Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010

2 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Hogeschool Rotterdam Opleiding Informatica Varianten Voltijd/deeltijd Croho-nummer Locatie Academieplein, Rotterdam Auditdatum 14 september 2010 Auditteam De heer ir. H. Wagter (vakdeskundige, voorzitter) De heer ing. J.H.W. Spitshuis (vakdeskundige) Mevrouw S.A.M. Janssen (studentlid auditteam) De heer drs.ing. A.G.M. Horrevorts (senior auditor NQA) Mevrouw L.A. Redder MSc (junior auditor NQA) Door Hogeschool Rotterdam is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Bij de beoordeling van de opleidingen zijn bevindingen vanuit de generieke audit meegenomen. De generieke audit heeft plaatsgevonden op woensdag 17 maart Onderwerp 1 Doelstellingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding een set relevante eindkwalificaties heeft opgesteld, die zijn gevalideerd door het beroepenveld. De eindkwalificaties zijn gebaseerd op de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT. De opleiding heeft voor de verschillende varianten een specifiek profiel, de zogenoemde footprint, vastgesteld. Het auditteam vindt het positief dat de opleiding komend studiejaar een internationale benchmark uitvoert en zich daarmee duidelijker wil positioneren in internationaal perspectief. In een vergelijking tussen de eindcompetenties en de Dublin descriptoren maakt de opleiding voor het auditteam duidelijk dat de opleidingscompetenties aansluiten bij internationale beschrijvingen van het hbo-bachelorniveau. Het auditteam constateert op basis van de documentatie en het gesprek met het werkveld en de alumni dat de eindkwalificaties het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar weerspiegelen. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 3/67

4 Onderwerp 2 Programma Het auditteam stelt vast dat kennisontwikkeling door studenten plaatsvindt via relevante vakliteratuur die van het gewenste niveau is. Tijdens het uitvoeren van de projecten en tijdens de stages komen studenten regelmatig in contact met het werkveld, waardoor beroepsvaardigheden worden ontwikkeld. De casuïstiek is veelal in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. Het auditteam is van mening dat het onderzoekscomponent sterker verankerd kan worden in het programma. Dit kan de opleiding doen door onderzoek uitgevoerd via het lectoraat meer in het onderwijs te integreren en vanaf het eerste jaar onderzoektechnieken en rapportage daarover in het programma aan te bieden. De relatie tussen doelstellingen en de inhoud van het programma is helder uitgewerkt. De vertaling van competenties naar de leerdoelen, gesplitst in beheersniveaus, kan verder worden versterkt. Aan het programma ligt het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) ten grondslag wat bijdraagt aan een goede samenhang van het programma. De opleiding biedt naar de mening van het auditteam een studeerbaar programma. Het programma biedt ook ruimte voor studenten om gericht deficiënties weg te werken. Het auditteam stelt vast dat de opleiding voldoende rekening houdt met de mogelijkheden en specifieke situatie van instromende studenten. De aansluiting ervaren studenten als goed. Het auditteam constateert dat de opleiding voldoet aan de formele eisen voor studieduur. Het gehanteerde didactisch concept is gericht op het verwerven van de beoogde competenties. Daarvoor zet de opleiding passende werkvormen in. De opleiding hanteert verschillende toetsvormen die passen bij competentiegericht onderwijs. Het auditteam stelt tevens vast dat het toetsbeleid van de opleiding in ontwikkeling is. De opleiding Informatica heeft in de afgelopen twee jaar maatregelen genomen om het proces van toetsen en beoordelen te structureren en inzichtelijker te maken. De examencommissie heeft de bewaking van de kwaliteit van toetsen en beoordelen gedelegeerd naar twee toetscommissies (voltijd en deeltijd). Er is een begin gemaakt met het systematisch bewaken van de kwaliteit van toetsen en beoordeling. Het auditteam stelt vast dat de opleiding werkt aan de verbetering van de toetspraktijk: meer aandacht voor de kwaliteit van de rapportagevaardigheden, inzichtelijker maken van de relatie tussen de opleidingscompetenties en de beoordeling. Onderwerp 3 Inzet van personeel Het auditteam is van mening dat de docenten in staat zijn de (actuele) praktijk van de informatica te koppelen aan het onderwijs. Het auditteam heeft in gesprekken met studenten en docenten kunnen vaststellen dat er voldoende docenten worden ingezet om de opleiding te verzorgen. De docent-studentratio voldoet aan de hogeschoolnormen. Het auditteam heeft op basis van de cv s en de gesprekken met docenten een positieve indruk van de kwaliteit van het docententeam. Er vindt voldoende scholing plaats om deze kwaliteit op een voldoende niveau te houden. Komend jaar worden docenten geschoold in onderzoeksvaardigheden en methoden. 4/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

5 Onderwerp 4 Voorzieningen Het auditteam heeft de voorzieningen bekeken en stelt vast dat de opleiding voldoende faciliteiten biedt aan studenten en docenten om het programma te realiseren en het gewenste eindniveau te bereiken. Daarnaast vindt het auditteam dat studiebegeleiding en informatievoorziening van voldoende niveau zijn. Studenten zijn zowel in evaluaties als in het gesprek met het auditteam positief over het systeem van begeleiding en de mate waarin studiebegeleiding plaatsvindt. Onderwerp 5 Kwaliteitszorg Het auditteam stelt vast dat het systeem van kwaliteitszorg goed is beschreven en dat de opleiding een groot aantal evaluatie-instrumenten hanteert. Het auditteam vindt dat de opleiding onvoldoende heeft geëxpliciteerd wat de streefdoelen zijn. Daarnaast stelt het auditteam vast dat de opleiding het primaire proces van het onderwijs in voldoende mate evalueert en op basis daarvan het onderwijsproces of de inhoud bijstelt. De opvolging van verbeteracties en een duidelijkere omschrijving van het gewenste resultaat van de verbeteracties behoeft nog de aandacht van de opleiding. Communicatie over de resultaten van evaluaties kan versterkt worden. Het auditteam stelt vast dat de relevante belanghebbenden in voldoende mate bij de evaluatie van de opleiding worden betrokken. Het auditteam vindt wel dat de opleiding meer actief gebruik zou kunnen maken van de kennis en ervaring in de beroepenveldcommissie. Onderwerp 6 Resultaten Het auditteam heeft op basis van de eindwerkstukken een goed beeld gekregen van het eindniveau van de opleiding. Het (technisch) niveau van de eindproducten is aan de maat. De wijze waarop een deel van de studenten rapporteert over het uitvoeren van de opdracht en het verantwoorden van oplossingsmethode kan naar het oordeel van de commissie beter. Dit is door het werkveld in gesprekken bevestigd. De eindwerkstukken worden door drie (deeltijd) of vier (voltijd) deskundigen beoordeeld (docenten, externe deskundigen en opdrachtgever). Naar het oordeel van het auditteam wordt hiermee de objectiviteit van het oordeel voldoende bewaakt. Uit de rendementsgegevens blijkt dat de opleiding de meeste streefdoelen niet haalt. Daarentegen spant de opleiding zich in om het rendement te verbeteren door gerichte activiteiten te ondernemen, waarvan aannemelijk is dat zij een positieve invloed hebben op het rendement. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot verbeteringen is nu nog niet vast te stellen. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam op alle aspecten van het accreditatiekader voldoet aan de basiskwaliteit. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 5/67

6 6/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 43 3 Bijlagen 49 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 51 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 57 Bijlage 3 Bezoekprogramma 61 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 65 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 7/67

8 8/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling Hogeschool Rotterdam 2. Status instelling Bekostigd 3. Naam opleiding in CROHO Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo bachelor 6. Aantal studiepunten 240 EC 7. Afstudeerrichtingen Software engineering en IT-management 8. Locatie Rotterdam 9. Code of conduct Ja 10. Varianten Voltijd / deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De kern van het beroep van een informatica professional is softwareontwikkeling. De belangrijkste beroepsspecifieke competenties kunnen als volgt worden samengevat: kan een requirementsanalyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem. kan een advies opstellen met betrekking tot het aanschaffen dan wel zelf bouwen van software. kan een ontwerp opstellen voor een onderhoudbaar gedistribueerd softwaresysteem. kan een ontwerp opstellen voor een structurele softwarearchitectuur. kan een complex softwaresysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. kan requirements analyseren voor een middelgroot bedrijfsnetwerk. kan een ontwerp opstellen voor een middelgroot bedrijfsnetwerk op basis van bij de organisatie in gebruik zijnde informatiesystemen met standaard technologieën. 12. Beoogd werkveld alumni Het werkveld van Informatica ziet er als volgt uit: het MKB in Rotterdam en haar regio (onder andere Initworks, Hoppinger) de financiële sector (onder andere Robeco, ING, Fortis) Softwarehuizen, lokale en grote landelijke softwarehuizen (Centric, Logica, Cap Gemini, Getronics, Sogyo, ISM e-company) ziekenhuizen (onder andere Erasmus MC) gemeente Rotterdam onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld Decis-lab, TU-Delft) De opdrachten van de bedrijven zijn zeer divers en betreffen onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van software. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 9/67

10 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie De opleiding Informatica valt onder het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) van de Hogeschool Rotterdam. Visitatie oktober 2004 Besluit juni 2005 Invoering Rotterdams Onderwijs Model (ROM) Outside In, Inside Out (OIIO) Attractief en intensief onderwijs Project Studiesucces Invoering gesprekscyclus personeel Competentiegericht onderwijs 16. Schema opbouw programma Semester 1-2 Propedeuse: 1+ 2 Projecten met flankerende vakken Semester 3-8 Hoofdfase: Projecten met flankerende vakken 5 Stage Minor / Projecten met flankerende vakken 8 Afstuderen 10/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel Voltijd 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving / inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Oordeel Deeltijd Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de vereiste basiskwaliteit en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. Indien er verschillen tussen de varianten zijn worden deze aangegeven. Indien er geen verschillen zijn, gelden dezelfde overwegingen en bevindingen. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 11/67

12 Bevindingen De opleiding Informatica leidt op tot de titel Bachelor of Information and Communication Technology (B ICT). De eindkwalificaties van de opleiding Informatica vloeien voort uit de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT, zoals deze door de landelijke HBO-I stichting opgesteld zijn. Binnen HBO-I werken de Nederlandse hbo ICT-opleidingen samen om te komen tot een breed gedragen profielbeschrijving voor de Bachelor of ICT. De landelijke werkveldadviesraad HBO-I onderschrijft de beroepsprofielen zoals deze door HBO-I zijn opgesteld (Domeinbeschrijving Bachelor of ICT, stichting HBO-I 2004 en 2009). In het geactualiseerde profiel is de inhoud van ICT-opleidingen meer specifiek vastgelegd. In het nieuwe profiel zijn de beschrijvingen van de lifecycle verfijnd. Ook onderscheidt het profiel drie niveaus voor de vijf bouwstenen voor competenties. Hiermee sluit het profiel aan bij Europese ontwikkelingen (e-cf en EQF frameworks). De opleiding is momenteel bezig om het geactualiseerde profiel van HBO-I door te voeren in de opleiding. Het model van HBO-I geeft een systematische beschrijving van het domein Bachelor of ICT en kent drie dimensies; o De lifecycle van een systeem, bestaande uit de (specifieke beroeps-) competenties; analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren. o Vijf architectuurlagen te weten: gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software, infrastructuur en hardware interfacing. o Drie beheersniveaus. Niveau één heeft betrekking op basiskennis en/of gedrag, waarbij een student onder begeleiding in een afgebakende context de competentie kan toepassen. Op niveau twee past een student de competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situaties. Niveau drie veronderstelt flexibele toepassing van competenties in complexe situaties. De student is hierbij in staat om de competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen. De opleiding heeft haar eindkwalificaties verwoord in het document Competentiematrix Informatica (2009). De competenties bestaan naast de beroepsspecifieke competenties uit algemene competenties. De algemene competenties zijn: 1) samenwerken, 2) ontwikkelen, 3) communiceren, 4) beroepshouding, 5) creativiteit, 6) ondernemerschap, 7) methodisch en 8) transfer. Deze acht kernbegrippen zijn, aldus het auditteam, in overeenstemming met de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kwalificaties. De opleiding wordt in een voltijd en deeltijdvariant aangeboden. De kerncompetenties van beide opleidingsvarianten zijn gelijk, de feitelijke organisatie en uitvoering van het onderwijsprogramma zijn verschillend. De aard van deze verschillen ligt vooral in de achtergrond van de instromende studenten, de relatie van de studenten met de beroepspraktijk en de wijze waarop de relatie met de beroepspraktijk in het programma vorm krijgt. De nadruk bij de voltijdopleiding ligt op het analyseren, ontwerpen en realiseren van software, met aandacht voor gebruikersinteractie en infrastructuur. De deeltijdopleiding kent twee majors: software engineering (klassieke traject van systeemontwikkeling met nadruk op de fasen ontwerp en realiseren) en ICT-managent (centraal staat het professioneel beheer van IT en de advisering aan de leiding van een organisatie over de optimale inrichting van IT passend bij de bedrijfsprocessen). 12/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

13 De opleiding heeft op basis van de drie dimensies van HBO-I een specifiek profiel, de zogenoemde footprint, vastgesteld. Deze footprints zijn in juni 2010 goedgekeurd door het docententeam en de beroepenveldcommissie. Voor de voltijdopleiding ziet de footprint er als volgt uit: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing De footprint van de deeltijdopleiding software engineering ziet er als volgt uit: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing En van de deeltijdopleiding ICT-management: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Op basis van de documentatie constateert het auditteam dat de competenties geborgd worden door de periodieke terugkoppeling met het beroepenveld en de beroepspraktijk (beroepenveldcommissie, alumni-enquête, HBO-Monitor). Het internationaliseringbeleid van het Instituut voor Communicatie, Multimedia en Informatietechnologie (CMI) wordt gestuurd vanuit een instituutsbrede visie en beleid op internationaliseren en is vastgesteld en beschreven in het Actieplan internationaliseren bij CMI Vanuit dit beleid wil CMI in 2011 een internationale benchmark voor al haar opleidingen uitvoeren. Doelstelling van deze benchmark is zicht krijgen op de internationale positionering van de opleidingen van het Instituut CMI en inzicht krijgen in de mate waarin de opleidingen overeen komen en verschillen met vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Overwegingen De eindkwalificaties van de opleiding Informatica vloeien voort uit de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT, zoals deze door de landelijke HBO-I stichting opgesteld zijn. De beroepsspecifieke competenties vanuit het HBO-I zijn aangevuld met algemene competenties, welke zijn gebaseerd op beschrijving van de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kwalificaties. De opleiding heeft voor de verschillende varianten een specifiek profiel, de footprint, vastgesteld. Het auditteam oordeelt positief over deze profilering. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 13/67

14 Het auditteam vindt het positief dat de opleiding komend studiejaar een internationale benchmark uitvoert. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overweging over het ontbreken van de internationale vergelijking komt het auditteam tot een oordeel voldoende voor zowel de deeltijd als voltijdopleiding. Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleiding hanteert de concretisering van de Dublin descriptoren die de hogeschool voor al haar bachelor- en masteropleidingen heeft geformuleerd (Kwalificaties van de hbo-bachelor respectievelijk de hbo-master, november 2003). De competentiematrix (Opleidingsprofiel Informatica 2010) beschrijft voor iedere module welke competentie een rol speelt en welk beheersniveau bereikt moet worden. De competentiematrix is, evenals het competentieprofiel, voorgelegd aan de beroepenveldcommissie en akkoord bevonden. In het Opleidingsprofiel Informatica, juni 2010 is de relatie van de Dublin descriptoren met de opleidingscompetenties weergegeven. Zo komt de descriptor Kennis en inzicht tot uiting bij alle beroepsspecifieke competenties. De Dublin descriptor Communicatie komt naar voren in de competenties beroepsspecifieke competenties Analyse, Adviseren en Beheer en bij de algemene beroepscompetenties Beroepshouding, Communiceren en Ondernemerschap. Hiermee sluit de opleiding haar eindkwalificaties aan op de landelijk geformuleerde uitgangspunten. In het Toetsingskader EVC Informatica, augustus 2010 zijn per architectuurlaag de competenties uitgewerkt naar beheersniveaus en prestatie-indicatoren. De opleiding is voornemens deze prestatie-indicatoren, die specifiek zijn ontwikkeld voor het beoordelen van competenties in evc-procedures, ook in het opleidingsprogramma te gebruiken. Het auditteam beoordeelt dit positief. Om het gelijke eindniveau van de opleidingsvarianten te borgen wordt een aantal docenten ingezet bij het afstuderen van zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Beide opleidingscoördinatoren hebben regelmatig overleg. Uit het Studententevredenheidsonderzoek 2009 blijkt dat studenten positief zijn over het niveau van de opleiding. Overwegingen In een vergelijking tussen de eindcompetenties en de Dublin descriptoren maakt de opleiding voor het auditteam duidelijk, dat de opleidingscompetenties aansluiten bij internationale beschrijvingen van het hbo-bachelorniveau. 14/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

15 Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot een oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Bij dit facet worden de argumenten van de facetten 1.1 en 1.2 meegenomen. Daaruit blijkt dat de eindkwalificaties afgeleid zijn van het landelijk opleidingsprofiel en de competenties van de Bachelor of ICT. In de Hogeschoolgids CMI 2009 is de doelstelling van de opleiding beschreven. Het doel van de opleiding is, aldus deze hogeschoolgids, het opleiden van Bachelors of ICT die in staat zijn om softwaresystemen, informatiesystemen en telematicatoepassingen te specificeren, ontwikkelen, implementeren en beheren, waar nodig met gebruikmaking van de nieuwste vormen van informatietechnologie en inzichten in het werkveld. De opleiding leidt studenten op tot ICT-professionals op hbo-bachelorniveau die hun kennis en vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling en ICT-management op een professionele manier kunnen toepassen in de huidige en toekomstige ICT-praktijk. Voorbeelden van functies in het beroepsprofiel van de bachelor of ICT die passen bij een informaticus zijn: systeemanalist, programmeur, security engineer, ontwikkelaar van games voor mobiel platform, ontwikkelaar serious games, adviseur persoonlijk computergebruik, functioneel applicatiebeheerder, systeem en netwerk beheerder, service manager en als doorgroeifunctie IT-architect. Het competentieprofiel is uitgewerkt op meerdere niveaus. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de verschillende fasen in de opleiding (propedeuse, voorbereiding stage, afstudeerstage en specialisatie in de minor). Het auditteam stelt op basis van de documentatie vast dat de beroepenveldcommissie het huidige beroeps- en competentieprofiel heeft gevalideerd. De deeltijdstudenten, die werkzaam zijn in de beroepspraktijk, geven feedback op het curriculum vanuit hun eigen werkpraktijk. De voltijd- en deeltijdopleiding hebben elk een eigen onderwijsmanager. Om ervoor te zorgen dat beide studievarianten nauw met elkaar verbonden blijven, hebben de onderwijsmanagers structureel overleg in het managementteam en doceert een deel van de docenten in beide opleidingsvarianten. Overwegingen De opleiding heeft het beroeps- en competentieprofiel in samenspraak met het beroepenveld ontwikkeld. Het auditteam constateert op basis van de documentatie en het gesprek met het NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 15/67

16 werkveld en de alumni dat de eindkwalificaties het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar weerspiegelen. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot een oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Met de aanpak volgens het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM, zie ook facet 2.7) is er een kader voor een kennisgerichte benadering van het onderwijs. Tevens leren studenten vanaf het begin van de studie vraagstukken aan te pakken die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. Aan het begin van het jaar maakt de opleiding de verplichte vakliteratuur bekend voor elke onderwijseenheid. Bij de deeltijdopleiding hebben studenten een actieve rol in het selecteren van vakliteratuur. Docenten beoordelen de gebruikte literatuur op relevantie en toepassing. Het auditteam is van mening dat de voorgeschreven (internationale) literatuur van voldoende niveau en actueel is. De opleiding zou, aldus het auditteam, de literatuur met de thema s onderzoek en rapporteren als verplichte literatuur moeten voorschrijven en niet als aanbevolen literatuur. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat de beroepspraktijk in het programma goed is verankerd. De opleiding maakt gebruik van aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal (casuïstiek uit de beroepspraktijk). Hiermee is ook gewaarborgd dat studenten in aanraking komen met actuele vraagstukken. De interactie met de beroepspraktijk vindt op verschillende manieren plaats: uitvoeren van opdrachten bij opdrachtgevers, gastcolleges, stage, de module State Of The Art, waarin actuele ontwikkelingen worden besproken en het afstuderen. Voor deeltijdstudenten geldt dat zij al in de beroepspraktijk werkzaam zijn, waardoor de interactie en relatie met de beroepspraktijk vanaf het begin van de opleiding aanwezig is. 16/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

17 De koppeling tussen het lectoraat en de opleiding is nog onvoldoende. Op dit moment is er een vacature en is het lectoraat onderbezet (slechts 0,3 fte wordt ingevuld). Voor deeltijdstudenten geldt dat vooral praktische problemen de samenwerking met het lectoraat in de weg staan. De studenten zijn immers overdag werkzaam in hun eigen werkkring. In het derde jaar van de studie verrichten studenten in het kader van hun gekozen minor toegepast onderzoek. Daarnaast staat in het derde jaar de module Onderzoeksvaardigheden (1 EC) geprogrammeerd ter voorbereiding op het toegepast onderzoek dat studenten doen tijdens stage en/of afstuderen. Dit geldt voor zowel de deeltijd- als voltijdstudenten. Het auditteam is van mening dat de opleiding toegepast onderzoek beter kan verankeren in het onderwijs. Het auditteam heeft binnen de opleiding nog geen beleid aangetroffen waarmee gestuurd wordt op doorwerking van het lectoraat naar het onderwijs. De algemene beroepsvaardigheden komen gedurende de gehele opleiding aan de orde, met name bij de leerlijn business skills (zie 2.3). Binnen deze leerlijn worden modulen als adviesvaardigheden, ondernemersvaardigheden, conflicthantering en management en organisatie gegeven. De ontwikkeling van de beroepsvaardigheden houdt de student bij in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). In het POP beschrijft de student aan welke competenties en beroepsvaardigheden hij gaat werken. Hij bespreekt deze ontwikkelingen met de studieloopbaancoach (SLC). Bij de deeltijdopleiding vindt de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden met name plaats in het kader van de buitenschoolse vorming, waarbij studenten reflecteren op hun eigen werkpraktijk. Dit gebeurt onder andere door het bijhouden van de werkzaamheden in een werkdagboek en het schrijven van reflectieverslagen. Het auditteam stelt vast dat studenten in opdrachten en stageverslagen weinig refereren aan geraadpleegde literatuur. Het internationaliseringsbeleid van CMI wordt gestuurd vanuit een instituutsbrede visie op internationaliseren en is vastgesteld en beschreven in het Actieplan Internationaliseren bij CMI Uit het gesprek met de docenten constateert het auditteam dat het docententeam de laatste jaren gezamenlijk bezig is internationalisering sterker in het onderwijs te verankeren. Zo start in 2011 een Engelstalige module, is de omvang van de module Engels vergroot, volgen docenten een Engelse cursus en zijn er docentencontacten met Brussel en Parijs. De opleiding hoopt deze contacten op korte termijn uit te breiden, zodat meer studenten dan nu het geval is een module in het buitenland kunnen of willen volgen. De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het onderwijs en kan hier zo nodig op bijsturen. De modulebeheerder heeft de taak actueel onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast adviseert de beroepenveldcommissie de opleiding over (onderdelen van) het curriculum. De curriculumcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Uit het Studententevredenheidsonderzoek 2009 kan worden geconcludeerd dat de studenten tevreden zijn over de aansluiting bij actuele ontwikkelingen en de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 17/67

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid Fontys Hogescholen Opleiding Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Vastgoed & Makelaardij; hbo-bachelor Croho: 39203 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 7 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Informatica & Communicatie Academie Business IT & Management Informatica Technische Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Embedded Systems Engineering Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2012 2/61 NQA HAN: UOB hbo-bachelor Embedded Systems Engineering

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie