Pensioenwet Premieovereenkomst met beleggingsvrijheid en wijziging daarvan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenwet Premieovereenkomst met beleggingsvrijheid en wijziging daarvan"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief september 2007, Jaargang 2 - vol. 8 Pensioenwet Premieovereenkomst met beleggingsvrijheid en wijziging daarvan Bij de uitvoering van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid is de pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de beleggingen (artikel 52, lid 1 Pensioenwet) Dat betekent dat hij daarbij handelt overeenkomstig de in artikel 135 Pensioenwet vastgelegde prudent-person regel. Deze regel geldt blijkens artikel 135 alleen voor pensioenfondsen. In het kader van premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid geldt deze prudent-person regel kennelijk ook voor verzekeraars. De regel legt artikel 52 Pensioenwet alleen op aan pensioenuitvoerders en daaronder vallen op grond van de definities niet buitenlandse verzekeraars, noch pensioeninstellingen uit een andere lidstaat. Voor deze laatste instellingen geldt de prudentperson regel evenwel direct op basis van artikel 18 van de pensioenfondsenrichtlijn (richtlijn EG 2003/41). Het kan echter zijn dat DNB in haar toezicht een specifieke nationale invulling geeft. Buitenlandse verzekeraars moeten aan nationale financiële eisen voldaan, die wel vergelijkbaar zullen zijn met de eisen die gelden op grond van de Wet financieel toezicht. Colofon Het Expertisecentrum Pensioenrecht doet onderzoek naar en adviseert de pensioenwereld, overheden en het bedrijfsleven over juridische en fiscale aspecten van pensioenen en verzorgt daarover publicaties en organiseert studiemiddagen en leergangen. Adresgegevens: Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam Fac. der Rechtsgeleerdheid Prof. dr. Erik Lutjens De Boelelaan HV Amsterdam tel mobiel fax w: Overnemen beleggingen Op grond van artikel 52, lid 2 Pensioenwet moet de pensioenuitvoerder de deelnemer en de gewezen deelnemer in een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid de mogelijkheid gegeven de verantwoordelijkheid van de beleggingen over te nemen (opting-out). Opting-out betekent dat er een adviesrelatie komt tussen pensioenuitvoerder en de (gewezen) deelnemer. Ook deze verplichting tot het aanbieden van opting-out geldt niet voor buitenlandse verzekeraars en pensioeninstellingen uit een andere lidstaat. Richtlijn 2003/41 bevat 1

2 voor pensioeninstellingen uit een andere lidstaat evenmin een overeenkomstige verplichting tot het aanbieden van optingout. Wijziging bestaande regelingen Wat betekent artikel 52 voor bestaande premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid? Vooraf zij opgemerkt dat het artikel in werking treedt op 1 januari 2008, maar ten aanzien van voordien bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenregelingen is het artikel vanaf 1 januari 2009 van toepassing. Op dergelijke reeds voor 1 januari 2008 bestaande premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid is artikel 52 dus vanaf 2009 ook bij verzekeraars van toepassing. Indien zo n bestaande regeling beleggingsvrijheid voor de deelnemer of gewezen deelnemer kent, is er het recht de beleggingen over te nemen en ontstaat de genoemde adviesrelatie. De verzekeraar die dat wil voorkomen zal de pensioenregeling moeten wijzigen. Een dergelijke wijziging betekent niet alleen een wijziging van de verzekeringsovereenkomst met de werkgever, maar heeft ook invloed op de rechten van de deelnemers en kan tevens invloed hebben op hun aanspraken. Een zodanige wijziging zonder instemming van de deelnemer acht ik daarom uitgesloten, waarbij instemming natuurlijk wel in gedragingen (zoals niet protesteren tegen aanbod tot wijziging van de overeenkomst, de zogenaamde negatieve optie) besloten kan liggen. Aan de wijziging van de verzekeringsovereenkomst ligt ook een besluit van de werkgever tot wijziging van die overeenkomst ten grondslag. Derhalve zal hier tevens sprake zijn van instemmingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden, naast het door artikel 22 Pensioenwet geïntroduceerde hoorrecht van de vereniging van pensioengerechtigden. Dit geldt althans bij een oude PSW-B-polis. Bij een C-polis is de werknemer verzekeringnemer en zal hijzelf rechtstreeks met wijziging daarvan moeten instemmen. Hoe dan ook, een goede juridische begeleiding van dit traject is van groot belang. Het vraagstuk van wijziging is besproken tijdens de pensioenlunch van de Verenging van Pensioenjuristen. De Vereniging van Pensioenjuristen is de vereniging van cursisten en oud-cursisten die de titel CPL of CPC hebben behaald van de Leergang Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Informatie over Leergang: zie website Expertisecentrum Pensioenrecht: Consultatie door AFM over zorgplicht bij premieoveeenkomst met beleggingsvrijheid Op grond van artikel 36 Besluit uitvoering Pensioenwet houdt de AFM toezicht op de naleving van artikel 52 Pensioenwet. Op grond van artikel 2 van dat Besluit moet in de startbrief informatie worden gegeven over onder meer het karakter van de pensioenregeling en over de risico s. Voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid voor de deelnemer kan de AFM nadere regels stellen met betrekking tot de risico s die de deelnemer bij zo n overeenkomst draagt. Bij brief van 17 september 2007 heeft de AFM een consultatiedocument gepubliceerd met vragen die de AFM als leidraad zal hanteren bij haar toezicht op naleving van de zorg- en informatieplicht. De belangrijkste vragen daarbij zijn de volgende: is er een solide klantprofiel opgemaakt?; wordt de deelnemer geadviseerd? is het beleggingsrisico voldoende begrensd naarmate de pensioendatum nadert? heeft de pensioenuitvoerder de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij premieovereenkomsten daar waar het gaat om de communicatie? 2

3 is de verstrekte informatie feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend? is de beleggingsvrijheid voldoende begrensd en aansluitend bij het gemiddeld profiel van de populatie; is het aantal geboden keuzemogelijkheden niet te groot; bewaakt de pensioenuitvoerder het klantprofiel dat is opgesteld voldoende en wordt rekening gehouden met veranderde omstandigheden van de deelnemer. Op het consultatiedocument kan voor 12 oktober een reactie bij de AFM worden ingediend. Het document is gepubliceerd op de site van de AFM: /www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?d ocumentid=9964. Wetsvoorstel fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld bij Eerste Kamer Aanleiding Op initiatief van PvdA Kamerlid Staf Depla en VVD Kamerlid Stef Blok is een voorstel van wet ingediend dat strekt tot het geven van fiscale facilitering aan banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld (Kamerstukken ). Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en inmiddels ingediend bij de Eerste Kamer. De reden voor dit voorstel is onvrede met de beperkte mogelijkheden individueel, fiscaal ondersteund, bij te sparen voor een oudedagsvoorziening. Dit kan momenteel slechts bij een verzekeraar of in beperkte mate bij pensioenfondsen. De indieners betogen dat de uitvoeringkosten bij verzekeraars hoog en ondoorzichtig zijn. Met het voorstel wordt de oudedagsparaplu uitgebreid met een faciliteit om via een geblokkeerde spaarrekening bij een bank of een beleggingsrecht bij een beheerder van een beleggingsinstelling individueel een (aanvullende) oudedagsvoorziening en nabestaandenvoorziening in de derde pijler op te bouwen. Het wetsvoorstel is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer uitgebreid met een spaarfaciliteit ten aanzien van de aflossing van een eigenwoningschuld. Kenmerken van de fiscale facilitering Analoog aan de mogelijkheid om een lijfrentekapitaal op te bouwen komt er met het wetsvoorstel een mogelijkheid om via stortingen op een geblokkeerde bankrekening of met een beleggingsrecht een kapitaal op te bouwen. Met dit kapitaal kan op een later tijdstip het recht op periodieke uitkeringen worden aangekocht bij een verzekeraar. Het kapitaal kan ook, in plaats daarvan, in termijnen worden uitgekeerd door een bank of beleggingsinstelling. De uitkeringsperiode is afhankelijk van de leeftijd waarop de eerste termijn tot uitkering komt. Ook het moment van overlijden van de partner of gewezen partner kan bepalend zijn voor de aanvang van de uitkeringstermijn. Een klein kapitaal kan ineens tot uitkering komen indien de waarde van het kapitaal lager is dan de afkoopgrens van artikel 66 Pensioenwet. Hiertoe wordt de Wet inkomstenbelasting 2001 gewijzigd. Het begrip lijfrente wordt aangepast zodat ook een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht onder het begrip lijfrente in de Wet IB 2001 valt. Voordelen en nadelen De indieners verwachten dat vooral zelfstandig ondernemers, zzp-ers en freelancers baat hebben bij het pensioengedeelte van de voorgestelde regeling. Het zijn voornamelijk deze groepen die aangewezen zijn op 3

4 pensioenopbouw in de derde pijler. De verwachting is tevens dat voorzien wordt in een behoefte naar producten ter heling van een pensioengat. De hoop van de initiatiefnemers is dat de regeling tot meer transparantie en lager kosten zal leiden omdat er meer aanbieders toegelaten worden. Gevreesd wordt dat de omzetting van een pensioenverzekering naar een bankspaarproduct niet eenvoudig zal zijn vanwege de verschillende fiscale regimes. Vanwege het ontbreken van een verzekeringscomponent in een bankspaarproduct is bij de vergelijking met een verzekeringsproduct oplettendheid geboden. Een consument zal moeten beseffen dat, indien deze overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico wil verzekeren, in aanvulling op het bankspaarproduct een aparte verzekering moet sluiten. Toekomst Indien de Eerste Kamer goedkeuring aan het voorstel verleent, is banksparen voor een pensioenvoorziening mogelijk vanaf 1 januari Bij de parlementaire behandeling van het voorstel is een motie aangenomen waarin de regering verzocht is voor 5 januari 2008 met een voorstel te komen waarmee voor een individu in één oogopslag duidelijk is hoe hoog de kosten van een hypotheek of individueel pensioenproduct zijn. Tevens is de regering verzocht samen met de branche de kosten van deze producten te monitoren. Deze bijdrage over banksparen is geschreven door Mr. Sijbren Kuiper, die werkzaam is als onderzoeker Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het VU Expertisecentrum Pensioenrecht. Tevens is hij werkzaam als jurist bij SNS REAAL. Pensioenopbouw door zelfstandigen Bij brief van 7 september 2007 informeert de minister van SZW de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor pensioenopbouw door zelfstandigen. De bruikbaarheid van bestaande mogelijkheden voor pensioenopbouw is sterk afhankelijk van de omstandigheden en de positie die de zelfstandige inneemt. De thans bestaande mogelijkheden zijn: Tweede pijler: verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, vrijwillige voorzetting van die deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling. Derde pijler: lijfrente, fiscale oudedagsreserve (voor IB Ondernemer). De minister ziet geen aanleiding tot verruiming van de bestaande mogelijkheden voor pensioenopbouw maar wil wel onderzoeken of waardeoverdracht naar de derde pijler kan worden ondersteund indien er een solidaire derde pijler pensioenregeling tot stand zou komen. De mogelijkheden van pensioenopbouw voor de zelfstandige komt aan de orde op de lezing en pensioendiner georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en het Expertisecentrum Pensioenrecht op 21 november a.s. Zie voor nadere informatie het slot van deze Nieuwsbrief. 4

5 Rechtspraak Centrale Raad van Beroep 12 juli 2007 geen leeftijdonderscheid in FPUarrangement Deze uitspraak betreft de speciale vertekregeling het FPU-arrangement voor Rijksambtenaren van de belastingdienst. Het arrangement voorziet in kort gezegd een aanvulling op de FPUuitkering, maar staat alleen open voor werknemers geboren vóór 1 januari Aldus maakt de regeling leeftijdonderscheid. Een aantal ambtenaren die wegens hun leeftijd jonger dan 57 jaar niet voor het arrangement in aanmerking komt, is daartegen in beroep gegaan. De Centrale Raad acht het onderscheid niet in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het doel is uitstroming met zo min mogelijk ontslagen, hetgeen de Raad een legitiem doel acht. Volgens de Raad is aannemelijk gemaakt dat verruiming van de leeftijdsgrenzen tot te grote uitstroom zou leiden. Goede alternatieven acht de Raad niet aanwezig. Derhalve acht de Raad het leeftijdonderscheid objectief gerechtvaardigd. In eerste aanleg had de rechtbank nog beslist dat de vertrekregeling als pensioenregeling aangemerkt moest worden en de uitzondering van artikel 8 Wet gelijke behandeling leeftijd van toepassing was. De Centrale Raad laat dit punt in het midden, nu hij oordeelt dat het onderscheid wegens de rechtvaardigingsgrond toch niet verboden is. Rechtbank Rotterdam 3 januari 2007 gebondenheid aan intentieverklaring ondanks andere tekst van arbeidsovereenkomst Bij zijn indiensttreding is ten behoeve van de werknemer een intentieverklaring opgesteld, onder meer inhoudende: pensioenverzekering [ ] nader te bepalen, met bedoeling dezelfde rechten te bewaren als bij de huidige werkgever. In de schriftelijke door de werknemer getekende arbeidsovereenkomst staat onder meer dat van toepassing is het uitgereikte pensioenreglement. Het reglement dat de werkgever in dat verband hanteert wijkt af van de regeling van de vorige werkgever (aangeduid met huidige werkgever in de intentieverklaring) van de werknemer. De rechtbank overweegt dat het reglement niet aan de werknemer is verstrekt of op andere wijze bekend had kunnen worden, zodat de werknemer er op mocht vertrouwen dat een regeling conform de intentieverklaring zou worden getroffen. De werkgever wordt derhalve veroordeeld dienovereenkomstig een pensioenregeling tot stand te brengen. Cursussen Op 21 november a.s. vindt plaats de lezing pensioenactualiteiten en het pensioendiner. Op het programma staat: 1. pensioen voor de DGA, civiele en fiscale aspecten en. 2 pensioenopbouw voor zelfstandigen. Sprekers zijn: Mr.drs. M. Schijlen, Fiscaal juridische medewerker bij Generali Levensverzekeringmaatschappij N.V. te Diemen Drs. J.M.J. Holtermans, partner bij Hendrikx en Bakker Fiscaal Adviseurs te Tilburg Mr. J.M. Tielman, Cordares Holding N.V. Mr. M. Pikaart, Alternatief voor Vakbond Zie voor een verdere beschrijving en aanmeldingsmogelijkheid de bijlage bij deze Nieuwsbrief. Nieuwsbrieven Archief Eerder verschenen exemplaren van de Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht zijn te raadplegen op de site van het Expertisecentrum: 5

6 Bijlage Woensdag 21 november 2007: lezing Actualiteiten Pensioenrecht: De DGA en de ZZP er in het fiscale Pensioenrecht en de Pensioenwet en Pensioenrechtdiner 2007 De DGA en de ZZP er in het fiscale Pensioenrecht en de Pensioenwet Middagprogramma: de DGA In twee lezingen met discussiemogelijkheid wordt de pensioenpositie van de DGA uitgediept. De Directeur-grootaandeelhouder is geen werknemer in de zin van de Pensioenwet. De studiemiddag richt zich op de vraag wat daarvan de gevolgen zijn. Aan de orde komen vragen als: wat zijn de gevolgen voor de bescherming van de pensioenaanspraken, welke verzekeringsmogelijkheden heeft de DGA, welke keuzeopties met welke gevolgen zijn er voor de DGA, wat moet de DGA dit jaar in ieder geval nog doen, hoe is de fiscale behandeling van het DGA-pensioen geregeld. Onderwerpen en sprekers De DGA in de Pensioenwet en verzekeringsmogelijkheden. Mr.drs. M. Schijlen, Fiscaal juridische medewerker bij Generali Levensverzekeringmaatschappij N.V. te Diemen De DGA in de Pensioenwet en het fiscale recht. Drs. J.M.J. Holtermans, partner bij Hendrikx en Bakker Fiscaal Adviseurs te Tilburg Aansluitend: Pensioenrechtdiner 2007 Aansluitend op de pensioenrechtlezing vindt het Pensioenrechtdiner 2007 plaats: een diner waarbij door sprekers van naam het onderwerp nader wordt uitgediept, het debat wordt gestimuleerd en ondertussen kunnen ook de onderlinge contacten verstevigd worden. Voor het Pensioenrechtdiner is afzonderlijke inschrijving nodig. Als onderwerp komt aan de orde: pensioenopbouw voor de zelfstandige en overige losse werknemers Voorafgaand aan het pensioendiner worden twee lezingen gehouden over de positie van de zelfstandige en de losse werknemers in het pensioenrecht. Tijdens het diner wordt het debat over deze onderwerpen voortgezet. De zelfstandige is geen werknemer in de zin van de Pensioenwet. Er is een roep om de pensioenverwervingsmogelijkheden voor de zelfstandigen te verbeteren. Wat zijn thans de opties en op welke wijze kan in pensioenopbouw voor zelfstandigen worden voorzien. Dat zijn de thema s die worden uitgediept. Onderwerpen en sprekers: De ontwikkeling van een Individueel Pensioen project - Mr. J.M. Tielman, Cordares Holding N.V. Pensioen voor de zelfstandige en overige losse werknemers - Mr. M. Pikaart, Alternatief voor Vakbond Nadere informatie Cursusprijs: PE-punten: Locatie: Lezing Actualiteiten Pensioenrecht: 175,- (inclusief documentatiemateriaal en consumpties). Pensioenrechtdiner: 295,-; dit is inclusief documentatiemateriaal, consumpties en diner. De cursusprijs voor leden van de Vereniging van Pensioenjuristen en (oud- )cursisten van de Leergang Pensioenrecht is 245,-. De Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Pensioenjuristen hebben 2 PE-opleidingspunten toegekend aan de lezing Actualiteiten Pensioenrecht en 1 PE-opleidingspunt aan het Pensioenrechtdiner. Congrescentrum Amstelveen, Sandbergplein 24 te Amstelveen 6

7 Programma 21 november 2007: Lezing Actualiteiten Pensioenrecht uur: Ontvangst met koffie en thee uur: Lezing Mr. Dr. M. Schijlen: de DGA, positie in de Pensioenwet en verzekeringsmogelijkheden Pauze Lezing J.M.J. Holtermans: civiele en fiscale aspecten van pensioen voor de DGA uur: Borrel Pensioenrechtdiner uur: Ontvangst met een drankje en een hapje uur: Lezing mr. J.M. Tielman: De ontwikkeling van een Individueel Pensioen project Lezing mr. M. Pikaart: Pensioen voor de dga, zelfstandige en overige losse werknemers uur: Pauze uur: Diner, debat met de sprekers, discussie uur: Koffie en afsluiting Aanmeldingsformulier Ondergetekende schrijft zich in voor de hieronder aangekruiste cursus(sen) ing lg PR-nj02/07 O Lezing Actualiteiten Pensioenrecht O Pensioenrechtdiner 2007 Naam: V / M Beroep/functie:... Bedrijf:.. Adres bedrijf:. Postcode / Woonplaats:.. Telefoonnummer:... Handtekening: O Is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen U kunt dit formulier opsturen naar Vrije Universiteit, VU Law Academy, De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM Mail: Aanmelding U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen en naar ons toe te sturen of te faxen. Aanmelden via internet kan ook (www.rechten.vu.nl/vula). Op onze website vindt u tevens een overzicht van onze overige cursussen. Wij hopen u te mogen ontvangen op woensdag 21 november! Mr. Evelien H. Zwart, Projectleider VU Law Academy 7

Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705.

Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705. Nieuwsbrief januari 2007, Jaargang 2 - vol. 1 Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705. Samenhangende regelgeving De met

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

De PPI ook voor zelfstandigen?

De PPI ook voor zelfstandigen? . De PPI ook voor zelfstandigen? Prof. Dr. Erik Lutjens Hoogleraar Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam Expertisecentrum Pensioenrecht - Fac. Rechtsgeleerdheid Initium De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

informatie op verzoek; informatie over toeslagen, waaronder de voorwaardelijkheidsverklaring. Het is een bont geheel van regels. Belangrijk is dat:

informatie op verzoek; informatie over toeslagen, waaronder de voorwaardelijkheidsverklaring. Het is een bont geheel van regels. Belangrijk is dat: Nieuwsbrief februari 2007, Jaargang 2 - vol. 2 Informatieplichten De bevat uitgebreide en gedetailleerde regels over het verstrekken van informatie. Dit betreft hoofdzakelijk de informatie van de pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2007, Jaargang 2 - vol. 3

Nieuwsbrief maart 2007, Jaargang 2 - vol. 3 Nieuwsbrief maart 2007, Jaargang 2 - vol. 3 Pensioenwet presentatie boek Op 28 maart a.s. wordt tijdens de VU Actualiteitenlezing met als onderwerp de vereiste documentatie onder de Pensioenwet - het eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht.

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Editie 2013/9 Kamervragen Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij PPI

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

1. Pensioenwet - Inwerkingtreding 2008

1. Pensioenwet - Inwerkingtreding 2008 Nieuwsbrief december 2007, Jaargang 2 - vol. 9 1. Pensioenwet - Inwerkingtreding 2008 De Pensioenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden, maar voor belangrijke onderdelen is in uitgestelde werking

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 141 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling API: overbodig, onmisbaar of ongewenst? 20 juni 2008 Programma Het flitscongres gaat in op het nut en de noodzaak van de Algemene

Nadere informatie

Naar een fiscaal modern pensioen

Naar een fiscaal modern pensioen Naar een fiscaal modern pensioen Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 27 januari 2014 Department 1 Agenda Inleiding Probleem Waar staan we nu? Waar moeten we naar toe? Department 2 Doel: Adequaat pensioen voor

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie

Pensioenwet. Geen recht op waardeoverdracht bij contractbeëindiging. Nieuwsbrief december 2006, Jaargang 1 - vol. 1

Pensioenwet. Geen recht op waardeoverdracht bij contractbeëindiging. Nieuwsbrief december 2006, Jaargang 1 - vol. 1 Nieuwsbrief december 2006, Jaargang 1 - vol. 1 Pensioenwet De Pensioenwet (kamerstuk 30 413) en de Invoerings- en aanpassingwet Pensioenwet (kamerstuk 30 655) zijn aangenomen door de Tweede Kamer en liggen

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

1. Inhoud van deze Nieuwsbrief

1. Inhoud van deze Nieuwsbrief Nieuwsbrief maart 2009, Jaargang 4 - vol. 12 1. Inhoud van deze Nieuwsbrief In deze zijn de volgende onderwerpen opgenomen (de cijfers verwijzen naar de paragraaf van deze Nieuwsbrief): 2. Pensioen en

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Tijdens het Rondetafelgesprek in bovengenoemd wetsvoorstel kwam de volgende vraag aan bod:

Tijdens het Rondetafelgesprek in bovengenoemd wetsvoorstel kwam de volgende vraag aan bod: Memorandum Aan Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van mr. E.A.M. Bergamin Pensioenjurist Mede auteur mr. dr. H. van Meerten Advocaat Clifford Chance Datum 5 februari

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake

Nadere informatie

Pensioenwet Risicodekking nabestaandenpensioen

Pensioenwet Risicodekking nabestaandenpensioen Nieuwsbrief juli/augustus 2007, Jaargang 2 - vol. 7/8 Pensioenwet Risicodekking nabestaandenpensioen Indien de pensioenovereenkomst voorziet in een partnerpensioen op risicobasis behoudt de deelnemer,

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 3 juli 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Inhoud presentatie Pensioen de basisdocumenten De pensioenovereenkomst De uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioenwet Toeslagen

Pensioenwet Toeslagen Nieuwsbrief mei 2007, Jaargang 2 - vol. 5 Pensioenwet Toeslagen De Pensioenwet geeft evenmin als de Pensioen- en spaarfondsenwet een definitie van het begrip toeslag. De Pensioenwet bepaalt dat onder toeslagen

Nadere informatie

GELEIDENDE BRIEF. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. s Gravenhage, 12 januari 2006-01-11

GELEIDENDE BRIEF. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. s Gravenhage, 12 januari 2006-01-11 Voorstel van wet van de leden Depla en B. de Vries, houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om te komen tot aftrekbare uitgaven voor oudedagvoorzieningen via een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

KPS Kring van Pensioen-Specialisten

KPS Kring van Pensioen-Specialisten RICHTLIJN VOOR EEN INVENTARISATIEFORMULIER TER BEPALING VAN HET PENSIOENKLANTPROFIEL VAN EEN ONDERNEMING VOOR EEN PENSIOENREGELING T.B.V. ÉÉN OF MEERDERE WERKNEMERS Disclaimer: Dit inventarisatieformulier

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten De actualiteit "Kamer komt terug van reces om pensioenen" "Pensioen is onzeker bezit geworden" 3 Afbakening verzekeraar/ uitvoerder bemiddelaar

Nadere informatie

Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler

Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemeen 2 Hoofdstuk II Pensioenvermogen 2 Hoofdstuk III Slotbepalingen 3 Toelichting 4 I-SZ/2015/2582: Beleidsregels

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Week 15 december tot en met 22 december Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

Week 15 december tot en met 22 december Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds Actualiteiten Week 15 december tot en met 22 december 2015 Luciënne van Paassen, managing partner Werkt deze week aan een format voor de vergelijking van drie uitvoeringsopties voor een OPF. Eerste Kamer

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij.

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. 200.01.042 Broch Pensioenwet_195x195.indd.PDF - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Inhoudsopgave. De overeenkomst 03 Algemene

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7 Inhoudsopgave Voorwoord..................................................... VII Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1 Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?........ 7 1.1. Inleiding..................................................

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Hier en daar kunnen er dan ook onlogische zinsverbanden in voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Geachte relatie, Onderstaand ontvangt u twee dienstverleningsdocumenten. Deze dienstverleningsdocumenten heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld om ter beschikking te stellen aan

Nadere informatie

Pensioenwet - Tijdsevenredigheid

Pensioenwet - Tijdsevenredigheid Nieuwsbrief juni 2007, Jaargang 2 - vol. 6 Pensioenwet - Tijdsevenredigheid Op grond van artikel 17 Pensioenwet geldt in het kader van een uitkeringsovereenkomst en een kapitaalovereenkomst dus niet bij

Nadere informatie

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 3 Het verschil in pensioenopbouw tussen werknemer en directeur-grootaandeelhouder 19 3.1 Inleiding 19 3.2 Geschiedenis 20

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 013 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 344 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van

Nadere informatie

Even voorstellen. Pensioen Perspectief

Even voorstellen. Pensioen Perspectief OR relatiemiddag (W)OR en PENSIOEN 10 mei 2016 Even voorstellen Pensioen Perspectief Externe consultants Geen belangen in verzekeraars / PPI s / pensioenfondsen en v.v. Onafhankelijk advies Adviseur van

Nadere informatie

Verhuizen. naar het buitenland 2015

Verhuizen. naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland

Nadere informatie

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren Uw inkomen voor nu of later Lijfrente opbouwen en uitkeren Wat leest u in deze brochure? 01 Genieten van het leven 3 02 Uw pensioenopbouw 4 03 Lijfrente 5 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen

Nadere informatie

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA)

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Op 21 juni 2013 is het wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen; WPA) ingediend

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Datum 2 mei 2013 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over medezeggenschap bij PPI

Datum 2 mei 2013 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over medezeggenschap bij PPI > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT Wim Thijssen Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht Pijplijnproblematiek Arbeidsongeschiktheid Rechtbank Amsterdam 2 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9387

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Toezicht op pensioenadvies

Toezicht op pensioenadvies Toezicht op pensioenadvies S.H. (SIJBREN) KUIPER EN J.A. (ARNO) VOERMAN IN JANUARI 2012 VERSCHENEN IN JURISPRUDENTIE ONDERNEMING & RECHT ALS NOOT BIJ JOR 2012/17 RECHTBANK ROTTERDAM, 17 NOVEMBER 2011,

Nadere informatie

Doorn en Keizer. Actualiteiten pensioen. Jeroen Los. 19 mei 2015

Doorn en Keizer. Actualiteiten pensioen. Jeroen Los. 19 mei 2015 Doorn en Keizer Actualiteiten pensioen 19 mei 2015 Jeroen Los 1 Programma pensioenactualiteiten OR en pensioen Pensioenontslag vóór en na WWZ Waar is pensioen ondergebracht? >90% werknemers heeft een pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 15 december 2015 GEWIJZI Vooraf 08 Herziening IORP-richtlijn G 01 Toekomst pensioenstelsel 09 Payroll - motie Hamer G 02 03 04 05 Algemeen pensioenfonds

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) 30 655 Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) E BRIEF VAN

Nadere informatie

Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014

Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014 Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014 Het belang van Fiscaal Pensioenrecht Fiscaliteit en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opzet van pensioenregelingen wordt mede bepaald door

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Onderwerpen 1. Pensioen, wat is pensioen? 2. Wijziging Wet op de ondernemingsraden 3. Outsourcing vanuit zorg en overheid OR (opeens)

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie