Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit"

Transcriptie

1 Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en Track & Trace containers) alsook de verwerving van licenties voor minimaal 3 verschillende omgevingen. ERRATUM (2.1 Algemeen pag.37) Publicatie op Europees niveau Bestek n S&L/AO/380/2014 Opening van de offertes: 19/05/2015 om 14u30

2 Bestek S&L/AO/380/2014 2/77 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 B1. VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT B2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST B3. AANBESTEDENDE OVERHEID BIJKOMENDE INFORMATIE... 5 B4. DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT... 5 B 4.1. Wetgeving... 5 B 4.2. Opdrachtdocumenten... 6 B5. INFORMATIESESSIE... 6 C. GUNNING... 8 C1. RECHT EN WIJZE VAN INDIENING EN OPENING VAN OFFERTES... 8 C.1.1. Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes... 8 C Offertes verstuurd via elektronische middelen... 8 C Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend... 9 C Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte C.1.2. De opening van offertes C2. OFFERTES C.2.1. In de offerte te vermelden gegevens C.2.2. Structuur van de offerte C.2.3. Geldigheidsduur van de offerte C.2.4. Bij de offerte te voegen documenten en bescheiden C3. PRIJZEN C4. TOEGANGSRECHT KWALITATIEVE SELECTIE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA C.4.1. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie C Toegangsrecht C Kwalitatieve selectie C.4.2. Regelmatigheid van de offertes C.4.3. Gunningscriteria C Lijst van de gunningscriteria C Methode ter bepaling van de voordeligste offerte C Eindquotatie D. UITVOERING...22 D1. LEIDEND AMBTENAAR D2. PRIJSHERZIENING D3. BIJZONDERE VERBINTENISSEN BETREFFENDE DE VERKREGEN INFORMATIE D4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER D5. OPVOLGING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN EN CONTROLE DOOR DERDEN D.5.1. Opvolging van de goede uitvoering van de opdracht D.5.2. Controle door derden D6. OPLEVERINGSMODALITEITEN EN BEOORDELING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN EN CONTROLEWERKZAAMHEDEN D 6.1. Oplevering D 6.2. Opleveringsmodaliteiten en kosten D 6.3. Beoordeling uitgevoerde diensten D7. BORGTOCHT D.7.1. Vestiging van de borgtocht D.7.2. Vrijgave van de borgtocht D8. UITVOERING VAN DE DIENSTEN D.8.1. Plaats van uitvoering en specifieke bepalingen D.8.2. Personeel van de opdrachtnemer D.8.3. Onderaannemers

3 Bestek S&L/AO/380/2014 3/77 D.8.4. Te respecteren normen en standaarden D9. FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN D10. GESCHILLEN E. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...32 E1) BESCHRIJVING VAN DE BEHOEFTEN FUNCTIONELE EN TECHNISCHE ASPECTEN E.1.1 Inleiding E.1.2 Business context E.1.3 Technische achtergrond E2) VOORWERP VAN DE OPDRACHT E.2.1 Algemeen E.2.2 Software onderhoud E.2.3 Te onderhouden componenten E.2.4 Licenties E.2.5 Omgevingen E3) TE VERZEKEREN DIENSTEN E.3.1 Overdracht van kennis E.3.2 Samenwerking E.3.3 Overdraagbaarheid E.3.4 Onderhoud E.3.5 Integratie met de servicedesk E.3.6 Service Level Agreement (SLA) F. BIJLAGEN...64 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B: PRIJSINVENTARIS BIJLAGE C: REFERENTIEMODEL BIJLAGE D: VRAAG EN ANTWOORDFORMULIER BIJLAGE E: LIJST MET ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN BIJLAGE F: RAAMWERK FODFIN-SLA-V BIJLAGE G: KPI TABEL... 77

4 Bestek S&L/AO/380/2014 4/77 FEDERALE OVERHEIDSDIENST Financiën Stafdienst Logistiek North Galaxy Toren B4 bus 961 Koning Albert II-laan BRUSSEL BESTEK S&L/AO/380/2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MODA APPLICATIE BESTAANDE UIT 5 SOFTWARE COMPONENTEN (QUINTIQ, AÏDOO; VERSLAGAPPLICATIE, TRACK&TRACE VOERTUIGEN EN TRACK&TRACE CONTAINERS) ALSOOK DE VERWERVING VAN LICENTIES VOOR MINIMAAL 3 VERSCHILLENDE OMGEVINGEN. A. ALGEMENE AFWIJKINGEN BELANGRIJK In toepassing van artikel 9, paragraaf 4, van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken wordt van de artikels: - 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht; - 33 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de vrijgave van de borgtocht B. ALGEMENE BEPALINGEN B1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft als voorwerp het onderhoud van de MODA applicaties alsook de verwerving van de nodige licenties. Om snellere en betere controles uit te kunnen voeren is er een volledig veranderingsprogramma opgesteld dat past binnen Coperfin, de globale BPR-oefening van de FOD Financiën. Binnen Coperfin is het project MODA gestart om de processen op ICT-technisch vlak te ondersteunen. Hiervoor werden volgende tools ontwikkeld: - Een applicatie gesteund op Quintiq met daaronder begrepen een selectie voor de controleregies,een bundelingsproces en een eigenlijke planningstool zowel voor de pijler MOTO als voor de pijler TRACLI - Een mobiele applicatie gesteund op Aïdoo gebruikt door de controlerende ambtenaren op het terrein voor de pijler MOTO - Een verslagapplicatie (eigen ontwikkeling) voor beide pijlers - Een Track&Trace voor de voertuigen van de FODFIN en voor het opvolgen van containers door middel van smart seals met gebruikmaking van een cartografie voor geolocatie; Het voorwerp van deze gunning is het onderhoud van al deze applicaties en het jaarlijks vernieuwen van de licentierechten voor de gebruikte programma s. Dit zowel voor de operationele omgeving (PROD), als voor de trainingsomgeving (TRAINING) en de Acceptatieomgeving (ACC). Als de

5 Bestek S&L/AO/380/2014 5/77 ontwikkelaar een developmentomgeving van de FODFIN wil gebruiken is het onderhoud en de licentie hiervoor voor rekening van de FOD FIN.. De gekozen procedure is die van de open offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Dit is een gemengde opdracht (KB 15 juli 2011, art. 2, 7 ) Deze opdracht bestaat uit vier percelen: PERCEEL 1 PERCEEL 2 PERCEEL 3 PERCEEL 4 het onderhoud van 5 Software componenten voor minimaal 3 omgevingen Verwerving van (site-licentie ) Quintiq (MODA controleregie, MODA bundeling, MODA planning en MODA klantenmanagement) licenties Verwerving van Aïdoo (voor de Mobiele Applicatie) licenties Verwerving van licenties voor een markt standaard track&trace applicatie De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de vier percelen niet te gunnen. Varianten zijn niet toegestaan. B2. Duur van de overeenkomst. Het contract begint op de eerste kalenderdag die volgt op de datum waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. Zij wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. Elke partij kan het contract beëindigen op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekende brief gebeurt: - minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract verbreekt; - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de opdrachtnemer het contract verbreekt. B3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij: Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij: - David VANDENDRIESSCHE (Stafdienst ICT) - Guido MERTENS (Algemene Administratie Douane en Accijnzen) B4. Documenten van toepassing op de opdracht B 4.1. Wetgeving - Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

6 Bestek S&L/AO/380/2014 6/77 - Koninklijk besluit van 15 juli koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; - Het koninklijk Besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; - Wet van 17 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes. B 4.2. Opdrachtdocumenten - De in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en eventuele rechtzettingen die op deze opdracht betrekking hebben, maken er integraal deel van uit. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; - De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen, die ook gepubliceerd zullen worden op de website van de FOD Financiën onder de rubriek Overheidsopdrachten, maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte; - Onderhavig bestek nr. S&L/AO/380/2014 ; - Documenten waarnaar de aanbestedende overheid binnen het bestek verwijst; - De goedgekeurde offerte van de opdrachtnemer. B5. Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige informatiesessie te organiseren voor de geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers. De informatiesessie vindt plaats op 05/05/2015 om uur in één van de vergaderzalen op volgend adres : FOD Financiën North Galaxy gebouwencomplex Koning Albert II laan Brussel Tijdens deze informatiesessie zullen de eventuele vragen omtrent het bestek worden overlopen. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers verzocht om hun vragen via door te geven aan de aanbestedende overheid via het vraag en antwoord formulier in bijlage opgenomen in dit bestek (zie bijlage: vraag en antwoord formulier ). Deze vragen mogen uitsluitend via worden ingediend op het adres Tijdens deze sessie zullen enkel de vragen worden behandeld die de aanbestedende overheid uiterlijk op 28/04/2015 om 16 uur, heeft ontvangen. In het onderwerp van de vermeldt de inschrijver MODA onderhoud. Alle vragen dienen verplicht duidelijk te verwijzen naar de bijhorende referenties van het bestek (bijvoorbeeld deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina1) met vermelding van de taal van het bestek (de paginanummers kunnen verschillen naar gelang de taal van het bestek). Aan de geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich vooraf bekend te maken op het adres en de naam (namen) en functie(s) op te geven van de persoon (personen) die zal worden afgevaardigd naar de informatiesessie. Om organisatorische redenen mogen er per onderneming slechts twee personen deelnemen. De FOD Financiën houdt zich het recht voor om personen die niet 24 uur vooraf kenbaar gemaakt zijn te weigeren voor deelname aan de infosessie.

7 Bestek S&L/AO/380/2014 7/77 De aanbestedende overheid zal het proces-verbaal van de informatievergadering publiceren op de website van de FOD Financiën onder de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, dan zal er geen proces-verbaal gepubliceerd worden BELANGRIJK Na afloop van de informatiesessie zal er op geen enkele vraag meer worden geantwoord en dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het bestek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het versturen van de vragen. De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn besteken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kansen worden verminderd of tot nul worden herleid, door bepaalde specificaties uit onderhavig bestek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de infosessie. Zo nodig zal de FOD, indien hij dit noodzakelijk acht, het bestek aanpassen om er rekening mee te houden.

8 Bestek S&L/AO/380/2014 8/77 C. GUNNING C1. Recht en wijze van indiening en opening van offertes C.1.1. Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011 staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tendering-applicatie (zie hieronder voor meer informatie) 2) ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de aanbestedende overheid 3) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. C Offertes verstuurd via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. (Artikel 52, 1, 1 van het KB van 15 juli 2011). Er wordt op gewezen dat een ondertekening dient te gebeuren via elektronische ondertekening, een gescande handgeschreven handtekening wordt niet aanzien als een aanvaardbare ondertekening. Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e- tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig, worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) BELANGRIJK 1. Er wordt aanbevolen aan de inschrijver om zich uiterlijk de dag vóór de opening van de offertes aan te melden teneinde contact te kunnen opnemen met de e-procurement helpdesk om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet er rekening mee houden dat de grootte van het bestand dat wordt ingediend via elektronische weg de 350 Mb niet mag overschrijden.

9 Bestek S&L/AO/380/2014 9/77 C Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd, worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, uiterlijk op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer, - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in twee papieren exemplaren waarvan een origineel, en één exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat. In geval van afwijkingen tussen de papieren en de elektronische versie zal het originele exemplaar van de papieren versie als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te voorkomen dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet zou worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: de gebruikte software voor de virusscan (en de versie ervan) en de garantie dat de drager werd gecontroleerd en geen virus bevat. De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte wordt gestoken in een gesloten omslag waarop de volgende twee vermeldingen worden aangebracht: - het nummer van het bestek: S&L/AO/380/ de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes: 19/05/2015 om 14u30. Deze verzegelde omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: OFFERTE - het nummer van het bestek: S&L/AO/380/ indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: BOSMAN Heidi (NL) LACROIX Isabelle (FR) WOUTERS Bart (NL) op de daartoe voorziene plaats: het adres van de bestemmeling. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de North Galaxy enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op het gelijkvloers, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur.

10 Bestek S&L/AO/380/ /77 Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er wordt op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verzonden naar of worden afgegeven op het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen T.a.v. Mevrouw Isabelle LACROIX Attaché North Galaxy Toren B4 Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL C Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte. C.1.2. De opening van offertes Tijdens de openingszitting op 19/05/2015 om 14u30 zal in één van de vergaderzalen van de North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht zijn ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen).

11 Bestek S&L/AO/380/ /77 C2. Offertes C.2.1. In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is gehouden het bij dit bestek gevoegd offerteformulier te gebruiken Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier (artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver geeft aan welke taal hij kiest voor de interpretatie van het contract. Indien hij dit niet uitdrukkelijk aangeeft, wordt er van uitgegaan dat hij de taal kiest waarin zijn offerte is opgemaakt. Door het neerleggen van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meerdere bijlagen van zijn offerte. De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bestek. Enig voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot een onregelmatigheid in de offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De inschrijver zal een continue en onderbroken nummering voorzien voor alle pagina s van zijn offerte alsook alle bijlagen. In het geval van een papieren offerte zal ook elke pagina geparafeerd worden. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: - de eenheidsprijzen (exclusief btw); - de btw-bedragen; - de eenheidsprijzen (inclusief btw); - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); - het registratienummer bij de RSZ; - het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij de Bank van de Post of bij enige andere financiële instelling geopend heeft; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes.

12 Bestek S&L/AO/380/ /77 C.2.2. Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat verplicht uit vier afzonderlijke delen: Gedeelte A : Administratief en Financieel gedeelte Dit gedeelte bestaat uit de volgende elementen: I. Offerteformulier De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. De volledig ingevulde prijsposten (eventueel mits detaillering van de verschillende kosten). Met prijzen die op een andere plaats dan dit deel van de offerte worden vermeld, zal geen rekening mee worden gehouden. 3. Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De gevolmachtigde kan eveneens het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn volmacht is gepubliceerd, vermelden. II. Documenten betreffende de selectiecriteria De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor: Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de financiële en economische capaciteit van de inschrijver te evalueren (zie Kwalitatieve selectie). Indien het geval, duidt de inschrijver aan welk aandeel van de opdracht hij zal uitbesteden. Gedeelte B : Technisch gedeelte In dit gedeelte, voegt de inschrijver de informatie in het kader van de uitvoering van de opdracht. De offerte volgt gemakkelijker wijze de structuur van deel E Technische Voorschriften van onderhavig bestek. De inschrijver herneemt in dit deel ook het geheel aan informatie die de aanbestedende overheid toelaat om de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria opgenomen in onderhavig bestek. De documenten van technische aard (geen publicitaire brochures) die bij de offerte als bijlage worden gevoegd, kunnen in het Engels worden opgemaakt voor zover deze niet beschikbaar zijn in de taal waarin de offerte werd opgemaakt. Gedeelte C : Verplichte Bijlagen Referenties van recent uitgevoerde projecten zowel in de privé als in de openbare sector (zie model) Gedeelte D : Specifieke Bijlagen In dit deel voegt de inschrijver alle bijlagen en nuttige documenten die niet worden geëist in de vorige delen. C.2.3. Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes.

13 Bestek S&L/AO/380/ /77 C.2.4. Bij de offerte te voegen documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het kader van de uitsluitings-, selectie, en de gunningscriteria (zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister, bewijs van betaling RSZ schulden, ) ; - de statuten en/of alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen. C3. Prijzen. Dit is een opdracht tegen eenheidsprijzen. De opdrachtnemer wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben inbegrepen. Alle prijzen zullen verplicht in euro uitgedrukt worden. Met prijzen die op een andere plaats dan het Administratief en Financieel gedeelte van de offerte worden vermeld, zal geen rekening mee gehouden worden. C4. Toegangsrecht Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria C.4.1. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie De inschrijvers worden beoordeeld op basis van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie zoals hierna vermeld. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn. C Toegangsrecht Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium 1 De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en

14 Bestek S&L/AO/380/ /77 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 3000 euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3000 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. 3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijvers te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie