INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING"

Transcriptie

1 INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

2

3 Voorwoord Het primaire doel van deze intake is om te komen tot een goede inventarisatie. Wat is uw financiële positie? Welke kennis heeft u van beleggen en wat zijn uw ervaringen in het verleden? Wat zijn uw (financiële) doelstellingen en welk risico bent u bereid te nemen? Aan de hand van voorgaande vragen zullen we uiteindelijk bepalen welk beleggingsbeleid bij u past en welk risicoprofiel. Een inventarisatie is van belang bij meerdere vormen van dienstverlening die Hof Hoorneman Bankiers aanbiedt, waaronder vermogensbeheer en vermogensadvies. In geval van vermogensbeheer beslist Hof Hoorneman Bankiers, op basis van een verkregen mandaat, welke mutaties worden aangebracht in uw portefeuille. Bij vermogensadvies beslist u zelf over mutaties in de samenstelling van uw portefeuille en blijft u dus eindverantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Wij zijn in het geval van vermogensadvies niet bevoegd om mutaties in uw portefeuille door te voeren zonder uw opdracht daartoe. Risicoprofiel Uw risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van uw kennis, ervaring, inkomens- en vermogenspositie, doelstellingen en risicobereidheid. De mate van risico wordt vastgelegd in een procentuele verhouding tussen risicovolle beleggingen en risicomijdende beleggingen. Dit is het kader waarbinnen Hof Hoorneman Bankiers mag beleggen of adviseren, waarbij geldt hoe offensiever het risicoprofiel hoe meer risicovolle effecten worden opgenomen in de portefeuille (bij vermogensbeheer) dan wel worden geadviseerd (bij vermogensadvies). Uiteraard geldt ook; hoe defensiever het risicoprofiel, des te meer risicomijdende effecten opgenomen zullen worden. Aangezien uw persoonlijke situatie, alsmede de beleggingen aan verandering onderhevig zijn, zullen wij de actualiteit van de verstrekte informatie periodiek toetsen. Wij vragen u daarnaast ons op de hoogte te brengen van tussentijdse veranderingen die van invloed kunnen zijn op het te voeren beleggingsbeleid, zodat in dat geval eventueel het risicoprofiel aangepast kan worden. Tot slot Wij wijzen u erop dat iedere vorm van beleggen risico s met zich meebrengt. Zelfs bij een defensievere invulling van de portefeuille kunnen zich risico s manifesteren die leiden tot waardedaling van het vermogen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan zaken als renterisico, liquiditeitsrisico, herbeleggingsrisico en debiteurenrisico. Uw relatiebeheerder licht de verschillende risico s graag toe. Hoewel de inventarisatie enige tijd in beslag zal nemen, is deze essentieel om uw vermogen optimaal te kunnen beheren of begeleiden. Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het invullen. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige antwoorden kan leiden tot een vorm van beheer of begeleiding die niet aansluit bij uw persoonlijke situatie met alle gevolgen van dien. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. De belangrijkste onderdelen van de inventarisatie bevestigen wij schriftelijk aan u ter verificatie. Mochten uw gegevens in deze bevestiging naar uw mening niet goed worden weergegeven, verzoeken wij u dit spoedig aan ons kenbaar te maken. Los van het feit dat de inventarisatie een wettelijke verplichting is, is het onze stellige overtuiging dat deze in hoge mate bijdraagt aan een goede dienstverlening. Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en zien uit naar (continuering van) een plezierige samenwerking om uw doelstelling(en) zo goed als mogelijk te realiseren. Hof Hoorneman Bankiers NV HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 1 -

4 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 2 -

5 1. Personalia Naam en voorna(a)m(en) (voluit):......geslacht: M / V Naam en voorna(a)m(en) (voluit) tweede rekeninghouder:......geslacht: M / V Woonadres:... Postcode en woonplaats: Telefoon (vast + mobiel)... Correspondentieadres... (indien afwijkend van woonadres) Postcode en woonplaats:... Tegenrekening:... (volledige IBAN nr.) Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd /samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwnaar / anders nl.:... Huwelijksgoederenregime: huwelijkse voorwaarden gemeenschap van goederen Testament: Ja / Nee Datum laatste testament Kinderen? Ja / Nee Naam kind(eren) Geboortedatum: Nationaliteit 1 e rekeninghouder:... (indien anders dan NL) Nationaliteit 2 e rekeninghouder:... (indien anders dan NL) Ingezetene van:... (indien anders dan NL) Belastingplichtig in:... (indien anders dan NL) Fiscaal identificatienummer:... (indien anders dan in NL) Indien van toepassing: Fiscalist:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Telefoon: Accountant:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Telefoon: HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 3 -

6 1.2. Opleiding en beroep Uw hoogst genoten onderwijs is: Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Lager beroepsonderwijs:... Middelbaar beroepsonderwijs:... Hoger beroepsonderwijs:... Wetenschappelijk onderwijs:... Anders namelijk: voor rekeninghouder 1... voor rekeninghouder 2... Voor rekeninghouder 1 Uw huidige beroep:... Voorheen werkzaam als:... Andere relevante ervaring (nevenfuncties):... Hobby s:... U heeft een / geen* geschil met een financiële instelling gehad. U heeft zich met deze klacht gewend tot een klachteninstituut of rechter. NEE / JA *, in het jaar... * Doorhalen wat niet van toepassing is Bent u over uw beleggingsbeleid verantwoording verschuldigd aan een compliance officer? JA / NEE Voor rekeninghouder 2 Uw huidige beroep:... Voorheen werkzaam als:... Andere relevante ervaring (nevenfuncties):... Hobby s:... U heeft een / geen* geschil met een financiële instelling gehad. U heeft zich met deze klacht gewend tot een klachteninstituut of rechter. NEE / JA *, in het jaar... * Doorhalen wat niet van toepassing is Bent u over uw beleggingsbeleid verantwoording verschuldigd aan een compliance officer? JA / NEE HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 4 -

7 2. Financiële situatie Uw financiële situatie bestaat uit uw inkomenspositie en vermogenspositie. In uw belastingaangifte wordt een deel van de vragen die hierna gesteld worden beantwoord. Graag ontvangen wij een kopie van uw meest recente aangifte inkomstenbelasting. JA / NEE; ik lever deze WEL/NIET aan Inkomenspositie De hoogte van en de wijze waarop u voorziet in uw inkomen in relatie tot de hoogte en samenstelling van uw vermogen, hebben directe invloed op het beleggingsbeleid en de invulling van uw portefeuille. In geval van een relatief zeker gewenst inkomen uit uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers zullen uw beleggingen in het algemeen een meer risicomijdend karakter hebben, dan in het geval dat u niet of in mindere mate afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers voor uw inkomensvoorziening. Vanzelfsprekend speelt ook de huidige omvang van uw vermogen en de gewenste toekomstige ontwikkeling hiervan een rol Huidig inkomen Uw netto jaarinkomen is als volgt samengesteld: Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Uit dienstverband , ,- Uit pensioen + AOW , ,- Uit uw onderneming , ,- Uit huur onroerend goed , ,- Uit overig vermogen , ,- Totaal , ,- Totaal bedraagt uw inkomen: netto per jaar Dit totaal inkomen is toereikend voor uw levensonderhoud (vaste lasten + gebruikelijk levenspatroon)? JA / NEE Jaarlijks verwacht u te sparen / onttrekken. Hiervan heeft betrekking op het vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers Toekomstig inkomen (niet zijnde pensionering) U voorziet belangrijke wijzigingen in uw inkomen op een termijn van: Niet van toepassing Twee jaar Twee tot 5 jaar 5 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Eventuele toelichting:... Dit heeft tot gevolg dat u op de genoemde termijn jaarlijks circa aan uw vermogen kunt toevoegen of moet onttrekken. HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 5 -

8 Pensioen U voorziet op de volgende wijze in uw pensioenvoorziening: Pensioenfonds werkgever Pensioen in eigen beheer middels... (statutaire naam) Overig namelijk... Verwacht u dat uw pensioenvoorziening toereikend is om in uw levensonderhoud te blijven voorzien na pensionering? JA / NEE Indien sprak is van een tekort bedraagt dit circa netto per jaar. Volledigheidshalve wijzen wij u op het belang van aandacht voor inkomensvoorziening van nabestaanden bij overlijden en voor uzelf in geval van arbeidsongeschiktheid. HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 6 -

9 2.2. Vermogenspositie Het vermogen dat u heeft opgebouwd is afkomstig van (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is): Inkomen / Ondernemen / Verkoop onderneming / Erfenis / Schenking / Anders namelijk... Activa (bezit) Passiva (schuld) Woonhuis (WOZ)....,- Hypotheek....,- Liquiditeiten....,- Consumptieve financiering....,- Beleggingen HHB....,- Schuld op papier (schenking e.d.)....,- Beleggingen elders....,- Latente belastingclaim....,- Overig onroerend goed...., ,- Verzekeringen (kapitaal, lijfrente etc.)....,- Vorderingen....,- Totaal leningen/schulden....,- Rechtspersonen*....,- Overig....,- Totaal Activa (bezittingen) Eigen vermogen Totaal bezittingen -/- totaal schulden....,-....,- Vrij belegbaar vermogen **....,- * Betreft eigen vermogen van de rechtspersonen waarin u een belang hebt. Statutaire naam: Eigen vermogen: Per (datum): Ten aanzien van de bovengenoemde rechtspersonen ontvangen wij graag de jaarverslagen. Deze informatie kan een rol spelen bij de bepaling van uw risicoprofiel en daarmee het te bepalen beleggingsbeleid. U brengt bij Hof Hoorneman Bankiers van uw vermogen circa onder. Dit is circa... % van uw vrij belegbaar privévermogen. ** onder vrij belegbaar vermogen wordt verstaan liquiditeiten en beleggingen. U voorziet een omvangrijke wijziging in uw vermogenspositie. JA / NEE Zo ja, in het jaar... zal mijn vermogen toenemen / afnemen met circa als gevolg van... HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 7 -

10 3. Kennis en ervaring Uw opleiding, kennis over en ervaring met beleggen spelen een rol bij de totstandkoming van uw risicoprofiel. Hieronder treft u een aantal vragen aan die hierop betrekking hebben. Dit betreft de beleggingskennis en ervaring van de rekeninghouder die beleggingsbeslissingen neemt. Ervaring met beleggen U heeft ervaring met de volgende vormen van dienstverlening (meerdere antwoorden mogelijk): Vermogensbeheer Beleggingsadvies Execution only (zelfstandig beleggen) U besteedt met de volgende frequentie aandacht aan uw beleggingen: Zelden of nooit Een tot meerdere keren per jaar Een tot meerdere keren per kwartaal Een tot meerdere keren per maand Een tot meerdere keren per week Producten Kennis ja/nee Ervaring 0-2 jr 2-5 jr 5-10 jr >10 jr Aantal transacties op jaarbasis* Omvang transacties in euro s* Aandelen Obligaties Beleggingsfondsen Opties Perpetuele leningen Gestructureerde producten Overig:... * Bij vermogensbeheer niet van toepassing Vraag 1 Uw ervaring is als volgt te karakteriseren: U belegt minder dan 2 jaar en heeft nog geen buitengewoon positieve en/of negatieve rendementen ervaren 1 U belegt minder dan 2 jaar, maar heeft al wel de ervaring van buitengewoon positieve en/of negatieve rendementen 3 U belegt tussen de 2 à 5 jaar en heeft zowel de ervaring van buitengewoon positieve als negatieve rendementen 4 U belegt langer dan 5 jaar en heeft zowel zeer positieve als zeer negatieve perioden ervaren 5 Vraag 2 U beschouwt uzelf als een: Belegger zonder kennis van beleggen 1 Belegger met basiskennis van beleggen 3 Ervaren belegger met gedegen kennis van beleggen 6 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 8 -

11 4. Doelstellingen en risicobereidheid Naast uw kennis, ervaring en inkomens- en vermogenspositie wordt uw risicoprofiel mede bepaald door de doelstelling die u met uw vermogen nastreeft en de zekerheid die u wenst ten aanzien van het realiseren van die doelstelling. In het algemeen geldt dat het nastreven van een hoger rendement ook een hoger risico op waardedalingen met zich meebrengt. Ongeacht uw kennis, ervaring, inkomens- en vermogenspositie en doelstellingen die u nastreeft, is de vraag hoeveel risico u bereid bent te nemen. De fluctuatie in de waarde van uw vermogen, de kans op verlies (op een deel) van de initiële inleg* en de zekerheid die u wenst dat de doelstelling die u nastreeft gerealiseerd wordt, zijn voorbeelden hiervan. * Onder initiële inleg wordt verstaan de eerste storting + eventuele extra stortingen. De volgende vragen helpen om uw doelstellingen en risicobereidheid te achterhalen ten aanzien van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers. Vraag 3 Wat is het voornaamste doel waarvoor u wilt beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers? Inkomsten uit vermogen 2 Toekomstige inkomsten uit vermogen 3 Koopkrachtbehoud 4 Grote uitgave(n) in de toekomst 5 Vermogensgroei op langere termijn (meer dan 10 jaar) 6 Vraag 4 U bent van mening dat u ten aanzien van uw inkomen: Volledig afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 0 Deels afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 2 Nauwelijks afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 3 In het geheel niet afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 6 Vraag 5 De beleggingshorizon van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers bedraagt: 1 tot 2 jaar 0 2 tot 5 jaar 2 5 tot 10 jaar 3 Langer dan 10 jaar 4 Langer dan 25 jaar 5 Vraag 6 U bent bereid het volgende risico te nemen bij het beleggen van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers: U kan of wil zich geen verlies permitteren 0 U streeft naar rendement en kan en wil zich (eventueel) verlies permitteren 3 U streeft naar een hoger rendement omdat u zich ook een (eventueel) groter verlies kan en wil permitteren 5 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 9 -

12 Vraag 7 Welk rendement (totaal van rente, dividend en waardegroei) streeft u na met uw beleggingen bij Hof Hoorneman Bankiers? Een hogere rendementsverwachting gaat samen met een hoger risico (grotere waardeschommelingen van uw beleggingen): 2 tot 3% gemiddeld per jaar 1 3 tot 4% gemiddeld per jaar 2 5 tot 6% gemiddeld per jaar 3 7 tot 8% gemiddeld per jaar 4 Meer dan 8% gemiddeld per jaar 5 Vraag 8 U komt financieel in de problemen als het volgende deel van uw initiële inleg teniet zou gaan: 10% 0 25% 1 50% 2 75% 5 Zelfs in het geval dat uw hele vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers teniet zou gaan, komt u niet in de problemen 6 Vraag 9 Beleggingen fluctueren (sterk) in waarde. Dit betekent dat uw vermogen ook kan verminderen. Welke waardedaling van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers is voor u in één jaar acceptabel (in de praktijk kan de daling groter zijn): 0-5% % % 3 20%- meer 5 Vraag 10 Plotselinge en/of aanhoudende waardedaling van uw vermogen: Geeft u een buitengewoon slecht gevoel (het beïnvloedt uw nachtrust) 0 Vindt u vervelend maar u kan er goed mee omgaan 2 Vindt u jammer maar u wist dat het kon gebeuren 4 Beïnvloedt u geheel niet 6 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

13 Totaalscore (optelsom van alle antwoorden bij de 10 vragen)... Risicoprofiel aan de hand van totaalscore (Totaalscore gedeeld door 10)... Risicoprofielen Effecten Profiel 1 Defensief Profiel 2 Gematigd defensief Profiel 3 Neutraal Profiel 4 Gematigd offensief Profiel 5 Offensief Risicovol ( Ook wel zakelijke waarden of aandelenrisico genoemd) 0% 25% 50% 75% 100% Risicomijdend ( Ook wel vastrentende waarden of obligatierisico genoemd) 100% 75% 50% 25% 0% Op deze risicoprofielen is een bandbreedte van 10% van toepassing. Rekening houdend met uw kennis/ervaring, uw inkomens-/vermogenspositie, uw doelstellingen en risicobereidheid kiest u voor risicoprofiel... Toelichting (indien gekozen profiel afwijkt van profiel aan de hand van totaalscore): Door parafering en ondertekening van dit intakeformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, dat u volledig handelingsbekwaam bent, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert en akkoord gaat met opneming van uw persoonsgegevens in de cliëntregistratie van Hof Hoorneman Bankiers. Ondertekend op te Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening 2 e rekeninghouder HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

14 Overige opmerkingen: HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

15 versie ifr april 2014 Postbus 3155, 2800 CG Gouda Tel: , Fax:

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening

Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Handreikingsdossier Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening April 2015 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie