INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING"

Transcriptie

1 INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

2

3 Voorwoord Het primaire doel van deze intake is om te komen tot een goede inventarisatie. Wat is uw financiële positie? Welke kennis heeft u van beleggen en wat zijn uw ervaringen in het verleden? Wat zijn uw (financiële) doelstellingen en welk risico bent u bereid te nemen? Aan de hand van voorgaande vragen zullen we uiteindelijk bepalen welk beleggingsbeleid bij u past en welk risicoprofiel. Een inventarisatie is van belang bij meerdere vormen van dienstverlening die Hof Hoorneman Bankiers aanbiedt, waaronder vermogensbeheer en vermogensadvies. In geval van vermogensbeheer beslist Hof Hoorneman Bankiers, op basis van een verkregen mandaat, welke mutaties worden aangebracht in uw portefeuille. Bij vermogensadvies beslist u zelf over mutaties in de samenstelling van uw portefeuille en blijft u dus eindverantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Wij zijn in het geval van vermogensadvies niet bevoegd om mutaties in uw portefeuille door te voeren zonder uw opdracht daartoe. Risicoprofiel Uw risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van uw kennis, ervaring, inkomens- en vermogenspositie, doelstellingen en risicobereidheid. De mate van risico wordt vastgelegd in een procentuele verhouding tussen risicovolle beleggingen en risicomijdende beleggingen. Dit is het kader waarbinnen Hof Hoorneman Bankiers mag beleggen of adviseren, waarbij geldt hoe offensiever het risicoprofiel hoe meer risicovolle effecten worden opgenomen in de portefeuille (bij vermogensbeheer) dan wel worden geadviseerd (bij vermogensadvies). Uiteraard geldt ook; hoe defensiever het risicoprofiel, des te meer risicomijdende effecten opgenomen zullen worden. Aangezien uw persoonlijke situatie, alsmede de beleggingen aan verandering onderhevig zijn, zullen wij de actualiteit van de verstrekte informatie periodiek toetsen. Wij vragen u daarnaast ons op de hoogte te brengen van tussentijdse veranderingen die van invloed kunnen zijn op het te voeren beleggingsbeleid, zodat in dat geval eventueel het risicoprofiel aangepast kan worden. Tot slot Wij wijzen u erop dat iedere vorm van beleggen risico s met zich meebrengt. Zelfs bij een defensievere invulling van de portefeuille kunnen zich risico s manifesteren die leiden tot waardedaling van het vermogen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan zaken als renterisico, liquiditeitsrisico, herbeleggingsrisico en debiteurenrisico. Uw relatiebeheerder licht de verschillende risico s graag toe. Hoewel de inventarisatie enige tijd in beslag zal nemen, is deze essentieel om uw vermogen optimaal te kunnen beheren of begeleiden. Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het invullen. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige antwoorden kan leiden tot een vorm van beheer of begeleiding die niet aansluit bij uw persoonlijke situatie met alle gevolgen van dien. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. De belangrijkste onderdelen van de inventarisatie bevestigen wij schriftelijk aan u ter verificatie. Mochten uw gegevens in deze bevestiging naar uw mening niet goed worden weergegeven, verzoeken wij u dit spoedig aan ons kenbaar te maken. Los van het feit dat de inventarisatie een wettelijke verplichting is, is het onze stellige overtuiging dat deze in hoge mate bijdraagt aan een goede dienstverlening. Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en zien uit naar (continuering van) een plezierige samenwerking om uw doelstelling(en) zo goed als mogelijk te realiseren. Hof Hoorneman Bankiers NV HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 1 -

4 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 2 -

5 1. Personalia Naam en voorna(a)m(en) (voluit):......geslacht: M / V Naam en voorna(a)m(en) (voluit) tweede rekeninghouder:......geslacht: M / V Woonadres:... Postcode en woonplaats: Telefoon (vast + mobiel)... Correspondentieadres... (indien afwijkend van woonadres) Postcode en woonplaats:... Tegenrekening:... (volledige IBAN nr.) Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd /samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwnaar / anders nl.:... Huwelijksgoederenregime: huwelijkse voorwaarden gemeenschap van goederen Testament: Ja / Nee Datum laatste testament Kinderen? Ja / Nee Naam kind(eren) Geboortedatum: Nationaliteit 1 e rekeninghouder:... (indien anders dan NL) Nationaliteit 2 e rekeninghouder:... (indien anders dan NL) Ingezetene van:... (indien anders dan NL) Belastingplichtig in:... (indien anders dan NL) Fiscaal identificatienummer:... (indien anders dan in NL) Indien van toepassing: Fiscalist:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Telefoon: Accountant:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Telefoon: HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 3 -

6 1.2. Opleiding en beroep Uw hoogst genoten onderwijs is: Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Lager beroepsonderwijs:... Middelbaar beroepsonderwijs:... Hoger beroepsonderwijs:... Wetenschappelijk onderwijs:... Anders namelijk: voor rekeninghouder 1... voor rekeninghouder 2... Voor rekeninghouder 1 Uw huidige beroep:... Voorheen werkzaam als:... Andere relevante ervaring (nevenfuncties):... Hobby s:... U heeft een / geen* geschil met een financiële instelling gehad. U heeft zich met deze klacht gewend tot een klachteninstituut of rechter. NEE / JA *, in het jaar... * Doorhalen wat niet van toepassing is Bent u over uw beleggingsbeleid verantwoording verschuldigd aan een compliance officer? JA / NEE Voor rekeninghouder 2 Uw huidige beroep:... Voorheen werkzaam als:... Andere relevante ervaring (nevenfuncties):... Hobby s:... U heeft een / geen* geschil met een financiële instelling gehad. U heeft zich met deze klacht gewend tot een klachteninstituut of rechter. NEE / JA *, in het jaar... * Doorhalen wat niet van toepassing is Bent u over uw beleggingsbeleid verantwoording verschuldigd aan een compliance officer? JA / NEE HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 4 -

7 2. Financiële situatie Uw financiële situatie bestaat uit uw inkomenspositie en vermogenspositie. In uw belastingaangifte wordt een deel van de vragen die hierna gesteld worden beantwoord. Graag ontvangen wij een kopie van uw meest recente aangifte inkomstenbelasting. JA / NEE; ik lever deze WEL/NIET aan Inkomenspositie De hoogte van en de wijze waarop u voorziet in uw inkomen in relatie tot de hoogte en samenstelling van uw vermogen, hebben directe invloed op het beleggingsbeleid en de invulling van uw portefeuille. In geval van een relatief zeker gewenst inkomen uit uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers zullen uw beleggingen in het algemeen een meer risicomijdend karakter hebben, dan in het geval dat u niet of in mindere mate afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers voor uw inkomensvoorziening. Vanzelfsprekend speelt ook de huidige omvang van uw vermogen en de gewenste toekomstige ontwikkeling hiervan een rol Huidig inkomen Uw netto jaarinkomen is als volgt samengesteld: Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Uit dienstverband , ,- Uit pensioen + AOW , ,- Uit uw onderneming , ,- Uit huur onroerend goed , ,- Uit overig vermogen , ,- Totaal , ,- Totaal bedraagt uw inkomen: netto per jaar Dit totaal inkomen is toereikend voor uw levensonderhoud (vaste lasten + gebruikelijk levenspatroon)? JA / NEE Jaarlijks verwacht u te sparen / onttrekken. Hiervan heeft betrekking op het vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers Toekomstig inkomen (niet zijnde pensionering) U voorziet belangrijke wijzigingen in uw inkomen op een termijn van: Niet van toepassing Twee jaar Twee tot 5 jaar 5 tot 10 jaar Langer dan 10 jaar Eventuele toelichting:... Dit heeft tot gevolg dat u op de genoemde termijn jaarlijks circa aan uw vermogen kunt toevoegen of moet onttrekken. HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 5 -

8 Pensioen U voorziet op de volgende wijze in uw pensioenvoorziening: Pensioenfonds werkgever Pensioen in eigen beheer middels... (statutaire naam) Overig namelijk... Verwacht u dat uw pensioenvoorziening toereikend is om in uw levensonderhoud te blijven voorzien na pensionering? JA / NEE Indien sprak is van een tekort bedraagt dit circa netto per jaar. Volledigheidshalve wijzen wij u op het belang van aandacht voor inkomensvoorziening van nabestaanden bij overlijden en voor uzelf in geval van arbeidsongeschiktheid. HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 6 -

9 2.2. Vermogenspositie Het vermogen dat u heeft opgebouwd is afkomstig van (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is): Inkomen / Ondernemen / Verkoop onderneming / Erfenis / Schenking / Anders namelijk... Activa (bezit) Passiva (schuld) Woonhuis (WOZ)....,- Hypotheek....,- Liquiditeiten....,- Consumptieve financiering....,- Beleggingen HHB....,- Schuld op papier (schenking e.d.)....,- Beleggingen elders....,- Latente belastingclaim....,- Overig onroerend goed...., ,- Verzekeringen (kapitaal, lijfrente etc.)....,- Vorderingen....,- Totaal leningen/schulden....,- Rechtspersonen*....,- Overig....,- Totaal Activa (bezittingen) Eigen vermogen Totaal bezittingen -/- totaal schulden....,-....,- Vrij belegbaar vermogen **....,- * Betreft eigen vermogen van de rechtspersonen waarin u een belang hebt. Statutaire naam: Eigen vermogen: Per (datum): Ten aanzien van de bovengenoemde rechtspersonen ontvangen wij graag de jaarverslagen. Deze informatie kan een rol spelen bij de bepaling van uw risicoprofiel en daarmee het te bepalen beleggingsbeleid. U brengt bij Hof Hoorneman Bankiers van uw vermogen circa onder. Dit is circa... % van uw vrij belegbaar privévermogen. ** onder vrij belegbaar vermogen wordt verstaan liquiditeiten en beleggingen. U voorziet een omvangrijke wijziging in uw vermogenspositie. JA / NEE Zo ja, in het jaar... zal mijn vermogen toenemen / afnemen met circa als gevolg van... HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 7 -

10 3. Kennis en ervaring Uw opleiding, kennis over en ervaring met beleggen spelen een rol bij de totstandkoming van uw risicoprofiel. Hieronder treft u een aantal vragen aan die hierop betrekking hebben. Dit betreft de beleggingskennis en ervaring van de rekeninghouder die beleggingsbeslissingen neemt. Ervaring met beleggen U heeft ervaring met de volgende vormen van dienstverlening (meerdere antwoorden mogelijk): Vermogensbeheer Beleggingsadvies Execution only (zelfstandig beleggen) U besteedt met de volgende frequentie aandacht aan uw beleggingen: Zelden of nooit Een tot meerdere keren per jaar Een tot meerdere keren per kwartaal Een tot meerdere keren per maand Een tot meerdere keren per week Producten Kennis ja/nee Ervaring 0-2 jr 2-5 jr 5-10 jr >10 jr Aantal transacties op jaarbasis* Omvang transacties in euro s* Aandelen Obligaties Beleggingsfondsen Opties Perpetuele leningen Gestructureerde producten Overig:... * Bij vermogensbeheer niet van toepassing Vraag 1 Uw ervaring is als volgt te karakteriseren: U belegt minder dan 2 jaar en heeft nog geen buitengewoon positieve en/of negatieve rendementen ervaren 1 U belegt minder dan 2 jaar, maar heeft al wel de ervaring van buitengewoon positieve en/of negatieve rendementen 3 U belegt tussen de 2 à 5 jaar en heeft zowel de ervaring van buitengewoon positieve als negatieve rendementen 4 U belegt langer dan 5 jaar en heeft zowel zeer positieve als zeer negatieve perioden ervaren 5 Vraag 2 U beschouwt uzelf als een: Belegger zonder kennis van beleggen 1 Belegger met basiskennis van beleggen 3 Ervaren belegger met gedegen kennis van beleggen 6 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 8 -

11 4. Doelstellingen en risicobereidheid Naast uw kennis, ervaring en inkomens- en vermogenspositie wordt uw risicoprofiel mede bepaald door de doelstelling die u met uw vermogen nastreeft en de zekerheid die u wenst ten aanzien van het realiseren van die doelstelling. In het algemeen geldt dat het nastreven van een hoger rendement ook een hoger risico op waardedalingen met zich meebrengt. Ongeacht uw kennis, ervaring, inkomens- en vermogenspositie en doelstellingen die u nastreeft, is de vraag hoeveel risico u bereid bent te nemen. De fluctuatie in de waarde van uw vermogen, de kans op verlies (op een deel) van de initiële inleg* en de zekerheid die u wenst dat de doelstelling die u nastreeft gerealiseerd wordt, zijn voorbeelden hiervan. * Onder initiële inleg wordt verstaan de eerste storting + eventuele extra stortingen. De volgende vragen helpen om uw doelstellingen en risicobereidheid te achterhalen ten aanzien van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers. Vraag 3 Wat is het voornaamste doel waarvoor u wilt beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers? Inkomsten uit vermogen 2 Toekomstige inkomsten uit vermogen 3 Koopkrachtbehoud 4 Grote uitgave(n) in de toekomst 5 Vermogensgroei op langere termijn (meer dan 10 jaar) 6 Vraag 4 U bent van mening dat u ten aanzien van uw inkomen: Volledig afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 0 Deels afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 2 Nauwelijks afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 3 In het geheel niet afhankelijk bent van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers 6 Vraag 5 De beleggingshorizon van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers bedraagt: 1 tot 2 jaar 0 2 tot 5 jaar 2 5 tot 10 jaar 3 Langer dan 10 jaar 4 Langer dan 25 jaar 5 Vraag 6 U bent bereid het volgende risico te nemen bij het beleggen van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers: U kan of wil zich geen verlies permitteren 0 U streeft naar rendement en kan en wil zich (eventueel) verlies permitteren 3 U streeft naar een hoger rendement omdat u zich ook een (eventueel) groter verlies kan en wil permitteren 5 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier - 9 -

12 Vraag 7 Welk rendement (totaal van rente, dividend en waardegroei) streeft u na met uw beleggingen bij Hof Hoorneman Bankiers? Een hogere rendementsverwachting gaat samen met een hoger risico (grotere waardeschommelingen van uw beleggingen): 2 tot 3% gemiddeld per jaar 1 3 tot 4% gemiddeld per jaar 2 5 tot 6% gemiddeld per jaar 3 7 tot 8% gemiddeld per jaar 4 Meer dan 8% gemiddeld per jaar 5 Vraag 8 U komt financieel in de problemen als het volgende deel van uw initiële inleg teniet zou gaan: 10% 0 25% 1 50% 2 75% 5 Zelfs in het geval dat uw hele vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers teniet zou gaan, komt u niet in de problemen 6 Vraag 9 Beleggingen fluctueren (sterk) in waarde. Dit betekent dat uw vermogen ook kan verminderen. Welke waardedaling van uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers is voor u in één jaar acceptabel (in de praktijk kan de daling groter zijn): 0-5% % % 3 20%- meer 5 Vraag 10 Plotselinge en/of aanhoudende waardedaling van uw vermogen: Geeft u een buitengewoon slecht gevoel (het beïnvloedt uw nachtrust) 0 Vindt u vervelend maar u kan er goed mee omgaan 2 Vindt u jammer maar u wist dat het kon gebeuren 4 Beïnvloedt u geheel niet 6 HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

13 Totaalscore (optelsom van alle antwoorden bij de 10 vragen)... Risicoprofiel aan de hand van totaalscore (Totaalscore gedeeld door 10)... Risicoprofielen Effecten Profiel 1 Defensief Profiel 2 Gematigd defensief Profiel 3 Neutraal Profiel 4 Gematigd offensief Profiel 5 Offensief Risicovol ( Ook wel zakelijke waarden of aandelenrisico genoemd) 0% 25% 50% 75% 100% Risicomijdend ( Ook wel vastrentende waarden of obligatierisico genoemd) 100% 75% 50% 25% 0% Op deze risicoprofielen is een bandbreedte van 10% van toepassing. Rekening houdend met uw kennis/ervaring, uw inkomens-/vermogenspositie, uw doelstellingen en risicobereidheid kiest u voor risicoprofiel... Toelichting (indien gekozen profiel afwijkt van profiel aan de hand van totaalscore): Door parafering en ondertekening van dit intakeformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, dat u volledig handelingsbekwaam bent, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert en akkoord gaat met opneming van uw persoonsgegevens in de cliëntregistratie van Hof Hoorneman Bankiers. Ondertekend op te Handtekening rekeninghouder 1 Handtekening 2 e rekeninghouder HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

14 Overige opmerkingen: HOF HOORNEMAN BANKIERS intakeformulier

15 versie ifr april 2014 Postbus 3155, 2800 CG Gouda Tel: , Fax:

INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING UW VERMOGEN IS HET WAARD Voorwoord Het primaire doel van deze intake is om te komen tot een goede inventarisatie. Wat is de financiële positie

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Openingsformulier Vermogensbeheer

Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier Expiratie

Aanvraagformulier Expiratie Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Persoonsgegevens: INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Naam bedrijf (indien van toepassing): Dhr / Mw En /of: Dhr / Mw Burgerlijke staat: Aantal personen van u afhankelijk: Adres: Postcode: Woonplaats: Land:

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek PARTIJEN 1 De naamloze vennootschap SNS Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende aan Croeselaan 1 te Utrecht

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen.

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen. U bent voornemens een woning aan te kopen. Het klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Klant Profiel inventarisatieformulier

Klant Profiel inventarisatieformulier Klant Profiel inventarisatieformulier Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw *Burgerservicenr. *Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Klantprofiel Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Burgerlijke staat 1a. Legitimatie relatie : paspoort / ID-kaart / rijbewijs / anders, nl.: *

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Inventarisatie Particulier. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie

Nadere informatie