Leiderschapsrollen bij zelfstandige teams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschapsrollen bij zelfstandige teams"

Transcriptie

1 Inleiding Met gepaste trots presenteren we onze visie op leiderschapsrollen bij zelfstandige teams. Het ontwikkelen hiervan is een onderdeel van de reorganisatie Transitie naar kleinschalige zelfstandige teams binnen de wijkzorg van Savant. Als een team zelfstandig functioneert heeft dat hoe dan ook gevolgen voor de wijze van aansturen en faciliteren. In deze notitie schetsen we onze visie op dit nieuwe leiderschap. Input voor deze visie hebben we gekregen uit een serie bijeenkomsten over dit thema met onder andere managers en wijkverpleegkundigen uit de wijkzorg, de voorzitter van de cliëntenraad en een lid van de OR (op persoonlijke titel) en hoofd P&O. Daarnaast hebben we (beperkt) literatuuronderzoek gedaan en uiteraard hebben we onze eigen ervaringen/ideeën meegenomen. De notitie beperkt zich tot de visie op leiderschapsrollen, andere thema s zoals resultaatsgebieden, de bijbehorende kaders en de rollen binnen een team zijn elders beschreven. In het implementatieplan van deze fase van de reorganisatie zullen we al deze thema s bundelen tot een geheel. Namens het projectteam, Fons Groen & Ieke Bron

2 1. Verantwoording In 2012 is Savant Zorg gestart met het organiseren van kleinschalige zelfstandige wijkteams. De essentie is het versterken van de relatie klant/medewerker. Om dit te realiseren is ingezet op teamvolwassenheid en het in de kracht zetten van medewerkers. Ten gevolge van deze ontwikkeling is er medio juli 2013 een reorganisatieplan indirecte functies sector wijkzorg opgesteld. Dit heeft er onder andere toe geleid dat in 2013 de functies Administratief ondersteuner teammanager, Administratief ondersteuner en de functie van planner zijn komen te vervallen. Naast de invoering van zelfstandige kleinschalige wijkteams is er ook een aantal efficiëntie slagen gemaakt door bijvoorbeeld Careware te implementeren waardoor de teams zelf kunnen plannen. Diverse taken, voorheen belegd bij a.o. ers en planners zijn verticaal onderverdeeld in de uitvoerende teams. Buiten de scope van deze fase is de rol van teammanager gebleven. Er is bewust gekozen om in deze fase van doorontwikkeling tot zelfregulering te blijven werken met teammanagers. Echter nu teamtaken op diverse resultaatgebieden (klant, kwaliteit van zorg, netwerk, productie en productiviteit e.d.) belegd zijn binnen het team en we werken aan een goede basis, moet ook de functie van teammanager veranderen. De functie van teammanager zal wezenlijk opschuiven naar een meer coachende rol die het zelfstandig functioneren van kleinschalige teams moet vergroten/ondersteunen. Een rol die meer gericht is op het proces en gedrag dan op de praktische inhoud. De wijkteams krijgen/hebben binnen vastgestelde kaders maximale regelruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan het behalen van resultaten met betrekking tot het primaire proces. Deze interne verandering is vooral noodzakelijk om aansluiting te houden op maatschappelijke veranderingen waarin de burgers meer initiatief en eigen regie nemen in het regelen van hun (professionele) zorg of ondersteuning. Zij vragen van een organisatie om flexibel en snel in te spelen op hun behoeften. Zij willen ondersteuning bij het regelen/organiseren van meer informele zorg en het vergroten van hun netwerk. Zij willen meegenomen worden in technologische ontwikkelingen (e-health) die hun eigen regie en zelfredzaamheid bevorderen en/of behouden. Daarbij pas geen bureaucratische organisatie maar een organisatie die vraaggericht handelt en optimaal faciliteert om het primaire proces dichtbij de klant te organiseren. Daarbij past een organisatie die gericht is op kwaliteit van zorg, klantvriendelijkheid, flexibiliteit en als unique selling point ziet dat het opbouwen van een goede relatie met de klant van essentieel belang is. Het is noodzakelijk dat een organisatie snel kan veranderen het liefst voorop loopt. Het vraagt om kleinschalige zelfstandige teams die zichtbaar zijn in een wijk en snel kunnen anticiperen op de vraag van de burger. Teams die instaat zijn om de kwaliteit van zorg te leveren die de klant eist. Kortom we moeten bereid zijn om te leren en continue te willen verbeteren. Zelfregulerende/zelfstandige kleinschalige (wijk) teams is een besturingsfilosofie die past bij deze ontwikkeling. Een besturingsfilosofie die vraagt om een andere visie op natuurlijk leiderschap. Meer gericht op het proces, gedrag en (doorbreken van) patronen. Die de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenregie van een individuele medewerker en een geheel team continue ontwikkeld/vergroot. 2

3 1.1 Visie op zorg Savant Zorg is er van overtuigd dat iedereen zo zelfstandig mogelijk en zinvol wil leven, in elke fase van het leven. Soms is daar ondersteuning bij nodig. In principe door familie en het eigen sociale netwerk en pas in tweede instantie door een professioneel netwerk. De overkoepelende ambitie is het mogelijk maken van maximale zelfredzaamheid. Voor de extramurale klanten is dit te vertalen in langer, gelukkiger en beter thuis. Daarbij hoort voor de zorgverleners een kanteling in denken en in attitude naar klanten, waarbij helpen verschuift naar ondersteunen. Meer handen op de rug dus om regie en zelfmanagement van klanten en de sociale steunstructuur om de klanten heen te faciliteren en stimuleren. Het resultaat is uiteindelijk een aantrekkelijke organisatie, die goed bekend staat en een hoge klanttevredenheid scoort. Een dienstverlener die haar klanten ondersteunt en daardoor een duurzame maatschappelijke bijdrage levert. 1.2 Visie op organiseren De overkoepelende ambitie is het mogelijk maken van maximale zelfredzaamheid. Dat geldt niet alleen richting klanten, maar ook richting medewerkers. Voor de medewerker vertaalt deze ambitie zich in verantwoordelijkheid en initiatief zo laag mogelijk in de organisatie. Voor de inrichting van de organisatie is dat een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat wijkteams zo veel mogelijk zelfregulerend zijn en de verantwoordelijkheid voor de klant, de zorginhoud en de organisatie van het primaire proces zelf dragen. Ook de uitvoering van de regeltaken komt in het wijkteam te liggen in de vorm van teamtaken. Ondersteuning van zorgmedewerkers bij de invulling van hun dienstverlening naar klanten zal op maat en naar behoefte zijn. Bij deze wijze van denken en doen hoort een teamsamenstelling, waarbij de wijkverpleegkundige een spilfunctie heeft, en elk wijkteam een deskundigheidsopbouw heeft die aansluit op de zorgvraag. De schaal is zodanig dat elke klant persoonlijk gekend wordt. De gedachte is dat hiermee meer zelfregulering mogelijk is, zonder er daarbij van uit te gaan dat er zonder management gewerkt moet gaan worden. Het resultaat is een aantrekkelijke werkgever, die haar medewerkers ruimte geeft en zich laat ontplooien en ook daardoor een duurzame maatschappelijke bijdrage levert. De kernboodschap rondom de ambitie luidt ook hier: Ik kies voor zelfstandig, persoonlijk en dichtbij. 1.3 Visie op veranderen Verandering van organisaties komt niet vanzelf, maar komt voort uit noodzaak (het brandend platform ), of vanuit een aanlokkelijk toekomstbeeld (het wenkend perspectief). Binnen Savant Zorg zijn beide drijfveren aanwezig. De noodzaak voor veranderen is financieel van aard, het wenkend perspectief is dat door het primaire proces simpel en dichtbij rondom klant te organiseren, het voor klanten persoonlijker en eenvoudiger wordt, en voor medewerkers aantrekkelijker en uitdagender. Door deze verandering speelt Savant in op de ontwikkelingen in de zorg, maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ofschoon de organisatie zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld op het professionele vlak en met complexe zorgsoorten, komt nog een groot deel van de basis van medewerkers voort uit de vroegere gezinszorg. De organisatie heeft nog een korte historie in 3

4 wijkverpleging en de positionering van verpleegkundigen niveau 4 en 5. Het primaire proces moet, uitgaande van de historie en cultuur, opnieuw vormgegeven worden. De visie op veranderen bestaat er uit dat zowel aan de noodzaak als aan het perspectief invulling gegeven moet worden in een geleidelijke transitie. Door taken geleidelijk te laten zakken in de organisatie en door ze goed te faciliteren wordt de organisatie van de zorg goedkoper, aantrekkelijker voor medewerkers en beter voor de klant. Om aan te sluiten bij de historie van de organisatie, wordt een geleide en begeleide transitie vormgegeven. Instructie, scholing, begeleiding en coaching maken deel uit van het proces waarin de verantwoordelijkheden zakken en de wijkteamtaken worden ingevuld. De synchrone verandering van de managementfunctie zal ook begeleid en ondersteund worden. 1.4 Uitgangspunten binnen de wijkzorg: We gaan uit van onze kracht en deskundigheid en onze innerlijke motivatie om liever iets goeds dan verkeerds te doen; We zijn er van overtuigd dat we allemaal in staat en bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen en te nemen voor ons handelen. Dat betekent dat onze medewerkers ruimte en autonomie hebben om het hoe van hun vakgebied zelf te regelen. Ondersteunen en faciliteren Het management ondersteunt en faciliteert deze professionele autonomie door duidelijke kaders neer te zetten en door de juiste randvoorwaarden te creëren. Het management stelt deze kaders (de prestatie indicatoren) per teams vast voor de volgende drie resultaatgebieden: klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering. Het management draagt zorg voor gebruikersvriendelijke systemen die de professionele autonomie ondersteunen. Tot slot worden alle teams ondersteund en begeleid door experts en door coaches. 4

5 2. Leiderschapsrollen bij zelfstandige teams We onderscheiden de volgende leiderschapsrollen bij zelfstandig functionerende teams: 2.1 De Teamtaakhouders Binnen de teams zijn de teamtaken planning, rooststeren en teamzaken belegd. Dit is een cruciale rol binnen een team om namens het team bepaalde aspecten te regelen, uit te voeren en te faciliteren. De teamtaakhouders zijn belangrijk bij het vormgeven van het leiderschap en eigenaarschap binnen een team. Het betekent niet dat de teamtaakhouder ook probleemeigenaar is. Dat is het team gezamenlijk. 2.2 De aandachtsvelders Binnen de teams zijn de aandachtsvelden zorgleefplan en ergocoach belegd. Dit is een cruciale rol binnen een team om namens het team bepaalde delen van het vakgebied te regelen, uit te voeren en te faciliteren. Ook de aandachtsvelders zijn belangrijk bij het vormgeven van het leiderschap en eigenaarschap binnen een team. Het betekent niet dat de aandachtsvelder ook als enige probleemeigenaar is. Dat is het team gezamenlijk. 2.3 De wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige is het zorginhoudelijke geweten van een team en draagt daarin ook de (eind)verantwoordelijkheid. Een wijkverpleegkundige ondersteunt het team om de visie op zorg in de dagelijkse praktijk uit te dragen. Competenties van een wijkverpleegkundige (uit huidige competentie profiel) - coachen - klantgerichtheid - resultaatgerichtheid - plannen en organiseren - probleemanalyse - samenwerken Span of attention Maximaal een team met daarin minimaal een verpleegkundige in de wijk 2.4 De overige teamleden De essentie van kleinschalig en zelfstandig werken is dat alle teamleden zich mede verantwoordelijk voelen. De term eindverantwoordelijk past daar niet meer zo goed bij. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor goede zorg en dienstverlening, voor effectief teamfunctioneren en voor de individuele leden van het team. Het team wordt gefaciliteerd om samen het eigenaarschap van de professie vorm te geven. Dat eigenaarschap geldt voor alle teamleden, dus ook diegenen die geen specifieke rol op zich hebben genomen. 2.5 De Coaches Alle teams krijgen een teamcoach toegewezen. Een teamcoach heeft als taak het team te ondersteunen in haar groei en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ze maakt hierbij gebruik van situaties uit de dagelijkse praktijk en gebruikt die om groepsprocessen en patronen duidelijk te maken en zo nodig om te buigen. Een belangrijk thema daarbij is besluitvorming. Daarnaast herkent/erkent een coach individuele talenten/kwaliteiten en weet daar optimaal gebruik van te maken (bijvoorbeeld bij inzet van de teamtakers). Een coach daagt het team uit binnen een veilig leerklimaat. Om deze reden heeft een coach geen managementverantwoordelijkheden. 5

6 Een groepscoach heeft ook een taak in het signaleren van processen/patronen in de wijkzorg/binnen Savant. Als deze processen de professionele autonomie belemmeren is het de taak van de manager hier acties op uit te zetten. Competenties van een coach - coachen specifiek gericht op teamontwikkeling en besluitvormingsprocessen - organisatiesensitiviteit - nog aanvullen Span of attention In overgangsfase begeleiden de huidige managers hun eigen teams richting zelfstandigheid. Zodra het team een GO heeft om zelfstandig te functioneren krijgt het team een coach toegewezen. De huidige managers zijn voorlopig lid van het teamontwikkelteam en zullen gedurende de loop van 2014 de coaches zijn. In principe wordt een team niet gecoacht door de voormalige eigen leidinggevende. In de startfase kan een coach kan maximaal 4 teams begeleiden. In de definitieve fase (na januari 2015) zijn maximaal twee coaches nodig voor alle 22 teams. 2.6 De Manager Een manager moet zijn team meenemen in de collectieve ambitie/raison d être van de wijkzorg en van Savant. Hij heeft een voorbeeldrol in het in de praktijk uitdragen van deze ambitie. Dat betekent ook dat een manager zorgt voor de verbinding tussen de verschillende teams en eilandvorming voorkomt. De manager stemt periodiek af. Gedurende de invoeringsfase met het TOT en vanaf structureel met de teamcoaches. Indien nodig kan de manager besluiten een team tijdelijk te beperken in zijn zelfstandigheid. De manager/leider zorgt ook voor de verbinding naar buiten en de (contractuele)relatie met de zorginkopende partijen. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor de arbeidsrechtelijke zaken: langdurig ziekteverzuim, afsluiten van contracten. Competenties van een manager - coachen - organisatiesensitiviteit - plannen en organiseren - voortgangsbewaking - resultaatsgerichtheid Span of control - één manager voor de hele wijkzorg 6

7 3. De ondersteuningsstructuur 3.1 Team Ontwikkel Team tot Ter ondersteuning van de ontwikkelfase in 2014 is een Team Ontwikkel Team (TOT) ingericht. Hierin zitten deskundigen op de volgende gebieden: plannen, roosteren, zorg en kwaliteit, opleiden en teamzaken. In de overgangsfase is ook teamfunctioneren een onderdeel dat binnen het TOT wordt opgepakt. Alle experts begeleiden de teams op een coachende wijze en helpen de teams zelf te zoeken naar een oplossing. In de overgangsfase kan een expert een meer sturende rol hebben en bijvoorbeeld ook zelf initiatief nemen tot contact. Als een team zelfstandig functioneert bepaalt het team zelf wanneer hij de expert nodig heeft. Competenties van een lid van het TOT - kennis op specifiek gebied - coachen - organisatiesensitiviteit - innovatie op eigen gebied Span of control Een deskundige per expertgebied 3.2 Team ondersteuning na Na 1 januari 2015 worden alle teams geacht zelfstandig te functioneren en wordt de definitieve ondersteuning vormgegeven. Vanaf 1 januari zijn er onder leiding van de manager wijkzorg twee coaches beschikbaar voor de teams. Daarnaast kunnen teams een beroep doen op verschillende experts in de staf. Denk daarbij aan communicatie, beleid, financiën & control (inclusief bussinessanalyse) en P&O. Daartoe zullen alle stafdiensten een contactpunt inrichten. 3.3 Communicatie en leren Om te waarborgen dat teams geen eilandjes vormen, en dat effectief van elkaar geleerd kan worden, wordt per aandachtsgebied een leerkring ingericht. Vooralsnog gaan we uit van een leerkring plannen, roosteren, bedrijfsvoering (dashboard), zorg & kwailiteit (tevens WV overleg en/of VAR), PR & communicatie en Teamfunctioneren/P&O. In de leerkringen zijn experts uit de staf en teamtaakhouders/aandachtsvelders vertegenwoordigd. Leerkringen komen naar behoefte en op eigen initiatief bijeen. Nieuwe ontwikkelingen van buitenaf, nieuwe technologie en bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving kunnen daar aan de orde komen, maar ook signalen uit (een of meer) teams met behoeften, ideeën en wensen. Leerkringen vormen ook het kanaal voor beleidsimplementatie. Om effectieve en snelle communicatie te waarborgen en een overlegcircus te voorkomen wordt een communityplatform ingericht. 3.4 Overlegvormen Om vloeiende communicatie binnen de organisatie faciliteren zal naast het communityplatform en de leerkringen ook regulier overleg gevoerd worden. De teams geven vorm en inhoud aan het teamoverleg. Indien nodig kunnen teams ook gezamenlijk overleg voeren, bijvoorbeeld naburige teams of een team met de specialisten. Verder vindt er jaarlijks in het kader van de jaarplancyclus overleg tussen teams en de manager. De 7

8 coach schuift op initiatief van het team of op eigen initiatief aan bij de teams. Ook tussen manager en coaches vindt regulier overleg plaats. 4. Randvoorwaarden Om deze visie volledig te kunnen implementeren moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: Het team functioneert zelfstandig (zie teamontwikkelplan TOP, voor de kaders) en het aantal benodigde fte is ingevuld zodat aan de klantvraag voldaan kan worden; De ondersteunende faciliteiten zoals ICT en het communityplatform werken; Het flexteam functioneert conform de daarvoor opgestelde kaders; De stafdiensten hebben een structuur en werkwijze die aansluit op het werken met 22 kleinschalige, zelfstandige wijkteams; Leerkringen zijn ingericht; Er zijn competente coaches beschikbaar; De verschillende rollen hebben een duidelijk taakomschrijving 1 5. De organisatiestructuur Uiteindelijk gaat het nieuwe model er in schematisch overzicht als volgt uitzien: (inkooprel atie) Directeur Wijkzorg Manager Wijkzorg Expertstaf p&o ict Team 1 Team 2 Team x Team Coaches fin&contr (ba) communic atie beleid Steunstructuur met behulp van leerkringen en een communityplatform 6. Thema s die nog open staan - Hoe sturen we het flexteam aan? Is daar sprake van een team? (wordt opgenomen in evaluatie flexpoule). - Wanneer starten we met de leerkringen? Wie organiseert? - Is de rol van business analist noodzakelijk? Waarom wel/ waarom niet. + waarom? 1 Zie TOP voor de teamtaken. Taakomschrijvingen voor coaches/managers worden gemaakt op basis van deze notitie) 8

9 - Wat is de relatie met adviseur klantproces? Voormalige taken managers Ziekteverzuim Duurzame inzetbaarheid Fiattering?? Functioneringstrajecten Werving en selectie (wie beslist) RVH Accorderen facturen TOT Actualiseren dashboards Expertise op specifiek gebied Savantbrede diensten Fiattering?? Communicatie direct richting teams Coachend begeleiden Bewaking uitgifte geld irt attentieregeling Prijsopslag Innovatie Innovatieve projecten (wie initieert, wie implementeert en wie bewaakt) Netwerken Contractmutaties Uitbetalen meer/minderuren/vakantieuren Bewaken ARBO en ATW Áansturen wijkverpleegkundigen Contacten cliëntenraad 9

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Doorontwikkeling van de Wijkverpleegkundige functie binnen Savant Zorg

Doorontwikkeling van de Wijkverpleegkundige functie binnen Savant Zorg Doorontwikkeling van de Wijkverpleegkundige functie binnen Savant Zorg versie 1.3 10 november 2014 Inhoud 1 Visie op zorg... 2 2 Visie op de wijkverpleegkundige functie... 2 3 De verschillende rollen bij

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Team Ontwikkel Plan Wijkzorg Savant

Team Ontwikkel Plan Wijkzorg Savant Ontwikkel Plan Wijkzorg Savant versie 4 november 2014 Inhoud 1 Zelfstandige teams: visie en uitgangspunten... 2 2 De basis op orde... 4 3 Zelfstandigheid verder vormgeven: sturen op resultaat... 7 3-A

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht

Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht Algemeen Het is belangrijk om met elkaar stil te staan bij de vraag hoe nemen wij besluiten?. Vaak gebeurt het nemen

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden?

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Wat doen we? Visie: Waardevol ouder worden Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van hun leven,

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen In deze nieuwsbrief Alle organisaties in de langdurige zorg zullen te maken krijgen met veranderende eisen uit de samenleving. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015)

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Retrospectieve analyse Savant Zorg Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Opzet rapportage... 3 2 Introductie Savant Zorg en het In voor zorg- traject Wijkzorg

Nadere informatie

De bedoeling. De resultaten. zorg! is gestart in november De organisatie

De bedoeling. De resultaten. zorg! is gestart in november De organisatie Zelf de regie De organisatie Lyvore is één van de werkmaatschappijen die deel uitmaken van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Supporters op de zijlijn

Supporters op de zijlijn Supporters op de zijlijn Rol van P&O tijdens verandertraject functiedifferentiatie Babette van de Leur, Adviseur P&O Cecile Timmermans, Manager P&O Inhoud workshop Afdeling P&O in ETZ Aanleiding project

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016

Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016 Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016 Wie is de Baalderborg Groep? Ouderenzorg Gehandicaptenzorg Cijfers - Aantal zorgcliënten: 1174 (80% VG, 20% ouderenzorg) - Aantal

Nadere informatie

Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling

Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling Bijdrage GrowWork Alumnidag Christelijke Hogeschool Ede Klinisch Redeneren: de praktijk van iedere dag 20 oktober 2016 Voorstellen GrowWork is een dienstverlener

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

AANPAK TEAMONTWIKKELING. Whitepaper over hoe zelfstandige, zelforganiserende of zelfsturende teams tot stand kunnen komen.

AANPAK TEAMONTWIKKELING. Whitepaper over hoe zelfstandige, zelforganiserende of zelfsturende teams tot stand kunnen komen. AANPAK TEAMONTWIKKELING Whitepaper over hoe zelfstandige, zelforganiserende of zelfsturende teams tot stand kunnen komen. Annemieke van Ede & Maaike Veenvliet Januari 2015 EEN AANSPREKEND TOEKOMSTBEELD

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Elver &GGzE. Verfrissend. Effectief omgaan met grote veranderingen. Ellen Knippers, Alice Stokkink, Rita Spitters en Wil Nelis

Elver &GGzE. Verfrissend. Effectief omgaan met grote veranderingen. Ellen Knippers, Alice Stokkink, Rita Spitters en Wil Nelis Elver &GGzE Effectief omgaan met grote veranderingen Ellen Knippers, Alice Stokkink, Rita Spitters en Wil Nelis Planetree conferentie 17 maart 2016 Verfrissend Wat kun je van ons verwachten? Wij en onze

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee

Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee April 2015 We zetten stappen naar een zelforganiserend team We hebben een basis Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Terug naar de bedoeling Inhoudsopgave Inleiding...3 Voorbereiding...6 Fase Viventgroen...7 Doelen...7 Stappen...8 Fase Blauw...11 Doelen...11 Stappen...12 Fase Roze...14

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014 1 FM 2015 Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur Expertmeeting 20 juni 2014 2 Programma Veranderend zorglandschap Rob Maréchal,directeur FunktieMediair Praktijkvoorbeeld Vitras Dinie

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

De nieuwe organisatie heeft ruim 400 medewerkers is werkzaam voor plm. 60.000 inwoners van Boxtel en Sint Michielsgestel.

De nieuwe organisatie heeft ruim 400 medewerkers is werkzaam voor plm. 60.000 inwoners van Boxtel en Sint Michielsgestel. Vacature De gemeenten Boxtel en Sint Michielsgestel gaan ambtelijk fuseren en wensen de komende jaren toe te groeien naar faciliterende gemeenten ondersteund door een gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Zelforganisatie Eenvoud?

Zelforganisatie Eenvoud? Zelforganisatie Eenvoud? Programma 1. Omring Kraamzorg 2. Aanleiding 3. Resultaten 4. Implementatie 5. Ten slotte/ kortom De situatie bij Omring Kraamzorg Aanleiding Aanleiding 1. Cultuuromslag/ betrokkenheid

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

Stichting Groenhuysen

Stichting Groenhuysen Stichting Groenhuysen Actief op weg naar zelfregulerende teams Binnen Groenhuysen zijn we vanaf mei 2014 met vijf locaties aan de slag met een ontwikkeltraject voor zelfregulerende teams. Deze ontwikkelgerichte

Nadere informatie