Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart"

Transcriptie

1 De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat (gratis, dagelijks uur) juli 2013 cd0713zb001

2 In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Het programma IDVV is een initiatief van Rijkswaterstaat. Spoor 2 van het programma wordt uitgevoerd door Connekt. Kijk voor meer informatie op en Uitgave Connekt - november 2013 RWS - juli 2014 Eindredactie Ruben Kwak en Jonneke van de Kamp

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Belangrijkste resultaten en kernthema s 7 Resultaten per initiatief BAPLIE, MOVINS en IFTMINBICS 11 Bargecloud en Samenwerking Drieluik Brabant 13 Barge-Terminal Multi Agent Network (BATMAN) 17 Candybarge en Syflon 21 De Melkweg 23 Digitale Online Tachograaf 27 Dynamische Verkeers-informatiedienst Containervervoer 31 Ontwikkeling van een synchromodale planningtool 35 Synchromodal Control Tower 39 Synchromodale Cool Port Control Tower 43 Transportation In Control services 47 Vervoer van aardappelrestproducten 51 Waarom nog lege kilometers? 55 Vooruitblik 57 3 Rijkswaterstaat

4 Voorwoord Na twee jaar intensieve samenwerking tussen marktpartijen, kennisinstellingen en de overheid ligt voor u het resultatenboek van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen. Binnen de bedrijfsinitiatieven hebben partijen verspreid over de hele logistieke keten samen innovatieve projecten opgezet en uitgevoerd. In vrijwel alle projecten blijkt het door Rijkswaterstaat geïnitieerde IDVV programma een daadwerkelijke impuls te geven aan (horizontale en verticale) samenwerking tussen marktpartijen in de gehele logistieke keten. Bedrijven hebben het programma ervaren als een kans en uniek momentum om de concurrentiekracht van de (container) binnenvaart te vergroten. Dit past in de sycnhromodale visie van het topteam logistiek. Binnen de projecten manifesteert samenwerking zich onder andere in de bereidheid om te definiëren welke informatie beschikbaar is en welke data daadwerkelijk uitgewisseld kan worden, ten gunste van een betere en efficiëntere performance. In de afgelopen twee jaar zijn hierin innovatieve samenwerkingsmodellen getoetst en groeit het inzicht en vertrouwen van de markt in deze oplossingen. Door met elkaar een project aan te gaan en het gewoon te gaan doen, zijn veel nieuwe inzichten opgedaan. Door deze nieuwe inzichten zijn regelmatig projecten uitgebreid, opgeschaald en is er een aantal nieuwe projecten opgestart, zoals het programma Lean and Green Synchromodaal. Het is nu het moment om de impuls om te zetten in een duurzame beweging. Bij veel projecten zien we dit proces al gebeuren door de implementatie van ontworpen tools in de dagelijkse operaties. De komende tijd hopen we dat de projecten elkaar op blijven zoeken om in samenwerking de spin-off van het project verder te vergroten. Connekt brengt hierin partijen bij elkaar en blijft dit ook in de toekomst graag doen. Zo werken we samen aan een concurrerender en schoner Nederland. Nico Anten, Managing Director Connekt 4 Rijkswaterstaat

5 Inleiding Juli 2011 vormde het startschot voor de eerste IDVV-Spoor 2 prijsvraag Verkeers- en transportmanagement containerbinnenvaart. Deze prijsvraag richtte zich op het ontwikkelen van diensten om de toegankelijkheid van de binnenvaart te vergroten en op ketenoptimalisatie om de aantrekkelijkheid van de binnenvaart te vergroten. In 2012 volgde een nieuwe prijsvraag gericht op de manier waarop de keuze gemaakt wordt hoe goederen worden vervoerd. Het uitgangspunt was daarbij dat verschillende sectoren met grote volumes slechts beperkt gebruik maken van binnenvaart, terwijl dit logistiek en economisch gezien in veel gevallen wel haalbaar is. Het groeiende inzicht dat de vaarwegen nog veel onbenutte capaciteit hebben en dat de binnenvaart daardoor een veel belangrijkere modaliteit in de vervoersmix kan worden dan nu het geval is, stond hierbij centraal. Uiteindelijk zijn door een vakkundige jury 17 projecten geselecteerd om binnen het IDVV programma hun innovaties uit te werken. Ruim 20 procent van het totale Spoor 2 budget is uiteindelijk besteed aan initiatieven van individuele bedrijven. Inmiddels zijn deze projecten afgerond en wordt duidelijk welke resultaten ze hebben gerealiseerd en welk impuls daarmee gegeven is aan de binnenvaartsector. Buiten de prijsvragen zijn vijf extra projecten opgestart. De resultaten van deze projecten zijn opgenomen in de overall resultaten in dit resultatenboek. In dit document zijn de resultaten van de verschillende initiatieven* uiteen gezet. Voorafgaand aan de hoofdstukken over de initiatieven zelf, zetten we de belangrijkste inzichten eerst op een rij. Daarmee wordt niet alleen zichtbaar hoe de projecten hun beoogde doelen hebben bereikt, maar ook welke extra inzichten en winsten ze hebben opgeleverd en wat de belangrijkste kernpunten zijn die in de ontwikkeling van de binnenvaart een rol spelen. *Voor het project Binnenvaart Import Containers zijn de resultaten alleen opgenomen in het eerste hoofdstuk 5 Rijkswaterstaat

6 6 Rijkswaterstaat Belangrijkste resultaten en kernthema s

7 Ketenbrede participatie De bedrijven en consortia die deelnamen aan de bedrijfsinitiatieven vormen een goede vertegenwoordiging van de verschillende ketenpartijen, die een bepalende rol hebben in de logistieke keten. Dit zijn de verladers, logistieke dienstverleners, barge operators en inland terminal operators. In termen van volume participeert 60% van de barge operators en inland terminals in dit deelprogramma. Ook zijn alle vervoersstromen onderdeel van de projectscope geweest, zoals maritieme (deepsea en shortsea) stromen via Rotterdam en continentale stromen. De lading betrof zowel droge als reefer containers en zowel volle als lege containers. Vertegenwoordiging betrokken partijen in de markt 7 Rijkswaterstaat

8 Succesfactoren Tijdens de projectrealisatie is gebleken dat samenwerking in de keten en efficiënt uitwisselen van informatie de belangrijkste succesfactoren zijn. Deze factoren werden in alle projecten geadresseerd, ongeacht de specifieke projectdoelstellingen. Ten behoeve van het verbeteren van de onderlinge (keten) samenwerking, delen bedrijven informatie zodat deze gezamenlijk kan worden gebruikt. Dit betreft zowel openbare, publieke als ook private bedrijfsgegevens. Gericht op slimmer plannen en transparantie in beschikbaarheid van capaciteit is een aantal planningstools en control towers ontwikkeld. Binnen IDVV is er daarbij bewust voor gekozen om ruimte te creëren voor eigen custom made oplossingen. Hiermee zijn kleinschalige samenwerkingsinitiatieven ontstaan, hetgeen niet zou zijn bereikt met generieke tools. Op basis van deze investeringen door bedrijven en IDVV hebben de pilots aangetoond dat met deze innovaties synchromodale oplossingen kunnen worden vorm gegeven en een concrete modal shift van weg naar water kan worden gerealiseerd. Een terugkerend thema binnen alle projecten is tijdigheid. Tijdigheid is in de eerste plaats gericht op het op tijd leveren van de container op de bestemming. De huidige onzekerheid in de huidige keten zorgt er zelfs voor dat planners slack inbouwen in de keten om vertragingen aan te kunnen. Maar ook het belang van tijdigheid binnen de ketenprocessen is steeds belangrijker naarmate de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid binnen de keten toeneemt. Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een hub & spoke concept is dit cruciaal. Het borgen van tijdigheid speelt zich af op alle niveaus. Zo wordt op strategisch niveau besloten over de infrastructuur (denk aan sluizen, vaarwegen, terminalcapaciteit en vervoerscapaciteit), op tactisch niveau ligt de focus op het maken van de vaarschema s of de lanes, inclusief aangekondigde stremmingen of verwachte problemen rondom waterstanden, en operationeel gaat alle aandacht naar het plannen, maar ook monitoren van de reis en lading, inclusief de positie van barge of vessel en de status op een terminal, een sluis of bijvoorbeeld de douane. Daarnaast is behoefte aan actuele data op basis waarvan een voorspelling gemaakt kan worden over geplande aankomst- of vertrektijden. Deze informatie is vaak niet beschikbaar, niet betrouwbaaren/of niet real-time. De bedrijfsinitiatieven hebben enerzijds aangetoond dat er veel kan worden bereikt met samenwerken en informatie uitwisseling, maar dat er anderzijds nog een weg is te gaan op de river of information. Resultaten De resultaten van de projecten zijn overwegend conform of zelfs boven verwachting. In cijfers uitgedrukt zijn middels de prijsvragen in totaal 17 bedrijfsinitiatieven gehonoreerd, waarvan 5 gericht op synchromodale oplossingen. De projecten hebben bij elkaar ruim TEU gesubstitueerd van weg naar water, hetgeen een besparing van circa 12 miljoen truckkilometers heeft opgeleverd met een netto besparing van circa ton CO2. *Dit is inclusief de modal shift van overige projecten waaronder Lean and Green Barge. 8 Rijkswaterstaat

9 Modal shift Target Gerealiseerd Verwachting 2014 (in TEU) t/m 2013 (in TEU) (in TEU) Prijsvraag projecten Bargecloud nvt Binnenvaart Import containers Candybarge De Melkweg Ontwikkeling van een synchromodale planningstool Samenwerking drieluik Brabant Syflon Synchromodale Cool Port Control Tower * Synchromodal Control Tower * Transportation in Control Services Vervoer van aardappelrestproduct Waarom nog lege Kilometers Overige projecten Hub&spoke nvt Lean and Green Barge nvt Reefers synchromodaal nvt Synchromodaily Westland Reefers Synchromodaal * Totaal * De modal shift betreft hier een shift naar synchromodaal vervoer. 9 Rijkswaterstaat

10 Minstens zo belangrijk als de kwantitatieve resultaten is de realisatie van de gestelde kwalitatieve (veelal strategische) doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Bedrijven hebben verticale samenwerkingsvormen in de keten geïnitieerd, met name ophet gebied van informatiedeling De impuls tot delen van informatie ging gepaard met concrete ontwikkeling van IT oplossingen Ook horizontale samenwerking is gevormd tussen barge operators, tussen terminal operators en ook tussen verladers (Lean and Green Barge) Er kan zeker worden gesproken van een mental shift naar duurzaamheid en structureel gebruik van de containerbinnenvaart De meeste deelnemers hebben al aangegeven dat pilots worden omgezet in reguliere dienstverlening, waarbij ook is besloten tot omvangrijke investeringen Projecten zijn uitgevoerd op basis van concrete doelstellingen en deliverables. Daarnaast zijn ook onverwachte resultaten geboekt. De bijvangst van de 17 projecten blijkt niet onbelangrijk. Projectdoelen zijn overtroffen, bijv. door een hoger dan verwachte modal shift en de signalering van van level playing field issues, welke daarvoor niet bekend waren Ontstaan van een me too effect. In Noord Nederland is belangstelling geuit voor het samenwerkingsmodel- en tool (Barge Cloud) van de deelnemende Brabantse terminals De resultaten van projecten (output) vormen weer een bron voor nieuwe creatieve en innovatieve ideeën en initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: Een global benchmark analyse vergrootte het besef dat hub & spoke concepten wel degelijk haalbaar kunnen zijn. Binnen spoor 2 is inmiddels gestart met een pilot voor een hub concept in Nijmegen. De ontwikkelde IFTMINBICS, BAPLIE en MOVINS blijken naast efficiency voordelen ook een strategische betekenis te hebben. Deze berichten leiden concreet tot verkorting van doorlooptijden en nemen barrières weg voor papierarm varen. Samenvattend kan gesteld worden dat er op veel fronten een duidelijke impuls is gecreëerd. Dit wordt zichtbaar in de concrete verplaatsing van transport van de weg naar het water maar ook in de bijvangst aan resultaten en inzichten en de gecreëerde mental shift. 10 Rijkswaterstaat

11 BAPLIE, MOVINS en IFTMINBICS Opzet & doelstellingen Initiatiefnemers Dit project is geïnitieerd door Nefkens Advies, een adviesbureau op het gebied van ICT. De berichtaanpassingen zijn doorgevoerd door Autena Marine, een Europese leverancier van ICT voor de binnenvaart. Ook is samengewerkt met Hesse-Noord Natie, een stuwadoor en DP World Germersheim, een terminal operator. Ook Bureau Telematica Binnenvaart, het centrale aanspreekpunt op ICT-gebied voor individuele binnenvaartondernemers, binnenvaartorganisaties en marktpartijen, was betrokken bij het project. Ontwikkelde oplossing Centraal in het project stond het aanpassen en implementeren in de binnenvaart van de berichten BAPLIE, MOVINS en de IFTMINBICS. Tijdens de projectperiode zijn de berichten succesvol aangepast en uitgebreid getest. Op dit moment wordt door PSA en DP World met succes gebruik gemaakt van IFTMIN update en uitwisseling van BAPLIE en MOVINS. De berichten kunnen geïmplementeerd worden in de processen van de schipper, terminals en barge operators. 11 Rijkswaterstaat

12 Gestandaardiseerd invoeren van berichten gaat niet vanzelf Het gestandaardiseerd invoeren van berichten gaat niet altijd vanzelf, met deze projecten hebben we dit een zet kunnen geven begint Henk van Laar, beleidsmanager bij Bureau Telematica Binnenvaart. Met deze projecten zetten we een stap in de goede richting. Door het invoeren van de berichten worden fouten gereduceerd en wordt tijd bespaard. Door de elektronische invoering van de IFTMIN update wordt het in de praktijk mogelijk om eerder te vertrekken. Hierdoor kunnen (makkelijker) venstertijden gehaald worden. Met het implementeren van de berichten is heel wat tijd gemoeid zegt Henk van Laar. Op de schepen zijn de berichten nu geïmplementeerd, maar nu nog aan de walkant. Hier ligt het heel wat gecompliceerder door verschillen in de software. Het aanpassen van de software kost geld en de vraag is of de gebruikers de kosten en baten tegen elkaar op vinden wegen. Volgens Henk van Laar spelen hier ook de verschillen tussen verschillende terminals in mee, hierdoor is er geen generieke oplossing. De voordelen zijn voor Henk van Laar echter duidelijk: Voor ladende terminals heeft het grote voordelen om niet op nummer van het laadplan van de schipper te laden, maar een eigen invulling te maken binnen het vlekkenplan van bestemmingen en binnen de stabiliteitscriteria. Dit bespaart shiften van containers, tijd, slijtage en brandstof. Voor de ontvangende terminals is het een voordeel als ruim van te voren precies bekend is waar welke container staat op het schip, inclusief de lege containers. Hierdoor kunnen klanten eerder worden geïnformeerd, kan vervolgvervoer worden gepland en worden bespaard op personeel, shiften van containers, tijd, slijtage, en brandstof. Met de aanpassing en standaardisatie van invoering van de berichten is het project nog niet af. Ten eerste moet iedereen de berichten gebruiken, en dan is er nog de vraag of iedereen de berichten op dezelfde manier heeft geïmplementeerd. Ook het onderhouden van de standaarden is lastig, er is een partij nodig die de standaarden onderhoudt. Wordt dit door de markt gedaan die de standaarden gebruikt, of door de overheid die de meeste wijzigingen doorvoert? Op de vraag wat de rol van IDVV geweest is in dit project geeft Henk van Laar aan dat de prijsvragen volgens hem bouwstenen zijn geweest in het automatiseren en stroomlijnen van informatie- uitwisseling. Er zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet waarvoor de markt niet altijd initiatief neemt, de markt heeft dan een extra duwtje nodig. Zonder IDVV waren volgens mij bepaalde projecten ook echt niet opgestart. 12 Rijkswaterstaat

13 Bargecloud en Samenwerking Drieluik Brabant Opzet & doelstellingen Initiatiefnemers Binnen het project Samenwerking Drieluik Brabant werken de inland terminals Barge Terminal Tilburg en Oosterhout Container Terminal samen. De software ontwikkeling van Bargecloud wordt uitgevoerd door Freightlive. Doelstellingen Het doel van het project is om door samenwerking tussen inland terminals wegkilometers, lege kilometers en de CO2 uitstoot te verlagen. Ontwikkelde oplossing Binnen het project Samenwerking Drieluik Brabant werken inland terminals samen om hun processen te optimaliseren, beter te kunnen plannen en (lege) kilometers te reduceren. Het project heeft twee lijnen: een shuttle service van Moerdijk naar Rotterdam en een rondje leeg waarbij lege containers uitgewisseld worden. Om verdere optimalisatie te faciliteren wordt de tool Bargecloud ontworpen door Freightlive, in nauwe samenwerking met de inland terminals. Project Target Project Target pilot TEU-modal Reductie weg Netto CO2 TEU-verwachting (vol + leeg) TEU shift KM s besparing (KG CO2) 2014 Samenwerking Drieluik Brabant Bargecloud Rijkswaterstaat

14 Meer winst door samenwerking en gezamenlijk plannen Binnen het project Samenwerking Drieluik Brabant werken inland terminals samen om hun processen te optimaliseren, beter te kunnen plannen en (lege) kilometers te reduceren. Het project heeft twee lijnen: een shuttle service van Moerdijk naar Rotterdam en een rondje leeg waarbij lege containers uitgewisseld worden. Op de shuttle service wordt lading gebundeld om het aantal truckkilometers te verlagen. Met het rondje leeg worden onderling containers uitgewisseld om het aantal lege kilometers te verlagen. Om verdere optimalisatie te faciliteren wordt de tool Bargecloud ontworpen door Freightlive, in nauwe samenwerking met de inland terminals.. De shuttle service heeft iedere dag een call op twee terminals. Omdat een van partijen een Extended Gate van een deepseaterminal is, heeft deze shuttle van Moerdijk naar Rotterdam een erg betrouwbare afhandeling. Ook is het mogelijk kritisch te plannen en is de doorlooptijd zeer beperkt. Hierdoor is het mogelijk om ook spoedcontainers via de binnenvaart te vervoeren. De kosten liggen echter hoger dan bij truckvervoer. Daardoor is deze modaliteit niet altijd de eerste keuze. Ben van Rooy, Consultant Business Development bij Brabant Intermodal: Maar het is wel erg betrouwbaar, dus wanneer de truck minder betrouwbaar is door omstandigheden in de haven en we genoeg volume hebben, is dit voor de klant de beste keuze en maken we gebruik van de shuttle. Middels het doorgebruik van lege containers in dit project wordt de intermodale supply chain verduurzaamd. Dit werd in het verleden op ad hoc basis gedaan, maar tijdens de pilot is onderzocht of er een vast rondje gevaren kan worden. Nu vaart er twee tot drie keer per week een binnenvaartschip langs drie terminals. Het resultaat hiervan is dat door zowel het uithalen als het inleveren van lege containers bij andere inland operators als in de haven, er in totaal minder binnenvaartbewegingen tussen haven en achterland nodig zijn. Hierdoor treedt kostenverlading op, zijn minder calls vereist bij empty depots in de zeehaven en wordt bargetransport betrouwbaarder. Door het uitwisselen van de lege containers zijn in drie maanden tijd vaarkilometers bespaard, dit staat gelijk aan kg CO2. Om de samenwerking en uitwisseling verder te optimaliseren, is tijdens het project de tool Bargecloud ontwikkeld. Deze tool bestaat uit drie onderdelen: een orderoverzicht, het aanmaken van calls en een reisoverzicht. Planners kunnen hierin containers groeperen en deze per groep (basket) op een reis boeken. 14 Rijkswaterstaat

15 De tool heeft vijf voordelen volgens Bas Holland, Freightlive: 1 Gebruikersgemak voor de planner 2 De mogelijkheid tot het maken van baskets waardoor de containers de basis van je planningsproces worden, en niet de reis 3 Visualisatie 4 Je kunt snel plannen en herplannen, dit kan direct in de tool door een interface met modality 5 Je kunt als terminals bij elkaar plannen doordat je ook inzicht hebt in reizen en locaties van containers van andere terminals Deze eerste vier punten zijn als individuele inland terminals al goed bruikbaar, maar door de vijfde toevoeging verwachten de deelnemende partijen extra winst te genereren. Uit berekeningen blijkt dat door implementatie van de tool extra TEU per binnenvaart vervoerd kan worden, dit staat gelijk aan ruim kilometer. De tool Bargecloud zorgt dus zowel voor beter inzicht in de eigen planning als voor inzicht in de planning van anderen. Door de implementatie van deze tool verwacht Ben de Rooy, projectleider bij Brabant Intermodal, dat de interactie tussen planners er heel anders uit gaat zien. Nu spelen er nog veel menselijke factoren mee en is het door gebrek aan real time inzicht in de eigen planning en die van collega s moeilijk pro-actief samen tot slimme oplossingen te komen. Tijdens het project is duidelijk geworden dat het belangrijk is de planners goed mee te nemen in het proces. Toen de basis goed stond, is de tool per onderdeel voorgelegd aan de planners. Daar was veel enthousiasme, maar ook waren er veel vragen. Bas Holland: Er werd vaak gevraagd of bepaalde aanpassingen mogelijk waren. Doordat de basis goed stond, konden we aanpassingen binnen drie dagen verwerken. Ben van Rooy: Wij hebben het programma echt ervaren als een impuls. Het rondje leeg hadden we zonder IDVV niet van de grond gekregen. Dit heeft te maken het hoge aanlooprisico. Bas Holland: Dat geldt ook voor Bargecloud. Het programma zette ons aan tot een bepaalde manier van nadenken en we moesten ook echt actie ondernemen. Door het programma konden we bepaalde risico s nemen doordat we gedeeltelijk waren afgedekt. De partijen blijven na de pilot nog nauw samenwerken: de laatste onderdelen en aanpassingen worden nog geïmplementeerd. De terminals zullen de tool blijven gebruiken in de toekomst. Een ander punt waar Ben van Rooy in de toekomst nog graag verbetering ziet, is de samenwerking met klanten. We willen de verlader zo vroeg mogelijk betrekken in het systeem. Zo krijgt de verlader inzicht in de informatie die hij nodig heeft, kunnen wij beter plannen en krijgt de verlader ook meer controle. 15 Rijkswaterstaat

16 16 Rijkswaterstaat Barge-Terminal Multi Agent Network (BATMAN)

17 Opzet & doelstellingen Initiatiefnemers Het project BATMAN is een initiatief van de Universiteit Twente. Doelstellingen Komen tot een efficiënte en effectieve afstemming van binnenvaart- en terminalactiviteiten in de haven. De gecreëerde dienst adresseert daarvoor onder meer de lange verblijftijd van schepen in de haven, onzekere aankomsten van schepen bij de terminal, hoge coördinatiekosten en onnodige vaar- en wachttijden. Het zorgt voor een betrouwbare afstemming tussen terminals en binnenvaart en voorziet in afstemming tussen o.a. de grote terminals op de Maasvlakte. Ontwikkelde oplossing BATMAN is een beslissingsondersteunend systeem dat gebruik maakt van intelligente software agenten. In een dergelijk systeem worden de verschillende partijen vertegenwoordigd door een stukje software (agent). Deze agent handelt namens zijn eigenaar (een barge- of terminaloperator) en onderling zorgen de agents ervoor dat de activiteiten van hun eigenaren op elkaar worden afgestemd. In een dergelijk systeem delen partijen zeer beperkt informatie en kunnen ze hun werkzaamheden naar eigen inzicht plannen. Daarmee biedt het systeem de oplossing om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen centrale coördinatie die vaak leven bij de betrokken partijen in de haven. 17 Rijkswaterstaat

18 Begin simpel en ga dan groeien Het project BATMAN richtte zich met haar oplossing op het verbeteren van de afstemming van binnenvaart- en terminalactiviteiten in de haven van Rotterdam. Daarmee was het een ambitieus en complex project. Complex wat betreft het aantal betrokken partijen, de vertaling naar de te maken software maar ook wat betreft het meekrijgen van de partijen in de gekozen oplossing: Het delen van informatie en automatiseren van regie zijn geen vanzelfsprekendheden. De doelstelling om een effectieve dienst te bouwen is succesvol voltooid. Het inpassen van de dienst en de gecreëerde kennis binnen de Rotterdamse haven is een proces dat nog loopt. Jos van Hillegersberg, Hoofddocent aan Universiteit Twente: Het was een interessante en spannende ervaring. We waren al een tijd bezig met het concept en door IDVV ontstond er de ruimte om het heel concreet te maken en de dienst daadwerkelijk te bouwen en implementeren samen met de softwareontwikkelaar en klantpartijen in een projectteam. Tijdens het bouwen hebben we veel inzichten opgedaan. Het was bijvoorbeeld belangrijk een systeem te maken waarin je dingen snel kunt aanpassen en meteen (aan de betrokken partijen) kunt laten zien hoe het werkt. Daarmee vergroot je het draagvlak. Daarnaast moet je van te voren heel goed nadenken over de business rules die je wilt gebruiken. Je merkt dat er veel verschillen zijn in hoe er door de betrokken partijen naar verschillende zaken zoals bijvoorbeeld planning wordt gekeken. Om dit te overbruggen moet je eenvoudig beginnen en eerst simpele stappen nemen. Samen een basale planning creëren, zorgen dat iedereen een slot krijgt dat ook weer aangepast kan worden, is al lastig genoeg. Je hebt te maken met verschillende systemen, verschillende responsetijden, van verschillende partijen. Door simpel te beginnen en daarna te groeien, hebben we echt stappen gezet. 18 Rijkswaterstaat

19 Uiteindelijk gaat het vooral om vertrouwen winnen in de functionaliteit van de dienst: Ons uitgangspunt is geweest: Er worden nooit volledige planningen gedeeld. Dat principe staat nog steeds overeind. Gevoelige informatie houdt iedereen liever voor zichzelf. Er is daarom ook niet gekozen voor centraal plannen in onze huidige versie van de dienst. Mensen moeten eerst vertrouwen hebben in een eerste versie. Onze ervaring is dat je partijen verliest als je te complex wilt beginnen. Vaak lijkt er consensus te zijn, maar doen partijen dan toch een stap terug. Het project heeft veel extra inzichten opgeleverd: In het begin was er geen idee van de mogelijke oplossingen. Het hele traject heeft denk ik geholpen om de discussie op een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld over standaarden: Wat zou centraal gedaan moeten worden en wat door de markt? Hoe zien deze standaarden er uit? Op dit vlak kan er ook nog veel ontwikkeld worden. Het gaat vaak om partij-overstijgende problemen waar je nationale spelregels voor zou willen hebben. Misschien zou de overheid haar verantwoordelijkheid voor de informatie-infrastructuur verder moeten doortrekken, open data standaarden horen daar dan ook bij. Welke impuls is er met het programma gecreëerd? Het programma heeft impact gehad, voor onszelf zeker maar ook voor andere projecten. De manier van denken is aan het veranderen. De mogelijkheden van ICT moeten toch stukje bij beetje worden binnengeloodst in de binnenvaart. Daar speelt nog steeds een achterstand. Door alle projecten en pilots staan mensen nu meer open voor de beschikbare kennis en oplossingen. En als je de juiste mensen bij elkaar brengt, kan het soms ook hard gaan. 19 Rijkswaterstaat

20 20 Rijkswaterstaat Candybarge en Syflon

21 Opzet & doelstellingen Initiatiefnemers Het project Candybarge is geïnitieerd door Inland Terminal Veghel. Samen met verladers en shortsea rederijen werken zij er aan de processen van verschillende schakels in de keten optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Het project Syflon is geïnitieerd door Inland Terminal Cuijk. Samen met logistiek dienstverlener Nabuurs optimaliseren zij de samenwerking tussen inland terminal, vervoerder en verlader. Binnen het project heeft TU Eindhoven de synchromodale tool ontwikkeld. Ontwikkelde oplossing Tijdens het project Candybarge is met verschillende verladers een modal shift gerealiseerd, waarbij de stromen van de verschillende verladers zijn gebundeld Binnen het project Syflon is een Synchromodale planningstool opgezet om lading en stromen te bundelen, dit is een open source oplossing, toegankelijk voor alle partijen. Tijdens het project is een modal shift gerealiseerd en is gewerkt aan het koppelen van stromen om binnenvaart aantrekkelijker te maken. Doelstellingen Binnen Candybarge is het doel te onder zoeken of het vervoeren van fast moving consumer goods per (gekoelde) 45ft containers mogelijk is in de binnenvaart. Hierdoor worden truckkilometers verlaagd. Binnen Syflon was het doel een synchromodaal netwerk op te zetten, en hiervoor tooling te ontwikkelen. Hierdoor wordt synchromodaal en het bundelen van volumes mogelijk. Project Target Project Modal shift Gerealiseerd Verwachting Gerealiseerde reductie Gerealiseerde reductie Target (in TEU) t/m 2013 (in TEU) 2014 (in TEU) wegkm s t/m 2013 ton CO2 t/m 2013 The Candybarge Syflon Rijkswaterstaat

22 Fast moving consumer goods verplaatst naar het water Binnen de projecten Candybarge en Syflon was de uitdaging om fast moving consumer goods in 45ft containers naar de binnenvaart te verplaatsen. Hierin was het van belang om de processen van de verladers, rederijen en inland terminal goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit viel niet altijd mee. Michel van Dijk, business manager bij Inland Terminal Veghel: De volumes van van fast moving consumer goods die direct vanuit de productie komen zijn grilliger dan we hadden verwacht. Een oplossing om de processen van de verlader beter op een lijn te brengen met de voordelen van de binnenvaart is om via een distributiepunt te werken, in plaats van met het make-andship principe. Dit lijkt in eerste instantie kostenverhogend, maar in combinatie met de voordelen van intermodaal vervoer levert het de verlader uiteindelijk meer op. Hanneke Bruinsma, business development bij Inland Terminal Veghel vult aan: Om een veranderingsproces met elkaar goed te laten verlopen, is het van belang om een lange termijn relatiete hebben met verladers. Hierdoor ontstaat ruimte voor beide partijen om samen de keten te optimaliseren en en is er voldoende tijd om de veranderingen werkelijk door te voeren. Wat is de reden dat verladers mee gaan doen, terwijl het een heel proces met zich meeneemt? Wat daarin het best werkt, is ze aanspreken op hun eigen logistieke kennis, maatschappelijke positie en de processen die nu niet zo goed lopen zegt Michel van Dijk. We zien dat verladers intermodaal vervoer steeds vaker in hun lange termijn visies meenemen. Hierdoor kunnen we een partnership vormen om de efficiency verder te verhogen. In het proces heeft het programma IDVV gewerkt als aanjager. Michel van Dijk Zonder IDVV hadden we het stapje voor stapje gedaan, daardoor had het langer geduurd. Volgens Hanneke Bruinsma was er ook sprake van momentum: Dan ga je er ook echt voor. Je maakt deel uit van het programma, dan moet het ook echt nu. Om vervoer per binnenvaart aantrekkelijker te maken, is het van belang een level playing field te creëren voor de handlingskosten in Rotterdam voor truck en binnenvaart. Op dit moment zijn de handlingskosten voor de binnenvaart hoger en is per truck aanleveren competitiever. Ook is binnen het project een tool ontwikkeld waarmee vrachten uitgewisseld kunnen worden. Dit moet een opensource oplossing worden, waar de hele sector van moet gaan profiteren. De ontwikkeling van de tool is nog in volle gang, maar we hebben hoge verwachtingen. Ik verwacht niet dat de behaalde modal shift nog verdwijnt zegt Michel van Dijk. Het zou me enorm verbazen als we over twee jaar weer over de weg vervoeren. Tijdens het project hebben we aangetoond dat het vervoeren van fast moving consumer goods in 45ft containers werkelijk mogelijk is per binnenvaart door goede afstemming, een nauwkeurige analyse van het proces en de intentie van alle partijen om voor allen het voordeel te behouden. 22 Rijkswaterstaat

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen Spoor 2 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Integrale toewijzing van terminal slots Achtergrondinformatie optimaliseringsysteem september 2012 Achtergrond 1. Op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam zijn

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 PROGRAMMA 14.45 uur Welkom (Niels Dekker) Presentatie RWG algemeen (Niels Dekker) Presentatie RWG achterlandstrategie (Grant Pinkney) Presentatie operationeel

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Slim samenwerken in de openbare ruimte

Slim samenwerken in de openbare ruimte Slim samenwerken in de openbare ruimte Aanleg en beheer van civiele infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex. Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid,

Nadere informatie

Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek.

Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek. Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek. Datum: donderdag 21 november 2013 Tijd: 12.00-18.00u Plaats: STC gebouw, Wilhelminakade

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Krachten bundelen om vracht te bundelen

Krachten bundelen om vracht te bundelen Krachten bundelen om vracht te bundelen Voorwoord Aad Veenman, Topsector Logistiek Samen naar één sterk Europees Synchromodaal Netwerk De Topsector Logistiek heeft een grote ambitie: in 2020 wordt 850.000

Nadere informatie

R&D dag Marin, 22 September 2009, WICC Wageningen Henk Blaauw, manager binnenvaart

R&D dag Marin, 22 September 2009, WICC Wageningen Henk Blaauw, manager binnenvaart R&D dag Marin, 22 September 2009, WICC Wageningen Henk Blaauw, manager binnenvaart Binnenvaartonderzoek op hoofdlijn Haalbaarheid van transport over water Gedetailleerd ontwerp Invloed op het milieu Nautische

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

BICS in de context van de omgeving

BICS in de context van de omgeving Overzicht van de berichten uitwisseling en scenario's In dit document wordt een kort schematisch overzicht van de berichtenuitwisseling gegeven. De volgende onderwerpen komen aan bod: Een totaal overzicht

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Codering stuwlocaties. containerbinnenvaart

Codering stuwlocaties. containerbinnenvaart Codering stuwlocaties in de containerbinnenvaart Rotterdam 2012 Versie: 4.0 gedateerd 18-10-2012 Bewerkt door: Bureau Telematica Binnenvaart Codering stuwlocaties in containerbinnenvaart 1 1 Inhoud 1 Inhoud...

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor Casestudy Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI (NTV) In 2009 koos Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV), de eerste private Italiaanse

Nadere informatie

Makkelijker en efficiënter

Makkelijker en efficiënter l i w w w. u a b - o n n e. n Makkelijker en efficiënter vóóraanmelden via internet voor tankterminals, schippers en havenbedrijven l UAB-Online bespaart tijd en geld Eerder en beter inzicht in de te verwachten

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Datum: Februari 2011 Door: Portbase Strategy & Business Development Contact: Paul J. Swaak copyright 2010 Portbase. Alle rechten voorbehouden Seattleweg

Nadere informatie

Pilot Verkeerscentrale van Morgen. Begrippen en afkortingen Trajectplanner

Pilot Verkeerscentrale van Morgen. Begrippen en afkortingen Trajectplanner Pilot Verkeerscentrale van Morgen Technische Realisatie Begrippen en afkortingen Trajectplanner Datum: 2 januari 2014 Status: Definitief Pilot Verkeerscentrale van Morgen Begrippen en afkortingen Trajectplanner

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Integratie is groen! Lean & Green 2.0

Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie als randvoorwaarde voor grip op logistieke proces in keten Frank Erftemeijer 03-10-2013 Agenda Introductie Yellowstar Lean & Grean trends Overheid Verladers

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

DYNAMISCHE AUTOPILOOT VOOR DE BINNENVAART

DYNAMISCHE AUTOPILOOT VOOR DE BINNENVAART DYNAMISCHE AUTOPILOOT VOOR DE BINNENVAART 1-5-2015 Nieuwe autopiloot zorgt voor reductie brandstof, CO2, fijnstof en NOX èn een behouden vaart VOOR-INFORMATIE 1. ACHTERGROND VAN HET PROJECT NAVMATE Marine

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres.

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. GATEWAY TO EUROPE BRUSSELS 1h PARIS 1h30 LONDON 2h30 AMSTERDAM 3h CARGO

Nadere informatie

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem

LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem LIPSS Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem Doel en resultaat: Een open internetsysteem, waarbinnen met behulp van business network software verschillende

Nadere informatie

Voorjaar 2015 nextlogic.nl. Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic

Voorjaar 2015 nextlogic.nl. Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic Voorjaar 2015 Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic Inhoud 1 Waarom Terugblik 2014: 2 Hoe Vooruitblik 2015: resultaat aanpak 3 Wat Vragen vanuit de markt, ketenbrede

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 De Datalogus

Nationale DenkTank 2014 De Datalogus De Datalogus Achtergrond en uitwerking De grote potentie van Big Data wordt niet gerealiseerd, onder andere omdat er te weinig data wordt gedeeld tussen partijen De potentie van Big Data is 45 miljard

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie