Chief of Mission IOM in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chief of Mission IOM in Nederland"

Transcriptie

1 MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat zijn de dilemma s en waar liggen de uitdagingen? IOM Internationale Organisatie voor Migratie

2 De discussie over de kosten van migratie voor gemeenschapsgelden is al enige tijd hot item in het Nederlands parlementair debat. In een eerdere reactie hierop waarschuwde IOM dat migranten niet te vergelijken zijn met handelswaar. Om allerlei redenen, al is het alleen maar voor het behoud van de westerse welvaart, hebben we migranten nodig. Onderzoek toont aan dat om Nederland voor de toekomst internationaal mee te laten tellen, de inzet van migranten de komende jaren hard nodig blijft. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Migranten moeten zich daarom welkom voelen en door onze samenleving worden opgenomen. Wie in het land van bestemming op een succesvolle manier een nieuw bestaan opbouwt, verrijkt daarmee niet alleen zijn eigen leven maar ook dat van zijn omgeving. Migratie mag niet alleen op een economische weegschaal worden gelegd. Eeuwenlang hebben migranten aan de Nederlandse identiteit mee vormgegeven. Het siert een samenleving zich open en dynamisch op te stellen. Nederland heeft de naam tolerant te zijn ten opzichte van migranten en dat heeft ons gemaakt wie we nu zijn: rijk, cultureel en religieus divers, sociaal ontwikkeld. Internationaal is er weinig vergelijkend analytisch materiaal beschikbaar dat dit kostenplaatje eenduidig in beeld brengt. Eén belangrijke belemmering vormt de diversiteit van migratiestromen: historische, demografische, politieke en economische motieven. Een kostenbaten analyse voor een arbeidsmigrant is niet te vergelijken met zo n berekening voor een migrant met een andere verblijfsstatus. Voor migratie naar Nederland kan worden gekeken naar de arbeidsmigranten die bijdragen aan het vervullen van een duidelijk aanwezige behoefte. Daarnaast bestaat ook een instroom van migranten via de asielprocedure, gezinshereniging, door irreguliere migratie enzovoort. Als het gaat om besteding van belastinggelden, is het vragen om budgettair inzicht zeker redelijk. Maar waar een keuze is gemaakt vóór toelating van migranten op humanitaire gronden (vluchtelingen, gezinshereniging e.a.), maakt het plakken van een kostenplaatje tot een koopmansgebaar. Chief of Mission IOM in Nederland 2

3 Inhoud Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 VOORWOORD Hoe vergaat het migranten die zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie willen vestigen? Hanteren de lidstaten dezelfde criteria en hebben migranten dezelfde kansen op werk? In welke mate zijn de lidstaten solidair in de opvang van asielzoekers en hoe klaar is Europa voor de door velen urgent genoemde arbeidsmigratie? Deze en andere vragen staan centraal in dit themanummer van Migratie Info Europa en migratie. U leest hoe ver het Europees asiel- en migratiebeleid de afgelopen tien jaar is ontwikkeld. Mr.drs. Rob Visser van het ministerie van Justitie en Peter Bosch van het Directoraat Generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Europese Commissie blikken terug en vooruit. De Europarlementariërs Sonia Alfano (Italië) en Judith Sargentini (Nederland) lichten hun standpunten toe. Prof. mr. Pieter Boeles constateert dat laagopgeleide derdelanders weinig kansen hebben op de Europese arbeidsmarkt. Ten slotte leest u over de ondersteuning en samenwerking van IOM met de Europese Unie. Dit themanummer bevat voorts informatie over Europese fondsen en migrantenorganisaties. De redactie Inhoudsopgave Migratie vraagt een gezamenlijke benadering Iedereen weet dat er geen andere weg is dan gezamenlijkheid. Dat moet je vormgeven door in de praktijk naar elkaar toe te komen, zegt mr.dr. R.K. Visser van het ministerie van Justitie. Pagina 2, 3 en 4 Realiteit onder ogen zien De demografische en economische noodzaak om immigratie te bevorderen is hoog, zegt Peter Bosch van DG Justitie, veiligheid en vrijheid van de Europese Commissie. Pagina 5, 6 en 7 We hebben migratie nodig maar we willen het niet Europarlementariër Sonia Alfano benadrukt dat migratie moet worden gezien als een kans: Die kans wordt een probleem als het niet goed wordt beheerst. Pagina 11 Arbeidsmigratie helpt nieuwe EU-landen hun achterstand in te halen Het verdringingsbeleid op de West-Europese arbeidsmarkt is gering, zegt Europarlementariër Judith Sargentini. Pagina 13 De eigenlijke discussie gaat over laag opgeleide migranten uit derde landen Volgens prof.mr. Pieter Boeles ontbreekt het de EU aan politieke wil om de toegang van arbeidsmigranten van buiten de EU te reguleren. Pagina 14, 15 en 16 Voorstander van geïntegreerd migratiebeleid We moeten de Europese beleidsmakers noodzakelijk inzicht verstrekken, zegt Joost van der Aalst van IOM in Nederland. Pagina 18, 19 en 20 1

4 Interview Directeur Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Rob Visser Enorme vooruitgang Europees migratiebeleid Ik ben vooral vanwege de noodzaak van samenhang zeer te spreken over de vooruitgang in het Europees migratiebeleid. Er zijn op veel onderdelen minimumnormen en procedures afgesproken, en dat is zeker gezien het groeiende aantal lidstaten van de EU van groot belang. Er moet worden ingezet op solidariteit en het Stockholm Programma gaat nu verder met een geïntegreerde benadering van het hele migratievraagstuk. Mr. dr. R.K. (Rob) Visser is directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie. In die hoedanigheid was hij in 2004 nauw betrokken bij het opstellen van het Haags Programma (zie pagina 8 en 9). Het belangrijkste is dat het Haags Programma voor een groot deel is gerealiseerd. Dat was spannend, want destijds was het voor velen de vraag of het migratieterrein en het politie en justitieterrein wel zo breed moest zijn. Die vraag is nu niet meer aan de orde. Het is volstrekt logisch dat het nieuwe Stockholm Programma (zie pagina 10) ook zo breed is. Visser blikt terug. De ontwikkeling van beleid ten aanzien van migratie kwam in het eerste zogenaamde Programma van Tampere maar langzaam van de grond. Dat veranderde na de aanslagen van 11 september Daarmee kwamen veiligheid en migratie in een geheel ander daglicht te staan. Vanuit die dimensie zijn in 2004 de onderhandelingen voor het Haags Programma gestart. Tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2004 is een deel van de migratieonderwerpen overgegaan naar de eerste pijler en werd het een zaak van de Europese Commissie met volledige betrokkenheid van het Europees Parlement. In de afgelopen zes jaar zijn ten aanzien het migratiebeleid veel onderwerpen van nationaal naar Europees niveau overgegaan. Het fascinerende is dat veel mensen vinden dat het traag gaat. Maar ik zie het als een schip, de horizon is nog ver, maar als je achterom kijkt is de wal al lang niet meer te zien. Veel resultaten geboekt Visser is zeer te spreken over de bereikte resultaten. Er zijn op het gebied van migratiebeleid gezamenlijke minimumnormen en procedures afgesproken. Er is als het ware een Europese bodem gelegd, waarboven lidstaten zelf kunnen beslissen wat zij er aan toevoegen. Dat is mede belangrijk gezien de migratietradities in de jongste EU-lidstaten. Een toelatingsvraagstuk kenden ze eigenlijk niet totdat ze door het EU-lidmaatschap economische vooruitgang boekten en daarmee interessant werden als bestemmingsland. Zij hebben nu baat bij de gemeenschappelijke basisafspraken. Vervolgens, en daar kan nu mee begonnen worden, kun je toewerken naar één gemeenschappelijk asielsysteem. Dat betekent nog al wat, stelt Visser. Want het betekent bijvoorbeeld ook gemeenschappelijke buitengrenzen. Het zal de rol van Frontex (zie pagina 21) veranderen en wellicht de Dublinafspraken overbodig maken. Dublin houdt in dat asielzoekers na een afwijzing in het ene land niet bij een ander lidstaat nogmaals een aanvraag mogen indienen. In de toekomst vraagt iemand asiel of toetreding tot de EU en niet meer tot een afzonderlijk lidstaat. Het betekent ook iets voor een gezamenlijk terugkeerbeleid en het vraagt solidariteit. Solidariteit organiseren Visser is ervan overtuigd. Het gaat op termijn zeker lukken! Het is de stip aan de horizon, en die komt steeds dichterbij. Iedereen weet dat er geen andere weg is dan gezamenlijkheid. De bereidheid is al sinds Tampere uitgesproken. Misschien niet altijd uitbundig, maar vanuit noodzaak. Visser neemt het voorbeeld van het grote aantal migranten dat bij Italië en Malta aankloppen. Als de procedure daar niet goed wordt toegepast, zijn het de Nederlandse asielzoekers van morgen. Want wie eenmaal binnen is kan met het vrije verkeer heel Europa door. Migratie vraagt dus een gemeenschappelijke benadering. Dat vereist echter solidariteit en die moet je 2

5 Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 organiseren, stelt Visser. De Europese Unie heeft sinds kort meer dan een half miljard inwoners. Streven naar solidariteit moet stap voor stap gebeuren en gepaard gaan met vertrouwen. Dat moet je vormgeven door gemeenschappelijke normen en procedures af te spreken en door in de praktijk naar elkaar toe te komen. Er is meer solidariteit ten aanzien van de bootvluchtelingen van Italië en Malta dan menigeen denkt. Voor dat laatste wordt komend najaar een Europees Asiel Ondersteuningsbureau opgericht. Doel ervan is uitwisseling van informatie, analyses en ervaringen tussen de lidstaten en het tot stand brengen van concrete samenwerking tussen de asieldiensten. Visser vertelt in dit verband over de in 2004 door Nederland georganiseerde ontmoeting tussen alle Immigratie- en Naturalisatiediensten (IND s) van de lidstaten. Het heeft geleid tot GDISC, het samenwerkingsverband van de Europese migratiediensten, en allerlei concrete initiatieven voor samenwerking. Zo is er een uitwisseling van tolken omdat niet alle lidstaten tolken hebben voor alle talen. Ook stelt hij vast dat er ten aanzien van de bootvluchtelingen waar Italië en Malta mee worden geconfronteerd, meer solidariteit is dan menigeen denkt. Onze IND en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bieden daar ondersteuning bij het organiseren van de opvang. Het heeft geen zin om de aanvragen over te nemen, want dan wordt de stroom nog groter. Het gaat om een goede opvang en behandeling van de aanvragen ter plaatse. Onlangs heeft Nederland ook met Griekenland zo n afspraak gemaakt. Daar kloppen nu jaarlijks tussen de en mensen aan. Stockholm kiest voor geïntegreerde benadering Naast de aandacht voor het realiseren van het ontwikkelde beleid en het versterken van vertrouwen, vindt Nederland vooral de geïntegreerde benadering van het gehele migratievraagstuk in het Stockholm programma van groot belang. Het betekent dat je in je beleid verbindingen legt. Arbeidsmigratie heeft te maken met vergrijzing, migratie uit het Zuiden heeft ook het vertrek van goedopgeleide mensen tot gevolg en ontwikkelingssamenwerking heeft invloed op migratiebewegingen. Door verbindingen te leggen ontstaan nieuwe inzichten en ideeën, bijvoorbeeld over circulaire migratie. Men kan dan tijdelijk migreren en met meer ervaring en meer financiële armslag terugkeren. Dat is in het belang van de migrant, het bestemmings- en het herkomstland. Een geïntegreerde benadering raakt ook de terugkeer. Landen elders in de wereld onderschatten soms het belang van een goed terugkeerbeleid voor draagvlak in Europa. Als de EU veel investeert in een bepaald land en de overheid daar wil de eigen onderdanen die niet in het bestemmingsland kunnen blijven, niet terugnemen dan moet je dat verbinden. Die verbindingen zijn belangrijk in het Stockholm Programma. In Nederland leggen we die verbindingen al en we willen dat het ook Europees vorm gaat krijgen. In dit verband noemt Visser IOM als belangrijke en gewaardeerde partner op verschillende punten. Bij het politieke draagvlak voor het migratiebeleid en de relatie met het kunnen terugkeren van wie niet wordt toegelaten, speelt IOM een belangrijke rol. Want als zelfstandige terugkeer kan plaatsvinden is dat voor iedereen beter. Ook de bijdrage van IOM op het gebied van circulaire migratie en andere onderwerpen stellen wij zeer op prijs, aldus Visser. Blue Card voor hoger opgeleiden Op 25 mei 2009 werd in de EU de Blue Card geïntroduceerd. Dit is een werkvergunning voor hoger opgeleide migranten van buiten Europa die een arbeidscontract hebben en een loon dat minstens anderhalf keer hoger ligt dan het gemiddelde loon in de desbetreffende lidstaat. De kaart geeft ook snel recht op het overbrengen van gezinsleden naar Europa. Tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van Justitie in juli 2008 is besloten dat naast een Blue Card ook de nationale regelingen blijven bestaan. Kennismigranten mogen gaan kiezen tussen bijvoorbeeld een Nederlandse of de toekomstige Europese werkvergunning. De EU-landen moeten de regels binnen twee jaar hebben ingevoerd. Visser merkt op dat Europees beleid ten aanzien van arbeidsmigratie het minst ver is en beperkt blijft tot enkele punten, zoals 3

6 Rob Visser: In de toekomst vraagt iemand asiel of toetreding tot de EU en niet meer tot een afzonderlijke lidstaat. in landen met een beperkt aantal hoger opgeleiden te ontmoedigen. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheid van circulaire migratie om braindrain tegen te gaan en braingain te bevorderen. dit beleid voor hoger opgeleiden. Nederland staat positief tegenover deze regeling. Het past in de ambitieuze economische plannen van de EU en Europa als geheel is uiteraard aantrekkelijker dan de afzonderlijke (en elkaar beconcurrerende) lidstaten. Er is een basis gevonden waar iedereen zich in kan vinden en verder vorm kan krijgen. De Nederlandse kennismigranten regeling is echter gunstiger en kent een lagere inkomensgrens. Hoe de kennismigrant zal reageren is de vraag want de Blue Card geeft uiteindelijk bredere mogelijkheden binnen Europa. De implementatie van de Blue Card vindt plaats in Overigens zijn de resultaten van de kennismigranten regeling goed. Veel grote bedrijven zijn enthousiast over de regeling. Nu kan een bedrijf dat een convenant met de IND heeft binnen twee weken iemand naar Nederland halen en een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning geven. Voorheen duurde dat maanden of soms langer. In 2008 ging het om zo n zes- tot zevenduizend werknemers in uiteenlopende sectoren. Het is heel goed voor de Nederlandse economie. Om braindrain te voorkomen heeft Nederland besloten actieve werving van hoger opgeleiden Hervestigingbeleid Niet minder belangrijk in het Stockholm Programma vindt Visser het hervestigingbeleid. Nederland doet al langer mee aan het door de UNHCR (Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) opgezette resettlementprogramma voor opvang van mensen uit vluchtelingenkampen die niet terug kunnen naar het herkomstland. Om meer EU-lidstaten hiertoe te bewegen, heeft staatssecretaris Albayrak in 2008 het initiatief genomen tot een gezamenlijk EU-beleid te komen voor de hervestiging. Niet lang daarna kwam Duitsland met het voorstel dit te richten op Irak. Europa zou dan aan de ene kant moeten stimuleren dat Irak de eigen burgers weer terugneemt en aan de andere kant verantwoordelijkheid moeten nemen voor degenen die buiten de boot vallen. Het initiatief kreeg bijval en de lidstaten zullen gezamenlijk mensen hervestigen. Een tijdelijke Irak-desk in Brussel coördineert de inspanningen. Inmiddels is al ongeveer zestig procent van het afgesproken aantal mensen opgevangen. Een mooi resultaat, vindt Visser. Dit geeft bovendien aan dat je ook als kleinere lidstaat initiatieven kunt nemen en op Europees niveau veel kunt bereiken. 4

7 Interview Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 Peter Bosch, Directoraat Generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie Migratiebeleid moet op de realiteit gebaseerd zijn Met coördinatie tussen lidstaten, wetgeving, financiële programma s en samenwerking met derde landen werkt de Europese Commissie aan het Europees migratiebeleid. De Commissie zou willen dat het allemaal wat sneller ging, maar lidstaten aarzelen. Er zijn voldoende demografische en sociaaleconomische redenen om een actief migratiebeleid op Europees beleid te ontwikkelen. Je zou wensen dat lidstaten dat op politiek niveau zouden erkennen, zegt Peter Bosch, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Internationale aspecten van migratie en visumbeleid, onderdeel van het Directoraat Generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie. In een terugbik op de afgelopen tien jaar ziet Bosch een toenemende aandacht voor migratiebeleid. Het Verdrag van Maastricht bracht migratie voor het eerste binnen het bereik van de Europese Gemeenschap terwijl het voordien intergouvernementeel werd behandeld. In de tien jaar zien we de verankering van migratie in wetgeving en zien we migratie een steeds belangrijkere plaats innemen in het Europese beleid. De mobiliteit groeit wereldwijd, tussen landen, regio s en continenten. Tegelijkertijd tonen de Europese arbeidsbehoeften de noodzaak voor een actief immigratiebeleid. De verwachting is dat er tussen nu en 2060 ongeveer vijftig miljoen mensen de Europese arbeidsmarkt zullen verlaten. Als we niets doen zullen er dan meer inactieven dan werkenden zijn. Wij houden er rekening mee dat de vraag naar arbeid zal toenemen, zeker wanneer de baby boom generatie geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog - met pensioen gaat. Er zal dus veel veranderen tussen nu en Dit verwachtingspatroon, in combinatie met een steeds sterker wordende interne markt die voor de economische ontwikkeling van Europa en zeker voor een land als Nederland essentieel is, maken volgens Bosch een immigratiebeleid op Europees niveau nodig. Dat betekent echter niet dat er 50 miljoen immigranten moeten komen. Als het gaat om arbeidsmigratie dient er een veel sterkere koppeling te worden gemaakt tussen de Europese arbeidsbehoefte en diegenen die naar Europa komen. Vertrekpunt is dat vacatures eerst intern moeten worden vervuld en daar wordt hard aan gewerkt. Maar je kunt de pensioengerechtigde leeftijd en arbeidsparticipatie niet oneindig oprekken. Vanaf volgend jaar zal de Commissie een overzicht geven van de verwachte arbeidsbehoeften in verschillende sectoren tot Migratie zal een onderdeel van de arbeidsmarkt politiek moeten zijn. Mensen die dat ontkennen knabbelen aan hun welvaart en die van hun kinderen. De economische crisis heeft echter invloed op de ontwikkeling van het Europese beleid. Lidstaten zouden ertoe kunnen neigen om het belang van Europees beleid te minimaliseren. Bovendien is de vrees dat het beleid te zeer naar Brussel zou worden overgeheveld ongegrond. Beslissingen worden hier door de Raad dat zijn dus de lidstaten genomen. Bij het ontwikkelen van een Europese arbeidsmigratie behouden de lidstaten de volledige zeggenschap over de aantallen die op hun grondgebied zullen worden toegelaten. Mobiliteitsafspraken met derde landen De eerste stappen op weg naar een Europees migratiebeleid zijn gezet. Voor het aantrekken van hoogopgeleiden is er nu de Europese Blue Card met minimumnormen voor gezinshereniging en voor de toelating van onderzoekers en studenten. Ten tweede zijn er financiële programma s gericht zowel op beter management van migratie als op integratie. Een andere belangrijke ontwikkeling is de samenwerking met derde landen. Daar zijn we intensief mee bezig. Dat gaat breder dan migratie en betreft afspraken over verschillende vormen van mobiliteit. Lidstaten zien hier snel de toegevoegde waarde van Europa. Een nieuw instrument dat wij nu testen zijn de zogenoemde 5

8 Peter Bosch: Migratie krijgt een steeds belangrijkere plaats in het Europese beleid. mobiliteitspartnerschappen. Het idee is simpel: leg de belangen van de lidstaten naast die van partnerlanden en maak een gemeenschappelijke agenda. Dat idee wordt nu uitgewerkt met twee testlanden: Kaapverdië en Moldavië. Bosch benadrukt hoe belangrijk het is de lidstaten feiten en mogelijkheden aan te reiken. Zo was Kaapverdië bereid de strijd tegen irreguliere migratie te versterken maar vroeg tevens een flexibeler visumbeleid. Dat hebben we opgepakt. Frontex is ingegaan op de vraag naar betere grenscontrole. Andersom hadden de lidstaten wensen ten aanzien van terugkeer. Moldavië bleek vooral geïnteresseerd in een terugkeerprogramma voor de mensen die het land verlaten hadden. We hebben daarvoor in samenwerking met IOM een programma opgezet. Dat was zowel voor de lidstaten als voor Moldavië interessant. Toen vervolgens bleek dat Moldavië geen goed functionerend arbeidsbureau had, heeft Zweden in samenwerking met verschillende lidstaten en met Europese subsidie gewerkt aan het realiseren van een arbeidsbureau in Moldavië. Dat vergroot de kans op effectieve terugkeer. Zodra lidstaten de realiteit van migratie tussen Moldavië en de EU onder ogen kregen, waren ze meteen akkoord met een dergelijk initiatief. Sterker nog, tal van lidstaten dragen nu actief bij aan de ontwikkeling van een gereguleerde migratie tussen de EU en dat land. Het is opmerkelijk te zien hoe sterk Europa kan zijn als de lidstaten er gezamenlijk hun schouders onder zetten. Binnenkort worden de eerste proefprojecten geëvalueerd. Tegengaan illegale migratie en mensenhandel Het Europees migratiebeleid zal ook sterker gericht worden op het tegengaan van illegale migratie en mensenhandel. Naast aandacht voor bijvoorbeeld grensbeheer en herkomstlanden, vraagt ook de situatie binnen de Europese Unie om een aanpak. Bosch: Want er zijn er naar schatting tussen de zes en tien miljoen irreguliere migranten in de Unie. Dat komt in belangrijke mate door een grote grijze en zwarte arbeidsmarkt waarop migranten nog steeds te gemakkelijk werk vinden. Op voorstel van de Commissie is er nu een richtlijn met sancties ten aanzien van werkgevers die irreguliere migranten illegaal laten werken. De toepassing daarvan, inclusief de handhaving en de toepassing van de sancties is in handen van de lidstaten. In de strijd tegen irreguliere migratie zou het Europese agentschap dat zich met de coördinatie van de buitengrenzen bezighoudt - Frontex - meer taken en bevoegdheden moeten krijgen. We doen wat we kunnen, maar ook op dit punt moet je de realiteit onder ogen zien. Lidstaten moeten erop aan kunnen dat de buitengrenzen goed en stevig worden bewaakt en dat er geen gaten vallen. Versteviging van de taken van Frontex, bijvoorbeeld door ook buiten de EU actief te kunnen zijn, is van groot belang voor de toekomst van de Europese interne veiligheid. Het hebben van miljoenen irreguliere mensen op het Europese grondgebied is niet langer toelaatbaar. In de eerste plaats voor deze mensen zelf maar ook vanuit economische overwegingen. Lidstaten beslissen zelf over regularisatie. Regularisering heeft een kostenbesparend effect, want als je de mensen een status geeft, sta je ze toe legaal te werken en gaan ze belasting betalen. Kosten voor onderwijs en gezondheidszorg die er toch zijn worden beter zichtbaar. De bewering dat regularisering een aantrekkende werking heeft, gaat volgens Bosch net zo goed op voor de aanwezigheid van vele irreguliere migranten in Europa. Het tegengaan van illegale migratie zou naar het oordeel van Bosch moeten samengaan met een versterking van de grenscontroles en van het terugkeerbeleid. Indien mensen geen recht (meer) hebben om legaal in de Unie te verblijven, dienen ze de EU te verlaten. Dat is hard, maar het dient de basis te zijn en blijven van het Europese beleid. Ook al om de kansen en de positie van mensen die wel recht hebben op legaal verblijf, met inbegrip van vluchtelingen en asielzoekers, niet te benadelen. Het is opmerkelijk te zien hoe sterk Europa kan zijn als de lidstaten er gezamenlijk hun schouders onder zetten. Vrijwillige terugkeer heeft daarbij veruit de voorkeur boven onvrijwillig vertrek. Vooral omdat de persoon dan de gelegenheid heeft zich voor te bereiden. Ook de gemeenschap in het betrokken land kan de terugkeer en 6

9 Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 re-integratie voorbereiden. Dat geeft de meeste kans op geslaagde terugkeer. De Europese aanpak van terugkeer in parallel met wat lidstaten doen is van grote waarde. Zo is de Commissie erin geslaagd met twaalf derde landen terugkeerakkoorden te sluiten die de terugkeer van irreguliere migranten moet bevorderen. Dit resultaat was voor lidstaten op individuele basis waarschijnlijk niet mogelijk gebleken. Niet iedereen kan of wil vrijwillig terugkeren en dan rest er niet anders dan een systeem voor gedwongen vertrek. Dan vraagt een Europees terugkeerbeleid om gemeenschappelijke regels over wie wel en niet teruggestuurd kan worden, wie in detentie mag worden gehouden en voor hoe lang. Daarin voorziet de terugkeerrichtlijn die in 2008 werd aangenomen, inclusief de mogelijkheid van beroep op het Europese Hof. Een Europees Vluchtelingenbeleid Onlangs heeft commissaris Jacques Barrot voorstellen gepresenteerd voor het hervestigen van vluchtelingen van buiten de EU. Bosch: Hier is een ongelukkig misverstand gerezen alsof de Commissie pleit voor een ongeremde toelating van vluchtelingen. Wat echter werd bedoeld is dat de lidstaten meer zouden doen voor een beperkte groep van vluchtelingen die al geruime tijd in kampen doorbrengen en geen kant meer opkunnen. Er zijn nu tien lidstaten die een hervestigingbeleid kennen, waarbij deze vluchtelingen op voordracht van UNHCR worden toegelaten. Wij zouden wensen dat meer lidstaten, in lijn met de humanitaire traditie in Europa, zich inzetten voor de mensen in deze kampen. De keuze om dit te doen is aan de lidstaten zelf. Wie er voor kiezen kunnen rekenen op financiële steun van de Europese Unie. Ook hier geldt dat gedeelde verantwoordelijkheid Europa beter in staat stelt de humanitaire tradities voort te zetten, aldus Bosch. Europees ondersteuningsbureau voor asiel Naar verwachting wordt in de loop van 2010 een Europees ondersteuningsbureau voor asiel geopend. Volgens Bosch is dit een absolute aanwinst met het oog op efficiency, landenondersteuning en informatieverstrekking. Het bureau gaat bijvoorbeeld centraal werken aan de beoordeling van de situatie in een bepaald herkomstland. Dat bespaart niet alleen enorm veel werk voor de 27 afzonderlijke lidstaten, deze gemeenschappelijke en intensieve werkwijze zal tot meer betrouwbare informatie leiden. Het bureau zal gemeenschappelijke trainingsactiviteiten kunnen gaan organiseren, voor bijvoorbeeld IND-medewerkers over intakegesprekken en de interpretatie van bepaalde regelgeving in Europa. Met het bureau wordt tevens een aanzienlijke kostenbesparing voor lidstaten gerealiseerd. Het bureau krijgt ook een ondersteunende rol voor lidstaten die worden geconfronteerd met uitzonderlijke toevloed van asielzoekers. De ondersteuning bevat bijvoorbeeld het inzetten van experts uit andere lidstaten. Rol van IOM Bosch ziet bij de ontwikkeling en uitvoering van het Europese beleid een rol voor IOM weggelegd. Wij werken op tal van projecten nauw samen met IOM. Wij waarderen de professionaliteit van de organisatie. Wat mij altijd opvalt, is de betrokkenheid van de IOM-medewerkers bij wat ze doen. Die gedrevenheid maakt dat het werken in deze beleidsterreinen plezierig is en dat je echt iets voor mensen kan doen. Over de toekomst van het Europese beleid staat voor Bosch vast: De noodzaak van het Europese beleid zal steeds duidelijker worden, ook voor de Europese burger. Een ieder wenst welvaart en een veilige samenleving waarin hij zich thuis kan voelen. Nederland zal, net als andere landen, veranderen. Maar het moet een verandering zijn waarin de burger zich kan herkennen. In een globaliserende wereld kan dat alleen met een sterk Europees beleid waaraan die burger mede vorm kan geven. 7

10 IOM Evaluatie van het Haags Programma Terugblik op vijf jaar Europees migratiebeleid Ik zal die eerste dag in Nederland nooit vergeten, zegt ze. Ik was in feite nog een tiener, ik had die man maar één keer gezien. Het huwelijk was vreselijk. Na drie jaar ben ik met mijn dochtertje bij mijn man weggelopen en vond ik onderdak in een Blijf van m n Lijf-huis. Zij hebben me enorm geholpen. Binta Jalloh bleef er ongeveer een jaar omdat het ingewikkeld was om verblijfspapieren te krijgen. Terug naar Sierra Leone was voor haar geen optie. Ik zou heel graag gaan, maar er was inmiddels oorlog uitgebroken en ik had geen idee wat ik na drie jaar Nederland daar moest beginnen. Uiteindelijk kreeg ze toch een verblijfsvergunning. Ze begon met Nederlandse les, computerles, nam schoonmaakwerk aan en had diverse baantjes. In 2000 vond ze een goede baan als sales assistent bij een internationaal bedrijf. Na een heel sombere periode ben ik goed terechtgekomen, vind ik. In 1999 stelde de Europese Raad in Tampere het eerste meerjarige beleidskader op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vast. In de daaropvolgende vijf jaar werden de grondslagen gelegd voor een gemeenschappelijk Europees asiel- en immigratiebeleid, de grenscontroles en nauwere politiële en justitiële samenwerking. In die periode vonden in 2001 de terreuraanslagen in New York plaats en in 2004 die in Madrid, nam de migratiedruk alsmaar toe en werd de georganiseerde criminaliteit steeds bedreigender. Door deze gebeurtenissen kreeg Europa sterker behoefte aan een permanente strategie om grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken, die tegelijkertijd de grondrechten van de burgers volledig eerbiedigt. Het antwoord van de Europese Unie was het Haags programma. De doelstellingen van dit programma ten aanzien van asiel- en migratiebeleid waren gericht op het bieden van bescherming aan personen in nood overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale verdragen; migratiestromen beheersen en de buitengrenzen van de Unie controleren; georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het terrorisme bestrijden. Het programma is uitgevoerd tegen de achtergrond van ingrijpende ontwikkelingen binnen de EU, zoals de toetreding van twaalf nieuwe lidstaten in 2004 en 2007, een afname en vervolgens weer toename van het aantal asielaanvragen en de migratiedruk aan de zuidelijke buitengrens van de EU. In juni 2009 presenteerde de Europese Commissie een evaluatie van dit Haags Programma. Gemeenschappelijk asielstelsel In een eerdere fase van het Europees asielstelsel waren reeds gemeenschappelijke minimumnormen vastgesteld. In het Haags Programma is het stelsel in 2008 zijn tweede ontwikkelingsfase ingegaan. Als onderdeel van dit plan zijn wijzigingen voorgesteld wat betreft de voorwaarden voor opvang en de Dublin- en de Eurodac-verordeningen. Gezien de toenemende behoefte aan praktische samenwerking, is besloten tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Wat de buitenlandse dimensie betreft, werden in een aantal derde landen proefprogramma s voor regionale bescherming opgestart. Migratie en integratie De EU leverde inspanningen om het beheer van de migratiestromen te verbeteren en de nationale integratiemaatregelen te coördineren. Er zijn minimumnormen vastgesteld ten aanzien van billijkheid, coherentie en zekerheid. Er zijn inspanningen geleverd om het niet aangeboorde werkpotentieel van derdelanders die reeds in de EU verblijven, te benutten, en tegelijk de negatieve effecten van brain drain in de bronlanden te vermijden. Ten aanzien van legale migratie zijn initiatieven genomen aangaande de toegang, de deelname aan het arbeidsproces en het verblijf van onderdanen van derde landen. De Blue Card zal binnenkort realiteit zijn. De EU heeft getracht de economische voordelen van legale migratie ten volle te benutten. Tegelijkertijd zijn gecoördineerde inspanningen geleverd om illegale migratie te bestrijden en mensenhandelaars en -smokkelaars te vervolgen. De illegale migratie neemt in de EU als geheel niet toe, maar vooral de landen rond de Middellandse Zee nemen een steeds groter deel van de last voor hun rekening. Bijzonder zorgwekkend is het aantal mensen dat gevaarlijke overtochten over zee onderneemt. Illegale arbeid leidt tot uitbuiting van mensen en tot verstoringen van de economie van de EU. Verwacht wordt dat het voorstel van de Commissie voor sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt aangenomen. Met het oog op integratie van zogenoemde derdelanders zijn gemeenschappelijke beginselen vastgesteld. Dit leidde onder andere tot handboeken over integratie voor 8

11 Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 beleidsmakers en veldwerkers, tot een breed opgezette Europese website over integratie en tot een Europees Integratieforum. De inspanningen worden ondersteund door het Europees Fonds voor de integratie, dat voor de periode over een begroting van 825 miljoen euro beschikt. De mededeling van de Commissie over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa en het Europees migratie- en asielpact, dat kort daarna volgde, bundelden tien jaar werk en effenden het pad voor een coherente aanpak in de toekomst. Proefprojecten grensbeheer Er zijn aangewezen doorlaatposten naar het grondgebied van de EU. In 2006 werden de buitengrenzen ongeveer 900 miljoen keer overschreden en waren er naar schatting 8 miljoen illegale immigranten in de EU. In datzelfde jaar werden illegale immigranten in de EU opgepakt, waarvan vervolgens 40% naar hun land van herkomst werd teruggezonden. De EU kon deze uitdagingen aanpakken met de hulp van Frontex (zie pagina 21). Van 2005 tot 2008 voerde het agentschap 50 gezamenlijke operaties uit en leidde het 23 proefprojecten waarbij verschillende lidstaten betrokken waren. De Schengengrenscode trad in alle EU-lidstaten in werking en legde normen en procedures vast die zij moeten volgen wanneer zij de overschrijdingen van de binnenen buitengrenzen van de EU door personen controleren. In een pakket Commissievoorstellen werden nieuwe mijlpalen gezet op de weg naar geïntegreerd grensbeheer: een in-/uitreisregistratie, met automatische waarschuwingen wanneer het verblijf van een persoon de duur van diens visum overschrijdt, een systeem voor de bewaking van de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen van de EU (bekend als Eurosur) en de evaluatie en toekomstige ontwikkeling van Frontex. De terugkeerrichtlijn voorziet in doeltreffende en menselijke normen voor de terugkeer van illegale immigranten. Voor de ontwikkeling van een modern, geïntegreerd grensbeheerssysteem wordt een beroep gedaan op nieuwe technologieën. In 2006 werden biometrische paspoorten ingevoerd. Harmoniseren visumbeleid In 2008 werd een rechtskader aangenomen met het oog op het visuminformatiesysteem (VIS). Dit systeem moet controles aan doorlaatposten aan de buitengrenzen en de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten vergemakkelijken. De Commissie diende een voorstel in dat de lidstaten de rechtsgrond moet verschaffen voor de verplichte afname van biometrische kenmerken van visumaanvragers en een rechtskader moet bieden voor de manier waarop de lidstaten hun consulaire posten organiseren. Buitenlandse dimensie van asiel en migratie Met de op echte partnerschappen met derde landen gebaseerde totaalaanpak van migratie werd ervoor gekozen om de migratiestromen van derde landen naar de EU vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te bekijken. De migratieproblematiek is nu beter geïntegreerd in de ontwikkelingsagenda van de Commissie en het andere buitenlandse beleid van de EU. Van een vooral op veiligheid gerichte benadering is overgestapt op een benadering gericht op diepgaand inzicht in alle aspecten die voor migratie van belang zijn. Het pad werd geëffend voor nieuwe partnerschappen en constructieve dialoog met regio s die aan de EU grenzen en met Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze besprekingen werden ondersteund met maatregelen om migratie en mobiliteit om te vormen tot positieve krachten voor ontwikkeling, legale migratie beter te beheren en illegale migratie te voorkomen en te beperken. De samenwerkingsinstrumenten van de gemeenschap gaven de totaalaanpak concrete vorm: er werden veel projecten in verband met asiel en migratie en in verband met de bescherming van vluchtelingen gefinancierd. Hiertoe werd het thematische programma op het gebied van migratie en asiel opgesteld, dat voor de periode over een begroting van 384 miljoen euro beschikt. Voorts werden nieuwe instrumenten en concepten ontwikkeld, zoals mobiliteitspartnerschappen tussen de EU-grenzen en derde landen. Bron: Mededeling van de Commissie Een evaluatie van het Haags Programma en het Actieplan (COM/2009/263/FINAL, ) 9

12 IOM Plannen voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor de komende vijf jaar Stockholm Programma van de Europese Commissie De ontwikkeling van een flexibel immigratiebeleid, dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt, de integratie van immigranten bevordert en onregelmatige immigratie tegengaat én verbetering van de solidariteit tussen de lidstaten bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Het zijn twee kerndoelstellingen uit het door de Europese Commissie in juni 2009 gepresenteerde Stockholm Programma. Dit programma vormt de komende vijf jaar het kader voor het optreden van de Unie op het gebied van burgerschap, justitie, veiligheid, asiel en immigratie. Volgens Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid, is de afgelopen jaren met het Haags Programma (zie pagina 8 en 9) grote vooruitgang geboekt. Het Haags Programma bevatte prioriteiten op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht in de periode Nu moeten we de burger centraal stellen en bewijzen dat de Europese Unie een meerwaarde biedt voor het dagelijkse leven van de burger, aldus Jacques Barrot. De burgers willen namelijk leven in een welvarende en vreedzame Europese Unie waarin hun rechten worden geëerbiedigd en hun veiligheid wordt beschermd. Zij willen vrij kunnen reizen en zich tijdelijk of permanent kunnen vestigen in een ander Europees land om daar te studeren, te werken, een gezin te stichten, een onderneming op te richten of van hun pensioen te genieten. Zij willen gemakkelijk toegang hebben tot de rechter, rechterlijke beslissingen van de ene lidstaat laten uitvoeren in de andere en beschermd worden tegen allerlei bedreigingen (georganiseerde criminaliteit, terrorisme). Daarom moeten politie en justitie van de lidstaten beter samenwerken. De Unie moet ook in actie komen om op korte termijn burgers en bedrijven te helpen de economische crisis te boven te komen en om op lange termijn de problemen in verband met de globalisering en de vergrijzing van de Europese bevolking aan te pakken. Solidariteit Een belangrijke prioriteit voor de komende jaren is de consolidatie en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een asiel en immigratiebeleid dat zorgt voor solidariteit tussen de lidstaten en samenwerking met derde landen. Dit beleid moet legale immigranten een duidelijke en gemeenschappelijke status bieden. Barrot: De Europese Unie moet een flexibel migratiebeleid ontwikkelen waarmee zij kan inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en kan profiteren van de mogelijkheden die vreemde arbeidskrachten meebrengen. Er moet een gericht integratieen onderwijsbeleid komen. De instrumenten voor bestrijding van onregelmatige immigratie moeten beter worden gebruikt. De Unie moet ruimhartig bescherming blijven bieden aan degenen die dat nodig hebben. Solidariteit moet daarbij het sleutelwoord zijn. Solidariteit tussen personen, met name met de meest kwetsbare personen, en tussen de lidstaten om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor problemen zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Die solidariteit is ook nodig bij het benutten van de mogelijkheden van een gereguleerde immigratie die is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en om in te gaan op de beschermingsbehoeften die zich aan onze grenzen vertalen in asielverzoeken. De Commissie hoopt dat de Raad en het Europees Parlement zich achter deze visie zullen scharen in de aanloop naar de goedkeuring van het programma van Stockholm door de Europese Raad van december

13 Interview Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 Europarlementariër Italië Sonia Alfano We hebben migratie nodig maar we willen het niet Ik vind het van het grootste belang om binnen de Europese Unie een gemeenschappelijk migratieen asielbeleid te hebben. We zien dat enerzijds illegale migratie ontstaat vanuit onderontwikkeling, gebrek aan democratie en het ontbreken van legale kanalen voor migratie. Aan de andere kant heeft Europa migranten nodig om de economieën en pensioensystemen in de EU in stand te houden. Het is zo tegenstrijdig, we hebben migratie nodig maar we willen het niet en de lidstaten werken los van elkaar. Dit stelt de Italiaanse Europarlementariër Sonia Alfano, lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie. Een gemeenschappelijk beleid is om meerdere redenen noodzakelijk. Migratie is een wereldwijd fenomeen dat wereldwijde antwoorden verdient, niet alleen op nationaal of Europese niveau, maar ook op internationaal niveau. Dit kan bijvoorbeeld met een ontwikkelingsbeleid waardoor in herkomstlanden situaties als honger, armoede, tekort aan werk, democratie of veiligheid kunnen verbeteren. Dat zijn immers de push factoren voor migranten om hun land te verlaten. Vervolgens vraagt het vrije verkeer van personen binnen de EU om gemeenschappelijk beleid. Het immigratiebeleid van het ene land kan van invloed zijn op de gehele EU. Hetzelfde zie je als een lidstaat de mensenrechten van migranten schendt, zoals in Italië is gebeurd. Migranten werden naar Libië teruggestuurd zonder dat ze de kans kregen om asiel aan te vragen. Dat is een schending binnen de EU van de conventie van Genève, van EU-wetgeving en van de EU-Schengen code, vindt Alfano. Alfano benadrukt dat migratie niet als probleem moet worden gezien maar als mogelijkheid, als kans. Die kans wordt een probleem als het niet goed wordt beheerst. Daarom moet de EU een gemeenschappelijk beleid voor asiel en migratie creëren en de lasten delen. Dat geldt ook voor hulp aan Italië en Spanje bij het oplossen van de immigratieaspecten die het gevolg zijn van het feit dat zij over de lange kuststroken aan de middellandse zee beschikken. Maar ik realiseer me dat sommige delen van migratiebeleid in de handen van de lidstaten zullen blijven, zoals regularisatie. Binnen de EU lopen de meningen op dit punt uiteen en ik denk dat elke lidstaat hierop eigen beleid zal houden. Arbeidsmigratie binnen Europa Arbeidsmigratie binnen de EU is een positieve zaak, vindt Alfano. Migratie helpt zowel degenen die hun land verlaten als het gastland in economisch en in cultureel opzicht. Het geld dat migranten naar hun families overmaken heeft een positieve bijdrage aan de economie aldaar. Overigens blijkt uit allerlei onderzoeken dat migranten geen banen van de lokale bevolking inpikken. Alfano is blij met de EU-richtlijn met sancties voor uitbuiters van illegale migranten. Bovendien wordt gewerkt aan een richtlijn om de sociale rechten van migranten te versterken. Dat is de eerste positieve stap in migratiebeleid na jaren van repressieve wetgeving en beleid, zoals de terugkeerrichtlijn waar ik tegen ben. Circulaire migratie kan volgens Alfano helpen en moet zeker worden bevorderd. Maar als een migrant in de EU wil blijven moet hij het recht hebben op huisvesting, werk, naturalisatie en toegang tot burgerschap. Overigens moet voor een dergelijk gebruik van kennis samengewerkt worden met herkomstlanden, anders heeft het geen zin. Om het duidelijk te stellen, ik wil niet dat circulaire migratie gebruikt wordt om het recht van mensen om te migreren en zich in de EU te vestigen tegen te gaan. Anders wordt het een circulaire handel waarbij werknemers worden gebruikt als ze nuttig en jong zijn en daarna worden teruggestuurd onder het mom dat ze kennis mee terugnemen. 11

14 IOM Terugkeerrichtlijn: belangrijke stap naar harmonisatie Sinds juni 2008 kent de Europese Unie de Terugkeerrichtlijn om te komen tot gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Met de terugkeerrichtlijn is een belangrijke stap gezet in de richting van een gezamenlijk Europees immigratiebeleid. Deze wet, die in 2011 in alle EU-landen ingaat, heeft tot doel de vrijwillige terugkeer van illegale immigranten te stimuleren, legt minimumnormen vast voor de duur van een eventuele detentie vóór uitzetting en stelt een verbod in om de EU na uitzetting weer binnen te komen. De richtlijn voorziet ook in een aantal juridische garanties en laat lidstaten de mogelijkheid om gunstiger normen toe te passen. Stimuleren vrijwillige terugkeer Er is een uitzettingsprocedure met twee fasen: met de beslissing tot uitzetting begint een periode waarin vrijwillige terugkeer mogelijk is (variërend van zeven tot dertig dagen). Deze periode kan worden gevolgd door een verwijderingbesluit, dat wil zeggen uitzetting. Als dit besluit eenmaal is genomen door de rechter en als wordt vermoed dat de betrokkene zich niet aan het besluit zal houden, kan de persoon op basis van een rechterlijke of administratieve beslissing in een gesloten centrum worden geplaatst. Iemand die geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer en vervolgens is uitgezet, kan een inreisverbod krijgen waardoor hij of zij gedurende een bepaalde periode niet opnieuw toegang kan krijgen tot het grondgebied van de Europese Unie. De duur van het inreisverbod is maximaal vijf jaar wanneer de persoon is uitgezet na het verstrijken van de termijn voor vrijwillige terugkeer, en zelfs langer wanneer de persoon een serieuze bedreiging vormt voor de openbare veiligheid. De lidstaten behouden echter de mogelijkheid om dit verbod op te heffen, in te trekken of op te schorten. Detentie De maximumduur voor de detentie is zes maanden maar kan in bepaalde gevallen worden verlengd met twaalf maanden. Momenteel is deze in bepaalde lidstaten onbeperkt. Kinderen en gezinnen mogen aan geen enkele dwangmaatregel worden onderworpen. Zij mogen alleen in geval van uiterste noodzaak in hechtenis worden genomen. Uitzetting van onbegeleide minderjarigen is niet toegestaan, tenzij hun familie of een opvangorganisatie bij terugkomst de zorg voor hen op zich neemt. Noodgevallen Er is ruimte voor flexibiliteit voor de bestuurlijke organen van een land in geval van een noodsituatie : wanneer een ongewoon groot aantal onderdanen uit derde landen moet worden uitgezet en zo een zwaar en onverwacht beroep doet op de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteiten van een lidstaat, dan mag de juridische controle worden teruggebracht en mag worden afgeweken van de minimumnormen voor de detentie. De lidstaten moeten bovendien rekening houden met de situatie in het land van herkomst, op grond van het beginsel van non-refoulement. Dat betekent dat een staat nooit een vluchteling mag terugsturen naar een land waar zijn of haar leven of vrijheid gevaar loopt. Juridische hulp gebonden aan voorwaarden van de Procedurerichtlijn De richtlijn voorziet in gratis rechtshulp voor onbemiddelde illegale immigranten, in overeenstemming met de nationale wetgeving en met de Procedurerichtlijn van 2005 over hulp die aan asielzoekers wordt geboden. Het communautair Terugkeerfonds, opgericht voor de periode , kan ook worden gebruikt voor de financiering van rechtshulp. Dit fonds beschikt over 676 miljoen euro en kan worden gebruikt voor de financiering van rechtshulp aan illegale immigranten. Gebruik van het fonds was geblokkeerd totdat de terugkeerrichtlijn was aangenomen. Bron: 12

15 Interview Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 Europarlementariër Nederland Judith Sargentini Meer Europese solidariteit is dringend nodig GroenLinks is voorstander van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid dat de mensenrechten respecteert. Zolang de uitvoering van dit beleid in handen is van nationale instanties (zoals de IND in Nederland) moeten de EU-landen de mogelijkheid hebben om een migratiebeleid te voeren dat ruimhartiger is dan de minimumvoorschriften die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen, vindt Judith Sargentini, Nederlands Europarlementariër namens GroenLinks, lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Ze stelt vast dat meer solidariteit dringend nodig is. Om die Europese solidariteit te bereiken moet de EU de zogenaamde Dublinverordening herzien: de last van het opvangen van asielzoekers moet eerlijker worden verdeeld over de EU-landen. Sargentini: Dan kunnen we de landen die de EU-grenzen bewaken ook nadrukkelijker aanspreken op de mensenrechtenschendingen bij de grensbewaking, zoals het Italiaanse beleid om bootvluchtelingen terug te sturen naar Libië zonder hun de kans te geven een asielverzoek in te dienen. Nu gebeurt dat helaas met de stilzwijgende goedkeuring van andere Europese regeringen, die niet bereid zijn om zelf een groter aandeel te leveren in de opvang. Arbeidsmigratie De arbeidsmigratie binnen Europa vindt GroenLinks een goede ontwikkeling. Het geld dat Oost-Europese arbeidsmigranten verdienen, sparen en investeren in eigen land helpt de nieuwe EU-landen hun welvaartsachterstand op de oude in te halen. Wie vrezen dat arbeidsmigranten uit Oost-Europese lidstaten banen innemen van bestaande werknemers, krijgen van Sargentini geen gelijk. Het verdringingseffect op de West-Europese arbeidsmarkt is gering. De Polen en anderen vullen vooral moeilijk vervulbare vacatures. Zonder hun bijdrage zou de economische terugval nog forser zijn. Wel is daarbij een scherp handhavingsbeleid nodig, constateert Sargentini. In Nederland hebben nationale en lokale overheden de risico s van misbruik van Oost-Europese arbeidsmigranten zoals onderbetaling, schijnzelfstandigheid en slechte huisvesting, te laat onder ogen gezien. Meer tijdelijke arbeidsmigratie De mogelijkheden voor tijdelijke arbeidsmigratie moeten ruimer worden. De Europese Blue Card moet er niet alleen zijn voor kenniswerkers, maar ook verkrijgbaar zijn voor lager opgeleide migranten. Het beleid dient zo te worden vormgegeven dat het vergrijzende Europa, de migranten zelf én hun landen van herkomst er profijt van hebben. De ervaringen met Oost-Europese arbeidsmigranten zijn leerzaam. Poolse werknemers bijvoorbeeld zijn snel geneigd naar elders te verhuizen als er in Nederland geen werk meer voor hen is. Dat komt mede omdat zij later weer welkom zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werkelijk circulair migratiebeleid voor mensen van buiten de EU moet recht doen aan het gegeven dat migranten sneller geneigd zijn terug te keren naar het land van herkomst als zij daarmee hun recht op toegang tot de EU niet verspelen, aldus Sargentini. 13

16 Interview Prof. mr. Pieter Boeles over arbeidsmigratie binnen en buiten de Europese Unie Weinig kansen voor derdelanders De eigenlijke Europese discussie over arbeidsmigratie gaat over laag opgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Het ontbreekt de EU tot dusverre aan politieke wil om de toegang van die categorie van derdelandse arbeidsmigranten ook maar enigszins te reguleren. Dit stelt prof. mr. Pieter Boeles, oud-hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Bovendien hoeven we niet te vrezen dat werknemers uit de nieuwe lidstaten de oude lidstaten blijvend zullen overstromen. De ervaring leert dat zij veelal weer teruggaan naar hun land. Voor de onderbouwing van zijn visie gaat Boeles terug naar de tijd dat Spanje, Griekenland, Portugal toetraden tot de Europese Unie. Indertijd werkten er bij ons vóór de toetreding van die lidstaten al veel gastarbeiders uit die landen. Dat is iedereen inmiddels vergeten. Waarom? Omdat die gastarbeiders er niet meer zijn. Het merkwaardige is dat de volledige vrijheid van werknemersverkeer ervoor heeft gezorgd dat werknemers uit Spanje, Griekenland en Portugal in grote getalen terugkeerden naar hun land. Men woont nu eenmaal liever in zijn eigen omgeving en als het niet nodig is om in een vreemd land te blijven wonen teneinde geen verworven rechten te verspelen, dan gaan veel mensen liever terug als het doel van hun arbeidsmigratie is bereikt. De vrees, dat nieuwe lidstaten de oude lidstaten met werknemers zullen overstromen is dus niet nieuw. Boeles benadrukt het belang om te beseffen dat Polen een lidstaat van de Europese Unie is en dat Poolse werknemers dus dezelfde rechten hebben als Nederlandse werknemers in EU-lidstaten. Hetzelfde geldt voor werknemers uit de nieuwe lidstaten Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen en Malta. Soepel en flexibel Arbeidsmigratie wordt dus soepeler en flexibeler als zij in een volledige vrijheid is ingebed en als de welvaartsverschillen niet onoverbrugbaar zijn, constateert Boeles. Ook de Polen gaan grotendeels liever terug naar hun land. Als er door de economische crisis minder werk is in Nederland, dan vertrekken ze weer. Daarvóór, toen er genoeg werk was, werden ze graag en veelvuldig ingehuurd. Ik ben geen econoom en ik kan niet zien of de aanwezigheid van EU-burgers uit andere lidstaten de werkgelegenheid voor Nederlanders negatief heeft beïnvloed. Maar ik heb helemaal niet de indruk dat dat in sterke mate het geval was. Bovendien moeten we niet vergeten dat ook voor Nederlandse werknemers de hele EU als arbeidsmarkt geldt. Boeles is niet geneigd erg bezorgd te zijn over de gevolgen van de uitbreiding van het vrije werknemersverkeer door de recente uitbreiding van de EU. De problemen die worden gemeld met betrekking tot huisvesting en overlast lijken mij geen structureel en permanent karakter te hebben. Zij zijn oplosbaar en worden ook in veel gevallen opgelost. Degenen die pleiten voor een verplicht inburgeringtraject of taalcursus voor Polen krijgen van Boeles geen bijval. Nederlanders hoeven in Estland of Polen geen taalcursus te doen om daar te kunnen werken en wonen. Polen hoeven dus ook niet aan een integratiecursus te voldoen in Nederland. Dat is een kwestie van Europese wederkerigheid. Het vrije verkeer van werknemers dat in Europa al sinds 1957 bestaat wordt beschouwd als een groot goed dat de integratie van de Europese markten bevordert. Dat neemt niet weg dat het leren van de taal en de opvattingen van groot belang is. Ik ben wel voor het aanbieden van de mogelijkheden daartoe. Vaak is trouwens goede kennis van de locale taal een functievereiste voor het betrokken werk. Voor veel andere vormen van werk zal het voldoende zijn als de betrokkenen in het Engels met elkaar communiceren. Engels is hard bezig zich binnen de EU tot lingua franca ontwikkelen. Wie zich ergens vestigt zal natuurlijk de landstaal moeten beheersen. Ik zou op Europees niveau niet tegen een verplichting zijn om binnen vijf jaar de taal van het gastland te spreken. 14

17 Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 Peter Boeles: Elke lidstaat moet maar zien hoe hij omgaat met laag opgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU. Veel Nederlanders geven door hun stemgedrag te kennen ongerust te zijn over de komst en de aanwezigheid van vreemdelingen. Het is lastig om vast te stellen in hoeverre daar een reële basis voor is, vindt Boeles. Het recente verzoek van de PVV om berekening van de kosten van immigranten is moeilijk te beantwoorden omdat het in de economie niet alleen gaat om kosten, zoals huisvesting, uitkeringen, scholing en medische voorzieningen maar ook om de economische activiteit en geldomloop die immigratie teweeg brengt. Immigranten zijn afnemers van diensten en spullen waardoor zij veel werkgelegenheid creëren, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en scholen maar ook bij supermarkten, postorderbedrijven, noem maar op. Ik denk dat meer mensen in beginsel meer bedrijvigheid creëren en dat de economie daar wel bij vaart. Waarbij Boeles de wens uitspreekt dat wordt gestopt met het door elkaar halen van allerlei soorten arbeidsmigranten. Bootvluchtelingen en Polen worden in één potje gestopt waaruit vervolgens ten behoeve van Kamerdebatten en borrelpraat ongeremd wordt geput. Arbeidsmigranten uit derde landen Arbeidsmigratie is breder dan binnen de lidstaten van de Europese Unie. Het arbeidsmigratiebeleid van de EU heeft betrekking op al die andere landen, die meestal worden aangeduid als derde landen`. Derdelanders zijn als het ware de vreemdelingen` van de Europese Unie. Het verschil is niet altijd voor iedereen duidelijk: Polen, Hongaren en Litouwers horen erbij en derdelanders zoals Oekraïeners, Kroaten, Pakistanen, Somaliërs en Chilenen vallen erbuiten. Boeles: In Nederland denkt men meestal nog niet zo Europees dat het onderscheid tussen bijvoorbeeld Polen (onze EU-burgers) en Kroaten (derdelanders) wordt gevoeld. Toch is dat onderscheid van groot belang. Voor derdelanders heeft de EU onlangs een richtlijn aangenomen om hoog opgeleide kennismigranten uit derde landen naar Europa te halen. In Nederland en andere lidstaten bestond al langer een beleid dat daarop is gericht. Kennismigranten wil iedereen wel hebben, behalve misschien een xenofoob die overal tegen is als het maar vreemd is. De Europese discussie over arbeidsmigratie gaat dan ook niet over burgers 15

18 van EU-lidstaten en niet over hoog opgeleide kennismigranten uit derdelanden maar over laag of niet opgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU. Er is volgens Boeles nauwelijks enige politieke wil binnen de EU om de toegang van die categorie derdelandse arbeidsmigranten ook maar enigszins te reguleren. Een ontwerprichtlijn over een eenvormige procedure voor een verblijfsaanvraag van arbeidsmigranten uit derde landen is tot nu toe blijven hangen in de wetgevingsmachine. Zelfs over de procedure wordt men het niet eens, laat staan over een materiële regeling van de rechten van die arbeidsmigranten. Het gevolg is dat elke lidstaat maar moet zien hoe hij omgaat met laag opgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU. Zo heeft Nederland een restrictieve Wet Arbeid Vreemdelingen die arbeidsmigratie aan een tewerkstellingsvergunning koppelt. Alleen als er geen Nederlander, EU-burger of legaal gevestigde derdelander is die de vacature kan vervullen kan een vergunning voor een nieuwe arbeidsmigrant worden verleend. Na verloop van tijd wordt de positie van de arbeidsmigrant op de Nederlandse arbeidsmarkt vrijer. Restrictief of openstelling Boeles is geen tegenstander van een restrictief beleid als het gaat om toelating van ongeschoolde werknemers uit derde landen. Een volledige openstelling van de arbeidsmarkt van de EU voor werknemers uit alle landen lijkt hem op dit moment geen goed idee. Ik betwijfel of de grotere flexibiliteit en de grotere bereidheid naar eigen land terug te keren die bij het vrije verkeer van EU-werknemers kan worden geconstateerd, zich ook zou voordoen bij een wereldwijde vrijheid van werknemersverkeer. Een belangrijk onderscheid met het vrije verkeer van EU-werknemers is immers, dat er op mondiaal niveau geen of onvoldoende stelselmatige inspanningen worden verricht om de grote welvaartsverschillen weg te werken. Bij de EU gebeurt dat wel: nieuwe lidstaten moeten aan strenge toegangsvoorwaarden voldoen en kunnen vervolgens een beroep doen op het Europese vangnet van steunmaatregelen. Arbeidsmigratie wordt soepeler en flexibeler als zij in een volledige vrijheid is ingebed. Circulaire migratie Wat betreft circulaire migratie, die een verplichting tot terugkeer na verloop van tijd zou inhouden, wijst Boeles op het proefschrift van Tesseltje de Lange uit 2007 (Staat, markt en migratie. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland ). Daaruit blijkt dat pogingen om circulaire migratie in te voeren in het verleden steeds zijn mislukt. De Lange laat zien dat de Nederlandse regering met een zekere regelmaat plannen heeft gemaakt om tijdelijke arbeidsmigratie tot stand te brengen. Eén van de redenen waarom die plannen niet van de grond kwamen was dat werkgevers er bezwaar tegen maakten dat zij steeds nieuwe arbeidskrachten zouden moeten inwerken. Verder bleek dat tijdelijk aangeworven werknemers toch banden met Nederland aangingen die mensenrechtelijk gerespecteerd moesten worden. Solidariteit onder lidstaten gering Voor de komende vijf jaar wil de Europese Commissie vooral werken aan een systeem voor immigratie en asiel dat solidariteit tussen de lidstaten en samenwerking met derde landen garandeert. Of dat haalbaar is, onder andere nu lang niet alle lidstaten medeverantwoordelijk willen zijn voor de bootvluchtelingen van Malta en Spanje, is voor Boeles de vraag. Ik denk dat van de Afrikanen die per boot naar Zuid-Europa proberen te komen zo goed als niemand Nederland zal bereiken. Ik vind dat Spanje en Malta door andere lidstaten geholpen moeten worden om de toeloop van asielzoekers te verwerken. Maar politiek is zo n solidariteit tot nu toe onhaalbaar gebleken. _ Prof. mr. Pieter Boeles is emeritus hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Hij is secretaris van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie-Meijers), voorzitter van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en lid van de redactie van het tijdschrift European Journal on Migration and Law. 16

19 IOM Migratie Info 15e jaargang, nummer 3 Europese migratiefondsen De Europese Unie kent vier Europese migratiefondsen: - Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) - Het Europees Integratiefonds (EIF) - Het Europees Terugkeerfonds (ETF) - Het Europees Buitengrenzenfonds (EBF) Europees Vluchtelingenfonds Het Europees Vluchtelingenfonds is ingesteld om de inspanningen van de EU-lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en aan te moedigen. Na EVF I van 2000 tot en met 2004, EVF II van 2005 tot en met 2007 is nu EVF III beschikbaar van 2008 tot en met Onder EVF III worden projecten gesteund die betrekking hebben op: - de voorwaarden voor opvang en asielprocedures; - de integratie van vluchtelingen; - de vergroting van de capaciteit van de lidstaten van de EU om asielbeleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren, in het licht van hun verplichtingen in het kader van de vigerende en toekomstige communautaire wetgeving met betrekking tot het gemeenschappelijke Europese asielstelsel; - hervestiging van vluchtelingen; - overbrenging van asielzoekers en vluchtelingen van de ene naar de andere lidstaat. Europees Integratiefonds Met steun van het Europees Integratiefonds kunnen lidstaten onderdanen van derde landen in de gelegenheid stellen te voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en hun integratie in de Europese samenleving. Het gaat dan om onderdanen van derde landen met een andere economische, sociale, culturele, religieuze, taal- of etnische achtergrond. Doelstellingen: - vergemakkelijking en ondersteuning van toelatingsprocedures die relevant zijn voor het integratieproces van onderdanen van derde landen; - ontwikkeling en uitvoering van het integratieproces van nieuwkomers uit derde landen in de lidstaten; - vergroting van de capaciteit om beleid en maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te evalueren; - uitwisseling van informatie, best practices en samenwerking in en tussen lidstaten bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen. Europees Terugkeerfonds Het Europees Terugkeerfonds is ingesteld ten behoeve van de lidstaten om de organisatie van het terugkeerproces te verbeteren. Het fonds draagt bij tot: - het vaststellen en verbeteren van een geïntegreerde organisatie van het terugkeerproces door de lidstaten; - het versterken van de samenwerking tussen lidstaten in het kader van een geïntegreerde organisatie van het terugkeerproces en de uitvoering ervan; - het bevorderen van een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen inzake terugkeer. Europees Buitengrenzenfonds Het Europees Buitengrenzenfonds is in 2007 ingesteld om de inspanningen van de lidstaten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen van de EU te steunen en aan te moedigen. Het gaat om projecten met betrekking tot: - de efficiënte organisatie van controle en bewaking van de buitengrenzen; - het doeltreffend beheer door de lidstaten van de personenstromen aan de buitengrenzen passend bij het Schengenakkoord en de beginselen van een respectvolle en waardige behandeling; - de eenvormige toepassing door grenswachten van het Gemeenschapsrecht bij overschrijding van de buitengrenzen; - beter beheer van de activiteiten van de consulaire en andere diensten van de lidstaten in derde landen met betrekking tot de stromen van onderdanen van derde landen naar de lidstaten en ten tweede de samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied. Meer informatie over deze fondsen bij: - internationaal/europese-migratiefondsen/ index.aspx - migration/index_en.htm 17

20 Interview Joost van der Aalst, IOM Nederland IOM voorstander van geïntegreerd Europees migratiebeleid IOM biedt op uiteenlopende terreinen ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van Europees migratiebeleid. Zowel de Europese Unie als IOM zien een aantal migratievraagstukken die in de komende vijf jaar op EU-niveau aandacht verdienen. Dat zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van transparante en efficiënte toelatingssystemen, een wettige en waardige contractering van arbeidsmigranten en de preventie van en strijd tegen illegale immigratie, migrantensmokkel en mensenhandel voor arbeid of seksuele uitbuiting. Gelet op de huidige druk op migranten vanwege de recessie zijn maatregelen met het oog op integratie en sociale cohesie, zeer gewenst. En voor die migranten voor wie geen verblijf in Europa is toegestaan, heeft vrijwillige terugkeer in combinatie met hulp bij de herintegratie na de terugkeer absoluut de voorkeur. Dit is de kern van de IOM-aanbevelingen ten aanzien van het Stockholm Programma, waarbij IOM positief staat tegenover de sectoroverschrijdende en gecoördineerde aanpak van de Europese Commissie. Joost van der Aalst, Chief of Mission van IOM Nederland, schetst de ondersteunende en adviserende rol van IOM op Europees niveau. Zweeds voorstel voor de hervestiging van vluchtelingen Als huidige EU-voorzitter stelt Zweden een migratieprogramma voor dat gericht is op de hervestiging van vluchtelingen. Van der Aalst: IOM is blij dat de nadruk gelegd wordt op de hervestiging van vluchtelingen als deel van het EU-asielbeleid. We onderschrijven de ambitie van Zweden als EU-voorzitter om de inspanningen op EU-niveau te versterken om een gezamenlijke hervestigingregeling vast te stellen. Overigens zou specifieke financiële hulp van de EU de lidstaten stimuleren tot meer hervestigingsactiviteiten. Ook zou er volgens IOM een betere afstemming moeten zijn tussen lidstaten als het gaat over de aantallen personen die hervestigd moeten worden. Terugkeer moet onderdeel zijn van een coherent migratiebeleid. Culturele diversiteit Voor IOM maken de uitslagen van de EU-parlementsverkiezingen duidelijk dat de EU-instellingen en overheden hun inzet op het gebied van integratiekwesties moeten versterken. Veel en misschien wel de meeste Europese landen staan voor forse uitdagingen in het omgaan met de culturele en religieuze diversiteit. Door de crisistijd zouden de recente politieke verschuivingen nog wel eens groter kunnen worden, aldus Van der Aalst. Hier ligt een taak voor IOM. IOM neemt een unieke plaats in met haar wereldwijde kennis en ervaring om bij te dragen aan de bevordering van de sociale cohesie. We zien dat de economische situatie niet alleen van invloed is op de arbeidsmobiliteit, maar ook grote gevolgen geeft voor de sociale cohesie van de Europese samenlevingen. IOM wil en kan deze kwesties ter sprake brengen en met initiatieven komen. Doel ervan is om de gevolgen van culturele diversiteit en meervoudige identiteitsbelevingen voor de integratie en sociale cohesie te verhelderen. We moeten de Europese beleidsmakers het noodzakelijke inzicht verstrekken dat zal bijdragen aan het nemen van beslissingen. Andere mogelijkheden als het gaat om integratie zijn het evalueren van integratieinspanningen en samenwerking met de media door onder andere migratiedeskundigen te vragen voor commentaar op zaken als wetenschap, onderwijs en economie. Ook bewustwordingscampagnes en jongerenprogramma s op scholen dragen daartoe bij. Het is zaak dat de publieke notie van migranten in de EU-lidstaten verbetert, wat ook geldt voor de rol die migranten in hun Europese gastlanden kunnen spelen. Door middel van informatiecampagnes en interculturele initiatieven moet een realistisch beeld gegeven worden van bijvoorbeeld de bijdrage die migranten leveren aan de economieën van EU-lidstaten. Dat geldt ook voor de gevolgen van migratie voor de sociale stelsels, waarbij meer besef en kennis van hun culturele achtergrond nodig is. IOM beveelt aan om zowel verenigingen, waaronder migrantenverenigingen, als overheidsinstanties in staat te stellen om integratiediensten te leveren door bijvoorbeeld trainingen, workshops, studiereizen en seminars op transnationaal en Europees niveau. De betrekkingen van IOM met de EU en de EC De Europese Commissie is een belangrijke partner voor IOM en draagt in hoge mate bij tot de financiering van de projecten en programma s van IOM. De contacten voor de organisatie lopen hoofdzakelijk via het 18

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378. OTA het voorzitterschap aan: op:

PUBLIC LIMITE L RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378. OTA het voorzitterschap aan: op: eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juni 2011 (07.06) (OR. en) 11053/11 LIMITE ASIM 63 COMIX 378 OTA van: het voorzitterschap aan: op: de Groep raden JBZ 6 juni 2011 nr. vorig doc.: 10782/11

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres 2511 DP De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag 2511 DP www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk 151988.02U

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In 2015, bereikten meer dan 1

Nadere informatie

De verklaring van Bratislava

De verklaring van Bratislava Bratislava, 16 september 2016 De verklaring van Bratislava Wij komen vandaag in Bratislava bijeen op een kritiek moment voor ons Europese project. De top van Bratislava van 27 lidstaten was gewijd aan

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 23 oktober 2003 PE 329.925/1-29 AMENDEMENTEN 1-29 Ontwerpadvies (PE 329.925) Anna Terrón i Cusí

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Advies. over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese Unie

Advies. over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese Unie Brussel, 13 april 2005 130405_Advies_Groenboek Advies over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese Unie Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

16396/09 ADD 1 nes/gra/fb 1 DG H 1 B

16396/09 ADD 1 nes/gra/fb 1 DG H 1 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 november 2009 (25.11) (OR. en 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype Samenvatting In deze studie is voor de belangrijkste migratietypen (arbeid, gezin, studie en asiel) een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomstlanden en de demografische samenstelling

Nadere informatie

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel,

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel, P5_TA(2004)0029 Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

V."/0!.$#!$/1 $ E"134

V./0!.$#!$/1 $ E134 Sinds 2013 is het aantal vluchtelingen dat in Europa bescherming zoekt, sterk gestegen. Ze vluchten vooral voor burgeroorlogen, terreur en onrust in het Midden-Oosten en Afrika. De grote toestroom zet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 februari 2009 (24.02) (OR. en) 6700/09 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2009/0027 (COD) ASILE 5 CODEC 212

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 februari 2009 (24.02) (OR. en) 6700/09 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2009/0027 (COD) ASILE 5 CODEC 212 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 februari 2009 (24.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0027 (COD) 6700/09 ADD 2 ASILE 5 CODEC 212 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 841 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie.

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie. De Warande, 14 maart 2012 Dames en heren, U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en migratiebeleid nu eindelijk uit de

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Datum 14 september 2017 Onderwerp Actieplan voor onder meer maatregelen ter ondersteuning van Italië

Datum 14 september 2017 Onderwerp Actieplan voor onder meer maatregelen ter ondersteuning van Italië 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2016 COM(2016) 171 final 2016/0089 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Directie Consulaire zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 31 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.5.2010 COM(2010)256 definitief 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten

2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten ARBEIDSMIGRATIE, DEFINITIES EN JURIDISCHE ASPECTEN 2 Arbeidsmigratie, definities en juridische aspecten 2.1 Inleiding Arbeidsmigratie staat sterk in de belangstelling, zowel van het publiek als van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 317 JBZ-Raad Nr. 270 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID MIGRATIE- EN ASIELBELEID POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE 2010 Balans Bilan Melchior Wathelet SECRÉTAIRE D ETAT À LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID DE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Migratie en Ontwikkeling Triple-win of Nederlands belang? December 2008

Migratie en Ontwikkeling Triple-win of Nederlands belang? December 2008 Migratie en Ontwikkeling Triple-win of Nederlands belang? December 2008 Migratie is een hot issue, ook binnen ontwikkelingssamenwerking. Aan de ene kant dragen migranten bij aan ontwikkeling: het geldbedrag

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Vreemdelingenbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Migratiefondsen Europees Vluchtelingenfonds (EVLF), Europees Terugkeerfonds (ETF) en Europees Buitengrenzenfonds (EBF)

Migratiefondsen Europees Vluchtelingenfonds (EVLF), Europees Terugkeerfonds (ETF) en Europees Buitengrenzenfonds (EBF) 17 mei 2017 Toelichting bij het Rapport bij de Migratiefondsen Europees Vluchtelingenfonds (), Europees Terugkeerfonds () en Europees Buitengrenzenfonds () Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 7 februari 2012 Onderwerp Beleidskader hervestiging 2012-2015

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 7 februari 2012 Onderwerp Beleidskader hervestiging 2012-2015 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl/bzk Contactpersoon

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Valletta, 3 februari 2017 (OR. en) Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Middellandse Zeegebied 1. Wij verwelkomen

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie