Studiegids. Academie voor ICT en Business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Academie voor ICT en Business 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Academie voor ICT en Business Algemene informatie Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans 1

2 Visie, missie en doelstellingen Ondersteunende diensten Visie op leren en onderwijs Hogeschoolregelingen OER Huisregels Avans Hogeschool Locaties Openingstijden gebouwen Praktische voorschriften en aanwijzingen Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Wegwijs in de gebouwen Faciliteiten en diensten voor studenten ICT faciliteiten Topsport Promo(tie) student Algemene informatie AIB Visie en missie AIB Kernwaarden AIB Onderwijsconcept AIB Structuur en organisatie AIB Directie Profielmanagers Onderwijseenheid eigenaren Groot MT Werkveld Adviesraad Academieraad Examencommissies Opleidingscommissies Onderwijscommissies Directiesecretariaat Onderwijsbureau Toetscoördinator Examenprogramma beheer Relatiemanagement PR en Voorlichting ELCO/ICT-contactpersoon Student-assistenten Decaan Studieloopbaan begeleider Studieadviseur Vertrouwenspersoon Klankbord Instroom coördinator Lesuren Vakanties en vrije dagen Wegwijs in de AIB Studentenvereniging Inrichting en organisatie opleidingen BIM en I Opleidingsvarianten Informatica Business IT & Management Opleidingsstructuur Reguliere opleidingsroute Verkorte opleidingsroutes Deeltijd opleidingsroute Studiebegeleiding Studieloopbaan begeleider Studieadviseur Registratie studievoortgang Studieadvies en bindende afwijzing Voorlopig studieadvies Definitief studieadvies voltijd opleidingen 33

3 Definitief studieadvies deeltijd opleidingen Propedeuse Inrichting propedeuse voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd Leerroute propedeuse Business IT & Management voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd verkort Leerroute propedeuse Business IT & Management voltijd verkort Leerroute propedeuse Informatica deeltijd Leerroute propedeuse Business IT & Management deeltijd Instroom en toelating propedeuse Vooropleidingseisen voor een buitenlands diploma Toelatingsonderzoek Werkkring Hogeschool taaltoets Hoofdfase / Bachelorfase / Postpropedeutische fase Inrichting postpropedeutische fase voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd Leerroute postpropedeutische fase Business IT & Management voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd verkort Leerroute postpropedeutische fase Business IT & Management voltijd verkort Inrichting postpropedeutische fase deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Business IT & Management deeltijd Instroom en toelating postpropedeutische fase Stage en afstudeerperiode Minor Minor voltijd Minor deeltijd Overgangsregeling van oude naar nieuwe curriculum Toetsen en herkansingen Tentamen Toetsaanbod en herkansing Inschrijven voor toetsen Uitslagen Inzage en herbeoordeling Vrijstellingen Gedragsregels tentamens Onregelmatigheden en fraude Getuigschriften en titulatuur Graadverlening Bachelor Cum laude slagen Procedure afgifte getuigschrift Vervolgmogelijkheden Klachten, bezwaar en beroep Bezwaar Beroep Klachtrecht 53 Bijlage 1: Gebruikershandleiding Chipkaart 54 Bijlage 2: Lijst met afkortingen 56 VBA Voornemen tot Bindend studieadvies 56 Bijlage 3: Mutatieformulier cijferverwerking 57 Bijlage 4: AIB jaarrooster Bijlage 5: Beschrijving van de verschillende onderwijseenheden 59

4 Voorwoord De start met een nieuwe opleiding betekent een nieuwe fase in je leven. In het begin van deze fase krijg je een grote hoeveelheid informatie en indrukken te verwerken. Deze studiegids helpt je om daarin een weg te vinden. Wie doet wat, waar moet je heen als je problemen hebt, wat wordt er van je verwacht? Op dit soort vragen geeft de studiegids je antwoord. Het Instructie Handboek voor de AIB propedeuse studenten voltijd is bij de vorige uitgave van deze studiegids reeds komen te vervallen. Verder is deze studiegids een levend document, dus de meest recente versie is te vinden op BlackBoard. We hebben geprobeerd deze gids zo volledig mogelijk te maken. Als je zaken mist of onduidelijk omschreven vindt, laat dat dan weten bij de studieadviseur van de AIB: Fiona Koevoets, Sinds 2012 is de studiegids gedigitaliseerd. We zouden je graag door willen verwijzen naar studiegids.avans.nl. We proberen dit document zo up-to-date mogelijk te houden. Mochten er toch foutjes in zitten of heb je andere suggesties ter verbetering van de gids, mail ze dan naar dank u! Breda, jan 2013 Petra Koenders Directeur Academie voor ICT en Business

5 1. Algemene informatie 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans Figuur 1: Structuur (organogram) Avans Hogeschool Organisatie De organisatiestructuur van Avans Hogeschool is, naast een relatief kleine staf, onderverdeeld in 19 academies en 5 ondersteunende (dienst-)eenheden. De academies zijn geografisch gespreid over de 3 vestigingsplaatsen: Breda, s-hertogenbosch en Tilburg. De hoofdvestiging van de diensteenheden en van het LIC is Breda. De huisvestingsactiviteiten zijn ondergebracht in de volgende stichtingen: - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda; - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch; - Stichting Instituut voor Bestuurs-, Beroeps- en Bedrijfsdiensten. Daarnaast behoren de volgende deelnemingen tot de Stichting Avans: - Avans Contractactiviteiten B.V. (100%); - Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming Avans Contractactiviteiten B.V.) 1 ; - Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%) Visie, missie en doelstellingen Visie en Missie Avans Hogeschool is een leidend kennisinstituut dat talentontwikkeling van de individuele student en medewerker voorop stelt. Zij werkt met en leidt op tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en een eigen duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Zij realiseert dat in een persoonlijke en goed georganiseerde omgeving. (Regionale) bedrijven, overheden en organisaties zijn hierin partners in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. 1 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus / Avans + 1

6 Strategische doelstellingen ten aanzien van de student A. Vanuit haar maatschappelijke opdracht voorziet Avans Hogeschool in 2014 in leven lang leren, zodanig dat elke toelaatbare student, ongeacht zijn leeftijd, bij Avans Hogeschool kan studeren. - Minimaal 20% van de studenten bij de hogeschool en Avans+ valt buiten de leeftijdsgrens van jaar. - In 2014 heeft Avans Hogeschool 4 tot 6 nieuwe Masters opgenomen in haar portfolio. Deze Masters zijn gekoppeld aan regionale vraagstukken, die van nationaal belang zijn. B. In 2014 zijn onze afgestudeerden hoog gekwalificeerde, maatschappelijk geëngageerde, professionals. - Alle opleidingen voldoen aan het Avans keurmerk. Dit keurmerk omvat in ieder geval de volgende basiskenmerken: - Iedere student beheerst naast het Nederlands een buitenlandse taal. - In 100% van de afstudeeropdrachten zijn de betrokken studenten actief buiten de deur en werken aan vraagstukken rondom maatschappelijke (regionale) thema s. Daarnaast gebeurt dat in 25% van de afstudeeropdrachten multidisciplinair - Maatschappelijk vraagstukken leveren input aan het curriculum van een opleiding. - Het keurmerk geeft de Avans student een voorsprong op de arbeidsmarkt, zodanig dat 90% van de personeelsfunctionarissen van organisaties in de regio geeft aan dat het hebben van een Avans diploma een pré is bij het vinden van een baan Ondersteunende diensten DIF Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst Alle activiteiten op het gebied van ICT, facilitaire zaken, roosteren en tentamineren binnen Avans Hogeschool zijn samengevoegd tot één centrale diensteenheid: "Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst", afgekort DIF. Ook kun je bij DIF terecht voor vragen over chipkaarten. In geval van storingen met betrekking tot ICT / Facilitaire dienstverlening kun je terecht bij de Servicedesk DIF. Deze is te bereiken op ( ) 8888, of via het adres DP&O Diensteenheid Personeel en Organisatie Deze diensteenheid is verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van het personeel van de Avans Hogeschool. DFS Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie DFS verzorgt zaken als: registratie van studentgegevens, cijfers, het inschrijven van studenten, het verwerken van aanvragen voor vrijstellingen en diplomering. Wil je iets over deze zaken weten dan kun je dit regelen via de SIB (zie paragraaf ), zij gaan dit dan voor je na. DMCS Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentzaken Deze dienst houdt zich bezig met het marketing- en communicatiebeleid van de academies en de hogeschool in zijn geheel. Te denken valt aan contacten met toeleverende scholen, voorlichting, organiseren open dagen, informatie over toelatingseisen etc. Daarnaast bestaat er ook een afdeling Studentenzaken waar je informatie en antwoorden op vragen kunt krijgen op het gebied van medezeggenschap, het studentenstatuut, het decanaat, vertrouwenspersonen, vervolgstudies etc. LIC Het Leer- en innovatiecentrum (LIC) bevat o.a. Xplora, maar ook consultants op het gebied van onderwijskunde, elearning, kwaliteitszorg en onderzoek. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland worden op de voet gevolgd: de opgedane kennis ondersteunt het onderwijs binnen Avans Hogeschool als geheel en waar nodig is er een directe uitwerking mogelijk voor studenten binnen het aanbod van Xplora. 2

7 Visie op leren en onderwijs Niet alleen de medewerkers en de professionals in het werkveld werken met kennis. De student doet dat ook. Samen vormen zij in opleidingen en academies een dynamisch netwerk naar gelang de aard en het doel van hun opdracht. De netwerken veranderen van gedaante, als de lijnen die je kunt trekken tussen sterren waardoor steeds andere constellaties ontstaan. In de wijze waarop Avans Hogeschool de curricula, de didactiek en de toetsing vormgeeft, staat zij borg voor een gevarieerde en rijke leeromgeving: een bron van inspiratie waarin nieuwe verbanden ontdekt kunnen worden. De opdracht van Avans Hogeschool is volgens haar missie, het opleiden van excellente professionals en partnerschap in kennisontwikkeling. De onderwijsvisie van Avans Hogeschool is congruent met haar missie. Bij het opleiden van excellente professionals zijn de belangrijkste spelers: de studenten, de medewerkers en de professionals in het werkveld. Avans Hogeschool creëert samen met deze spelers een dynamische leeromgeving. De diverse talenten en perspectieven van alle betrokkenen worden verbonden ten behoeve van de individuele kennisontwikkeling, de kennisontwikkeling als collectief en de kennisontwikkeling bij de partners van Avans Hogeschool. Zie voor de volledige visie op leren en onderwijs de volgende link: Hogeschoolregelingen De rechten en plichten van de studenten van Avans Hogeschool zijn vastgelegd in het studentenstatuut en een aantal hieronder vallende regelingen en protocollen. Het is mogelijk om het statuut en de deelregelingen te downloaden via de volgende link: -> inloggen op I-Avans Portal -> Diensten -> regelingen -> Studentenstatuut en overige regelingen -> alle regelingen. De volgende zaken zijn op bovenstaande link te vinden: - Inschrijvingsvoorwaarden Studentenstatuut Onderwijs- en examenregelingen - Tentamenregelingen - Huisregels - Klachtenregeling - Bezwaar en beroep - Medezeggenschap - Financiële regelingen en Studievertraging - Stageovereenkomsten OER Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld. De OER is te vinden op Blackboard (AIB info, algemeen) via de volgende link: https://bb.avans.nl onder het kopje AIB Info Huisregels Avans Hogeschool DIF (Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst) biedt ruimte aan studenten (en medewerkers) die gebruik maken van de faciliteiten conform het Besluit Huisregels Avans Hogeschool. Alle gebruikers worden verondersteld bekend en akkoord te zijn met deze huisregels, zie -> inloggen op I-Avans Portal -> Diensten -> regelingen. 3

8 Locaties Breda Tilburg - Hogeschoollaan 1 Postadres: 4818 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Lovensdijkstraat Postadres: 4818 AJ Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Beukenlaan 1 Postadres: 4834 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Professor Cobbenhagenlaan 13 Postadres: 5037 DA Tilburg Avans Hogeschool Receptie (013) Postbus BB Tilburg s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215 Postadres: 5223 DE `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 256 Postadres: 5223 DJ `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch Zie voor gedetailleerde informatie over de verschillende Avans locaties de volgende link: Openingstijden gebouwen Breda: - Lovensdijkstraat: ma/do 7:30-22:00, vr 7:30-18:00 - Hogeschoollaan: ma/do 7:30-22:00, vr 7:30-18:00, - Beukenlaan: ma/wo 8:00-20:00, do 8:00-21:00, vr 8:00-18:00 Tilburg: - Prof. Cobbenhagenlaan: ma/wo/vr 7:45-18:00, di/do 7:45-22:00 s Hertogenbosch: - Onderwijsboulevard 215: ma/do 7:30-22:00, vr 7:30-18:00 - Onderwijsboulevard 256: ma/do 8:00-22:00, vr/za 8: ! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden. 4

9 Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de hogeschool gelden de volgende praktische regels: - Indien gevraagd, moet men zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. - Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden. - Laptops dienen alleen gebruikt te worden tijdens lessen wanneer hiervoor toestemming is verleend door de docent. - Studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen. - Het is verboden te eten in de leslokalen. - Roken in het gebouw is verboden, behalve in de daarvoor aangewezen speciale rookvoorzieningen die zich in alle gevallen buiten de gebouwen van Avans Hogeschool bevinden. - In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, te rolschaatsen, te skaten of om huisdieren mee te nemen. - Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de academie mogen niet zonder schriftelijke toestemming meegenomen worden uit het pand. - Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden. Alarmnummer In geval van brand, een ongeval of een andere dringende hulpvraag kan het alarmnummer gebeld worden: 5555, optie 1. Dit verkorte nummer is enkel voor intern gebruik op alle locaties (Breda, Tilburg en Den Bosch) en met een vast toestel. Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een vaste telefoon dan kan het volgende alarmnummer via de mobiele telefoon gebeld worden: Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen In beginsel ben je als student zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en gevolgen van ongevallen. Als secundaire dekking heeft Avans Hogeschool voor haar studenten en stagiairs een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. - In eerste instantie is de stageverlener op grond van hoofdstuk 6, artikel 170 BW, aansprakelijk voor schade door ondergeschikten (in casu vallen ook stagiairs hieronder) jegens derden; - Geeft de aansprakelijkheidsverzekering van de stageverlener geen of onvoldoende dekking, dan dient de stagiair eerst zijn eigen particuliere WA-verzekering aan te spreken; is in voormelde acties geen dekking te vinden dan kan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Avans Hogeschool als vangnet gelden voor acties van derden inzake wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade aan zaken die toebehoren aan, onder beheer en/of verantwoordelijkheid zijn van stageverlener, veroorzaakt door stagiair, tijdens en in verband met zijn tewerkstelling. - De collectieve ongevallenverzekering geeft slechts een beperkte dekking. Aan de student/stagiair wordt dan ook dringend aanbevolen om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. 5

10 Wegwijs in de gebouwen Gebruik de bewegwijzering die je overal in de gebouwen vindt om het nummer van de juiste collegezaal, klaslokaal, projectruimte of kantoorruimte te vinden, zie figuur 2. Telefoonnumers Het centrale nummer van de Avans Hogeschool is: Op Blackboard, de e-learning omgeving van Avans Hogeschool, vind je onder je STARTmenu, Algemeen, het telefoonboek van Avans hogeschool. Receptie Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de receptie van het gebouw waar het voorwerp gevonden is. Als er zaken van de hogeschool (door welke oorzaak dan ook) kapot zijn, meld je dit even bij de receptie. Zij spelen jouw informatie dan weer door naar de juiste personen. Ook als je een van de conciërges wilt spreken kun je dit het beste eerst even bij de receptie melden. Gehandicaptenvoorzieningen De gebouwen van Avans Hogeschool zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Er zijn voorzieningen ten aanzien van toiletten, liften en parkeerplaatsen. Mindervalidentoiletten bevinden zich verspreid door de gebouwen. Gebouw Hogeschoollaan Ruimtenummer mindervalidentoiletten HB006, HB315, HC170, HC270 Parkeren Aan de Hogeschoollaan zijn voldoende fietsenstallingen; het zijn ook de enige plekken waar fietsen, scooters, brommers en motoren gestald mogen worden. Het parkeren van je auto is voor voltijd-studenten niet toegestaan op de met een slagboom bediende parkeerruimte aan de Molengracht ingang. Wel kun je terecht tegenover de ingang aan de Hogeschoollaan, waar een vrije parkeerruimte is. Wanneer deze parkeerplaats vol is, kun je uitwijken naar de parkeerplaatsen op het parkeerterrein tegenover Lovensdijkstraat 61 (2 minuten loopafstand). Straten tussen de hogeschool en het stadscentrum kennen een betaald parkeren voorziening. Op het gras of stoep parkeren levert met een zekere regelmaat een parkeerbon op! 6

11 Figuur 2: Plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 7

12 Figuur 3: Legenda plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 8

13 Faciliteiten en diensten voor studenten Xplora De informatiemaatschappij is constant in beweging. De Avans Hogeschool biedt met Xplora een wereld vol informatie die optimaal aansluit bij ieders opleiding. Naast boeken en naslagwerken zijn er scripties, (vak)tijdschriften, audiovisuele materialen, cd-roms en een groot aantal databanken te vinden. Als je een videoverslag of presentatie moet maken bezoek je onze multimedia-unit, met een opnamestudio en alle benodigde apparatuur om beeld en geluid te monteren. In Xplora staan er 350 pc s ter beschikking. Maar je kunt ook je eigen laptop meenemen en verbinden met het draadloos netwerk. Een groot deel van de meer dan zitplaatsen is ingericht op groepswerk. Daarnaast zijn er 200 individuele plaatsen waar je met of zonder pc kunt werken. De catalogus kun je op verschillende manieren raadplegen: in Xplora dmv de opzoek pc s, via de portal van Avans Hogeschool of direct via internet: Op drukke tijden is het verstandig om een pc, werkplek of ruimte te reserveren via het online booking-systeem: Ook is er een internetcafé. Openingstijden Xplora: Maandag 08:00-22:00 Dinsdag 08:00-22:00 Woensdag 08:00-22:00 Donderdag 08:00-22:00 Vrijdag 08:00-17:00! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden. Kantine/Restaurant De exploitatie van de kantinevoorziening is in handen van Sodexo Catering. Het assortiment omvat diverse belegde broodjes, dranken, warme en koude snacks en een studentenmenu. De openingstijden van de catering zijn van 9.00 tot uur.! In de vakantieperioden gelden gewijzigde openingstijden. Repro Bij de Repro kun je grotere kopieeropdrachten aanbieden, werkstukken laten inbinden en kantoorartikelen kopen. Hier kun je ook terecht voor het afdrukken en ontwerpen van flyers, folders en posters. Tevens kun je hier zaken laten plastificeren. Grand Cafe Openingstijden: Maandag t/m donderdag: - Breda: uur (Keuken sluit om uur) - Den Bosch: uur (Keuken sluit om uur) Vrijdag: uur (Keuken sluit om uur) Gesloten tijdens de onderwijsluwe weken (eventueel op aanvraag open in deze periodes voor evenementen). Het Grand Café is tijdens de bovenstaande openingstijden altijd open voor studenten en kan niet ten behoeve van een besloten evenement volledig gereserveerd worden. Buiten bovenstaande openingstijden is het Grand Café op afspraak wel te reserveren voor een besloten evenement. SIB Bij de Student Informatie Balie (SIB) kun je terecht met al je vragen over je studie aan Avans Hogeschool en over studeren in het algemeen. De medewerkers kunnen je o.a. helpen met vragen over studiefinanciering, je inschrijving bij de hogeschool, betaling van je collegegeld. Tel: Adreswijzigingen kun je doorgeven via Je vindt de informatiecentra op de volgende locaties: 9

14 - Breda - Hogeschoollaan, HA 023 Openingstijden ma t/m do van uur, vr van uur Tel: Breda - Lovensdijkstraat, a Openingstijden ma t/m vr van uur Tel: Tilburg - Cobbenhagenlaan, 0.01b Openingstijden ma t/m do van uur Tel: s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215, E 002 Openingstijden ma t/m vrij van uur Tel: International Office Word jij ook wel eens gek van dit koude kikkerlandje? Wil jij je talenkennis opkrikken? Internationale ervaring opdoen tijdens een studie of stage? Kortom: zin om een deel van je studie in het buitenland door te brengen? Hiervoor kun je terecht bij het International Office. Let op! Je hebt wel toestemming nodig van de examencommissie om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. International Office Breda: E: T: (076) Huisvesting Nieuwe opleiding, nieuwe stad en nieuwe woning! Je gaat studeren bij Avans Hogeschool op één van de drie locaties Breda, Tilburg of 's- Hertogenbosch en bent op zoek naar een kamer. Onder de verschillende steden vind je informatie die je kan helpen bij het vinden van deze kamer. - Breda Volg jij een voltijdstudie in Breda, dan kun je voor een kamer terecht bij Woonloket Breda. Dit is een samenwerkingsverband van de drie Bredase woningcorperaties op het gebied van woonruimtebemiddeling. Als je voldoet aan bepaalde regels, kun je gebruik maken van huursubsidie. Daarnaast kun je terecht bij StadHuis voor een huurwoning. Hier kun je je Inschrijven zonder wachtlijst zodat je snel voorzien bent van een onderdak. Kijk voor meer informatie op: - Tilburg In Tilburg kun je voor een kamer terecht bij Kamerpunt van Wonen Breburg. Dit is het centrale punt om een kamer te vinden. Kijk voor meer informatie op: - s-hertogenbosch Als student aan Avans Hogeschool, locatie 's-hertogenbosch heb je recht op inschrijving bij woningbouwvereniging BrabantWonen. Inschrijfformulieren en de gratis folder hiervoor zijn te verkrijgen bij de Student Informatie Balie en bij BrabantWonen (adres: Graafseweg 29, 5213 AS 's-hertogenbosch, tel: ) Of kijk voor meer informatie op:www.studentopkamers.nl, en 10

15 Hogeschoolkrant Punt Zoals veel andere hogescholen en universiteiten in Nederland heeft Avans Hogeschool een eigen krant: Punt. Deze krant brengt op onafhankelijke wijze nieuws over allerlei zaken die met Avans Hogeschool, jouw academie of diensteenheid en onderwijs in het algemeen te maken hebben. De krant verschijnt driewekelijks en wordt verspreid via de uitdeelbakken in de hogeschool. Daarnaast brengt Punt dagelijks nieuws op de website: Naast het harde nieuws vind je hier columns, polls en filmpjes. Printen, kopiëren, plotten DIF stelt printfaciliteiten ter beschikking via het reguliere netwerk. Het betreft: - printfaciliteiten in zw/w op A4 en A3 formaat; - printfaciliteiten in kleur op A4 formaat; - beschikbaar stellen scanapparatuur voor het scannen van A4 documenten bij de - Servicebalies en mediatheek; - het vervangen van toners/inktcatridges van netwerkprinters voor algemeen gebruik. Voor het gebruik van printers heeft men een netwerkaccount, een PC aangesloten op het hogeschoolnetwerk en een chippas nodig. Printen kan alleen tijdens openingstijden van het gebouw. Wil je draadloos printen (vanaf je laptop bijvoorbeeld) kijk dan op: In opdracht van academie of dienst kunnen ook printfaciliteiten in kleur A3 beschikbaar gesteld worden. Op diverse locaties staan apparaten waarmee naast kopiëren ook geprint kan worden. Ook kleurenprinters zijn in voldoende mate aanwezig. Je kunt je ook melden bij de Servicebalie van de betreffende locatie. Je kunt met je chippas kopiëren en printen. Zie hieronder voor meer informatie over de chippas. Scannen en cd-branden De Servicebalies en of mediatheken beschikken over computers met cd-branders voor het veiligstellen van persoonlijke bestanden. Scannen en branden kan alleen tijdens openingstijden van de Servicebalies en/of mediatheek. Sporten Allerlei sporten kun je beoefenen via de Bredase Studenten Sportvereniging (BRESS). Voor meer informatie: Telefoon: Chippas Studenten en medewerkers van Avans gebruiken een persoonsgebonden (chip)pas. Deze (chip)pas wordt per post toegestuurd op het correspondentieadres. In een begeleidende brief worden ook de inlogaccount-gegevens vermeld. Bij vragen of problemen met betrekking tot de (chip)pas kun je terecht bij de Servicepunten Chipkaart of bij de ICT Servicebalies. Een overzicht hiervan en verdere algemene informatie tref je aan in de Gebruikshandleiding Chippas, zie bijlage 1. Wanneer je je (chip)pas kwijt bent informeer je eerst bij de centrale receptie of iemand je pas daar heeft gedeponeerd. Als je (chip)pas echt zoek is kun je bij de ICT-helpdesk een nieuwe kaart aanvragen. Daaraan zijn echter wel kosten verbonden. Opwaarderen van de (chip)pas kan m.b.v. de opwaardeerautomaat in de hal. Algemene Medezeggenschapsraad (AMR) De medezeggenschapsraad van de hogeschool bestaat uit gekozen medewerkers en studenten van de hogeschool en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de hogeschool betreffen. Verlies- en rouwverwerking, stiltegebied Voor begeleiding bij verlies- en rouwverwerking kun je contact opnemen met jouw decaan of met de coördinator verlies- en rouwverwerking via de Student Informatie Balie. Op de locaties Breda en 's Hertogenbosch is er de gelegenheid gebruik te maken van het Stiltegebied. In Breda vind je het Stiltegebied in HGS08; in 's-hertogenbosch is de ruimte te vinden in C

16 Zowel in Breda als in 's-hertogenbosch worden er gedurende het jaar diverse workshops georganiseerd die te vinden zijn via de volgende link: Veel gestelde vragen van nieuwe studenten Op de Avans site kun je een hele lijst met vragen vinden, die nieuwe studenten het meest stellen. Zie de volgende link: In bijlage 2 vind je een lijst met afkortingen die vaak gebruikt worden ICT faciliteiten Internet Avans Hogeschool stelt via SURFnet snelle internetverbindingen ter beschikking aan studenten en medewerkers. Blackboard Op Avans Hogeschool wordt gebruik gemaakt van e-learning, dit is studeren via een digitale leeromgeving op het Internet. Alle academies van Avans Hogeschool maken gebruik van Blackboard (https://bb.avans.nl) als digitale leeromgeving, zo ook de Academie voor ICT en Business. Via Blackboard kun je o.a. onderwijsinhoud lezen, ophalen en verzenden. Daarnaast kun je mailen en chatten met medestudenten en docenten. Je academie bepaalt of en hoe Blackboard gebruikt wordt in het onderwijsproces. Blackboard wordt op Avans Hogeschool ook ingezet als informatiebron voor academies, diensten en lopende projecten. Je kunt Blackboard openen via een snelkoppeling op je pc of via Avans Hogeschool-site. Je loginnaam voor Blackboard is dezelfde als voor het Avans Hogeschool-netwerk. Je wachtwoord ook. Zodra je bent ingelogd kun je gebruik maken van Blackboard. Zie paragraaf ELCO/ICT-contactpersoon voor toegang tot een bepaalde Course en Community en tot je eigen projectkantoor. Onder het menu Blackboard Support staan de handleidingen voor Blackboard. Studentenmail (Google) Elke student en medewerker van Avans Hogeschool krijgt een eigen adres en een mailbox. Je ontvangt dit adres tegelijk met je loginnaam en wachtwoord. Wijzig dit niet te snel, want je hebt het nodig voor de allereerste digitale toetsen in de eerste weken. Avans Hogeschool geeft in samenwerking met Google je toegang tot Avans Hogeschool/Google mail, waarmee je jouw kunt beheren. De adressen van alle studenten, docenten en medewerkers staan in het Adresboek. Via Internet kun je je mailbox ook benaderen van waar je maar wilt (b.v. op school, thuis of waar ook ter wereld) via het volgende adres: https://gmail.com/. Surfspot SURFSPOT.NL is de online webwinkel van SURFdiensten waar zowel instellingen, voor instellingsgebruik als studenten en medewerkers, voor eindgebruik, online rechtstreeks voordelige software en andere ICT-producten kunnen aanschaffen. Ga naar https://www.surfspot.nl. Vervolgens selecteer je Avans Hogeschool en klik op OK. De inlognaam en wachtwoord die je vervolgens moet intypen zijn hetzelfde als die je gebruikt voor het netwerk van de Hogeschool. Informatie verzending vanuit de academie Er is een aantal manieren waarop informatie van de opleiding naar jou wordt gestuurd: - Een aantal zaken gaat via TPG-Post naar het door jou opgegeven correspondentie-adres. Het is daarom noodzakelijk dat je adreswijzigingen zo snel mogelijk aangeeft via - GroupWise. Individueel berichtenverkeer tussen de opleiding, docenten en de studenten verloopt in principe per . Omdat van iedereen (studenten en docenten) wordt verwacht minimaal 1 x per dag de ontvangen mail te lezen, heeft onderlinge communicatie per mail de voorkeur (en dat werkt ook het snelste!) OSIRIS Dit is het digitale studentenregistratiesysteem zowel voor studentzaken als voor studievoortgang. 12

17 Je kunt d.m.v. OSIRIS: - inschrijven voor toetsen (week 4 van elke periode) - je opgeven voor onderwijs (projecten, cursussen en trainingen) en toetsen, - jouw studieresultaten inzien Pas op voor spraakverwarring! De academie maakt in haar programma onderscheid tussen projecten, cursussen en trainingen. Terwijl dit in Osiris allemaal toetsen zijn. Wanneer er cijfers toegevoegd of veranderd moeten worden dien je hiervoor het cijfermutatieformulier in te vullen en in het postvak van de desbetreffende docent te posten eventueel met een bewijsvoering hiervoor. Dit formulier is te vinden op Blackboard. Zie ook bijlage 3. Zie -> inloggen op I-Avans Portal -> Diensten -> Studenten handleiding Osiris. Osiris is bereikbaar via intranet, maar kan ook via een directe URL: Topsport De regeling biedt studenten die tijdens hun studie topsport beoefenen de mogelijkheid om na het verstrijken van de beursperiode de studie voort te zetten met financiële steun van Avans Hogeschool. Onder topsport wordt verstaan (criteria vastgesteld door het NOC): - zij die presteren op het niveau van finales van Europese- en Wereldkampioenschappen (Acategorie) en/of Olympische Spelen, uitgaande van een voldoende aantal internationale vertegenwoordigers in de tak van sport; - sportbeoefenaars die door hun jeugdige leeftijd en/of door hun gebrek aan ervaring nog niet rijp zijn voor wedstrijden op het hoogste internationale niveau, maar die de belofte inhouden om tot de A-categorie te gaan behoren. Voor meer informatie of advies maak een afspraak met een van de studentendecanen. Zie -> inloggen op I-Avans Portal -> Diensten -> studentenstatuut en overige regeleingen -> Financiële regelingen 13

18 Promo(tie) student De AIB heeft een enthousiast team van studenten die meewerken aan verschillende voorlichtingsen promotieactiviteiten voor de academie. Je kunt hierbij denken aan: - Meehelpen of coördineren tijdens de open dagen - Meehelpen met PR-activiteiten van de AIB: techniekweek, profielevent, meeloopdagen, proefstuderen, ouderavond, girlsday, AIB Innovation Event, MBO middag - Een voorlichting op Havo, VWO of MBO scholen (bijvoorbeeld je oude school) - Samenwerken met een docent tijdens een gastlest en/of aankomende studenten helpen met hun studiekeuze - Study Buddy: het begeleiden van studenten uit het buitenland Naast dat het leuk staat op je CV en dat het leerzaam is, kun je hier ook ECA punten mee verzamelen of geld mee verdienen. Daarnaast heb je dan ook toegang tot de promolunch, waar je je kunt laten horen en jouw mening kunt geven. Ook krijg je hierdoor toegang tot de promoworkshop waar onderwerpen door de promo studenten zelf gekozen worden. Bij ons geldt: zet jij je in voor ons, dan krijg je er zeker iets voor terug! Heb je interesse? Stuur een naar: Peermentoring en -tutoring Een peermentor is een ouderejaarsstudent die enkele eerstejaarsstudenten begeleidt bij het wegwijs worden in de hogeschoolomgeving en bij de aanpak van de studie. Een peertutor biedt inhoudelijke ondersteuning bij struikelvakken, bijvoorbeeld op het gebied van spelling van de Nederlandse taal, het schrijven van papers, bedrijfseconomie, statistiek en rekenen of wiskunde. Het doel van peermentoring is om jou (mentee) extra begeleiding te bieden zodat je je prettiger en veiliger voelt in je nieuwe (leer)omgeving en je zo zelfstandiger en zelfredzamer kan functioneren tijdens het vervolg van je studie. Het doel van peertutoring is om jou (tutee) inhoudelijke ondersteuning te bieden opdat je een met goed gevolg afsluit. Daarnaast geeft het je zelfvertrouwen voor het vervolg van de studie Algemene informatie AIB Visie en missie AIB Wij willen een academie zijn die zowel bij (potentiële) studenten, in het werkveld, bij onze externe partners én binnen Avans Hogeschool erkend wordt als een excellente opleider en kennispartner binnen het ICT-domein. Excellentie richt zich op de inhoud, de wijze waarop het onderwijs gegeven wordt, de aandacht voor potentiële en huidige studenten, onze relatie met alumni, de kwaliteit van de processen, de kwaliteit van de medewerkers en de relatie met onze partners. 14

19 Kernwaarden AIB Kernwaarden van de academie zijn: Initiatief Creativiteit Vernieuwing Flexibiliteit Kennis Kwaliteit Verantwoordelijkheid Betrouwbaarheid Discipline Samenwerking Teamgeest Openheid Plezier Onderwijsconcept AIB Het leren op de Avans Hogeschool gaat iets anders dan op het middelbaar onderwijs. Er wordt gewerkt door middel van competenties. Als je aan een hbo-opleiding gaat studeren, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke hbo-opleiding heeft zijn opleiding ingedeeld op basis van die competenties. Het lijkt een vaag begrip en het heeft inderdaad wat uitleg nodig. Met een definitie kom je nog niet zo ver: Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Het competentie gericht leren moet het leren met de praktijk verbinden. Een competentie is meestal opgebouwd uit een aantal onderdelen die je tegelijk gebruikt als je aan het werk bent op hbo-niveau. Je oefent zo'n competentie ook als een geheel tijdens de opleiding. Je krijgt vaak opdrachten waarbij je moet laten zien dat je die competentie ontwikkelt. Deze algemene gedragscompetenties, die de kwaliteit van het functioneren bepalen, kom je in elk hbo-beroep tegen. Elke hbo er moet in staat zijn om een probleemoplossingsproces uit te voeren. Dat begint met signaleren dat er een probleem is, informatie over het probleem verzamelen en deze analyseren, oplossingsmogelijkheden onderzoeken, conclusies trekken, de oplossing uitvoeren en evalueren hoe het gegaan is. Deze competenties bepalen het hbo-niveau van de opleiding. Het zijn denkvaardigheden die een mbo-er vaak in mindere mate hoeft te hebben. 15

20 Structuur en organisatie AIB Directie De academiedirectie heeft op basis van het bestuursreglement van de hogeschool de taak om zorg te dragen voor: de onderwijsontwikkeling de onderwijsuitvoering de kwaliteit van het onderwijs. Kortom: de kwaliteit van de desbetreffende bacheloropleiding. - Directeur: Petra Koenders E: T: M: Portefeuille: Academiebeleid, financiën, PR + communicatie, operationele zaken en contractactiviteiten. - Adjunct-Directeur: Christophe Otto E: T: M: Portefeuille: Academiebeleid, onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, operationele zaken en contractactiviteiten Profielmanagers De profielmanagers zijn eindverantwoordelijk voor het curriculum en voor het coördineren van de onderwijsontwikkeling. Tevens zijn de profielmanagers de voorzitters van de onderwijscommissies, zie paragraaf Profielmanager Informatica (I): Maurice van Haperen E: T: Onderwijseenheid eigenaren Een eigenaar zorgt ervoor dat de uitvoering van een periode van 10 weken (VP- 1, DBIM1, DI1, VP-2, DBIM2, DI2, etc.) naar wens verloopt. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de inhoud en organisatie van een periode. De meest actuele lijst met eigenaren is te vinden op Blackboard onder het kopje AIB info. PVO-overleg Het Periodiek Voortgangsoverleg is een overleg tussen de eigenaar (coördinator van een periode) en afgevaardigden uit alle profgroepen die de betreffende periode volgen. Voorzitter is de eigenaar. 16

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2009-2010

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2009-2010 Studiegids Academie voor ICT en Business 2009-2010 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2012-2013 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus 70.000,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT

2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT 2009/2010 Studiegids HOGESCHOOL UTRECHT Master Spial Educational Needs Seminarium voor Orthopedagogiek 09 10 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie