Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010

2 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Hogeschool Rotterdam Opleiding Informatica Varianten Voltijd/deeltijd Croho-nummer Locatie Academieplein, Rotterdam Auditdatum 14 september 2010 Auditteam De heer ir. H. Wagter (vakdeskundige, voorzitter) De heer ing. J.H.W. Spitshuis (vakdeskundige) Mevrouw S.A.M. Janssen (studentlid auditteam) De heer drs.ing. A.G.M. Horrevorts (senior auditor NQA) Mevrouw L.A. Redder MSc (junior auditor NQA) Door Hogeschool Rotterdam is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Bij de beoordeling van de opleidingen zijn bevindingen vanuit de generieke audit meegenomen. De generieke audit heeft plaatsgevonden op woensdag 17 maart Onderwerp 1 Doelstellingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding een set relevante eindkwalificaties heeft opgesteld, die zijn gevalideerd door het beroepenveld. De eindkwalificaties zijn gebaseerd op de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT. De opleiding heeft voor de verschillende varianten een specifiek profiel, de zogenoemde footprint, vastgesteld. Het auditteam vindt het positief dat de opleiding komend studiejaar een internationale benchmark uitvoert en zich daarmee duidelijker wil positioneren in internationaal perspectief. In een vergelijking tussen de eindcompetenties en de Dublin descriptoren maakt de opleiding voor het auditteam duidelijk dat de opleidingscompetenties aansluiten bij internationale beschrijvingen van het hbo-bachelorniveau. Het auditteam constateert op basis van de documentatie en het gesprek met het werkveld en de alumni dat de eindkwalificaties het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar weerspiegelen. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 3/67

4 Onderwerp 2 Programma Het auditteam stelt vast dat kennisontwikkeling door studenten plaatsvindt via relevante vakliteratuur die van het gewenste niveau is. Tijdens het uitvoeren van de projecten en tijdens de stages komen studenten regelmatig in contact met het werkveld, waardoor beroepsvaardigheden worden ontwikkeld. De casuïstiek is veelal in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. Het auditteam is van mening dat het onderzoekscomponent sterker verankerd kan worden in het programma. Dit kan de opleiding doen door onderzoek uitgevoerd via het lectoraat meer in het onderwijs te integreren en vanaf het eerste jaar onderzoektechnieken en rapportage daarover in het programma aan te bieden. De relatie tussen doelstellingen en de inhoud van het programma is helder uitgewerkt. De vertaling van competenties naar de leerdoelen, gesplitst in beheersniveaus, kan verder worden versterkt. Aan het programma ligt het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) ten grondslag wat bijdraagt aan een goede samenhang van het programma. De opleiding biedt naar de mening van het auditteam een studeerbaar programma. Het programma biedt ook ruimte voor studenten om gericht deficiënties weg te werken. Het auditteam stelt vast dat de opleiding voldoende rekening houdt met de mogelijkheden en specifieke situatie van instromende studenten. De aansluiting ervaren studenten als goed. Het auditteam constateert dat de opleiding voldoet aan de formele eisen voor studieduur. Het gehanteerde didactisch concept is gericht op het verwerven van de beoogde competenties. Daarvoor zet de opleiding passende werkvormen in. De opleiding hanteert verschillende toetsvormen die passen bij competentiegericht onderwijs. Het auditteam stelt tevens vast dat het toetsbeleid van de opleiding in ontwikkeling is. De opleiding Informatica heeft in de afgelopen twee jaar maatregelen genomen om het proces van toetsen en beoordelen te structureren en inzichtelijker te maken. De examencommissie heeft de bewaking van de kwaliteit van toetsen en beoordelen gedelegeerd naar twee toetscommissies (voltijd en deeltijd). Er is een begin gemaakt met het systematisch bewaken van de kwaliteit van toetsen en beoordeling. Het auditteam stelt vast dat de opleiding werkt aan de verbetering van de toetspraktijk: meer aandacht voor de kwaliteit van de rapportagevaardigheden, inzichtelijker maken van de relatie tussen de opleidingscompetenties en de beoordeling. Onderwerp 3 Inzet van personeel Het auditteam is van mening dat de docenten in staat zijn de (actuele) praktijk van de informatica te koppelen aan het onderwijs. Het auditteam heeft in gesprekken met studenten en docenten kunnen vaststellen dat er voldoende docenten worden ingezet om de opleiding te verzorgen. De docent-studentratio voldoet aan de hogeschoolnormen. Het auditteam heeft op basis van de cv s en de gesprekken met docenten een positieve indruk van de kwaliteit van het docententeam. Er vindt voldoende scholing plaats om deze kwaliteit op een voldoende niveau te houden. Komend jaar worden docenten geschoold in onderzoeksvaardigheden en methoden. 4/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

5 Onderwerp 4 Voorzieningen Het auditteam heeft de voorzieningen bekeken en stelt vast dat de opleiding voldoende faciliteiten biedt aan studenten en docenten om het programma te realiseren en het gewenste eindniveau te bereiken. Daarnaast vindt het auditteam dat studiebegeleiding en informatievoorziening van voldoende niveau zijn. Studenten zijn zowel in evaluaties als in het gesprek met het auditteam positief over het systeem van begeleiding en de mate waarin studiebegeleiding plaatsvindt. Onderwerp 5 Kwaliteitszorg Het auditteam stelt vast dat het systeem van kwaliteitszorg goed is beschreven en dat de opleiding een groot aantal evaluatie-instrumenten hanteert. Het auditteam vindt dat de opleiding onvoldoende heeft geëxpliciteerd wat de streefdoelen zijn. Daarnaast stelt het auditteam vast dat de opleiding het primaire proces van het onderwijs in voldoende mate evalueert en op basis daarvan het onderwijsproces of de inhoud bijstelt. De opvolging van verbeteracties en een duidelijkere omschrijving van het gewenste resultaat van de verbeteracties behoeft nog de aandacht van de opleiding. Communicatie over de resultaten van evaluaties kan versterkt worden. Het auditteam stelt vast dat de relevante belanghebbenden in voldoende mate bij de evaluatie van de opleiding worden betrokken. Het auditteam vindt wel dat de opleiding meer actief gebruik zou kunnen maken van de kennis en ervaring in de beroepenveldcommissie. Onderwerp 6 Resultaten Het auditteam heeft op basis van de eindwerkstukken een goed beeld gekregen van het eindniveau van de opleiding. Het (technisch) niveau van de eindproducten is aan de maat. De wijze waarop een deel van de studenten rapporteert over het uitvoeren van de opdracht en het verantwoorden van oplossingsmethode kan naar het oordeel van de commissie beter. Dit is door het werkveld in gesprekken bevestigd. De eindwerkstukken worden door drie (deeltijd) of vier (voltijd) deskundigen beoordeeld (docenten, externe deskundigen en opdrachtgever). Naar het oordeel van het auditteam wordt hiermee de objectiviteit van het oordeel voldoende bewaakt. Uit de rendementsgegevens blijkt dat de opleiding de meeste streefdoelen niet haalt. Daarentegen spant de opleiding zich in om het rendement te verbeteren door gerichte activiteiten te ondernemen, waarvan aannemelijk is dat zij een positieve invloed hebben op het rendement. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot verbeteringen is nu nog niet vast te stellen. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam op alle aspecten van het accreditatiekader voldoet aan de basiskwaliteit. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 5/67

6 6/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 43 3 Bijlagen 49 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 51 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 57 Bijlage 3 Bezoekprogramma 61 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 65 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 7/67

8 8/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling Hogeschool Rotterdam 2. Status instelling Bekostigd 3. Naam opleiding in CROHO Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo bachelor 6. Aantal studiepunten 240 EC 7. Afstudeerrichtingen Software engineering en IT-management 8. Locatie Rotterdam 9. Code of conduct Ja 10. Varianten Voltijd / deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De kern van het beroep van een informatica professional is softwareontwikkeling. De belangrijkste beroepsspecifieke competenties kunnen als volgt worden samengevat: kan een requirementsanalyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem. kan een advies opstellen met betrekking tot het aanschaffen dan wel zelf bouwen van software. kan een ontwerp opstellen voor een onderhoudbaar gedistribueerd softwaresysteem. kan een ontwerp opstellen voor een structurele softwarearchitectuur. kan een complex softwaresysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. kan requirements analyseren voor een middelgroot bedrijfsnetwerk. kan een ontwerp opstellen voor een middelgroot bedrijfsnetwerk op basis van bij de organisatie in gebruik zijnde informatiesystemen met standaard technologieën. 12. Beoogd werkveld alumni Het werkveld van Informatica ziet er als volgt uit: het MKB in Rotterdam en haar regio (onder andere Initworks, Hoppinger) de financiële sector (onder andere Robeco, ING, Fortis) Softwarehuizen, lokale en grote landelijke softwarehuizen (Centric, Logica, Cap Gemini, Getronics, Sogyo, ISM e-company) ziekenhuizen (onder andere Erasmus MC) gemeente Rotterdam onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld Decis-lab, TU-Delft) De opdrachten van de bedrijven zijn zeer divers en betreffen onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van software. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 9/67

10 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie De opleiding Informatica valt onder het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) van de Hogeschool Rotterdam. Visitatie oktober 2004 Besluit juni 2005 Invoering Rotterdams Onderwijs Model (ROM) Outside In, Inside Out (OIIO) Attractief en intensief onderwijs Project Studiesucces Invoering gesprekscyclus personeel Competentiegericht onderwijs 16. Schema opbouw programma Semester 1-2 Propedeuse: 1+ 2 Projecten met flankerende vakken Semester 3-8 Hoofdfase: Projecten met flankerende vakken 5 Stage Minor / Projecten met flankerende vakken 8 Afstuderen 10/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel Voltijd 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving / inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Oordeel Deeltijd Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de vereiste basiskwaliteit en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. Indien er verschillen tussen de varianten zijn worden deze aangegeven. Indien er geen verschillen zijn, gelden dezelfde overwegingen en bevindingen. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 11/67

12 Bevindingen De opleiding Informatica leidt op tot de titel Bachelor of Information and Communication Technology (B ICT). De eindkwalificaties van de opleiding Informatica vloeien voort uit de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT, zoals deze door de landelijke HBO-I stichting opgesteld zijn. Binnen HBO-I werken de Nederlandse hbo ICT-opleidingen samen om te komen tot een breed gedragen profielbeschrijving voor de Bachelor of ICT. De landelijke werkveldadviesraad HBO-I onderschrijft de beroepsprofielen zoals deze door HBO-I zijn opgesteld (Domeinbeschrijving Bachelor of ICT, stichting HBO-I 2004 en 2009). In het geactualiseerde profiel is de inhoud van ICT-opleidingen meer specifiek vastgelegd. In het nieuwe profiel zijn de beschrijvingen van de lifecycle verfijnd. Ook onderscheidt het profiel drie niveaus voor de vijf bouwstenen voor competenties. Hiermee sluit het profiel aan bij Europese ontwikkelingen (e-cf en EQF frameworks). De opleiding is momenteel bezig om het geactualiseerde profiel van HBO-I door te voeren in de opleiding. Het model van HBO-I geeft een systematische beschrijving van het domein Bachelor of ICT en kent drie dimensies; o De lifecycle van een systeem, bestaande uit de (specifieke beroeps-) competenties; analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren. o Vijf architectuurlagen te weten: gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, software, infrastructuur en hardware interfacing. o Drie beheersniveaus. Niveau één heeft betrekking op basiskennis en/of gedrag, waarbij een student onder begeleiding in een afgebakende context de competentie kan toepassen. Op niveau twee past een student de competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situaties. Niveau drie veronderstelt flexibele toepassing van competenties in complexe situaties. De student is hierbij in staat om de competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen. De opleiding heeft haar eindkwalificaties verwoord in het document Competentiematrix Informatica (2009). De competenties bestaan naast de beroepsspecifieke competenties uit algemene competenties. De algemene competenties zijn: 1) samenwerken, 2) ontwikkelen, 3) communiceren, 4) beroepshouding, 5) creativiteit, 6) ondernemerschap, 7) methodisch en 8) transfer. Deze acht kernbegrippen zijn, aldus het auditteam, in overeenstemming met de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kwalificaties. De opleiding wordt in een voltijd en deeltijdvariant aangeboden. De kerncompetenties van beide opleidingsvarianten zijn gelijk, de feitelijke organisatie en uitvoering van het onderwijsprogramma zijn verschillend. De aard van deze verschillen ligt vooral in de achtergrond van de instromende studenten, de relatie van de studenten met de beroepspraktijk en de wijze waarop de relatie met de beroepspraktijk in het programma vorm krijgt. De nadruk bij de voltijdopleiding ligt op het analyseren, ontwerpen en realiseren van software, met aandacht voor gebruikersinteractie en infrastructuur. De deeltijdopleiding kent twee majors: software engineering (klassieke traject van systeemontwikkeling met nadruk op de fasen ontwerp en realiseren) en ICT-managent (centraal staat het professioneel beheer van IT en de advisering aan de leiding van een organisatie over de optimale inrichting van IT passend bij de bedrijfsprocessen). 12/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

13 De opleiding heeft op basis van de drie dimensies van HBO-I een specifiek profiel, de zogenoemde footprint, vastgesteld. Deze footprints zijn in juni 2010 goedgekeurd door het docententeam en de beroepenveldcommissie. Voor de voltijdopleiding ziet de footprint er als volgt uit: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing De footprint van de deeltijdopleiding software engineering ziet er als volgt uit: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing En van de deeltijdopleiding ICT-management: Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Op basis van de documentatie constateert het auditteam dat de competenties geborgd worden door de periodieke terugkoppeling met het beroepenveld en de beroepspraktijk (beroepenveldcommissie, alumni-enquête, HBO-Monitor). Het internationaliseringbeleid van het Instituut voor Communicatie, Multimedia en Informatietechnologie (CMI) wordt gestuurd vanuit een instituutsbrede visie en beleid op internationaliseren en is vastgesteld en beschreven in het Actieplan internationaliseren bij CMI Vanuit dit beleid wil CMI in 2011 een internationale benchmark voor al haar opleidingen uitvoeren. Doelstelling van deze benchmark is zicht krijgen op de internationale positionering van de opleidingen van het Instituut CMI en inzicht krijgen in de mate waarin de opleidingen overeen komen en verschillen met vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Overwegingen De eindkwalificaties van de opleiding Informatica vloeien voort uit de domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT, zoals deze door de landelijke HBO-I stichting opgesteld zijn. De beroepsspecifieke competenties vanuit het HBO-I zijn aangevuld met algemene competenties, welke zijn gebaseerd op beschrijving van de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kwalificaties. De opleiding heeft voor de verschillende varianten een specifiek profiel, de footprint, vastgesteld. Het auditteam oordeelt positief over deze profilering. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 13/67

14 Het auditteam vindt het positief dat de opleiding komend studiejaar een internationale benchmark uitvoert. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overweging over het ontbreken van de internationale vergelijking komt het auditteam tot een oordeel voldoende voor zowel de deeltijd als voltijdopleiding. Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleiding hanteert de concretisering van de Dublin descriptoren die de hogeschool voor al haar bachelor- en masteropleidingen heeft geformuleerd (Kwalificaties van de hbo-bachelor respectievelijk de hbo-master, november 2003). De competentiematrix (Opleidingsprofiel Informatica 2010) beschrijft voor iedere module welke competentie een rol speelt en welk beheersniveau bereikt moet worden. De competentiematrix is, evenals het competentieprofiel, voorgelegd aan de beroepenveldcommissie en akkoord bevonden. In het Opleidingsprofiel Informatica, juni 2010 is de relatie van de Dublin descriptoren met de opleidingscompetenties weergegeven. Zo komt de descriptor Kennis en inzicht tot uiting bij alle beroepsspecifieke competenties. De Dublin descriptor Communicatie komt naar voren in de competenties beroepsspecifieke competenties Analyse, Adviseren en Beheer en bij de algemene beroepscompetenties Beroepshouding, Communiceren en Ondernemerschap. Hiermee sluit de opleiding haar eindkwalificaties aan op de landelijk geformuleerde uitgangspunten. In het Toetsingskader EVC Informatica, augustus 2010 zijn per architectuurlaag de competenties uitgewerkt naar beheersniveaus en prestatie-indicatoren. De opleiding is voornemens deze prestatie-indicatoren, die specifiek zijn ontwikkeld voor het beoordelen van competenties in evc-procedures, ook in het opleidingsprogramma te gebruiken. Het auditteam beoordeelt dit positief. Om het gelijke eindniveau van de opleidingsvarianten te borgen wordt een aantal docenten ingezet bij het afstuderen van zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Beide opleidingscoördinatoren hebben regelmatig overleg. Uit het Studententevredenheidsonderzoek 2009 blijkt dat studenten positief zijn over het niveau van de opleiding. Overwegingen In een vergelijking tussen de eindcompetenties en de Dublin descriptoren maakt de opleiding voor het auditteam duidelijk, dat de opleidingscompetenties aansluiten bij internationale beschrijvingen van het hbo-bachelorniveau. 14/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

15 Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot een oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Bij dit facet worden de argumenten van de facetten 1.1 en 1.2 meegenomen. Daaruit blijkt dat de eindkwalificaties afgeleid zijn van het landelijk opleidingsprofiel en de competenties van de Bachelor of ICT. In de Hogeschoolgids CMI 2009 is de doelstelling van de opleiding beschreven. Het doel van de opleiding is, aldus deze hogeschoolgids, het opleiden van Bachelors of ICT die in staat zijn om softwaresystemen, informatiesystemen en telematicatoepassingen te specificeren, ontwikkelen, implementeren en beheren, waar nodig met gebruikmaking van de nieuwste vormen van informatietechnologie en inzichten in het werkveld. De opleiding leidt studenten op tot ICT-professionals op hbo-bachelorniveau die hun kennis en vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling en ICT-management op een professionele manier kunnen toepassen in de huidige en toekomstige ICT-praktijk. Voorbeelden van functies in het beroepsprofiel van de bachelor of ICT die passen bij een informaticus zijn: systeemanalist, programmeur, security engineer, ontwikkelaar van games voor mobiel platform, ontwikkelaar serious games, adviseur persoonlijk computergebruik, functioneel applicatiebeheerder, systeem en netwerk beheerder, service manager en als doorgroeifunctie IT-architect. Het competentieprofiel is uitgewerkt op meerdere niveaus. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de verschillende fasen in de opleiding (propedeuse, voorbereiding stage, afstudeerstage en specialisatie in de minor). Het auditteam stelt op basis van de documentatie vast dat de beroepenveldcommissie het huidige beroeps- en competentieprofiel heeft gevalideerd. De deeltijdstudenten, die werkzaam zijn in de beroepspraktijk, geven feedback op het curriculum vanuit hun eigen werkpraktijk. De voltijd- en deeltijdopleiding hebben elk een eigen onderwijsmanager. Om ervoor te zorgen dat beide studievarianten nauw met elkaar verbonden blijven, hebben de onderwijsmanagers structureel overleg in het managementteam en doceert een deel van de docenten in beide opleidingsvarianten. Overwegingen De opleiding heeft het beroeps- en competentieprofiel in samenspraak met het beroepenveld ontwikkeld. Het auditteam constateert op basis van de documentatie en het gesprek met het NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 15/67

16 werkveld en de alumni dat de eindkwalificaties het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar weerspiegelen. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot een oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Met de aanpak volgens het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM, zie ook facet 2.7) is er een kader voor een kennisgerichte benadering van het onderwijs. Tevens leren studenten vanaf het begin van de studie vraagstukken aan te pakken die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. Aan het begin van het jaar maakt de opleiding de verplichte vakliteratuur bekend voor elke onderwijseenheid. Bij de deeltijdopleiding hebben studenten een actieve rol in het selecteren van vakliteratuur. Docenten beoordelen de gebruikte literatuur op relevantie en toepassing. Het auditteam is van mening dat de voorgeschreven (internationale) literatuur van voldoende niveau en actueel is. De opleiding zou, aldus het auditteam, de literatuur met de thema s onderzoek en rapporteren als verplichte literatuur moeten voorschrijven en niet als aanbevolen literatuur. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat de beroepspraktijk in het programma goed is verankerd. De opleiding maakt gebruik van aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal (casuïstiek uit de beroepspraktijk). Hiermee is ook gewaarborgd dat studenten in aanraking komen met actuele vraagstukken. De interactie met de beroepspraktijk vindt op verschillende manieren plaats: uitvoeren van opdrachten bij opdrachtgevers, gastcolleges, stage, de module State Of The Art, waarin actuele ontwikkelingen worden besproken en het afstuderen. Voor deeltijdstudenten geldt dat zij al in de beroepspraktijk werkzaam zijn, waardoor de interactie en relatie met de beroepspraktijk vanaf het begin van de opleiding aanwezig is. 16/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica

17 De koppeling tussen het lectoraat en de opleiding is nog onvoldoende. Op dit moment is er een vacature en is het lectoraat onderbezet (slechts 0,3 fte wordt ingevuld). Voor deeltijdstudenten geldt dat vooral praktische problemen de samenwerking met het lectoraat in de weg staan. De studenten zijn immers overdag werkzaam in hun eigen werkkring. In het derde jaar van de studie verrichten studenten in het kader van hun gekozen minor toegepast onderzoek. Daarnaast staat in het derde jaar de module Onderzoeksvaardigheden (1 EC) geprogrammeerd ter voorbereiding op het toegepast onderzoek dat studenten doen tijdens stage en/of afstuderen. Dit geldt voor zowel de deeltijd- als voltijdstudenten. Het auditteam is van mening dat de opleiding toegepast onderzoek beter kan verankeren in het onderwijs. Het auditteam heeft binnen de opleiding nog geen beleid aangetroffen waarmee gestuurd wordt op doorwerking van het lectoraat naar het onderwijs. De algemene beroepsvaardigheden komen gedurende de gehele opleiding aan de orde, met name bij de leerlijn business skills (zie 2.3). Binnen deze leerlijn worden modulen als adviesvaardigheden, ondernemersvaardigheden, conflicthantering en management en organisatie gegeven. De ontwikkeling van de beroepsvaardigheden houdt de student bij in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). In het POP beschrijft de student aan welke competenties en beroepsvaardigheden hij gaat werken. Hij bespreekt deze ontwikkelingen met de studieloopbaancoach (SLC). Bij de deeltijdopleiding vindt de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden met name plaats in het kader van de buitenschoolse vorming, waarbij studenten reflecteren op hun eigen werkpraktijk. Dit gebeurt onder andere door het bijhouden van de werkzaamheden in een werkdagboek en het schrijven van reflectieverslagen. Het auditteam stelt vast dat studenten in opdrachten en stageverslagen weinig refereren aan geraadpleegde literatuur. Het internationaliseringsbeleid van CMI wordt gestuurd vanuit een instituutsbrede visie op internationaliseren en is vastgesteld en beschreven in het Actieplan Internationaliseren bij CMI Uit het gesprek met de docenten constateert het auditteam dat het docententeam de laatste jaren gezamenlijk bezig is internationalisering sterker in het onderwijs te verankeren. Zo start in 2011 een Engelstalige module, is de omvang van de module Engels vergroot, volgen docenten een Engelse cursus en zijn er docentencontacten met Brussel en Parijs. De opleiding hoopt deze contacten op korte termijn uit te breiden, zodat meer studenten dan nu het geval is een module in het buitenland kunnen of willen volgen. De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het onderwijs en kan hier zo nodig op bijsturen. De modulebeheerder heeft de taak actueel onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast adviseert de beroepenveldcommissie de opleiding over (onderdelen van) het curriculum. De curriculumcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Uit het Studententevredenheidsonderzoek 2009 kan worden geconcludeerd dat de studenten tevreden zijn over de aansluiting bij actuele ontwikkelingen en de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica 17/67

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) 2/71 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Civiele Techniek

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/69 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Technische Bedrijfskunde

Hogeschool Rotterdam. Technische Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam Technische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding, Technische Bedrijfskunde Managementsamenvatting

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maritiem Officier

Hogeschool Rotterdam. Maritiem Officier Hogeschool Rotterdam Maritiem Officier Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/62 NQA audit Hogeschool Rotterdam, bestaande hbo-bacheloropleiding Maritiem Officier Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hogeschool Rotterdam. HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Rotterdam HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Sociaal Pedagogische

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. HBO Bachelor Information Management

Hogeschool Zuyd. HBO Bachelor Information Management Hogeschool Zuyd HBO Bachelor Information Management Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/63 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Information Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie Hogeschool Rotterdam Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica NHL Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/73 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Informatica voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht;

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht; se accr editat eorgan sat e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 sooo B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bouwkunde voltijd/duaal Civiele Techniek voltijd/duaal Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor International Business and Languages

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor International Business and Languages Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor International Business and Languages Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/59 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding International Business

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Fontys Hogescholen Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/67 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie