Het Collectief Pensioen na de verkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Collectief Pensioen na de verkiezingen"

Transcriptie

1 achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 3 juni 2010 nummer 2 Het Collectief Pensioen na de verkiezingen Pensioenen in de partijprogramma s Een analyse van de standpunten van politieke partijen over pensioenen. Michiel Dijkman Corporate Trainee APG Veranderend arbeidsbestel: de groep zzp ers Een analyse van de groep zzp ers en hun plaats in de sociale zekerheid. Ad Nagelkerke Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg Brits pensioenstelsel: lessons learned Een vergelijking tussen het Engelse en Nederlandse pensioenstelsel. Ruben Laros Business Developer Institutional Clients Ralph Lütticke Student Maastricht University Pensioenuitvoerders geven invulling aan betrokken aandeelhouderschap Een overzicht van de activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen. Anna Pot Senior Sustainability Specialist APG

2 pensioenachtergrond Inhoudsopgave Onderzoek alles en behoud het goede pagina 3 Pensioenen in de partijprogramma s pagina 4 Michiel Dijkman Corporate Trainee APG Veranderend arbeidsbestel: de groep zzp ers pagina 10 Ad Nagelkerke Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg Brits pensioenstelsel: lessons learned pagina 16 Ruben Laros Business Developer Institutional Clients Ralph Lütticke Student Maastricht University Pensioenuitvoerders geven invulling aan betrokken aandeelhouderschap pagina 24 Anna Pot Senior Sustainability Specialist APG Onderzoek alles en behoud het goede De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. De uitslag is duidelijk, maar een eenduidige samenstelling van een nieuw kabinet lijkt nog niet zo eenvoudig. Bij het verschijnen van deze Pensioenachtergrond zijn de coalitiebesprekingen in volle gang. Een van de gespreksonderwerpen zal ongetwijfeld de toekomst van ons pensioenstelsel zijn, zowel wat betreft de AOW als de tweede pijler. Vóór de verkiezingen kwamen de sociale partners in de STAR tot het Pensioen Akkoord Daarin doen zij voorstellen voor het koppelen van de AOW- en pensioenleeftijd aan de levensverwachting. Ook stellen ze aanpassingen in de tweede pijler voor om deze schokbestendiger te maken, dus minder gevoelig voor ontwikkelingen op de financiële markten. De gekozen richtingen in het akkoord zijn voor een groot deel gestoeld op de inzichten uit de rapporten van Frijns en Goudswaard. Mijns inziens zijn de sociale partners erin geslaagd op basis van die onderzoeken het goede van het stelsel ook naar de toekomst toe te behouden. Hopelijk zet de politiek de voorstellen om in de benodigde wetgeving. Zoals ook gesteld in het akkoord ligt de opdracht bij de decentrale partijen om een verdere invulling te geven aan het Pensioen Akkoord. Vanuit APG staan we onze opdrachtgevers daarbij graag met raad en daad terzijde. In deze Pensioenachtergrond gaat Michiel Dijkman in op de pensioenplannen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma s hebben opgenomen. Samen met de voorzet die sociale partners hebben gedaan in het Pensioen Akkoord 2010 vormen die programma s de insteek voor de coalitiebesprekingen. Actueel op dit moment is ook de aandacht voor het pensioen van de zelfstandige zonder personeel. Ad Nagelkerke belicht in zijn artikel de situatie van de zzp er. Wie is de zzp er nu eigenlijk en wat zijn de motieven voor een zelfstandig bestaan zonder personeel? En wat betekent deze zelfstandigheid bekeken vanuit het sociale stelsel dat wij in Nederland hebben? Het kan nooit kwaad te leren van anderen. Daarom hebben Ruben Laros en Ralph Lütticke de ontwikkelingen in het Engelse pensioenssysteem geanalyseerd en afgezet tegen de Nederlandse situatie. We brengen de lessons learned voor u in kaart. Anna Pot tenslotte gaat in op de activiteiten die wij als pensioenuitvoerder ontplooien om invulling te geven aan betrokken aandeelhouderschap van onze opdrachtgevers. Dick Sluimers Voorzitter Raad van Bestuur pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 3

3 Op 20 februari 2010 viel het vierde kabinet-balkenende. Dit betekende dat er vervroegd verkiezingen voor de Tweede Kamer moesten worden uitgeschreven. Op 9 juni jongstleden vonden deze plaats. En hoewel de uitslag winnaars en verliezers opleverde, is over de samenstelling van een nieuw kabinet nauwelijks iets te zeggen. Wel kunnen we vooruit lopen op de inzet van de diverse partijen tijdens de coalitiebesprekingen op het gebied van pensioenen. In een stroomversnelling stelden de verschillende politieke partijen en bewegingen in Nederland hun verkiezingsprogramma s samen. Pensioenen in de partijprogramma s De rode draad in de programma s is de steun voor het collectieve en solidaire pensioenstelsel in Nederland. Partijen erkennen de meerwaarde en vinden dat het stelsel ook naar de toekomst toe behouden moet blijven. Opvallend is tegelijkertijd ook dat de verkiezingsprogramma s zich niet uitspreken over de recent verschenen rapporten over de toekomst van het pensioenstelsel (Goudswaard, Frijns). Wel noemt de PvdA, net als Goudswaard, de oplopende kosten van pensioenen als probleem en stelt dat daarvoor een oplossing moet komen in de vorm van een Pensioen Akkoord met een breed maatschappelijk draagvlak, waarin meer arbeidsmarktvraagstukken moeten worden opgelost. In dit artikel worden de standpunten in de verkiezingsprogramma s over het pensioen, de levensloopregeling en zzp ers op een rij gezet. 65 = 67 Tijdens de vorige verkiezingen en de afgelopen drie jaar, was het verhogen van de AOW-leeftijd een taboe. Minister Donner probeerde de AOW-discussie n.a.v. de Commissie Bakker aan te zwengelen, maar zonder enig resultaat. Nu lijkt de kogel door de kerk, want de overgrote meerderheid van de politieke partijen pleit in haar verkiezingsprogramma voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in combinatie met het aanpassen van de aanvullende pensioenen (beperken Witteveenkader). De nuanceverschillen liggen vooral in de snelheid waarmee verhoogd zou moeten worden. Alleen de SP noemt een hogere AOW-leeftijd nog onwenselijk. De PVV, die verhoging van de AOWleeftijd in haar verkiezingsprogramma uitsloot en het tijdens de campagne zelfs als een breekpunt bij de eventuele coalitieonderhandelingen bestempelde, noemt een verhoging van de leeftijd nu bespreekbaar. GroenLinks vindt dat de leeftijd waarop je met pensioen gaat afhankelijk moet worden van het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Maar tijdens de verkiezingscampagne gaf lijsttrekker Halsema aan het onlangs gesloten Pensioen Akkoord te omarmen. 4 pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 5

4 In dat akkoord is door de sociale partners afgesproken dat Nederlanders vanaf 2020 op 66-jarige leeftijd met pensioen gaan. De leeftijd waarop iemand AOW en eventueel aanvullend pensioen ontvangt, wordt dus verhoogd van 65 naar 66 jaar. In het akkoord staat ook dat een verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2015 iedere vijf jaar opnieuw wordt bekeken. Op basis van de huidige inzichten van de levensverwachting, betekent dit dat in 2015 wordt besloten de AOWleeftijd in 2025 te verhogen naar 67 jaar. Daarnaast zal de AOW-uitkering volgens het Pensioen Akkoord vanaf 2011 worden aangepast aan de verdiende lonen natuurlijk de vraag welke deelbelangen wel en welke niet vertegenwoordigd moeten worden. In de verkiezingsprogramma s wordt al gepleit voor de jongeren en gepensioneerden. Daarnaast heeft elk lid van een pensioenfondsbestuur juist de plicht alle belangen af te wegen in de besluitvorming. Het opnemen van een vertegenwoordiger van deelbelangen staat daar haaks op en zal leiden tot een minder effectief bestuur. Om te waarborgen dat er voldoende tegenwicht aan het bestuur kan worden geboden, verdient het de voorkeur om een sterk orgaan in te richten waarin belanghebbenden hun stem kunnen laten horen. Zo pleiten wij Elk lid van een pensioenfondsbestuur heeft de plicht alle belangen evenwichtig af te wegen. in plaats van aan de contractlonen. Daarmee vormt de AOW een steviger fundament van het pensioengebouw. Grotere rol van gepensioneerden in bestuur De discussie over de behartiging van deelbelangen binnen pensioenfondsbesturen speelt al lange tijd. In de partijprogramma s pleit de meerderheid van de partijen voor een grotere rol van gepensioneerden in pensioenfondsen. D66, SP, PVV en VVD pleiten voor een bestuursrol voor gepensioneerden. D66- en VVDkamerleden Koser Kaya en Blok dienden hier eerder ook al een motie voor in, in de Tweede Kamer. CDA en PvdA opteerden voor een keuze tussen meerdere bestuursmodellen. GroenLinks pleit daarnaast voor een grotere rol voor jongeren. Al eerder kon u in dit blad lezen dat APG geen voorstander is van het samenstellen van het bestuur op basis van een vertegenwoordiging van deelbelangen. Ten eerste speelt voor een samengevoegde deelnemersraad met de bevoegdheid om het bestuur naar huis te sturen. Pieter Omtzigt (CDA) verraste in april velen met het amendement en de motie die hij samen met PvdA en CU ongeveer tien minuten voor aanvang van het debat over medezeggenschap indiende. Het amendement, dat door een meerderheid van de Kamer werd omarmd, had de volgende strekking: er komt een wettelijk keuzerecht waarmee pensioengerechtigden één zetel in het bestuur kunnen krijgen van de werknemersgeleding. Dit besluit kan worden genomen door het bestuur maar als het bestuur hiervoor niet kiest, kan dit worden afgedwongen door middel van een raadpleging onder de pensioengerechtigden. In het amendement was ook opgenomen dat bedrijfstakpensioenfondsen verplicht zijn een raad van toezicht in te richten. Fiscaal aftoppen leidt tot aantasting van de collectiviteit en mogelijkheden tot risicodeling. Grenzen aan de collectieve regeling De grote partijen zijn voor het behoud van collectiviteit binnen het pensioenstelsel. Slechts een aantal kleinere partijen (SP, D66, Groenlinks, CU en SGP) wil graag een bovengrens instellen, bijvoorbeeld van anderhalf keer modaal, voor de opbouw van een aanvullend pensioen in de tweede pijler. Hoewel niet opgenomen in het verkiezingsprogramma van de PvdA heeft het CPB de doorrekening gebaseerd op het beperken van de fiscale vrijstelling van pensioenpremies tot 2,5 keer modaal. APG is tegen fiscaal aftoppen. Dit resulteert vooral in een wending van belastinginkomsten in de toekomst naar nu, ofwel potverteren. Doordat de basis van het stelsel met aftoppen flink wordt beperkt, leidt een dergelijke maatregel ook tot aantasting van de collectiviteit en mogelijkheden tot risicodeling. Op langere termijn zorgt aftoppen voor een vermindering van de koopkracht. Men consumeert immers nu, wat anders pas vanaf pensionering ontvangen zou worden. Dit effect is echter niet meegenomen bij de CPB-berekeningen, bijvoorbeeld bij de doorrekening van de economische effecten van de verkiezingsprogramma s. Extra aandacht voor zzp ers Tussen 1999 en 2009 is het aantal zzp ers in Nederland gestegen van naar De verwachting is dat deze groep blijft groeien en dus steeds belangrijker wordt. Veel partijen zijn voor een betere toegang van zzp ers tot het stelsel van aanvullende pensioenen. In concreto wordt voorgesteld de termijn van drie jaar opbouw onder het fiscale stelsel voor oud aangesloten zzp er, te verlengen naar tien jaar. Geen van de partijen die voor een betere toegang van zzp ers tot het stelsel zijn, wil dit ook verplicht stellen. Nu geldt al wel een deelnametermijn van tien jaar, waarvan slechts drie jaar onder fiscaal gunstige condities. Nu zijn zzp ers voor de opbouw van hun pensioen aangewezen op derdepijlerproducten, die in het algemeen duurder zijn dan de tweede pijler. Ook APG biedt via dochter Loyalis een aantal producten voor deze groep aan, dat voldoet aan de wensen van de zzp ers en ook aantrekkelijk is. In dit kader vindt de PvdA dat er een wettelijk verplichte verzekering moet komen voor zzp ers voor de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. In deze Pensioenachtergrond is een apart artikel gewijd aan deze groeiende groep zelfstandigen zonder personeel. Levensloopregeling voor flexibele arbeidsmarkt De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker en ook langer doorwerken is een trend die nog versterkt zal worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Ieder mens is anders en daarom is het goed om een regeling te hebben die mensen in staat stelt de regie op de eigen loopbaan te voeren en die ruimte biedt voor zelfontplooiing. Een flexibelere levensloopregeling biedt hiervoor een uitkomst. Deze levensloopregeling kan bestaan uit een combinatie van de oude levensloopregeling en de spaarloonregeling. Zo stelt het CDA voor de levensloop- en spaarloonregeling te integreren in een nieuwe vitaliteitregeling. Die is bedoeld voor ondersteuning bij diverse overgangen (perioden tussen twee banen in, de start van een eigen bedrijf, leven lang leren, zorgtaken op latere leeftijd, bijzondere ondersteuning van bepaalde beroepen of deel- 6 pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 7

5 Het belooft een interessante tijd te worden voor de Nederlandse pensioenwereld. Overzicht maatregelen pensioenen in partijprogramma s Aftoppen AOW-leeftijd Witteveenkader Ouderen Levensloop naar 67 aanpassen in bestuur aan AOW VVD Nee Ja Ja Nee Afschaffen tijdpensioen). Daarnaast wil D66 dat de levensloopregeling ook voor zelfstandigen wordt opengesteld. GroenLinks en de Christen Unie willen dat de levensloopregeling en het spaarloon opgaan in een individueel talenten- c.q. scholingsbudget. Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd en fiscaal gestimuleerd. De levensloopregeling en de spaarloonregeling gaan erin op. Dat geldt ook voor de bestaande ontslagvergoedingen en de doorwerkbonus. De VVD schrijft in haar programma geen voorstander van de levensloopregeling te zijn en deze te willen beëindigen. Start the engines De verkiezingen zijn achter de rug en de coalitiebesprekingen zijn in volle gang. De nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet zullen in de aankomende regeerperiode in ieder geval aandacht gaan besteden aan een aantal belangrijke aspecten van het onderwerp pensioen. Daarnaast zal het nieuwe kabinet standpunten in gaan nemen over de rapporten van de onderzoekcommissies, de evaluatie FTK, de parameters, governance-structuren en het fiscaal kader. Met de val van het kabinet Balkenende IV werd het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar controversieel verklaard. Een nieuw kabinet moet zich opnieuw over het onderwerp buigen. Met het Pensioen Akkoord 2010 nemen FNV Vakcentrale en VNO-NCW daarin het voortouw met de voorgestelde koppeling aan de levensverwachting, de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen en de premiestabilisatie in de tweede pijler. Het belooft een interessante tijd te worden voor de Nederlandse pensioenwereld. Michiel Dijkman Corporate Trainee APG PvdA Nee Ja Ja Nee n.v.t. PVV n.v.t. Nee, 65 n.v.t. n.v.t. n.v.t. CDA Nee Ja Ja Nee Uitbreiden en omzetten met spaarloon in vitaliteit SP Ja, Nee, 65 n.v.t. Ja n.v.t. 1,5 modaal D66 Ja Ja Ja Ja Openstellen zelfstandigen GroenLinks Ja, Nee, Nee Nee Omzetten in 1,5 modaal afhankelijk van scholingsbudget arbeidsverleden met spaarloon ChristenUnie Ja Ja Ja n.v.t. n.v.t. SGP Ja, Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,5 modaal PvdD n.v.t. Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8 pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 9

6 Veranderend arbeidsbestel: de groep zzp ers Een van de meest opvallende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland sinds het eind van de vorige eeuw is de sterke opkomst van de zelfstandige zonder personeel (zzp er). Tot halverwege de jaren negentig nam het aantal zelfstandigen nog gestaag af. Dat veranderde daarna snel door toedoen van de zzp er, ook elders in Europa. Sindsdien is sprake van een snelle toename en verspreiding over verschillende sectoren. De toename kan op termijn vragen oproepen over de grondslagen van arbeidsrecht en sociale zekerheid en over de regulering van arbeid en arbeidsrelaties in bredere zin. Dit artikel gaat in op de oorzaken van de groei, op de juridische positie en de betekenis ervan voor de sociale zekerheid en pensioenen. De zzp er, wie is dat? Een zzp er is niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Zzp ers zijn zelfstandigen en zijn, juridisch gesproken, werkzaam op basis van een opdracht. De wetgever heeft bij de regulering van die overeenkomst voor ogen gehad dat een opdrachtnemer een min of meer afgeronde werkzaamheid verricht voor een opdrachtgever. Het gaat dan vooral om onstoffelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld de werkzaamheden van een advocaat, een freelance journalist, een vertaler van een boek, een fotograaf die een bruiloft vastlegt of een presentator in omroepland. Relatief nieuwe toepassingen zijn te vinden in het transport (de trucker met een eigen vrachtauto), in de zorg (de thuiszorg, de zelfstandige ziekenverzorger, etc.) en in de bouw. Van het aantal zzp ers is geen algemene registratie voor- handen. Daardoor en door de grote diversiteit van zzp ers 1 en definitieverschillen 2 (één op de acht zzp ers combineert het zelfstandige werk met een parttime bijbaan) lopen de schattingen over de aantallen zzp ers nogal uiteen. In 2007 komt het EIM tot circa en de FNV tot ongeveer zzp ers. Dat is 6 à 7% van de beroepsbevolking in Nederland. Het CBS neemt onder zzp ers ook eenmanshorecazaken, boeren en winkeliers zonder personeel mee en komt daarmee in 2009 op een totaal van ongeveer personen. In tabel 1 staan enkele persoonskenmerken van zzp ers. Zo zijn zzp ers gemiddeld relatief oud, anno 2008 gemiddeld ongeveer 44 jaar. In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd gestegen doordat jongere cohorten in de leeftijdsverdeling relatief minder snel toenamen. Er zijn 1 Zie o.a. EIM (2007), Van onbemind naar onmisbaar. Den Haag, 21/22. 2 EIM/Bureau Bartels (Zelfstandigen zonder personeel. Den Haag 2008, 19) geeft de volgende definitie: Een zzp er werkt voor eigen rekening en risico als zelfstandige of directeur-grootaandeelhouder, heeft geen personeel in loondienst of zakelijke partners en verkoopt vooral zijn 10 eigen arbeid. pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 11

7 Tabel 1: Kenmerken van zzp ers Zelfstandigen Totaal werkzame Werknemers % van Zelfstandigen % van zonder beroeps werknemers zonder totaal ZZP personeel (2009) bevolking personeel Totaal ,0% ,0% Mannen ,0% ,9% Vrouwen ,0% ,1% 15 tot 25 jaar ,7% ,7% 25 tot 35 jaar ,4% ,0% beduidend meer zzp er man dan vrouw (65/35), terwijl die verdeling bijde totale beroepsbevolking de 50/50 nadert. De verdeling autochtoon/allochtoon is gerekend naar hun aantallen in de beroepsbevolking ongeveer gelijk terwijl er qua scholing een score is van 20/40/40 op de verdeling laag, middelbaar en hoger onderwijsniveau. De toename van zzp ers tussen 1996 en 2008 is beduidend geweest, zo n 67%, al heeft de kredietcrisis recent voor een dip in die ontwikkeling gezorgd. 3 In aandeel van de gewoon zelf willen weten wanneer ze werken; de vrije werker dus. Voor een ander deel wordt de keuze bepaald door een lastige arbeidsmarktpositie. Zo zijn werkgevers om uiteenlopende redenen kans op ziekte, lage arbeidsproductiviteit niet snel (meer) bereid oudere werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Etnische minderheden hebben eveneens arbeidsmarktmotieven om voor het zzp-bestaan te kiezen. Maar ook het financiële motief, hogere verdiensten, speelt voor sommigen een rol bij een overstap naar het bestaan 35 tot 45 jaar ,1% ,4% 45 tot 55 jaar ,2% ,3% 55 tot 64 jaar ,6% ,6% Herkomst: ,2% ,1% autochtonen Herkomst: ,4% ,6% allochtonen Herkomst: ,2% ,3% westerse allochtonen Herkomst: ,2% ,3% niet westerse allochtonen Onderwijsniveau: ,4% ,9% laag Sommige werknemers willen het keurslijf van de arbeidsovereenkomst afwerpen, bijvoorbeeld omdat ze arbeid en zorg op eigen wijze willen combineren of gewoon zelf willen weten wanneer ze werken. Onderwijsniveau: ,3% ,7% middelbaar Onderwijsniveau: ,5% ,9% hoog Arbeidsduur: ,2% ,1% 12 tot 20 uur per week Arbeidsduur: ,1% ,5% 20 tot 35 uur per week Arbeidsduur: ,7% ,5% 35 uur of meer per week Bron: CBS, Statline 2009 beroepsbevolking is de groep zzp ers gegroeid van 6% in 1996 naar bijna 9% in Ongeveer 10% van de zzp ers is georganiseerd. Vakbonden voor zzp ers van FNV en CNV hebben samen ongeveer leden terwijl ondernemersorganisaties, waaronder het Platform Zelfstandige ondernemers ( leden) dat sinds maart 2009 een SER-zetel heeft, samen zo n leden hebben. Aantal zzp ers explosief gegroeid Er zijn verschillende reden voor de snelle groei van het aantal zzp ers. Ten eerste spelen motieven van werknemers een rol. Sommige werknemers willen het keurslijf van de arbeidsovereenkomst afwerpen, bijvoorbeeld omdat ze arbeid en zorg op eigen wijze willen combineren of van zzp er. Ook sectorale productieveranderingen spelen een rol. Zo is er de groeiende werkgelegenheid van nieuwe diensten die meer persoonlijke kennis en kwaliteiten vereisen en vaak ook een face-to-face karakter hebben. Van het totaal aantal zzp ers is 23% werkzaam in de zakelijke dienstverlening, 16% in de sector cultuur en overige dienstverlening, 14% in de bouw en 10% in zowel de handel als de zorgsector. In de industrie, de horeca en de publieke sectoren werken (nog) relatief weinig zzp ers. 5 De belangrijkste reden ligt vooral in de economische sfeer. Vanuit het perspectief van de opdrachtgever zijn zzp ers economisch interessant. Vaak zijn de kosten van een opdrachtnemer immers aanzienlijk lager dan die van 3 CBS 20 januari 2010, Meer zelfstandigen zonder personeel geven er de brui aan. Den Haag. 4 Zie CBS (2009), Sterke groei zelfstandigen zonder personeel. Sociaaleconomische trends. Den Haag, p CBS, Statline pensioenachtergrond juni 2010 nummer 2 13

8 een werknemer: er is geen cao en/of pensioenregeling van toepassing en evenmin zijn er werkgeverslasten voor de sociale zekerheid. Ook sluit het aan op veranderingen in productieorganisaties, in taakstructuren en verkleining van de omvang van ondernemingen. Vaste personeelskernen worden kleiner, vlottende werknemersbestanden groter. Ook de nadruk op performance en individuele competenties en daarmee beloningswijzen en de tendens naar uitbesteding, franchising en outsourcing hebben bijgedragen aan de snelle groei van de nieuwe zelfstandige. Nauwelijks wettelijke bescherming Een belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen de afhankelijke zelfstandige en de onafhankelijke zelfstandige. 6 De eerste, de schijnzelfstandige, heeft weliswaar een opdrachtovereenkomst, maar de facto een arbeidsovereenkomst. De tweede heeft een overeenkomst van opdracht. Het verschil heeft in de Nederlandse rechtspraktijk vooral te maken met het aantal opdrachtgevers (ten minste drie) dat de zzp er in een tijdsperiode heeft (gehad). In het eerste geval neemt de rechter regelmatig een arbeidsovereenkomst aan. Er is dan sprake van een schijnconstructie. 7 Als de rechter die aanneemt, moet de opdrachtgever alsnog, met terugwerkende kracht, aan alle verplichtingen voldoen die het arbeidsovereenkomstenrecht oplegt. Voor de onafhankelijke zzp ers zijn echter nauwelijks beschermende arbeidsrechtelijke regels. Dat geldt ook voor het sociale zekerheidsrecht. Er is geen wettelijke bescherming van de zieke opdrachtnemer, geen vangnet voor de werkloze of arbeidsongeschikte 8 opdrachtnemer, en hij/zij geniet evenmin een pensioen als dat niet zelf geregeld is. Zij hoeven ook geen premies sociale zekerheid te betalen. Maar ook nu kan de rechter schijnconstructies doorprikken. Om voor zzp ers en hun opdrachtgevers Als het aantal zzp ers sterk en snel blijft toenemen, zeker in verhoudingen tot het aantal werknemers, groeit het deel van de werkende bevolking waarvoor de huidige wetten en instituties rond arbeid geen betekenis hebben. het risico te beperken om alsnog werkgevers- en werknemerspremies te moeten betalen, heeft de wetgever de VAR-WUO-verklaring geïntroduceerd. De fiscus verklaart hierin op voorhand schriftelijk dat betrokkene geen (zogenoemde fictieve) dienstbetrekking heeft. Er hoeven dan geen premies sociale zekerheid te worden afgedragen. Minister Donner heeft de SER advies gevraagd over de vraag of het overheidsbeleid betreffende de sociale zekerheid, het pensioenstelsel en het minimumloon nog wel zijn toegesneden op die toenemende variëteit in arbeidsrelaties. Denkbaar en wellicht aan te bevelen is dat de VAR-WUO-verklaring ook meer duidelijkheid geeft voor het arbeidsrecht, in die zin dat er bij afgifte van een VAR- WUO-verklaring in principe geen sprake meer kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Collectieve voorzieningen voor zzp ers Als het aantal zzp ers sterk en snel blijft toenemen, zeker in verhoudingen tot het aantal werknemers, groeit het deel van de werkende bevolking waarvoor de huidige wetten en instituties rond arbeid geen betekenis hebben. Het stelsel van sociale zekerheid neemt dan qua omvang af terwijl voor de door de crisis geraakte kapitaalgedekte werknemersregelingen in samenhang met een mobiliteitsverandering van jongeren een discontinuïteitsrisico en daarmee een te klein risicodraagvlak dreigt. 9 Er kan daardoor in de herstelperiode leegloop optreden. In ieder geval dreigt voor de zzp ers zelf over 15 à 20 jaar, of eerder ingeval van arbeidsongeschiktheid, een pensioensituatiedie veel minder rooskleurig is dan gedacht. Het is dan ook denkbaar dat een (beroeps)organisatie van zzp ers het onderhandelingsstokje van vakbonden voor een deel gaat overnemen door per sector, (grote) onderneming of voor een lokale groep zzp ers bepaalde collectieve goederen vast te leggen. Inmiddels krijgt de positie van de nieuwe zelfstandig werkende meer aandacht in beleid en recht. Zoals gezegd, is ook de SER hierover aan het werk. Zzp ers zullen uiteindelijk meer basiszekerheden krijgen of deze zelf gaan organiseren. Zo heeft de Commissie Bakker (2008) een werkverzekering voorgesteld, die uiteindelijk ook zelfstandigen een voorziening op het niveau van het sociaal minimum moet bieden. Onvoldoende pensioenopbouw 80% van de zzp ers bouwt in de praktijk te weinig of geen aanvullend pensioen op, terwijl 75% dat wel wil. De laatsten moeten het op dit moment doen met weinig aantrekkelijke regelingen in de derde pijler. Recent hebben Van der Lecq en Oerlemans voorstellen gedaan om zzp ers in de tweede pijler van een pensioenconstructie te voorzien. 10 Gegeven dezelfde fiscale faciliëring als werknemers en de duidelijke wettelijke criteria voor zzp-schap, opteren zij voor een systeem van meerdere zzp-pensioenfondsen, die op onderdelen kunnen verschillen. Bijvoorbeeld in het aanvullende deel, waaruit de zzp er op vrijwillige basis een keuze kan maken en kan overstappen als hij/zij een ander fonds aantrekkelijker vindt. Ook kan in het voorstel via flexibele vormgeving op de verschillende voorkeuren van zzp ers worden ingespeeld. De auteurs roepen de overheid op daartoe passend beleid te maken zodat solidariteit vorm kan krijgen, bijvoorbeeld door een vereveningsmechanisme om het inherente risico van averse selection te beperken. 11 Er zijn ook andere mogelijkheden om een toekomstige verarming van zzp ers te voorkomen, ieder met zijn eigen merites. Zo kan de overheid besluiten de fiscale oudedagsreserve gelijkwaardig te maken aan de pensioenopbouw van werknemers. Men kan echter ook de markt op verschillende manieren zijn werk laten doen of juist mogelijkheden bieden voor een opt-in binnen de bestaande collectieve werknemersregelingen (volgens de schildersbranche). Ook de toegang tot de levensloopregeling kan worden uitgebreid, zodat de regeling ook toegankelijk wordt voor zelfstandigen. Rest de vraag of het in het licht van de steeds pluriformere arbeidsmarkt niet mogelijk en beter is om een aantal voorzieningen voor ziekte, werkloosheid, scholing en pensioen anders te regelen. Bijvoorbeeld, in plaats van per sector of per categorie werkenden zou het risicodraagvlak kunnen worden vergroot door de oprichting van een nationaal pensioenfonds 12 (liefst voor alle werkenden of anders alleen voor anders-werkenden ) en een nationale scholings- of leerrekening. De belastingdienst kan de (verplichte) bijdragen innen. Daarmee krijgt de regeling een sterk en duurzaam draagvlak. Er zitten aan een dergelijk universeel systeem voor- en nadelen, die hier niet kunnen worden besproken. Vaak komen zulke systemen op een minimumniveau uit, maar de Scandinavische verzorgingsstaten laten zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. 13 Ad Nagelkerke Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Universiteit van Tilburg Zie EFILWC (2010), Self-employed workers: industrial relations and working conditions. Dublin. 7 Zie bijvoorbeeld HR 13 juli 2007, JAR 2007/231 (Thuiszorg/PGGM). 8 Wel bestaat er de Zelfstandig en zwanger-regeling (ZEZ-regeling) voor vrouwelijke zelfstandigen. 9 A.L. Bovenberg (2005), Naar nieuwe pensioencontracten. Erasmus Universiteit, OCFEB Research Memorandum 0401, Rotterdam. Zie ook L. Hermans van MKB-Nederland in het Financiële Dagblad, 29 september 2008, zzp er ondermijnt sociale stelsel. 10 Zie Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans (2009), Zelfstandigen Zonder Pensioen. Tilburg: Netspar, NEA-Paper Idem, p Vgl. E. Ponds (2009), Risicodraagvlak schiet tekort: op naar een nationaal pensioenfonds. Me Judice, 28/04/2009 (www.mejudice.nl/node/196). 13 Zie M. van Gerven (2008), The Broad Tracks of Path Dependent Benefit Reforms. A Longitudinal Study of Social Benefit Reforms in Three European Countries, Diss. Universiteit van Tilburg. 14 Voor dit artikel is deels gebruik gemaakt van Nagelkerke, A., W. Plessen en T. Wilthagen (2010), De doorgroei van de zzp er. Tilburg: Netspar, NEA-Paper 31.

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Netspar NEA Papers Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen nea paper 24 netspar economische adviezen Network

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE november 2011 PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland november

Nadere informatie

Een verzorgde of bezorgde oude dag?

Een verzorgde of bezorgde oude dag? Een verzorgde of bezorgde oude dag? Europa en het Nederlandse pensioen Wilt u meer exemplaren van deze brochure ontvangen, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl, bel 020 5512 204 of schrijf naar

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out.

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out. H O O F D R E D A C T I O N E E L Donald Duck en PBM De Donald Duck en PBM hebben gemeen dat zij allebei een jubileum vieren. Donald Duck bestaat 60 jaar. En PBM gaat met dit nummer de 10 e jaargang in.

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL

KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL Auteurs (allen op persoonlijke titel): Melanie Meniar-van Vuuren Pierre van Mierlo Natallia Milko Guido Montulet Begeleider: Stefan Lundbergh Eindopdracht Masterclass

Nadere informatie

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Q3 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Jongeren Keuzevrijheid is voor ons een principieel punt Zelfstandig De worsteling van een zzp er met zijn oude dag Roel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie