Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ"

Transcriptie

1 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland

2 Inhoud 1 VOORWOORD INLEIDING EN LEESWIJZER Inleiding Proces van zorgtoewijzing Leeswijzer INTRAMURALE ZORG Uitgangspunten Vormen verblijfszorg Volledig verblijf met zorg thuis Kortdurend Verblijf (logeren in een instelling) Partneropname V&V Volledig pakket thuis (VPT) ZORGLEVERING Uitgangspunten: Te leveren zorgzwaartepakket is gelijk aan geïndiceerd zorgzwaartepakket Te leveren zorgzwaartepakket wijkt af van geïndiceerd zorgzwaartepakket Mutatiebericht (AAT) bij afwijking geïndiceerd Er kan geen passend zorgarrangement worden geleverd door de voorkeuraanbieder ZZP onbepaald Opnamewens: Te leveren zorgzwaartepakket kan niet direct geleverd worden Overbruggingszorg Omzettingtabel als hulpmiddel Afspraken Spelregels Persoonsgebonden budget Geen opnamewens Extramurale zorg binnen ruimte van de ZZP-indicatie DOSSIERHOUDER Wanneer is sprake van dossierhouderschap? Taken en verantwoordelijkheden van de dossierhouder Wanneer stopt het dossierhouderschap? Verandering van dossierhouder BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN (-) Klachten van cliënten BIJLAGE SPOEDZORG EN ZORGWEIGERING DEFINITIELIJST... 13

3 9 BIJLAGE BELANGRIJKE WEBSITES NOG TE VERWERKEN TEKST Dagbesteding Opeenvolgende ZZP-indicaties Administratieve zorgtoewijzing BIJLAGE: WERKWIJZE BEHANDELING INDIVIDUEEL BIJLAGE LEVERINGSSTATUSSEN BIJLAGE: INSTRUCTIE KORTDUREND VERBLIJF BIJLAGE: KOSTENASPECT ALTERNATIEF ZZP BIJLAGE: ZORGINHOUDELIJK ASPECT ALTERNATIEF ZZP... 28

4 1 Voorwoord Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in afstemming met de zorgkantoren voor het jaar 2013, een nieuw Voorschrift Zorgtoewijzing opgesteld. Het Voorschrift Zorgtoewijzing geldt voor heel Nederland en vervangt de regionale zorgtoewijzingsprotocollen. Visie Alle ketenpartijen in de AWBZ keten zijn gebaad bij een eenduidige verwerking van de administratieve processen. Dit Voorschrift Zorgtoewijzing heeft tot doel het zorgtoewijzingsproces bij de verschillende zorgkantoren te uniformeren en daarmee de administratieve lasten bij zorgaanbieders terug te dringen. De zorgaanbieder kan de zorgtoewijzingsprocessen zo op een eenduidige wijze afhandelen ongeacht welke zorgkantoor daar achter zit. Tegelijkertijd ontstaat daarmee een vergelijkbaar recht op overbruggingszorg of alternatieve zorg voor alle cliënten in Nederland. Veel leesplezier. Zeist, juni 2012 Status Voorschrift Zorgtoewijzing Voorschrift zorgtoewijzing is opgesteld door ZN en maakt deel uit van de WMG overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Versiebeheer Voorschrift Zorgtoewijzing ZN is beheerder van het Voorschrift Zorgtoewijzing. Het Voorschrift wordt periodiek getoetst aan wet- en regelgeving en aan landelijke beleidsontwikkelingen. Blijkt na toetsing dat het Voorschrift gewijzigd moet worden dan draagt ZN hier zorg voor. 1

5 2 Inleiding en leeswijzer 2.1 Inleiding In de AWBZ keten is het zorgkantoor verantwoordelijk voor het efficiënt organiseren en monitoren van het regionale proces van zorgtoewijzing en tijdige zorgverlening aan cliënten. Bij de inrichting van dit proces moeten de ketenpartijen rekening houden met een rechtmatige en doelmatige inzet van zorg. Voor een rechtmatige inzet van zorg is het indicatiebesluit leidend. Voor de bepaling van de doelmatigheid zorg de zorg afgezet tegen de prijs (betaalbaarheid). Dit voorschrift beschrijft het proces van zorgtoewijzing. Hierin worden de processtappen gevolgd die de cliënt in de zorgketen doorloopt. Omdat geïndiceerde zorg niet altijd direct te leveren is zijn in dit voorschrift procedures opgenomen die in dat geval van toepassing zijn. Het voorschrift gaat uitdrukkelijk niet in op de professionele verantwoordelijkheid van de indicatieorganen (indicatiestelling) en de zorgaanbieders (zorglevering). 2.2 Proces van zorgtoewijzing Zorgtoewijzing is het proces tussen de indicatiestelling en de zorglevering in. Het proces van zorgtoewijzing heeft betrekking op de afstemming tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. Vanuit het indicatieorgaan wordt er een indicatie afgegeven die door het zorgkantoor wordt ontvangen en die vervolgens, na te zijn getoetst aan de afspraken, worden doorgezet aan de zorgaanbieder die de zorg gaat leveren. Het zorgkantoor wijst alleen zorg toe aan een zorgaanbieder die is toegelaten om AWBZ zorg te leveren en hiervoor productieafspraken heeft gemaakt met dat zorgkantoor. Indicatie Zorgtoewijzing Zorglevering Als de voorkeuraanbieder bij afgifte van het indicatiebesluit bekend, dan maakt het zorgkantoor automatisch een zorgtoewijzingbericht aan voor deze aanbieder. Het zorgkantoor start dit proces direct op bij ontvangst van het indicatiebesluitbericht. Indien de voorkeur niet bekend wordt de zorgtoewijzing door het zorgkantoor aan een zorgaanbieder toegewezen. In dit voorschrift staan we vooral stil bij de werkwijzen op het domein van de intramurale zorg voor de zorgkantoren en zorgaanbieders. Voor de extramurale zorg geldt dat de geïndiceerde zorg ook de te leveren zorg is waarvoor geen alternatief zorgarrangement afgesproken hoeft te worden. Deze komt verder niet terug in het voorschrift. Zorgtoewijzing intramuraal Zorglevering intramuraal in 2

6 2.3 Leeswijzer In dit document vind u achtereenvolgens de soorten verblijf met hun specifieke kenmerken <vullen als alle onderwerpen vast staan> 3

7 3 Intramurale zorg Intramurale zorg wordt door de gehele AWBZ-keten gecommuniceerd in de vorm van een ZZP (zorgzwaartepakketten). Het indicatieorgaan stuurt in het indicatiebericht informatief een vertaling mee van het ZZP naar functies en klassen. Deze vertaalde functies zijn geen recht náást het ZZP, maar kunnen gebruikt worden als handvat bij het inzetten van zorg of bij het aanvragen van overbruggingszorg of alternatieve zorg. Bij het omzetten van het geïndiceerde ZZP naar een zorgtoewijzingbericht wordt door de zorgverzekeraar vooraf niet gecontroleerd of dit past binnen de productieafspraken met een aanbieder. De aanbieder heeft zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of het toegewezen ZZP mag worden geleverd. Is dat niet het geval dan heeft de aanbieder ook de verantwoordelijkheid om in overleg met de cliënt te bepalen of er een alternatief ZZP (zie 4.x) of een alternatief pakket voor zorg thuis ingezet kan worden (zie 4.x+1). De aanbieder kan de cliënt eventueel ook doorverwijzen naar een andere aanbieder. Deze handelwijze doet recht aan de keuzevrijheid van de cliënt. Zet de aanbieder zorg in die afwijkt van de gecontracteerde prestaties dan ligt het financiële risico bij de aanbieder. 3.1 Uitgangspunten 1. Als er sprake is van een structureel gewijzigde zorgvraag dient een nieuwe indicatie aangevraagd te worden bij het CIZ. 2. Een zorgaanbieder kan alléén zorg leveren voor die zorgeenheden (en prestaties) waarvoor hij is gecontracteerd door het zorgkantoor. 3. Bij inzet van zorg die afwijkt van de gecontracteerde zorgeenheden (en prestaties) ligt het financiële risico bij de zorgaanbieder. 4. In het kader van de (materiële) controles op rechtmatigheid moet een zorgarrangement door de zorgaanbieder transparant en navolgbaar worden gedocumenteerd in het zorgleefplan. 5. De aanbieder neemt met het ontvangen van een zorgtoewijzing voor verblijf het dossierhouderschap voor de betreffende cliënt op zich. 3.2 Vormen verblijfszorg We onderscheiden een 5-tal situaties voor verblijfszorg, te weten: 1. Volledig verblijf: 2. Volledig verblijf met zorg thuis 3. Kortdurende verblijf 4. Volledig pakket thuis( VPT) 5. Partneropname We veronderstellen dat de bovenstaande verblijfsvormen algemeen bekend zijn. Specifieke aandachtpunten worden hierna beschreven Volledig verblijf met zorg thuis Bij volledig verblijf met zorg thuis beschikt de cliënt over een indicatie voor een ZZP (al dan niet met dagbesteding) en heeft geen indicatie voor extramurale zorg. De cliënt gaat voor 4, 5 of 6 etmalen per week wonen in een verblijfsvoorziening, ongeacht de duur ervan, en benut op de resterende etmalen zorg thuis. De zorgaanbieder die de verblijfszorg levert moet ook de zorg in de thuissituatie financieren/coördineren voor de resterende etmalen dat de cliënt in de thuissituatie verblijft. 4

8 In de onderstaande tabel staat een voorbeeld uitgewerkt. Indicatiebesluit realisatie in verblijfsinstelling Zorg thuis MAZ Declareren Eigen Bijdrage ZZP kl 4 4 dagen 0 dagen 4 dagen 4 dagen ZZP 4 dagen intramuraal ZZP kl 5 5 dagen 0 dagen 5 dagen 5 dagen ZZP 5 dagen intramuraal ZZP kl 5 4 dagen 1 dag 5 dagen 5 dagen ZZP 5 dagen intramuraal ZZP kl 5 4 dagen 0 dagen 4 dagen 4 dagen ZZP 4 dagen intramuraal ZZP kl 7 6 dagen 1 dag 7 dagen 7dagen ZZP 7 dagen intramuraal ZZP kl 7 7 dagen 0 dagen 7 dagen 7 dagen ZZP 7 dagen intramuraal ZZP kl 7 5 dagen 2 dagen 7 dagen 7 dagen ZZP 7 dagen intramuraal ZZP kl 7 0 dagen 7 dagen VPT 7 dagen VPT 7 dagen VPT 7 dagen intramuraal (laag) Kortdurend Verblijf (logeren in een instelling) Vanaf 1 januari 2011 is beroep op kortdurend verblijf alleen mogelijk op basis van een afgewogen oordeel of de cliënt behoefte heeft aan zorg met permanent toezicht. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op nieuwe indicaties en herindicaties. Op indicaties afgegeven voor 1 januari 2011 konden cliënten logeerdagen opsparen om deze dan in een wat langere aangesloten periode te verzilveren, zonder dat dit gevolgen had voor hun indicatiebesluiten. Sinds 1 januari 2011 is dat niet meer mogelijk. Kortdurend Verblijf kan ook niet meer gepaard gaan met behandeling. Voor meer informatie over de aanspraak Kortdurend Verblijf zie de CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012 (www.ciz.nl). In de bijlage staat de instructie beschreven hoe om te gaan met kortdurend verblijf Partneropname V&V De partner van een cliënt met een ZZP op somatische of psychogeriatrische grondslag mag meeverhuizen. Het CIZ kan naast het partnerverblijf ook extramurale functies indiceren. Indien de partner gebruik maakte van zorg in de thuissituatie dan wordt deze aanspraak door het CIZ toegevoegd aan de ZZP0 registratie. Alleen in combinatie met ZZP0 is het mogelijk dat er een samenloop is van een ZZP en extramurale functies/klassen Volledig pakket thuis (VPT) Een cliënt met een verblijfsindicatie kan kiezen voor het volledig pakket thuis, aangeduid als VPT. Het VPT kan geleverd worden door zorgaanbieders die hierover contractafspraken met het zorgkantoor hebben gemaakt. De regeling is uitgewerkt door de NZa in de beleidsregel VPT (2012: ) 5

9 4 Zorglevering Dit hoofdstuk bevat richtlijnen om op doelmatige wijze een zorgarrangement samen te stellen voor cliënten met een ZZP. 4.1 Uitgangspunten: 1. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zorgtoewijzing contact op met de cliënt om afspraken te maken over de zorgverlening. 2. De voorkeur van de cliënt is in principe leidend bij het toewijzen van overbruggingszorg 3. Leveringsstatussen uniform toegepast (Zie bijlage leveringsstatussen) 4.2 Te leveren zorgzwaartepakket is gelijk aan geïndiceerd zorgzwaartepakket De zorgaanbieder levert de geïndiceerde en toegewezen zorg als: Uit overleg met de cliënt blijkt dat de toegewezen zorg overeenkomt met de daadwerkelijke zorgvraag van de cliënt én De zorgaanbieder hiervoor is gecontracteerd De zorgaanbieder maakt in afstemming met de cliënt een individueel zorgleefplan. Hierin wordt vastgelegd hoe het zorgzwaartepakket wordt in gevuld. 4.3 Te leveren zorgzwaartepakket wijkt af van geïndiceerd zorgzwaartepakket Is een aanbieder gecontracteerd voor het geïndiceerde ZZP dan wordt gesproken over een instellingseigen ZZP. Is een aanbieder niet gecontracteerd voor een geïndiceerd ZZP dan is er sprake van een instellingsvreemd ZZP. Heeft de cliënt voorkeur voor een aanbieder die niet is gecontracteerd voor het geïndiceerde ZZP, dan moet de dossierhouder de cliënt hierover informeren. In overleg met de cliënt kan dan gekeken worden of er een alternatief instellingseigen ZZP kan worden ingezet. Of er een alternatief ZZP kan worden ingezet is afhankelijk van het: Kostenaspect: het alternatieve ZZP mag qua kosten niet duurder uitkomen dan het geïndiceerde ZZP o Zie bijlage Kostenaspect alternatief ZZP Zorginhoudelijke karakter van het ZZP (niet elk ZZP mag als alternatief pakket worden geboden voor het oorspronkelijk geïndiceerde ZZP) o zie bijlage Zorginhoudelijk aspect alternatief ZZP Komen de aanbieder en de cliënt een ander ZZP overeen dan is geïndiceerd, dan moet deze afspraak worden vastgelegd in het zorgleefplan Mutatiebericht (AAT) bij afwijking geïndiceerd Komt de aanbieder met de cliënt overeen dat er een ander ZZP wordt geleverd dan oorspronkelijk geïndiceerd, dan moet de aanbieder een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen Kan de aanbieder het alternatief toegewezen ZZP direct leveren, dan meldt de aanbieder de cliënt in zorg met een MAZ-bericht. Kan de aanbieder het alternatieve ZZP niet direct leveren dan wordt er een AAT aangevraagd op de regulier toegewezen (en geïndiceerde) ZZP. Het is in AZR namelijk niet mogelijk om op een alternatief toegewezen ZZP, overbruggingszorg aan te vragen. 6

10 4.4 Er kan geen passend zorgarrangement worden geleverd door de voorkeuraanbieder Kan de aanbieder geen passend intramuraal zorgarrangement leveren, dan zoekt de dossierhouder in overleg met de cliënt naar een andere zorgaanbieder. Is er een alternatieve aanbieder gevonden dan wordt de zorgtoewijzing via een MUT 21 overgedragen naar de nieuwe aanbieder. Komt de zorgaanbieder er samen met de cliënt niet uit dan zal de zorgtoewijzing terug genomen worden door het zorgkantoor. Het zorgkantoor zoekt dan afstemming met cliënt voor een andere passende zorgaanbieder. 4.5 ZZP onbepaald Cliënten die op 1 augustus 2011 nog beschikten over een geldige functiegerichte verblijfsindicatie beschikken vanaf 1 augustus 2011 over een ZZP-onbepaald. In AZR zijn deze pakketten te herkennen als zijnde ZZP X pakketten. De aanbieder zet in overleg met de cliënt een bepaald ZZP in. Handvatten hiervoor liggen in de primaire grondslag en de omvang van de oorspronkelijk geïndiceerde functies. Wijzigt na opname de zorgvraag, dan moet er een nieuwe indicatie (bepaald ZZP) bij het CIZ worden aangevraagd. 4.6 Opnamewens: Te leveren zorgzwaartepakket kan niet direct geleverd worden Overbruggingszorg Een cliënt met een ZZP-indicatie kan veelal niet direct in de verblijfsvoorziening terecht, maar komt op een wachtlijst. Dan geldt dat de zorgaanbieder ruimte heeft voor het regelen van overbruggingszorg tijdens de wachtperiode tot opname Omzettingtabel als hulpmiddel Voor het regelen van overbruggingszorg kan de omzettingstabel als handvat worden gebruikt.* Met behulp van deze tabel wordt het ZZP vertaald naar een combinatie van in te zetten functies met bijbehorende klasse. De zorgtijd van het ZZP correspondeert daarbij met de optelsom van de klassengemiddelden. De omzettingstabel kan de zorgaanbieder daarmee helpen bij de Aanvraag Aangepaste Toewijzing (AAT). Dit geldt ook voor de situatie dat de verzekerde het verblijf niet wenst te verzilveren. Belangrijk is dat de omzettingstabel flexibel wordt ingezet. Ofwel in de intramurale setting is het ZZP als integraal pakket bepalend en niet de combinatie van functies die in de landelijke omzettingstabel is vastgelegd. De cliënt maakt met de aanbieder afspraken over de beste kwaliteit van zorg binnen het pakket. Klik hier voor de actuele versie van de omzettingstabel <zoeken naar omzettingstabel 2012> Voorbeeld: Een persoon met gevorderde dementie heeft recentelijk zijn partner verloren en juist die partner bood een aanzienlijk deel van de dagelijkse begeleiding. De familie vraagt daarop een indicatie voor verblijfszorg aan. De persoon krijgt een indicatie als ZZP-4. Stel: de gewenste intramurale zorg is pas over drie maanden beschikbaar. Gedurende die periode kan met de zorgtijd van ZZP-4 de vereiste zorg thuis worden geleverd. Maar wellicht is de ZZP-zorgtijd die toereikend is in een geclusterde setting niet voldoende in de situatie van alleen thuis wonen. Er is bijvoorbeeld meer begeleiding nodig, eventueel in de vorm van deelname aan dagvoorzieningen. In dit soort situaties is het probleem als volgt: het zorgkantoor heeft weliswaar de bevoegdheid om in die overbruggingsperiode extra zorg te bieden, maar heeft niet de informatie die daarvoor nodig is een omzettingstabel voor het ZZP voorziet niet in de noodzakelijke informatie over de extra zorg die in de overbruggingsperiode nodig is het zorgkantoor kan niet per persoon zelf beoordelen of extra zorg is geboden en 7

11 zo ja, hoeveel het CIZ heeft niet de mogelijkheid, ten behoeve van dit type situaties een tweede indicatie, naast de reguliere indicatie, af te geven voor de overbruggingsperiode. Daarom is een andere oplossing uitgewerkt Afspraken Afhankelijk van uitspraak Zorginkoop 1. De genoemde ruimte geldt voor een begrensde periode, in relatie tot wachttijden voor de relevante verblijfsvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de uitloop - ruimte binnen een ZZP maximaal drie maanden kan duren. 2. Dan mag de aanbieder gedurende maximaal drie maanden vanaf de aanvang van de zorgindicatie de extra tijd boven het ZZP-gemiddelde leveren (uitloop naar de bovenkant van de klassen). Indien noodzakelijk, bezien vanuit de wachttijd in de regio, is verlenging met nog eens maximaal drie maanden mogelijk. De aanbieder vraagt het zorgkantoor toestemming voor die verlenging. Het zorgkantoor moet die expliciet geven. Speelruimte Afhankelijk van uitspraak Zorginkoop Spelregels Voor de geschetste systematiek gelden enkele spelregels. Die liggen in het verlengde van algemene afspraken die zorgkantoren met aanbieders hebben gemaakt. Hierbij zijn de volgende spelregels opgenomen: Specifieke spelregels voor behandeling individueel er is behandeling geïndiceerd in het ZZP er is een duidelijk gediagnosticeerd probleem de behandeling is resultaatgericht de behandeling is kortdurend (c.a. 3 mnd) het aantal behandelingen is in aantal en omvang beperkt er is vooraf contact met onze afdeling zorgbemiddeling die na instemming de functie behandeling accordeert de zorgverzekering dekt de behandeling niet Persoonsgebonden budget Voor verblijfszorg als zorg in een intramurale instelling kan geen PGB worden toegekend. Wél is een PGB mogelijk als mensen met een ZZP-indicatie thuis blijven wonen. Voor het PGB wordt een andere vertaaltabel, de zogenaamde toekenningstabel van het CVZ gehanteerd. Hierin staat beschreven wat er wel en niet omgezet kan worden. 8

12 Deze tabel is te vinden op de website van het CVZ: toekenningstabel-2012-v2.pdf 4.7 Geen opnamewens Indien een cliënt geen opnamewens heeft, wenst deze de indicatie voor een ZZP niet te verzilveren. Mogelijk wenst cliënt wel extramurale zorg als alternatief. Deze wens van de cliënt wordt aan de zorgverzekeraar kenbaar gemaakt middels een AW39 met mutatiecode 12 in combinatie met leveringsstatus einde zorgvraag. Extramurale zorg wordt als alternatief in functies en klassen aangevraagd Extramurale zorg binnen ruimte van de ZZP-indicatie Uitgangspunten: Afhankelijk van uitspraak Zorginkoop 9

13 5 Dossierhouder 5.1 Wanneer is sprake van dossierhouderschap? Bij het indiceren wordt door het CIZ gevraagd naar de zorgaanbieder van voorkeur van de cliënt. De 1e e zorgaanbieder van voorkeur ontvangt de zorgtoewijzing en organiseert de levering van de zorg.. In het geval van een verblijfsindicatie kunnen zich twee situaties voordoen: Cliënt wil de geïndiceerde zorg (nog) niet. Aanbieder van voorkeur kan de geïndiceerde zorg nog niet leveren. Zolang een cliënt wacht op een plaats bij de zorgaanbieder van voorkeur, blijft het dossierhouderschap bij deze voorkeuraanbieder. 5.2 Taken en verantwoordelijkheden van de dossierhouder 1. De dossierhouder is de (verblijfs)aanbieder aan waar de verblijfszorg is toegewezen. 2. De dossierhouder is verantwoordelijk voor tijdige inzet van noodzakelijke en passende zorg. 3. De dossierhouder communiceert zowel met de cliënt als met het zorgkantoor over de levering van zorg. 4. De dossierhouder neemt contact op met de zorgaanbieder die betrokken was bij de zorglevering van het eventueel oude indicatiebesluit voor overdracht van het cliëntdossier. 5. De dossierhouder bewaakt de urgentie van de situatie van de cliënt en onderneemt actie waar nodig. 6. Wanneer de dossierhouder het geïndiceerde ZZP nog niet kan leveren of cliënt wenst (nog) geen opname dan draagt de dossierhouder zorg voor eventuele overbruggingszorg. 7. Bij overbruggingszorg heeft de dossierhouder regelmatig contact met de wachtlijstcliënt en betrokken zorgaanbieders. 5.3 Wanneer stopt het dossierhouderschap? Het dossierhouderschap stopt op het moment dat de cliënt uit zorg gaat, de juiste meldingen in AZR zijn gedaan en eventuele nazorg goed geregeld is. Zijn er vervolgens wijzigingen in deze nazorg dan zijn de dan betrokken zorgaanbieders verantwoordelijk voor de communicatie met de cliënt en het zorgkantoor. 5.4 Verandering van dossierhouder Wanneer de cliënt, terwijl hij al overbruggingszorg ontvangt, wil wijzigen van dossierhouder dan is dit mogelijk. Overbruggingszorg wordt in de meeste gevallen gecontinueerd en daarom is het onwenselijk dat er diverse berichten heen en weer worden gestuurd om in feite dezelfde situatie te creëren van overbruggingszorg. Taak van de nieuwe dossierhouder is ten alle tijde om contact op te nemen met de cliënt en te vragen of de bestaande overbruggingszorg naar wens is en zo niet deze vanuit de verantwoordelijkheid van de nieuwe dossierhouder aan te passen. De overbruggingszorg zal dus niet worden ingetrokken. 10

14 6 Bijzondere aandachtspunten (-) 6.1 Klachten van cliënten Wat gebeurt er als de cliënt meldt dat de aanbieder niet de zorg biedt die bij het ZZP hoort? Een eventuele klacht start met verwijzing naar de interne klachtenprocedure van de zorginstelling. De instelling legt met de cliënt een zorgleefplan vast; daarin staat wat er gedurende de week gedaan wordt. Activiteiten als hulp bieden bij zich wassen en kleden of begeleiden bij beperkte redzaamheid zijn concreet benoemd. Maar aan die activiteiten zijn geen gedetailleerde urenspecificaties verbonden. Cruciaal vanuit de aanspraken is dus of het bij het ZZP horende zorgleefplan wordt geëffectueerd. 11

15 7 Bijlage spoedzorg en zorgweigering Er komt een apart protocol spoedzorg <verwijzing naar xxx>. Nog opnemen: 1. bijlage normen tijdige zvl (deel III, pag 5, art. 3) 2. procedure zorgweigering en beëindiging 3. procedure klantenstop WMG check -> afstemmen met Marijke 12

16 8 Definitielijst Sectorvreemd instellingsvreemd Dossierhouder Bureau Jeugdzorg Dossierhouder extramuraal; geen harde eis maar in de regel de za die het meeste zorg regelt ( De overheid heeft aan de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) de bevoegdheid verleend om indicaties voor AWBZ-zorg te geven, toegespitst op personen van 0 tot 18 jaar (tot 23 jaar voor jongeren die al in zorg zijn) met grondslag psychiatrie. <CVZ definities overnemen vanuit BEP cq handboek AZR> 13

17 9 Bijlage belangrijke websites 1. De beschrijving van de zorgzwaartepakketten en de gebruikersgidsen zijn te vinden op 2. De beleidsregels, nadere regelingen, circulaires en factsheets van de NZa over de zorgzwaartebekostiging zijn opgenomen op dossier zorgzwaartebekostiging. 3. De CIZ-beleidsregels indicatiestelling 2012 zijn te vinden op 4. De spelregels van AZR zijn te vinden op de site van het CVZ 5. De ZZP-vertaaltabel 2012 van het CVZ is te vinden op 6. Eigenbijdrage regeling 14

18 10 Nog te verwerken tekst 10.1 Dagbesteding Voor de sectoren GZ en GGZ kan dagbesteding apart worden geïndiceerd naast het ZZP. (Binnen de sector V&V is dagbesteding integraal onderdeel van het ZZP.) Doordat de component dagbesteding apart geïndiceerd kan worden, heeft de cliënt de mogelijkheid deze zorg van een andere aanbieder af te nemen dan van de aanbieder waar de cliënt verblijft. Verblijft de cliënt bij een aanbieder en neemt deze daar de dagbesteding gedeeltelijk af, dan wordt het ZZP en de functie begeleiding Groep aan de verblijfsaanbieder toegewezen. Hier blijft het construct van hoofd- en onderaannemer van toepassing. De verblijfsaanbieder doet zowel een MAZ voor het ZZP als de Begeleiding groep. Verblijft de cliënt bij een aanbieder en neemt deze de gehele dagbesteding af bij een andere aanbieder, dan is er sprake van 2 hoofdaannemers. Beide aanbieders doen een MAZ voor de toegewezen zorg. De cliënt kan in deze situatie overigens ook kiezen voor een PGB voor dagbesteding. (Let op: vraag HBR wat met de financiële component kortdurende opname ) 10.2 Opeenvolgende ZZP-indicaties Cliënten waarvan bekend is dat hun indicatie van beperkte duur is (bijvoorbeeld reactivering) en dat daarna een andere zorgzwaarte aan de orde is, ontvangen soms van het CIZ opeenvolgende indicaties. Bijvoorbeeld een cliënt die na intensieve reactivering thuis verder revalideert, ontvangt voor zes maanden ZZP VV9 en daarna een extramurale indicatie. Of een cliënt die na ziekenhuisopname nog niet behandeld kan worden (bijvoorbeeld bij gips, indicatie voor laag ZZP VV), en daarna een intensieve revalidatie start (indicatie ZZP VV9). Opmerking CZ: de geschetste situaties kunnen ook binnen 1 indicatiebesluit worden afgegeven (hiervoor zijn niet altijd 2 indicatiebesluiten aanwezig). Het tijdstip waarop de nieuwe indicatie van start gaat, strookt niet altijd met de praktijk (voorbeeld hiervan is een cliënt die eerder naar huis kan). Op basis van de situatie van de cliënt wordt de zorgtoewijzing zo nodig aangepast. De zorgaanbieder dient hiervoor contact op te nemen met het zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst de aanvraag. Als de aanvraag akkoord is wordt op basis van het actuele indicatiebesluit (ZZP VV 9) een alternatieve zorgtoewijzing aan gemaakt. De aanbieder kan hierdoor deze alternatieve zorg tot de einddatum van het oorspronkelijk geïndiceerde indicatie (zijnde ZZP VV9) mag leveren. Vervolgens geldt de daaropvolgende indicatie en toewijzing Administratieve zorgtoewijzing Een administratieve zorgtoewijzing is een zorgtoewijzing waarmee aangegeven wordt dat de zorgaanbieder de kamer vrij mag houden voor terugkeer van de cliënt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in de situatie dat de cliënt tijdelijk naar een andersoortige AWBZ instelling verhuist. De cliënt verhuist dan tijdelijk van een verblijf instelling zonder behandeling naar een verblijf instelling met behandeling, bijvoorbeeld voor revalidatie. Na de revalidatieperiode keert de cliënt weer terug naar de eerste instelling. De eerste instelling houdt de kamer van de cliënt aan, kan hier niemand anders plaatsen en mag hiervoor dan ook kosten declareren op naam van de cliënt. Dit laatste is mogelijk via de administratieve zorgtoewijzing. 15

19 Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf met behandeling komen in aanmerking voor bekostiging van tijdelijke afwezigheid voor een maximum van 14 dagen. Dit maximum geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname als er een terugkeer garantie is. Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf zonder behandeling komen in aanmerking voor (volledige?) bekostiging van de tijdelijke afwezigheid. 16

20 11 Bijlage: werkwijze behandeling individueel Werkwijze functie behandeling individueel (BHIND) BHIND kan op 2 manieren door de klant verzilverd worden. 1. CIZ heeft een extramurale indicatie geïndiceerd voor de functie BHIND. 2. CIZ heeft een ZZP met behandeling geïndiceerd, maar de klant wil/kan niet opgenomen worden. In deze periode kan de functie BHIND aangevraagd worden voor extramurale behandeling. Om een aanvraag BHIND af te kunnen werken dient antwoord gegeven te worden door de aanvrager op onderstaande vragen: 1. Wie is de eindverantwoordelijke? 2. Wordt de cliënt besproken in een Multidisciplinair overleg en wie zijn daarbij aanwezig? 3. Welke behandeling/methodiek wordt toegepast? 4. Hoeveel uur per week gaat de cliënt behandeling krijgen? 5. Hoe lang gaat de behandeling duren? 6. Waar wordt de behandeling gegeven? 7. Welke prestatie wordt gedeclareerd (zie prestatiebeschrijving extramurale zorg)? Hieronder staat per vraag waaraan het antwoord moet voldoen. 1. Wie is de eindverantwoordelijke? De eindverantwoordelijke moet een behandelaar zijn. Veel voorkomend is AVG en SO (specialist oudergeneeskunde), maar ook gedragswetenschappers worden genoemd. 2. Wordt de cliënt besproken in een Multidisciplinair overleg? Hierop moet het antwoord "Ja" zijn. De aanwezigen moeten behandelaars zijn, met evt. toevoeging van een teamleider/manager. 3. Welke behandeling/methodiek wordt toegepast? Veel voorkomende aanvragen zijn: Functionele diagnostiek IOG PMT BH paramedisch BHZG PPG / Casemanagement BHIND bij scheiden wonen/zorg 4. Hoeveel uur per week gaat de cliënt behandeling krijgen? Dit is afhankelijk van de gevraagde behandeling. Voor de meeste behandelingen wordt 2-4 uur per week gevraagd. 17

21 5. Hoe lang gaat de behandeling duren? Vaak worden lange periodes aangevraagd. Echter wordt per behandeling gekeken wat de termijn is. Veel voorkomend zijn 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar. 6. Waar wordt de behandeling gegeven? De behandeling dient plaats te vinden in een individuele ruimte. Dit kan thuis bij de klant, op kantoor behandelaar of in een oefenzaal zijn. Aanvragen voor op dagbesteding worden afgekeurd. 7. Welke prestatie wordt gedeclareerd (zie prestatiebeschrijving extramurale zorg)? BHIND kan op de volgende prestaties gedeclareerd worden: BH Basis H328 BH gedragswetenschapper H329 BH paramedisch H330 BH (J)LVG H325 BH IOG H334 BH SGLVG H326 (Bij geen enkele aanbieder afgesproken in 2012) BH Family First (J) LVG H331 BH ZG H332 en H333 ad 3. Welke behandeling/methodiek wordt toegepast? Binnen de bovengenoemde prestatie kunnen allerlei aanvragen voor BHIND binnenkomen. De meest voorkomende vormen van behandelingen zijn hieronder weergegeven. Functionele diagnostiek IQ bepaling Opstellen van dagprogramma Toestemming: uur totaal 3 maanden IOG PMT Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling Toestemming: 4 uur per week 6 maanden Psychomotore therapie Toestemming: 1 uur per week 1 jaar BH paramedisch Logo, fysio, Ergo 18

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2013 Zorgverzekeraars Nederland Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Proces

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: oktober 2015 als gevolg van publicatie van het

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ Zorgkantoren Versie 4.0 Mei 2011 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 1 Inleiding.. 3 2 Zorgtoewijzing... 4 2.1 Indicatiestelling.. 4

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding Bijlage 1 Inleiding Algemeen In dit protocol wordt een nadere uitwerking gegeven van de procedures rondom het bemiddelen van de zorg door Zorgkantoor Friesland. In specifieke situaties, waarin het protocol

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2009 en voorschotpercentages 2010.

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2009 en voorschotpercentages 2010. BELEIDSREGEL Toeslag extreme zorgzwaarte 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg. Bijlage 25 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Bl-16-10219 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 1 april 2016 (versie 5-1 april 2016) Disclaimer De documenten

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Voorlichtingsbijeenkomsten zorgaanbieders september / oktober 2015 Programma - Aanleiding en inhoud toetsingskader - Beoordelen verantwoorde zorg thuis

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Uitzonderingen registratie intramurale productie

Uitzonderingen registratie intramurale productie Uitzonderingen registratie intramurale productie Doel N.a.v. de knelpunten aangaande registratie en verantwoording van de zorgproductie, is een notitie/leeswijzer opgesteld welke beknopt aangeeft welke

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Zorgzwaartebekostiging bij ZZP s

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Handreiking inkoop intramurale AWBZ-zorg 2010

Handreiking inkoop intramurale AWBZ-zorg 2010 ZN 2009 0008 / CZK 2009 0005 Handreiking inkoop intramurale AWBZ-zorg 2010 ZN, april 2009 1. Inleiding ZN heeft besloten voor de inkoop van intramurale AWBZ-zorg in 2010 een nieuwe handreiking op te stellen.

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Productspecificaties intramurale zorg. Inleiding. Algemeen

Productspecificaties intramurale zorg. Inleiding. Algemeen Productspecificaties intramurale zorg Inleiding Zorgverzekeraars hanteren gezamenlijk productspecificaties voor zorgzwaartepakketten (ZZP s) ten behoeve van de zorginkoop 2013. Deze productspecificaties

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met 999999999. Dit leidt tot een probleem in mijn

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie