De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter geeft het woord aan de insprekers."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 26 maart 2015 Onderwerp: Discussienota Alternatieve plannen Scholeneiland Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Locogriffier: mw. A. van Wees Leden: mw. H.J. Visser (CDA), dhr. A.W. Viskil (P21), dhr. H.J. Hoitink (De Liberalen) Portefeuillehouder: dhr. R.A. Zakee Insprekers: Inspreker: mw. M. Franssens (huisarts Bunnik), Mw. C. aan de Stegge (Stichting Vitaal kleinschalig wonen Bunnik), Mw. Jaarsveld (Zorgorganisatie Warande), de heer De Groot (Lekstedewonen), de heer Buschgens (Quarjin, Zorgcentrum Bunninchem) Korte samenvatting bespreking: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van deze vergadering zijn de alternatieve plannen voor Scholeneiland. Wethouder Zakee vertelt dat er destijds is gestart met een mooi plan dat werd ingehaald door de realiteit, met name door de economische crisis en de omslag in de zorg. Het oorspronkelijke plan kon daardoor niet uitgevoerd worden. Nu moet er een ander plan ontstaan in een nieuwe situatie waarbij zowel het zorgspectrum als de woningbouwvraag veranderd is. Voor Scholeneiland is een bedrag ingecalculeerd qua opbrengsten om mede te financieren. Er zijn een aantal varianten. De wethouder zou vanavond graag vooral de inhoudelijke koers met elkaar bediscussiëren en daarmee een richting aangeven. De insprekers zullen dadelijk hun bijdrage toelichten. De factoren die in acht moeten worden genomen zijn voornamelijk de financiering en het realiteitsgehalte. Het zou goed zijn om de realistische modellen binnen het huidige bestemmingsplan, waar hard en lang aan is gewerkt, te bekijken. De voorzitter vraag aan de wethouder wat de looptijd zal zijn van het proces. Wethouder Zakee hoopt dat, met koers die vanavond wordt ingezet, binnen een aantal maanden een meer definitief model gepresenteerd kan worden. De voorzitter geeft het woord aan de insprekers. Mevrouw Franssens is huisarts in Bunnik en zal het plan voor het Gezondheidscentrum Bunnik toelichten. Er verandert veel in de zorg en om het betaalbaar te laten blijven is er een verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn. Steeds meer behandelingen wordt gegeven in de eigen omgeving en men gaat niet meer voor alles naar het ziekenhuis. Het takenpakket voor de huisarts breidt zich uit. Steeds meer specialisten zullen in de huisartsen-setting hun spreekuur willen houden. Mensen hoeven niet meer naar het ziekenhuis maar men bezoekt de specialist in de eigen omgeving. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om dit te doen en die ruimte is er op dit moment niet. Het is belangrijk dat de mensen die moeten samenwerken goed kunnen overleggen. Dat gaat beter als zij in de fysieke omgeving kunnen samenwerken. Daarom zou het goed zijn om een centrum te openen waar inwoners naartoe kunnen gaan waar de verschillende disciplines gehuisvest zijn, zowel de huisarts, apotheker, logopedist, diëtist als de fysiotherapeut. Dit idee past binnen het plan waarvoor deze plek bestemd was. De locatie is uitermate geschikt omdat het een toegankelijke plek is. Het is centraal gelegen, zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar. De bebouwing zal passend in de omgeving worden. Het is zeker mogelijk om te combineren met de andere partijen, bijvoorbeeld met zorgwoningen. Men staat open voor samenwerking. Voor wat betreft de exploitatie, het financiële aspect: de vraagprijs past binnen het kader en het budget. In de notitie staat dat er nog

2 2 geen concrete plannen zijn bij het gezondheidscentrum, maar die zijn er wel. Omdat men al langer bezig is met zoeken naar een geschikte ruimte kan op korte termijn een plan worden gerealiseerd. Over 1,5 jaar zou het gereed kunnen zijn. Het is belangrijk voor de gemeente Bunnik om een goed gezondheidscentrum te hebben. (Er is een schriftelijke bijdrage bijgevoegd). Mevrouw Aan de Stegge spreekt in namens de Stichting Vitaal Kleinschalig Wonen met Dementie Bunnik. Het traject vanaf 2006 wordt geschetst en mevrouw Aan de Stegge geeft aan waarom het onverantwoord zou zijn om op Scholeneiland te kiezen voor een variant waarin geen enkele woonzorgplaats of slechts een heel klein aantal voor ouderen met dementie wordt gerealiseerd. Bunnik heeft op dit moment 63 verpleeghuisplaatsen tekort. De verschillende beschreven alternatieven uit de discussienota worden besproken. De mening van Achmea, het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio, is gevraagd. Ook Achmea is van mening dat uitbreiding met slechts een klein aantal plaatsen te weinig is. Vervolgens worden de vragen uit de discussienota beantwoord. Als de gemeente vasthoudt aan het bestaande bestemmingsplan kan er meteen en sociaal gebouwd worden. De Stichting vertrouwt erop dat de gemeente haar verantwoording zal nemen en pal zal staan voor de ouderen. De Wmo zorgkosten zullen flink gaan stijgen als er geen verpleeghuiscapaciteit bijkomt. Wat de raad straks misschien duurkoop zou kunnen vinden kan wel eens heel goedkoop blijken te zijn. (Er is een schriftelijke bijdrage van de Stichting bijgevoegd). Mevrouw Jaarsveld van Zorgorganisatie Warande vertelt over het initiatief Zorgwonen. Het initiatief gaat om 47 wooneenheden voor mensen met dementie. Ze zijn bestemd voor mensen met een intensieve zorgvraag die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Warande wil het initiatief vormgeven samen met de toekomstige bewoners en hun families. Er zijn contacten met Stichting Vitaal. Ook van de thuiswonende ouderen met dementie en hun partner wordt de behoefte geïnventariseerd, zodat ook voor hen hulp kan worden georganiseerd en advies en hulp bij activiteiten kan worden gegeven. Warande gaat bij de zorg uit van de behoefte en de dagindeling van de individuele bewoner. Samenwerking met de familie is essentieel. De rol van de zorginstelling wordt als ondersteunend beschouwd. Het gaat om de bewoner met het eigen netwerk. Vanuit de organisatie moet worden gezorgd voor goede en veilige zorg. Volgens globale berekeningen kunnen we in de gemeente een kwart van 75 tot 80 wooneenheden verwachten voor deze groep mensen. Dat betekent dat er een flinke schaarste ontstaat als er geen nieuwe voorziening komt. Dat betekent druk op het Wmo budget en dat veel mensen buiten de gemeente terechtkomen. Dat is niet wenselijk. Het is goed als er in deze gemeente differentiatie zou zijn in het zorgaanbod. De heer Buschgens is locatie manager van woonzorgcentrum Bunninchem (onderdeel van Quarijn). In 2005 zijn binnen Bunninchem voor het eerst mensen met dementie gehuisvest. Destijds mocht Bunninchem twee keer tien plaatsen openen, dat was toen erg moderne dementiezorg. Inmiddels zijn we tien jaar verder en de inzichten zijn veranderd, met name bij partners van mensen met dementie. Zorgvragers, mantelzorgers verlangen andere woonzorg dan nu geboden wordt voor mensen met dementie. Er zijn nog steeds mogelijkheden voor kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie. De heer Buschgens is enthousiast om echt kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie te ontwikkelen voor vier of vijf kleine eenheden van zes appartementen waar mensen gemeenschappelijk wonen. De heer Buschgens is met de oorspronkelijke partner Lekstede om de tafel gaan zitten. Wat eruit voort is gekomen is een plan waar hij enthousiast over is. De verpleging zal dan uit woon-

3 3 zorgcentrum Bunninchem worden gehaald. Door de veranderingen in de zorg zullen verzorgingshuizen te maken krijgen met leegstand. Het idee is om de ruimte die in Bunninchem vrijkomt beschikbaar te maken voor mensen die nog in een voorfase van dementie zitten. De heer De Groot van Lekstede was bij de plannen van het vorige college rondom Scholeneiland betrokken. Nu is Lekstede met de Stichting Quarijn in overleg. Lekstede wil het plan van Quarijn graag combineren met sociale huurwoningen op de eerste verdieping. Dat past binnen het huidige bestemmingsplan dat voor de buurt en omgeving een verschijningsvorm zal hebben die bij hen bekend is. Lekstede wonen wil graag aan Quarijn de begane grond verhuren en de eerste verdieping aan de volkshuisvesting doelgroep. Deze doelgroep bepaalt Lekstede graag in goed overleg met alle partijen. De cijfers van woningnet voor woningzoekenden geven de doelgroepen aan met de grootste behoefte. Daar wil men graag een goede woonvoorziening voor bieden. Lekstede denkt met het bedrag van grondopbrengst iets te kunnen bieden wat zekerheid geeft en het minste werk oplevert omdat het aansluit op het huidige bestemmingsplan. In Bunnik is een ruime behoefte aan sociale woningbouw. Voor wat betreft de beeldkwaliteit wil Lekstede samen met Quarijn aansluiten bij mfa De Kersentuin. Men wil zich inspannen om het de planvorming dit najaar gereed te hebben. De voorzitter geeft het woord aan de fracties. De heer Hoitink spreekt zijn waardering uit voor de discussienota die voorligt. Allereerst vinden De Liberalen het belangrijk om binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan te blijven om vertraging te voorkomen. Twee plannen vallen dan af: de sociale huurwoningen en het Gastenhuis. De Liberalen vinden dat het Scholeneiland een eiland moet blijven voor maatschappelijke functies. De plannen voor een Gezondheidscentrum spreken zeer aan. Dit centrum heeft grote voordelen voor de Bunnikse samenleving. Het plan is het onderzoeken waard. Ook de plannen van Bunninchem spreken aan. Qua functie past het goed bij elkaar. De vraag is of er al overleg is geweest met het gezondheidscentrum, want qua functie zou het goed passen. Ook de plannen van Warande vinden de Liberalen positief. Het duizelt de heer Hoitink van de getallen die vanavond genoemd zijn. Graag meer inzicht in de cijfers door de wethouder. Het primaire belang ligt vooral bij dementerenden uit de eigen gemeente en niet voor de gehele regio. Liever geen geld uit de algemene reserve. Graag duidelijkheid van het college om welke bedragen het gaat. Mevrouw Franssens geeft aan dat er wel in het verleden contact is geweest met Bunnichem. Nu heeft men nog geen contact gehad maar men staat er heel erg voor open en acht het zeer kansrijk. De heer Viskil dankt de insprekers voor hun inbreng. Het project speelt al een hele tijd. Ook hem duizelt het van alle cijfers die vanavond genoemd zijn. P21 wil graag binnen de kaders van het bestemmingplan blijven. Het moet wel een Scholeneiland blijven, dus puur woningen bouwen heeft niet de voorkeur. Woningen voor dementerende ouderen zou goed passen, evenals sociale huur. Het is goed als er een combinatie mogelijk is. Het gezondheidscentrum kan misschien in combinatie met Bunninchem. Graag onderzoeken of dat mogelijk is.

4 4 P21 zou graag via de wethouder vernemen van welke cijfers kan worden uitgegaan. Graag zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke plan blijven. De alternatieven moeten onderzocht worden, maar passend binnen het huidige bestemmingsplan. Ook P21 gebruikt liever de Algemene Reserve niet. Alleen als het niet anders kan. Mevrouw Visser dankt de insprekers dat zij hun kant van de zaak belicht hebben. Mevrouw Visser wil op een getrapte manier aangeven van wat voor het CDA van belang is. Eerste trap is de kleinschalige woonruimte voor dementerenden. De vraag is wat de speelruimte is qua aantallen en wachtlijsten. Het is moeilijk hierover te oordelen. Het zou goed zijn als hierover informatie vanuit het college beschikbaar komt. Sociale woningbouw komt voor het CDA op de tweede trap. Het verhaal van het Gezondheidscentrum over zorg die verschuift van de tweede naar de eerste lijn heeft gevolgen op de stroom cliënten. Is moeilijk in te schatten voor de raad. Het lijkt het CDA dat het Gezondheidscentrum een goede aanvulling zou kunnen zijn voor het Scholeneiland. Het is belangrijk om de afspraken die al met de omwonenden gemaakt zijn zoveel mogelijk te respecteren. Als er een stapje terug moet worden gedaan in de financiën dan zou dat voor het CDA acceptabel kunnen zijn. Dan zou het CDA wel graag informatie krijgen om welke bedragen het gaat. Mevrouw Visser vraagt of er bij een nieuw plan ook weer een aanbesteding wordt uitgezet? Het CDA wil graag bouwen voor mensen in onze omgeving. Voor sociale netwerk vooral kijken naar mensen uit onze eigen gemeente. T Wethouder Zakee heeft veel gehoord, ook heel veel herkenbare dingen. Het tekent de worsteling waar het college in zit. Het is niet zo simpel. Het zijn allemaal uiterste nobele doelen die met elkaar in verband worden gebracht, zoals zorgbehoefte, sociale woningbouw en een zorgcentrum. Vanavond heeft het college meer richting gekregen dat het plan binnen het huidige bestemmingsplan zou moeten vallen. Dat voelt het college ook zo. Daarmee voorkom je veel vertraging. Ook is aangegeven om zoveel mogelijk binnen het bestaande budget te blijven. Er is wat ruimte, maar liever niet teveel ruimte gebruiken. Ook de wethouder duizelt het over de cijfers. Het is belangrijk om daarin te proberen vanuit een onafhankelijkheid meer duidelijkheid te krijgen in de cijfers. In U10 verband (intergemeentelijke samenwerking) wordt thematisch nagedacht. Er ligt een rapport voor waar ook dit soort getallen in voorkomen. De wethouder wil een onafhankelijke instantie vragen om hierbij te helpen om de cijfers voor de gemeente Bunnik helder te krijgen. De opmerking van mevrouw Visser dat het niet wenselijk genoemd mag worden dat dementerenden uit Bunnik zouden moeten vertrekken terwijl dementerende uit Zeist hiernaartoe zouden komen vindt de wethouder lastig. Vraag zou zijn wat voor logica hier achter zit. Ook de wethouder heeft de vraag of dit vooral een sociale overweging is uit onze eigen kern of ligt deze vraag breder. Mevrouw Jaarsveld van Warande vertelt dat Achmea zorgverzekeraar bezig is met een studie naar de regionale spreiding van de vraag naar zware zorg.

5 5 Achmea is de inkoper voor de hele regio Utrecht voor deze vorm van zorg. Achmea wil een betere spreiding over het gebied van de zorgcapaciteit. In dat kader heeft Warande contact met Achmea. Achmea heeft heel nadrukkelijk aan de organisaties in Zeist en ook aan Warande verzocht om te onderzoeken of men bereid is om capaciteit uit Zeist over te hevelen naar Bunnik. Het gaat niet om het overhevelen van bewoners, maar puur de capaciteit die beschikbaar komt van mensen uit de eigen gemeente, want Achmea ziet in de gemeente Bunnik een tekort ontstaan wat steeds nijpender gaat zijn. Ze willen organisaties in de regio zo ver krijgen dat als er mogelijkheden zijn om gebouwen ergens anders te realiseren dit te doen. Warande wil daaraan graag tegemoet komen voor het belang van goede zorg in de gehele regio. De heer Hoitink vraagt naar de positie van Lekstede. Eerst is samengewerkt met Waranda en nu wordt met Bunninchem samengewerkt. Kan hierover iets verteld worden? De heer De Groot vertelt dat Lekstede inderdaad eerder met Warande heeft samengewerkt maar men kwam uiteindelijk niet tot een definitief plan. Na gesprekken met het college en de ambtelijke organisatie werkt men nu met Quarijn aan een nieuw plan. De heer Viskil wil graag het belang benadrukken dat de raad aangesloten blijft bij het vervolgtraject. Mevrouw Visser denkt dat deze bijeenkomst een belangrijke stap is geweest. Misschien is nog een extra tussenstap nodig om iets specifieker op de grenzen en mogelijkheden in te gaan. Wethouder Zakee waardeert de vandaag gevoerde discussie. Het heeft het college gescherpt in de gedachtegang. Het college zal met deze kennis proberen naar een eindplaatje te gaan. Op korte termijn komt de wethouder heel graag terug bij de raad en hij zegt toe dat er nog een keer een discussie zal plaatsvinden met een meer uitgewerkt model. De voorzitter bedankt de insprekers en aanwezigen en sluit de bijeenkomst. Besproken in technisch overleg d.d Vastgesteld d.d

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29

Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29 Verslag Bestuursorgaan Raadsplein Agendanummer 2009-12 Datum 14-04-2009 Tijd 20:00:00 Plaats TAK-zaal/Raadzaal Steller A M van der Poel/Zwolle Dossiers Raadsplein inforonde-meningsvorming 2009 Toegankelijk

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie