Jaarverslag Present Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Present Nederland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Present Nederland 1

2 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn hart. In de eerste 2,5 jaar als voorzitter kon ik van dichtbij de impact van de Present-formule meemaken en deze is indrukwekkend. Ik moedig u aan dit jaarverslag door te bladeren en hier iets van te ervaren. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. De afgelopen periode heb ik dat gelukkig regelmatig kunnen doen. Elke keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien hoe de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt over Nederland: per juni 2014 maar liefst 68 lokale stichtingen! In dit verslag over 2013 willen we het werk van Present Nederland zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen en laten meegenieten van een aantal hoogtepunten. Met een klein team van gemotiveerde mensen faciliteert Present Nederland lokale Present stichtingen. We helpen lokale initiatiefnemers een lokale Stichting Present te starten en we ondersteunen bestaande stichtingen op thema s als fondsenwerving, lokale organisatie, communicatie en ICT. Daarbij onderhoudt het team van Present Nederland een omvangrijk landelijk netwerk met fondsen, pers, bedrijven, kerken en politiek. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar - voor het eerst of opnieuw - mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien! André Rouvoet Voorzitter Present Nederland 2

3 Leeswijzer 1. Introductie Stichting Present p Dienstverlening Present Nederland p Organisatie Present Nederland p Ontwikkeling Present in Nederland p Het jaar 2013 in vogelvlucht p Strategisch plan p Financiële verantwoording 2013 p. 35 Foto voor- en achterzijde door Martin Hogeboom Fotografie (http://www.martinhogeboom.nl/) 3

4 1. Introductie Stichting Present Doelstelling en doelgroepen Doelstelling Doelgroepen Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden en groepen vrienden, buurtgenoten of gezinsleden. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 4

5 1. Introductie Stichting Present De Present formule (1) De formule Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels in eenmalige hulpprojecten in voor mensen die hulp nodig hebben. Deze cliënten worden al begeleid door een maatschappelijke organisatie. De betrokken hulpverlener wordt actief bij het project van de groep vrijwilligers betrokken. De formule van Present heeft de volgende kenmerken. 1. Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen? 3. Present werkt met een plaatselijk team aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 4. Het effect van Present is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is. Daarom is het belangrijk dat plaatselijke initiatiefnemers een Stichting Present starten. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, woningcorporaties, et cetera. 2. Dat aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die werken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige inzet met een eigen unieke kwaliteit vult het werk van professionals aan en versterkt dat. 5

6 1. Introductie stichting Present De Present formule (2) De formule in praktijk Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Typisch Present: drempel verlagen voor moderne vrijwilliger De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren 6

7 1. Introductie stichting Present De Present formule (3) Typisch Present: informele zorg versterkt formele zorg Typisch Present: gedreven vanuit christelijke overtuiging De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn daarom ingebed in professionele trajecten en geven daar regelmatig een flinke impuls aan. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Present is een organisatie met een christelijke identiteit. We geloven dat het doel van alles wat we in het leven ontvangen is om ervan te genieten en om ervan te delen met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij nodigen we mensen van elke levensovertuiging uit om present te zijn en mee te doen in de beweging. 7

8 2. Dienstverlening Present Nederland Het Franchisemodel Stichting Present wordt gevormd door een netwerk van lokale stichtingen in Nederland die statutair met Stichting Present Nederland verbonden zijn. Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam, werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland (SPN) opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule. Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks doet elke lokale stichting als franchisenemer een afdracht aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. BETEKENIS VAN DE FRANCHISEOVEREENKOMST De franchise overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis: Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present Profiteren van de uitstraling van het merk Present; Bescherming van de formule Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collegastichtingen en SPN Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk Recht op ondersteuning door SPN 8

9 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk Stichting Present Nederland (SPN) is verantwoordelijk voor: groei van het landelijk netwerk ondersteuning van de lokale stichtingen Taak 1: ondersteunen groei van het landelijke netwerk Bij de groei van het netwerk werkt SPN samen met lokale initiatiefnemers. Zij richten de stichting op en SPN faciliteert en adviseert. We onderscheiden daarbij het voortraject en het werkgroeptraject. Als er concrete belangstelling is om zelf met Present te starten, verkent SPN met hen de mogelijkheden. Bij een positief oordeel komt er een vervolg. Er wordt gezocht naar meer mensen in de desbetreffende plaats die mee willen denken. Aan hen worden presentaties gegeven over de werkwijze van Present en de inhoud van het opstarttraject. Doel is dat er een brede en kwalitatief sterke werkgroep start van waaruit de lokale stichting Present wordt opgericht. Voortraject Mensen die belangstelling hebben voor Present melden zich rechtstreeks of via een lokale stichting Present bij SPN. Ze hebben van Present gehoord in de media of in hun netwerken en vragen zich af hoe Present in hun woonplaats gestalte kan krijgen. 9

10 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk (2) Werkgroeptraject De werkgroep start met het tekenen van een intentieverklaring. 4. De werkgroep vormt een bestuur of gaat op zoek naar bestuursleden. Daarna volgen de 6 stappen: 1.Er wordt een routeplan voor het oprichten van de stichting opgesteld. 2.Het marktonderzoek wordt opgestart. Daarbij worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, mensen uit kerken en bedrijven, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en andere relevante partijen. 3.De werkgroep schrijft een strategisch plan. 5. Rond de oprichting van een stichting maakt het inmiddels gevormde bestuur plannen voor de werving en selectie van een betaalde coördinator. 6. Na de oprichting werft het bestuur fondsen om de financiering van de nieuwe stichting mogelijk te maken. Bij al deze activiteiten is SPN betrokken als coach, adviseur en procesbegeleider. Ook kan SPN de lokale Stichting Present vertegenwoordigen in allerlei gesprekken. 10

11 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 1 Advisering coördinator en bestuur Coaching, klankbord en advies op maat met regiocoördinator als aanspreekpunt. O.a. door aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. 2 Formule bewaken Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen. 3 Faciliteren van kennis delen en ontmoeten Faciliteren en stimuleren van onderling kennis delen en ontmoeten door o.a. regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs. 4 Fondsenwerving Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs) en Nonstop Present (sponsoractie). 5 Innovatie Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten. 11

12 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 6 PR & Communicatie Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc. 7 ICT systemen CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites. 8 Kenniscentrum Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek. 9 Landelijke representatie en belangenbehartiging Onderhouden van landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. 10 Trainingen Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken. 12

13 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van 67 lokale stichtingen Uitgelicht: de ontwikkelcyclus Met de ontwikkelcyclus is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni. Op basis van een zelfevaluatie (een doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten op die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Die kan specifiek zijn voor een plaats of worden verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland. De zelf-evaluatie door lokale stichtingen bepaalt het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland 13

14 3. Organisatie Present Nederland Team Het team van Stichting Present Nederland had per 31/12/2013 de volgende samenstelling: Betaalde formatie: Cato Bakker (0,2 fte) projectmedewerker, ondersteuning fondsenwerving en relaties Arjan Klein (1,0 fte) adviseur fondsenwerving en regioadviseur Gerda van der Molen (0,4 fte) secretaresse en ondersteuning Aart Jan Klok (0,5 fte) - communicatieadviseur Tiemen Zeldenrust (1,0 fte) directeur Rob Zigter (0,4 fte) regioadviseur Wim Hovestad (0,3 fte) ICT De betaalde formatie bedroeg over heel 2013 gemiddeld 4,2 fte Aliewiets Holwerda (0,14 fte) vrijwilliger administratieve ondersteuning Dicky Strijbos (0,22 fte) vrijwillige medewerker speciale projecten Projecten (geen medewerkers) Stefco Klaver (flexibel) trainer, projectleider landelijke Presentdagen Marleen Oostland projectleider provincie Present in Groningen Daniëlle van Lith projectleider Present in Brabant en Limburg Paul Esveld projectleider Gewoon Doen Wim Hovestad projectleider CRM Lokale Presentmedewerkers zijn in dienst van de lokale stichtingen Present. Zie voor meer informatie de lokale jaarverslagen. Vrijwillige formatie: Cato Bakker (0,2 fte) - vrijwillige projectmedewerker Pieter de Weerdt (0,14 fte) vrijwilliger financiële administratie 14

15 3. Organisatie Present Nederland Bestuur Eind 2013 had het bestuur de volgende samenstelling: André Rouvoet, voorzitter. Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Wout Koopman, penningmeester, secretaris Directeur-eigenaar Prochira BV Anne Westerduin, algemeen lid Manager uitgeversgroep bij Uitgeversgroep Jongbloed Liesbeth Keppel, algemeen lid Programma regisseur Geluk&co Machteld Koelewijn, algemeen lid Senior adviseur Sociaal Beleid bij de BMC Groep Marco van der Graaf, algemeen lid Deputy Director / Member of the board bij Tear Financiën In hoofdstuk 7 is een gedetailleerd financieel overzicht te vinden. Voor de inkomsten is Present Nederland voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse afdrachten van de lokale stichtingen. Ook in 2013 is Present Nederland gesteund door verschillende fondsen en provincies. Details hierover zijn ook te vinden op de jaarrekening. Deze bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Kosten directie Als organisatie hanteert Present Nederland bescheiden salarissen. Dat geldt ook voor de directie. Voor directeur Tiemen Zeldenrust bedroeg de beloning in (1 fte,12 maanden). Deze beloning blijft ruim binnen de VFI norm. 15

16 4. Ontwikkeling Present in Nederland Groei aantal stichtingen in Nederland In de afgelopen jaren is het landelijk netwerk van Stichting Present uitgegroeid tot 67 lokale stichtingen per 31 december Present is in tientallen plaatsen inmiddels een begrip aan het worden en lokaal is het aantal vrijwilligers groeiende. Lokaal wordt financieel draagvlak gezocht onder plaatselijke overheden (vanuit de Wmo), fondsen, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particulieren. In ons verslagjaar 2013 hebben lokale initiatiefnemers een Stichting Present opgericht in Tilburg, Noordoost Friesland, Barneveld, West Betuwe, Oldenzaal, Veenendaal, Noord Groningen, Delft, Putten, Meppel en Hollands Kroon. De grafiek aan de rechterzijde biedt een historisch overzicht van de groei van Present in Nederland tot en met het verslagjaar

17 4. Ontwikkeling Present in Nederland Aantal vrijwilligersgroepen en vrijwilligers De grafiek rechts laat het aantal groepen zien dat zich tot en met 2013 heeft ingezet in een project. Uit de cijfers blijkt ook dat het werk van Stichting Present vorig jaar opnieuw is gegroeid. Ruim vrijwilligers hebben zich in bijna projecten ingezet. In 2009 waren mensen actief, verdeeld over 1500 groepen. In drie jaar tijd is de deelname van vrijwilligers verdubbeld. Koplopers voor wat betref het aantal vrijwilligers zijn stichting Present Zwolle (2400 vrijwilligers), Present Amsterdam (2300 vrijwilligers) en Present Utrecht (2200 vrijwilligers). Trends: Medewerkers van Present zien een aantal trends in hun werk. Steeds vaker zijn juist kwetsbare doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden of bezoekers van een dagopvang) actief als vrijwilliger. Zo ervaren ze de positieve impact op hun eigen leven door het helpen van een ander. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die stichting Present zien als een belangrijke partner voor meer sociale samenhang in hun plaats. 17

18 SNEEK TWITTER Eind 2013 bestaat het Present netwerk uit 67 lokale stichtingen

19 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Nieuwe persoonlijke manier van fondsenwerving ontwikkeld In het afgelopen jaar is een nieuw concept ontwikkeld voor fondsenwerving. Het concept bestaat uit kleinschalige bijeenkomsten die gebaseerd zijn op het principe van mission based fund raising. Kerngedachte daarbij is om mensen uit warme netwerken enthousiast te krijgen voor de missie van Present en van daaruit gaan bijdragen op een manier die bij hen zelf past (financieel, talenten, etc). Doelgroepen zijn zowel bedrijven als vermogende particulieren. Om het concept te testen zijn er in juni en oktober landelijke pilots uitgevoerd. Voorlopige conclusie is dat het concept kansrijk is om ook lokaal uit te voeren. Diverse stichtingen die vragen hadden over het inzetten van het concept zijn begeleid. In het voorjaar van 2014 hebben ook collectieve trainingen plaatsgevonden in het organiseren van de bijeenkomsten. Nonstop Present Slapen kan altijd nog 24 uur, zonder slapen, dag en nacht klaar staan voor een ander, dat is de insteek van de sponsoractie Nonstop Present. Tijdens het evenement zijn groepen nonstoppers een dag én nacht actief om kwetsbare mensen in hun woonplaats te helpen en laten zich sponsoren door mensen uit hun eigen netwerk. Er is hiervoor een website ingericht waar deelnemers en sponsors zich kunnen melden: Op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014 vond de 2 e landelijke editie plaats. 12 lokale stichtingen en precies 100 nonstoppers namen deel. De totale opbrengst was bijna euro en bestemd voor het werk van de lokale stichtingen. 19

20 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Present positionering in de WMO Onderhouden van talloze landelijke relaties De politieke ontwikkelingen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden veel kansen voor lokale Present stichtingen: Vanaf het najaar van 2013 neemt daarom Present Nederland deel aan de Agenda Toekomst Informele Zorg. Dit is een overleg bestaande uit de grootste organisaties in de formele en informele zorg, cliëntenbelangenorganisaties, ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook de brancheorganisatie ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Doel van het overleg is om begin juli 2014 staatssecretaris Van Rijn (VWS) van een advies te voorzien betreffende de toekomst van de informele zorg. Participatie van Present Nederland bestaat onder meer uit het voorzitterschap van de werkgroep Vrijwilligerswerk Nieuwe Stijl. Medewerkers van Present Nederland onderhouden op landelijk niveau tal van relaties met landelijke organisaties. Denk aan: politiek, kerken, welzijnssector, MVO netwerken en ontwikkelingsorganisaties. Enkele hoogtepunten uit 2013 die zijn ontstaat vanuit relatiemanagement: Present Nederland was in 2013 actief lid van de volgende coalities/netwerken: - Agenda Toekomst Informele Zorg - Evangelische Alliantie - Christelijk Sociaal Congres - NOV - LOVZ - MVO Nederland - Micha-cursus - Landelijke Alliantie Krachtwijken - Netwerk Tijd voor Actie - CBMC (Vereniging voor christenzakenmensen) 20

21 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Presentdagen 2014: ervaringen delen en elkaar enthousiasmeren Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar iedereen met een warm hart voor Present inspiratie op kan doen: de Presentdagen. De dagen worden georganiseerd door Present Nederland en een werkgroep met vrijwilligers vanuit lokale stichtingen. De editie van begin 2014 was een groot succes! Op vrijdag volgden ruim 65 medewerkers van lokale stichtingen het trainings- en workshopprogramma. Op zaterdag werd het aantal deelnemers uitgebreid tot ruim 200 dankzij de aanwezigheid van bestuursleden en gasten. Na de Presentdagen verscheen het online magazine Samen Present met een uitgebreide impressie en alle downloads (lees het magazine hier) In ontwikkeling: Present methodiek voor scholieren Basisscholen en Present weten elkaar steeds beter te vinden. Via Present kunnen scholen kinderen laten ervaren wat zij te bieden hebben en wat vrijwilligerswerk voor een ander betekent. In 2013 is in samenwerking met een aantal landelijke partijen een start gemaakt met het ontwikkelen van een speciale ScholenPresent methodiek. In november vond een inspiratiebijeenkomst plaats waarbij basisscholen, Presentstichtingen, Present Nederland, de Besturenraad (een grote scholenkoepel) en onderzoekers van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, de mogelijkheden voor samenwerking naast elkaar hebben gelegd. Zowel leerkrachten als coördinatoren van Present waren enthousiast over de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat na een vooronderzoek naar reeds opgedane ervaringen een pilot project van start gaat met een aantal lokale stichtingen Present en scholen. Daarbij wordt een methodiek ontwikkeld in samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool en de Besturenraad, de overkoepelende organisatie voor met name het protestants onderwijs die leerlingen vertegenwoordigt Hiervoor worden de nodige fondsen benaderd. 21

22 Inspiratie voor een jaar! FOTO: medewerkers van lokale stichtingen op de Presendagen 2014

23 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Veranderdagen: Ontdek wat je beweegt Samen met Kerk in Actie is begin 2014 de 3 e editie van de Veranderdagen georganiseerd. Het doel van de Veranderdagen is om in de 40-dagen tijd, de periode van bezinning op het lijden van Christus, ook de mogelijkheid te creëren om als gemeente met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare mensen. In totaal hebben 618 gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland zich in 104 projecten ingezet met evenzoveel groepen. 18 lokale Present stichtingen organiseerden één of meer projecten. Daarnaast zijn vele stichtingen actief geweest om contact te leggen met lokale kerken wat niet geleid heeft tot daadwerkelijke inzet, maar wel tot (meer) samenwerking in de toekomst kan leiden. Ik vind het een mooi initiatief om anderen te helpen en ik denk dat het een mooi iets is om op deze manier mijn geloof in praktische zin uit te stralen. 23

24 Online Magazine Presentdagen Downloads, interviews en meer gebundeld in online magazine Inspirerend, leerzaam, onmisbaar, de jaarlijkse Presentdagen zijn het belangrijkste ontmoetingsmoment voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Present beweging. Om alle energie en kennis die gedeeld wordt ook na de Presentdagen toegankelijk te maken is voor het eerst een online magazine uitgebracht. Het bevat downloads, interviews, foto-impressies en veel meer. Het magazine is verspreid onder bezoekers en relaties van Present en meer dan 800 keer gelezen. Het magazine is ontwikkeld door Present Nederland in samenwerking met studenten van de CHE en Universiteit Utrecht. Bekijk het magazine hier

25 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Methodiek voor familievrijwilligerswerk oogst waardering De introductie van het concept familievrijwilligerswerk heeft Present veel publiciteit en goodwill opgeleverd. In juni 2012 is de speciale methodiek landelijk gelanceerd. In 2012 zijn al tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. In 2013 zijn nog eens 17 coördinatoren getraind. Tijdens de conferentieweek van New Wine is door Present een workshop gegeven over GezinnenPresent. Vele gezinnen hebben zich hierna opgegeven om zich in hun eigen woonplaats in te zetten via Present. Als voorbereiding kregen ze het speciale werkboek mee dat onder de titel Ons gezin is Present is uitgebracht. 25

26 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Volledige vernieuwing website & CRM Met het project Present Online is in een korte tijd een enorme vernieuwingsslag gemaakt in de ICT van Present. Het resultaat: alle stichtingen hebben sinds mei 2014 toegang tot een frisse nieuwe eigen website en een online CRM voor het beheren van alle projecten. Door middel van instructiebijeenkomsten en gebruik van online video zijn alle Present medewerkers getraind in het gebruik van systemen. Medewerkers van lokale stichtingen ervaren de nieuwe ICT systemen als een grote vooruitgang. Bekijk de nieuwe website op 26

27 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht 14 stichtingen ontvangen toekenning voor verduurzamen organisatie Maatwerkbegeleiding voor lokale stichtingen in de knel Veel Present stichtingen ervaren dat na het vieren van het 3-jarige bestaan een lastige periode ontstaat. Het aantal projecten groeit, maar een aantal vaste bijdrages van fondsen vallen weg, subsidies staan vaker ter discussie. Met die achtergrond heeft Present Nederland het programma Verduurzamen Present ontwikkeld en hiervoor een toekenning van geworven. In januari 2014 is het programma van start gegaan. In dit programma krijgen stichtingen minimaal een jaar de kans om middels tijdelijk uitbreiding van de formatie te werken aan strategische relaties met maatschappelijke organisaties en het ontwikkelen van financieringsbronnen bij bedrijfsleven, gemeenten, woningcorporaties, particulieren en lokale en regionale fondsen. Veertien lokale stichtingen nemen deel aan het programma. Een kleine groep lokale stichtingen blijkt niet in staat om middels het programma Verduurzamen Present zelfstandig te verduurzamen. Zij hebben meer begeleiding nodig. Voor hen heeft Present Nederland het Maatprogramma Verduurzamen Present ontwikkeld. Een lokale stichting ontvangt daarbij voor minimaal één jaar intensieve ondersteuning van de regioadviseur van Present Nederland. Samen met de lokale stichting wordt een maatwerkplan opgesteld en uitgevoerd dat zich richt op vier pijlers: Capaciteit van de interne organisatie Bestuursontwikkeling Netwerkontwikkeling en lobby Financiële ontlasting (tijdelijke ontheffing van de afdracht aan Present Nederland) 27

28 Vrijwilligerswerk doen met mijn kinderen? Ze ruimen niet eens vrijwillig hun kamer op!... Groei van familievrijwilligerswerk 28 De introductie van het concept familievrijwilligerswerk heeft Present veel publiciteit en goodwill opgeleverd. In juni 2012 is de speciale methodiek landelijk gelanceerd. In 2012 zijn al tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. In 2013 zijn nog eens 17 coördinatoren getraind. Foto: twee gezinnen beleven samen een uitje in de dierentuin

29 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Erkenning voor Present methode Present heeft de impact van haar methode laten onderzoeken door Movisie. Movisie is het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Het resultaat was positief. Het gevolg is dat de Present methode is opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies. De Presentmethode is, volgens de onderzoekers, effectief in het verbinden van informele en formele zorg en het aansluiten bij de moderne vrijwilliger. In de databank van Movisie worden methoden uit het sociale domein opgenomen die onderzocht zijn op hun effectiviteit. Erkenning volgt na beoordeling van aanpak, theoretische onderbouwing, onderzoek naar praktijkervaring, effectonderzoek en werkzame elementen. De erkenning werd onder andere gebaseerd op basis van onderzoek van eerdere impactstudies bij Present Amsterdam en het onderzoek GezinnenPresent door de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Later dit jaar heeft Present Utrecht een eveneens zeer positief impactonderzoek laten verrichten. De resultaten alsmede de daarachter liggende onderzoek systematiek zijn beschikbaar voor andere lokale stichtingen. 29

30 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Programma voor verhogen naamsbekendheid Een grote naamsbekendheid van Present helpt om de beweging van omzien naar elkaar nog sterker op gang te brengen. Meer naamsbekendheid leidt tot een groei in groepen, vertrouwen bij hulpontvangers, vertrouwen bij maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven en invloed in maatschappelijk en politiek debat. De daadwerkelijke naamsbekendheid van Present in Nederland is op dit moment nog bescheiden. Present Nederland heeft in 2012 acties ondernomen: per september is voor 0,5 FTE een communicatieadviseur aangesteld die onder andere als taak heeft te helpen de naamsbekendheid van Present te vergroten en lokale stichtingen daarin te adviseren. In 2012 zien we dat door zorgvuldig opgebouwde relaties met landelijke media steeds vaker in landelijke bladen geschreven wordt over Present. In 2013 is het programma naamsbekendheid ontwikkeld met daarin een viertal projecten: 1. Online nieuwe website, verbeterde vindbaarheid, online adverteren, aanwezigheid op online portals, 2. Media opbouwen TV relaties, opbouwen relaties kwaliteitskranten, inzet van ambassadeurs 3. Evenementen Uitbouw Nonstop Present, Aansluiten bij bestaande evenementen 4. Training Training lokale stichtingen op communicatiethema s Eerste mijlpaal binnen het programma is het opleveren van de nieuwe websites in mei De websites zijn optimaal ingericht voor SEO (Search Engine Optimization). Binnen de website is op eenvoudige wijze integratie mogelijk met social media als Facebook en Twitter. 30

31 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Uitgebreid trainingsaanbod in 2013 Uitgelicht: training nieuwe coördinatoren Een belangrijke ondersteunende rol die Present Nederland kan vervullen is het trainen van coördinatoren. Ook in 2013 is dat ingevuld door een uitgebreid trainingsaanbod. Een aantal voorbeelden (niet volledig): Landelijke Presentdagen met uitgebreid aanbod aan workshops en seminars Introductie-training nieuwe coördinatoren * Fondsenwerving korte termijn * Werving particuliere donateurs (Fannoten) * CRM Bedrijvenbenadering Present in a box * Gezinnen: Present! * Nieuwe coördinatoren krijgen ter introductie een cursus van Stefco Klaver, een trainer die goed ingevoerd is in Present. In deze cursus wordt aandacht besteed aan onder andere het verzorgen van een Present-presentatie, het maken van een aanvalsplan voor benadering van lokale kerken, maatschappelijke organisaties en fondsen. De cursus is in 2013 uitgebreid van 3 naar 4 cursusdagen De 4e dag wordt ingevuld door medewerkers van Present Nederland en Present Zwolle en behandelt thema s als communicatie & organisatie. De cursus is van essentieel belang voor de kwaliteit van een lokale stichting (denk aan: de formule van Present en de stappen die nodig zijn voor een goede werkwijze). In de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 zijn er 17 nieuwe coördinatoren getraind. *= deze training heeft meerdere keren plaatsgevonden 31

32 Present Smallingerland wint titel Bruggenbouwer van het jaar 2013 Twitter sneekl Ieder jaar wordt op de landelijke Presentdagen de bruggenbouwer van het jaar verkozen. Winnaar is een lokale stichting met een project dat op een unieke manier een brug slaat tussen verschillende bevolkingsgroepen. In 2013 won Present Smallingerland. De hulpontvanger, een alleenstaande man, in dit project kwam zover dat hij drie verschillende groepen in zijn huis durfde toe te laten, waarna hij zijn enorme passie om horloges en klokken te repareren weer op kon gaan pakken. Het winnende verhaal en nog veel meer andere prachtige Present verhalen lees je in de speciaal uitgebrachte verhalenbundel -> Download Download hier de verhalenbundel

33 6. De strategie voor : Samen Present Nieuwe meerjarenstrategie was ook het jaar van analyse, bezinning en visie ontwikkelen. De volgende pagina bevat een visuele samenvatting van het strategisch plan voor de periode Het plan is goedgekeurd door de Presentraad in november Het volledige plan is hier te downloaden 33

34 6. De strategie voor : Samen Present ANALYSE 2013 STRATEGIE DROOM 2017 Ontwikkelingen samenleving Sociaal isolement neemt toe Toenemende bereidheid bij burgers om initiatief te nemen Kleinere rol overheid Staat van Present in Nederland Sterke punten Steeds meer erkenning Innovatiekracht Bewijs impact Present Ontwikkeling identiteit Verbeterpunten Financiële positie lokale stichtingen Omvang SPN <> verwachtingen lokaal Financiële positie SPN 1. SAMEN PRESENT 2. FINANCIEEL GEZOND 3. NAAMSBEKENDHEID VERSTERKT Ondernemende en vitale stichtingen die beweging brengen in lokale samenleving. Een krachtig netwerk van stichtingen die elkaar ondersteunen en waardoor een klein SPN mogelijk is Financieel gezonde stichtingen Present: een sterk merk 34

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Simona Karbouniaris Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht 088 481

Nadere informatie