WEER OF GEEN WEER. HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014. Datum: 27 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEER OF GEEN WEER. HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014. Datum: 27 mei 2014"

Transcriptie

1 HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014 WEER OF GEEN WEER Datum: 27 mei 2014 Naam: Marcel Mars Studentennummer: Opleiding: Integrale Veiligheidskunde Scriptie Weer of Geen Weer. Onderwijsinstelling : Haagse Hogeschool Opleiding Bestuur, Recht en Veiligheid Begeleider: Ed Post Tweede lezer: J.A. Doting

2 Voorwoord HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014 Daar is hij eindelijk, mijn scriptie om af te studeren van de HBO-opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zoals mijn vader nog steeds tegen mij zegt: Wijsheid komt met de jaren, alleen duurt het bij jouw wat langer. Ik ben blij dat mijn ouders dit nog mee kunnen maken. De vier jaren gingen snel, met pieken en dalen, maar we zijn er doorheen. In dit voorwoord wil ik wat mensen bedanken die mij in de periode van het schrijven van de scriptie en in de vier jaar IVK bij hebben gestaan. Vier jaar lang ben ik met hem opgetrokken. De eerste dag klikte het direct, mijn wederhelft van duo Penotti, Vincent Westfa: bedankt voor alle steun zowel op schoolzaken als de wereldzaken. Ook Ron en Diana, de buurtjes, voor het printen en checken van de opdrachten. Voor het afgelopen jaar wil ik de afstudeerkring bedanken, Liana, Roland, Lesley en Roy, jullie zijn toppertjes. Voor het onderzoek waren respondenten nodig, deze wil ik allemaal bedanken voor hun medewerking ondanks de speciale top in Den-Haag. Astrid en Chris bedankt voor de ondersteuning tijdens het scriptieproces. En natuurlijk Henk de Jong bestuurslid van de Stichting Zorg & Veiligheid bij Evenementen Haaglanden voor de tijd die ik heb gekregen om de scriptie te schrijven. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn afstudeerbegeleider Ed Post. Deze haalde mij uit een diep dal halverwege de onderzoeksopzet. Na zijn peptalk zag ik het weer helemaal zitten. Ed, heel erg bedankt voor raad en daad tijdens deze periode. Als tweede lezer was de heer J. Doting aangewezen, deze wil ik ook danken voor zijn aanwijzingen. Maar de belangrijkste twee die ik wil bedanken zijn mijn meiden. Mireille en Dominique, bedankt voor jullie liefde, begrip en geduld. Ach, ach, wat hebben jullie de laatste vier jaar geduld gehad met deze oude mopperaar. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt. Marcel Mars Rijswijk mei 2014

3 el M ars HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014 Samenvatting Voor de scriptie voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde die voor u ligt is onderzoek gedaan naar de voorbereidingen van evenementenorganisaties op extreme weersomstandigheden tijdens een buitenevenement. Aanleiding hiervoor waren verschillende rampen die de laatste jaren tijdens evenementen door extreme weersomstandigheden zijn gebeurd. In het vooronderzoek bleek ook dat er weinig bekend was over de voorbereidingen die organisatoren van buitenevenementen doen. chr e ven doo rm arc Het doel van het onderzoek was te komen met aanbevelingen ter optimalisering van de voorbereidingen op mogelijke veranderende extreme weersomstandigheden tijdens een buitenevenement in relatie tot een betere veiligheid. Om tot een gedegen resultaat te komen is er eerst literatuuronderzoek verricht, daarna is gebruikt gemaakt van kwalitatief onderzoek. Dit kwalitatief onderzoek bestond uit 23 half-gestructureerde interviews. Het literatuuronderzoek leverde informatie op uit boeken, scripties en artikelen met betrekking tot het onderzoeksonderwerp, die in deze scriptie verwerkt is. De wet- en regelgeving, APV s, vergunningsaanvragen, veiligheidsplannen, richtlijnen van Veiligheidsregio s en gemeenten over aanvragen voor evenementenvergunningen met betrekking tot de voorbereiding op extreme weersomstandigheden zijn bekeken. Met behulp van deze informatie zijn de onderzoeksvragen en de hoofdvraag beantwoord. Tijdens de interviews is bekeken of de informatie uit de literatuur ook echt relevant was. De interviews zijn verricht bij 23 respondenten. Om een beter inzicht te krijgen in de materie zijn de gemeente, de politie, de brandweer en de GHOR hierbij betrokken. Buiten organisaties zijn ook adviserende leveranciers geïnterviewd. Om te onderzoeken hoe met deze materie wordt omgegaan in het buitenland hebben twee respondenten uit het buitenland, namelijk Engeland en Australië, ook geantwoord op de interviewvragen. Gedurende de interviews werd gebruik gemaakt van een vragenlijst met vragen over diverse onderdelen van het onderwerp van het onderzoek. Na afloop zijn de interviews getranscribeerd. Hierna zijn de antwoorden geselecteerd op de beantwoording van de hoofdvraag en de deelvragen. De conclusies die daaruit zijn getrokken hebben geleid tot een aantal aanbevelingen. Ges De aanbevelingen van dit onderzoek voor voorbereidingen op extreme weersomstandigheden tijdens een buitenevenement zijn: Zorg dat de aanwezige kennis gedeeld wordt en voor een ieder inzichtelijk en beschikbaar is. Breng in beeld welke kennis op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied nog ontbreekt en verzamel die. Ontwerp één procedure voor een evenementenaanvraag in Nederland Zorg voor meer alertheid bij klasse O- en A-evenementen als het gaat om extreme weersomstandigheden.

4 el M ars HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014 Eén integraal advies voor alle diensten. Ik wil de samenvatting afsluiten met een oud Nederlands gezegde: Bezint eer ge begint! Ges chr e ven doo rm arc Dit gezegde geeft de essentie van het onderzoek weer.

5 HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Probleemstelling Doelstelling Centrale vraag en deelvragen Onderzoeksmethode Methodologie Kwalitatief onderzoek Deskresearch Fieldresearch Onderzoeksobject Onderzoekseenheden De afbakening Relevantie Definities en Begrippen Hoofdstuk 2 Het theoretisch kader De Veiligheidsketen Inleiding Veiligheidsketen De Veiligheidsketen Theorie van Wildavsky Inleiding Het veerkrachtscenario Het anticipatiescenario De ketenmanagementtheorie Inleiding ketenmanagement Wat bedoelen we met ketenmanagement? Hoofdstuk 3 Wat doen organisatoren in de voorbereiding van een buitenevenement aan risico-inventarisatie op het gebied van een weeromslag of het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens een evenement? Inleiding Organisatoren De voorbereiding en risico-inventarisatie Hoofdstuk 4 Welke risico s en negatieve gevolgen kunnen een weeromslag of het ontstaan van extreme weersomstandigheden hebben op de veiligheid van een buitenevenement? Inleiding Veiligheid op een buitenevenement Windvlagen met stormkracht, piekwinden Hevige Regen Hagel Zon,warmte, hitte

6 HBO Integrale veiligheidskunde dt 2013/ Risico s en negatieve gevolgen Hoofdstuk 5 Welke rol is weggelegd voor de publieke en private samenwerking om de organisator te ondersteunen in de voorbereiding van een buitenevenement? Inleiding Publieke en private samenwerking (PPS) Hoofdstuk 6 Om een buitenevenement te organiseren moet een organisatie voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Welke voorwaarden op het gebied van weersomstandigheden staan er in de vergunningsvoorwaarden vermeld? Inleiding Vergunning Voorwaarden Hoofdstuk 7 Welke factoren werken belemmerend op de integrale benadering door de diverse actoren betrokken bij de voorbereidingen van een evenement op het gebied van weersomstandigheden Inleiding Actoren in de keten van de evenementenvergunning Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen Koppeling onderzoek naar theorie Literatuurlijst..48

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Evenementen kunnen gehouden worden op een binnen- of buitenlocatie. Zij dragen bij aan de leefbaarheid, sociale samenhang en economie van de regio waar ze plaatsvinden. In dit onderzoek zijn alleen evenementen op buitenlocaties onderzocht, omdat het weer een belangrijke en negatieve rol kan spelen. De Vierdaagse in Nijmegen ondervond in 2006 de negatieve gevolgen van weersomstandigheden. Er kwamen een kleine driehonderd meldingen binnen van mensen die voornamelijk door hitte onwel waren geworden. Dertig mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Veel mensen hebben urenlang in de brandende zon wandelaars staan aanmoedigen. (NU.nl.; Nijmegen, 2006) Een omslag van het weer of het ontstaan van extreme weersomstandigheden kunnen een dusdanige negatieve invloed hebben op een buitenevenement dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers in gevaar komt. Pukkelpop: Vijf doden en ongeveer 70 gewonden door noodweer op Pukkelpop. Het is een echte windhoos geweest, dit heeft Hasselt nog nooit gezien", aldus de burgemeester. "En dan net op het moment dat er een festival plaatsvond en net op die weide. Het is echt het noodlot dat hier heeft toegeslagen." (Pukkelpop, 2011) 1.1 Probleemstelling Wat kunnen organisatoren van buitenevenementen in hun voorbereiding bijdragen om gewonden en slachtoffers ten gevolge van een weeromslag of het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens het evenement te verminderen of te voorkomen. 1.2 Doelstelling Op grond van dit onderzoek komen tot aanbevelingen ter optimalisering van de voorbereidingen op mogelijke veranderende weersomstandigheden tijdens een buitenevenement ter voorkoming van slachtoffers. 3

8 el M ars Centrale vraag en deelvragen Centrale vraag Op welke wijze kan de voorbereiding van een buitenevenement, en dan gericht op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organisator met betrekking tot verandering van weersomstandigheden, worden geoptimaliseerd om ongewenste effecten te voorkomen dan wel te minimaliseren? Deelvragen 1. Wat doen organisatoren in de voorbereiding van een buitenevenement aan risico-inventarisatie op het gebied van het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens een evenement? arc 2. Om een buitenevenement te organiseren moet een organisatie voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Welke voorwaarden op het gebied van weersomstandigheden staan er in de vergunningsvoorwaarden vermeld? 3. Welke rol is weggelegd voor de publieke en private samenwerking om de organisator te ondersteunen in de voorbereiding van een buitenevenement? rm 4. Welke negatieve gevolgen en risico s kunnen het ontstaan van extreme weersomstandigheden hebben op de veiligheid van een buitenevenement? 1.5 doo 5. Welke factoren werken belemmerend op de integrale benadering door de diverse actoren betrokken bij de voorbereidingen van een evenement op het gebied van weersomstandigheden? Onderzoeksmethode chr e ven Methodologie. Er is voor dit onderzoek gekozen voor de kwalitatieve onderzoekmethode. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals: literatuuronderzoek, deskresearch en fieldresearch (triangulatie). De opzet van dit onderzoek was om informatie, en daar waar mogelijk nieuwe informatie op te doen op dit gebied. Ges Kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een wijze van onderzoek die gericht is op het verkrijgen van betrouwbare informatie over onderwerpen waar met kwantitatief onderzoek onvoldoende resultaat bereikt kan worden. Deze informatie is in dit onderzoek verkregen door met verschillende organisatoren van buitenevenementen in gesprek te gaan. Ook is er met andere actoren in gesprek gegaan, zoals: politie, brandweer en gemeente. WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

9 el M ars Deskresearch. Er is gebruikt gemaakt van bestaande gegevens. Voor dit onderzoek is informatie die al door anderen is verzameld, in de vorm van bijvoorbeeld rapporten, onderzoeksgegevens van onderzoeksinstanties op het gebied van evenementenveiligheid, bekeken Fieldresearch. Voor dit onderzoek zijn halfgestructureerde interviews afgenomen met organisatoren van buitenevenementen en partijen die een inbreng hebben bij buitenevenementen zoals politie, brandweer, gemeente en GHOR Onderzoeksobject Voorbereidingen in de preparatie/preventiefase van het buitenevenement op het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens het evenement. ven doo rm arc Onderzoekseenheden De oorspronkelijke gedachte van de onderzoeker was om interviews af te nemen met organisatoren van buitenevenementen. Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat veel organisatoren gebruik maken van externe bedrijven of adviseurs. Om een goede informatiestroom en een beter beeld te krijgen heeft de onderzoeker deze respondenten ook geïnterviewd. Om een niet te eenzijdig beeld te krijgen van de organisaties, zijn overheidsdiensten die met de vergunningsvoorwaarden te maken hebben ook geïnterviewd. Er zijn in totaal 23 interviews afgenomen. Hierbij moet worden vermeld dat een aantal respondenten geen tijd voor een persoonlijk interview hadden, maar wel de vragen schriftelijk wilden beantwoorden. Hierbij is gebleken dat zij op bepaalde vragen geen antwoord wilden geven en andere vragen hebben weggelaten. In totaliteit was er wel voldoende informatie om dit onderzoek tot een goed eindresultaat te laten komen. Omdat Integrale Veiligheidskunde verder kijkt dan Nederland, heeft de onderzoeker twee respondenten uit het buitenland gevraagd om hun visie op deze materie met hem te delen. Deze informatie is gebruikt om een beter beeld op internationaal niveau te krijgen. De respondenten komen uit Engeland en Australië. Hieronder treft u een overzicht met de geïnterviewde personen. Ges chr e Frank Fraterman. Festivents. Shopping Nigth Den Haag, Bevrijdingsfestival Den Haag en de manifestaties van de Abvakabo FNV. Guus Dutrieux. DUCOS Productions Parkpop Den Haag, Robin Rotterdam Unlimited. Herbert Boerendonk. Doen Evenementen, Haags Uit Festival, Strandwal festival in Rijswijk. Maarten Lokven. Loc Concert At Sea, Skycity, Lowlands, Turn up the beach, The Passion Mark Rauwenhorst. JMR Productions Boothstock Festival, Camping Rotterdam, Heineken Dance Parade, WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

10 el M ars ven doo rm arc Rick van Oosterhout. Prooost evenementen Life I Live, Embassy Festival, Roze Zaterdag Den Haag Robert Jan Rueb. RG Ruis stichting Bevrijdingsfestival 5 mei Denhaag. Stein van Jaarsveld.Stichting Nieuwjaarsduik Nederland Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen. Jan Straathof. Ajoc Festival Tom van der Vat. Popunie / Stichting Popprojecten. Wantijpop en projecten op popgebied. Jeff Hendriks. De Feestfabriek Zwarte Cross en Concert at Sea. Roland Verbiest. DOEN evenementen oude Knach te Den Haag. Paul Verhoef. Bestuursdienst (OOV) Den Haag. Betrokken bij de verlening van de evenementenvergunningen in de Den Haag. Carlo Poels. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag. Advisering op het gebied van Bouw en Woningtoezicht. Peter Donkers. Veiligheidsregio Haaglanden Politie. Advisering vergunningen. Nils Kruger. Veiligheidsregio Haaglanden Brandweer. Advisering vergunningen. Sandra Kol. Veiligheidsregio Haaglanden GHOR. Advisering vergunningen. Bill van Oudheusden. Adviseur organisaties en het Kenniscentrum Evenementenveiligheid. (KCEV) Gerard van Duykeren. ICMS/TSC gespecialiseerd op veiligheid tijdens evenementen. Pinkpop Lowlands. Auteur van literatuur op het gebied van evenementen veiligheid. Walter Hubers. Consultant Triple F security veiligheid tijdens evenementen. Willem Westermann. Voorzitter van de Vereniging van Evenementen Makers. Branche organisatie van organisatoren van evenementen. Ges chr e dr Mick Upton. docent op de Buckinghamshire New University veiligheidstudies. Jon Corbishley FSIA, event safety consultant Australie. WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

11 el M ars De afbakening Het onderzoek is binnen bepaalde kaders uitgevoerd: 1. Er is alleen onderzoek gedaan naar organisatoren die buitenevenementen organiseren en die te maken krijgen met kwesties aangaande weersomstandigheden. In het kader hiervan zijn organisatoren, adviseurs en externe bedrijven en actoren geïnterviewd die invloed kunnen hebben op het voorbereidingsproces. 2. Om dit grote gebied te kunnen afbakenen is voor dit onderzoek alleen gekozen voor buitenevenementen. 3. Er is alleen naar de negatieve gevolgen van extreme weersomstandigheden bij buitenevenementen gekeken. Dit kunnen zijn: gewonden en dodelijke slachtoffers, rondvliegende materialen, uitdroging, verkeerschaos. 1.7 rm arc De geïnterviewde respondenten van de diverse diensten komen uit de Veiligheidsregio Haaglanden en zijn dus alleen representatief voor die regio. De respondenten op het gebied van organisatie en veiligheid komen uit heel Nederland. Zij geven advies en organiseren evenementen door heel Nederland. Relevantie ven doo De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek kan gevonden worden in het verwerven van kennis en inzicht op het gebied van de voorbereiding door de organisatoren van buitenevenementen op het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens de evenementen. De kennis en de nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan een verbetering van de voorbereidingen en de veiligheid, als ze worden toegepast door organisaties en actoren die hiermee belast zijn. Hierdoor zou de veiligheid tijdens evenementen beter gewaarborgd kunnen worden. Ges chr e De praktische relevantie blijkt uit het volgende: het onderzoek heeft laten zien dat theorie over het voorbereiden door organisatoren van buitenevenementen op de verandering van de weersomstandigheden tijdens evenementen onvoldoende tot niet voorhanden is. De wel aanwezige kennis is ook met dit onderzoek verzameld, bestudeerd en tegen het licht van nieuwe gegevens uit recente calamiteiten gehouden. Met de bevindingen uit dit onderzoek zou gekeken kunnen worden welke voorbereidingen en kennisdeling noodzakelijk zijn om de beste maatregelen te treffen voor extreme weersomstandigheden tijdens het buitenevenement. WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

12 1.8 Definities en Begrippen. Diensten De afdelingen van Politie, brandweer, GHOR en gemeenten die betrokken zijn in de evenementenvergunningaanvraagprocedure in de voorbereiding en die ook betrokken zijn tijdens de uitvoering van het evenement. De organisator De persoon of organisatie die de evenementenvergunning aanvraagt. De voorbereiding Voordat er een evenement ten uitvoer wordt gebracht moeten er voorbereidingen getroffen worden door de verschillende organisaties. Meestal noemt men dit het voortraject of voorbereiding van het evenement. Weersomstandigheden. Met weersomstandigheden in dit onderzoek wordt bedoeld: extreme weersomstandigheden tijdens het evenement. Men kan denken aan kou met wind, hevige regenval en storm, zon, warmte en wind of combinaties hiervan. 8

13 Hoofdstuk 2 Het theoretisch kader. In dit onderzoek worden de veiligheidsketen (FEMA, 2013),de theorie van Wildavsky (Wildavsky, 1988) (Nas, 2009) (Brouwer, 2013) en de ketenmanagementtheorie (Van Duivenboden, 2000) toegepast. Deze theorieen zullen bijdragen aan de beantwoording van de hoofdvraag. 2.1 De Veiligheidsketen Inleiding Veiligheidsketen Negatieve gevolgen van extreme weersomstandigheden tijdens evenementen veroorzaken onveilige situaties voor bezoekers en werknemers. Om deze onveilige situaties beter te kunnen begrijpen is de theorie van de veiligheidsketen in dit onderzoek toegepast. De veiligheidsketen maakt de verbinding tussen de theorie en praktijk. De keten geeft de verschillende fases weer, waarin een organisator maatregelen of voorbereidingen kan treffen op een weeromslag of het ontstaan van extreme weersomstandigheden. De keten geeft ook aan waar samengewerkt kan worden met diverse andere actoren zoals politie, brandweer, GHOR en diverse andere diensten. Door deze verbinding kan men beter begrijpen in welk stadium de organisatoren of andere diensten hun werkzaamheden kunnen verrichten of kunnen voorbereiden De Veiligheidsketen. Het begrip veiligheidsketen is in de jaren negentig ontstaan.(handelingen Tweede Kamer, ) Dit om de samenhang aan te geven tussen het beperken en het voorkomen van risico s, de preparatie op calamiteiten, het bestrijden van calamiteiten en het regelen van zaken na de calamiteit. Het Federal Emergency Management Agency FEMA, onderdeel van het Amerikaanse Department of Homeland Security ontwikkelde de structuur en beproefde deze systematiek van de veiligheidsketen in de praktijk. Men onderscheid in Nederland de volgende vijf schakels: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg (BZK, 2004). 9

14 Figuur1 De Veiligheidsketen Onderdelen 2011) veiligheidsketen. (Stol & e.a, Pro-actie Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Door pro-actie wordt in de vroegste fase (de planning) getracht gevaren te voorkomen of te vermijden. Preventie. Het nemen van maatregelen om bepaalde vormen van onveiligheid die zich in principe wel voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken. Preparatie. Voorbereiden om effectief op te treden wanneer er ondanks de pro-actie en preventie toch iets misgaat. Repressie Het optreden in geval van een calamiteit en de daarbij behorende hulpverlening. Nazorg Alle activiteiten die nodig zijn om zo snel mogelijk de gevolgen van een incident in orde te brengen en in de normale situatie terug te keren. 10

15 2.2 Theorie van Wildavsky Inleiding In zijn boek Searching for Safety (Wildavsky, 1988) beschrijft Wildavsky zijn onderzoek naar de manier waarop de maatschappij omgaat met risico s (Nas, 2009). De risico s of negatieve gevolgen die weersomstandigheden kunnen veroorzaken tijdens een buitenevenement kan men goed verbinden met de theorie van Wildavsky. Er is volgens Wildavsky veel te vrezen in onze relatieve veilige wereld, zoals daar zijn: misdaad, ziektes, verkeersongevallen en andere incidenten. Wildavsky omschrijft ook het risicomijdend gedrag en de energie die hierin gaat zitten. Dit gedrag is ook te zien na een aantal evenementen waar slachtoffers of gewonden zijn gevallen. De overheid heeft hierna de regels voor vergunningen op evenementengebied verscherpt. In dit boek beschrijft Wildavsky bijvoorbeeld dat trial without error' niet voorkomt. Er worden nieuwe ontwikkelingen en producten geprobeerd. Bijvoorbeeld op evenementengebied nieuwe regels, tenten en podia. Daarbij kan men fouten maken, van de fouten leert men en de geleerde kennis van deze fouten kan men weer toepassen. Dit was bijvoorbeeld het geval na de incidenten op de Vierdaagse en Dance Valley om deze en andere evenementen veiliger te maken. Oplossingen op het gebied van veiligheid worden niet alleen gevonden door het op papier te zetten, maar door het beoordelen in de werkelijkheid: trial and error. Dit is ook gebeurd bij Pukkelpop in België waar een windhoos veel vernieling veroorzaakte en slachtoffers eiste. Bij de beoordeling ging het niet over de schuldvraag, maar waarom het was gebeurd. Hieruit bleek dat de organisatie alles had gedaan in de voorbereiding, maar dat men zich niet kon voorbereiden op een plotselinge windhoos. De les die hieruit getrokken is dat men nu het weer beter monitord. De schrijver geeft aan dat the safe and dangerous are intertwined. Hij onderbouwt dit door het joggerdilemma te gebruiken. Het trok zijn aandacht dat verhoudingsgewijs veel joggers overleden aan de gevolgen van een acute hartaanval tijdens het joggen. Wildavsky gaf daarvan als oorzaak een te zware belasting van het lichaam. Maar het blijkt toch dat mensen die niet joggen meer kans hebben op een hartaanval dan mensen die joggen. Ondanks dat joggen risicovol is, stelt Wildavsky vast dat joggen wel de gezondheidsrisico s verkleint. Dit geeft volgens hem aan dat gevaar en veiligheid bijna niet te onderscheiden zijn van elkaar. Het eindoordeel van Wildavsky is dan ook: we must not seek a safe course but rather a safer course. To make our lives safer, we must prudently accept the introduction of new risks. Bij zijn onderzoek naar de potentiële gevaren voor het menselijke lichaam kwam ook een andere analyse tevoorschijn. Wildavsky focust zich hierbij op de capaciteit van het menselijk lichaam om te komen tot volledige genezing. Hij omschrijft in dit verband ook de veiligheidsketen die het menselijk lichaam bezit. Hij verklaart, dat het menselijk lichaam naast beperkingen beschikt over een 11

16 zuivering, afweer en een opbouw en herstelsysteem. Als men de systemen bekijkt, kunnen deze systemen niet zelfstandig het menselijk lichaam volledig beschermen tegen de gevolgen van buitenaf. Uit dit gegeven leidt Wildavsky af dat deze systemen in samenwerking met elkaar het menselijk lichaam gezond en sterk houden. Men zou een vergelijking kunnen trekken met de evenementen. Om een veilig evenement te hebben of te krijgen is samenwerking tussen de organisator, politie, brandweer, GHOR en gemeente noodzakelijk. Wildavsky heeft bovendien als standpunt dat als er zich gevaren kunnen voordoen daar voorbereidingen op moet worden getroffen door middel van een organisatie die daar onderzoek naar doet. Dit standpunt kan men vergelijken met de vergaderingen die vooraf belegd worden door de actoren, gemeente, organisator, politie, brandweer en GHOR. Zij bekijken en bespreken de eventuele gevaren die het evenement kunnen opleveren. Wildavsky ging uit van bekende en onbekende risico s en onderscheidt twee verschillende scenario s: het veerkrachtscenario en het anticipatiescenario (Wildavsky, 1988) (Nas, 2009) Het veerkrachtscenario De maatschappij stelt zich bij dit scenario open voor risico s, het bestaan van risico s in de maatschappij wordt aanvaard. Omdat soort en grootte en tijdstippen van mogelijke calamiteiten onbekend zijn, is het niet realiseerbaar oplossingen en maatregelen voor deze risico s te beschrijven. In gevallen waar het moeilijk in te schatten is geeft Wildavsky(Wildavsky, 1988) (Nas, 2009) aan dat men als maatschappij geen investeringen moet doen in mogelijke oplossingen voor risico s. De reden die hij geeft is dat de maatschappij niet weet of dit wel de oplossingen zijn voor deze onbekende risico s. Om min of meer doeltreffend en flexibel te kunnen reageren tijdens een calamiteit kan de maatschappij investeren in de belangrijkste basisvoorzieningen. Hetzelfde gebeurt met de voorbereidingen van een buitenevenement. In het veiligheidsplan en de risicoanalyse worden de meeste basisrisico s en maatregelen beschreven. Het nemen van speciale maatregelen in de voorbereiding wordt niet als realiseerbaar en toepasselijk beschouwd. In de voorbereiding ziet men dit ook gebeuren. Speciale maatregelen zijn een extra financiële aanslag op het budget van de organisator. De maatschappij heeft voldoende capaciteit om genoeg reserves en (veer) kracht te hebben om er weer bovenop te komen en te overleven. (Brouwer, 2013) Survival of the fittest. Een maatschappij die welvarend is kent daardoor meer veerkracht, flexibiliteit en slagkracht om met risico s m.b.t. extreme weersomstandigheden om te gaan en te overwinnen. 12

17 2.2.3 Het anticipatiescenario Wildavsky geeft aan dat de maatschappij voor zover het mogelijk is door middel van het anticipatiescenario probeert risico s niet te laten voorkomen (Wildavsky, 1988) (Nas, 2009). Voor de risico s die bekend zijn worden acties ondernomen: om ze niet te laten optreden (proactie), om de risico s voor te zijn (preventie en preparatie) en om deze risico s aan te pakken (repressie). Dit ziet men ook terugkomen in het veiligheidsplan, de risicoanalyse van een buitenevenement en de theorie van de veiligheidsketen. Wildavsky merkt hierbij wel op dat investeren in voorbereidingen van noodscenario s de maatschappij armer maakt en daardoor in economisch opzicht minder gezond is. Hier kan men ook weer een vergelijking trekken met de organisaties die buitenevenementen organiseren. De eventuele voorbereiding op noodscenario s zijn een financiële aanslag op het budget van de organisatoren. Wildavsky geeft aan dat maatregelen die risico s beperken aan minimale eisen moeten voldoen. Volgens Wildavsky: they must save more people than they kill. Veel kostbare voorzieningen voldoen volgens Wildavsky niet aan deze eis in de Verenigde Staten. Het anticipatiescenario wordt als het meest toegepaste scenario gebruikt in de westerse maatschappij. In Nederland bijvoorbeeld worden plannen binnen de spoedeisende medische hulpverlening voorbereid op het gebied van gewondenspreiding (Nibra NIFV. 2008). Wanneer de ambulancedienst bij een grote calamiteit bij een evenement met veel gewonden betrokken is ligt er een plan klaar. Het bieden van faciliteiten op het gebied van mensen, materiaal en middelen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze plannen. De uitkomst van deze voorbereiding zou moeten leiden tot een optimaal georganiseerde hulpverlening. Maar het is maar de vraag of deze voorbereiding zijn vruchten afwerpt als de calamiteit zich in een andere hoedanigheid voordoet. Als deze andere hoedanigheid zich zal voordoen is er sprake van een onverwachte omstandigheid. Hier heeft de organisatie zich niet op voorbereid en dan zal uit de veerkracht van de organisatie moeten blijken hoe zij omgaat met deze calamiteit. Het gevaar dat schuilt in het anticipatiescenario is namelijk het herleiden, respectievelijk het verminderen van de keuzes van veerkrachtig reageren op een onverwachte calamiteit. (Wildavsky, 1988) (Nas, 2009) Kennis over Kennis over Voorval: Voorval: Groot Klein Kennis over Incidentie: Hoog Anticipatie Veerkracht > Anticipatie (voorspelbaarheid) Kennis over Incidentie: Laag Veerkracht > Anticipatie Veerkracht (voorspelbaarheid) Figuur 2 Het theoretische model van Wildavsky schematisch weergegeven. (Wildavsky, 1988 blz 122) 13

18 2.3.1 Inleiding ketenmanagement. el M ars De ketenmanagementtheorie Voor het organiseren van een evenement zijn verschillende actoren van belang. Deze zullen moeten samenwerken om tot een goede besluitvorming of oplossing van het probleem te komen. De vorm waarin zij dat doen noemen we het ketenmanagement. In onderstaande paragraaf zal beschreven worden wat ketenmanagement inhoudt Wat bedoelen we met ketenmanagement? chr e ven doo rm arc Ketenmanagement is een middel dat praktisch in elke organisatie bruikbaar is. Het maakt moeilijke werkwijzen overzichtelijk en begrijpelijk. Het is een metafoor waarbij het idee van een gekoppelde reeks van schakels centraal staat (van Duivenboden, 2000 ). Men verstaat onder ketenmanagement: integrale besturing die over de grenzen van organisaties heen wordt toegepast. Een netwerk van autonome organisaties die in onderlinge samenwerking de voortbrenging van een product tot stand brengen (van Duivenboden, 2000) In dit onderzoek kan men de organisator, gemeente, brandweer, politie en GHOR als autonome organisaties zien. Het product van deze organisaties is de voorbereiding voor het evenement. Waar het vooral om gaat zijn de verbindingen en relaties tussen de actoren in de keten. Men noemt dit de wederzijdse afhankelijkheden. De actoren trachten door samenwerking een goede dienst af te leveren. Deze afhankelijkheden noemt men ook wel de schakels van de keten. Ketenmanagement heeft betrekking op meerdere (interne of externe) partijen, maar ook op de relaties tussen hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen in het overkoepelend proces dat hen tot een van de partners van de keten maakt. (Van Duivenboden, 2000). Men kan dit wederom vergelijken met de actoren in dit onderzoek, namelijk gemeente, politie, brandweer, GHOR en organisator. Dit betekent dat actoren met een bedoeling betrokken worden in de keten, namelijk de gezamenlijke voorbereiding van een evenement. Er zijn twee factoren van belang voor het ontstaan en continuïteit van de keten, namelijk Ges 1. Vertrouwen tussen de actoren. Dit vertrouwen zal niet opeens aanwezig zijn, maar moet langzamerhand worden opgebouwd (van Duivenboden, 2000). Wanneer er binnen een keten geen sprake is van vertrouwen, maakt dit de uitvoering haast onmogelijk (Haaften, 2012). Als er geen vertrouwen is tussen de actoren zal ook de evenementenvergunning niet worden afgegeven. Maar als het vertrouwen in de keten aanwezig is kan het zorgen voor: (Koppenjan & Klijn, 2004 bld 84/90) WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

19 el M ars Stabiliteit in de wederzijdse relaties, de actoren vertrouwen elkaar en zullen meer gaan investeren in de keten. Stimulatie van, het delen van kennis en innovatie. Door het vertrouwen geven de actoren elkaar de mogelijkheid met nieuwe ideeën te komen. Ondersteuning van elkaar bij ingewikkelde beslissingen en besluitvorming, de actoren kunnen op elkaar terugvallen in deze gevallen. doo rm arc 2. In dit ketenproces komen obstakels voor, die uit de weg moeten worden geruimd voor een uiteindelijk goed resultaat. Deze obstakels bestaan vaak uit tegengestelde doelen en belangen (Koppenjan & Klijn, 2004). De organisator, gemeente, politie, brandweer en GHOR hebben allemaal tegengestelde doelen, belangen en visies betreffende veiligheid. Macht wordt gebruikt om de doelen en belangen te bereiken. Macht is ook een factor die verbonden is met het ontstaan en de continuïteit van de keten. In een keten zal het vaker voorkomen dat macht niet evenredig verdeeld is over de ketenpartners (van Duivenboden & e.a, 2000). In de evenementenketen is dit niet anders, sommige actoren hebben meer macht dan andere. Hulpbronnen zijn machtfactoren die meespelen, zoals: personeel, kennis, financiële middelen en toegewezen middelen door wet en regelgeving. Macht van de actoren is ook onder te verdelen in twee onderdelen namelijk: hindermacht en realisatiemacht (Koppenjan & Klijn, 2004). Onder hindermacht verstaat men het tegenhouden van besluitvorming. Actoren zijn hiertoe in staat doordat ze in bezit zijn van hulpbronnen die andere actoren niet in hun bezit hebben maar wel nodig hebben. Realisatiemacht houdt in dat men in bezit is van de middelen om een beslissing te forceren. Dit komt voor als bepaalde actoren op één lijn zitten en daardoor een blok vormen. Ges chr e ven Tijdens dit onderzoek is bekeken op welke manier de onderwerpen van bovenstaande theorie meespelen in de voorbereiding van een organisator op het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens het evenement. WEER OF GEEN WEER Marcel Mars

20 Hoofdstuk 3 Wat doen organisatoren in de voorbereiding van een buitenevenement aan risico-inventarisatie op het gebied van een weeromslag of het ontstaan van extreme weersomstandigheden tijdens een evenement? 3.1 Inleiding In paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk zal ten eerste een beschrijving volgen van hoe een organisatie van een evenement wordt opgebouwd. Er zal duidelijk worden dat de organisatie uit verschillende leveranciers bestaat. Hierdoor zal ook aangetoond worden dat niet alleen de organisator zich bezig houdt met de risicoinventarisatie. Hij is de regisseur in zijn keten. Hierna zullen in paragraaf 3.3 de voorbereidingen en een klein onderdeel risico-inventarisatie worden behandeld. 3.2 Organisatoren Organisatoren of organisaties die evenementen organiseren zijn er in alle soorten en maten. Met het oog op dit onderzoek kijken we alleen naar de organisatoren van buitenevenementen. De in dit onderzoek geïnterviewde respondenten verzorgen hele grote en ook kleinere evenementen. Maar uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de respondenten allemaal een kleine startorganisatie hebben. We hebben een redelijk klein team. (Respondent, 2014) De basisorganisatie bestaat uit 2 compagnons (Respondent, 2014). Meestal bestaan die uit één of twee personen die een opdracht geven of een idee verzinnen. Mijn opdrachtgevers zijn een creatief koppel, die hebben geen verstand van evenementen organiseren ( Respondent, 2014). Daar omheen wordt een hele organisatie gebouwd. Maar er zijn ook organisaties, zoals MOJO, die wel een hele organisatiestructuur achter zich hebben. En zelfs deze organisatie huurt leveranciers in om werkzaamheden te verrichten op het gebied van veiligheid.( Respondent,2014) (Respondent, 2014) Op het moment dat we een opdracht hebben, dan gaan we aan tafel zitten met de organisator. (Respondent, 2014). Hier is ook de link met de ketentheorie. De keten is actueel vanwege het complexe organiseervraagstuk. Een keten kenmerkt zich daarbij door de betrokkenheid van meerdere partijen, die moeten of willen samenwerken om tot een gewenst resultaat te komen, een geslaagd en veilig evenement. (Poorthuis & e.a., 2006) Dit geldt ook voor de organisator van een evenement. Hij moet met veel leveranciers samenwerken om tot een goed eindprodukt te komen. Ketens en het organiseren van een evenement zijn allebei voortbrengingsprocessen waarin meerdere organisaties een rol spelen. (Poorthuis & e.a., 2006). Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere organisaties een rol spelen namelijk: beveiliging, podiumbouw, licht, geluid, horeca en anderen. Deze partijen zijn vaak organisaties met eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Evenementenorganisaties maken 16

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal.

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal. Voorwoord Voor u ligt de scriptie Even stond het hart stil, over de spoedeisende medische hulpverlening aan patiënten met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren. De scriptie is geschreven

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Auteur: Laura Barmentloo Studentnummer: 1576360 Email: laura.barmentloo@student.hu.nl

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid

Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid ONDERZOEK Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid Bij crises, ongevallen

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013)

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) Onderzoeksrapport Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) #The Next Level @Crisis via Crossmedia - Daan Verbrugge (1503521) daan.verbrugge@student.hu.nl

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men.

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. Pagina 1 van 54 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave. 2

Nadere informatie

Facilitering van burgerinitiatieven

Facilitering van burgerinitiatieven Facilitering van burgerinitiatieven Een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking. Naam: Studentnummer: Remco Buschers s0101788 Datum: 18-01-2012 a

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Faalkosten: Realistisch te Reduceren

Faalkosten: Realistisch te Reduceren Faalkosten: Realistisch te Reduceren Proactief voorkomen van falen Eindverslag Bachelor Eindopdracht Peter J. Schoonderbeek In opdracht van: Colofon Titel: Subtitel: Status: Versie: Faalkosten: Realistisch

Nadere informatie