STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch"

Transcriptie

1 STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline

2 voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het enthousiasme, de inspiratie, ambitie en het doorzettingsvermogen van vele organisaties en vooral van bevlogen mensen is STEP een succes geworden. De steun vanuit Interreg IVA 2 Zeeën is daarbij onontbeerlijk geweest. Het secretariaat in Lille was bij alle vragen die we hadden altijd enorm behulpzaam. De resultaten van STEP zijn van groot belang voor de duurzame ontwikkeling in in Engeland, de in België en de Biesbosch in Nederland. People, Planet en Profit varen er wel bij en met Pleasure is eraan gewerkt. Binnen het STEP-programma zijn niet alleen inhoudelijk duurzame projecten en producten gerealiseerd. Er is ook geleerd van elkaars culturen, organisaties, verschil in posities in netwerken, ondernemerschap, politieke en bureaucratische verhoudingen en er is genoten van elkaars specialiteiten in omgeving en eten en drinken. De opgebouwde relaties en netwerken zullen bestendigen, zich uitbreiden en daarmee ook duurzaam over grenzen heen worden voortgezet. Natuurlijk waren er ook lastige kwesties, zoals (te) strikte regelgeving, lange procedures, intensieve verantwoording en controle, harde deadlines, risicovolle aanbestedingen (in tijd en in resultaat), vermenging met andere projecten, werkdruk en soms overbelasting van medewerkers. De gebieden, hun inwoners en ondernemers verdienen een duurzame toekomst. Met STEP is aangetoond dat dit in een open samenwerking en met wederzijds respect voor verschillen ook kan! Wellicht is de grootste verdienste van het project dat duurzaamheid in toeristisch-recreatieve gebieden gewoon is geworden, voor de organisaties, voor medewerkers, voor betrokken ondernemers en voor een groot deel van de bezoekers. Als voorzitter van de Internationale Stuurgroep ben ik zeer erkentelijk voor al het werk van de Internationale Coördinatiegroep. Mocht u mij vragen of ik weer zou participeren in een dergelijk project dan is daarop een volmondig JA! het antwoord. H. Wagemakers Voorzitter van de Internationale Stuurgroep STEP wethouder te Dordrecht preface It is with pride that I offer you this book which outlines the results of Interreg STEP project (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Thanks to the enthusiasm, inspiration, ambition and perseverance of many organisations and many passionate people, the STEP project has become a success. The support from Interreg IVA 2 Seas has been indispensable for this. The Lille secretariat was always very helpful with any questions that we had. The STEP results are of major importance to the sustainable development in in England, De in Belgium and De Biesbosch in the Netherlands. People, Planet and Profit are benefitting from this and the work was and is done with Pleasure. STEP is a programme in which not only intrinsically sustainable projects and products are being realised. All parties also learned from each other's cultures, organisations, differences of positions in networks, entrepreneurship, political and bureaucratic relationships as well as enjoyed each other's specialties in the surroundings and in food and drink. This buildup of relationships and networks will also continue, expand and, with that, will also continue in a sustainable manner across borders. Of course there were also difficult issues, such as (too) strict legislation, long procedures, intensive accountability and control, hard deadlines, risky tenders, both in terms of time and result, the mix with other projects, work load and sometimes stress among personnel. The regions, residents and entrepreneurs deserve a sustainable future. STEP has shown that this can be realised in open cooperation and with mutual respect for differences! The project's biggest merit may very well be that sustainability in tourist-recreational regions has become common for the organisations, for staff, for committed entrepreneurs and for a majority of the visitors. As chairman of the International Steering Group, I am most grateful for all the work of the International Coordination Group. If you were to ask me if I would participate in such a project again, my answer would be a heartfelt YES! H. Wagemakers Chairman of the International Steering Group STEP Alderman in Dordrecht STEPhandboek STEPguideline

3 inhoud content perhaps the biggest lesson is how much MORE there is to LEARN hoofdstuk 1 inleiding chapter 1 introduction hoofdstuk 2 samenvatting chapter 2 summary hoofdstuk 3 samenwerking chapter 3 cooperation hoofdstuk 4 resultaten chapter 4 results medewerkers STEP literatuurlijst colofon pagina 8 page 8 pagina 12 page 12 pagina 24 page 24 pagina 32 page 32 pagina 57 pagina 58 pagina 60 Simon Hooton Authority misschien is de grootste les wel, hoeveel meer er te leren is personnel STEP documentation editing, design & production page 57 page 58 page 60 STEPhandboek inhoud STEPguideline content

4 8 9 hoofdstuk 1 chapter 1 inleiding Wat hebben de natuurgebieden het in Nederland, de in België en de Broads in Groot-Brittannië met elkaar gemeen? Het zijn alle drie landschappen die door de getijdenwerking van het water constant in ontwikkeling zijn en waarbij er een natuurlijke dynamiek ontstaat van afslag en aangroei van land. Maar ook de mensen die in deze gebieden werken, hebben iets gemeenschappelijks: de drijfveer om bezoekers op een duurzame manier kennis te laten maken met deze prachtige gebieden. Hiervoor zoeken zij de juiste balans tussen toerisme, natuur en milieu. Duurzaam toerisme in stroomversnelling Al jaren werken de drie getijdengebieden op lokaal niveau aan de bevordering en ontwikkeling van duurzaam toerisme. Vanaf eind 2009 is dit in een stroomversnelling geraakt door het internationale samenwerkingsprogramma STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks. In dit programma hebben vier organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de drie gebieden, gewerkt aan acties voor duurzaam toerisme, bezoekersmanagement en publiek-private samenwerking. En met succes, want de resultaten mogen er zijn. Aan het STEP-project ging een goede voorbereiding vooraf: een Interregproject kan alleen zo succesvol zijn als dit STEP-project als het goed is voorbereid en als het direct in het eerste jaar goed op de rails gezet wordt door vaak bij elkaar te komen, intensief elkaars acties te bekijken en te bespreken en door 's avonds elkaar op een andere manier te leren kennen. Dan ontstaat er vertrouwen en krijg je een hecht team van mensen die zin hebben om er met elkaar echt iets van te maken, aldus Wim van Hooff, extern adviseur en coördinator van het project. introduction What do the nature conservation areas of Nationaal Park De Biesbosch in the Netherlands, De in Belgium and the Broads in Great Britain have in common? All three are landscapes that are constantly changing due to the tidal movement of the water resulting in natural dynamics of erosion and creation of land. But the people working in these areas also have something in common: the drive to make visitors acquainted with these beautiful areas in a sustainable manner. To this end, they are looking for the proper balance between tourism, nature and the environment. Sustainable tourism is gaining momentum For many years, the three tidal areas are working on a local level to promote and develop sustainable tourism. From the end of 2009 onwards, this has gained momentum through the international cooperation programme STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks. In this programme, four organisations in charge of the three areas have worked on campaigns for sustainable tourism, visitor management and public-private cooperation and have done so successfully, because the results speak for themselves. The STEP-project was preceded by sound preparations: an InterregProject can only be as successful as this STEP-project if it has been properly prepared and if it is immediately and properly set in motion in the first year by having regular meetings, by intensively studying and discussing each other's actions and by getting to know each other s other sides in a casual setting. This creates trust and a close-knit team of people who really feel like making things work with each other, according to Wim van Hooff, external project advisor and coordinator. Startconferentie in de Start conference in De Partnerorganisaties Partner organisations Bij het STEP-project zijn vier organisaties betrokken geweest: Four organisations were involved in the STEP-project: Parkschap (lead partner) Parkschap (lead partner) from uit Nederland the Netherlands Waterwegen en Zeekanaal NV uit België Waterwegen en Zeekanaal NV from Belgium Agentschap voor Natuur en Bos uit België Agentschap voor Natuur en Bos from Belgium Broads Authority uit Groot-Brittannië Broads Authority from Great Britain De twee Belgische partners Waterwegen en Zeekanaal NV en The two Belgian partners Waterwegen en Zeekanaal NV and het Agentschap voor Natuur en Bos werken samen aan de ontwikkeling en inrichting van het overstromingsgebied de Polders van the floodplains of De. Agentschap voor Natuur en Bos together develop and landscape Kruibeke. Met gepaste trots presenteren de partners in dit STEP-handboek de ervaringen uit deze grensoverschrijdende samenwerking, de gezamenlijke hoogtepunten, de behaalde resultaten per gebied en wat de partners van elkaar hebben geleerd in dit project. Financiering Het totale budget voor het STEP-project bedroeg 6 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro afkomstig uit het Interreg IVA 2 Zeeënprogramma waarbij de financiering kwam uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze bijdrage vanuit Europa heeft ervoor gezorgd dat de partners in elkaars keuken konden kijken en kennis met elkaar konden delen tijdens excursies en gezamenlijke bijeenkomsten. Hierdoor zijn sneller resultaten geboekt dan wanneer de partners dit op eigen kracht hadden moeten doen. Naast de gezamenlijke resultaten heeft ieder afzonderlijk natuurgebied lokale acties opgepakt en uitgevoerd. With justifiable pride the partners in this STEP-manual present the experiences from this cross-border cooperation, the joint highlights, the results realised in each area and what the partners learnt from each other in this project. Financing The budget for the STEP-project totalled 6 million, with 2.5 million originating from the Interreg IVA 2 Seas-programme with the financing originating from the European Regional Development Fund. This contribution from Europe made it possible for the partners to look behind the scenes at each location and to share knowledge with each other during excursions and joint meetings. Because of this, results were achieved more quickly than should the partners have done this on their own. Apart from the joint results, each individual nature conservation area initiated and carried out local actions. startconferentie 11/05/2010 Laurent Vanden Abeele Agentschap voor natuur en Bos Met de startconferentie was de toon meteen gezet voor het verdere verloop van het project. We kregen een boottocht over de Schelde langs het projectgebied, enkele veldbezoeken, interessante sprekers en discussie over duurzaam toerisme, economische effecten en publiek-private samenwerking en een drietal workshops over de centrale thema s en projectlocaties in Engeland, Vlaanderen en Nederland voorgeschoteld. Deze conferentie was ideaal om met collega s uit andere landen in contact te komen en kennis uit te wisselen over projectgerelateerde en andere onderwerpen. Een enthousiast initiatief dat ook bij de stakeholders goed onthaald werd en dat een goed vertrekpunt was om ons doel te realiseren, kennis en ervaring uitwisselen over duurzaam toerisme, bezoekersmanagement en publiek-private samenwerkingen, aldus Laurent Vanden Abeele van het Agentschap voor Natuur en Bos. STEPhandboek hoofdstuk 1: inleiding STEPguideline chapter 1: introduction

5 10 11 De voorbereidingen voor het samenwerkingsprogramma STEP vonden plaats in de periode van het najaar 2008 tot en met het voorjaar Eind 2009 werd de aanvraag goedgekeurd en op 11 mei 2010 was de startconferentie in het Belgische Kruibeke. Tijdens deze dag namen zeventig betrokkenen deel aan workshops 2. Preparations zoekersmanagement en publiek-private samenwerking. The preparations for the STEP cooperation programme took place 3. in the period of the autumn of 2008 up to and including the spring of On 11 May 2010, the start conference was held in Krui- Inspiratie beke, Belgium. During this day, seventy parties involved participa- Dit inspiratieboek is vooral gemaakt voor bedrijven en instellingen ted in workshops on the three central themes: criteria for in Europa die zich bezighouden met duurzaam toerisme in wet- sustainable tourism, visitor management and public-private co- lands en nationale parken. Daarnaast is dit boek een inspiratie- operation. bron voor alle stakeholders en potentiële investeerders in de drie natuurgebieden, externe deelnemers in de projecten en uitge voerde acties, bestuurders, nationale en internationale collega- Inspiration organisaties en het gemeenschappelijk technisch secretariaat van This inspirational book was written especially for companies and in- het Interregprogramma. stitutes in Europe engaging in sustainable tourism in wetlands and national parks. It also serves as a source of inspiration for all stakeholders and potential investors in the three nature conservation areas, external participants in the projects and realised actions, administrators, national and international fellow organisations and the joint technical secretariat of the Interreg programme The initial conference immediately set the tone for the further progress of the project. We were offered a boat trip on the river Scheldt along the project area, some field visits, interesting speakers and a discussion on sustainable tourism, economic ef- start conference 11/05/2010 fects and public-private cooperation and attended three workshops on the central themes and project locations in England, Flanders and the Netherlands. This conference was ideal to get in touch with colleagues from other countries and to exchange Laurent Vanden Abeele knowledge on project-related and other issues. An enthusiastic Agentschap voor natuur en Bos initiative that was also warmly welcomed among the stakeholders and that served as a good point of departure to realise our goal, to exchange knowledge and experience on sustainable tourism, visitor management and public-private cooperation, according to Laurent Vanden Abeele of Agentschap voor Natuur en Bos. 9. STEPhandboek hoofdstuk 1: inleiding STEPguideline chapter 1: introduction over de drie centrale thema s: criteria voor duurzaam toerisme, be- Voorbereidingen Fotopagina hoofdstuk 1 1. Afbreekbare ballonnen prikken bij de startconferentie in Informatiebord bij Kallebeek - 3. Excursie in tijdens startconferentie Artist impression toekomstige inrichting - 5. Excursie Startconferentie Workshop startconferentie Workshop startconferentie Lunch op de boot tijdens excursie Lake District - Photo page chapter 1 1. Pricking biodegradable balloons at start conference Informationpanel at Kallebeek - 3. Excursion during start conference Artist impression future layout - 5. Excursion Start conference in Workshop start conference Workshop start conference Lunch on board during the Lake District excursion

6 12 13 hoofdstuk 2 samenvatting Natuurgebieden in estuaria worden in toenemende mate geconfronteerd met milieuproblemen en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Toenemende recreatiedruk, stijgende waterniveaus door klimaatveranderingen, nieuwe overstromingsgebieden, strengere beschermingsrichtlijnen (Natura 2000), afname van chapter 2 summary Nature conservation areas in estuaries are facing environmental problems and social developments to an increasing extent. Increasing recreational pressure, rising water levels due to climate Voorlichting over en toekenning van het Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme aan de Biesbosch. Briefing and award ceremony European Charter for Sustainable Tourism. agrarisch gebruik en een toename van milieuvervuiling zijn bedreigingen die het voortbestaan van deze natuurgebieden aantasten. STEP heeft een aantal van deze vraagstukken op een duurzame manier aangepakt en nieuwe kansen geboden om de gebieden aantrekkelijker te maken voor het publiek. Internationale samenwerking STEP heeft als doelstelling om via gezamenlijke projecten duur- changes, new floodplains, stricter protection guidelines (Natura 2000), a decrease in agricultural use and an increase in environmental pollution pose threats that affect the continued existence of these nature conservation areas. STEP has tackled a number of these issues in a sustainable manner and offered new opportunities to make these areas more attractive for the public. International cooperation men om samen acties op te pakken, zou het mogelijk zijn om grote stappen te zetten op dit gebied. teams to initiate actions together, it would be possible to make much progress in this field. zaam toerisme te bevorderen in de natuurgebieden Nationaal Park STEP's objective is to promote sustainable tourism through joint Daarnaast had iedere partner ook nog eigen redenen om deel te Moreover, each partner also had their own reasons for participating De Biesbosch in Nederland, de in België en projects in the nature conservation areas Nationaal Park De Bies- nemen aan het STEP-project. in the STEP-project. de Broads in Groot-Brittannië. De partners hebben binnen het bosch in the Netherlands, De in Belgium and STEP-project speciale aandacht besteed aan het verkrijgen van het the Broads in Great Britain. Within the STEP-project, the partners We werden gevraagd door de lead partner Parkschap Nationaal We were asked by the lead partner Parkschap Nationaal Park De Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme. Zowel in de Broads paid special attention to obtaining the European Charter for Sus- Park De Biesbosch omdat zij een Engelse partner nodig hadden om Biesbosch because they needed an English partner to submit the als in de Biesbosch is dit gelukt. De zullen tainable Tourism. This has been realised in both the Broads and De de aanvraag in te dienen. Het werd voor ons duidelijk dat we veel application. It became clear to us that we had many ambitions in zeer waarschijnlijk over enkele jaren dit voorbeeld volgen. Biesbosch. De are likely to follow suit in a few gemeenschappelijke ambities hadden en dat er veel te winnen was common and that there was much to be gained by getting on years' time. door aan te haken, aldus Simon Hooton van de Broads Authority. board, states Simon Hooton of the Broads Authority. Grote stappen door Europese bijdrage De vier partners van de drie natuurgebieden waren er allemaal van overtuigd dat met een Europese bijdrage in korte tijd veel bereikt Big steps owing to European contribution De Belgische partner Waterwegen en Zeekanaal NV zag kansen in de ruime ervaring van zowel de Biesbosch als de Broads Authority op het gebied van duurzaam toerisme. Deze ervaring gecombi- The Belgian partner Waterwegen en Zeekanaal NV saw opportunities in the broad experience of both De Biesbosch and the Broads Authority in the field of sustainable tourism. This experience com- zou kunnen worden op het gebied van duurzaam toerisme. Door The four partners of the three nature conservation areas were all neerd met de resultaten van de individuele en gezamenlijke bined with the results of the individual and joint studies could re- kennis en kunde te delen en grensoverschrijdende teams te vor- convinced that with a European contribution much could be reali- sult in a constructive and coordinated vision in respect of sed in the field of sustainable tourism in a short period of time. By sustainable tourism in other safety and nature projects along the sharing knowledge and expertise and by forming cross-border hoogtepunt en de Biesbosch Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme Het streven naar verdere verduurzaming van de Biesbosch en de samenwerking hierin met ondernemers leverde het Parkschap in 2012 de toekenning op van het Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme door de Europarc Federation, een samenwerkingsverband van Europese beschermde gebieden. Ook de hernieuwde aanvraag van de Broads Authority leidde in 2011 tot het ontvangen van het Handvest voor een tweede termijn van vijf jaar. De organisatie kreeg veel lof voor de geboekte voortgang in het duurzaam toerisme, voor de communicatie - waaronder de promotie van het nieuwe merk voor de Broads: Britain s Magical Waterland - en voor de voorzieningen voor mindervalide bezoekers. highlight the Broads and De Biesbosch European Charter for Sustainable Tourism The aim of making De Biesbosch more sustainable and the cooperation with entrepreneurs resulted in De Parkschap being awarded the European Charter for Sustainable Tourism by the Europarc Federation in 2012, an association of protected areas in Europe. In 2011, the renewed application of the Broads Authority resulted in the being granted the Charter for a second five-year term. The organisation was highly praised for the progress made in sustainable tourism, for the communication - including the promotion of the new brand for the Broads: Britain s Magical Waterland - and for the facilities for disabled visitors. STEPhandboek hoofdstuk 2: samenvatting STEPguideline chapter 2: summary

7 14 15 Excursie Lake District studies zouden kunnen leiden tot een constructieve en op elkaar afgestemde visie ten aanzien van duurzaam toerisme in andere veiligheids- en natuurprojecten langs de Schelde, vertelt Wim Dauwe In september 2012 reisde een 24-koppig gezelschap van ondernemers en bestuurders uit de drie STEP-gebieden af naar het Lake District in Groot-Brittannië. Samen met de STEP-partners hebben zij Excursion to Lake District In September 2012, a company of entrepreneurs and administrators van Waterwegen en Zeekanaal NV. Voor het Agentschap voor Natuur en Bos kwam de samenwerking op het juiste moment. De toeristisch-recreatieve ontsluiting van het gebied lag op de tekentafel. Door engagement aan te gaan voor dit project kan men in korte tijd veel leren en toepassen op de recreatieve inrichting van het gebied, vult Veerle Campens aan. River Scheldt, says Wim Dauwe of Waterwegen en Zeekanaal NV. bekeken hoe daar succesvol wordt samengewerkt tussen ondernemers en de beheerder van het nationaal park. In het Lake District wordt al meer dan tien jaar gewerkt met een bezoekersfonds. Dit houdt in dat bezoekers een kleine extra (vrijwillige) bijdrage betalen voor het gebied als zij in een hotel overnachten, deelnemen aan een excursie of een kopje koffie bestellen. Hieronder en op pagina from the three STEP-areas set off for the Lake District in Great Britain. Together with the STEP-partners they viewed how entrepreneurs and the manager of the national park work there together successfully. The Lake District has been generating funds through a visitor payback scheme for nearly two decades. This means that visitors pay a small additional (voluntary) contribution for the area De initiatiefnemer van het samenwerkingsproject, het Parkschap, wilde een Europese aanvraag indienen voor STEP, omdat Europese financiering de mogelijkheid geeft om duurzaam toerisme naar een hoger niveau te tillen doordat financieel meer mogelijk is en door samenwerking met partners in andere landen. Bovendien is het een stok achter de deur om plan- For Agentschap voor Natuur en Bos the cooperation came at the right time. The tourist-recreational opening up of the area was on the drawing table. By undertaking this project one can learn a good deal in a short time and apply this to the recreational landscaping of the area, adds Veerle Campens. The initiator of the cooperation project, Parkschap Nationaal Park 21 en 51 leest u meer over de resultaten van deze excursie. when they spend the night in a hotel, buy an excursion ticket or order a cup of coffee. Below and on page 21 and 51, you can read more about the results of this excursion. nen daadkrachtig uit te voeren, aldus Marianne den Braven. In hoofdstuk drie leest u hoe de internationale samenwerking tussen de vier partners heeft bijgedragen aan het behalen van de resultaten. Meer resultaten dan verwacht Uiteindelijk heeft de samenwerking meer opgeleverd dan de partners vooraf hadden gedacht. Internationale excursies naar voorbeeldprojecten en gezamenlijke bijeenkomsten waren een broedplaats voor nieuwe ideeën en een goed netwerk voor het uitwisselen van praktijkervaring. Door kennis te delen en gezamenlijk De Biesbosch, wanted to submit a European application for STEP, because European financing enables raising sustainable tourism to a higher level as more is possible financially and because of the cooperation with partners in other countries. Moreover, it functions as an incentive to carry out plans decisively, according to Marianne den Braven. Chapter three discusses how the international cooperation between the four partners contributed to realising the results. More results than expected GEZAMENLIJK hoogtepunt Excursie Lake District, Groot-Brittannië Voor de meeste partners was de excursie naar het Lake District een eerste kennismaking met een bezoekersfonds. In de Broads waren al stappen gezet voor de oprichting van een dergelijk fonds. We hebben veel gehad aan de discussies en het horen van verschillende meningen hierover. Ik ben weggegaan met frisse ideeën om het fonds te kunnen implementeren in de Broads, aldus Bruce Hanson van de Broads Authority. Nog hetzelfde jaar werd een Love -fonds opgericht, waar de bezoekersbijdragen worden besteed aan beheer en onderhoud van het gebied. De Biesbosch volgde in april van 2013 met een Beleef en Geef de Biesbosch Fonds. onderzoek te doen, wilden de drie natuurgebieden zich ontwikke- In the end the cooperation yielded more than the partners had an- len tot parken waar duurzaam toerisme hoog op de agenda staat, ticipated. International excursions to sample projects and joint waar het een gezamenlijk doel is bij de ondernemers in de gebie- meetings were a breeding ground for new ideas and a good net- den en waar duurzaam toerisme zichtbaar is voor de bezoekers van work for the exchange of hands-on experience. By sharing know- de parken. En dat is ook gelukt. ledge and by doing joint research, the three nature conservation Het gezamenlijk uitwerken en testen van nieuwe duurzame vormen areas wanted to develop themselves into parks where sustainable van bezoekersmanagement was een belangrijk samenwerkings- tourism is high on the agenda, where this type of tourism is a com- project dat tot concrete resultaten heeft geleid. Er is ingezet op het mon goal among the entrepreneurs in the areas and where sustai- gebruik van nieuwe methoden en middelen. Daarnaast is binnen nable tourism is visible for the visitors of the parks. And they het thema bezoekersmanagement onderzoek gedaan naar de opzet, locatiekeuze, inrichting en beheer van bezoekerscentra. Uiteindelijk is besloten om een andere invulling te geven aan deze onthaallocaties. In hoofdstuk vier leest u meer over de resultaten die de drie gebieden hebben geboekt. De hoogtepunten uit de STEP-samenwerking vindt u door dit hele boek heen. succeeded. Jointly working out and testing new sustainable forms of visitor management were important cooperation projects that resulted in concrete results. There was a focus on the use of new methods and resources. In addition, a study was made within the theme of visitor management into the setup, choice of location, layout and management of visitor centres. Eventually it was decided to give these reception locations a different focus. Chapter four elaborates on the results realised by the three areas. The highlights from the STEP-cooperation can be found throughout this book. JOINT highlight Excursion to Lake District, Great Britain For most partners, the excursion to the Lake District was the first time they were introduced to a visitor payback scheme. In the Broads, steps had already been taken for establishing such a scheme. The discussions and different opinions on such a scheme were very useful to us. I left with fresh ideas on the implementation of the idea in the Broads, says Bruce Hanson of the Broads Authority. The same year, a Love visitor giving scheme was set up, where the contributions from visitors are spent on managing and maintaining the area. In April 2013, De Biesbosch followed suit with a Beleef en Geef De Biesbosch Fonds [Experience and Support De Biesbosch Fund]. STEPhandboek hoofdstuk 2: samenvatting STEPguideline chapter 2: summary

8 16 17 Fotopagina hoofdstuk 2 1. Beleef en Geef de Biesboschfonds Excursie Lake District Excursie met Electric Eel in de Broads - 4. STEP-partners op weg naar de Broads Artist impression huisstijl Biesbosch - 6. Tewaterlating Ecolodge Open werfdag Deel van poster voor Ecolodge - 9. Boomplantdag Open werfdag Uitreiking nieuwe gevelborden aan gastheren Partner meeting Biesbosch Photo page chapter 2 1. Biesbosch visitor giving fund Excursion to Lake District Excursion with Electric Eel in the Broads - 4. STEP-partners on their way to the Broads Artist impression housestyle Biesbosch - 6. Launching of the Ecolodge Open Yard Day Part of poster for Ecolodge - 9. Tree planting day Open Yard Day Wall signs in new housestyle for ambassadors Partner meeting Biesbosch ik zal de DRIVE die dit project met zich meebrengt ZEKER MISSEN Evelien de Munter Agentschap voor natuur en bos I will certainly miss the drive involved in such a project STEPhandboek hoofdstuk 2: samenvatting STEPguideline chapter 2: summary

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten & duurzaamheid

Onderzoeksrapport. Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten & duurzaamheid J.S. Snikkers Dordrecht, augustus 2010 Opleidingsinstituut: Hogeschool NTI, Leiden Opleiding: 8031 HBO vrijetijdskunde Studentnummer: 971388230 Onderzoeksrapport Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie