De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing"

Transcriptie

1 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing Een verkennende casestudy bij een Nederlandse overheidsorganisatie J.W. Heimeriks ( ) 22 juni 2011 Masteropleiding Business Process Management & IT Faculteiten Managementwetenschappen en Informatica

2

3 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing Een verkennende casestudy bij een Nederlandse overheidsorganisatie Usability of risk management methods for IT Outsourcing An exploratory study at a Dutch government organization Colofon Datum : 22 juni 2011 Auteur : J.W. Heimeriks Studentnr : Begeleidingscommissie: Eerste begeleider : ir. H.B.F. Hofstee Tweede begeleider : Prof. dr. R.J. Kusters Examinator : ir. H.B.F. Hofstee Cursuscode : B89317 Masteropleiding Business Process Management and IT Open Universiteit Nederland Faculteiten Management wetenschappen en Informatica

4 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek. Dat betekent dat ik de werkzaamheden voor mijn studie Business Process Management and IT aan de Open Universiteit heb afgerond. Het is voor mij een belangrijke gebeurtenis, niet alleen vanwege de aanzienlijke inspanning die ermee gemoeid is geweest, maar vooral vanwege de kennis en ervaring die is opgedaan en de nieuwe mogelijkheden die het voor de toekomst biedt. Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik in de gelegenheid ben gesteld om deze studie te kunnen doen. In de eerste plaats door mijn gezin- Margien, Illy en Jip- die vele uren aandacht van mij tekort zijn gekomen. Daarnaast wil ik ook mijn studiegenoten bedanken, in het bijzonder Teun Hakvoort, voor de prettige samenwerking en de vele discussies. Ook ben ik Rijkswaterstaat dankbaar voor het feit dat ik daar het onderzoek kon uitvoeren. Tot slot wil ik ook mijn eigen bedrijf VSL bedanken voor de bijdrage in de inschrijfkosten. Ik hoop en verwacht dat ik in de toekomst alle opgedane kennis en ervaring goed kan gaan gebruiken. Hans Heimeriks Juni, 2011 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing iii

5 Inhoudsopgave Samenvatting Probleemstelling Inleiding Uitgangspunten / begripsbepaling Doelstelling Onderzoeksmodel Vraagstelling Leeswijzer Theoretisch kader Het opstellen van de referentiemethoden Verantwoording van het literatuuronderzoek Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die als referentie kunnen dienen voor de praktijkcasus? Wat zijn de criteria die voor RM bij ITO methoden gelden om als referentiemethode te kunnen dienen? Welke RM bij ITO-doelen zouden door middel van de referentiemethoden ondersteund moeten worden? Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die voldoen aan de criteria? Wat is er in de literatuur te vinden over de mate waarin de referentiemethoden in de praktijk worden ingezet voor RM bij ITO? Wat is er in de literatuur te vinden over de bruikbaarheid van de referentiemethoden in de praktijk? Conclusie literatuuronderzoek Onderzoeksontwerp en -verantwoording Inleiding Randvoorwaarden Benodigde onderzoeksgegevens Onderzoeksstrategie Operationalisatie van het begrip bruikbaarheid Criteria voor de casus en deelnemers Casusbeschrijving Kwaliteit van gegevens Interviewopzet Wijze van gegevensanalyse Mogelijke resultaten iv De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

6 4 Onderzoeksresultaten Volgens welke methoden is in het kader van de praktijkcasus, RM bij ITO uitgevoerd en wat is de motivatie voor het gebruik van deze methoden? Is men zich binnen de praktijkcasus bewust van specifieke ITO risico s en waar blijkt dat uit? Volgens welke methoden is RM met betrekking tot ITO uitgevoerd voor de praktijkcasus en wat was daarvoor de motivatie? Welke factoren hebben invloed gehad op de keuze voor de gebruikte methoden? Wat is de overlap van de praktijkcasusmethoden en de referentiemethoden? Conclusie onderzoeksvraag Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasus methoden en referentiemethoden op het punt van bruikbaarheid? Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentie-methoden op het punt van efficiëntie? Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentiemethoden op het punt van effectiviteit? Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentiemethoden op het punt van tevredenstelling? Conclusie onderzoeksvraag Conclusies en discussie Conclusies Discussie Aanbevelingen voor vervolgonderzoek Procesreflectie Bibliografie Bijlage A Veel voorkomende risico s en risicofactoren Bijlage B Gedetailleerde beschrijving van de referentiemethoden Bijlage C Operationalisatietabel voor het begrip bruikbaarheid Bijlage D Interviewopzet Bijlage E Transcripties van de interviews De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing v

7 Samenvatting In een omvangrijk literatuuronderzoek van Lacity et al. (2009) wordt volgens de auteurs aangetoond dat de literatuur op het gebied van risicomanagement (RM) bij IT-outsourcing (ITO) voldoende praktische relevantie biedt. Op een van de topics, ITO risk, beschrijven de auteurs de beschikbare literatuur als een lijst van veelvoorkomende risico s en vele mitigatiemethoden. Dit onderzoek stelt de vraag hoe bruikbaar deze literatuur is voor de praktijk. Het doel is: Het vergroten van inzicht in de praktische bruikbaarheid van de methoden voor RM bij ITO, door een vergelijking te maken van de bruikbaarheid van methoden zoals die beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur met daadwerkelijk gehanteerde methoden in een specifieke praktijkcasus. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die als referentie kunnen dienen voor de praktijkcasus? 2. Volgens welke methoden is in het kader van de praktijkcasus, RM bij ITO uitgevoerd en wat is de motivatie voor het gebruik van deze methoden? 3. Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasus methoden en referentiemethoden op het punt van bruikbaarheid? In dit onderzoek wordt de volgende definitie voor bruikbaarheid gehanteerd: (ISO , geciteerd door Hornbæk, 2006; Jordan, 1998) The effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users can achieve goals in particular environments. De eerste onderzoeksvraag is door middel van een literatuuronderzoek beantwoord. Er zijn methoden voor RM bij ITO geselecteerd die representatief zijn voor wat er in de literatuur gevonden is op dit gebied. Er zijn referentiemethoden opgesteld voor verschillende RMdoelen, zie de onderstaande tabel. Tabel 1 De gevonden referentiemethoden RM-doel Referentiemethode Inventariseren van risico s Brainstorm met betrokkenen Risicolijsten Schatten van de kans P i Op basis van prestaties uit het verleden Op basis van aanwezigheid van risicofactoren Kopen van informatie Prioriteren van de risico s Risk exposure analysis Risk reduction leverage analysis Bepalen van acceptabel risico niveau Risk and return model Risk avoidance Het afzien van (een deel van) het outsourcen. Opkopen van leverancier Risk reduction Suggested Risk Management Strategies De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 1

8 RM-doel Referentiemethode Richten op succesfactoren en toepassen van best practices Risk sharing Overhevelen (afspraken in contracten) Verzekeren De onderzoeksvragen twee en drie zijn beantwoord door middel van een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestond uit een enkelvoudige casestudy en was verkennend van aard. Als waarnemingsinstrument is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Het onderzoek vond plaats in het kader van het praktijkproject Sourcing B&O: IAPD, bij Rijkswaterstaat/Data-ICT-Dienst. Er zijn 2 interviews gehouden met door Rijkswaterstaat ingehuurde ITO-deskundigen die bij het project betrokken zijn geweest en een interview met de manager van de kwaliteitsafdeling die veel ervaring heeft met dit soort projecten binnen Rijkswaterstaat. Uit de interviews blijkt dat voor het project veel risico beperkende maatregelen zijn toegepast die op een vrij ongestructureerde, pragmatische wijze tot stand zijn gekomen. Op basis van eerder opgedane ervaring worden eigen best practices toegepast. De in de literatuurstudie gevonden referentiemethoden voor risk-assessment zijn in het praktijkproject bijna niet toegepast, op een enkele uitzondering na waarbij er simulatie is toegepast om de risico s helder te krijgen. De toegepaste methoden zijn door de deelnemers vergeleken met de referentiemethoden. Daaruit blijkt dat men de in het project toegepaste methoden hoger beoordeelt op efficiëntie en tevredenstelling. Op effectiviteit is er echter geen eenduidig beeld. De ITO deskundigen, die het risicomanagement in de praktijk hebben uitgevoerd, vinden dat de toegepaste methode even effectief is als de referentiemethode. De kwaliteitsmanager vindt de toegepaste methode niet effectief genoeg. Volgens de gehanteerde operationalisering voor bruikbaarheid kan worden geconcludeerd dat de ITO deskundigen de toegepaste methode bruikbaarder vinden dan de referentiemethoden en dat de kwaliteitsmanager de toegepaste methoden niet bruikbaar genoeg vindt. Er zijn factoren die de validiteit van de conclusies van het onderzoek (mogelijk) negatief beïnvloedt hebben. Zo hebben de uitvoerende ITO-deskundigen er baat bij om in de aanbestedingsfase een pragmatische methode toe te passen (de opdrachtgever vraagt niet om een uitvoerigere methode, terwijl er wel veel druk ligt op andere zaken). Daarnaast krijgen zij doorgaans geen terugkoppeling van projecten die in de uitvoering tegen problemen aan lopen omdat ze dan niet meer betrokken zijn bij het project. De doelstelling van het onderzoek het vergroten van inzicht is gehaald. Gezien de (mogelijk) beperkte validiteit van de beoordelingen van de effectiviteit van de methoden moet op dit vlak voorzichtigheid betracht worden met het trekken van conclusies. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Zo zou het interessant zijn om het verband tussen ITO risicomanagement-methoden en de heersende bedrijfscultuur te onderzoeken. Ook is het interessant om te onderzoeken hoe de effectiviteit van de referentiemethoden zich verhouden met de effectiviteit van de pragmatische methode. 2 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

9 1 Probleemstelling 1.1 Inleiding IT-outsourcing Het uitbesteden van informatietechnologie (IT-outsourcing of kortweg ITO) staat bij veel bedrijven in de belangstelling. Chou & Chou (2009) citeren cijfers van Gartner voor IT-outsourcing omzet: wereldwijd van $110 miljard in 2002 gegroeid naar $173 miljard in 2007, een groei van bijna 10% per jaar. IT-outsourcing is voor bedrijven een strategie geworden (Gonzalez, Gasco & Llopis, 2006; Loh & Venkatraman, 1992). Het zijn voornamelijk de potentiële kostenbesparingen, focus op de kernactiviteiten, potentiële proces- en prestatieverbeteringen en de toegang tot expertise die grote aantrekkingskracht op de bedrijven hebben (Lacity, et al., 2009). Met de toename van ITO is ook het aantal publicaties over ITO in de loop van de tijd gegroeid (Gonzalez, et al., 2006). Naast alle positieve geluiden over ITO wordt in de literatuur ook gewezen op de risico s van ITO (Earl, 1996; Bahli & Rivard, 2005; Lacity, et al., 2009; Sullivan & Ngwenyama, 2005; Bhattacharya, Behara & Gundersen, 2003; Chou & Chou, 2009). De grote risico s, of die nu perceptie zijn of echt, zijn de belangrijkste reden waarom managers soms tegen outsourcing zijn (Jurison, 1995). ITO blijkt meer te zijn dan slechts het werk door derden laten uitvoeren. De activiteit uitbesteden zelf kan complex zijn en kennis en ervaring dient binnen de organisatie zelf aanwezig te zijn (Lacity, et al., 2009). De IT manager die wil gaan outsourcen heeft dus handvatten nodig om de risico s van ITO te kunnen beheersen. De vraag is op welke manier de wetenschappelijke literatuur hiervoor ondersteuning biedt. Praktische relevantie Lacity et al hebben recentelijk een omvangrijk literatuuronderzoek (Lacity, et al., 2009) verricht op het gebied van ITO. Als aanleiding voor hun studie noemen zij een oproep aan de wetenschap voor meer praktische relevantie in het onderzoek op dit gebied. Lacity et al claimen substantieel bewijs geleverd te hebben dat ITO onderzoek deze oproep betekenisvol en significant geadresseerd heeft. Zij stellen: In several ways then, ITO research has been an exemplar of how information systems (IS) academics can study and inform practice. In het artikel is de ITO literatuur in verschillende topics verdeeld, waaronder IT outsourcing risk, verder aangeduid als risicomanagement bij ITO of kortweg RM bij ITO. Lacity et al geven met betrekking tot deze topic aan dat er twee, voor de praktijk relevante vragen geadresseerd zijn: What are the risks of IT outsourcing? en How are IT outsourcing risks mitigated?. Er worden, volgens het artikel, in de literatuur veel unieke ITO risico s genoemd (in 3 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 3

10 artikelen vonden zij al 43 unieke ITO risico s) en er zijn minstens zo veel specifieke practices ontworpen om risico te reduceren en dus de kans op ITO succes te vergroten. Problematiek Hoewel de praktijk wordt geïnformeerd door de bovenstaande literatuur blijft de vraag bestaan of die informatie ook bruikbaar is. Zijn er in de literatuur methoden beschikbaar die toegepast kunnen worden in de praktijk en zorgen die methoden er dan daadwerkelijk voor dat de risico s binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden gebracht? Het beheersen van ITO risico s is een complexe aktiviteit. Men moet zich in de eerste plaats bewust zijn van de mogelijke risico s en van de risicofactoren. Welke risico s moet men aanpakken en welke niet? Hoe moet men de risico s aanpakken? Als men risicofactoren aanpakt, in hoeverre zijn dan de risico s daardoor beperkt? Zijn er risicofactoren die onderling afhankelijk zijn? Worden er best practices toegepast en wat is dan het effect daarvan? Worden er keuzes gemaakt op het gebied van succesfactoren en wat is het effect daarvan? Het zijn allemaal vragen die betrekking hebben op de risico s. Kortom: De manager die gaat outsourcen kan wel wat ondersteuning van de wetenschap gebruiken. Op grond van de constateringen van Lacity, et al. (2009) er is een lijst met veelvoorkomende risico s (zie bijlage A) en er zijn verspreid minstens zoveel methoden om de risico s te lijf te gaan - lijkt het op het eerste gezicht wat overdreven om te stellen dat de topic van RM bij ITO de eerder genoemde oproep betekenisvol en significant geadresseerd is. Deze claim is in elk geval niet op praktijkonderzoek gebaseerd. Het is aannemelijk dat er in de literatuur op het gebied van RM bij ITO meer te vinden is dan alleen een lijst van risico s en mitigatiemethoden. De vraag is wat die methoden dan zijn, en wat daarvan de bruikbaarheid is voor de praktijk. Naar het antwoord op deze vraag zal in dit onderzoek gezocht worden. 1.2 Uitgangspunten / begripsbepaling In dit onderzoek worden een aantal begrippen gebruikt die betrekking hebben op RM bij ITO. In deze paragraaf worden de begrippen achtereenvolgens gedefinieerd. IT-outsourcing Dibbern, et al. (2004) geven een overzicht van een aantal gehanteerde definities in de literatuur. De verschillende definities spreken elkaar niet tegen. De verschillen zitten vooral in de woordkeus en de precisie van de formulering. De definitie van Loh & Venkatraman (1992) geeft goed aan wat er in dit onderzoek bedoeld wordt met ITO: The significant contribution by external vendors in the physical and/or human resources associated with the entire or specific components of the IT infrastructure in the user organization. Risicomanagement Volgens Aubert, et al (1999) is het doel van risicomanagement het reduceren van het risico van een gegeven bedrijfseenheid. Risicomanagement wordt uitgevoerd om ongewenste gebeurtenissen die mogelijk in de toekomst kunnen gebeuren te voorkomen of binnen accepta- 4 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

11 bele grenzen te krijgen en/of te houden. Essentieel daarbij is dat risicomanagement voorafgaat aan het optreden van de gebeurtenis. Heemstra & Kusters (1996) formuleren de essentie van risicomanagement als volgt:... Risk Management is concerned with controlling risks by acting before risks become problems. Binnen dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat er in grote lijnen consensus bestaat over de vraag uit welke fasen risicomanagement bestaat (Heemstra & Kusters, 1996; Boehm, 1991; Duncan, 1996; Bhattacharya, et al., 2003). Deze fasen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 2 De fasen van risicomanagement RM fase Doel van de fase Risk assessment Risk identification Een overzicht krijgen welke risico s er binnen het kader van het project een rol spelen. Risk analysis Het kwantificeren van de geïdentificeerde risico s. Risk prioritization Het vaststellen van een volgorde van belangrijkheid van de risico s. Daarbij wordt ook vastgesteld of risico s acceptabel zijn of niet. Hierdoor kunnen de resources effectiever ingezet worden. Risk control Risk management planning Risk resolution Risk monitoring Het ontwerpen van mogelijke actieplannen voor de relevante risico s en het kiezen welk actieplan uitgevoerd zal worden. Het daadwerkelijk reduceren van de risico s door het uitvoeren van de actieplannen uit de vorige fase. In een vroeg stadium op hoogte zijn wanneer een bepaald risico een probleem dreigt te worden. Er kunnen dan tijdig maatregelen genomen worden. Hiertoe moeten risico s regelmatig gemeten, gecontroleerd en gerapporteerd worden. Risk exposure Risico s worden gekwantificeerd door middel van de grootheid Risk exposure (RE). Voor RE van een onwenselijke gebeurtenis i geldt: (Aubert, Patry & Rivard, 2005; Boehm, 1991; Chou & Chou, 2009; Bhattacharya, et al., 2003) RE i = P i L i waarbij P i de kans is dat de gebeurtenis optreedt en L i de gevolgen van de gebeurtenis zijn, uitgedrukt in geld. Bruikbaarheid De term bruikbaarheid, in het Engels usability, wordt veel gebruikt in de human-computer interaction literatuur en geeft de mate aan waarin een gebruikersgereedschap aan de gebruikersbehoeften voldoet. Hornbæk (2006) en ook Jordan (1998) citeren verschillende definities voor usability, waaronder die uit de ISO : The effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users can achieve goals in particular environments. De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 5

12 Voor dit onderzoek is deze ISO standaard gebruikt als basis voor de term bruikbaarheid. Voor effectiviteit, efficiëntie en tevredenstelling hanteert Hornbæk de volgende definities: Effectiveness: Accuracy and completeness with which users achieve specified goals Efficiency: Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users achieve goals Satisfaction: Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the user of the product Deze definities zullen ook in dit onderzoek gehanteerd worden. Het begrip bruikbaarheid zal in paragraaf 3.5 verder geoperationaliseerd worden. 1.3 Doelstelling De doelstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Het vergroten van inzicht in de praktische bruikbaarheid van de methoden voor RM bij ITO, door een vergelijking te maken van de bruikbaarheid van methoden zoals die beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur met daadwerkelijk gehanteerde methoden in een specifieke praktijkcasus. De theoretische relevantie van het onderzoek zal worden gevormd doordat de nieuw verkregen inzichten op het gebied van bruikbaarheid van de methoden voor RM bij ITO mogelijk bruikbaar zullen zijn voor toekomstig onderzoek, bijvoorbeeld als bron voor nieuwe hypothesen. De referentiemethoden, inclusief een indicatie van de bruikbaarheid, zullen praktisch relevant zijn. 1.4 Onderzoeksmodel Het onderzoeksmodel, opgesteld volgens de methode van Verschuren & Doorewaard (2007), is weergegeven in figuur 1. Door middel van een literatuuronderzoek over risicomanagement, ITO risico s, ITO mitigatietechnieken en ITO frameworks (a) zijn methoden geselecteerd die representatief zijn voor wat er in de literatuur gevonden is op het gebied van RM bij ITO. Deze methoden worden in dit onderzoek de referentiemethoden genoemd. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij de overheidsorganisatie Rijkswaterstaat/Data-ICT- Dienst door te kijken welke methoden worden gebruikt bij een praktijkproject Sourcing B&O: IAPD, voorlopig aangeduid als praktijkcasusmethoden (b). De organisatie en het project worden nader beschreven in paragraaf 3.7. Aansluitend volgt een analyse door de praktijkcasusmethoden te spiegelen aan de referentiemethoden (c). Het doel van het onderzoek is om inzichten te verwerven over de bruikbaarheid van methoden voor RM bij ITO (d). 6 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

13 Theorie risicomanagement Referentiemethoden voor RM bij ITO Theorie ITO risico s Theorie ITO mitigatietechnieken Theorie ITO frameworks Praktijkcasusmethoden voor RM bij ITO Analyse van project SBO methoden vs. referentiemethoden Inzicht in de bruikbaarheid van methoden voor RM bij ITO (a) (b) (c) (d) Figuur 1 Het toegepaste onderzoeksmodel 1.5 Vraagstelling Uit het bovenstaande model zijn de de volgende onderzoeksvragen en bijbehorende deelvragen afgeleid: 1 Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die als referentie kunnen dienen voor de praktijkcasus? 1.1 Wat zijn de criteria die voor RM bij ITO methoden gelden om als referentiemethode te kunnen dienen? 1.2 Welke RM bij ITO-doelen zouden door middel van de referentiemethoden ondersteund moeten worden? 1.3 Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die voldoen aan de criteria? 1.4 Wat is er in de literatuur te vinden over de mate waarin de referentiemethoden in de praktijk worden ingezet voor RM bij ITO? 1.5 Wat is er in de literatuur te vinden over de bruikbaarheid van de referentiemethoden in de praktijk? Onderzoeksvraag 1 zal met behulp van een literatuuronderzoek worden beantwoord. Het antwoord zal bestaan uit een overzicht van methoden voor RM bij ITO die representatief zijn voor wat er in de wetenschappelijke literatuur gevonden is. De tweede onderzoeksvraag richt zich op de methoden die bij de praktijkcasus gebruikt zijn: 2 Volgens welke methoden is in het kader van de praktijkcasus, RM bij ITO uitgevoerd en wat is de motivatie voor het gebruik van deze methoden? 2.1 Is men zich binnen de praktijkcasus bewust van specifieke ITO risico s en waar blijkt dat uit? 2.2 Volgens welke methoden is RM met betrekking tot ITO uitgevoerd voor de praktijkcasus en wat was daarvoor de motivatie? 2.3 Welke factoren hebben invloed gehad op de keuze voor de gebruikte methoden? De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 7

14 2.4 Wat is de overlap van de praktijkcasusmethoden en de referentiemethoden? Bij de derde onderzoeksvraag worde beide methoden onderling vergeleken: 3 Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasus methoden en referentiemethoden op het punt van bruikbaarheid? 3.1 Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentiemethoden op het punt van efficiëntie? 3.2 Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentiemethoden op het punt van effectiviteit? 3.3 Wat levert een vergelijking op tussen de praktijkcasusmethoden en referentiemethoden op het punt van tevredenstelling? Onderzoeksvragen 2 en 3 zullen door middel van een praktijkonderzoek beantwoord worden. Aangezien het een kwalitatief onderzoek betreft (zie ook hoofdstuk 3, Onderzoeksontwerp), zal ook het resultaat een kwalitatieve beschrijving zijn van de bevindingen en de conclusies. 1.6 Leeswijzer In dit hoofdstuk zijn de aanleiding, de uitgangspunten, de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2 geeft antwoord op onderzoeksvraag 1 door de resultaten en de verantwoording van de uitgevoerde literatuurstudie te beschrijven. In hoofdstuk 3 komen onderzoeksontwerp en -verantwoording van het praktijkonderzoek aan de orde, gevolgd door het resultaat van het praktijkonderzoek (de antwoorden op de onderzoeksvragen 2 en 3) in hoofdstuk 4. De conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden uiteengezet in hoofdstuk 5. Er wordt afgesloten met een evaluatie van het onderzoek in de vorm van een reflectie in hoofdstuk 6. 8 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

15 2 Theoretisch kader Het opstellen van de referentiemethoden Om antwoord te krijgen op onderzoeksvraag 1 is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Deze vraag is in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: 1. Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die als referentie kunnen dienen voor de praktijkcasus? Het doel van het literatuuronderzoek is: Het opstellen van een overzicht van referentiemethoden voor RM bij ITO door het selecteren van gevonden methoden voor RM bij ITO in de wetenschappelijke literatuur op basis van geschiktheidscriteria voor referentiemodellen en criteria voor doelen van risicomanagement. In dit hoofdstuk wordt eerst de verantwoording van het literatuuronderzoek beschreven in paragraaf 2.1 en daarna de resultaten in paragraaf 2.2. Tot slot volgen de conclusies in paragraaf Verantwoording van het literatuuronderzoek Zoekstrategie Om literatuur te vinden is voornamelijk de sneeuwbalmethode toegepast. De overzichtsartikelen (Lacity, et al., 2009; Dibbern, et al., 2004; Gonzalez, et al., 2006) waren daarbij de basis. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemaakte keuzes. Tabel 3 Overzicht van de gemaakte keuzes bij het literatuuronderzoek Onderdeel Databases Zoektermen Periode Geografie Invulling De gebruikte databases zijn allemaal via de digitale bibliotheek van de Open Universiteit in samenwerking met de Universiteit Maastricht beschikbaar: Academic Search Elite en Business Source Premier, beide via EBSCOhost. Google Scholar ScienceDirect (Elsevier) ACM Digital Library IEEE Digital Library Emerald Outsourcing, risk, risks, risk assessment, risk management, risk mitigation, framework, information systems of een combinatie van deze termen. Het beeld van ITO is sinds de Kodak-beslissing in 1989 sterk veranderd. Daarom is ervoor gekozen om artikelen van voor die tijd zo weinig mogelijk te gebruiken. Mijn inschatting is dat cultuur een invloed zou kunnen hebben op de manier van werken bij ITO en op de soort risico s. Om deze reden zijn voor de zekerheid artikelen De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 9

16 Onderdeel Invulling die bedrijven onderzochten uit landen waar de cultuur erg afwijkt van de westerse cultuur, zoals landen in Afrika en landen als China en India niet meegenomen in dit literatuuronderzoek. Type outsourcing Volgens Willcocks & Lacity (1995) is IT-outsourcing in veel opzichten niet anders dan outsourcing in andere vakgebieden, maar zij tonen aan waarom het toch gerechtvaardigd is om specifiek onderzoek naar IT outsourcing te doen. Om deze reden is er in dit onderzoek voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van artikelen die betrekking hebben op IT-outsourcing en niet op outsourcing in het algemeen of op andere vakgebieden. Er zijn minimaal drie bijzondere typen ITO waarvoor in de literatuur specifieke risico s beschreven worden, te weten: offshoring, application service provision (ASP) en business process outsourcing (BPO). Voornamelijk vanwege de beperkte beschikbare tijd voor het onderzoek zijn artikelen waarin deze drie bijzondere typen duidelijk het onderwerp van onderzoek zijn buiten beschouwing gelaten. Perspectief Taal Omdat de referentiemethoden bedoeld zijn voor bedrijven die gaan outsourcen zijn de artikelen die outsourcing vanuit het perspectief van de leverancier bekijken niet gebruikt. Door de keuze van gebruikte databases en zoektermen (zie eerder in dit document) is impliciet ook gekozen voor artikelen in de Engelse taal en dus niet in andere talen. Het is geen bewuste keuze geweest om Nederlandstalige artikelen uit te sluiten. Artikelen in andere talen dan Engels en Nederlands komen niet in aanmerking omdat mijn talenkennis daar tekort schiet. Tijdschriften Een belangrijk criterium is dat de gebruikte literatuur peer-reviewed moet zijn. Om die reden zijn er alleen tijdschriftartikelen en artikelen gepubliceerd in proceedings gebruikt en geen boeken. Tabel 3 geeft een overzicht van de tijdschriften waarvan de artikelen gebruikt zijn met daarbij een indicatie of van deze tijdschriften de artikelen peer-reviewed zijn. Om dit te achterhalen is gebruik gemaakt van EBSCO Host en/of Omega (omega.library.uu.nl), een zoekmachine voor tijdschriftartikelen, beschikbaar gesteld door de bibliotheek van de universiteit van Utrecht. Deze zoekmachines geven van elk tijdschrift expliciet aan of de artikelen peer-reviewed zijn. Een enkele keer is een tijdschrift niet in de database opgenomen. In dat geval is op de internetpagina van het betreffende tijdschrift gezocht naar een peer-review verklaring. Tabel 4 De tijdschriften waarin de gebruikte artikelen zijn gepubliceerd Tijdschriftnaam ISSN Peer reviewed Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences - Ja 1 ACM SIGMIS Database - Ja 2 Computer Standards & Interfaces Ja 1 European journal of operational research Ja 1 IEEE Software Ja 1 Information and Management Ja 1 Information Systems Journal Ja 1 Information systems management Ja 1 International journal of accounting information systems Ja 1 Aantal artikelen 10 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

17 Tijdschriftnaam ISSN Peer reviewed International journal of human computer studies Ja Journal of Computer Information Systems Ja Journal of Information Technology Ja Journal of Management Information Systems Ja Journal of Special Education Ja Journal of Strategic Information Systems Ja Omega : the international journal of management science Ja Sloan Management Review X Ja Vikalpa: The Journal for Decision Makers Ja Aantal artikelen In één geval (Sloan Management Review) gaf Omega aan dat het journal niet peer-reviewed is en EBSCO-host dat het wel peer-reviewed reviewed is. De twee betreffende artikelen zijn toch ge- bruikt. Het ene artikel is het veelvuldig (zie bijlage B) geciteerde artikel over risico s bij ITO van Earl (1996). Dit artikel is door de meerderheid van alle gebruikte, wel peer- -reviewed artikelen, geciteerd. Het andere artikel (Barthélemy, 2001) is alleen leen als voorbeeld van een artikel over een specifiek risico gebruikt. De drie overzichtsartikelen (Lacity, et al., 2009; Gonzalez, et al., 2006; Dibbern, et al., 2004) geven alle drie een overzicht van gebruikte tijdschriften. Sloan Management Review is in alle drie de overzichten opgenomen. De onderstaande figuur geeft de verdeling van de gebruikte artikelen over de tijd weer Figuur 2 De verdeling van de gebruikte artikelen over de tijd 2.2 Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die als referentie kunnen dienen voor de praktijkcasus? Wat zijn de criteria die voor RM bij ITO methoden gelden om als referentiemethode te kunnen dienen? Volgens de doelstelling van het literatuuronderzoek moeten de referentiemethoden een overzicht geven van de methoden die volgens de literatuur gebruikt kunnen worden voor risicomanagement bij ITO. Deze betekenis ligt dicht tegen het begrip best practice aan. Om De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 11

18 deze reden is dit begrip als startpunt genomen voor het zoeken naar criteria voor de referentiemethoden. In een artikel van Peters & Heron (1993) over best practices stellen zij dat de volgende vijf vragen bevestigend beantwoord moeten worden om een best practice krachtig en bruikbaar te maken: Heeft de best practice een solide theoretische basis? Is de methodologische integriteit en ontwerp van het onderzoek overtuigend en dwingend? dat wil zeggen, leidt het toepassen van de best practice tot een wijziging van het resultaat onder dezelfde omstandigheden (analytisch) en technologisch (reproduceerbaar met vergelijkbare resultaten)? Is er consensus met bestaande literatuur? Is er bewijs dat de gewenste uitkomst consistent geproduceerd is? Is er bewijs van sociale validatie: wordt de methode wel geaccepteerd? De eis voor een solide theoretische basis geldt ook voor de referentiemethode. Aangezien het doel van de referentiemethode is om de beschikbare methoden in de literatuur te representeren, is de minimale eis dus wel dat deze in de literatuur stevig verankerd is. De eis voor consensus geldt in mindere mate. Consensus suggereert dat er minimaal twee artikelen over geschreven zijn, die het onderling eens zijn. Hoewel consensus de referentiemethode sterker zou maken, is het voor het gestelde doel voldoende als de methode niet controversieel is. Dat betekent dat minstens er één enkel artikel over het onderwerp moet zijn, of als er meerdere artikelen zijn dat die niet in tegenspraak met elkaar zijn. De eisen van bewezen uitkomst en methodologische integriteit gelden voor de referentiemethode niet. De referentiemethode is een weergave van de beschikbare methoden waarvan later de bruikbaarheid vastgesteld moet kunnen worden. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat de werking van de methode al is aangetoond. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gebruikers een methode als bruikbaarder zullen beoordelen wanneer de methode ook bewezen werkt, maar dat kan voorafgaand aan het praktijkonderzoek nog niet worden vastgesteld. Het moet voor het beoordelen van de bruikbaarheid wel duidelijk zijn of de werking van de betreffende methode is aangetoond of niet. De eis van sociale validatie geldt ook niet voor de referentiemethoden omdat dat deel uitmaakt van de bruikbaarheid. Als een methode niet wordt geaccepteerd, dan zal de methode minder bruikbaar zijn. Conclusie De criteria die voor RM bij ITO methoden gelden om als referentiemethode te kunnen dienen zijn dat de methode in literatuur verankerd moet zijn en niet controversieel mag zijn en dat het voor de beoordelaar van de bruikbaarheid van een methode duidelijk moet zijn of de werking van de betreffende methode is aangetoond of niet. 12 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

19 2.2.2 Welke RM bij ITO-doelen zouden door middel van de referentiemethoden ondersteund moeten worden? In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat referentiemethoden een middel zijn om RM bij ITO uit te voeren. In paragraaf 1.2 is geconstateerd dat er in grote lijnen consensus bestaat over de vraag uit welke fasen risicomanagement bestaat. Daarom is het in dit onderzoek relevant om voor elk van de fasen van RM een methode te identificeren. Uit de literatuurstudie is gebleken dat bij een aantal van deze fasen meerdere subdoelen worden nagestreeft en in andere gevallen is een methode niet van toepassing. De onderstaande tabel geeft een overzicht. Tabel 5 De risicomanagement-fasen en -doelen waarvoor naar referentiemethoden zal worden gezocht Risicomanagement-fase RM-doelen Risk assessment Risk identification Risk identificatien is het doel Risk analysis Bij risico analyse worden de risico s gekwantificeerd aan de hand van de grootheid Risk Exposure (RE), zie paragraaf 1.2. RE bestaat uit 2 delen: de kans P i de gevolgen L i Het schatten van deze twee aspecten wordt beide als doel beschouwd Risk prioritization Bij het prioriteren van de risico s gaat het er om een rangorde in de lijst van risico s aan te brengen, om te kunnen bepalen welke risico s moeten worden aangepakt. Een belangrijk doel hierbij is of je kunt bepalen wanneer een risico acceptabel genoemd kan worden en wanneer niet. Risk control Risk management planning Er zijn binnen deze fase 4 strategieën (Heemstra & Kusters, 1996, zie ook bijlage B): Avoidance (eliminate, withdraw from or not become involved) Reduction (optimize - mitigate) Sharing (transfer - outsource or insure) Retention (accept and budget) Deze 4 strategieën worden als RM-doelen beschouwd. Risk resolution en Risk monitoring In deze fasen wordt het plan uitgevoerd dat zelf is opgesteld in de Risk management planning -fase, respectievelijk regelmatig controleren of de risico s binnen de gestelde grenzen blijven. Mocht dit niet zo zijn dan volgen corrigerende maatregelen (Heemstra & Kusters, 1996). Bij deze twee fasen is geen sprake van methoden, of methoden die anders zijn dan de voorgaande fasen. Daarom zullen deze twee fasen in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten worden. Conclusie De RM bij ITO-doelen die door middel van de referentiemethoden ondersteund zouden moeten worden zijn: Inventariseren van risico s, Schatten van de kans P i, Schatten van de gevolgen L i, Prioriteren van de risico s, Bepalen van acceptabel risico niveau, Risk avoidance, Risk reduction, Risk sharing en Risk retention. De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing 13

20 2.2.3 Welke methoden voor RM bij ITO zijn er in de wetenschappelijke literatuur beschreven die voldoen aan de criteria? De referentiemethoden die, per risicomanagement-doel, in de literatuur zijn gevonden, zijn weergegeven in tabel 5. Een gedetailleerder beschrijving van deze referentiemethoden is opgenomen in bijlage B van dit rapport. De methoden in de tabel voldoen aan de gestelde criteria voor het aanmerken als referentiemethode: Ze zijn in de literatuur verankerd en zijn niet controversieel. Voor de fase inventariseren van de risico s is sprake van twee verschillende benaderingen die onderling enigszins strijdig zijn. Omdat er in de literatuur geen aanwijzing gevonden is over welke methode bruikbaarder zou zijn, zijn beide methoden opgenomen in de tabel zodat ze beide onderzocht kunnen worden op bruikbaarheid. Tabel 6 Samenvatting van de gevonden referentiemethoden RM-doel Referentiemethode Inventariseren van risico s 1. Brainstorm met betrokkenen: Gebruik een risk management team om mogelijke risico s te bedenken (Heemstra & Kusters, 1996). 2. Risicolijsten: Gebruik een van de lijsten met veel voorkomende risico s of risicofactoren, zie ook bijlage A: o Earl (1996) o Bahli & Rivard (2005) o Aubert, et al (2005) o Willcocks & Lacity (1999) o Sullivan & Ngwenyama (2005) o Chou & Chou (2009) Schatten van de kans P i Op basis van prestaties uit het verleden (Heemstra& Kusters, 1996) Op basis van aanwezigheid van risicofactoren. Boehm (1991) beschrijft situaties met lage, middelmatige en hoge risicokans. Kopen van informatie: Prototyping, simulatie, surveys, benchmarks, reference checks (Boehm, 1991) Schatten van het verlies L i Is geen algemene methode voor te geven; Is sterk afhankelijk van specifieke omstandigheden. Prioriteren van de risico s Risk exposure analysis (Aubert, et al., 2005; Boehm, 1991) Risk reduction leverage analysis (Heemstra& Kusters, 1996) Bepalen van acceptabel risico niveau Risk and return model (Jurison, 1995) Risk avoidance Het afzien van (een deel van) het outsourcen. Opkopen van leverancier (er is dan geen sprake meer van ITO) Lacity et al (2009) besteden een hele paragraaf aan het onderdeel The ITO decision. Zij noemen het nemen van de juiste ITO beslissing als een van de determinants of ITO success. Dibbern, et al. (2004) beschrijven het decision process in drie fasen: Why, What en Which. Gupta & Gupta (1992) helpen bij de vraag of IS outsourcing nodig is voor de organisatie. De keuze voor wel- of niet outsourcen kan ook volgen uit het risk and return model (Jurison, 1995) en de risk reduction leverage analysis (Heemstra & Kusters, 1996): Als risico s groot zijn t.o.v. verwachte opbrengst, of de benodigde risicoreductie te duur is, dan kan besloten worden om het project niet uit te voeren. Risk reduction Er zijn grofweg twee methoden: 14 De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

Onderzoek naar de bruikbaarheid van een risk management framework bij IT-outsourcing in de publieke sector

Onderzoek naar de bruikbaarheid van een risk management framework bij IT-outsourcing in de publieke sector Onderzoek naar de bruikbaarheid van een risk management framework bij IT-outsourcing in de publieke sector Ontwikkelen en toetsen van een instrument voor evaluatie van risicomanagement bij IT-outsourcing

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van Risk Management Best Practices bij IT Outsourcing in Europa

Onderzoek naar het gebruik van Risk Management Best Practices bij IT Outsourcing in Europa Onderzoek naar het gebruik van Risk Management Best Practices bij IT Outsourcing in Europa Een studie naar Risk Management bij IT Outsourcing naar Roemenië door Integrated Systems Development Corporation

Nadere informatie

Outsourcing naar cloud computing door Nederlandse overheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid

Outsourcing naar cloud computing door Nederlandse overheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid Outsourcing naar cloud computing door Nederlandse overheidsorganisaties in het domein van openbare orde en veiligheid beweegredenen en effecten op de informatiebeveiliging R.R.J. van Giersbergen 850675611

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Naam: Paul Compen Studentnummer: 838299254 Datum: 3-1-2015 Versie 4 Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

Offshore softwareontwikkeling

Offshore softwareontwikkeling Offshore softwareontwikkeling Onderzoek naar de succesfactoren Naam: V.C. van Hulst Studentnummer: 838173252 Datum: 07-08-2008 Versie: 1.0 Universiteit: Open Universiteit Nederland Opleiding: Masteropleiding

Nadere informatie

Security en privacy bij BYOD

Security en privacy bij BYOD Security en privacy bij BYOD Een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers André

Nadere informatie

De sleutel tot IS-outsourcingsucces

De sleutel tot IS-outsourcingsucces Risk management De sleutel tot IS-outsourcingsucces Open Universiteit Nederland Opleiding: Bedrijfswetenschappen (BDW01) Cursus: Afstudeertraject BICT-opleiding (B 92.3.1.b) Begeleider/examinator: ir.

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject

De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject De belangrijkste projectactiviteiten van het verandermanagement in een ERP implementatieproject Een casestudy bij het programma SPEER van het Ministerie van Defensie Student: Alex Hermsen Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

De ICT architectuur bij Business Intelligence scriptie

De ICT architectuur bij Business Intelligence scriptie De ICT architectuur bij Business Intelligence scriptie Naam : A.J.A. Pohlmann (Bart) Studentnr. : 850237771 Opleiding : Master Business Process Management and IT E-mail : aja.pohlmann@gmail.com Datum :

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties

Informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties Een empirisch onderzoek naar de toepasbaarheid van elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur binnen middelgrote organisaties Ronald Honhoff, studentnummer: 836006685 Versie 1.1 Presentatie:10

Nadere informatie

Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek

Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek Offshoring, het is even wennen Naam : D. Bos Studentnummer

Nadere informatie

IT-projectportfoliorisico

IT-projectportfoliorisico IT-projectportfoliorisico Ontwikkeling en toetsing van een referentiemodel van de mogelijke risico s bij een organisatiebrede IT-projectportfolio Master thesis Business Process Management and IT Student

Nadere informatie

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen Auteur : ing. L.J. van der Goes Studentnummer

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen de business en IT door een betere alignment binnen de

Nadere informatie

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten?

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Auteur: Theo Heumakers Studentnummer: 831593326 Datum: 19 juni 2012 1/89 Open of Closed Source Software? Meer dan, een

Nadere informatie