Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Commerciële Economie 2013/2014"

Transcriptie

1

2 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN MODULEBESCHRIJVINGEN LITERATUURLIJSTEN STUDIECOACHING ASSESSMENTS PROJECTEN STAGES MINOR SEMINARS EXCURSIES INFORMATIE M.B.T. INHOUD CURRICULUM: 114 A. AANWEZIGHEID(SPLICHT) / ATTITUDE 114 B. BONUSOPDRACHTEN 115 C. BUITENLANDCOÖRDINATOR 115 D. COÖRDINATOR WERKVELD 116 E. EXAMENCOMMISSIE 116 F. PORTAL 116 G. ONDERWIJS- EN EXAMEN REGELING (OER) 117 H. OPLEIDINGSCOÖRDINATOR 117 I. STUDENTENCENTRUM 117 J. TENTAMENS 118 K. VRIJSTELLINGEN 120 L. EXCELLENTIETRAJECTEN/EXTRA TALEN 120 M. RAAD VAN ADVIES INFORMATIE M.B.T. PERSOONLIJKE BEGELEIDING: 121 A. DECAAN 121 B. INTERNATIONAL OFFICE 122 C. LOOPBAANCENTRUM STUDENTEN 122 D. STUDENTPSYCHOLOOG 122 E. VERTROUWENSPERSOON 122 F. EXTRA TENTAMENFACILITEITEN 122 2

3 Deze studiegids CE IEMES is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ten tijde van uitgave (augustus 2013) zo actueel als mogelijk samengesteld. De opleiding CE IEMES behoudt zich echter het recht voor wijzigingen in deze studiegids CE IEMES door te voeren. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. 3

4 1. Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Naast de hardcopy versie staat de studiegids ook online. Naast de studiegids is er ook een online werkveldgids beschikbaar met daarin alle informatie over Projecten, Stages en de IEMES-weken. Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, richt je dan tot je studiecoach, die kan je verder helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar! Met vriendelijke groeten, Martine Mingaars Coördinator CE IEMES Academy for Creative Industries 4

5 2. Beroepsprofiel voor de opleiding CE IEMES Commerciële Economie, International Event Music en Entertainment Studies = CE IEMES Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van een commerciële econoom in de event, music en entertainmentbranche weergegeven. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Opleiding Bij CE IEMES leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve industrie, specifiek voor de business van Event, Music & Entertainment. Daar waar de grenzen vervagen tussen de EME branches, ontstaat er de vraag naar de breed georiënteerde marketingmanager, die qua kennis en inzicht voorbij de branchegrenzen kan gaan. CE IEMES leidt marketeers op die de snel veranderende branche verkennen, herkennen en kunnen benutten. Een CE-IEMES afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Na het behalen van het getuigenschrift mag je je Bachelor of Business Administration (BBA) noemen. Werkveld I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) CE IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. 5

6 Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EME-brache genoemd). De volgende categorieën worden door CE IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, themaparken, events, media-, entertainment- en communicatie-adviesbureaus. Voorbeelden van beroepssituaties Als de hieronder genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EME-branche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroepsspecifieke situaties uit. 1. Marketing & Sales Assistant: analyse De MSA voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert zijn manager bij het opstellen van marketing- en salesbeleid, draagt bij aan creatieve processen en is vaardig in het omgaan met geautomatiseerde systemen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne presentatietechnieken. De MSA voert marketing- en sales activiteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. 2. Product Manager De PM is verantwoordelijk voor een bepaald product/merk of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van de producten in de doelmarkt (marketingplan voor product). De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de PM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. 3. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopplan op. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en handelt resultaatgericht.. 6

7 4. Account Manager De accountmanager weet middels effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor Customer Relationship Management (CRM) en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatsgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5. Zelfstandig Ondernemer De zelfstandig ondernemer is in staat op basis van eigen ideeën en gegenereerde (veelal onvolledige) informatie in te schatten en te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn voor het aanbieden van producten en diensten. De ondernemer is in staat beslissingen te nemen en de consequenties op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein te overzien. De ondernemer anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de markt te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6. Marketingcommunicatie Manager Een marketingcommunicatiemanager is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 7. Eventorganisator/ manager De eventmanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren van evenementen vanuit de marketingstrategie van een organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen door middel van een projectmatige aanpak. Hij is verantwoordelijk voor fondsenwerving en budgetbewaking. De eventmanager stelt een projectteam samen (eventueel via werving) en geeft leiding aan projectmedewerkers (vaste en tijdelijke medewerkers en eventueel vrijwilligers). Alumni onderzoek Uit intern onderzoek (2013) over de afgestudeerde professionals van de Fontys Academy of Creative Industries blijkt dat IEMES afgestudeerden: - 75% van de ondervraagden heeft op dit moment betaald werk, een deel van de ondervraagden heeft gekozen voor een vervolg studie. 53% vond binnen een half jaar een baan. - 35% van de ondervraagden studenten werkt in de EME branche en bijna 90% komt op een marketing en/of salesfunctie terecht. 12% van de ondervraagden heeft een eigen bedrijf. - Vele ondervraagden zouden graag de IEMES week blijven bijwonen nadat ze afgestudeerd zijn, vanwege de interessante sprekers. Daarnaast willen ze ook fungeren als stagebegeleider. 7

8 3. Competentieprofiel Tijdens de opleiding CE IEMES worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het domein Commerce waar de opleiding CE IEMES bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse Niveau 2 > Hoofdfase Niveau 3 > Afstudeerfase Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de competentie concreter te maken. De uitwerking van deze competenties vind je op de ACI portal. Competentie1 > Ondernemerschap Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentie 2 > Marktonderzoek Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Competentie 3 > Bedrijfs- en omgevingsanalyse Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/ of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentie 4 > Strategie en beleid Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentie 5 > Planning en uitvoering Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Competentie 6 > Sales Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en/ of diensten. Competentie 7 > Communicatie Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentie 8 > Marketing communicatie Het vertalen van een marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan. Competentie 9 > Leiderschap en management Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. 8

9 4. Curriculumkaders CE IEMES 1 COHORT 2013 NEW START september 2013 Niveau onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen Studiepunten/ Studiepunten/ Studiepunten/ Studiepunten/ Per. 1 tentamen Per. 2 tentamen Per. 3 tentamen Per. 4 tentamen Bedrijfsadministratie/ Bedrijfseconomie Branchevakken Marketing Marktonderzoek Algemene economie Engels Sales Communicatie & Projectmanagement Writing Online Marketing Experience marketing Media design Project Studiecoaching Assessment C3, C4, C6 6 TOTAAL studiepunten * Note: M.b.t. de tentamens van de Branchevakken geldt het volgende: iedere student maakt de toets van de module die hij of zij de afgelopen periode gevolgd heeft. Cijfers worden als volgt in het systeem geregistreerd: 2259YEME1T = Branche Event, 2259YEME2T = Branche Music, 2259YEME3T = Branche Entertainment, 2259YEME4T = Branche Gaming. Je mag slechts 2x per studiejaar meedoen aan elk branchetentamen. De eerste keer is in de periode dat je de module volgt, de tweede keer is de periode volgend op de periode waarin je de module hebt gevolgd. 9

10 CE IEMES 2/3 COHORT 2012 Niveau , onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen Studiepunten/ Studiepunten/ Studiepunten/ Studiepunten/ p1 tentamen p2 tentamen p3 tentamen p4 tentamen Bedrijfseconomie Branche keuzevakken Engels Strategic Marketing Recht Marketingcommunicatie Onderzoek Online marketing Sales Studiecoaching Expertiseweken Project Entrepeneurship TOTAAL uren jaar TOTAAL studiepunten jaar Minor 30 Meewerkstage 26 Assessment 4 TOTAAL studiepunten jaar 3 60 TOTAAL studiepunten HOOFDFASE (jaar 2 en 3) 120 * Keuzes Branchevakken CE2 Semester 1 > 2259YEME5O Branche Event 2259YEME6O Branche Music 2259YEME7O Branche TV Entertainment 2259YEME8O Branche Live Entertainment 2259YEME9O Film Entertainment 2259YEME10 BrancheGaming 2259YEME11 Branche Visitors Attractions Je mag slechts 2x per studiejaar meedoen aan elk branchetentamen. De eerste keer is in het semester dat je de module volgt, de tweede keer is de periode volgend op het semester waarin je de module hebt gevolgd. 10

11 CE IEMES 4 COHORT 2011 en 2010 Niveau 3 onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen onderwijs toetsen p1 Studiepunten/ tentamen p2 Studiepunten/ tentamen p3 Studiepunten/ tentamen p4 Studiepunten/ tentamen Advanced Courses Onderzoek Applied Research Business Model Marketing International Finance Service Marketing 2 optionele advanced courses per periode Project - Special Program 3 3 Onderzoeksstage 25 Assessment 5 TOTAAL sp TOTAAL uren

12 5. Conversietabellen Op de portal staan de conversietabellen voor alle CE2, CE3 en CE4 studenten. In een conversietabel kun je direct zien wat je wanneer kunt herkansen. Je kijkt bij jouw eigen cohort (het jaar dat je begonnen bent bij IEMES), de vakken zijn dan per jaar en niveau gesorteerd. Check goed de kolom met bijzonderheden om te zien of er geen wijzigingen zijn in de inhoud van het tentamen. De student is zelf verantwoordelijk. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/opdracht/assessment altijd middels inschrijven via Progress. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/assessment vinden altijd plaats tijdens de T/A weken (Zie daarvoor de jaaragenda IEMES op - Herkansingen in de vorm van een opdracht/ paper kunnen alleen ingeleverd worden op Paperday. Je dient je altijd in te schrijven voor een herkansing. De inschrijving voor hertentamens/herkansingen opdrachten/assessments gaat via Progress en starten op maandag in lesweek 3 en sluiten op vrijdag in lesweek 5. Administratiekosten bij te laat inschrijven bedragen 20,-. Deze dienen contant betaald te worden bij de afdeling financiën in P3. Je kunt je tot uiterlijk 2 werkdagen van te voren inschrijven. Het bijwonen van lessen gaat altijd in overleg met een docent. 12

13 6. Modulebeschrijvingen CE1 Alle kansen inclusief de herkansingen staan vermeld in de modulebeschrijving bij tentamenperiode. Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Algemene Economie 2259YAEC1T C1 Ondernemerschap C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse Bestedingen, collectieve sector,inflatie, conjunctuur en overheidsbeleid en ondernemingsbeleid. Comparatieve kosten, elasticiteit. Begroting 2013, CPB en CBS. China, Eurozone, EMU - Actuele artikelen - Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving/ A.J. Marijs/ W. Hulleman/ Uitgeverij Wolters-Noordhoff 5 e druk 2010 ISBN / 59,50/ Uitgeverij Wolters-Noordhoff Toetscode: 2259YAEC1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges:38 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht:22 uur Tentamenstof - Hele boek Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving en alle actuele artikelen. Hulpmiddelen bij toets Niet programmeerbare rekenmachine 13

14 Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN BEDRIJFSADMINISTRATIE 2259YBEA1T C1 Ondernemerschap C4 Strategie en beleid 1 Introductie Bedrijfsadministratie-Bedrijfseconomie 2 Inleiding Inventaris & Balans Veranderingen in de Balans 3 Het grootboek 4 De kolommenbalans Rubrieken 5 Journaliseren Belastingen 6 Inkoop- en verkoopretouren privé 7 Algehele herhaling hoofdstuk 1 t/m 9 8 De kolommenbalans II 9 Dagboeken Subadministraties 10 Permanence in de kosten en baten 11 Diverse kostenboekingen 12 Tentamentraining Debet/Credit, H. Fuchs/ S. v. Vlimmeren. Noordhoff Uitgevers 2e druk/ ISBN: , prijs 52,50 Debet/Credit, Opgavenboek H. Fuchs/ S. v. Vlimmeren. Noordhoff Uitgevers 2e druk ISBN , prijs 37,95 Toetscode: 2259YBEA1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 2 uur per week Voorbereiding colleges: 2 uur per week Voorbereiding schriftelijk tentamen: 8 uur Zie moduleomschrijving Niet programmeerbare rekenmachine 14

15 Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN BEDRIJFSECONOMIE 2259YBDR1T C1 Ondernemerschap C4 Strategie en beleid Geen 1 Inleiding Bedrijfseconomie 2 Planning en Controle, Balance scorecard 3 Constante en Variabele kosten 4 Break-evenanalyse 5 Direct costing 6 Integrale kostprijs, verkoopwinst, bezettingsresultaat 7 Herhaling 8 Kostentoerekening: Directe, Indirecte kosten, Opslagmethode, Activity based costing 9 Korte termijn beslissingen, Differentieel calculeren 10 Budgettering Prijs en efficiëntie verschillen 11 Tentamentraining 12 Tentamentraining Bedrijfseconomie voor de Dienstensector, M.P. Brouwers, W.G.H. van Hulst, P.A.M. de Keijzer Noordhoff Uitgevers 1e druk/ ISBN: , prijs Toetscode: 2259YBDR1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 4a Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges: 2 uur per week Voorbereiding colleges: 2 uur per week Voorbereiding schriftelijk tentamen: 32 uur Zie moduleomschrijving Niet programmeerbare rekenmachine 15

16 Naam module Toetscode(s) Competenties Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Branche Event 2259YEME1T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Analyse medialandschap College 1: De eventindustrie College 2: Trends College 3: Eventmarketing en Return on Investment (ROI) College 4: Van concept naar eventdesign College 5: Accountmanagement College 6: Presentaties bonusopdracht Nader te bepalen. De verplichte aan te schaffen literatuur wordt in loop van de maand augustus 2013 bekend gemaakt. Toetscode: 2259YEME1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4a Periode 4b Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode Onderwerp(en): presentatie van 2 bezochte evenementen Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 12 uur Bonusopdracht(en): 16 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 16 uur Verplichte literatuur, powerpointsheets en artikelen beschikbaar op ACIportal. Geen 16

17 Naam module Toetscode(s) Competenties Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Branche Music 2259YEME2T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management In één periode gedurende 6 bijeenkomsten/colleges krijgt een student de gelegenheid om alle spelers binnen de muziekindustrie te leren kennen en hun functionaliteit binnen diezelfde industrie leren begrijpen en daarmee alle processen kunnen plaatsen die zich afspelen om van een song/track/liedje een exploiteerbaar product te maken. Door de geldstroom (hoe verdien je nou geld met muziek exploitatie), de juridische stroom (hoe is intellectueel eigendom binnen de wetgeving geborgd) en/of de psychologische/sociologische stroom te volgen (consumentengedrag), zal je de volgende onderdelen bekijken: - hoe is auteursrecht ontstaan en hoe ziet het auteursrecht (in alle facetten) er uit? - welke functie hebben de collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena? - Wat is de rol van de muziekuitgever? - Hoe verdien je met de handel in muziekrechten? - hoe bouw je een act, welke herkenbaarheden heeft een act om aansluiting te vinden bij de doelgroep? - hoe ligt de rol van diverse spelers; boekers/theateragenten, programmeurs, tourmanagement, zalen, promotors, pers/media. - welke bronnen van inkomsten heeft een act eigenlijk nog meer? - hoe ziet een opnameproces in een geluidsstudio er uit? - wat zijn belangrijke en bepalende factoren in het vastleggen van een song? - welke rol speelt een producer in een opnameproces. - wat zijn de kosten van zo n opnameproces nu precies en waarom? - de structuur van de platenmaatschappij; welke afdelingen zijn er en wat is hun functionaliteit? - hoe verdient men met mechanische reproductie en wie verdient wat? - welke taken heeft een artiestenmanager en over welke kwaliteiten en vaardigheden moet je dan beschikken? Verplichte literatuur + ISBN Kluwer/Artiest en Recht (Editie 2012/2013) ISBN ,- 17

18 Toetscode: 2259YEME2T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode 1 t/m 4 Colleges: 24 uur Bonusopdracht(en): 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht: 32 uur In colleges behandelde stof, verwerkt in PPT (beschikbaar op Paperclip) n.a.v. Hfdst 4 en 5 uit Artiest en Recht. Geen 18

19 Naam module Toetscode(s) Competenties Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Branche Entertainment 2259YEME3T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Media-entertainment is overal en dat is het gevolg van een ontwikkeling die al zeker tweehonderd jaar aan de gang is. Tijdens de lessen Branche Entertainment wordt deze stormachtige ontwikkeling behandeld. Wie zijn de belangrijkste spelers? Hoeveel geld gaat er in de verschillende branches om? En welk medium is over 25 jaar op sterven na dood? Op die vragen krijg je tijdens de lessen antwoord. Ook krijg je een goed beeld van de samenwerking tussen de verschillende media in binnen- en buitenland en leer je doelgroepgericht te denken. Basisboek Entertainmentmarketing (2 e druk) / Henk Penseel (red) / Uitgeverij Coutinho / 2013 / ISBN: / 59,00 Toetscode: 2259YEME3T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht: 20 uur Literatuur en sheets uit de colleges Geen 19

20 Naam module Toetscode(s) Competenties Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur Branche Gaming 2259YEME4T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Deze module vormt een inleiding in de gamesindustrie. De student maakt kennis met de grondbeginselen van games, de verschillende gametypen en platforms en de functie van games. We bekijken onder andere entertainment games, applied games en (free) casual games. Het boek van Jesse Schell vormt de leidraad voor dit branchevak. In de lessen wordt er vanuit verschillende invalshoeken wordt naar gaming en de ontwikkeling van games gekeken: 1. Introductie in games 2. Gamedesign is experience design 3. Games bekeken door de ogen van (de artist, de publisher, de wetenschapper, de speler, de ondernemer) 4. Over stories en gameworlds 5. Verdienmodellen 6. Werken in de gamesindustrie The Art of Game Design A book of lenses / Jesse Schell / Elsevier Science & Technology / 2010 / ISBN: / 44,99/ Ook online beschikbaar als.pdf App - Art of gamedesign: lenses, verkrijgbaar via Google Play en itunes (free). Toetscode: 2259YEME4T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges:12 uur Voorbereiding colleges: 28 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen:16 uur Literatuur, sheets uit de colleges en mogelijke uitgereikte artikelen Niet programmeerbare rekenmachine 20

21 Naam module Toetscode(s) Competenties Communicatie & Projectmanagement 2259YCPM1T C6 Sales C9 Leiderschap en management Prestatie indicator C1 Competentieniveau 1 - Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een event. - Runnen, samen met anderen, van een project. C6 Competentieniveau 1 - Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. - Luisteren en duidelijk uitdrukken - Brengt een boodschap helder naar voren Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN C9 Competentieniveau 1 - Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. - Opbouwen van een eenvoudige projectorganisatie; - Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; - Leiden v.d. uitvoering van een opdracht (indien van toepassing); - Instrueren en volgen v.d. deelnemers van een projectgroep; - Leiding geven bij het maken van een Plan van Aanpak (Projectvoorstel); - Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; - Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep (KOFTIG). - Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Werken aan samenwerkingsovereenkomst, projectvoorstel, draaiboek, eventverslag. Projecten zijn van alle tijden. Het is voor IEMES studenten van groot belang om te leren werken in een project. Bij projectmatig werken gaat het om het sturen van processen in een tijdelijke organisatie. Vaardigheden die je leert zijn het sturen van een project, plannen, beheersen van tijd/geld en het af stemmen van het project op de omgeving / opdrachtgever. Vaardigheden die minstens net zo belangrijk zijn: vergaderen- en onderhandelingsvaardigheden, omgaan met de opdrachtgever en ander belanghebbenden, motiveren van teamleden, hanteren van conflicten, oplossen van problemen, effectiviteit van leidinggeven en het ontvangen en geven feedback. Projectmatig werken / Jan Verhaar en Stijn Schenk / Uitgeverij Boom Lemma / 2012 tweede druk / ISBN: / 28,00-21

22 Toetscode: 2259YCPM1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 20 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen 12 uur Verplichte literatuur, powerpointsheets en eventuele uitgereikte artikelen tijdens de les Geen 22

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015 Bijlage 1: Moduleomschrijvingen jaar 1 2014-2015 Branche Entertainment 2259Y4EE3T Competenties LOCO-competentie 2 Beroepsproducten Analyse medialandschap Hoofdonderwerpen / korte Media-entertainment is

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie