Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. Concept. SGP en ChristenUnie de heer Stoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. Concept. SGP en ChristenUnie de heer Stoop"

Transcriptie

1 Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 7 oktober 2015 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate Verslag van de openbarevergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 7 oktober 2015 in het provinciehuis te Den Haag AANWEZIG: Voorzitter: Griffier: de heer Schaapman de heer Van Lingen VVD mevrouw Van Dobben de Bruijn, de heer Brill, de heer Van Staalduinen PvdA mevrouw Matil, de heer Hillebrand PVV de heer Braam, de heer Zwerus CDA mevrouw Kip, de heer Stolk SP de heer Hoogendam, de heer Slooter D66 mevrouw Oosterop-van Leussen, mevrouw Meurs GroenLinks mevrouw Sahin SGP en ChristenUnie de heer Stoop 50PLUS de heer Bakx Partij voor de Dieren - AANWEZIGE GEDEPUTEERDEN: de heer Van der Sande, de heer Janssen, de heer Vermeulen VERDER AANWEZIG: de CdK, de heer Smit, mevrouw Slachter en de heer Koome (insprekers), de heer Van der Tak (lid algemeen bestuur van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag) AGENDA: 1. Opening procedurevergadering 2. Opening overlegvergadering 3. Verslag vorige vergadering 4. Besluitenlijst vorige vergadering 5. Bespreekstukken 6. Sluiting 1. Opening procedurevergadering De heer SCHAAPMAN opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Spreker vervangt de voorzitter die verhinderd is wegens familieomstandigheden. De heer Van Lingen vervangt mevrouw Pieters die niet aanwezig kan zijn wegens ziekte. Pagina1/14

2 2. Opening overlegvergadering De VOORZITTER opent de overlegvergadering om uur. 2a. Mededelingen De VOORZITTER stelt voor om agendapunt 5b voor agendapunt 5a te behandelen daar de heer Van der Tak, die uitgenodigd is voor agendapunt 5a, pas om uur aanwezig kan zijn. 2b. Vaststellen van de agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 2c. Spreekrecht Voor het spreekrecht hebben zich twee insprekers gemeld voor agendapunt 5b, brief van gedeputeerde Janssen over het verzoek van het waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur. Zij krijgen het woord voorafgaand aan de bespreking van het onderwerp. 2d. Rondvraag Er zijn geen rondvraagpunten aangemeld. 3. Conceptverslag commissie Bestuur en Middelen van 2 september 2015 Het verslag wordt vastgesteld. 4. Conceptbesluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 2 september 2015 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 5. Bespreekstukken 5b. Brief van gedeputeerde Janssen over het verzoek van het waterschap Hollandse Delta tot uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur Mevrouw SLACHTER is lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Zij spreekt in namens de coalitie van het waterschap. De waterschapsverkiezing van 18 maart 2015 heeft tot een versnipperde uitslag geleid. Voor de komende vier jaar maken maar liefst dertien fracties op dertig algemeen bestuursleden deel uit van het waterschapsbestuur. Het waterschap staat voor een groot aantal uitdagingen, zoals de toegenomen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. De verkiezingsuitslag heeft geleid tot een brede coalitie waarin 70% van het waterschapsbestuur is vertegenwoordigd in de coalitie. De coalitie wil haar taak uitvoeren met een breed dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur moet een afspiegeling zijn van een breed democratisch Pagina 2/13

3 draagvlak. Daarom pleit spreekster voor zes db-leden in plaats van vijf. Het zesde db-lid is nodig om de ambities waar te maken. Het bestuur is druk bezig met duurzaamheid en duurzame energie. Er wordt biogas geproduceerd en er wordt energie opgewekt. Enkele van de zuiveringsinstallaties leveren al meer stroom op dan zij verbruiken. Het bestuur wordt niet duurder want de financiële ruimte voor drie fulltime bestuurders kan verdeeld worden over zes leden in plaats van vijf. Ook leidt de uitbreiding niet tot meer bestuurlijke drukte of tot meer bestuursleden. Om een zesde db-lid te kunnen benoemen, is een formele wijziging van het reglement van bestuur nodig. Daar gaat de provincie over. De kiezers hebben op 18 maart 2015 op democratische wijze gekozen voor een sterk waterschapsbestuur. Dat bestuur heeft op 15 april 2015 op democratische wijze te kennen gegeven een sterk dagelijks bestuur te willen vormen met zes leden en een dijkgraaf. De provincie heeft aangegeven zich minder te willen richten op hiërarchische verhoudingen. Daarom is het verzoek om een sterk dagelijks bestuur mogelijk te maken zodat het waterschap kan zorgen voor schoon en voldoende water, veilige dijken en polderwegen voor de bijna 1 miljoen inwoners. De heer KOOME merkt op dat de partijen uit de vorige coalitie 27,7%van hun zetels verloren bij de verkiezingen in maart Zij moesten toen vrienden zoeken en heemraadzetels geven, al moeten zij gesplitst worden. De vorige coalitie heeft met vier heemraden goed gefunctioneerd en het had toen ook met drie gekund. Spreker is dan ook zeer verbaasd over het verzoek van de vorige inspreekster. Is het niveau van de huidige heemraden dan zo gezakt dat het aantal moet worden uitgebreid? Met vier heemraden is er minder discussie dan met zes. Een zesde heemraad kost meer en geeft meer drukte. Het is een beetje hypocriet om de provincie het probleem te laten oplossen. Spreker raadt dan ook aan om dit niet te doen. De heer HILLEBRAND vindt dat het waterschap de discussie over het aantal zetels in het dagelijks bestuur moet voeren. De brief van GS aan het waterschap heeft zijn fractie verbaasd. De gedeputeerde heeft in de vorige periode aangegeven dat de lokale democratie haar werk moet kunnen doen en dat de provincie daarin zal moeten volgen tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Nu zijn er principiële bezwaren waardoor de provincie niet kan instemmen met het verzoek en op de stoel van het waterschap meent te moeten gaan zitten. De PvdA doet een dringend beroep om aan de wens van het waterschap tegemoet te komen. De heer SLOOTER vindt het terecht dat de gedeputeerde het verzoek van het waterschap heeft afgewezen. De SP vindt al jaren dat de waterschappen omgevormd moeten worden tot uitvoeringsorganisaties. De politieke besluitvorming kan beter bij de provincie plaatsvinden. Dat zorgt voor een meer centrale en doorzichtige manier van beleid voeren. Het aantal zetels in de waterschappen kan teruggebracht worden naar een wettelijk minimum. De gedeputeerde kan de procedure rond het waterschap Hollandse Delta afronden. De SP staat achter zijn besluit. De heer BAKX vindt dat de uitbreiding van het aantal heemraden niet zinvol noch noodzakelijk is. 50Plus stelt zich op het standpunt dat het huidige aantal van vijf heemraden in stand moet blijven. Pagina 3/13

4 De heer ZWERUS merkt op dat de PVV het aantal bestuurders in de publieke sector wil verminderen. Hoe kleiner de overheid is, hoe minder belastinggeld wordt uitgegeven aan bestuurders. Er blijft dan meer geld over voor de mensen die hun geld verdienen door middel van het maken van producten. Hierdoor kan de economie een grotere boost krijgen. Zijn fractie is het eens met het door GS ingenomen standpunt. Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN heeft zich geïnformeerd over de bestuurlijke situatie bij het waterschap. Haar fractie heeft geconstateerd dat het bestuur met vijf leden goed functioneert. Voor spreekster is er geen inhoudelijke reden om zich over het aantal bestuurders druk te maken. Haar fractie steunt het standpunt van GS. De heer HILLEBRAND vraagt mevrouw Van Dobben de Bruijn of zij het niet een beetje aanmatigend vindt dat de VVD meent een beter oordeel te kunnen geven over het functioneren van het bestuur dan de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers in het waterschap zelf. Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN antwoordt dat de VVD een onderzoek heeft gedaan. Haar fractie heeft naar de bestuurlijke situatie gevraagd en heeft naar de noodzaak van een uitbreiding gekeken. In de gesprekken met het waterschap heeft de VVD de noodzaak tot uitbreiding niet gevoeld. Er werd duidelijk aangegeven dat er goed bestuurd kan worden. De heer STOOP is ontevreden over de brief van GS omdat GS in de correspondentie met het waterschap hadden moeten aangeven dat het hun standpunt was en dat PS hierover hun mening niet hebben gegeven. PS zijn het bevoegde orgaan om het reglement van de waterschappen vast te stellen. Zij zijn dus bevoegd om het aantal zetels in het dagelijks bestuur van het waterschap vast te stellen. De wetgever vindt dat de samenstelling en de omvang van het dagelijks bestuur van een waterschap de verantwoordelijkheid is van een algemeen bestuur. Daaraan is toegevoegd dat een provincie bij reglement daarvoor bepalingen kan opnemen. Die kan daarvoor een minimum en een maximum aantal vaststellen. Het is legitiem dat het waterschap op basis van inhoudelijke gronden verzoekt het reglement aan te passen. Waarom stellen GS zich zo formeel op en waarom gaan zij niet mee met de overwegingen van het waterschap? Waarom bereiden zij geen reglementswijziging voor? Laten zij PS hierover een beslissing nemen? De heer STOLK merkt op dat GS hebben gehandeld in de geest van het reglement. GS hadden de Staten wel moeten informeren over het verzoek van het waterschap en over wat GS van plan waren daarop te antwoorden. Het is vreemd dat het reglement moet worden aangepast na de waterschapsverkiezingen. Er kan daardoor een verschil ontstaan tussen de verschillende waterschappen. Dat geeft voor het CDA de doorslag om met de door GS gemaakte afweging in te stemmen. Mevrouw OOSTEROP vindt dat de politieke discussie binnen het waterschap gevoerd moet worden. Haar fractie is het dan ook eens met de brief die GS aan het waterschap hebben gestuurd. Pagina 4/13

5 Mevrouw SAHIN vindt niet dat er meer bestuurders moeten komen omdat er meer fracties in het algemeen bestuur zijn gekozen. Het argument van de coalitie om een extra heemraad in het dagelijks bestuur te willen benoemen zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, is sterk. Voor GroenLinks is het moeilijk om een standpunt in te nemen. Haar fractie had deze discussie dan ook liever niet binnen de provincie willen voeren. Kan de benoeming van een extra heemraad budgettair neutraal gebeuren? De heer JANSSEN deelt mee dat in april 2015 bij collega Weber telefonisch een verzoek van de dijkgraaf is binnengekomen om een zesde heemraad toe te staan. In het college van GS is daarover gesproken. In april 2015 zijn er argumenten aangegeven waarom zij het verzoek niet wilden honoreren. Daarna is er een brief van het waterschap binnengekomen. Daarop is geantwoord in lijn met de eerdere aangegeven argumenten. De bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van het reglement van bestuur ligt bij PS. In de brief van GS had moeten staan dat er geen reden was om een voordracht te doen voor een wijziging van het reglement omdat de bevoegdheid tot het afwijzen van het verzoek bij PS ligt. GS wilden in april 2015 de spelregels na de verkiezingen niet veranderen. GS wilden zich niet mengen in het politieke proces om tot politieke coalitieonderhandelingen te komen die uiteindelijk geleid hebben tot negen partijen. Als GS toestemming hadden gegeven voor een zesde heemraad, dan zouden zij zich daarin wel hebben gemengd in plaats van de spelregels in acht te nemen die voor de verkiezingen golden. In november 2014 hebben PS de kaders aangegeven die tijdens de verkiezingen en de gesprekken daarna zouden gelden. De kaders golden voor alle waterschappen. Over de versplintering kan gesproken worden, ook naar aanleiding van adviezen waarop het kabinet nog moet reageren. Het kan zijn dat daarvoor voor de volgende verkiezingen maatregelen genomen moeten worden. GS hebben niet uitgezocht of een extra heemraad extra secretaresse-, extra overdrachts-, of vervoerskosten oplevert. Tweede termijn De heer STOOP vindt het jammer dat de inhoudelijke argumenten voor een uitbreiding van het dagelijks bestuur van het waterschap onvoldoende over tafel zijn gegaan. Het was beter geweest als er eerder naar een oplossing was gezocht in plaats van met elkaar te corresponderen zoals tot nu toe is gebeurd. Zijn fractie wil GS oproepen om een procedure in werking te stellen ten behoeve van het in gang zetten van een reglementswijziging. Spreker begrijpt uit de reactie van de andere fracties dat dit kansloos is. De VOORZITTER concludeert dat de commissie kennisneemt van de brieven zoals ze aan de commissie zijn toegestuurd. Het nagezonden voorstel tot wijziging wordt teruggestuurd naar GS. 5c. Najaarsnota 2015 Mevrouw SAHIN schrok van het lage percentage tijdig afgedane bezwaarschriften en klachten. 46% van de bezwaarschriften en klachten is op tijd afgedaan. Wat gaat het college doen om dit percentage te verhogen? Wat is de reden van het lage percentage tijdig afgedane klachten? Pagina 5/13

6 Mevrouw MEURS deelt mee dat D66 de najaarsnota een overbodig document vindt. In de najaarsnota staat dat de wijzigingen technisch financieel van aard zijn en niet te maken hebben met beleidsinhoud, planning of realisatie. Bij sommige onderdelen ziet spreekster dat er sprake is van vertraging. De realisatie blijft achter bij de verwachtingen. Daardoor treden er verschuivingen op. Dat zou duidelijk opgenomen moeten worden. De fractie ziet dat er nieuwe reserves worden gecreëerd zoals 2,5 miljoen euro voor de economische clustersamenwerking. Waarom worden hiervoor reserves aangelegd? Spreekster heeft het gevoel dat PS hierop minder goed kan sturen. Mevrouw KIP merkt op dat de betaling van facturen onder de doelstelling blijft. De doelstelling is al niet overdreven ambitieus zodat het des te erger is dat die al jaren niet wordt gehaald. Kan de gedeputeerde bekijken of er maatregelen genomen kunnen worden om de doelstelling te halen? De heer STOOP ziet dat er in de najaarsnota veel geld wordt verschoven. Zijn fractie vindt dit een lastig punt. Het is zuiverder om de vrijval bij een aantal onderdelen terug te laten vloeien naar de financiële ruimte zodat bij een volgende begroting de Staten kunnen afwegen of die gelden besteed of doorgeschoven moeten worden. Het parkeren van gelden die vrijvallen of het verschuiven van gelden binnen de reserves onttrekt zich aan de waarneming van de Staten. Spreker heeft de indruk dat er aan het budgetrecht van de Staten afbreuk wordt gedaan. In het ontwerpbesluit zou benoemd moeten worden welke gelden verschoven worden zodat de Staten dat kunnen goedkeuren. De heer VAN STAALDUINEN merkt op dat de septembercirculaire is verschenen. Kan de gedeputeerde al de consequenties schetsen die daaraan zijn verbonden? Bij het erfgoed is een groot bedrag gereserveerd voor restauratie. Waar staat de behoefte aan restauratie? Kan de behoefte inzichtelijk worden gemaakt? De heer BAKX heeft al in een andere commissie vraagtekens gezet bij het schuiven met reserves. Spreker wil uitgelegd krijgen waarom er met de reserves geschoven wordt en er geen sprake is van vrijval in de algemene reserve. Spreker pleit voor een betere risico-inventarisatie en analyse van de deelnemingen van de provincie in de gemeenschappelijke regelingen. De heer HOOGENDAM sluit zich aan bij de opmerkingen over de niet op tijd betaalde rekeningen en niet tijdig behandelde klachten en bezwaarschriften. Sinds 2007 is dit al aan de orde. Spreker vraagt hier veel aandacht voor. De heer HILLEBRAND vraagt of de commissie nog een correctie krijgt op het stuk. Bij de beantwoording van de technische vragen is gebleken dat de POP3- regeling voor jonge landbouwers voor 2015 nog niet opengesteld kan worden terwijl er wel een subsdieplafond wordt vastgesteld. In dit stuk zitten veel meevallers. Daarom verzoekt spreker om niet alleen 10 miljoen euro belastingverlaging voor de automobilist toe te kennen maar ook de reiziger in het openbaar vervoer van enige lastenverhoging te ontzien. Kan de gedeputeerde hiervoor met een erratum op de begroting komen? Zo niet, dan komt de PvdA met een amendement bij de begrotingsbehandeling. Pagina 6/13

7 De heer VAN DER SANDE heeft geprobeerd versnelling in de afhandeling van bezwaarschriften en klachten aan te brengen, onder andere door premediation. Er moet strakker op worden gestuurd en medewerkers moeten zich hiervoor meer inspannen. Het college ergert zich hieraan net zo als de leden van de commissie. Op dit punt moet het beeld naar de buitenwereld verbeterd worden. De betaling van facturen is de afgelopen jaren verbeterd en daarbij is een flinke inhaalslag gemaakt. De ambitie is er nog steeds op gericht om de doelstelling voor het op tijd betalen van de facturen te behalen. Spreker zal bekijken of de najaarsnota meer kan zijn dan een technisch financieel verhaal. GS zullen een erratum voor de najaarsnota maken. In het conceptbesluit aan de Staten zal opgenomen worden welke deelreserves ingesteld worden, welke er verlengd worden en welke er vervallen. Bij de begroting zullen de reserves verder inzichtelijk worden gemaakt. De septembercirculaire ziet er ten opzichte van die van mei iets beter uit. Dat is te danken aan de inschatting die het Rijk maakt van de onderuitputting bij het btw-compensatiefonds door de decentrale overheden. De trend in de circulaire is positiever dan die van mei. Spreker feliciteert de heer Bakx met het voorzitterschap van de fractie 50Plus. De provincie trekt zich meer terug uit gemeenschappelijke regelingen. De risico s die de provincie loopt bij deelname aan de gemeenschappelijke regelingen moeten altijd in beeld worden gebracht. Als er een correctie is toegezegd rond de POP3-subsidies, dan zal er een erratum komen dat meestal na afloop van de behandeling van de najaarsnota in de commissies wordt opgesteld. In het erratum zullen ook de reserves inzichtelijk worden meegenomen. Spreker hoopt en verwacht dit jaar net als in 2014 meer aan de reserves te onttrekken dan erin te stoppen. De wens van de PvdA ten aanzien van het openbaar vervoer is bekend. De heer JANSSEN wijst ongeveer 1 miljoen euro per jaar af aan restauratieverzoeken. Dat wordt op basis van gebrek aan geld gedaan. In november of december 2015 komt er een stuk over de restauratiebehoefte. Spreker zal dan aangeven welke maatregelen er worden getroffen om inzicht te verschaffen in de restauratiebehoefte en hoe de provincie daarmee omgaat. De VOORZITTER concludeert dat de heer Van der Sande heeft toegezegd dat GS willen voorkomen dat de beschrijving in de najaarsnota niet te technisch en te mager wordt. Er komt een erratum rond het instellen en opheffen van reserves. Ook de POP3-subsidies worden daarin meegenomen. De reserves zullen bij de begroting nog inzichtelijker worden gemaakt. Tweede termijn Mevrouw SAHIN is niet erg tevreden over het antwoord op haar vraag rond het percentage niet tijdig afgehandelde klachten en bezwaarschriften. De gedeputeerde heeft niet aangegeven wat hij hieraan gaat doen. Mevrouw KIP is blij dat de gedeputeerde de zorgen over de doorlooptijd van de afhandeling van de klachten en bezwaarschriften deelt. Kan de gedeputeerde prioriteit geven aan het naar beneden brengen van het percentage niet tijdig afgehandelde klachten en bezwaarschriften? Het op tijd betalen van facturen kan ook nog verbeterd worden. Pagina 7/13

8 De heer HILLEBRAND deelt mee dat de gedeputeerde erkent dat het vorige college alleen maar geld heeft opgepot door te zeggen dat er in 2014 meer aan de reserves is onttrokken dan erin is gestopt. Als het college zoveel vrij besteedbaar geld heeft, waarom kan dan ook niet minder geld gevraagd worden aan de reiziger in het openbaar vervoer? Alle uitgaven van de provincie worden bevroren, waarom moeten de inkomsten uit het openbaar vervoer met de inflatie meestijgen? De heer VAN DER SANDE merkt op dat de belangrijkste oorzaak van het niet tijdig afhandelen van klachten en bezwaarschriften is gelegen in het feit dat veel bezwaren in een bepaalde zaak niet tijdig zijn afgehandeld. Premediation en de extra inzet van mensen hebben het probleem onvoldoende opgelost. GS hebben het gevoel dat het probleem wordt veroorzaakt door de informatie die van verschillende onderdelen binnen de organisatie bij elkaar moet komen. De onderlinge samenwerking moet verbeterd worden. Er zijn binnen de organisatie voortdurend veranderingen gaande waarvan de informatieverstrekking onderdeel is. De bezwarenprocedure is een apart punt van aandacht omdat het hierbij gaat om klachten en bezwaren vanuit de buitenwereld. Er moet voor gezorgd worden dat die procedure verbeterd wordt. De organisatie heeft laten zien dat het betalen van facturen is verbeterd. Om tot het realiseren van de doelstelling te komen, moet hieraan nog extra aandacht worden besteed. Het verzoek van de PvdA om tot lastenverlichting van de reiziger in het openbaar vervoer te komen, hoort bij de begroting thuis. 5a. Samenwerking provincie Zuid-Holland en metropoolregio Rotterdam-Den Haag De heer VERMEULEN legt uit waarom de heer Van der Tak vanavond voor dit agendapunt aanwezig zal zijn. Bij de bespreking die geleid heeft tot de brief die vanavond in de commissie behandeld wordt, is de afspraak gemaakt dat de twee partners bij de behandeling van de samenwerking provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag in de beide vergaderingen aanwezig zullen zijn. Zelf heeft spreker vandaag de vergadering van het algemeen bestuur van de metropoolregio bijgewoond. Het dagelijks bestuur van de metropoolregio heeft voorgesteld om de heer Van der Tak aanwezig te laten zijn bij de vergadering van deze commissie om eventuele vragen te beantwoorden. De heer ZWERUS denkt dat de overheid de voorwaarden moet scheppen waaronder de bedrijven goed kunnen functioneren. Zij moet zorgen voor een goede infrastructuur en goed onderwijs dat aansluit bij het bedrijfsleven. In het stuk ziet spreker economische vernieuwing staan. Waar bemoeit de overheid zich mee? Innovatie ligt bij de bedrijven. Wat is de rol van de politiek bij deze samenwerking? De PVV vindt dat de overheid hierbij een veel te grote rol speelt. Hierdoor wordt belastinggeld verspeeld. Alternatieve energiebronnen worden door de belastingbetaler bekostigd. Moet de provincie niet kritischer zijn op haar rol bij deze ontwikkelingen? Moet dit niet aan het bedrijfsleven worden overgelaten? Pagina 8/13

9 De heer BAKX merkt op dat zijn fractie een groot voorstander is van samenwerking in regionaal verband omdat dit grote voordelen biedt. Wat is het democratisch gehalte van deze grote organisatie? In hoeverre worden de inwoners van de provincie bij deze ontwikkeling betrokken? Het lijkt erop dat de samenwerking zich op een hoog niveau afspeelt. Daardoor komt het democratisch gehalte onder druk te staan. De heer SLOOTER neemt een ambivalente houding ten opzichte van de metropoolregio aan. Aan de ene kant is het lovenswaardig dat de MRDH de economie van de Randstad wil verbeteren. Aan de andere kant vindt de fractie dat de MRDH een staat binnen de staat is die zelf haar boontjes wil doppen. Hoe ziet de MRDH de rol van de Statenleden binnen deze samenwerking? De fractie is geïnteresseerd in de voortgang van de projecten. Dan moeten de Staten wel als gelijkwaardige partners worden aangemerkt die serieus betrokken worden bij deze samenwerking. De heer HILLEBRAND is blij dat dit punt op de agenda staat. In het verleden heeft de fractie haar zorg uitgesproken over de slechte relatie tussen de provincie en de metropoolregio. Met instemming heeft de fractie kennisgenomen van de passage in het coalitieakkoord over de samenwerking tussen de provincie en de metropoolregio. Hierin staat dat er versneld gewerkt zou worden aan de verbetering van die relatie. De brief van gedeputeerde Vermeulen heeft spreker een beetje verbaasd. Spreker zou iets willen lezen over de manier waarop met de vervoersautoriteit en de toekenning van de BDU wordt omgegaan. Hoe staat het met de BDU? Wanneer verwacht het college dat hiervoor een oplossing wordt gevonden? Welke procedure heeft het college ten aanzien van dit punt voor ogen? De provincie heeft een aantal afspraken gemaakt. Het verbaast de PvdA dat zij die als mededeling te horen krijgt. Is het een mededeling dat de provincie Zuid-Holland met de gemeente Rotterdam gaat werken aan de World Expo 2025? Had deze afspraak niet voorgelegd moeten worden aan de Staten? Vindt de gedeputeerde dat de Staten moeten beslissen of zij aan de World Expo 2025 prioriteit willen geven? De heer BRILL zegt dat de VVD zeer tevreden is over de inhoud van de brief van de gedeputeerde. Het doet de fractie goed dat de MRDH met de provincie er alles aan gaat doen om tot een goede samenwerking te komen en alle kansen te benutten om de economische ontwikkeling van de zuidelijke Randstad verder te stimuleren. De VVD heeft het idee dat de samenwerking er zeker toe zal leiden dat de uitvoering van de projecten die in het gebied worden uitgevoerd beter op elkaar worden afgestemd. De bereikbaarheid, de economie en het wonen zullen sterker met elkaar worden verbonden. Graag ziet de VVD nadere informatie over de concretisering van de aangegeven projecten. De fractie blijft graag nauw betrokken bij het verdere verloop van deze samenwerking. Spreker gaat ervan uit dat deze belangrijke stap bijdraagt aan de ontwikkeling van de vervoersregio en de vorming van de vervoersautoriteit. De heer HILLEBRAND maakt zich zorgen dat er in de brief niets over de vervoersautoriteit wordt gezegd. Doet de VVD dat ook of denkt de fractie dat het wel goed komt? Pagina 9/13

10 De heer BRILL antwoordt dat een broedende kip niet gestoord moet worden. Spreker heeft stellig het gevoel dat dit wel goed zal komen. De VOORZITTER heet de heer Van der Tak, die net is binnengekomen, van harte welkom in de commissie. De heer STOOP vindt dat de brief van GS en de metropoolregio een goed signaal afgeeft. Partijen hebben de conclusie getrokken niet zonder elkaar te kunnen en gezamenlijk te moeten zoeken naar een gemeenschappelijke agenda om gezamenlijk dingen op te pakken. De brief beschouwt spreker als het bouwen aan vertrouwen. Zijn fractie is benieuwd naar het vervolg van de samenwerking op het gebied van de vervoersregio en de vervoersautoriteit omdat de minister in het najaar concrete afspraken verwacht. De heer STOLK is blij met het signaal dat met deze brief wordt afgegeven. De provincie en de MRDH zoeken elkaar op en bekijken waar ze elkaar kunnen versterken. Dat is in het verleden wel anders geweest. Die kentering kan zijn fractie van harte toejuichen. Binnen de metropoolregio wordt een zwaar accent gelegd op de as Den Haag-Rotterdam. De kleinere gemeenten vragen zich af of zij voldoende aan de bak komen. Bij de acht projecten wordt dit beeld versterkt. Hierbij wordt het accent op de grote steden en de as Rotterdam-Den Haag gelegd. Wat zijn de criteria op basis waarvan gekozen is voor deze acht projecten? De provincie moet oppassen nog meer het accent te leggen op de grote steden en op de as Rotterdam-Den Haag. Mevrouw OOSTEROP ziet de brief als een eerste stap in de goede richting. Spreekster heeft geen behoefte om inhoudelijke opmerkingen te maken over de projecten. Bij de keuze hiervoor is nadrukkelijk naar de as Den Haag-Rotterdam gekeken. Moet er niet naar de Drechtsteden worden gekeken om meer samenwerking te zoeken? Wat wordt de positie van InnovationQuarter? Mevrouw SAHIN vindt het een goed initiatief van het college om samen met het dagelijks bestuur van de MRDH een brief te schrijven aan de Staten en de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. Voor GroenLinks is het van belang dat er zodanig wordt samengewerkt tussen de provincie, de regio en de gemeenten dat het potentieel van de provincie optimaal benut wordt. Hierdoor kan de overgang worden gemaakt naar een duurzame en sterke economie en een verbetering van de bereikbaarheid. De concurrentiepositie wordt hierdoor versterkt maar ook de positie van de mensen die in de provincie wonen. De provincie heeft de potentie om te innoveren maar scoort hierop slecht. Daarom is het goed dat er projecten gerealiseerd worden. Spreekster kan zich voorstellen dat er veel samenwerkingsverbanden in de provincie bestaan waar gesproken wordt over de manier waarop de economie kan worden versterkt en de duurzaamheid kan worden bereikt. Is er naar die samenwerkingsverbanden gekeken? De in de brief genoemde projecten zijn enorm groot. Hoe gaat de politieke besluitvorming rond deze projecten plaatsvinden? Hoe staat het met de vervoersregio? Wanneer krijgen de Staten daarover meer duidelijkheid? De VOORZITTER scherpt de vragen van de diverse fracties aan. De vraag aan de gedeputeerde ligt voor of de Staten op het moment dat zij kennisnemen van deze brief ook instemmen met deze projecten. Pagina 10/13

11 De heer VERMEULEN zegt dat dit document in het algemeen bestuur van de MRDH is besproken. De afgelopen vier jaar zijn er lastige discussies gevoerd tussen de grote steden, de gebieden daaromheen en de provincie over de vorm van de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer. Dat heeft de relatie tussen de steden en later die tussen de metropoolregio als samenwerkingsverband en de provincie niet altijd even veel goed gedaan. Naar buiten toe is het beeld ontstaan dat het gebied en de provincie met de rug naar elkaar toe stonden. Dat is niet altijd het geval geweest omdat inhoudelijk op veel punten heel goed werd samengewerkt. Het huidige college heeft als doel te discussiëren over de vervoersregio en de relatie met de MRDH te verbeteren. Om de vorming van een vervoersregio te realiseren, moet je ook regelmatig met elkaar spreken. De provincie en de MRDH moeten geen tijd verliezen om snel samen te gaan werken om geen kansen te missen. De provincie en de MRDH hebben acht projecten aangegeven die binnen de metropoolregio van belang zijn. Die projecten hebben voor de provincie prioriteit en moeten verder uitgewerkt worden. Een bestuurder van de provincie zal samen met een bestuurder van de MRDH de projecten uitwerken. Als dat het budgetrecht van de Staten raakt, dan zal hierop bij de Staten teruggekomen worden. De discussie over de vervoersregio moet nog gevoerd worden. In Nederland zijn twee gebieden waar die discussie speelt, namelijk in de Noordvleugel en de Zuidvleugel. Spreker kan zich voorstellen dat het proces in de Zuidvleugel parallel loopt met dat in de Noordvleugel. Het college zal de Staten informeren zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol in het trekken van initiatieven. Het project Expo 2025 is een initiatief dat vanuit het bedrijfsleven is gekomen. Het Rijk moet daarbij de kandidaatstelling regelen. Het zou mooi zijn als de provincie het project ook steunt. De rol van de overheid is faciliterend. De provincie acteert op basis van vragen uit het bedrijfsleven. Op het gebied van economische vernieuwing wordt al samengewerkt met de MRDH. De overheid zorgt ervoor dat startups de ruimte krijgen. In de provincie Zuid-Holland wordt met veel regio s gewerkt die een verlengd lokaal bestuur zijn. Hier speelt de vraag hoe de gemeenteraden hierbij betrokken zijn. In deze samenwerking ziet de MRDH de provincie als onmisbare partner om op gelijkwaardige basis samen te werken. De minister heeft aangeven dat hij dit najaar aan de Kamer informatie wil sturen over de stappen die rond de vervoersregio gezet zijn. Het lijkt spreker goed om hetzelfde tijdpad aan te houden als in de Noordvleugel wordt gevolgd. De metropoolregio richt zich voor een groot deel op de as Rotterdam-Den Haag en het gebied daaromheen. Andere regio s hebben gevraagd of zij kunnen aanhaken bij deze samenwerking. De eigen samenwerkingsagenda van regio s met de provincie kan geüpdatet worden. De MRDH heeft de eigen prioritering van wensen op orde. Voor de economische agenda van de andere regio s zou dit ook moeten gelden. Hopelijk kan de samenwerking dit proces op gang brengen. InnovationQuarter en de MRDH hebben goede vormen van samenwerking. De belangrijkste sturing in de Zuidvleugel op het gebied van economische samenwerking is de Economische Programmaraad Zuidvleugel. De provincie en de andere partners maken hiervan gebruik. De heer VAN DER TAK denkt dat deze samenwerking een unicum wordt. De brief van de gedeputeerde en de MRDH geeft aan dat de regio een flinke inhaalslag moet maken op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en Pagina 11/13

12 energie. Aan de toegezonden brief ging een heel traject vooraf. De CdK heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de brief. De samenwerking gaat ook over die van de Greenports in Westland, Oostland en Barendrecht. Het samenwerkingsverband bekijkt of gemeenten iets hebben aan de projecten voor mobiliteitsinnovatie. De Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee maken bijvoorbeeld ook gebruik van de brandstofcelbussen. Ook de warmterotonde is van grote betekenis. Zo kunnen Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg van de warmte gebruikmaken. Spreker heeft in de vergadering van de MRDH gemerkt dat de gemeenten enthousiast zijn over de samenwerking tussen de provincie en de MRDH. De heer SMIT geeft het college een compliment voor het uitvoeren van de opdracht van de Staten om te werken aan een goede relatie met de MRDH. De samenwerking is begonnen met het bedenken van acht projecten. Indien de partners een tijd met elkaar hebben gewerkt en er vertrouwen is opgebouwd, dan komt de vervoersautoriteit er ook wel. De samenwerking moet gestimuleerd worden want die gaat de goede kant op. De VOORZITTER concludeert dat de gedeputeerde heeft opgemerkt dat, indien de commissie een project wil afwijzen, zij dat nu moet zeggen. Ook zal er een voorstel voor de uitwerking komen. De informatie over de voortgang zal de commissie tijdig bereiken. GS zijn van plan om met de MRDH te bespreken of het tijdpad van de Noordvleugel ten aanzien van de vervoersautoriteit aangehouden kan worden. Tweede termijn De heer HILLEBRAND hoopt dat de samenwerking gaat opleveren wat de gedeputeerde er van hoopt en verwacht. De gedeputeerde moet een mandaat aan PS vragen om projecten te mogen starten. Als GS geen Statenvoordracht maken, dan betekent dit dat zij tot het volgende voorstel zonder mandaat verder werken. Dat is jammer want dit is een proces dat de ondersteuning van de Staten verdient. De heer STOLK maakt de samenstellers van het document een compliment. Spreker vraagt zich wel af of de commissie met het stuk moet instemmen. Dit stuk geeft een ambitie van het college en het dagelijks bestuur aan. De commissie mag vervolgens oordelen over de uitwerking van de ambities. Zij kan zowel over de inhoud als over de financiële consequenties van de plannen oordelen. Mevrouw OOSTEROM vindt dat het helder moet worden of de commissie wat te zeggen heeft over het stuk. De heer STOOP merkt op dat het goed is om te horen dat er ook in het bestuur van de MRDH nagedacht wordt over de manier waarop de gemeenteraden bij het proces betrokken worden. Hetzelfde geldt ook voor GS om voor de betrokkenheid van de Staten te zorgen. Op dit moment heeft spreker onvoldoende redenen om zijn mening te geven over de projecten. Zijn fractie denkt dat het Pagina 12/13

13 samenwerkingsverband welbewust voor de acht projecten heeft gekozen die nog uitgewerkt moeten worden. De heer VERMEULEN geeft aan dat het stuk een intentie inhoudt om op deze manier te gaan samenwerken. Als de commissie tegen de samenwerking is, dan is vanavond het moment om dit aan te geven. GS maar ook PS hebben behoefte aan een verdere uitwerking van de projecten. De VOORZITTER vraagt de gedeputeerde een Statenvoordracht te maken waarin staat: 1. de Staten stemmen in met de intentie en de samenwerkingsovereenkomst. 2. de Staten stemmen in met de projecten en zien de nadere uitwerking graag terug. De heer STOOP heeft hieraan op dit moment geen behoefte. Spreker gaat ervan uit dat op het moment er uitgewerkte voorstellen komen de Staten dan besluiten nemen. Spreker stelt voor om vanuit een positieve grondhouding kennis te nemen van de brief van de gedeputeerde. De heer BRILL beschouwt de brief als een intentie om aan te geven hoe de partijen samen aan de slag gaan. Spreker gaat ervan uit dat aan de projecten gewerkt wordt. De uitgewerkte projecten zullen aan de Staten voorgelegd worden. De VOORZITTER bedankt de heer Van der Tak voor zijn aanwezigheid. 6. Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering om uur onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng. Pagina 13/13

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 12 april Status verslag. Concept. AANWEZIGE GEDEPUTEERDEN: de heer Van der Sande

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 12 april Status verslag. Concept. AANWEZIGE GEDEPUTEERDEN: de heer Van der Sande Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 12 april 2017 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. Status verslag. Concept. SGP en ChristenUnie de heer Stoop

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. Status verslag. Concept. SGP en ChristenUnie de heer Stoop Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 30 november 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 18 mei Status verslag. Concept

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 18 mei Status verslag. Concept Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 18 mei 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Verslag. Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 4 november Status verslag. Concept

Verslag. Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 4 november Status verslag. Concept Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 4 november 2015 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n Statengriffie L e t o p : e e n b r i e f v a n m w. K r u i s i n g a m e t n a d e r e i n f o r m a t i e i s a a n d i t a d v i e s g e h e c h t. A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen. 8 oktober Status verslag Concept. ChristenUnie en SGP de heer Schaapman

Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen. 8 oktober Status verslag Concept. ChristenUnie en SGP de heer Schaapman Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 8 oktober 2014 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 81 61 Verslag van de openbare

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-531390795 Wijziging Waterverordening Zuid-Holland 1. Vastgesteld het ontwerpbesluit tot aanpassing van de Waterverordening Zuid-Holland met bijbehorende toelichting en twee kaarten.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta"

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta" Samenvatting Met dit statenvoorstel stellen Provinciale Staten voor om de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 15 juni Status verslag. Concept

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 15 juni Status verslag. Concept Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 15 juni 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

voor behandeling in procedurevergadering

voor behandeling in procedurevergadering Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties f) bespreking ontwikkelingen in de regio s voor de Statencommissie

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Kenmerk: Den Haag, 29 mei 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Kenmerk: Den Haag, 29 mei 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kenmerk: 201700856 Den Haag, 29 mei 2017 Geachte voorzitter, Op woensdag 17 mei jongstleden startte ik als informateur

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie CONCEPT Aan de Voorzitter van de Europese Commissie B-1049 Brussel België Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie