Predictief meten van metacognitieve vaardigheden bij samenwerkend ontdekkend leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predictief meten van metacognitieve vaardigheden bij samenwerkend ontdekkend leren"

Transcriptie

1 Predictief meten van metacognitieve vaardigheden bij samenwerkend ontdekkend leren Amber Walraven 1 & Ard Lazonder 2 1 Open Universiteit, OTEC 2 Universiteit Twente, Afdeling Instructietechnologie Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2005, Gent, België Abstract Dit paper beschrijft de ontwikkeling en validering van een instrument voor het predictief meten van regulatievaardigheden bij samenwerkend ontdekkend leren. Het instrument meet de vaardigheid van leerlingen om hun leerproces te plannen en monitoren. De predictieve validiteit is onderzocht door het gebruik van deze vaardigheden in het instrument én in een ontdekkend leeromgeving te vergelijken. Verwacht werd dat de frequenties van planning en monitoring-activiteiten in beide situaties met elkaar samenhangen. Gevonden correlaties bleken significant. Uit deze resultaten blijkt dat het mogelijk is om prospectief een valide meting te doen van het gebruik van regulatievaardigheden. Het is echter nog te vroeg om te praten over een valide predictieve meting. Deze resultaten geven een goede eerste aanzet, maar dienen uitgebreid te worden. Inleiding Van leerlingen wordt tegenwoordig verwacht dat zij veelal zelfstandig (kunnen) leren. Docenten zijn steeds minder degenen die kennis overdragen, en steeds meer begeleiders in het leerproces. In de exacte vakken wordt bij deze manier van leren veel gebruik gemaakt van ontdekkend leeromgevingen waarin leerlingen zelfstandig experimenten uitvoeren en (natuurkundige) principes ontdekken. Een voorbeeld van zo n leeromgeving is Co-Lab. In Co-Lab werken leerlingen uit de laatste klassen van het VWO in drietallen aan authentieke taken op het gebied van watermanagement of klimaatbeheersing in broeikassen. Door zelf experimenten uit te voeren, ontdekken leerlingen natuurwetenschappelijke principes binnen deze domeinen. De aldus verworven inzichten worden weergegeven in een werkend computermodel. Door dit model te vergelijken met de uitkomsten van hun experimenten, kunnen leerlingen hun model verifiëren. Co-Lab ondersteunt deze processen door tools voor experimenteren (simulaties), samenwerken (synchrone chat) en modelleren (modeleditor); de regulatie van het leerproces wordt ondersteund door de Process Coordinator. Deze tool bevat aanwijzingen voor het plannen, monitoren en evalueren van het leerproces. Hoewel deze aanwijzingen door de docent kunnen worden ingevoerd of aangepast, heeft niet elke leerling dezelfde mate van ondersteuning nodig. Anders gezegd: leerlingen beschikken niet in dezelfde mate over regulatievaardigheden.

2 Om Co-Lab zo effectief mogelijk te maken voor verschillende leerlingen, zou de ondersteuning van regulatievaardigheden (ook wel metacognitieve vaardigheden) aan de leerlingen aangepast moeten worden. Dit vereist een meting van de reeds aanwezige regulatievaardigheden. Dit paper beschrijft de ontwikkeling en validering van een instrument voor het predictief meten van regulatievaardigheden bij ontdekkend leren in Co-Lab. Dit instrument meet de vaardigheid van leerlingen om hun leerproces te plannen en monitoren. De predictieve validiteit is gemeten door het gebruik van deze vaardigheden in het instrument en in de Co-Lab leeromgeving te vergelijken. Verwacht werd dat de frequenties van planning en monitoring-activiteiten in beide situaties met elkaar samenhangen. Theoretisch kader In het traditionele onderwijs, waarin de docent voor de klas staat en de leerlingen voorziet van informatie, was de docent ook verantwoordelijk voor het verloop van het leerproces. De docent bepaalde wat de leerlingen leerden en hoe de leerlingen de leerstof aangeboden kregen. Bovendien hield de docent de vorderingen van de leerling bij. De leerling zelf was in feite alleen verantwoordelijk voor het luisteren naar de docent en het uitvoeren van opgegeven taken, de docent reguleerde het leerproces. In het nieuwe leren is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en het bijhouden van zijn vorderingen. Met andere woorden de leerling dient zijn eigen proces te reguleren. Reguleren vereist zogenaamde regulatievaardigheden. Voorbeelden van dergelijke vaardigheden zijn plannen en monitoren. Plannen kan plaatsvinden op het niveau van het gehele leerproces of fasen in het proces. Het houdt het maken van een schema voor de te nemen stappen in. Bij planning kan worden gedacht aan het bepalen van de volgorde waarin taken worden gemaakt, het plannen van de tijd die aan de taken wordt besteed, en het plannen van de volgorde van handelingen binnen een taak. Bijvoorbeeld: Ik begin met het bepalen van de afstand tussen de twee punten. Daarna ga ik berekenen hoe lang de auto over het afleggen van deze afstand doet bij een snelheid van 100 km per uur. (De Jong, 2002). Monitoring betreft de vaardigheid van de leerling om (de voortgang van) zijn of haar eigen leerproces te bekijken en bij te houden. Leerlingen die goed monitoren zullen van tevoren willen weten wat de opdracht precies is, welke eisen er aan ze gesteld worden en hoeveel tijd er voor staat. Ze zullen bekijken hoeveel ze al van het onderwerp weten. Tijdens het werken aan een opdracht controleren ze in welke fase van het proces ze zijn, of ze beschikken over voldoende gegevens om de taak op te lossen, welke gegevens ze gebruikt hebben, hoeveel tijd ze nog hebben voor de opdracht, of de opdracht moeilijk of makkelijk is. Monitoring kan plaatsvinden op persoonlijk vlak, op proces niveau of op probleem niveau (Berardi-Coletta et al. in Prins, 2002). Bijvoorbeeld: Zo, eens kijken of we hebben wat we willen hebben. (De Jong, 2002). Leerlingen die gebruik maken van regulatievaardigheden zijn beter in staat hun leerproces te reguleren. Zij zullen effectiever kunnen werken en beter kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die het nieuwe leren met zich meebrengt. Leeruitkomsten van leerlingen die deze vaardigheden niet gebruiken of ontberen zullen achter blijven op de groep die wel beschikt over deze vaardigheden. Om alle leerlingen even effectief van

3 het nieuwe leren gebruik te laten maken (door bijvoorbeeld met een leeromgeving als Co- Lab te werken), zou de ondersteuning voor het gebruik van regulatievaardigheden aan de individuele leerling aangepast moeten worden. Hiervoor is een meting van de reeds aanwezige vaardigheden nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten metingen. Prospectief (voorafgaand aan een taak of om de vaardigheden in het algemeen te meten), concurrent (tijdens het werken aan een taak) of retrospectief (na afloop). Prospectieve en retrospectieve metingen worden voornamelijk gedaan met behulp van off-line selfreports. Een veelgebruikt instrument voor prospectieve metingen is een vragenlijst, zoals de MSLQ van Pintrich et al. (1993) en de ILS van Vermunt (1992). In haar artikel over het meten van zelf-sturend leren vermeldt Van Hout-Wolters (2000) dat een voordeel van dergelijke vragenlijsten is dat leerlingen niet gestoord worden tijdens het leerproces en dat het verkrijgen van data relatief snel en makkelijk is. Nadelen van deze methode zijn echter de mogelijkheid dat een leerling dingen vergeten is of te onbelangrijk vindt om te vermelden. Mogelijk is de leerling ook niet in staat om te reflecteren op zijn activiteiten. Als laatste zou het ook kunnen zijn dat een leerling de vragenlijst sociaal wenselijk invult. Veenman (in press) heeft na een meta-analyse gevonden dat de predictieve validiteit van vragenlijsten als MSLQ en de ILS te wensen over laat. Concurrente metingen zijn het meest valide, (Veenman, in press) maar hebben als nadeel dat ze tamelijk arbeidsintensief zijn. Bij een think aloud protocolanalyse bijvoorbeeld worden de uitgewerkte protocollen geanalyseerd met behulp van gedetailleerde scoringsschema s. Een andere vorm van een concurrente meting zijn logfiles. Hierin worden de acties van een leerling in bijvoorbeeld een computerprogramma opgeslagen. Een voordeel van deze on-line registraties is dat ze kunnen worden toegepast op grote groepen leerlingen, in tegenstelling tot de think-aloud protocols (Veenman, in press). Bovendien zijn de logfiles unobtrusive, ze hebben geen invloed op de uitvoering van de taak, omdat een leerling niet weet dat zijn acties gemeten worden en niet bewust meewerkt aan de meting. Een nadeel van log-files is dat ze alleen acties bevatten; de gedachten van de leerlingen worden niet geregistreerd. Een kanttekening die moet worden geplaatst bij concurrente metingen is dat de vaardigheden gemeten worden in interactie met de taak. De taak zou invloed kunnen hebben op het gebruik van de regulatievaardigheden. Bovendien zijn de resultaten pas na het uitvoeren van een taak beschikbaar, zodat ze pas achteraf gebruikt kunnen worden om adaptieve ondersteuning te ontwerpen. Om de invloed van de taak zo veel mogelijk uit te schakelen bij een meting van regulatievaardigheden, moet de taak voldoen aan een aantal eisen. Het gebruik van regulatievaardigheden is gerelateerd aan intelligentie en domeinkennis (Campione & Brown, 1978; Chi, Glaser & Rees, 1982; Sternberg 1985,1988; Zimmerman & Martinez- Pons, 1990; Elshout & Veenman, 1992; Glaser, Schauble, Raghavan & Zeitz, 1992; Veenman, 1994; Alexander, Carr & Schwanenflugel, 1995; Veenman, Elshout & Meijer, 1997). De samenhang tussen metacognitie, intelligentie en leeruikomsten hangt af van de taakcomplexiteit zoals deze ervaren wordt door de leerling. Intelligentie is gerelateerd aan metacognitie, maar metacognitie heeft ook een zelfstandige bijdrage aan de leeruikomsten (Prins, 2002). Elshout (1987) noemt het taakniveau dat wordt beheerst door de leerling in een bepaald domein de threshold of problematicity. Als een leerling

4 een probleem dient op te lossen dat onder deze drempel ligt, is het oplossen ervan een routine taak en wordt er geen gebruik gemaakt van regulatievaardigheden. Ligt een probleem te ver boven de drempel dan zullen de aanwezige kennis en regulatievaardigheden onvoldoende blijken en zal het leerproces stagneren. De ideale situatie doet zich voor wanneer het probleem net iets boven de huidige drempel ligt. De invloed van metacognitie is het grootst wanneer leerlingen werken aan een taak die boven hun threshold of problematicity ligt ( (Prins, 2002). Een effectieve meting van regulatievaardigheden dient gebruik te maken van een taak die boven de threshold of problematicity ligt, om zo de invloed van intelligentie uit te schakelen. Om te controleren voor de invloed van domeinkennis, kan een meting het beste gedaan worden met beginners in een bepaald domein. In eerste instantie zijn metacognitieve vaardigheden van beginners domeingeneriek. Pas wanneer er expertise wordt verkregen in een domein worden de regulatievaardigheden domeinspecifiek (Prins, 2002). Beginners hebben nog geen automatisme ontwikkeld voor het oplossen van problemen binnen een domein en zijn gedwongen gebruik te maken van hun regulatievaardigheden om het probleem op te lossen. Experts zijn in staat een probleem op te lossen op basis van kennis en eerdere ervaring. Beginners zullen het ontbreken van domeinkennis gedeeltelijk kunnen compenseren door goed te plannen en monitoren. Het probleemoplosproces van beginners geeft daarom een beter beeld van aanwezige regulatievaardigheden dan het proces van experts. Samenvattend kunnen we stellen dat het meten van regulatievaardigheden het best concurrent kan plaatsvinden, zonder verstoring van het proces (unobtrusive). De taak die de leerlingen uitvoeren tijdens de meting moet net boven hun threshold of problematicity liggen en leerlingen moeten beginners zijn in het domein waarin de meting plaatsvind. Bovendien moet de meting een predictieve waarde hebben voor het werken in Co-Lab. Het instrument dient daarom enkele overeenkomsten te hebben met Co-Lab, met name op het gebied van het gebruik van regulatievaardigheden. In de volgende paragraven worden achtereenvolgens de regulatieve processen binnen Co-Lab en het ontwikkelde instrument besproken. Regulatie binnen Co-Lab Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in Co-Lab niet reguleren en ondersteuning derhalve nodig is (Manlove en Lazonder, 2004). Deze ondersteuning is toegevoegd in de vorm van de Process Coordinator (PC) (zie figuur 1). Planning wordt in de PC ondersteund door de doelen die leerlingen in de goal try vinden. Leerlingen kunnen onder tabblad Description een omschrijving van die doelen lezen (zie figuur 1, rechterkant). Onder tabblad Hints staat een aantal hints; dit zijn antwoorden op de meest gestelde vragen bij een bepaald doel of subdoel (zie figuur 1, linkerkant). Leerlingen kunnen ook plannen door zelf doelen toe te voegen aan de goal tree. Het monitoren van het proces kan met behulp van het tabblad Notes, hiermee kunnen notities aan een doel toegevoegd worden. Met het tabblad History (zie figuur 2, linkerkant) kan worden teruggekeken op reeds ondernomen acties. De voortgang van het proces kan bijgehouden worden door doelen af te vinken die bereikt zijn.

5 Als de opdracht afgerond is, kan met behulp van de PC een verslag worden gemaakt. Onder het tabblad Report staat een template voor een verslag dat leerlingen zelf aan kunnen vullen (zie figuur 2, rechterkant). Dit verslag is een vorm van evalueren. Evalueren is ook een regulatievaardigheid maar wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Figuur 1: De Process Coordinator Figuur 2: De Process Coordinator History Tab (links) en Report Tab (rechts)

6 Met behulp van deze informatie over regulatie in Co-Lab en de voorwaarden uit de literatuur is een instrument ontworpen. Omdat in eerste instantie een voorspelling gedaan wordt over de regulatie binnen Co-Lab moet het meetinstrument ook enige overeenkomst vertonen met Co-Lab. Zo moet er in het instrument een mogelijkheid bestaan tot experimenteren en modelleren. Het instrument heeft de naam Meta gekregen. Dit is een verwijzing naar de metacognitieve vaardigheden die ze meet. In de volgende paragraaf wordt dit instrument besproken. Meta Meta bestaat uit drie taken die te maken hebben met het theorema van Bayes. Dit theorema ligt ten grondslag aan het zogenaamde drie deuren probleem of Monty Hall probleem. Dit probleem heeft te maken met kansberekening, maar gaat een stap verder dan de kennis die leeringen opdoen tijdens de wiskundelessen. Er wordt verondersteld dat het theorema van Bayes boven de threshold of problematicity van leerlingen uit de laatste klassen van het VWO ligt. De leerlingen hebben slechts de basis van kansberekening gehad en zijn nog beginners in dit domein. Meta bevat een simulatie van het Monty Hall probleem waarmee leerlingen kunnen experimenteren (simulatie-taak), een taak die een uitbreiding betreft op het Monty Hall probleem (uitbreidingstaak) en een taak waarbij leerlingen aan de hand van een aantal gegeven bronnen een Venn-diagram, kansboom en tabel moeten tekenen van het theorema van Bayes (modelleer-taak). De taken zijn beschikbaar via het menu. Meta bevat ook nog een button voor het oproepen van de klok. Planning De drie taken in Meta worden via een keuzemenu aan de leerlingen gepresenteerd. In dit menu is echter geen volgorde te ontdekken. Leerlingen moeten zelf plannen welke taak ze als eerste uitvoeren. Planning in Meta is het aantal menu keuzes dat een groep doorloopt alvorens aan een taak te beginnen (zie figuur 3)

7 Figuur 3: Startpagina van Meta met links het menu. Monitoring Leerlingen kunnen aanvinken welke bronnen ze in de modelleer-taak gelezen hebben. Achter de titels van de bronnen staan hier voor checkboxes (zie figuur 4). Figuur 4: Tabel met bronnen en checkboxes

8 Ze kunnen hun voortgang dus controleren en bepalen of ze over voldoende informatie beschikken. De links van de artikelen veranderen niet van kleur. De teksten worden geopend in het rechterframe. Het is dus niet mogelijk meerdere teksten tegelijk te openen. Om deze reden is ook de rechtermuisknop uitgeschakeld, het is dus niet mogelijk de teksten op te slaan op de computer. Wanneer een leerling veel teksten leest en niet aangeeft welke hij heeft gelezen zal hij de draad kwijt raken. Om de voortgang ten opzichte van de tijd in de gaten te kunnen houden, kunnen leerlingen op de button voor de klok klikken. De tijd verschijnt dan gedurende 10 seconden in beeld. De frequentie van het bekijken van de tijd kan worden vastgelegd. Tijdens het experiment is de klok in de taakbalk van de computer verwijderd en moeten leerlingen hun horloges inleveren. De klok in Meta is op deze manier de enige indicatie die de leerlingen van de tijd hebben. Leerlingen die goed reguleren zullen regelmatig de tijd in de gaten houden, minder goed regulerende leerlingen zullen dat vergeten. De simulatie van het Monty Hall probleem (simulatie-taak) laat precies zien welke keuzes gemaakt zijn, door middel van radiobuttons (de radiobutton van de gekozen deur is dan zwart) en het overzicht van de gemaakte keuzes. Na elke simulatie-run (het kiezen van een deur) verschijnt in de vakjes aantal goede keuzes en aantal slechte keuzes een getal. Wanneer een leerlingen de simulatie tien keer doet, kan er bijvoorbeeld staan 6 goede keuzes en 4 foute keuzes. Een leerling kan dit nakijken en zo de ingestelde variabelen controleren en zijn vorderingen bijhouden. Goed, systematisch experimenteren houdt in dat er een groot aantal runs wordt gedaan, terwijl er systeem zit in de afwisseling tussen wel en niet wisselen van deur. Tabel 1 toont de regulatieve acties in Meta. De maat voor de verschillende acties staat onder de tabel. Tabel 1 :: Regulatieve acties in Meta Planning Monitoring Checkboxes Menu keuzes Klok Experimenten Er is geteld hoeveel menuopties een groep aanklikt alvorens aan de eerste taak te beginnen. Alle voor het eerst geopende artikelen zijn geteld. Vervolgens is het aantal gebruikte checkboxes bij die artikelen geteld. Daarna is het percentage gebruikte checkboxes bij de artikelen berekend. Geteld is het aantal keren dat de klok is geopend. Geteld is het aantal keren dat de simulatie van het drie deuren probleem gedaan is.

9 Methode Proefpersonen Proefpersonen waren 61 (16-18 jaar) 5-VWO scholieren uit vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en cultuur. Proefpersonen deden in groepen mee aan het onderzoek, in totaal waren er 19 groepen van drie personen en 2 groepen van twee personen. Omdat werken met Co-Lab wel enige kennis van natuur en techniek vereist, is bij de indeling in groepen gezorgd dat in elke groep ten minste een leerling met een natuur en techniek profiel zat. Vervolgens werden de groepen random verdeeld over twee condities, wat resulteerde in 11 PC+ groepen en 10 PC- groepen. Leerlingen in de PC+ conditie hadden de beschikking over een volledig gespecificeerde PC, in de PC- conditie was alle regulatieve inhoud uit de PC verwijderd (zie figuur 5). In de PC- conditie zijn de goal tree en de tabbladen hints en description leeg. Leerlingen kunnen echter in de PC-conditie, net als in de PC+ conditie zelf doelen en notes toevoegen en zelf een verslag maken. Figuur 5: Process Coordinator in de PC- conditie Als gevolg van de indeling in PC+ en PC- groepen wordt verwacht dat de wijze van reguleren tussen de groepen verschilt. Groepen in de PC+ conditie zullen meer plannen en monitoren. De groepen in de PC- zullen echter meer doelen toevoegen dan groepen in de PC+ conditie.

10 Instrumenten Leerlingen voerden een opdracht uit in Co-Lab en doorliepen vervolgens het ontworpen instrument Meta. Co-Lab werd geïnstalleerd op locale servers. Cliënt machines konden via een local area network toegang tot een van deze servers krijgen. Meta was beschikbaar via het Internet. Bij de Co-Lab sessies had elke leerling de beschikking over een eigen computer en werkten zij online samen. Tijdens de Meta sessie werkten de leerlingen als groep achter één computer. Alle acties in Co-Lab en Meta zijn geregistreerd met log-files. Proefpersonen waren hier niet van op de hoogte en ondervonden er geen hinder van. Procedure Hoewel Meta een predictieve voorspelling over Co-Lab zou moeten doen en dus voorafgaand aan Co-Lab afgenomen zou moeten worden, hebben leerlingen eerst met Co-Lab gewerkt. Twee tot vier weken later werkten de leerlingen met Meta. Dit had te maken met de roosters op school, maar heeft geen nadelige gevolgen voor het valideringsonderzoek. De opdracht in Co-Lab (zie figuur 6) werd in drie sessies afgenomen. Vervolgens zijn met behulp van logfiles de frequenties van regulatieve acties in Co-Lab op het gebied van planning en monitoring (bijvoorbeeld het toevoegen van een doel aan de PC) gecorreleerd met de regulatieve acties in Meta. Een eigen zwembad in je achtertuin. Cool! Maar... je moet het zwembad ook schoonmaken, en daarvoor moet eerst al het water eruit. Bij een middelgroot zwembad duurt dit al gauw een hele dag! Dat had professor Pregunta, de hoofdpersoon in deze opdracht, nooit gedacht. Hij wil een zwembad kopen, en vraagt zich nu af hoe lang het duurt voordat een zwembad is leeggestroomd. Omdat de leverancier deze vraag niet kon beantwoorden, is professor Pregunta zelf op onderzoek uitgegaan. Hij heeft zijn buren om informatie gevraagd, en wil van jou weten waarom het ene zwembad sneller leegstroomt dan het andere. Om professor Pregunta goed te kunnen adviseren, moet je begrijpen wat er gebeurt als een zwembad leegstroomt. Natuurlijk, het waterpeil zal dalen. Maar hoe snel gaat dat? En welke invloed hebben factoren als de diameter van het zwembad en de doorsnede van de afvoerpijp? Om deze vragen te beantwoorden ga je experimenteren met een simulatie van een emmer (een soort minizwembadje). Aan het begin van elk experiment vul je het emmertje tot de rand, en draai je de waterkraan dicht zodat er geen water in de emmer stroomt. Door systematisch te experimenteren, kun je ontdekken welke invloed de bovengenoemde factoren hebben op de uitstroom. Gewapend met deze kennis maak je een model dat de relaties tussen de onderzochte factoren beschrijft. Met dit model kan professor Pregunta bepalen wat voor soort zwembad hij wil kopen. Ga nu naar de Meeting room en open de Process Coordinator om een plan van aanpak te maken. Figuur 6: Opdrachtsomschrijving Co-Lab

11 Regulatie-activiteiten in Co-Lab en Meta Resultaten Tabel 2 :: Gemiddelden en (standaarddeviaties) van regulatie-activiteiten in Co-Lab PC+ PC- Planning Sessie 1 Sessie 2 Totaal Sessie 1 Sessie 2 Totaal Toevoegen doelen Bekijken doelen Bekijken descriptions Bekijken hints Monitoring.36 (1.20).22 (00.67).67 (2.00) 1.78 (2.68).50 (1.58) 2.33 (3.00) (18.93) (18.96) (26.47) 2.00 (3.46).50 (.97) 2.56 (3.32) (15.69) 3.67 (3.64) (16.63) 4.11 (3.91) 3.70 (4.79) 6.78 (4.15) (06.82) 5.00 (5.41) (9.03) 7.00 (4.36) 4.40 (5.42) (5.26) Notes toevoegen Doel afvinken 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00).22 (.67) 0.00 (0.00).22 (.67) History bekijken 3.45 (5.56) 0.00 (0.00) 3.89 (6.07) 2.67 (3.80).10 (.32) 2.78 (4.02) 9.64 (9.58) 3.67 (2.24) (11.30) 7.00 (7.42) 7.00 (8.42) (12.21) In tabel 2 staan de gemiddelde frequenties en bijbehorende standaard deviaties van de regulatieve acties in Co-Lab. De gemiddelden worden zowel per sessie als in totaal gegeven. Zoals vooraf werd verwacht doen groepen in de PC+ conditie meer aan planning en monitoring: de gemiddelden van de PC+ groepen liggen hoger dan die van de PC- groepen. Het toevoegen van doelen vormt hierop een uitzondering: de PC- groepen deden dit vaker dan de PC+ groepen. Ook dit resultaat was conform de verwachtingen, omdat leerlingen in de PC+ conditie de beschikking hadden over een volledige lijst met doelen (zie figuur 1 en 5). Tabel 3 :: Gemiddelden en (standaarddeviaties) van regulatie-activiteiten in Meta Conditie PC+ PC- Totale groep t(20) p Meta Actie Menu 1.91 (2.12) 1.50 (0.97) 1.71 (1.65) Checkboxes (40.09) (31.69) (35.68) Klok 2.27 (4.90) 2.50 (3.27) (4.10) Experimenten (16.17) (40.18) (29.78) Tabel 3 toont het gemiddeld gebruik van regulatie-activiteiten in Meta. Hoewel het onderscheid naar conditie bij dit deel van het onderzoek geen rol speelde, zijn de resultaten voor de volledigheid onderverdeeld naar PC+ en PC- groepen. Omdat de leerlingen random over de verschillende condities zijn verdeeld, werd aangenomen dat er geen significant verschil bestaat tussen de groepsgemiddelden op de vier Meta variabelen. Om dit te toetsen zijn independent samples t-testen uitgevoerd; de t-waarden en tweezijdige overschreidingskans staan in de laatste kolom van tabel 3. Omdat geen van deze testen een significant verschil laat zien, mag worden aangenomen dat de groepsgemiddelden inderdaad gelijk zijn. Leerlingen uit de PC+ en PC- conditie reguleren even vaak binnen Meta. Er zijn in elke conditie natuurlijk beter en minder goed

12 regulerende groepen, maar deze verdeling is gelijk in beide condities. Zoals eerder verwacht, heeft de ondersteuning van de PC+ er niet voor gezorgd dat leerlingen in die groepen frequenter gingen reguleren. Hoewel zij in Co-Lab ondersteuning kregen op het gebeid van regulatie door de ingevulde PC, reguleren zij niet vaker in Meta in vergelijking met leerlingen uit de PC- conditie. De standaarddeviaties zijn bij beide condities groot wat duidt op een grote spreiding rond het gemiddelde van de gevonden waarden. We kunnen daarom concluderen dat Meta onderscheidend vermogen heeft. Samenhang tussen de regulatie-activiteiten in Meta Tabel 4 :: Correlaties tussen de regulatie-activiteiten binnen Meta voor de gehele groep Menu 2 Checkboxes Klok Experimenten Correlatie is significant op 0.05 niveau (1-zijdig) In tabel 4 staan de correlaties tussen de variabelen van Meta voor de gehele groep. De correlatie tussen de variabelen menu (planning) en checkboxes (monitoring) is significant. Dit betekent dat groepen leerlingen die het menu vaker doorlopen voordat ze aan een taak beginnen, ook vaker gebruik maken van de checkboxes. Planning en monitoring binnen Meta hangen dus samen. De overige correlaties zijn niet significant. Dit is niet zoals vooraf verwacht werd. Aangenomen werd dat in ieder geval menu, checkboxes en klok hoog met elkaar zouden correleren. Checkboxes en klok zijn beiden monitoring variabelen en planning en monitoring zouden ook een positieve samenhang moeten hebben. Samenhang tussen de regulatie-activiteiten in Meta en Colab De correlaties tussen Meta en Co-Lab zijn per conditie (PC+ en PC - ) berekend, In de PC+ conditie werd een hoge correlatie verwacht tussen het bekijken van de doelen en het bekijken van het menu in Meta. Bij de PC- conditie werd echter een hoge correlatie verwacht tussen het toevoegen van doelen en het bekijken van het menu in Meta. Wanneer de correlaties worden berekend voor de totale groep wordt geen recht gedaan aan dit verschil. De resultaten zijn per Co-Lab sessie berekend omdat de frequentie van regulatieve acties per sessie kan verschillen. Zo ligt het voor de hand dat in de eerste sessie vaker een beroep wordt gedaan op planningsactiviteiten dan in de tweede sessie. Ook kan de frequentie van monitoringsactiviteiten in de tweede sessie hoger zijn dan in de eerste. Omdat deze mogelijke verschillen een storende invloed kunnen hebben, zijn de analyses op het niveau van afzonderlijke sessies uitgevoerd. De resultaten staan in tabel 5 en 6.

13 Tabel 5 :: Correlaties Meta en Colab sessie Bekijken doelen 2 Toevoegen doelen 3 Bekijken hints 4 Bekijken description 5 Notes toevoegen 6 Doel afvinken 7 Bekijken history Menu Checkboxes 10 Klok 11 Experimenten Noot:: In de onderste helft staan de resultaten van de PC+ conditie en in de bovenste helft van de PC conditie. Correlatie is significant op 0.05 niveau (1-zijdig) Correlatie is significant op 0.01 niveau (1-zijdig) Correlatie is significant op 0.10 niveau (1-zijdig) Tabel 6 :: Correlaties Meta en Colab sessie Bekijken doelen Toevoegen doelen Bekijken hints Bekijken description 5 Notes toevoegen 6 Doel afvinken 7 Bekijken history Menu Checkboxes 10 Klok 11 Experimenten Noot:: In de onderste helft staan de resultaten van de PC+ conditie en in de bovenste helft van de PC conditie. Correlatie is significant op 0.05 niveau (1-zijdig) Correlatie is significant op 0.01 niveau (1-zijdig) Correlatie is significant op 0.10 niveau (1-zijdig)

14 Correlaties PC + groepen In tabel 5 is te zien dat tijdens de eerste sessie de Meta-variabele menu correleert met de Co-Lab variabelen bekijken doelen, notes toevoegen en bekijken history. Planning binnen Meta hangt dus positief samen met een gedeelte van de planning in Co-Lab (het bekijken van de doelen) en met twee monitoring variablen in Co- Lab. De checkboxes correleren significant met het bekijken van doelen, het toevoegen van doelen, het bekijken van hints, het bekijken van description, het bekijken van de history en met het toevoegen van notes. Er is dus een significant positief verband tussen monitoring in Meta en planning en monitoring in Co-Lab. Hoe vaker leerlingen de checkboxes gebruiken, hoe meer ze plannen en monitoren in Co-Lab. De variabele experimenten correleert negatief met planning binnen Co-Lab. Hoe meer experimenten er in Meta gedaan worden, hoe minder er gedaan wordt aan planning binnen Co-Lab. Voor sessie 2 zijn geen significante correlaties gevonden tussen Meta en Co-Lab ( zie tabel 6). Correlaties PC groepen Bij sessie 1 van de PC- groep (tabel 5) zijn significante negatieve correlaties gevonden tussen experimenten in Meta en het bekijken van hints en descriptions in Co- Lab. Dit betekent dat wanneer leerlingen in Meta vaak de simulatie van het Monty Hall probleem spelen, zijn binnen Co-Lab weinig hints en descriptions bekijken. Het is opvallend dat er bij de PC- groepen geen significante correlatie is gevonden tussen planning en monitoring in Meta en Co-Lab. Uit de scores van de groepen blijkt dat de PC- groep de PC tijdens de eerste sessie nauwelijks gebruikt heeft. De groepen 2 en 6 zijn hier een goed voorbeeld van (zie tabel 7): Tabel 7 :: Verschil gebruik PC groep 2 en 6 Groep Bekijken doelen Toevoegen doelen Bekijken hints Bekijken description Notes toevoegen Doel afvinken Bekijken history S1 / S2 S1 / S2 S1 / S2 S1 / S2 S1 / S2 S1 / S2 S1 / S2 2 1 / 1 2 / 0 2 / 11 0 / 10 9 / 1 0 / 0 8 / / 3 1 / 5 10 / 10 4 / 8 0 / 0 0 / 0 2 / 12 Op basis van deze score wordt verwacht dat sessie 2 wel de verwachte correlaties geeft. Waarom de PC in deze conditie in de eerste sessie minder gebruikt is dan in de tweede sessie is niet duidelijk. In sessie 2 zijn wel significante correlaties tussen Meta en Co-Lab gevonden. De variabele menu uit Meta correleert significant positief met het bekijken van doelen en met het toevoegen van doelen (zie tabel 6). Dit lag ook in de lijn der verwachting. In de PC- conditie zullen goed regulerende leerlingen plannen door middel van het toevoegen van doelen. De correlaties laten dit ook zien.

Economieonderwijs onderzocht

Economieonderwijs onderzocht 1 Economieonderwijs onderzocht 2 Colofon 2013 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire lerarenopleidingen

Nadere informatie

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten M.M.P. Buijs W.F. Admiraal Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten Samenvatting Veel docenten vinden leerlingen te weinig actief betrokken bij de les en bij hun eigen leerproces.

Nadere informatie

Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance

Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance JASMIN MUALAA 2013 BA Scriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen Universiteit Utrecht Naam Jasmin Mualaa Studentnummer 3710025

Nadere informatie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie B.A.C. Groen De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 27 mei 2006 Begeleiders Prof. dr. K. Sanders

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs L. Kneppers, C. van Boxtel en B. van Hout-Wolters Samenvatting In deze studie onderzochten we effecten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen.

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect of webquest linked to Information Problem Solving (IPS)-instruction on

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Interactieve elementen in beeldschermexamens

Interactieve elementen in beeldschermexamens Interactieve elementen in beeldschermexamens Auteur Begeleider Afstudeernummer Rens van Summeren Erik Barendsen 155IK Inhoud Abstract... 5 Voorwoord... 6 1 Inleiding en probleemstelling... 7 Verantwoording...

Nadere informatie

Met kennis de wereld in!

Met kennis de wereld in! ENGELS Om het Engels te verstaan moet ik deze kennis gebruiken, Spreken en verstaan, Als je iets kijkt op tv dan pas je de kennis toe die je hebt geleerd, In Parijs heb ik om eten te bestellen Engels nodig

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN 2015 POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN UNIVERSITEIT UTRECHT SAMENVATTING Het vertrouwen in verzekeraars

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden EXPERTISECENTRUM ECONOMIE _ RTISECENTRUM ECONOMIE VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden Lenie Kneppers Aisa Amagir Harry Westenberg VAKDIDAKTIEK ECONOMIE DENKVAARDIGHEDEN Amsterdam, 2014, 2e herziene

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Hands-on versus Minds-on

Hands-on versus Minds-on Faculteit Gedragswetenschappen Master Psychologie, Instructie, Leren & Ontwikkeling Hands-on versus Minds-on Eva de Wilde Kitty Universiteit Twente 2011 2012 Begeleiders dr. A.H. Gijlers, Universiteit

Nadere informatie

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk?

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Praktische en algemeen didactische handvatten voor startende docenten Gerard de Wit en Johan Mouthaan Het ontstaan van dit onderzoek heeft alles te maken met onze

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 1, nummer 1, 2012 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom 4W: Weten Wat Werkt en Waarom

Nadere informatie

Taalproductie en -verwerking onderzoeken met de computer Ter inleiding

Taalproductie en -verwerking onderzoeken met de computer Ter inleiding Thea van der Geest, Marielle leijten en Luuk van Waes Taalproductie en -verwerking onderzoeken met de computer Ter inleiding ICT-toepassingen stellen taalonderzoekers nu in staat om lees- en schrijfprocessen,

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie