Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen"

Transcriptie

1 jaargang 4, oktober Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

2 In dit nummer 4 Masterplan 7 Parkmanagement 9 Lokaal 12 Henk 15 Vereniging 18 Freerider: 19 Een 20 Martin 22 voor herstructurering Havengebied Enschede volgens... André Onland, parkmanager De Wetering-Noord verhaal Businessparkmanagement vanuit de basis Wijnsma Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer met coöperatie voor Parkmanagement Bedrijventerreinen Nederland VBNieuws wie profiteert, moet ook betalen VBNieuws website die meegroeit met uw ondernerneming/ ondernemersvereniging? Kauffman en Jane de Jong Het borgen van veiligheid door bedrijven voor bedrijven Zwartewaterland en zorgvuldig beheer. Terwille van alles wat zwemt en zwiert en zoemt! Een steun in de rug Een groot aantal lokale ondernemersorganisaties in ons land functioneert goed tot zelfs zeer goed. Het zijn actieve verenigingen met betrokken bestuursleden en fungeren echt als sparringpartner van de gemeente. Gemeenten hebben er dan ook alle belang bij dat ondernemers goed georganiseerd zijn. Helaas geldt bovenstaand beeld lang niet voor alle ondernemersverenigingen en dat is jammer. Niet alle lokale ondernemersverenigingen zijn, om uiteenlopende redenen, in staat voldoende ondernemers te organiseren om met elkaar sterk te staan voor het ondernemerschap. Soms leunt een vereniging zwaar op een handjevol enthousiastelingen die wel het belang van samenwerking zien. En wees eerlijk, samen aan de kar trekken van een vereniging kost altijd tijd en energie en het runnen van het eigen bedrijf gaat natuurlijk voor. Bovendien loop je als bestuurslid van een ondernemersvereniging ook enig risico als het gaat om aansprakelijkheid. Met name voor verenigingen op nieuwe bedrijvenparken geldt dat een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid pas kan worden afgesloten als de vereniging enkele jaren ervaring heeft. Tot die tijd kan dit risico niet worden afgedekt. Vanaf 1 oktober van dit jaar is een nieuw initiatief gestart om lokale ondernemersorganisaties een steun in de rug te bieden bij het versterken van het eigen functioneren. Dit is het Centrum voor Lokale OndernemersKringen ofwel kortweg CLOK. Deze stichting heeft een helpdesk en biedt gratis eerstelijns advies voor ondernemersverenigingen. CLOK wil lokale ondernemersverenigingen met praktische faciliteiten bijstaan. Bijvoorbeeld bij het vinden van een prima inleider voor een ledenvergadering, bij het organiseren van een werkbezoek voor raadsleden en bij het organiseren van een professioneel secretariaat. CLOK werkt samen met een aantal exclusieve partners. Voor de duidelijkheid: CLOK gaat zich niet bezighouden met belangenbehartiging, want dat vindt stichting CLOK de taak van koepels als VNO- NCW en MKB-Nederland. Het gaat CLOK om het bieden van hands on ondersteuning aan de lokale ondernemersorganisaties. CLOK kent als stichting geen leden, dus betalen ondernemersorganisaties die betrokken willen zijn geen contributie. De eerstelijns advisering is gratis. Voor overige dienstverlening gelden tarieven op basis van opdrachtverstrekking. Vanaf 1 oktober is de website van CLOK online onder Ondernemersorganisaties, maar ook gemeenten kunnen met vragen bellen naar de helpdesk CLOK, tel: (30 cent per minuut). Wilt u een informatiesetje ontvangen? Mailt u dan uw gegevens naar Het is tijd voor CLOK. Ton Sels Sels Advies & Secretariaat BusinessPark magazine verschijnt viermaal per jaar als platform van ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement en duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Doelgroep: BusinessPark magazine wordt in controlled circulation verzonden aan gemeente- en provinciebesturen en gemeentelijke en provinciale diensten EZ en RO en aan besturen van lokale bedrijvenkringen. Oplage: exemplaren Uitgave en management Sels Advies & Secretariaat B.V. Redactie J.E. de Jong Drs. A.A. Sels Drs. J.N.W. Zoet Eindredactie en coördinatie Sels Advies & Secretariaat BV Vormgeving en productie Drukkerij Sonneveld en Media Business Press Fotografie Marcel Cornelissen Druk en handling Drukkerij Sonneveld, s-gravenzande Advertentie-exploitatie Media Sales Support Nathan Lavino Postbus AP Rotterdam Tel.: Fax: Redactiesecretariaat Sels Advies & Secretariaat B.V. Postbus AH Rotterdam Tel.: Fax: Burgemeester van de gemeente Zwartewaterland, A.C. Hofland Foto voorpagina Ecofactorij Apeldoorn oktober 2005 BusinessPark magazine 3

3 Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Havengebied Enschede heeft karakter Het Havengebied in Enschede heeft een upgrading nodig. In functioneel en economisch opzicht loopt het Havengebied achterstand op ten opzichte van concurrerende werklocaties. Dit leidt tot een slechtere ruimtelijke kwaliteit en tot een achteruitgang van het imago van het Havengebied. Uiteindelijk kan dit gevolgen hebben voor de economie van Enschede. Deze trend kan worden omgebogen door het Havengebied integraal aan te pakken. Hiervoor heeft de gemeente Enschede aan DHV gevraagd een Masterplan te schrijven. Met het hierin opgenomen forse herstructureringprogramma is het mogelijk de huidige ontwikkelingen te keren. Met als doel een hoge inrichtings- en economische Het Havengebied is één van de grootste bedrijventerreinen in Twente. Het terrein heeft een omvang van 200 hectare en biedt huisvesting aan ruim 300 bedrijven met ongeveer werknemers. In het Havengebied zijn veel industriële en groothandelsbedrijven te vinden, maar ook bouwbedrijven, transportbedrijven en enige horeca. Voor de werkgelegenheid en de economie van Enschede is het Havengebied van groot belang. Wil het Havengebied goed kunnen functioneren, ondernemers kunnen aantrekken en vasthouden, dan is een goede kwaliteit van het terrein noodzakelijk. Het Havengebied doet zijn naam op dit moment niet echt eer aan. Er is enige havengebonden bedrijvigheid, maar minder dan van een havengebied kwaliteit, ook op langere termijn. mag worden verwacht. De haven is ook vooral een loshaven en maar zeer beperkt een laadhaven. De grootte van het terrein en de ligging ervan, cen- traal in het stedelijk netwerk van de (Eu)regio, biedt grote potenties op dit gebied. Potenties voor lokaal, regionaal en mogelijk zelfs (inter)nationaal opererende bedrijvigheid. Deze bedrijven moeten zich er dan wel thuis kunnen voelen en zekerheid hebben over hun toekomst. De inrichting van het Havengebied is extensief, met lage bebouwing en veel groen. De wegprofielen zijn breed met grasbermen en bomen. Er zijn onbebouwde, groen ingevulde kavels. Het Havengebied heeft daarmee in potentie een ruime, groene uitstraling. Toch laat de inrichtingskwaliteit te wensen over. Er is sprake van veroudering, kwaliteitsverval en verloedering van de openbare en private ruimte. Ook zijn er bedrijven die niet passen bij hun vestigingsplek vanuit hun bedrijfsvoering of vanuit de geldende milieucategorieën. Hier wordt tot op heden nauwelijks iets aan gedaan. Adequaat ingrijpen is dus nodig. Gelukkig is dit goed mogelijk. Het Havengebied biedt, door zijn ligging, zijn grootte en zijn inrichting veel kansen. Het terrein heeft potenties om een lokaal en regionaal concurrerend bedrijventerrein te zijn en te blijven. Om dit mogelijk te maken is het Masterplan Havengebied Enschede opgesteld. Jan Breteler, hoofd van het projectbureau van de gemeente Enschede, geeft aan: De kern van dit Masterplan is dat we drie deelgebieden op verschillende manieren positioneren en verschillend gaan herstructureren. Dat is een vernieuwende aanpak die ons een duidelijke richting geeft. Een van de eerste resultaten ervan die ik merk, is dat in alle discussies over dit masterplan gaat over de specifieke kwaliteiten en ingrepen voor de drie terreinen, in plaats van over een ongedeeld bedrijventerrein. Het Masterplan deed bij de gemeente Enschede een aantal kwartjes vallen. Jan Breteler: Het eerste kwartje viel toen we zagen dat we het Havengebied niet langer in zijn geheel als haven hoeven te behandelen. Alleen de kop van de haven zelf herbergt namelijk havengebonden activiteiten. Het tweede kwartje viel toen we ontdekten dat het meest westelijke gedeelte, de Twekkeler-Es, behoorlijk goed functioneert. Als gemeente blijken we er ook over heel wat grondposities te beschikken die we kunnen gebruiken om ruimtelijke vraagstukken op andere terreinen op te lossen. In dit deelgebied wordt de herstructurering dan ook gestart. De gemeentelijke politiek accepteert door dit Masterplan dat herstructurering van een bedrijventerrein peperduur is, constateert Breteler. Voorheen werd dat weliswaar erkend voor probleemwijken, maar bij bedrijventerreinen werd al snel naar het bedrijfsleven gekeken. Een dergelijke forse herstructurering gaat echter ook de financiële draagkracht van bedrijven te boven. Om de herstructurering beheersbaar te maken, is de aanpak opgedeeld in negentien projecten. De projectmatige aanpak zorgt voor een flexibel plan dat past bij de huidige situatie én in kan spelen op toekomstige kansen en ontwikkelingen. In de projecten wordt gebruik gemaakt van de verschillende karakters van de deelgebieden, van de grondposities van de gemeente én van de ongebruikte ruimte die het terrein biedt. Jan Breteler: Het Havengebied is binnen Enschede bijna spreekwoordelijk een terrein waar ruimte gewonnen kan worden. Het staat bij iedereen in Enschede op het netvlies als een terrein met veel ongebruikte mogelijkheden en relatief weinig activiteiten. Uiteindelijk zal met dit Masterplan het Havengebied binnen tien jaar in overzichtelijke projecten worden herontwikkeld. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de opbrengsten van het bedrijventerrein wordt verhoogd, zodat de forse herstructurering kan worden gefinancierd. Daarom kozen we voor de marketingtechnische invalshoek, aldus Herman Timmermans, projectleider vanuit DHV. Te vaak stranden herstructureringsplannen omdat ze zich te veel concentreren op de kosten. Deze zijn vaak hoog en de plannen belanden niet zelden in de ijskast. Het voordeel van de 2e aanpak in Enschede is dat eerst het eindproduct wordt gepositioneerd en pas in tweede instantie de kosten een rol gaan spelen. Om de forse herstructurering mogelijk te maken, is verhoging van de opbrengsten van het terrein niet voldoende. Externe financiering is ook hard nodig. Vandaar dat de gemeente bij de herstructurering samenwerkt met provincie, regiogemeenten en bedrijfsleven. Een belangrijke financieringsbron voor de plannen is de TOPper-subsidie van het ministerie van Economische Zaken voor grote nieuwe en te herstructureren bedrijventerreinen. Hiermee kan de rijksoverheid een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Dit Masterplan biedt goede aanknopingspunten om TOPper-gelden binnen te krijgen, 4 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 5

4 meent Breteler. Sinds december vorig jaar is het Havengebied namelijk een van de vijftig door Den Haag erkende TOP-locaties waarvoor subsidies worden gereserveerd. Het Masterplan is een voorwaarde om voor de subsidies in aanmerking te kunnen komen. De gemeente bereidt de eerste TOPperaanvraag inmiddels voor in het deelgebied Twekkeler-Es waar de gemeente een goede uitgangspositie heeft. Om het Masterplan tot een succes te maken, is samenwerking met de op het terrein gevestigde bedrijven essentieel. Daarom zijn de leden van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de herstructureringsplannen. Ze staan zeer welwillend tegenover het Masterplan ondanks de lange periode waarover het zich uitstrekt. Jan Breteler: De ondernemers hebben meer vertrouwen gekregen omdat het plan wordt gekenmerkt door een kleinschaliger aanpak in deelprojecten. Het is een realistisch en duidelijk plan waarbij gekozen is voor een stapsgewijze herstructurering. Die herstructurering is opgedeeld in meerdere, makkelijker te hanteren deelprojecten. Dat wekt vertrouwen. Het Havengebied Enschede Ondernemers waarderen vooral dat de gemeente duidelijk is over haar toekomstplannen, zegt Jan Breteler. De gemeente zal niet langer bedrijven gedogen die niet in het betreffende deelgebied thuishoren. Zelfs een ondernemer die rechtstreeks door dit voornemen werd getroffen, kon er goed mee leven omdat het hem eindelijk duidelijkheid verschafte. Het is voor de ondernemers van groot belang dat het bedrijventerrein goed wordt georganiseerd, zodat hun onderneming goed kan blijven draaien. Bovendien blijft de waarde van hun vastgoed erdoor op peil. Aan de westkant van het centrum van Enschede ligt het Havengebied. In het Masterplan dat advies- en ingenieursbureau DHV opstelde voor de gemeente Enschede zijn drie deelgebieden onderscheiden op basis van milieucategorieën én economisch profiel. Het betreft de Twekkeler-Es in het westen, de eigenlijke haven in het midden en de Westerval-Spoorzone dat nauw tegen het stadscentrum aanligt. De Twekkeler-Es wordt een moderne bedrijventerrein waar ruimte is voor de milieucategorieën één tot en met vier. In de Westerval-Spoorzone komen vooral business-to-consumer activiteiten en kleinschaliger bedrijven. De haven herbergt in de toekomst uitsluitend havengebonden en zware industrie. Althans, voor minimaal de komende vijftien jaar. Blijkt er onvoldoende interesse voor te zijn, dan gaan gemeente en bedrijfsleven de kwaliteit van het water voor een andere functie benutten: meer gericht op dienstverlening, groen en het intensiveren van de verblijffunctie. Gezien het eigen karakter van deze deelgebieden, vergt elk gebied een eigen marketingaanpak om het terrein en haar voordelen voor het voetlicht te brengen. Bij alle drie de gebieden is herstructurering van de infrastructuur van wezenlijk belang om de bereikbaarheid van bedrijven te optimaliseren. Parkmanager De Wetering-Noord streeft naar kwaliteitscijfer 8 PARKMANAGEMENT VOLGENS Mooi terrein, dat willen we graag horen. Het is een vrij nieuw fenomeen, dat vanuit Engeland overwaaide. De parkmanager. Die doet meer dan alleen een bedrijventerrein beheren en onderhouden Je bent aanspreekpunt, helpt bedrijven bij allerlei zaken en bent financieel manager. Dit zegt parkmanager André Onland van De Wetering-Noord. Hij heeft de lat hoog liggen. Het leuke is om met al die mensen samen aan de slag te gaan, immers de doelstelling van parkmanagement is het realiseren van duurzaam beheer en onderhoud door samenwerking van de bedrijven en de gemeente. Norm De Wetering-Noord in Utrecht is een modern bedrijventerrein van 29 hectare in het noordelijke deel van Leidsche Rijn. Sinds 1997 kun je als bedrijf hier een kavel kopen van de gemeente Utrecht. Om het park mooi en functioneel te houden moet het duurzaam worden beheerd. De gemeente heeft met dit doel parkmanagement op dit bedrijventerrein geïntroduceerd. André Onland, Parkmanager De Wetering-Noord Grontmij Nederland heeft het parkmanagement op Leidsche Rijn in 2001 via Europese aanbesteding verkregen. De hiervoor aangestelde parkmanager André Onland kan zijn werk doen met het basispakket, waaraan alle deelnemers op het park verplicht zijn mee te betalen. Er wordt ondermeer het beheer en onderhoud van privaatgebied, de terreinbeveiliging, beheerorganisatie en de bedrijfsbewegwijzering van betaald. De leden dragen in rato van kaveloppervlak bij aan deze kosten. De gemeente betaalt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De parkmanager huurt weer onderaannemers in voor de uitvoering van haar beheertaken. Onland is het aanspreekpunt voor de bedrijven en zorgt ervoor dat het park er strak uitziet. Ik krijg vaak te horen op wat voor mooi terrein we eigenlijk zitten. Dat is wat we graag willen horen. Wij hebben een kwaliteitsnorm van 8 te halen, vergeleken met normale gebieden die een 6 hebben. De huidige bouwactiviteiten op en rond de Wetering-Noord bemoeilijken het halen van de norm, We zitten nog in de bouwputfase maar met de gescoorde 7 is dat eigenlijk best een opsteker om door te gaan voor de 8. Prestatie-eisen Hierbij heeft Onland te maken met contractueel vastgelegde prestatieeisen, waaraan hij als parkmanager moet voldoen. Je zit met een afgesproken kwaliteit die je als resultaatverplichting op je neemt en dat neer moet zetten voor een van te voren vastgesteld budget legt hij uit. Er komt dan ook een stuk financieel management bij kijken. Aan het begin van het jaar wordt de begroting gemaakt, dat wordt dan voor goedkeuring aangeboden in de algemene ledenvergadering. De gemeente is als lid in de ALV vertegenwoordigd en heeft 20% van de aanwezige stemmen, als ik in de ALV groen licht krijg kunnen de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat loopt goed tot nu toe. Het begrip parkmanager is nog vrij nieuw in ons land. Onland schat dat er nu zo n twintig parkmanagers in Nederland werken. Hij deed bij In Holland de post HBO opleiding Business Park Management en heeft hele nieuwe uitdagingen op zijn pad gezien. Je bent hoofdzakelijk aan het communiceren met alle betrokken partijen, zoals de toetreders, het verenigingsbestuur, het Projectbureau Leidsche Rijn, de dienst Stadsbeheer, Economische Zaken en de uitvoerende partijen Daarnaast los je als parkmanager problemen en meningsverschillen op, als reclame-uitingen op het terrein, containers, parkeeronenigheid, het weghalen van afval tot het helpen met de bouwplannen om die langs de gemeentelijke welstandscommissie te krijgen. Het is zeker geen 9 tot 5-kantoorbaan. Onland: Je moet ook de straat op om de leden te laten weten dat je voor ze bent. Bron: Arjan Klaver de Ondernemer oktober 2005 BusinessPark magazine 7

5 LOKAAL VERHAAL Businessparkmanagement vanuit de basis adv Vertel uw lokaal verhaal Deze ruimte in Business Park Magazine is gereserveerd voor berichten en nieuws over de praktijk van en ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement. Heeft u als ondernemersvereniging nieuws te melden of bent u als gemeentebestuur met interessante initiatieven bezig? Laat het ons weten. U bent van harte uitgenodigd uw bericht te zenden aan: Redactie BusinessPark Beveiliging openbaar terrein Postbus 21328, 3001 AH Rotterdam en kan ook: dichterbij Cameratoezicht wettelijk geregeld Onlangs is officieel bekend gemaakt dat gemeenten voortaan op allerlei plekken binnen hun eigen gemeentegrenzen camera s mogen plaatsen. Een mededeling die de weg vrijmaakt voor het met behulp van camerasystemen, preventief beveiligen van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen. De wet, die binnenkort van kracht wordt, geeft een gemeentebestuur de bevoegdheid om in het belang van de handhaving van de openbare orde plekken of gebieden aan te wijzen waar camera s mogen worden geplaatst. Een positieve ontwikkeling die in het bijzonder door ondernemers in winkelgebieden en op bedrijfsterreinen wordt toegejuicht. Al jaren wordt er door de eigenaren van bedrijven en hun ondernemersverenigingen voor gepleit om een dergelijke preventieve maatregel te verwezenlijken. Tot nu toe, waar het geen eigen terrein betrof, zonder resultaat. Gelukkig gaat dat nu dus veranderen. De camera als digitaal hekwerk rond bedrijfsterrein Ondanks het feit dat tot voor kort het gebruik van camera s om reden van de wet op de privacy in het openbaar niet officieel werd toegestaan, kent de markt allerlei camerasystemen en verschillende soorten camera s. Een goed aangelegd en geïnstalleerd camera-netwerk vormt een digitaal hekwerk rond elk willekeurig bedrijventerrein. Een nieuw fenomeen dat dankzij de nieuwe wetgeving steeds vaker zal voorkomen. (Bron: CNI Europe nieuwsbrief Juni) Het elektronisch informatiepaneel Altijd actuele, concrete en correcte informatie communiceren. Dat is wat burgers heden ten dage verwachten van een overheidsorgaan. Een meerregelig en digitaal informatiepaneel is voor een gemeente een uitstekende optie om op eenvoudige doch heldere wijze tegemoet te komen aan deze wens. Een elektronisch informatiepaneel bestaat uit een solide aluminium behuizing, met daarin een display voor vier tekstregels. Elke regel biedt ruimte aan 25 karakters van 10 centimeter hoog. De ingevoerde tekst wordt draadloos via GSM naar de tekstpanelen verstuurd (via het telefoondisplay kan de boodschap binnen enkele seconden worden doorgegeven) en kent diverse verschijningsfeatures, kapitaal, cursief of knipperende tekstgedeelten. Ook kan de tekst in diverse richtingen gescrolld worden. Dankzij de robuuste aluminium behuizing is het display zeer duurzaam en nagenoeg onderhoudsvrij. Een elektronisch informatiepaneel herbergt tevens een agendafunctie. Dit betekent dat vooraf op datum en tijd één of meerdere boodschappen voorgeprogrammeerd kunnen worden. In het geheugen kunnen natuurlijk meerdere pagina s tegelijk worden opgeslagen. CityTec draagt zorg voor het gehele traject dat behoort bij de aanvraag en het plaatsen van een meerregelig informatiepaneel. 8 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 9

6 Vademecum bedrijventerreinen Gebieden die voor de economie belangrijk zijn, spelen in het debat over de ruimtelijke ordening in Nederland vooral een negatieve rol. Ze zijn levenloos, saai en ontsieren het landschap. De belangstelling voor de ruimtelijke ontwerpen van bedrijventerreinen is hierdoor nog maar weinig ontwikkeld in vergelijking tot bijvoorbeeld de uitleg van nieuwe woongebieden. Stef van der Gaag onderzoekt in dit vademecum hoe de ontwerpen voor deze terreinen eruit zien, wat er wordt bepaald en wat aan het particulier initiatief wordt overgelaten. Zij vraagt zich af hoe deze terreinen voor handel, nijverheid en transport tot stand komen. Dit handboek biedt suggesties en aanbevelingen voor de stedenbouwkundige opzet en uitleg van bedrijventerreinen die gewoonlijk als monofunctionele enclaves worden getypeerd. Mede aan de hand van prachtig beeldmateriaal toont het dat de werklandschappen van de toekomst beter verdienen. Vademecum Bedrijventerreinen / Stef van der Gaag / design Joost Grootens/ Dutch / 503 pp / 12 x 16.5 cm / ISBN / Voor Nederland unieke koppeling renovatie bedrijventerreinen aan innovatie groot succes Het koppelen van de renovatie van bedrijventerreinen aan innovatieprogramma s voor afzonderlijke bedrijven op die terreinen blijkt een groot succes. Het innovatienetwerk Syntens stelt dit mede op basis van positieve resultaten in de gemeente Haarlem. Daar gaat een renovatie van het bedrijvenpark Waarderpolder gelijk op met een innovatieprogramma.van de 500 bedrijven in het gebied hebben er in korte tijd 200 deelgenomen aan innovatie-acties. Syntens gaat de Haarlemse aanpak nu ook in Zaandam, Alkmaar en Rotterdam toepassen.uit onderzoek door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) onder de deelnemende bedrijven blijkt dat zij de in Haarlem gevolgde aanpak met een 8,3 waarderen. Partijen als de gemeente Haarlem, Kamer van Koophandel, MKB Haarlem, Industrie Kring Haarlem en Hogeschool INHOLLAND zijn eveneens enthousiast. Gluren bij de Buren: van contact naar contract Het Syntens-pakket is gebaseerd op eenvoud en actualiteit en wordt voor het eerst in Nederland toegepast. Bedrijven wisselen kennis en contacten uit en proberen tot samenwerking te komen. Daarbij fungeert Syntens als aanjager. Eén van de meest succesvolle onderdelen is het project Gluren bij de Buren. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een als gastheer optredende ondernemer over het succes van zijn bedrijf, wordt er een rondleiding gegeven en kunnen de deelnemers aansluitend netwerken. Sommige ondernemers zaten dicht bij elkaar in de buurt. Toch weet de één vaak niet wat de ander doet. Daar hebben we met succes op ingespeeld. Gluren bij de Buren leidde tot verrassend veel contacten en ook al contracten, aldus Syntens-adviseur Wilfred van Beuningen. Programma wordt uitgebouwd Het Syntens-programma zal de komende tijd stapsgewijs worden uitgebouwd met als einddoel álle bedrijven in de Waarderpolder erbij te betrekken. Mede als gevolg van de inspanningen van Syntens (innovatie) en de gemeente Haarlem (renovatie) is het imago van bedrijvenpark Waarderpolder sterk verbeterd. Als we erin slagen om ook de resterende 300 ondernemers in beweging te krijgen, kan een innovatie zoals die in Haarlem wordt gerealiseerd als toegevoegde waarde door Syntens in de markt worden gezet, aldus Wilfred van Beuningen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Wilfred van Beuningen van Syntens ( ). MKB-Nederland wil actieve rol bij ruimtelijke inrichting Nederland Na een ruimtelijke analyse waarbij gekeken is naar het beleid van de twaalf provincies stelt MKB- Nederland dat streekplannen, omgevingsplannen en bestemmingsplannen zo snel mogelijk aangepast dienen te worden aan de uitgangspunten van de Nota Ruimte. Ook wil MKB-Nederland actief worden betrokken bij de projecten die het Ministerie van VROM en de provincie uitvoeren op het gebied van ontwikkelingsplanologie en economische versterking. De vraag naar bedrijventerreinen zal de komende jaren fors toenemen. Daarom moeten naast het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, vooral verouderde bedrijventerreinen met spoed worden opgeknapt. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen moet de nadruk komen te liggen op kwaliteit, die aan moet sluiten bij de vraag. Drukkerij VAN BEGIN - TOT EINDTRAJECT Sonneveld Briefpapier, logopapier, kettingformulieren, Optisch Leesbare Acceptgiro s, visitekaartjes, maar ook leaflets, brochures en mappen. Drukkerij Sonneveld - een onderneming van Thieme GrafiMedia Groep -is vanoudsher specialist in het verzorgen vanhuisstijl- en promotioneeldrukwerk. De hechte samenwerking binnen de Thieme GrafiMedia Groep maakt Drukkerij Sonneveld tot uw fullservice grafimediadienstverlener. Park management Het bedrijventerrein als onderneming hjgrontmij Van Prepress tot logistiek Huisstijl opmaakenbewaking? Een nieuwe leaflet ontwerpen? Uw wekelijksenieuwsbrief opmaken? Brochures vakkundig drukken en afwerken? Uw briefpapier uit voorraad afroepen of uw formulieren door heel Nederland laten bezorgen? Drukkerij Sonneveld is graag uw grafimediapartner voor alle communicatie. Zo realiseert u gemak, snelheid en effectiviteit. Drukwerk Briefpapier, logopapier, Optisch Leesbare Acceptgiro s,kettingformulieren, genummerde sets of bloks komen in groteoplagen snel vanaf onze rotatiepersen. Deze wijze van efficiënt produceren maken het prijstechnisch aantrekkelijk, direct vanafde papierrol gedrukt en afgewerkt. Voor kleinereoplagen zet Drukkerij Sonneveld de vellenoffsetpersen in. Met meer dan 60 jaar grafische ervaring bent ubij Drukkerij Sonneveld altijd verzekerd vandeskundig advies en vakmanschap. Dedicated team Bij Drukkerij Sonneveld werkt u samen met een vast klantenteam. Korte, heldere lijnen voor al uw communicatievraagstukken, ook als u vanuit meerdere vestigingen werkt. Het team bestaat uit betrokken professionals die alle ins en outs van uw organisatie kennen, die zich verdiepen in uw branche en uw klanten. Vaste plaatsvervangers als back-up zorgen voor optimale bereikbaarheid en flexibiliteit. Thieme GrafiMediaGroep Uw eigen magazine uitgeven? Online drukwerkopmaken en bestellen? Een pakkende tekst voor een mailing? Drukkerij Sonneveld is een onderneming van Thieme GrafiMediaGroep - één vande grootstegrafimediaconcerns van Nederland. Dat betekent -naast continuïteit en flexibiliteit -fullservice dienstverlening. Vancommunicatieadvies, concept & vormgeving, digitaal printen, fulfilment, webbased applicaties tot uitgeven. Met uw contactpersoon bij Drukkerij Sonneveld als centraal aanspreekpunt. Vertrouwdenoverzichtelijk. Meer informatie? Voor meer informatie over de dienstverlening van Drukkerij Sonneveld neemt ucontact op met: Drukkerij Sonneveld afdeling verkoop Koningin Julianalaan146 Postbus AA s-gravenzande t +31 (0) f +31 (0) e i Thieme GrafiMedia Groep 10 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 11

7 De gemeente Apeldoorn heeft instrumenten ontwikkeld om als publieke partij de vijf statements van Ton Sels te realiseren op het bedrijfsterrein de Ecofactorij en bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. De Ecofactorij ligt in de oksel van de twee verkeersassen A1 en A50. Op dit moment is nog 50 ha uitgeefbaar, de Ecofactorij is bedoeld voor grootschalige bedrijven (> 1 ha) in de productie en logistieke sector. Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord ligt aan de uitrit Apeldoorn-Noord van de autosnelweg A1 Zwolle-Arnhem. De eerste fase van 65 ha is volledig uitgegeven, de uitgifte van de tweede fase van ongeveer 45 ha start in september Dit park is een visitekaartje met een hoge kwaliteit bebouwing, veel zichtlocaties, goed beheer en veel ruimte voor groen en water. Op welke wijze maakt Apeldoorn duurzaam beheer waar? 1. Integraal beheer en sturing door één verantwoordelijke partij. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit aan de gebruiker en richt een organisatie voor parkmanagement op waarvan elke eigenaar/gebruiker verplicht lid is. Bij de Ecofactorij wordt de 2. Commitment van gevestigde bedrijven door parkmanagement bijdrage in huurprijs of servicekosten verdisconteren. De Coöperatie Parkmanagement heft een canon, aangezien het bloot eigendom door de gemeente is overgedragen. De bedrijven bepalen zelf de hoogte van de canon en wat er door de coöperatie mee wordt gedaan. Er is een heffing per ha. Eigenaren zullen deze bijdrage doorberekenen in de huurprijs. De coöperatie Ecofactorij zal haar uiterste best doen om inkomsten te verkrijgen door gezamenlijke activiteiten zoals gezamenlijk energiebeheer, beveiliging en dergelijke. In Apeldoorn-Noord bestaat de mogelijkheid te heffen via het lidmaatschap van de vereniging. Ook daar zullen de projecten die gezamenlijk worden opgestart fondsen creëren om in te zetten voor het parkmanagement voor het bedrijvenpark. 3.Free-ridergedrag voorkomen. Door verplicht lidmaatschap van coöperatie of vereniging voorkomt Apeldoorn het gratis meeliften op voorzieningen die door de anderen worden betaald. 4. De onroerendgoed eigenaar op het bedrijvenpark stimuleert het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau om de waarde van zijn onroerend goed te waarborgen. en de vestiging van nieuwe bedrijven maakt hier onderdeel van uit. 5.De gevestigde ondernemers hebben een vast aanspreekpunt voor alle zaken betreffende het bedrijvenpark. Binnen de gemeente Apeldoorn werken we met accountmanagers per bedrijventerrein. Zij zijn aanspreekpunt voor de bedrijven, maar ook voor de parkmanagementorganisatie. Zowel bij de Coöperatie Ecofactorij als bij de Stichting OBAN is de gemeente (adviserend) lid. Voor de bedrijven is de parkmanager hét aanspreekpunt. Bij de Ecofactorij wordt extra aandacht gegeven aan het duurzaam bouwen en exploiteren. Vooral het toepassen van nieuwe technologie is een tussentijdse evaluatie van deze constructie heeft voor zowel bedrijfsleven als gemeente een positief resultaat opgeleverd. Ik verwacht dan ook dat na de aanstaande eindevaluatie deze vorm gecontinueerd zal worden. De uitstraling van dit bedrijvenpark is van hoge kwaliteit, waarbij de stichting verantwoordelijk is voor o.a. bewegwijzering, straatmeubilair en parkeren. Zo is in overleg met de ondernemers op Apeldoorn-Noord geregeld dat er geen auto s geparkeerd worden op de openbare weg, een ieder parkeert op eigen terrein. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor handhaving van deze regeling en spreken elkaar aan op overtredingen. Indien toch noodzakelijk treedt de politie op, dit komt echter weinig voor. De hoogwaardige uitstraling houdt Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer met coöperatie voor Parkmanagement. In BusinessParkMagazine van april 2005 stelt Ton Sels in het hoofdartikel dat alleen private partijen de voorwaarden kunnen scheppen voor een duurzaam beheer van een bedrijvenpark. Hij stelt dan ook voor dat gemeenten bedrijvenparken in hun geheel verkopen aan private partijen en dat daardoor de kans op beter duurzaam beheer wordt vergroot. Daar ben ik het absoluut niet mee eens en ik wil hier graag uitleggen waarom. grond in erfpacht gegeven, maar afgekocht met een eeuwigdurende afkoopsom en het bloot eigendom wordt door de gemeente overgedragen aan de Coöperatie Parkmanagement. Deze beheert integraal het gehele terrein. In Apeldoorn-Noord wordt de grond verkocht onder de voorwaarde dat men verplicht lid wordt van de Ondernemersvereniging verbonden aan de Stichting Parkmanagement die o.a.onder andere verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte. Dit is ook voor gemeenten een heel belangrijk punt. Veel herstructureringsprogramma s zijn nu noodzakelijk aangezien bedrijfsleven en gemeenten in de afgelopen decennia weinig of geen aandacht hebben besteed aan het handhaven van kwaliteitsniveaus. Bij de gekozen vorm van een coöperatie bij de Ecofactorij is er een gezamenlijk belang dat binnen de coöperatie kan worden afgedwongen indien één of meer partners hier niet aan mee willen doen. De coöperatie is niet alleen verantwoordelijk voor de openbare ruimte, maar ook voor het totale functioneren van het bedrijfsterrein. Ook de staat van onderhoud van de panden belangrijk thema. Meerkosten die de toepassing van duurzaamheidtechnologie met zich meebrengt, worden door de gemeente gecompenseerd met behulp van een milieupuntensysteem dat resulteert in een variabele korting op de erfpachtprijs. Bij Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord hevelt de Gemeente Apeldoorn het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte over aan de Stichting Parkmanagement. In de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de stichting zijn kwaliteitscriteria opgenomen waaraan het onderhoud minimaal moet voldoen. Een recentelijk uiteraard nauw verband met de destijds ontwikkelde stedenbouwkundige criteria. Het is niet voor niets dat het bedrijvenpark de prijs voor het best ontwikkelde bedrijfsterrein in de wacht heeft gesleept. Uit bovenstaande blijkt dat een gemeente prima in staat is de kwaliteit van duurzaam beheer te optimaliseren. Ik ben benieuwd naar voorbeelden waar een private partij betere resultaten heeft bereikt. Henk Wijnsma Hoofd Economische Zaken Gemeente Apeldoorn 12 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 13

8 VBNieuws We care. Reactie op OZB-brief van de VBN. We leven in een maatschappij waarin niet iedereen de beste bedoelingen heeft. Het is mogelijk dat iemand anders het gemunt heeft op uw kostbaarste bezit. Daarom is het belangrijk dat uw veiligheid voor u ook echt een zorg minder is. De beveiligingsdivisie van PreNed biedt totaaloplossingen. Hierbij gaat het niet alleen om de meest geavanceerde beveiligingstechniek, maar ook om de beste mensen. Daarom besteden wij al vanaf het moment dat iemand bij ons solliciteert continu veel aandacht aan motivatie en betrokkenheid. Want juist mensen maken het verschil als het erop aankomt. We care. Bel voor alle veiligheid: , In een helder betoog zet de VBN uiteen dat ondernemers en hun organisaties op uiteenlopende manieren betrokken zijn en belang hebben bij de politiek. Zo zullen werkgeversorganisaties zich op nationaal niveau bezig houden met (inter)nationale economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende concurrentiepositie en het lastenniveau in zijn algemeenheid. Op regionaal en lokaal niveau hebben ondernemers ook een aantal collectieve belangen, zoals de VBN dat noemt. Deze belangen hebben vaak meer met de fysieke omgeving van bedrijvenparken of binnensteden te maken. Echter, goed functionerende bedrijvenparken en binnensteden zijn de raderen die de nationale economische motor draaiend houden. Zaken die over het algemeen het regionaal en lokaal ondernemingsklimaat betreffen, vragen gerichte investeringen. En in zijn brief aan Kamer en Kabinet pleit de VBN er voor de ruimte te laten aan het lokale overleg tussen ondernemers en gemeente om langs democratische spelregels middelen beschikbaar te blijven stellen voor die gewenste investeringen. De insteek bottom-up benadering zou hierbij leidend moeten zijn. De kabinetsvoorstellen met betrekking tot de toekomstige OZB-heffingen laten die ruimte niet en kiezen nadrukkelijk voor een Top-down benadering. Op landelijk niveau wordt bepaald welke ruimte de lokale politiek en hun ondernemende partners mogen gebruiken; en die ruimte is praktisch nul. teraadsverkiezingen wordt gesteld dat lokale autonomie van belang is. Daaruit volgt dat op lokaal niveau een democratisch gelegitimeerde afweging gemaakt moet kunnen worden over de uitvoering van taken en lokaal noodzakelijk geachte investeringen. In een eerste schriftelijke reactie op het wetsvoorstel OZB hebben wij het kabinet gewezen op de initiatieven die het lokaal georganiseerde bedrijfsleven neemt. Het kan toch niet zo zijn dat Den Haag dit soort initiatieven overruled en onmogelijk maakt. Overigens onderschrijft de CDA- Tweede-Kamerfractie de hoofddoelstelling van de OZB-voorstellen, namelijk uiterste terughoudendheid in de lastenontwikkeling op lokaal niveau en lastenverlichting voor burgers in de vorm van afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB. Wanneer lokale overheid en georganiseerd bedrijfsleven met elkaar van mening zijn dat meer dan trendmatige verhogingen in de lokale situatie lei- Vooralsnog is de CDA-fractie in de Tweede Kamer niet enthousiast over dit onderdeel van de voorstellen. In de CDA-handleiding voor de gemeenden tot een verbeterd ondernemersklimaat dan is daarmee bij de betrokkenen sprake van draagvlak voor de initiatieven. Wanneer daarnaast goede en controleerbare afspraken gemaakt worden over de besteding van de extra middelen is ook voldaan aan de noodzakelijke democratische legitimatie. Per gemeente kan een dergelijk betrokken ondernemerschap wel eens van meer belang blijken voor de economische motor dan een vanuit Den Haag opgelegd keurslijf waarbij voor lokale initiatieven geen ruimte is. M.L. de Pater - van der Meer Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 14 BusinessPark magazine juli 2005 OBJECTBEVEILIGING SURVEILLANCE BEVEILIGINGSTECHNIEK RECEPTIEDIENSTEN BRANDWACHT- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN CONSULTANCY ALARMCENTRALE oktober 2005 BusinessPark magazine 15

9 LID WORDEN DOET U ZO Met BID begint nieuw tijdperk voor lokale ondernemers In Leiden hebben plaatselijke ondernemers de gemeenteraad gevraagd om de onroerendezaakbelasting (ozb) voor niet-woningen extra te verhogen. Het geld wordt gestort in een pot waar nuttige voorzieningen uit worden gefinancierd, zoals het opknappen van de omgeving en een betere beveiliging van winkelstraten en bedrijventerreinen. Omdat de ondernemers zelf uitmaken waar het geld aan wordt besteed, worden geldverspilling en bureaucratie vermeden. Ook de verplichte deelname lost het meeliftersprobleem op, waardoor collectieve voorzieningen vaak onvoldoende van de grond komen, zegt Leo van der Geest, directeur van economisch onderzoeksbureau Nyfer. Is het idee van een eigen belastinggebied voor lokale ondernemingen zo nieuw als wordt gesuggereerd? In de VS functioneren business improvement districts al meer dan dertig jaar op grote schaal (er zijn minstens 1000 BIDs verspreid over het hele land) en ook in Engeland is er de nodige ervaring mee opgedaan. Een business improvement district is een organisatie van onroerendgoedeigenaren in een bepaald district die zich zelf belasting opleggen om geld in te zamelen voor verbetering van de buurt. Terwijl sommige steden geprobeerd hebben een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren door lokale lasten terug te dringen, draaien BIDs de zaak om. Onroerendgoedeigenaren betalen extra belasting en krijgen in ruil daarvoor extra diensten. Veel voorkomende activiteiten zijn stadsreiniging, beveiliging, het opknappen van de infrastructuur en campagnes om de lokale kwaliteiten onder de aandacht te brengen. De activiteiten kunnen uiteenlopen van het ophangen van kerstverlichting tot het aanleggen van breedbandverbindingen. Wie zou het initiatief tot een BID moeten nemen? Het aantrekkelijke van de BID is dat het een initiatief is van onderop. In theorie is het mogelijk dat gemeenten zelf BIDs instellen, maar in de praktijk komt het initiatief bijna altijd van ondernemers zelf. Wanneer een BID eenmaal is ingesteld is deelname verplicht. De belastinginning vindt door de gemeente plaats, maar het draagvlak ervoor is in het algemeen veel groter dan voor andere lokale belastingen. Na instelling geniet de BID een grote vrijheid om te doen wat zij nodig acht. Natuurlijk moeten er wel goede spelregels zijn om te beslissen over de hoogte van de heffing, de aanwending van de middelen en de wijze van verantwoording, maar daarbinnen zijn de mogelijkheden legio. Als de meerderheid van de eigenaren in een bepaald afgebakend gebied het eenmaal eens is, wordt een activiteitenplan opgesteld dat door de gemeente moet worden goedgekeurd. Vaak leveren BIDs diensten waar voorheen de gemeente verantwoordelijk voor was. Dat is natuurlijk alleen maar zinvol als het doelmatiger gebeurt, maar dat blijkt meestal het geval omdat het directe belang veel groter is. Veel steden in de VS met geldproblemen hebben de privatisering van openbare diensten met open armen ontvangen. Op hun beurt hebben BIDs een geweldige creativiteit in de private sector losgemaakt om publieke problemen op te lossen. Een BID is volgens u dus dé probleemoplosser voor een gemeente en ondernemers? Natuurlijk zijn er ook keerzijden aan de instelling van een BID. Sceptici hameren er op dat BIDs een bedreiging vormen voor de democratische verantwoording en dat de toegang tot publieke diensten afhankelijk wordt van het bezit aan onroerend goed. Daar staan echter talrijke onderzoeken en praktijkervaringen tegenover die aantonen dat BIDs werken. Zo wees een groot onderzoek in Philadelphia uit dat in buurten met een BID minder diefstal, vernielingen en berovingen plaatsvonden dan in buurten zonder BID, zonder dat de criminaliteit zich naar naburige wijken verplaatste. Andere onderzoeken wijzen op de sleultelrol die BIDs hebben gespeeld in de revitalisering van verpauperde steden of stadswijken. De VBN pleit bij het kabinet en de Tweede Kamerleden voor het behoud van keuzevrijheid voor gemeenteraden om de ozb extra te verhogen. Maar staat de At your service gedachte al boven alle politieke agenda s? De BID is bestuurlijke vernieuwing die de voordelen van privaat initiatief en lokaal bestuur combineert. Omdat zij verantwoordelijkheden neerlegt waar de betrokkenheid het grootst is, zet zij meer zoden aan de dijk dan de hervormingsagenda van minister Pechtold. Maar volgens mij schat de VBN de tijdgeest goed in. Op verschillende plekken in Den Haag werkt men aan eigentijdse wetgeving, goede bedrijventerreinen en steeds vaker aan een coulant fiscaal regiem. Voldoende kansen dus voor het invoeren van BID s en de start van een nieuw tijdperk voor lokale ondernemers en gemeenten. U als lezer van Business Park Magazine bent actief betrokken bij de beleidsvorming rond bedrijventerreinen, maar ook bij de verwerving, ontwikkeling en exploitatie ervan. Sluit u daarom aan bij de nieuwe meest smaakmakende vereniging van Nederland, de VBN. De VBN is hét platform van ambtenaren, ondernemers en beleggers die zich bezighouden met het ontwikkelen, revitaliseren en werken op bedrijvenparken, in winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen en daarbij aanlopen tegen kwesties als ruimtegebruik, milieu, veiligheid, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, wet-en regelgeving, financiering en beleggen. U ontmoet hier professionals die betrokken zijn bij de dienstverlening aan de bedrijven op de 3500 terreinen in Nederland. U heeft toegang tot talrijke inspirerende seminars, producten en diensten. De VBN is het platform voor informele zakelijke contacten en lobby s midden in het hart van het bedrijvenparkmanagement. Kies voor het VBN-netwerk en word lid! Nieuwe leden VBN De onderstaande personen zijn onlangs lid geworden van de VBN. Eneco Energie De heer C.F. Aandewiel De Jong Marketing & Procesbegeleiding De heer mr. D.A. de Jong Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost De heer M.H. Bösel Gemeente Oss Afdeling ondernemerszaken Ik wil lid worden van de VBN Naam: Naam organisatie: Adres: Plaats: Tel.: Mobiel: www: Fax: Stuurt u mij een contributienota à 150,- voor het jaar 2005 VBN, Postbus AH Rotterdam Bezoek ook eens de website van de VBN Frans Visée Bestuurslid VBN 16 BusinessPark magazine oktober 2005

10 Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen Een website die meegroeit met uw onderneming/ondernemersvereniging? Er liggen legio kansen op bedrijventerreinen om te komen tot versterking van het vestigingsklimaat en het werkklimaat. Voorwaarde daarvoor is dat de ondernemers bereid zijn om mee te doen, en ook om mee te betalen. Want de kracht zit immers in het volume en het collectief. Toch bestaat er vaak animo voor het nemen van maatregelen bij een groep ondernemers, terwijl andere ondernemers op hetzelfde terrein afzien van deelname. Die laatste groep ondernemers wordt dan gemakshalve als freerider aangeduid. Maar dat beeld behoeft enige nuancering. Een ondernemer heeft ontegenzeggelijk het recht om bepaalde voorgestelde collectieve maatregelen niet interessant voor zijn onderneming te vinden. Sterker nog: sommige versterkingsmaatregelen zijn voor bepaalde ondernemers absoluut oninteressant. Een ondernemer mag afzien van deelname aan een collectief afvalcontract, omdat hij nou eenmaal al twintig jaar zaken doet met een afvalverwijderaar met wie hij inmiddels bevriend is geraakt. En het is het zijn goed recht om daarvoor meer te betalen dan voor het collectieve contract, als hij dat wil. Anders wordt het wanneer een ondernemer niet wil meebetalen aan een collectief getroffen voorziening, maar er wel doelbewust van profiteert. Dat heeft niets te maken met slim zijn, maar met laakbaar ondernemersgedrag. In mijn ogen zijn deze ondernemers de echte freeriders. En er bestaat geen recht op freeridership. Het gedrag van dit soort ondernemers moet worden bestreden. Freeridersgedrag treffen we vaak aan als het gaat om collectieve gebiedsbeveiliging op bestaande bedrijventerreinen. Op deze terreinen is het, in tegenstelling tot nieuw te ontwikkelen terreinen, ook praktisch gezien onmogelijk om freeridership te verbieden en om een dergelijk verbod te handhaven. Het is moeilijk om te voorkomen dat de freerider profiteert van de voordelen van collectieve beveiliging. Het terrein is beveiligd, en zijn pand staat erop, en dus profiteert hij. Er zijn een paar lijnen aan te geven waarlangs freeridersgedrag bij collectieve gebiedsbeveiliging op bestaande bedrijventerreinen zou kunnen worden bestreden. In de eerste plaats wijs ik op de case Leiden, waar de Gemeente voornemens is om op verzoek van een meerderheid van de ondernemers op een bedrijventerrein de Onroerend Zaakbelasting bovenmatig te verhogen en de extra opbrengsten volledig terug te sluizen naar de ondernemers, die uit deze fondsen voorzieningen treffen, zoals de collectieve beveiliging. De OZB is verplicht, dus ook de verhoging. Dus alle ondernemers krijgen de rekening, ook de freerider die er niet om heeft gevraagd. En alle ondernemers profiteren van de in te voeren beveiligingsmaatregelen, en daarmee is de constructie ook verdedigbaar. De VBN heeft al eerder aangegeven positief te staan ten opzichte van dit initiatief. Een tweede mogelijkheid is om gedifferentieerd te beveiligen. Je zou kunnen overwegen om de beveiligingsmaatregelen zoals verlichting, camerasystemen en surveillances te concentreren op die straten of deelgebieden op een bedrijventerrein, waar wel alle ondernemers mee willen doen. Het is geen charmante oplossing, maar het draagt er wel aan bij dat zij die betalen, ook het meest profiteren. Een derde mogelijkheid is het uitsluiten van freeriders van alle andere vormen van dienstverlening, die op het terrein zijn georganiseerd, en die de betreffende freeriders wel voordelen bieden. De constructie daarvoor is erg eenvoudig. Organiseer de ondernemers die wel willen meedoen aan collectieve beveiliging in een Stichting Beveiliging Bedrijventerrein. Laat hun bijdrage in de collectieve beveiliging gelijk zijn aan hun contributie. Geef als Stichting vervolgens aan de parkmanager de opdracht om met de beschikbare middelen de collectieve beveiliging te organiseren, en spreek met de parkmanager af dat alle overige door hem te leveren diensten (collectieve inkoop, gebouwonderhoud, groenonderhoud, kinderopvang, ondersteuning etc.) alleen geleverd mogen worden aan de deelnemers in de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein. Een variant hierop is om in de tarieven die de Parkmanager voor zijn diensten berekent, een onderscheid aan te brengen tussen freeriders en betalers op het punt van beveiliging. Ik hoop hiermee stof tot nadenken geleverd te hebben, en wellicht hier en daar ook tot een discussie. Albert Schuurmans Voorzitter VBN In een notendop: u kunt nu uw website snel en eenvoudig uitbouwen tot een maatkostuum voor uw onderneming of ondernemersvereniging met alle functionaliteiten die u maar wenst. Als ondernemer of ondernemersvereniging kunt u niet meer zonder een eigen, actuele website die veel meer is dan een online brochure. Maar wat is er tegenwoordig allemaal mogelijk met uw website en hoe kan u de informatie op uw website zelf beheren en uitbouwen? Webkracht is een veelzijdig en vindingrijk internetbedrijf dat u in dit traject van het begin tot het einde bij kan staan. Aan iedere klant wordt een stuk maatwerk geboden, waarvan de prijs u zal verbazen. Het geheim zit m in de Exolog website management software, een internet-softwarepakket waarin de ervaringen en eisen van uw voorgangers zijn gebundeld. Met een website gebruikmakend van Exolog software, abonneert u zich op een levend systeem. Software die met de dag slimmer, sneller en veelzijdiger wordt. Stel u bent een startende, kleine ondernemer of een ondernemersvereniging, dan wilt u graag een betaalbare website, die professioneel oogt, makkelijk door uzelf kan worden onderhouden en die veel bezoekers c.q. leden trekt. Misschien wilt u uw website in de toekomst verder uitbreiden met een forum of met een extranet voor uw klanten of leden, of wilt u met een online shop extra omzet genereren. Door de open architectuur van de Exolog software kan uw website makkelijk en betaalbaar meegroeien met uw ondernemerswensen. Verder weet u dat u altijd werkt met de meeste recente versie van Exolog, dat er regelmatig nieuwe of verbeterde functionaliteit aan de software wordt toegevoegd en dat uw website, door de ingebouwde zoekmachine-optimalisatie, goed wordt gevonden door de verschillende zoekmachines zoals Google. Dit alles zonder dat u software hoeft te downloaden of hoeft te installeren op uw eigen computer. Beheren van de inhoud doet u zelf via uw website, waarbij aanpassingen direct automatisch doorgevoerd worden. Werken aan uw website kunt u nu overal ter wereld doen. Ook zwaardere websites van middelgrote tot grote bedrijven kunnen met behulp van Exolog-software worden gerealiseerd. Een vacaturebank, profielpagina s voor uw afnemers, een CRM systeem of uitgebreide marketing: het kan, zonder dat hier hoge kosten tegenover staan. Misschien zijn de huidige Exolog gebruikers nog wel het beste bewijs: de Gemeente Rotterdam, Kentucky Fried Chicken, de brancheorganisaties NVOS en Orthobanda, Rotterdam Festivals, Multiculturele Televisie Nederland en het Nederlands Fotomuseum zijn enkele organisaties die u voorgingen. U hebt al een Exolog website vanaf 1500,- opstartkosten. De Exolog licentie is er vanaf 75,- per maand incl. hosting, en een domeinnaam. Verenigingen en stichtingen betalen voor de exolog licentie slechts 350,- per jaar. Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte surft u naar waar u online een vragenformulier kunt invullen. Een Exolog website is vooral ook voor ondernemersverenigingen de uitkomst. Via uw website verstuurt u bijvoorbeeld uitnodigingen aan uw leden, die zich online kunnen aanmelden voor bijeenkomsten. Ook kunt u eenvoudig nieuwsbrieven via uw website naar de leden sturen. U bespaart veel tijd en geld. 18 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 19

11 Het borgen van veiligheid door bedrijven voor bedrijven Aan alle bewoners.. Aan alle bewoners van een bedrijfsterrein wordt vaak vanuit parkmanagement een aanbod gedaan voor wat betreft de collectieve inkoop van een nader bepaald basispakket van diensten. Dit kan variëren van de inkoop van stroom tot de collectieve beveiliging van het gehele park. Ook veiligheid als zodanig zou hier als een onderdeel moeten worden opgenomen. De achterliggende gedachte hierbij is een economische, namelijk het voortbestaan van de organisatie op de langere termijn. Tevens blijkt in de praktijk dat een andere organisatie naast de eigen veiligheid in het pand, bewust of onbewust ook van directe invloed kan zijn op de (veiligheid) van de buurbedrijven. Een voorbeeld hierbij is een tankstation. We kennen ze allemaal, lekker in de buurt en we zijn er dan ook erg blij mee. Maar realiseren we ons eigenlijk wel wat de impact is voor de eigen organisatie, wanneer er zich een ontploffing zou voordoen op zo n terrein? En, wat kunnen we dan nog doen? Veiligheid in het belang van de eigen organisatie, maar ook van de buurbedrijven Iedere ondernemer draagt dan ook verantwoording op basis van de wetgeving om de veiligheid binnen de eigen organisatie te regelen en te borgen. De wetgever legt deze verantwoording vast in onder andere de arbeidsomstandigheden wet 1995, het bouwbesluit en aanverwante wet- en regelingen. Jaarlijks overkomt het echter toch ongewenst een groot aantal bedrijven. Een brand, waarna het niet meer lukt om de draad weer op te pakken, met zelfs een faillissement als gevolg. Maar ook de gevolgen voor buurbedrijven kunnen meer dan groot zijn. Hiervoor zijn naast algemene regels namelijk geen specifieke verantwoordelijkheid vastgelegd voor derden. Jane de Jong Veiligheid als onderdeel van het organisatiebeleid Veiligheid moet als zodanig geen doel op zich zijn, maar geïntegreerd worden in het organisatiebeleid, zoals bijvoorbeeld groei en winst. Wat wil de organisatie met betrekking tot veiligheid bereiken en hoe? De maatregelen die genomen kunnen worden liggen primair in de preventieve en repressieve sfeer. Bij preventief kunnen we denken aan toepassingen als onder andere bouw of verbouw, inzicht in de risico s en het afdekken hiervan door te nemen maatregelen zoals bijvoorbeeld een ontruimingsplan. Ten aanzien van repressieve maatregelen valt te denken aan de inzet van onder meer de Bedrijfshulpverlening. Denk hierbij aan de taken die vanuit de wetgeving opgelegd worden, zoals het blussen van een beginnende brand, Levensreddende handelingen, ontruiming en communicatie. Voor wat betreft het laatste aspect kan zeker gesteld worden dat dit in aanvulling op inzicht in risico s, een belangrijke rol kan spelen bij de omvang en afhandeling van de calamiteit op een bedrijfsterrein. Veiligheid als onderdeel van het bedrijfsterreinbeleid Veiligheid is niet enkel een doel binnen de eigen organisatie, maar voor alle bedrijven op het terrein en moet als zodanig vastgelegd worden in het bedrijfsterreinbeleid. Het realiseren van optimale veiligheid op het bedrijfsterrein vereist betrokkenheid van alle bedrijven. Samen sterk staan. Het gaat namelijk niet enkel om de kwaliteit, maar zeker ook om de acceptatie van het veiligheidsbeleid door de bedrijven en hun medewerkers. Het effect van acties is nog altijd de resultante van de kwaliteit en de acceptatie. Ook is het investeren in veiligheid geen eenmalige actie. Net zoals de verbetering van werkprocessen binnen de organisatie een cyclische beweging kent, geldt dit ook voor veiligheid. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie, als voor het bedrijfsterrein. Plan van aanpak Een plan van aanpak voor een bedrijfsterrein is tweeledig. Enerzijds is er de noodzaak voor de afzonderlijke bedrijven om op basis van de eigen risico-inventarisatie en de maatgevende factoren inzicht te verkrijgen in de risico s die de eigen onderneming loopt. Denk hierbij aan de interne risico s voortkomend uit het interne proces, zoals gevaarlijke stoffen, specifiek gevaarlijke processen enz. Anderzijds moet er gekeken worden naar de externe risico s, hetgeen inzicht betreft in de omliggende gevaren. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen bij buurbedrijven, vervoerslijnen zoals wegen en waterwegen. Op basis hiervan kan er een compilatie gemaakt worden van alle afzonderlijke risico s per bedrijf, welke echter van direct gevolg kunnen zijn voor omliggende buurbedrijven. Vanuit de geconstateerde risico s zal vervolgens gekeken worden naar oplossingen, welke dan vervat kunnen worden in een overall plan. Communicatie is een volgende stap in het voorkomen van het (uitbreiden) van een calamiteit. Informeer de buren middels een telefoontje, of door middel van . Weet de buurbedrijven te bereiken en ondersteun daar waar mogelijk is. Bedrijfsterreinbeleid geeft al aan dat het een bepaalde structuur betreft, waarbij de handelwijze bij calamiteit als zodanig wordt vastgelegd, zowel voor interne als externe aangelegenheden. Naast organisatorische technische en elektronische oplossingen, hoort het inrichten van Bedrijfshulpverlening hier tevens bij. De inventarisatie van de risico s is namelijk ook weer een momentopname. Een organisatie is onderhevig aan veranderingen, maar dit geldt ook voor de omgeving en de omliggende buurbedrijven. Op alle facetten zowel intern als extern moet dan ook op reguliere basis worden ingespeeld. Martin Kauffman Inrichting van bedrijfshulpverlening voor bedrijf en bedrijfsterrein Bedrijfshulpverlening is een verplichting voor alle organisaties. Een effectieve bedrijfshulpverlening met goed opgeleide BHV ers zal in de eerste minuten van een calamiteit de gevolgen van de calamiteit tot een minimum kunnen beperken. Op basis van de inventarisatie van de risico s die een bedrijf loopt, zal de optimale inrichting van de BHV verder vorm krijgen. Er moet namelijk altijd sprake zijn van maatwerk, gericht op het bedrijf, het pand, en de omgeving. In aansluiting hierop moet een plan worden opgesteld, waarin vastgelegd op welke wijze de bedrijfshulpverlening is ingericht en de werkwijze. Voor wat betreft het bedrijfsterrein is dan de vervolgstap hoe deze op zich losstaande plannen, bundelen tot een bedrijfsterreinplan, waarin alle noodzakelijke informatie voor alle bedrijven beschikbaar is. Wettelijk dient de borging van de bedrijfsveiligheid gerealiseerd te worden door het oefenen en evalueren op reguliere basis van de BHV ers in de praktijk. Tevens door het onderhouden van de kennis en competenties van de functionarissen tijdens de jaarlijkse herhalingscursussen. Enerzijds zal in aansluiting op het bedrijfsterreinbeleid een integrale oefening gehouden kunnen worden. Anderzijds zal er bijvoorbeeld schaalvoordeel behaald kunnen worden ten aanzien van het opleiden van BHV ers. Dit laatste is zeker van toepassing indien er sprake is van een collectieve inkoop en trainingen op locatie. Samenvatting Samenvattend kunnen we vaststellen dat de bedrijfscontinuïteit voor de bedrijven afzonderlijk, maar ook gezamenlijk meer geborgd wordt, indien de bedrijfsveiligheid op het bedrijfsterrein optimaal geregeld wordt. Tevens dat er door gezamenlijke inkoop van BHV opleidingen sprake zijn van schaalvoordelen, praktische invulling van trainingen op locatie en het praktisch oefenen conform de eisen van de wet. Martin Kauffman/ Jane de Jong 20 BusinessPark magazine oktober 2005 oktober 2005 BusinessPark magazine 21

12 Column P en P Zwartewaterland en zorgvuldig beheer. Terwille van alles wat zwemt en zwiert en zoemt! Het kan níemand ontgaan, en het is ook míj niet ontgaan toen ik kennismaakte met Zwartewaterland, de gemeente waar ik nu ruim drie maanden burgemeester mag zijn. Die geweldige bedrijventerreinen. Zeker, Zwartewaterland is een mooie gemeente in de Kop van Overijssel, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ja, dat zijn zo de standaardzinnen als wij onze gemeente aanprijzen. Daarin zijn we niet uniek. Hoewel, wie bij ons komt kijken... Die groene Mastenbroeker Polder, met zijn oeroude verkaveling waar de oude boerderijen nog op terpen staan, met altijd wisselende wolkenluchten erboven! En dan het Zwartewater, dat als een breed zilveren lint door onze gemeente slingert en onze drie grote kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis met elkaar verbindt. Met steeds weer nieuwe boeiende gezichtspunten vanaf de dijken, waarbij het volop genieten is van alles wat er zwemt en zwiert en zoemt. U begrijpt het al, Zwartewaterland is een gemeente om voorgoed in het hart te sluiten. Maar nu over die bedrijventerreinen. In deze gemeente wordt ongeveer 60% van de totale Nederlandse productie van kamerbreed tapijt gemaakt. En daar is flink ruimte voor nodig. Zoveel ruimte, dat het Genemuider bedrijventerrein groter is dan het totale Genemuider woningbouwterrein. De industrie heeft daar zo n hoge vlucht genomen, dat de gemeente nieuw bedrijventerrein niet aan kon slepen. Dus in de aanbieding was daar nooit iets. Al verkocht voor het bouwrijp was. Betekende dat leegstand op het oude bedrijventerrein? Nee, want via een ingenieus systeem van een soort onderlinge ruilverkaveling tussen de (familie)bedrijven werd de oudbouw wel weer verkocht of verhuurd. Er was altijd wel een startende ondernemer, die opslagruimte kon gebruiken. Voor tapijt of matten of een aanverwant product. En anders wel voor industrie of dienstverlening die er iets mee te maken had. Ook Zwartsluis blies zijn partij mee als het ging om de (tapijt)industrie. En de laatste jaren vooral Hasselt. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. In Zwartsluis hebben van oudsher de bouw en bevoorraading van de binnenscheepvaart een plaats. Scheepsbouw is er nog steeds, al gaat het niet meer om de binnenvaart, maar om luxe jachten, die alle wereldzeeën bevaren. Dan natuurlijk de aanverwante industrie. En verder worden in Zwartsluis tongstrelende lekkernijen gefabriceerd. Dat alles vindt plaats op een flink industrieterrein, zowel nat als droog, waar evenwel nog wel wat te structureren valt. Hasselt heeft zich van oudsher georiënteerd op de bouwnijverheid. Kalkovens hadden we hier. En hebben we nog, maar dan in museale vorm. Nu gaat het om betonelementen. Wat zijn nu de uitdagingen voor de toekomst? Aan de ene kant het handhaven van een goed evenwicht tussen het behoud van die fraaie landschappelijke waarden en de behoefte aan voldoende ruimte voor woningbouw en bedrijfsleven. Aan de andere kant het zorgvuldig beheer van die uitgestrekte bedrijventerreinen. Ondernemers en overheid hebben daarvoor samen een masterplan opgesteld met als doel: kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen. Vorig jaar is er al een proef uitgevoerd, waarbij projecten zijn opgepakt als: gezamenlijke inkoop van afvalinzameling, telefonie, energie, etc. Ook bewegwijzering en ARBO staan op de rol om gezamenlijk uit te voeren. Zowel de provincie Overijssel als het ministerie van VROM hebben een substantiële subsidie toegezegd. Nog deze maand zullen de statuten worden ondertekend voor de stichting Beheer Bedrijventerreinen Zwartewaterland. En dat alles ten behoeve van een goed woon- en werkklimaat, maar ook terwille van alles wat zwemt en zwiert en zoemt. A.C. Hofland Burgemeester van Zwartewaterland Industriële bewegwijzering Publieke bewegwijzering Plattegrondinformatiekasten Lichtmastreclame Industriële bewegwijzering op bedrijventerreinen CityTec is een organisatie die actief is in de buitenruimte. Op de gebieden verlichting, verkeer en oriëntatie biedt zij een breed scala aan diensten en producten. Speciaal voor bedrijventerrein is een fraai en onderhoudsarm type bewegwijzering ontwikkeld. Bedrijven kunnen in dit systeem tegen lage kosten op aantrekkelijk wijze adverteren met logo. Interesse in dit bewegwijzeringssysteem? Neem contact op met dhr. S. Bijl, tel: >>>>> Productinformatie: Industriële bewegwijzering, Sliedrecht. Op bedrijventerreinen kan de weggebruiker wegwijs gemaakt worden met behulp van industriële bewegwijzering. CityTec verzorgt het volledige traject. Van plaatsing, verhuur van de pijlstroken tot aan beheer en onderhoud. >>>>> Stadsklokken 22 BusinessPark magazine oktober 2005 Onderdeel van ENECO Energie Verlichting, verkeer en oriëntatie juli 2005 BusinessPark magazine 23

13 Wie laat uitvallers weer snel invallen? Net als een sportteam zijn uw mensen goed op elkaar ingespeeld. Maar als iemand uitvalt, heeft u geen invallers. Commit beseft wat het is als u iemand moet missen. Daarom zijn onze diensten erop gericht uw medewerkers in conditie te houden en uitvallers weer snel op de been te krijgen. Doordat onze deskundigen aanwezig zijn op uw bedrijventerrein hebben we daarbij steeds oog voor wat er lokaal speelt. Voor meer informatie belt u gratis of u surft naar Omdat u niemand kunt missen

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Rapport, 6 oktober 2013

Rapport, 6 oktober 2013 ONDERZOE K NAAR ONDERNEMERSFONDS BODE GRAVEN-REEUWI JK Rapport, 6 oktober 2013 KOPIE AANBIEDINGSBRIEF RAPPORT AAN COLLEGE VAN B&W Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk Beursstraat 1a 2411 BA Bodegraven

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Samen aan het werk in het nieuwe Medemblik Allround in techniek In 22 dagen een nieuw huis Alles met machines Vrijwel geen loonstijging in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald Middelpunt LEDENMAGAZINE VNO-NCW MIDDEN december 2014 #3 Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald In gesprek met Chris Buijink en Michaël van Straalen Samen vooruit

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie