Eindrapportage project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage project"

Transcriptie

1 Eindrapportage project Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties Periode: maart 1999 t/m februari 2003 Uitvoering: LUMC, vakgroep Anatomie LUMC, vakgroep Heelkunde Deze rapportage betreft het projectgedeelte dat is uitgevoerd door de vakgroep Heelkunde

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Project aanvraag... 4 Project organisatie... 8 Producten... 9 Dynamische Patiënt Simulaties... 9 Uitbreidingen DPS programma Kennisdisseminatie DPS cursus 2000 COO werkgroep NVMO DPS cursus België (okt jan. 2001) DPS vertaalprogramma DPS websites Geïnitieerde projecten Dynamische EHBO Casussen (DEC) Interfacultaire Communicatie Training middels een virtuele patiëntstatus (ICT) Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs (KRUL) Publicaties Pagina 2

3 Samenvatting Het project Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties is in 4 jaar uitgevoerd door de vakgroepen Anatomie en Heelkunde van het LUMC met subsidie van het Leidse Stimuleringsfonds van de Universteit van Leiden. Deze rapportage betreft slechts het gedeelte van het project waarin Dynamische Patiënt Simulaties (DPS) zijn ontwikkeld, wat is uitgevoerd door de vakgroep Heelkunde. De ontwikkeling van Klinische-Anatomische lessen is uitgevoerd door de vakgroep Anatomie en wordt separaat gerapporteerd. De onderwerpen van de casuïstiek van de DPS casus beperken zich niet tot het heelkundige vakgebied, maar beslaan een breed spectrum van de Geneeskunde opleiding. Dit is mede te danken aan een goede samenwerking met andere afdelingen en instituten gedurende het intitiële project en de vervolgprojecten die hieruit zijn voortgevloeid. Binnen het initiële project en de vervolgprojecten zijn 40 nieuwe casussen ontwikkeld en is de DPS programmatuur zelf verder ontwikkeld. Door de vervolgprojecten is het structureel onderhoud van de bestaande en nieuwe casussen gewaarborgd. Binnen het project is veel aandacht besteed aan kennisdisseminatie. Op nationale en internationale congressen zijn publicaties uitgebracht over de voortgang en de resultaten van het project. Om de verspreiding van het DPS programma te bevorderen is een cursus opgezet voor onderwijsontwikkelaars die is gegeven aan Nederlandse en Belgische universiteiten. Het DPS programma is vertaald in het Engels om internationale publicaties mogelijk te maken en compatibel gemaakt met Windows Based Terminal technologie om de bereikbaarheid van de lessen voor studenten van binnen en buiten de eigen universiteit te vergemakkelijken. Gedurende het project zijn meerdere nieuwe projectaanvragen gedaan, waarvan er drie zijn gehonoreerd. Van deze projecten zijn er inmiddels twee met goed gevolg afgerond. Pagina 3

4 Project aanvraag Samenvatting Onderwijsdoel: integratie pre-kliniek en kliniek, alsmede bevordering beslisvaardigheid studenten geneeskunde. Leermethode: voorbereidend klinische-anatomisch onderwijsmateriaal dynamische patiënt simulatie (DPS) zoals ontwikkeld door de vakgroep Heelkunde. Invulling: ontwikkeling structuur voorbereidend onderwijsmateriaal verdere ontwikkeling DPS en documentatie verspreiden DPS over andere medische faculteiten, met als doel uitwisseling van casus materiaal ontwikkeling voorbereidend lesmateriaal opzetten van scala aan nieuwe DPS casus te gebruiken in het nieuwe curriculum geneeskunde Producten: voorbereidend lesmateriaal in de vorm van COO auteur schil en student schil voor het maken en uitvoeren van DPS casus goede documentatie waardoor bruikbaar voor derden casus materiaal geschikt voor het nieuwe curriculum geneeskunde. Verwacht wordt dat het mogelijk is 10 casus per jaar te produceren samengaand met 2 à 3 voorbereidende klinisch-anatomische lessen alle producten worden na de subsidie periode overgenomen door het zittende COO personeel van de Faculteit der Geneeskunde Leiden. Projectpartners Vakgroep Anatomie en vakgroep Heelkunde van de faculteit Geneeskunde in Leiden. Inleiding Onderwijs aan studenten Geneeskunde heeft als doel de student op te leiden tot basisarts. Dit onderwijs impliceert: overdracht van (feitelijke) kennis bijbrengen van een wetenschappelijke basis voor medisch handelen, en ontwikkeling van technische vaardigheden. Dit onderwijs moet resulteren in: ontwikkeling van diagnostische en therapeutische besluitvorming ontwikkeling van inzicht in kosten-effectiviteit van diagnostiek en therapie ontwikkeling van de attitude. De subsidie voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal wordt aangevraagd met als doelstelling de integratie van anatomische kennis in gedetailleerde klinische vraagstukken. Toekenning van de subsidie zal leiden tot een eindproduct bestaande uit kleinschalige klinische-anatomische lessen in combinatie met dynamische patiëntsimulaties (DPS), alsmede een schil waarmee in de toekomst op een gemakkelijke wijze patiëntcasus ingevoerd kunnen worden. De aanvraag is afkomstig uit de vakgroep Anatomie (Prof. Dr. A.C. Gittenberger - de Groot) en de vakgroep Heelkunde (Prof. Dr. O.T. Terpstra). Anatomisch onderwijs Het macroscopische anatomisch onderwijs aan studenten Geneeskunde is een essentieel onderdeel van de studie. Zonder kennis van de bouw van het menselijk lichaam zijn medisch handelen en onderzoek onmogelijk. In de eerste jaren van de studie worden studenten Pagina 4

5 geconfronteerd met basale kennis uit boeken, gestructureerde zelfstudie, praktisch onderwijs in de vorm van demonstraties en de bekende, recentelijk gerenoveerde, snijzaal. Klinisch gericht onderwijs In de klinische fase wordt van de student een abrupte overgang naar zelfstandigheid verwacht waarbij de student actief gaat deelnemen aan de patiëntenzorg. Met name voor wat betreft de besluitvorming en de directe confrontatie met de gevolgen van de genomen besluiten is er geen continuïteit in het curriculum tussen de preklinische fase en de klinische fase van de opleiding. Daarnaast blijkt bij co-assistenten, die geconfronteerd worden met het lichamelijk onderzoek en operaties, dat de anatomische kennis opgefrist moet worden, geïntegreerd in een klinische setting. In deze fase zal de student tevens worden geconfronteerd met het afwegen van onzekerheden en de gevolgen van verkeerd genomen beslissingen. De student draagt geen eindverantwoordelijkheid voor het medisch handelen. Klinisch anatomische lessen De anatomie stelt zich ten doel om in samenwerking met diverse klinische afdelingen kleinschalige klinisch-anatomische lessen te ontwikkelen. Deze lessen die gebruik maken van diverse onderwijsmiddelen (interactieve computerprogramma s, plastinatie preparaten en klassiek onderwijsmateriaal) kunnen individueel of in kleine groepen door een student worden bewerkt. De bedoeling is dat dit onderwijs in aparte ruimten flexibel ter beschikking zal staan voor studenten uit de laatste jaren van het doctoraal en studenten uit het postdoctorale coschap Geneeskunde. Dit onderwijs kan samen gaan met patiëntsimulaties zoals die door de vakgroep Heelkunde zijn ontwikkeld. Dynamische Patiënt Simulatie De dynamische patiënt simulatie leert de student omgaan met het afwegen van onzekerheden en simuleert de spanning van verkeerde beslissingen door het expliciet maken van de keuzemogelijkheden en gevolgen. Een dynamische simulatie onderscheidt zich van reeds bestaande simulaties door het modeleren van tijd, toestand en plaats van de patiënt in de simulatie. Hierdoor wordt een realistische context geschapen die ideaal is voor het trainen van de beslisvaardigheid van studenten. De student neemt daadwerkelijk beslissingen en intervenieert daarmee in het ziektebeloop van de gesimuleerde patiënt. Hiermee wordt Computer Ondersteund Onderwijs (COO) een schakel tussen het preklinisch onderwijs en de patiëntenbehandeling. Ontwikkeling Zowel de vakgroep Anatomie als de vakgroep Heelkunde hebben reeds lange tijd ervaring met COO en herkennen de deficiënties in de opleiding Geneeskunde bij de overgang van de pre-kliniek naar de kliniek. De vakgroep Anatomie is reeds vele jaren bezig onderwijsmateriaal in computervorm aan te bieden aan studenten. Dit heeft geresulteerd in diverse HyperText tutorials die op structurele wijze in het curriculum worden ingezet. Voorjaar 1996 is er bij de vakgroep Heelkunde een project gestart met als doel de ontwikkeling van een prototype voor DPS. Een dergelijk systeem is, mondiaal, nieuw in het medisch COO. Er is gekozen voor de ontwikkeling van een systeem dat bestaat uit twee componenten. In de eerste plaats wordt een schil geprogrammeerd waarin variabele parameters, zoals bevindingen bij anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium onderzoek en overig aanvullend onderzoek, zijn opgenomen. Daarnaast worden in diverse patiënten-casus veranderingen in de variabelen, zoals die zijn opgenomen in de schil, geprogrammeerd waardoor veranderingen bij de patiënt in tijd, plaats en ruimte worden gesimuleerd. De schil wordt door de verschillende patiënt simulaties gebruikt en kan ook buiten de afdeling Heelkunde worden ingezet en is dus voor andere vakgroepen en eventueel doelgroepen, toepasbaar. De afdeling Heelkunde van het LUMC vervult hiermede, zowel nationaal als internationaal, een voortrekkersrol in de ontwikkeling van DPS. De haalbaarheid van een dynamisch patiënt simulatie systeem is het laatste jaar gemaakt met een werkend programma dat, met casus op het gebied van de vaatchirurgie, verloskunde en gastro-enterologie, zowel door studenten als docenten positief ontvangen is. Het Pagina 5

6 programma behoeft verdere uitbouw en verfijning maar vormt de basis voor de definitieve schil. Motivering De Faculteit der Geneeskunde is bezig om een nieuw curriculum op te zetten dat voor het eerste jaar Geneeskunde in 1998 van start moet gaan. Behalve een hergroepering van onderwijs onderwerpen ligt de nadruk op kleinschaliger onderwijs (werkgroepen) en zelfstudie. COO is hiervoor uitermate geschikt op grond van de volgende overwegingen: DPS appelleert aan actieve participatie in diagnose en therapie en legt en passant in dit proces de feitenkennis vast. De analyse van het besluitvormingsproces kan adequaat door docenten in werkgroepen plaatsvinden. Enerzijds anticipeert DPS op een grondige kennis bij studenten van klinisch gerichte anatomie en patho-fysiologie en is dan onlosmakelijk verbonden met een gedegen voorbereiding op het gebied van een bepaalde patiëntencasus. Anderzijds confronteert DPS de student met zijn lacunes in kennis, waardoor de student gestimuleerd wordt deze kennis met behulp van daaraan verbonden klinisch anatomisch onderwijs te verwerven. In de eerste jaren van de studie wordt de basiskennis van de anatomie vastgelegd d.m.v. verschillende onderwijsvormen, zoals de snijzaal. In de latere jaren moet deze kennis geïntegreerd worden met de klinische vakken. Deze integratie zou beter kunnen plaatsvinden door middel van klinisch anatomisch onderwijs verbonden met DPS casus. Een aantal klinisch anatomische hoofdstukken zullen tevens als aparte les fungeren en dan ondersteund worden door kleinschalige snijzaalprogramma's. Speciaal hiervoor worden demonstratiepreparaten vervaardigd en hands-on cursussen ontwikkeld. Voorzien wordt onder meer preparaten van enkel, knie, lies, elleboog, schouder, buikorganen en thorax. Onderwijs geven in kleine werkgroepen is zeer docent-arbeidsintensief. COO is over het algemeen (na een éénmalige ontwikkelperiode) minder arbeidsintensief en kan goed gecombineerd worden met onderwijs in werkgroepen. Eén van de doelstellingen van het onderwijs is het bevorderen van zelfstudie. Studenten beschikken in toenemende mate over een adequate computer. Tevens valt er een toenemend gebruik van internet te constateren (thuisnet en netwerkaansluitingen in student huizen). Ook beschikt de bibliotheek steeds meer over computer apparatuur die voor COO geschikt is. Deze infrastructuur is prima te gebruiken voor zelfstudie met behulp van COO. Het is juridisch en ethisch niet mogelijk studenten en co-assistenten zelfstandig besluiten ten aanzien van patiënten te laten nemen zonder deze besluiten te toetsen door begeleidende artsen. De dynamische patiënt simulatie zoals die bij de vakgroep Heelkunde wordt ontwikkeld is uitstekend bruikbaar voor de ontwikkeling van een goede besluitvaardigheid ten aanzien van de diagnostiek en therapie. Er is buiten de Faculteit veel interesse voor dit unieke, Leidse, initiatief. Om dit type COO in te kunnen zetten voor de hele opleiding Geneeskunde moet de schil waarmee casus gemaakt kunnen worden verder ontwikkeld worden en moeten er voldoende casus ontwikkeld worden voor meerdere klinische disciplines. Tevens kan een Engelstalige versie van de DPS worden ontwikkeld gezien de serieuze belangstelling vanuit het buitenland. Het betreft hier een éénmalige ontwikkeling van onderwijsmateriaal, waarna het onderhoud van de casus door de huidige personele bezetting overgenomen kan worden. De programmatuur moet zodanig verder ontwikkeld (aan de hand van nieuw op te stellen gebruikersspecificaties) en gedocumenteerd worden dat andere universiteiten de programmatuur kunnen overnemen. Omdat met de Nederlandse medische faculteiten een samenwerking- en uitwisselingsverband, vastgelegd in het document van samenwerking van de werkgroep COO van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs) hebben opgesteld, kan de RUL rekenen op uitwisseling van casus ontwikkeld aan andere medische faculteiten, waarbij de auteursrechten van het ontwikkelde onderwijsmateriaal uit Leiden uiteraard bij de RUL blijven. Pagina 6

7 Benodigdheden Mankracht 1 fte gedurende 4 jaar (ontwikkeling structuur voorbereidend lesmateriaal en gebruikersspecificaties DPS en inventarisatie onderwerpen, na één jaar wordt de ontwikkeling van casus en voorbereidend lesmateriaal ter hand genomen). 0.8 fte gedurende 4 jaar (ontwikkeling casus en voorbereidend lesmateriaal, tevens analyse studenten reacties en opmerkingen incorporeren in de casus en lesmateriaal) 400 kfl 320 kfl 0.3 fte gedurende 3 jaar (computer illustrator) 72 kfl 0.2 fte anatomisch preparateur gedurende 4 jaar 50 kfl 0.2 fte gedurende 4 jaar (secretariële ondersteuning) 50 kfl Hardware Computerapparatuur 30 kfl Software Beeldbewerking en programmeeromgeving 10 kfl Infrastructuur Netwerkaansluiting, bureaukosten en onvoorzien 60 kfl Totaal 992 kfl Pagina 7

8 Project organisatie Direct na de start van het project is besloten om de taken duidelijk te verdelen tussen de vakgroepen Anatomie en Heelkunde. De klinische anatomische lessen (CASK) zijn ondergebracht bij de vakgroep Anatomie, de Dynamische Patiënt Simulaties (DPS) bij de vakgroep Heelkunde. Om de producten inhoudelijk en technisch toch op elkaar te kunnen afstemmen is vooral in het begin van het project intensief overleg geweest tussen de verschillende vakgroepen. Naar mate het project vorderde is dit overleg in frequentie afgebouwd. Tijdens het project hebben de volgende medewerkers zich bezig gehouden met de productie van klinische anatomische lessen bij de vakgroep Anatomie: Mw. Prof. Dr. A.C. Gittenberger-de Groot Prof. Dr. R.E. Poelmann O.P. Gobée Mw. M. Jansen Anatomisch tekenaar Bij de vakgroep Heelkunde werd de productie van Dynamische Patiënt Simulaties verzorgd door: Mw. S. Eggermont Drs. P.M. Bloemendaal Bij het onderling overleg tussen de vakgroepen is tevens Prof. Dr. J.M. van Baalen actief betrokken geweest. Ook de projectgelden zijn gelijk verdeeld over de twee vakgroepen. Pagina 8

9 Producten Dynamische Patiënt Simulaties Gedurende het project zijn reeds bestaande DPS casussen aangepast en nieuwe casussen ontwikkeld. Nieuwe casussen Urologie Torsio testis In deze dynamische patiënt simulatie komt Sander bij zijn huisarts op het spreekuur. Sander heeft een torsio testis opgelopen bij een val in de klimgordel. Wanneer het niet lukt om de testikel handmatig terug te draaien, kan de testikel alleen nog gered worden met een operatie binnen 8 uur. Bij de operatie moet ook de andere testikel gefixeerd worden, om problemen in de toekomst te voorkomen. Prostaatcarcinoom In deze dynamische patiënt simulatie krijgt een uroloog een patiënt doorverwezen van een verzekeringsarts, vanwege een afwijkend rectaal toucher. De patiënt lijdt aan een prostaatcarcinoom, wat in een vroeg stadium gediagnosticeerd kan worden. Bij een snel besluit tot de juiste therapie kunnen uitzaaiingen voorkomen worden. De patiënt zal zich echter niet laten behandelen voordat de twijfels over de therapie zijn weggenomen door de arts. Pagina 9

10 Urineverlies klachten nu alleen nog zullen verdwijnen na een operatie. In deze dynamische patiënt simulatie krijgt de huisarts een vrouw van middelbare leeftijd op het spreekuur die klachten heeft, veroorzaakt door stressincontinentie. Haar klachten verminderen tijdelijk door behandelen met medicatie en fysiotherapie. Wanneer de klachten weer toenemen kan de huisarts haar doorverwijzen naar de polikliniek urologie. Uit het urodynamisch onderzoek blijkt dat de Als aanvulling op deze 3 casussen is een tutorial ontwikkeld die via het internet te bereiken is op Heelkunde aan te vragen. Galstenen De heer Biesheuvel heeft bedongen dat hij op het spreekuur mocht komen van u als huisarts. Vannacht is hij al enkele keren wakker geworden van de pijn en kon hij niet meer slapen. U kunt de patiënt onderzoeken en eventueel pijnstilling geven. Uiteindelijk moet de patiënt doorgestuurd worden naar de EHBO. Daar moet u de rol van EHBO arts op u nemen en uiteindelijk de patiënt genezen door een cholecystectomie Pagina 10

11 Schouderluxatie Mevrouw van Poppel, 26 jaar oud, zit in de wachtkamer van de ongevallen-polikliniek, waar u haar ziet als co-assistent. Ze heeft klachten van een pijnlijke schouder. De klachten worden veroorzaakt door een habituele schouder luxatie. Reponeren onder lichte verdoving, gevolgd door het aanleggen van een mitella en bewegingsadviezen kunnen de patiënt genezen. Ileus Mevrouw Brandt wordt na het plaatsen van een electieve aorta bifurcatie prothese op de zaal geplaatst, waar de student als zaalarts dienst mag doen. Hierbij zal blijken dat zij langzaam een ileus beeld ontwikkelt dat door de student moet worden onderkend en behandeld. Hierbij is de vochtbalans essentieel. Speciaal voor deze casus is een virtueel druppelinfuus ontwikkeld dat door de student bediend kan worden. Pagina 11

12 Liesbreuk beginnende studenten. Als co-assistent op de Eerste Hulp ziet u de heer van Lunteren, 28 jaar, met sinds enkele uren bestaande buikpijnklachten. De klachten worden veroorzaakt door een beklemde liesbreuk, maar een torsio testis, epididymitis of appendicitis acuta moeten ook worden uitgesloten. De breuk blijkt manueel niet te reponeren en daarom is een spoedoperatie noodzakelijk. Deze simulatie heeft een interface die speciaal is ontwikkeld voor Interne Diabetes In deze simulatie bent u als chirurg en/of als internist samen verantwoordelijk voor een patiënt. Deze patiënt is bekend met diabetes mellitus en is op uw zaal geplaatst na een operatie aan een open wond van de voet. In de eerste plaats gaat het in deze casus om de communicatie tussen u en de andere arts. De doelstelling is dan ook om de casus met 2 personen te spelen. Qua behandeling wordt van u verwacht dat u onder andere door het controleren van bloedwaarden, temperatuur en inspectie van de wond uiteindelijk besluit opnieuw te opereren. Pagina 12

13 Maagzweer Meneer Peentjes komt bij u als huisarts op het spreekuur met klachten passend bij een maagzweer. U kunt een contrastfoto maken van de maag om de maagzweer aan te tonen. U dient de patiënt tijdig te behandelen met antibiotica. Indien u niet of te laat ingrijpt ontstaat als ernstige complicatie een maagbloeding die u snel moet stoppen om het leven van de patiënt te redden. Schildkliercarcinoom en moet alsnog een subtotale thyreoidectomie uitgevoerd worden. Mevrouw van Roode, 39 jaar oud, wordt door haar huisarts doorverwezen naar de polikliniek interne geneeskunde met klachten van een knobbeltje in de hals. De oorzaak van de klachten is een schildkliercarcinoom zonder metastasen, waarvoor patiënte behandeld wordt met een hemithyreoidectomie. Na enkele maanden ontstaan dezelfde klachten aan de andere kant van de schildklier Pagina 13

14 Ingeklapte long Mevrouw Brandt 37 jaar komt bij u op de EHBO met het volgende verhaal: Ik wilde vanochtend mijn kind uit bed tillen. Terwijl ik dat deed voelde ik opeens een stekende pijn achter in mijn schouder. Eerst dacht ik dat ik een spiertje verrekt had. Maar de pijn werd erger en ik begon benauwd te worden. Toen heb ik de weekendarts gebeld die me met 2 paracetamolletjes telefonisch het bed weer in stuurde. Na een uur, om half 10 toch maar weer gebeld omdat ik dacht dat het iets met mijn longen was. De weekend arts zei: "waarschijnlijk is het gewoon hyperventilatie". Uiteindelijk hield ik het echt niet meer en heeft de buurvrouw me hier naar de EHBO gebracht. De student wordt door deze introductie enigszins op het verkeerde been gezet en zal door het uitvragen van een volledige anamnese en het doen van een volledig lichamelijk onderzoek tot de conclusie moeten komen dat deze mevrouw een pneumothorax heeft. Na behandeling stopt de casus. Vasovagale collaps patiënt de EHBO weer verlaat. De heer Ossen (37 jaar) komt via de ambulance bij u op de EHBO. Hij is 10 minuten geleden in een restaurant niet goed geworden. Zijn klachten: - Overmatige zweten - Visus stoornissen - Pijn op de borst Nu gaat het wel iets beter, hoewel hij nog wel veel van de klachten heeft. U vangt de patiënt op. Er wordt van u een diagnostisch en therapeutisch beleid verwacht, zonder dat u andere specialismen kunt consulteren. De casus eindigt als uw Pagina 14

15 Dermatologie Om het mogelijk te maken een tiental dermatologische casussen te ontwikkelen in DPS is uitgaande van de heelkundige standaardpatiënt een speciale standaard dermatologische patiënt ontwikkeld. Deze ontwikkeling spaart veel tijd en dubbel werk tijdens de ontwikkeling van de dermatolgische casussen die gepland staat in het komende jaar. EHBO Gedurende het project Dynamische EHBO casussen zijn 4 nieuwe EHBO casussen ontwikkeld en 3 oudere casussen uitgebreid aangepast: Elektische shock In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u geconfronteerd met een patiënt die door een elektrische schok een adem- en hartstilstand heeft opgelopen. U bent het eerst ter plaatse en van u wordt verwacht dat u voor hulp zorgt en haar zo goed mogelijk reanimeert. Door adequaat handelen kunt u een leven redden. Epileptisch insult In deze Dynamische Patiënt Simulatie ziet u een man op de grond liggen met een groep mensen er omheen. De man heeft een epileptisch insult gehad en is verder niet ernstig gewond. Van u wordt verwacht dat u de leiding neemt over de groep, de patiënt veilig stelt en een ambulance laat waarschuwen. Pagina 15

16 Verdrinking In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u geconfronteerd met een verdrinkingsslachtoffer met een ademstilstand. Van u wordt niet alleen verwacht dat u het slachtoffer op het droge legt en beademt, maar u moet ook zorgen voor hulp. Pas wanneer hierdoor de ambulance arriveert heeft u een leven gered. Ingeklapte long In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u op het strand geconfronteerd met een slachtoffer dat van haar paard is gevallen. Zij is buiten bewustzijn en komt al snel weer bij. U bent verantwoordelijk voor de zorg van het slachtoffer en het vervoer van het strand. Pagina 16

17 Verslikking In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u in een restaurant geconfronteerd met een slachtoffer dat zich ernstig verslikt. In eerste instantie werkt de door u uitgevoerde handgreep van Heimlich niet, raak niet in paniek, want bij herhaling komt het voorwerp toch los uit de keel. Auto ongeval In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u op een verlaten weg geconfronteerd met een slachtoffer dat met de auto tegen een boom is gereden. Het slachtoffer is bewusteloos en verkeert in levensgevaar wanneer de auto in brand dreigt te vliegen. U kunt het slachtoffer redden en zorgen dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Pagina 17

18 Brommer ongeval In deze Dynamische Patiënt Simulatie wordt u geconfronteerd met een slachtoffer van een brommerongeval, dat u zelf hebt veroorzaakt. U kunt een tweede ongeval voorkomen door het overige verkeer te waarschuwen en het slachtoffer, zover mogelijk, ter plekke verzorgen. 112 blijkt al door omstanders gewaarschuwd. Als aanvulling op deze 7 casussen is een tutorial ontwikkeld die via het internet te bereiken is op ICT Gedurende het project Interfacultaire Communicatie middels een virtuele patiënt status zijn 20 casussen ontwikkeld, 10 door het LUMC en 10 door het AMC. De casussen kunnen aangeboden worden als communicatietraining, waarbij 2 studenten van verschillende universiteiten tegen elkaar geroosterd worden om een casus te spelen, of als individueel onderwijs. Wanneer de student geroosterd is kan hij via de website de communicatietraining opstarten vanuit elke willekeurige computer met een internetaansluiting. LUMC: Cholecystitis bij hartpatiënt De heer Ganpath, 73 jaar, meldt zich op verwijzing van zijn huisarts bij u, internist op de eerste hulp met pijnklachten die veroorzaakt lijken te worden door een hartinfarct. Een hartinfarct kan echter worden uitgesloten en patiënt blijkt te lijden aan cholecystitis. Patiënt moet hiervoor worden verwezen naar de afdeling Heelkunde, alwaar een cholecystectomie wordt uitgevoerd. Pagina 18

19 Colitis ulcerosa Mevrouw van der Heiden, 34 jaar, meldt zich op de polikliniek Heelkunde. Zij is al vijf jaar bekend met colitis ulcerosa, waarvan zij nu een exacerbatie doormaakt. De toestand van patiënte verslechtert in de loop van een aantal dagen, waarvoor zij uiteindelijk met een subtotale colectomie behandeld moet worden. Diverticulitis bij hartpatiënt Mevrouw Ouwendijk, 45 jaar oud, wordt met hevige buikpijnklachten door haar huisarts ingestuurd bij de chirurg op de Eerste hulp. De klachten worden veroorzaakt door diverticulitis, waarvoor patiënte uiteindelijk een colonresectie zal moeten ondergaan. Complicerende factor is het verhoogde operatierisico van deze hartpatiënte, waarvoor consultatie van een internist noodzakelijk is. Schedeltrauma en miltruptuur Debbie Vermeulen, 17 jaar, wordt binnengebracht op de EHBO met een schedeltrauma als gevolg van een brommerongeval. Patiënte blijkt een subduraal hematoom te hebben, wat operatief ontlast moet worden. Hierbij heeft zij een miltruptuur die na enkele dagen verschijnselen veroorzaakt die operatief behandeld moet worden. Pagina 19

20 Sinusitis met liquorlekkage Via haar huisarts wordt mevrouw Wijkenborg-Bogaerts, 31 jaar, naar de polikliniek KNO doorverwezen, met klachten van een langer bestaande sinusitis. De patiënt moet hiervoor behandeld worden met een operatie, waarbij als complicatie een liquor lek ontstaat. Na het dichten van deze lekkage op de afdeling Neurologie kan patiënt ontslagen worden. Bloedende oesophagusvarices U bent als internist werkzaam in een algemeen ziekenhuis, waar de heer Van Zanten binnengebracht wordt door het ambulancepersoneel, ingestuurd wegens bloedbraken. De oorzaak van het bloedbraken blijken bloedende oesophagusvarices. Wanneer de bloeding niet tijdig wordt gestopt ontstaat een shock, waaraan patiënt uiteindelijk kan komen te overlijden. Mammacarcinoom Mevrouw Kerpershoek, 49 jaar, meldt zich met een knobbeltje in de borst bij de huisarts die patiënte door zal verwijzen naar de mammapolikliniek. Aldaar blijkt het om een carcinoom te gaan, waarvoor een mammasparende operatie wordt uitgevoerd. Bij de operatie blijkt wat tumor weefsel te zijn achtergebleven zodat alsnog een totale amputatie van de mamma uitgevoerd moet worden. Pagina 20

21 Urinewegobstructie door nierstenen U bent uroloog in een middelgroot ziekenhuis, waar u naar de EHBO wordt geroepen. De heer Gorrissen, 55 jaar oud, heeft zich gemeld met pijnklachten in de linker nierloge. De klachten worden veroorzaakt door een uretersteen. De klachten kunnen behandeld worden met antibiotica en een nefrosdrain. Pas echter op wanneer de drain verstopt dreigt te raken. CVA Mevrouw Visser wordt binnengebracht op de EHBO, begeleid door haar dochter die haar moeder twee uur geleden in de eetkamer op de grond heeft aangetroffen. Mevrouw Visser blijkt een CVA te hebben gehad, vertebro(basillair) staminfarct rechts, waardoor zij moeite heeft met spreken. Hiernaast ontwikkelt zij ook nog een pneumonie, waaraan ze ondanks de juiste behandeling komt te overlijden. Longembolie na sectio Caesarea Als zaalarts op de afdeling Verloskunde bent u verantwoordelijk voor mevrouw Westerhagen, 32 jaar, die gisteren bij een zwangerschapsduur van 36 5/7 weken middels ongecompliceerde sectio caesarea bevallen is van haar 1e kind. Na twee dagen ontwikkelt zich een longembolie, waarvoor patiënt behandeld moet worden met intraveneus toegediende heparine. Na 3 dagen ontwikkelt zich hier bovenop nog een mastitis. Pagina 21

22 AMC: Acute mastoïditis bij een kind HELLP syndroom Huidcarcinoom Atriumfibrillatie Aplastische crisis bij sikkelcelanemie Kind met dehydratie Postoperatief beloop na mammaoperatie Kind met ziekte van Hodgkin Oesophaguscarcinoom Subarachnoïdale bloeding Aangepaste casussen Omdat tijdens het project nieuwere versies van het DPS programma beschikbaar kwamen moesten alle bestaande casussen omgezet worden. Daarnaast zijn een aantal bestaande casussen uitgebreid en verbeterd naar aanleiding van vernieuwde medische inzichten en nieuwe mogelijkheden binnen de DPS Editor. Standaard Om een nieuwe casus te maken wordt in het DPS programma uitgegaan van een standaard patiënt waarin een heleboel anamnese vragen, onderzoeken en therapiën zijn opgenomen die een resultaat geven dat normaal is voor een gezond persoon. Deze standaard patiënt is gedurende het project enorm uitgebreid, verbeterd en in het Engels vertaald. Heelkunde Fissura ani U bent algemeen chirurg op de poli en de volgende patiënt op het spreekuur is Mevrouw Klaverkamp, 53 jaar. Mevrouw Klaverkamp is de verwijsbrief van de huisarts vergeten, ze denkt zelf last te hebben van aambeien. Ze heeft hier al een maand klachten van. Na het stellen van de juiste diagnose, gevolgd door therapeutisch ingrijpen, kunt u mevrouw Klaverkamp een afspraak geven om de behandeling te evalueren en/of zo nodig aanvullende therapie te geven. Pas wanneer patiënte genezen is stopt de simulatie. Pagina 22

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen)

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Ziekenhuis Initiatief Contact adres Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam Peer to Peer t.k.klooker@amc.uva.nl

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/19473

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Periode januari 2004 t/m maart 2004 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Monitoring Thuiszorg

Monitoring Thuiszorg oo o ^ ^ TNO-onderzoeksrapport PGn"G/00.34 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst TNO Preventie en Gezondheid Technologie in de Gezondheidszorg Zernikedreef 9 Postbus 2215

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 e-learning divisie 1

Jaarverslag 2010 e-learning divisie 1 Datum: 10-02-2011 Auteurs: P.M. Bloemendaal, S. Eggermont Instituut: Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling: Heelkunde Onderwijs Divisie 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Projecten... 4 NVDV jaarvergadering

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie