanrekenen. Men dient dit wel op buurtcomité door te geven en dit een week vooraf. Indien niet tijdig gemeld wordt zal men de maaltijden toch aanrekenen. h. Afzonderlijke vergoedingen kunnen gevraagd worden voor: Incontinentiemateriaal, doktersconsultaties, medische- en farmaceutische kosten, kledij, vervoerskosten, aangepaste voeding + drank, geïndividualiseerde toestellen die een extra bijdrage vragen inzake elektriciteitsverbruik zoals televisie, radio, koelkast, koffiezet, video, Dvd-speler, internet, persoonlijke administratie, persoonlijke boodschappen, manicure, schoonheidszorgen, kapper, persoonlijk hoog-laag bed, aangepaste matras + bescherming, persoonlijk veiligheidsmateriaal, persoonlijk verzorgingsmateriaal, persoonlijke hulpmiddelen, aanpassing van de hulpmiddelen, persoonlijke gsm-kosten, privédiensten die worden ingehuurd zoals dienstenchequebedrijf en PWA, logopedie, externe sexuele dienstverlening, herstelmateriaal, Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. Eventuele herstellingen aan apparatuur, persoonlijke hulpmiddelen e.d. mogen niet door de technische dienst van De Heide worden uitgevoerd. Men dient beroep te doen op externe dienstverleningen. i. Andere vooropgesteld in huurcontract of ondersteuningsplan of financieel plan:... Deze lijst is niet limitatief en kan steeds individueel en/of collectief aangepast worden. Een inventaris van de persoonlijke bezittingen wordt bewaard in het centrale dossier. De bewoner is verantwoordelijk om elke wijziging door te geven. 5.3 Betalingsvoorwaarden De maandelijkse huurprijs zal men betalen per overschrijving op rekeningnummer BE met vermelding Dienst Inclusieve Ondersteuning vzw De Heide, op datum afgesloten in de overeenkomst. Wanneer men niet tijdig betaald zal van rechtswege zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidintresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand. De bewoner zal dan schriftelijk in gebreke gesteld worden. Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgesteld op 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot administratieve of gerechtelijke acties zijn de kosten ervan niet inbegrepen in deze schadevergoeding. Deze kosten worden aangerekend aan de bewoner. 01/01/2012 Pagina van 11

8 6. VERZEKERINGEN 6.1 Het centrum heeft de volgende verzekeringen afgesloten in het belang van de werking van de bewoners: - Personeel, vrijwilligers en bewonersverzekeringen Arbeidsongevallen personeel : polisnr : Polisnr Alg. Burg. Aansprakelijkheid : polisnr : polisnr Brandverzekeringen Brandpolis inboedel + gebouw : polisnr Bij: A.G. Dhr. Peter Parmentier Kloosterstraat Merelbeke 6.2 Verzekeringen af te sluiten door bewoner Inboedelverzekering (verplicht) Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand (verplicht) Verzekering elektrische rolwagen (verplicht) 7.DE GEBRUIKERSRAAD 7.1 De oprichting Binnen het centrum voor volwassen motorisch gehandicapten, De Heide vzw, wordt er voor de volledige entiteit 1 gebruikersraad opgericht. De gebruikersraad telt minimum 3 en maximum 9 leden en zal minstens drie keer per jaar vergaderen. De leden zijn vertegenwoordigers van het tehuis-niet-werkenden en/of Inclusieve Ondersteuning. 7.2 Samenstelling De gebruikersraad wordt samengesteld door de bewoners of hun vertegenwoordigers die hiervoor werden verkozen. De directie van het centrum staat in voor de organisatie van de verkiezingen, waarbij zij er over waakt dat elke stemgerechtigde verwittigd wordt en zich kandidaat kan stellen. Elk lid wordt verkozen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van de gebruikersraad vervalt: - bij het verstrijken van de termijn waarvoor men verkozen is; - indien de bewoner het centrum De Heide verlaat; - bij ontslag van een lid. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de vrijgekomen mandaat voleindigt. De gebruikersraad is niet langer rechtsgeldig samengesteld indien het aantal leden lager wordt dan 3. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien er zich bij de verkiezing geen 3 kandidaten aandienen, of indien er bij die verkiezing geen 3 leden worden gekozen, wordt na 2 jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan. 01/01/2012 Pagina van 11

9 7.3 Bevoegdheden Het centrum zal voorafgaand overleg plegen met de gebruikersraad inzake: - wijziging aan het reglement van orde; - belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie; - wijzigingen in het concept van het centrum. Het centrum en de gebruikersraad kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen de bewoners en het centrum aangaan. De gebruikersraad zal gehoord worden door de verantwoordelijken van het centrum omtrent elk onderwerp waarvoor ze een standpunt aan deze verantwoordelijken wenst mee te delen. Het centrum zal elke vraag van de gebruikersraad binnen de 60 dagen beantwoorden. Het centrum verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de bewoners betreffen en inzake alle andere elementen die de bewoners als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen. 7.4 Klachten betreffende de gebruikersraad Indien er tussen het centrum en de gebruikersraad een meningsverschil ontstaat omtrent de samenstelling en/of werking van de gebruikersraad, zullen zij eerst proberen onderling tot een akkoord te komen. Dat kan door eerst de klacht schriftelijk mee te delen aan de directie van de instelling. Dit kan via brief t.a.v. de directeur of via mail: Indien zij niet tot een akkoord komen, wordt het meningsverschil schriftelijk meegedeeld aan de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap. 8. ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE 8.1 De bewoner, zijn vertegenwoordiger, een aan- of bloedverwant of zijn vertrouwenspersoon zullen klachten omtrent de dienstverlening bij voorkeur eerst bespreken met de rechtstreeks betrokkenen en zo tot een oplossing trachten te komen. 8.2 Indien men er niet in slaagt tot een oplossing te komen of indien men de klacht niet met de rechtstreekse betrokkene kan bespreken, richt de bewoner, zijn vertegenwoordiger, een aanof bloedverwant of zijn vertrouwenspersoon de klacht schriftelijk aan de algemeen verantwoordelijke van het centrum. Bij ontvangst van een klacht maakt de algemeen verantwoordelijke hiervan onmiddellijk melding in een daartoe bestemd register. De algemeen verantwoordelijke zal, binnen de dertig dagen na het indienen van de klacht, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht wordt gegeven. De klacht kan steeds ingetrokken worden. 8.3 Indien dit antwoord de indiener geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de interne klachtencommissie, die bestaat uit: - een persoon die is aangewezen door het collectief overlegorgaan of bij ontstentenis daarvan door de gebruikers of hun vertegenwoordigers in het collectief overleg; - een lid van het kwaliteitsteam: - de directeur van het centrum via mail: De klachtencommissie behandelt de klacht, na alle betrokken partijen gehoord te hebben, en deelt, binnen de dertig dagen nadat zij gevat werd, haar oordeel over de gegrondheid van de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de directie. Indien de leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden de verschillende standpunten meegedeeld. 01/01/2012 Pagina van 11

10 8.4 Indien de klachtencommissie de klacht gegrond verklaart, moet de algemeen verantwoordelijke binnen de dertig dagen na de melding hiervan, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht gegeven werd. Indien de afhandeling van de klacht de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap, die nagaat of het centrum de reglementering naleeft. 9. BEHEER VAN GELD EN/OF GOEDEREN Wanneer De Heide de bewoner helpt bij het beheren van gelden en/of goederen, dan moet zij hiertoe uitdrukkelijk de opdracht krijgen van de betrokken bewoner. Die opdracht moet op papier gezet worden in de vorm van een overeenkomst, die de lastgeving wordt genoemd. De overeenkomst moet volgens wettelijke regels gebeuren. Ze wordt bij deze overeenkomst toegevoegd. Ze kan er niet toe leiden dat De Heide over de middelen van de bewoner kan beschikken. Voor de bewoners voor wie dit wenselijk is, kan ook een voorlopige bewindvoerder worden aangeduid. Dit gebeurt volgens de wettelijke procedure door een vrederechter. De voorlopige bewindvoerder is dan verantwoordelijk voor het beheer van de gelden en/of goederen van die bewoner. Toezichtsraad Omdat De Heide hulp biedt bij het beheer van gelden en/of goederen van bewoners is er een Toezichtsraad opgericht. Deze raad heeft als opdracht om minstens om de 6 maanden toezicht uit te oefenen op de wijze waarop de begeleiding bij het beheer van het geld van de bewoners door personeelsleden van het tehuis gebeurt. Dit toezicht heeft vooral betrekking op de begeleiding van bewoners die het tehuis een uitdrukkelijke opdracht gegeven hebben door het ondertekenen van een lastgeving. Samenstelling De Toezichtsraad wordt samengesteld uit de volgende 3 leden: 1. Een afgevaardigde van de Raad van Beheer van de voorziening die niet in het bestuursorgaan zetelt als vertegenwoordiger van de bewoners; 2. Een juridische of boekhoudkundige deskundige die gezamenlijk door de gebruikersraad en de Raad van Beheer wordt aangewezen zonder zelf lid te zijn van deze organen. Deze deskundige fungeert als voorzitter van de Toezichtsraad. 3. Een medewerker van een andere voorziening voor de begeleiding van volwassen personen met een verstandelijke handicap. De sociale dienst van De Heide woont deze vergadering ook bij. De leden duiden onderling een secretaris aan. De onder punten 2 en 3 vermelde leden mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan of van het personeel van het tehuis, noch betaalde prestaties leveren ten voordele van het tehuis. Geen enkel lid van de Toezichtsraad mag zelf het beheer van gelden en/of goederen van bewoners waarnemen. De oprichting en samenstelling van de Toezichtsraad en alle mogelijke wijzigingen hieraan worden onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 10. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE ORDE 10.1 De Heide vzw behoudt zich het recht tot wijziging van het Charter Collectief wanneer zich hiervoor redenen aanbieden. Wijzigingen worden geagendeerd op de gebruikersraad Het centrum overhandigt een exemplaar van elke wijziging, tegen ontvangstbewijs, aan elke bewoner of zijn vertegenwoordiger. Deze wijzigingen hebben uitwerking ten vroegste 30 dagen na de mededeling ervan. 01/01/2012 Pagina van 11

11 11. HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Als basisregel willen we hanteren dat het hebben van een huisdier een persoonlijke zaak is. Hiermee wordt bedoeld dat huisdieren toegestaan zijn, mits bepaalde afspraken gerespecteerd worden: 12. REIZEN De huurder moet zich gedragen als een goede huisvader; De huisdieren mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving; De huurder is verantwoordelijk voor het feit dat er geen enkele vorm van geuroverlast is voor de omgeving; De tuin is geen uitlaatzone voor uitwerpselen en wordt direct op geruimd door de eigenaar zelf; Honden en katten worden niet langer dan 2 uur alleen achtergelaten in de woning zonder iemand te verwittigen; Het aantal huisdieren is beperkt tot 1 hond en/of 1 kat; De huisdieren mogen geen schade veroorzaken. Wanneer dit toch gebeurt zal er een schadevergoeding geëist worden die gelijk is aan het bedrag van de herstelling. Schade toegebracht aan derden wordt door middel van een schadevergoeding, gelijk aan het bedrag, vergoed; Bij het vermoeden van verwaarlozing zullen de bevoegde instanties op de hoogte gebracht worden; Indien het huisdier een hond is dan eisen we dat er een opleiding wordt gevolgd van minstens 1 jaar in een erkende hondenschool. De betrachting is dat de hond onder commando staat van de eigenaar en dat zo overlast, van welke aard dan ook, vermeden kan worden. De opleiding wordt gestart binnen de 3 maand na het hebben van de hond. Er zal een attest worden gevraagd die aantoont dat de opleiding met vrucht beëindigd is. Wanneer het om opgeleide assistentiehonden gaat, verwachten we dat de begeleiders en/of assistenten een minimale opleiding krijgen om te leren omgaan met de assistentiehond; Honden (uitgenomen assistentiehonden en honden van bezoekers) mogen niet binnen in de organisatie. Begeleiders en/of personeel staan niet in voor de verzorging van het dier. Het vervoer van en naar vakanties en uitstappen kan niet door het personeel worden voorzien. Van bewoners en /of familie of relevante derden wordt verwacht dat het vervoer van en naar vakanties en de uitstappen door hen wordt geregeld en gefinancierd. 13. VERBREKINGSVERGOEDING Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden kan een verbrekingsvergoeding gevorderd worden van ten hoogste 7 maal het verschil tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs. Als er geen dagprijs verschuldigd is, stelt het agentschap de verbrekingsvergoeding vast en wordt ze genomen in het charter van de voorziening. 14. KWALITEITSHANDBOEK Er is een kwaliteitshandboek in De Heide die op vraag kan geraadpleegd worden bij: - de directeur - de kwaliteitscoördinator - de coördinator organisatie 15. HUISREGLEMENT Er wordt verwacht dat de bewoners vanaf 22u00 de stilte bewaren binnen De Heide en dat zij zich ten laatste om 24u00 naar hun kamer begeven, behalve als er activiteiten plaatsvinden. 01/01/2012 Pagina van 11

Charter Collectief TEHUIS NIET-WERKENDEN

Charter Collectief TEHUIS NIET-WERKENDEN Charter Collectief TEHUIS NIET-WERKENDEN CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Tehuis voor Niet-Werkenden van het Centrum voor Motorisch Gehandicapten v.z.w.

Nadere informatie

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning

Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Protocol van dienstverlening Dienst Inclusieve Ondersteuning Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: Enerzijds Centrum voor motorisch gehandicapten vzw De Heide, Dienst Inclusieve Ondersteuning Industriepark

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw

Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw DE HEIDE VZW Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: De Heide vzw Maatschappelijke zetel: Industriepark 6 te 9820

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw 1. IDENTIFICATIE Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: De voorziening: Het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding 1. Identificatie van de partijen: Dit protocol wordt afgesloten tussen enerzijds, Dhr/Mevr.. die hiertoe

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest A. Statuut van de instelling INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest Het woonzorgcentrum is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen van de

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

DE VRIJE VLINDER. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding

DE VRIJE VLINDER. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding DE VRIJE VLINDER Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding 1. Identificatie van de partijen: Dit protocol wordt afgesloten tussen enerzijds, Dhr/Mevr.. die hiertoe gemachtigd is namens

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer:

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer: OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING MET EEN VOORZIENING 1 1) De partijen Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder (of diens vertegenwoordiger) als opdrachtgever, de voorziening

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Tussen de ondergetekenden: enerzijds: OCMW Asse, beheerder van WZC Hingeheem, Gasthuisstraat 2 1730 Asse erkenningsnummers: ROB CE 521 RVT VZB 378 CVK KCE 521

Nadere informatie

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis Maagdenblokstraat 21 te 3320 Hoegaarden - Erkenningnummer: KCE 604 contact: Tel: 016/ 80 40 00 Fax 016/ 80 40 99 E-mail: info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

INBEGREPEN IN DAGPRIJS TEN GUNSTE VAN DERDEN KOSTENELEMENTEN

INBEGREPEN IN DAGPRIJS TEN GUNSTE VAN DERDEN KOSTENELEMENTEN Bijlage bij het aanhangsel 5 bij het Protocol 2 van 01 januari 03 inzake de prijzen die toegepast worden in de instellingen voor opvang of huisvesting van bejaarden. KOSTENELEMENTEN INBEGREPEN IN DAGPRIJS

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN HET DIENSTENCHEQUEBEDRIJF VAN DE HEIDE VZW

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN HET DIENSTENCHEQUEBEDRIJF VAN DE HEIDE VZW OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN HET DIENSTENCHEQUEBEDRIJF VAN DE HEIDE VZW Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: - Dienstenchequebedrijf: de onderneming of organisatie die erkend

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

3.2.1 PROCEDURE VOOR ONTHAAL EN OPNAME

3.2.1 PROCEDURE VOOR ONTHAAL EN OPNAME Woonzorgcentrum Ter Nethe Goedgekeurd door: Stuurgroep kwaliteitszorg Procedureverantw.: Anja Paepen SMK: privacy, waardigheid, autonomie, inspraak, keuzevrijheid, huiselijkheid, geborgenheid en klachtenrecht,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling beschermd wonen, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik,

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden:

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden: CONCEPT Seniorie 't Wallant staat open voor zelfredzame personen, die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en biedt een stijlvolle en comfortabele woongelegenheid aan, met behoud van alle zelfstandigheid

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: Dienstenchequebedrijf: de onderneming

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

gebruiksovereenkomst

gebruiksovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015 1 Aanpassing van de dagprijzen aan de index 24-11-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW WIJNEGEM / Tussen: Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW Wijnegem / WZC Rustenborg Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem Erkenningsnummer CE 1349 (ROB) VZB 2345 (RVT) en

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht.

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Zorgboerderij Veldzicht (verder te noemen Veldzicht): Het opvangen, verzorgen en opvoeden van

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TEHUIS NIET-WERKENDEN

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TEHUIS NIET-WERKENDEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TEHUIS NIET-WERKENDEN I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling tehuis niet-werkenden, Kroonstraat 44 te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf 1. Even voorstellen De Vrije Vlinder, tehuis voor kort verblijf, is gevestigd in de Papestraat 28 te 2930 Brasschaat. Dit tehuis wordt bestuurd

Nadere informatie

De Vierboete wordt beheerd door de Raad voor Maatschappeljk Welzijn van O.C.M. W. Blankenberge.

De Vierboete wordt beheerd door de Raad voor Maatschappeljk Welzijn van O.C.M. W. Blankenberge. Wat bieden we Het dagverzorgingscentrum is open van 8u00 tot 17u00 op gewone werkdagen. De dag verloopt volgens een vast dagschema: bij aankomst verwelkoming met een kopje koffie na de koffie mogelijkheid

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Sint-Jozef Rillaar. Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST

Sint-Jozef Rillaar. Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST Sint-Jozef Rillaar Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST REGISTRATIENUMMER: 201.104.2.1 REGISTRATIEDATUM: 10.09.2007 TUSSEN

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Van toepassing vanaf 1 september 2011 Goedgekeurd op gebruikersraad van 20 juni 2011 0 Inhoudstabel Charter collectieve rechten en

Nadere informatie

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Modelovereenkomst PVF v1.0 1 TUSSEN: EN: 1. [VOORNAAM EN NAAM].. Hierna de Zorgnemer genoemd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE)

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) Tussen de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, en hierna genoemd de bezetter Deze overeenkomst regelt de tijdelijke bezetting van een woning

Nadere informatie