Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven"

Transcriptie

1 Stedelijk Onderwijs Inspiratie voor t leven JAARVERSLAG 2010

2

3

4

5 Inleiding door RObert voorhamme... 4 Inspiratie voor t leven... 8 organisatie in beweging EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE...24 ORGANISATIEBREDE PROCESSEN GEOPTIMALISEERD...32 EEN ORGANISATIE VAN MENSEN Uitblinkers in onderwijs samen school maken KWALITEITSONDERWIJS OP MAAT...54 VERNIEUWEND, COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS...60 IEDEREEN WELKOM INVESTEREN IN DE TOEKOMST...76 SOLIDARITEIT EN INTERNATIONALISERING...90 Het Stedelijk Onderwijs in cijfers en tabellen... 96

6 Inleiding door RObert voorhamme

7 5 De toon is gezet 2010 werd het geboortejaar van een herboren Stedelijk Onderwijs. De verzelfstandiging is na jarenlange voorbereiding een feit. Ook onze minister van onderwijs keurde in januari de omvorming naar het autonoom gemeentebedrijf goed. Met enige trots mag ik u het allereerste jaarverslag van het AG Stedelijk Onderwijs voorstellen. Toen ik Frank Noten leerde kennen, waren we het snel eens over één ambitie: het Stedelijk Onderwijs wordt dé onderwijsreferentie van Vlaanderen. En eerlijk gezegd: ik had nooit durven denken dat het AG Stedelijk Onderwijs zich daar zo snel op zou georganiseerd krijgen. Zoals u in het jaarverslag zal lezen, heeft de organisatie zich in al haar geledingen en structuren razendsnel aangepast: er kwamen personeelsverschuivingen, nieuwe aanwervingen, samenwerkingsverbanden, nieuwe meetinstrumenten, een directiecomité,... Kortom: 2010 werd een jaar van veranderingsprocessen. Dat heeft heel veel energie gevraagd van onze 6000 medewerkers. Waarvoor mijn begrip en dank was ook het jaar waarin Antwerpen wakker schrok. Het centraal aanmeldingsregister maakte voor het eerst zichtbaar hoe krap het aantal plaatsen in ons basisonderwijs is. Gelukkig heeft het Stedelijk Onderwijs geanticipeerd en waren we

8 INLEIDING door robert voorhamme dankzij het Masterplan schoolgebouwen in staat een accuraat antwoord te bieden op het nijpende capaciteitstekort. Alle onderwijsnetten bundelden de krachten en creëerden in ijltempo noodplaatsen. Het Stedelijk Onderwijs nam het merendeel van de extra plaatsen voor haar rekening. Alle schoolteams deden hun uiterste best om elk kind een plek te geven. Ik besef dat de overvolle klassen niet altijd zorgen voor een optimale leer- en werkomgeving. De komende jaren zal de uitrol van het Masterplan nog veel geld en energie vergen is slechts het beginpunt van een miljoeneninvestering voor de komende decennia. Het gaat immers niet alleen over het bouwen van nieuwe scholen, maar ook over het renoveren van bestaand patrimonium. Een belangrijke pijler in het Masterplan zijn de energiebesparende investeringen. Er werd dit jaar een zeer belangrijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten met EANDIS. Op 2 jaar tijd zullen maar liefst 50 scholen tegelijk aangepakt worden inzake energiebesparende maatregelen. Het Stedelijk Onderwijs wil namelijk ook op het vlak van duurzaamheid een referentie worden is ook een kanteljaar op onderwijskundig vlak: de klassen worden steeds heterogener. Klassen met kinderen van verschillende socio-economische afkomst, kinderen met diverse nationaliteiten, talen en genderverschillen,... simpelweg: homogene klasgroepen zijn onbestaande geworden. Dat vraagt ook om een nieuwe onderwijsaanpak. En alweer heeft het Stedelijk Onderwijs in 2010 daartoe belangrijke stappen gezet. Bijvoorbeeld op het vlak van ICT. Stilaan wordt in elke school ICT doelgericht ingezet om het leerproces van de kinderen te bevorderen. Smartboards vinden steeds meer

9 7 de weg naar stedelijke scholen. Ook de proeftuinen getuigen van innovatief onderwijs: competentiegericht leren, het belang van studiekeuze, nooit meer zittenblijven, Eigenlijk is het onmogelijk om de inspanningen van alle schoolteams, directies en diensten in 2010 in een inleiding samen te vatten. Zelfs dit jaarverslag geeft u slechts de grote krijtlijnen mee. Toch is het Stedelijk Onderwijs nu in staat om haar prestaties en opdrachten in detail te rapporteren werd immers ook een jaar waar meet en opvolginstrumenten allerlei ontwikkeld en op punt werden gesteld. En dat is terug te vinden in overlegstructuren, personeelsbeleid, financieel beleid, kwaliteitszorg etc... Ik vind het dan ook zeer belangrijk dat we op deze meetbare weg verder gaan. Willen we onze ambitie kunnen waarmaken, moeten we ook objectief durven kijken naar onze resultaten. Dat zijn we onze kinderen en ouders verplicht. Beste lezer, ik durf stellen dat 2010 een jaar was waarin bergen werden verzet in deze organisatie. U zal dat beamen. Veel leesplezier. Robert Voorhamme Voorzitter Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Schepen voor onderwijs stad Antwerpen

10 Inspiratie voor t leven VOORWOORD DOOR FRANK NOTEN

11 9 Een nieuwe organisatie 2010 was voor het Stedelijk Onderwijs een bijzonder jaar. Na een intense voorbereiding werd op 1 juli 2010 het anker gelicht om zelfstandig koers te zetten naar het grote doel: dé onderwijsreferentie worden in Vlaanderen. Het Stedelijk Onderwijs is nu een autonoom gemeentebedrijf. Autonoom, maar in een nauwe verbondenheid met de stad Antwerpen. In de beheersovereenkomst tussen de stad en het AG liggen de wederzijdse rechten en verplichtingen vast om zo het bestuursakkoord samen in uitvoering te brengen. De grote omwenteling naar een autonoom gemeentebedrijf was voor ieder van ons een enorme stap. Meer dan leerlingen en cursisten en medewerkers samenbrengen in één nieuwe organisatie, in één nieuw verhaal, is geen sinecure. We moesten de organisatie klaarstomen om beter en adequater te kunnen inspelen op de vele uitdagingen en nieuwe maatschappelijke noden in onze stad. En dat deden we ook. Het krachtig antwoord op de capaciteitsproblematiek in Antwerpen is het bewijs dat we een sterke organisatie zijn. Op 1 september 2010 hebben we maar liefst 760 extra plaatsen gecreëerd om het groeiend aantal leerlingen in het basisonderwijs op te vangen. Nieuwe leerlingen betekende ook meer onderwijzend en ondersteunend personeel. Er is op korte termijn hard gewerkt aan een rekruteringsbeleid, met de website als tastbaar resultaat.

12 INSPIRATIE VOOR t leven Trots op medewerkers, trots op verwezenlijkingen Veranderen vraagt heel wat inspanningen van alle medewerkers. Vandaag staat het Stedelijk Onderwijs er als één organisatie, met een overzichtelijke divisiestructuur, duidelijke en gemeenschappelijke doelstellingen, en een heldere, overkoepelende visie. Er is een Raad van Bestuur geïnstalleerd, die beslist over de grote strategische doelstellingen. We hebben een strategisch plan dat ons in staat stelt de realisatie ervan maximaal op te volgen. Het directiecomité is een slagkrachtig orgaan, dat wekelijks vergadert om kort op de bal te kunnen spelen en zo het dagelijks bestuur te realiseren. De leden van het directiecomité hebben, naast hun leiderschap over de eigen divisie, ook een regisserende functie. Zij nemen elk de leiding over een van de ondersteunende processen, zoals HR of financiën, die voor de hele organisatie van belang zijn. Zo wordt het zuiver divisiegebonden denken en handelen doorbroken en is er een organisatiebrede betrokkenheid bij alle dossiers. Het Service- en Coördinatiecentrum dat voor deze zogenaamde transversale processen een coördinerende functie opneemt, werd in 2010 volledig operationeel. Voor elk proces staat een stuurgroep in voor de beleidsvoorbereiding. In die stuurgroepen zijn de scholen vertegenwoordigd, zodat elke beslissing maximaal gedragen is door alle geledingen van de organisatie. Er zijn ook verschillende grote optimalisatieprocessen doorgevoerd, onder meer op het vlak van financiën (Opti-Fin), patrimoniumbeheer (Opti-Pat)

13 11 en ICT (Opti-ICT). De impact op heel de organisatie is gigantisch en nog niet ten einde. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze ons langzaam en zeker leiden naar meer efficiëntie en stabiliteit. De slaagkans is in de eerste plaats te danken aan de vele competente, gemotiveerde en gedreven medewerkers van onze organisatie. Als het ons inderdaad lukt om de referentie inzake onderwijs te worden in Vlaanderen, dan zal dat dankzij hen zijn! Sterk naar de toekomst, maar nu even temporiseren en consolideren In 2010 was de capaciteitsproblematiek voor onze organisatie meteen een harde noot om te kraken. We hebben een allesomvattend Masterplan patrimonium uitgewerkt was ook het jaar waarin een belangrijke besparingsronde werd doorgevoerd door de stad Antwerpen. Er is op heel veel sporen tegelijk gewerkt, met veel aandacht voor de organisatie. Voor 2011 is het adagio temporiseren en consolideren. We moeten verankeren van wat we in 2010 in gang gezet hebben. Daar is behoefte aan. Het is cruciaal in de scholen een vinger aan de pols te houden. Ik hoor van heel veel mensen dezelfde boodschap: Vorig jaar was een hele grote omwenteling en we zijn trots op wat we allemaal bereikt hebben op korte tijd. Maar geef ons alstublieft ook tijd om nu al die zaken te verwerken Een terechte vraag.

14 INSPIRATIE VOOR t leven Onze zorg gaat nu en ook in de toekomst naar het welbevinden van het onderwijzend en het ondersteunend personeel. In dit verband draag ik het project Draagkracht in Balans een warm hart toe. Het gaat erom dat we de draagkracht van scholen versterken en in balans brengen met de specifieke grootstedelijke problemen waarmee ze geconfronteerd worden. In 2011 zal het directiecomité nog meer het oor te luisteren leggen naar wat leeft in de scholen, maar soms ook moeilijke beslissingen nemen. Het is mijn innigste wens dat we elkaar constant inspireren, ideeën spuien, goede voorbeelden uitwisselen, eruit leren en zelf toepassen of overdragen aan anderen. Dat houdt ons scherp. Het Stedelijk Onderwijs is één groot netwerk. Het is juist die verbondenheid, die solidariteit en samenwerking die ons zo uniek maakt in het Vlaamse onderwijslandschap en ons de kracht geeft om inspiratie voor t leven te bieden aan zoveel mensen, van de lerende tot de leraar. Wij geloven sterk in ons pedagogisch project, dat gericht is op kwaliteitsonderwijs. Bij ons zijn alle Antwerpenaren welkom. We bieden een ongelooflijke rijkdom aan opleidingen en onderwijsniveaus, allemaal binnen één stad. De interactie met de stedelijke omgeving vind ik persoonlijk trouwens een van de elementen die ons mee tot een voorbeeld maken voor alle onderwijsnetten in Vlaanderen.

15 13 En wat de toekomst betreft Stilstaan is achteruitgaan In 2011 zullen we blijven werken aan de onderwijskwaliteit, de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan met onder meer het zalmmodel en door het diploma niet als eindpunt te zien. We zullen verder investeren in ons onderwijspatrimonium en in een IT-infrastructuur die het vernieuwend onderwijs van de toekomst zal ondersteunen. Tot slot zullen we in 2011 vooral investeren in onze mensen, opdat ze blijvend kunnen inspireren voor t leven. Frank Noten Bedrijfsdirecteur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen Voorzitter Directiecomité

16 organisatie in beweging Het Stedelijk Onderwijs van de stad Antwerpen is sinds 1 juli 2010 operationeel als autonoom gemeentebedrijf.

17 15 De verzelfstandiging van Stedelijk Onderwijs Antwerpen Het Antwerpse onderwijsbeleid is de jongste jaren ingrijpend veranderd en geldt door de structurele samenwerking tussen alle netten als een trendsetter in Vlaanderen. Het stadsbestuur wil op die weg voortgaan. ( ) De verzelfstandiging van het stedelijk onderwijs wordt voortgezet. Dat leidt tot doorzichtige geldstromen en zuinig beheer. Zo investeert de stad in capaciteit en in kwaliteit, aangepast aan de moderne didactiek. Met deze woorden is de verzelfstandiging van het stedelijk onderwijsnet in Antwerpen ingeschreven in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen. Met de aanstelling van een algemeen directeur voor het Stedelijk Onderwijs in januari 2008 werd de procedure daadwerkelijk op gang getrokken. De gemeenteraad keurde de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed op 26 oktober De bevoegde minister gaf zijn fiat op 27 januari 2010.

18 organisatie in beweging Reeds in november 2009 werd een Raad van Bestuur geïnstalleerd, verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen. Het eerste wapenfeit van de raad was de onderhandeling van een beheersovereenkomst met de stad Antwerpen, waarin is vastgelegd welke opdrachten het Stedelijk Onderwijs moet uitvoeren, aan welke voorwaarden het moet voldoen, en welke middelen het daarvoor van de stad ontvangt. De gemeenteraad keurde op 26 april 2010 de beheersovereenkomst goed. Een flexibele en moderne structuur biedt vele voordelen De verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs in een autonoom gemeentebedrijf is noodzakelijk om de scholengemeenschappen te wapenen voor de toekomst. De organisatie kreeg een flexibele en moderne structuur, en is sindsdien beter in staat om haar eigen toekomst in handen te nemen. Een autonome structuur geeft immers meer bewegingsruimte, en stelt het Stedelijk Onderwijs in staat om zijn scholen te blijven versterken. Minder bureaucratie, sneller en efficiënter inspelen op kansen die zich voordoen, meer ruimte om gebouwen te renoveren, efficiënter en voordeliger materiaal aankopen, er zijn een pak voordelen verbonden aan het nieuwe zelfstandige statuut. Uiteindelijk komen die en dat is de bedoeling zowel de leerlingen en cursisten als het onderwijzend en ondersteunend personeel ten goede. De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur neemt beslissingen met betrekking tot de organisatie. De Raad bestaat uit 11 leden: Robert Voorhamme, Arthur Vandervee, Guy Lauwers, Leen Verbist, Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns, David Dogge, Kristof Waterschoot, Caroline Drieghe, Peggy Pooters en Staf Wouters. De Raad van Bestuur vormt een onmisbare schakel tussen het stadsbestuur en het Stedelijk Onderwijs. Hij is immers samengesteld uit vertegenwoordigers van de Antwerpse meerderheidspartijen én van de oppositie. De leden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich in het Stedelijk Onderwijs voordoen, en houden voeling met de dagelijkse realiteit van het onderwijsveld.

19 17 Waarover beslist de Raad van Bestuur? De bevoegdheden van de Raad van Bestuur werden onderverdeeld volgens twee parameters, namelijk volgens de inhoud van de bevoegdheid en volgens de financiële gevolgen van elke beslissing. De Raad van Bestuur heeft onder andere beslissingsbevoegdheid over: De strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie; De goedkeuring van school-, centrum- en academiereglementen; Het oprichten, sluiten of fusioneren van instellingen en programmaties van studierichtingen; De beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag; De oprichting van filialen van het AG; Alle collectieve regelingen inzake personeel; Aanstelling en ontslag van de bedrijfsdirecteur, de divisiedirecteurs en de Raad van Bestuur; Principiële beslissingen over grote investeringsdossiers (boven de euro); Principiële beslissingen inzake het Masterplan; Het voeren van een veiligheids-, gezondheidsen milieubeleid; Structurele samenwerkingsverbanden met derden; Vlnr: David Dogge, Leen Verbist, Guy Lauwers, Robert Voorhamme, Arthur Vandervee, Fauzaya Talhaoui, Kristof Waterschoot, Staf Wouters Ontbreken: Freya Piryns, Caroline Drieghe, Peggy Pooters

20 organisatie in beweging Een nieuwe organisatiestructuur Het Stedelijk Onderwijs wil vooral eenheid en samenwerking creëren. Daarom heeft de organisatie gekozen voor een indeling van zijn scholen in divisies: Basisonderwijs, Secundair De leden van het directiecomité met hun eigen functie en hun bijkomende functie als regisserend directeur Onderwijs, Buitengewoon Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) vormen samen de 6 divisies van het Stedelijk Onderwijs. Elke divisie heeft een eigen opdracht, werking, structuur en leiding en stelt een eigen beleidsplan op, en wordt geleid door één divisiedirecteur om maximale eenheid van beleid na te streven. Binnen de divisies wordt de divisiedirecteur telkens bijgestaan door coördinerende directeurs per scholengemeenschap. Boven de divisies staat een centrale dienstenstructuur, het Service- en Coördinatiecentrum en een overkoepelend directiecomité. Frank Noten Bedrijfsdirecteur, voorzitter directiecomité Regisserend Directeur voor Strategisch Management Gonda Verhaert Financieel directeur Robert Scheltjens Divisiedirecteur Basisonderwijs Regisserend Directeur voor Human Resources Mark Wouters Divisiedirecteur Secundair Onderwijs Regisserend Directeur voor ICT Patrick Huygen Divisiedirecteur Buitengewoon Onderwijs Regisserend Directeur voor Patrimoniumbeheer Patrick Mariën Divisiedirecteur Volwassenenonderwijs Regisserend Directeur voor Interne Dienst Preventie en Bescherming Marc de Hertogh Divisiedirecteur Deeltijds Kunstonderwijs regisserend directeur voor Marketing en Communicatie Wim Van Rompu Divisiedirecteur Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regisserend Directeur voor Kwaliteitsmanagement Een geïntegreerde werking onder leiding van het directiecomité Het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs bestaat uit de directeurs van de 6 divisies, financieel directeur Gonda Verhaert en bedrijfsdirecteur Frank Noten, die tevens voorzitter is. Het directiecomité is als team verantwoordelijk voor alles wat er in het Stedelijk Onderwijs gebeurt en zorgt er samen met de procescoördinatoren

21 19 en stuurgroepen voor dat de hele organisatie dezelfde koers vaart. Het Service- en Coördinatiecentrum: gemeenschappelijke overkoepelende structuur voor alle divisies Voor alles wat gemeenschappelijk is over de divisies heen heeft het Stedelijk Onderwijs een Service- en Coördinatiecentrum in het leven geroepen. Dat Service- en Coördinatiecentrum staat in voor de transversale processen, dat zijn ondersteunende processen die voor alle divisies van belang zijn zoals human resources, financiën of marketing en communicatie. Het Service- en Coördinatiecentrum laat toe om op één plaats een overzicht te krijgen van alle processen en projecten binnen de organisatie, en deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat komt de efficiëntie sterk ten goede. vlnr: Patrick Mariën, Marc De Hertogh, Frank Noten, Wim Van Rompu, Gonda Verhaert, Robert Scheltjens, Patrick Huygen, Bert Arnold (vervangt Mark Wouters), Carine Sneyers Waarover beslist het directiecomité? Het directiecomité heeft beslissingsbevoegdheid over alle elementen van het dagelijks bestuur: De goedkeuring en opvolging van de strategische doelenboom op divisieniveau De goedkeuring en opvolging van transversale processen en projecten Het opstellen en opvolgen van het budget op organisatieniveau De goedkeuring van de interne organisatiestructuur en de bijhorende huishoudelijke reglementen van de divisies Allerlei aanstellingen, bevorderingen en ontslagen, de functieomschrijvingen en andere personeelsgebonden materies, van tuchtsancties tot en met verloven en afwezigheden van directeurs De uitvoering van principiële beslissingen inzake Masterplanning, nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten

22 organisatie in beweging de processen en de bijhorende afdelingen binnen het Service- en Coördinatiecentrum Binnen het Service- en Coördinatiecentrum worden de transversale processen geleid door een procescoördinator. Elke procescoördinator is als expert verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen binnen zijn eigen proces. Hij voert het beleid uit met zijn team, maar doet ook suggesties voor de evolutie van dat Procesgebied afdeling procescoördinator Human Resources HR jan torfs Informatie- en CommunicatieTechnologie ICT tom bombeke Kwaliteit, Organisatie en Onderwijsvernieuwing, uitgebreid met beleidsinformatie en internationalisering Kworov Piet Van den Bussche Preventie en Bescherming idpb Ivo Davids beleid. De procescoördinatoren worden elk ondersteund door een stuurgroep waarin dan weer alle divisies vertegenwoordigd zijn. De divisiedirecteurs in een dubbele rol als regisserend directeur Om het divisiegebonden denken en handelen te doorbreken, hebben de zes divisiedirecteurs niet alleen de leiding over de eigen onderwijsdivisie maar zijn ze daarbij elk ook regisserend directeur voor een van de processen. Zo is Robert Scheltjens, divisiedirecteur van het Basisonderwijs, bijvoorbeeld als regisserend directeur verantwoordelijk voor het HR-proces. Hij regisseert dus de HR-processen in alle divisies en rapporteert daar ook over aan het directiecomité. Patrimoniumbeheer patrimonium Karl Cools vanaf voorjaar 2011 Financiën financiën Gonda Verhaert juridische ondersteuning beleidsondersteuning Karolien Naert Marketing en communicatie marketing en communicatie Frederik Picard vanaf juni 2011 Reorganisatie in alle divisies: naar meer eenheid en samenwerking Met de verzelfstandiging van het AG maakte ook elke divisie een reorganisatie door met een evolutie naar meer interne samenwerking en

23 21 eenheid. In functie daarvan hertekenden de divisies hun interne management- en overlegstructuren. Een divisiedirecteur kwam boven de coördinerende directeurs van de bestaande scholengemeenschappen. Zo werd bijvoorbeeld de coördinerend directeur voor scholengemeenschap Leonardo Lyceum verkozen tot divisiedirecteur voor de 2 scholengemeenschappen van het Secundair Onderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs hertekende bijvoorbeeld zijn managementstructuur met aan het hoofd de divisiedirecteur en daaronder de coördinerend directeur voor muziek, woord en dans, de coördinerend directeur voor beeldende kunsten, de beleidscoördinator en de artistiek beleidscoördinator. Globale structuur intern vertaald in de divisies Elke divisie heeft de nieuwe werking van het AG ook vertaald naar zijn interne structuur, parallel aan de transversale processen van het Serviceen Coördinatiecentrum. Bij het Volwassenenonderwijs werd bijvoorbeeld elke adjunct-directeur verantwoordelijk voor een transversaal proces over alle centra heen. Zo heeft het Secundair Welk bestuursorgaan is bevoegd voor welk bedrag? Aan de hand van een financiële matrix is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is tot welk bedrag. Zeer algemeen komt dit neer op de volgende verdeling voor beslissingen van het dagelijks bestuur (alle bedragen zijn exclusief btw): Elke directeur is bevoegd voor beslissingen met betrekking tot zijn instelling tot euro; Coördinerend directeurs en procescoördinatoren zijn bevoegd voor beslissingen tot euro; De divisiedirecteur is bevoegd voor beslissingen tot euro; Het directiecomité is bevoegd voor beslissingen tot euro; De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle beslissingen boven euro.

24 organisatie in beweging Onderwijs zijn processtuurgroepen omgevormd naar een overlegstructuur rond 4 grote beleidsdomeinen: Algemeen, Onderwijs, Logistiek, HR. Deze doorgedreven samenwerking binnen elke divisie heeft als voordeel dat er meer kennisuitwisseling is op bijvoorbeeld het vlak van onderwijsvernieuwing, know-how in het coachen en opvangen van nieuwe leerkrachten, het centraal inzetten van financiële middelen voor logistieke projecten, enzovoort. klanten en andere organisaties als inspiratie voor reorganisaties Naast het doorvoeren van deze interne reorganisaties herbekeken de divisies hun werking ook in functie van hun klanten en werd er naar andere organisaties gekeken. Zo deed het Deeltijds Kunstonderwijs aan benchmarking waarmee het onderzocht welke middelen andere steden en netten voor hun academies inzetten. Daarmee slaagde het er in om meer middelen te krijgen voor werking en personeel. Het Volwassenenonderwijs heeft de aanzet gegeven om een nieuwe klantgerichte functionele structuur op te zetten. Zo zal er in de toekomst gewerkt worden met het 3-zonenconcept, zoals dat bij een bank het geval is: een elektronische zone, snelloket-zone en een advieszone. Met deze nieuwe werking zullen de klanten of cursisten beter bediend kunnen worden. Meer eenheid in werking wordt ook in naamgeving vertaald, wat zorgt voor meer herkenbaarheid. De 6 centra van het Volwassenenonderwijs, die nu onder één koepel samenwerken, zijn gestart met een zoektocht naar één gemeenschappelijke naam. De 2 scholengemeenschappen Leonardo Lyceum en Scholengemeenschap Noord van het Secundair Onderwijs zijn gestart met het herbekijken van hun naamgeving. De twee scholengemeenschappen worden administratief behouden, maar bundelen in de praktijk hun werking, kennis en expertise op alle beleidsdomeinen.

25 23 De nieuwe organisatiestructuur na de verzelfstandiging raad van bestuur beleidsondersteuning directiecomité transversale processen ONDERWIJSKWALITEIT, ONDERWIJS- VERNIEUWING EN ORGANISATIE- ONTWIKKELING (KWOROV) HUMAN RESOURCES (HR) service- en coördinatiecentrum INFORMATIE EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE (ICT) MARKETING & COMMUNICATIE (MC) FINANCIËN (FIN) PATRIMONIUMBEHEER (PB) INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (IDPB) divisie basisonderwijs divisie buitengewoon onderwijs divisie secundair onderwijs divisie centrum voor leerlingenbegeleiding (clb) divisie volwassenenonderwijs divisie deeltijds kunstonderwijs scholengemeenschappen noord 1 noord 2 oost 1 buitengewoon secundair buitengewoon lager leonardo noord beeldende kunsten muziek / woord / dans oost 2 zuid werking vanuit clb west 1 west 2 scholen / centra / academies

26 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE DOELSTELLINGEN, EVALUATIE EN EVOLUTIE

27 25 De beleidsdoelstellingen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen: de strategische doelenboom De Raad van Bestuur en het directiecomité bepalen de beleidsvisie van het Stedelijk Onderwijs en vertalen deze in beleidsdoelstellingen. Stedelijk Onderwijs Antwerpen vatte zijn doelstellingen samen in 3 strategische doelen en een aantal tactische en faciliterende doelstellingen. Die vormen samen de strategische doelenboom. De Strategische Cyclus, het Projectbureau, de kwartaalrapporten: managementtools van Stedelijk Onderwijs Antwerpen Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil een strategisch beleid voeren, over alle divisies heen, en baseert zich daarvoor op een strategisch model, de Strategische Cyclus, waarin verschillende beleidsniveaus samengebracht worden. Uitgaande van visie, missie en waarden heeft het directiecomité strategische en tactische doelstellingen geformuleerd. Vervolgens komt de

28 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE omzetting in operationele plannen. Die plannen bevatten de concrete acties die nodig zijn om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Per kalenderjaar worden zowel de projecten als een aantal aandachtspunten uit de dagelijkse werking opgelijst. Deze acties worden dan opgevolgd op basis van indicatoren en mijlpalen. Het Projectbureau is opgericht in 2010 om het verloop van alle projecten te standaardiseren. Het is samengesteld uit één vertegenwoordiger per divisie en per transversaal proces. Er worden volop procedures ontwikkeld voor alle stappen die een typisch project doorloopt, van de initiatie tot en met de acceptatie van de resultaten. Hiervoor schrijft het Projectbureau procedurehandboeken, die zullen toelaten om de procedures die overal lopen te bewaken. Als projectmanagementmethode wordt in lijn met de Stad Antwerpen de internationale standaard Prince2 toegepast. Om de leidinggevenden in hun opvolging toe te laten om kort op de bal te spelen, werd in 2010 meteen het principe van de kwartaalrapportering ingevoerd. De divisiedirecteurs rapporteren op het directiecomité of de Raad van Bestuur over die projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, maar het is de bedoeling dat zij dat ook doen over de reguliere werking van het onderwijs, die 95% van de activiteiten in de scholen uitmaakt. Daarbij zullen zinvolle resultaatsindicatoren geformuleerd worden. Organisatiebeheersing en - ontwikkeling In het verzelfstandigingsproces vormde het streven naar transparantie een belangrijke drijfveer. Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil werken in dialoog met zijn omgeving, en wenst voortdurend verantwoording af te leggen aan alle stakeholders: ouders, leerlingen, leerkrachten, gemeenteraadsleden, burgers van Antwerpen, de stedelijke en Vlaamse overheden, In de beheersovereenkomst werd daarom een vraag opgenomen naar het opzetten van een intern controlesysteem overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. Als antwoord daarop ontstond een organisatiebeheersings- en ontwikkelingsmodel. Het model

29 27 De 3 strategische doelen van de doelenboom kort samengevat Maximale ontplooiingskansen voor iedere lerende binnen Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De lerende staat centraal, en stuurt in groeiende mate van zelfstandigheid zijn eigen leerproces. Gerichte onderwijsvernieuwing zorgt voor een constante afstemming tussen onderwijsaanbod en veranderende onderwijsbehoeften. Een inclusief en zorgbreed onderwijsaanbod garandeert, waar nodig, voor iedere lerende een begeleiding op maat. Brede scholen vervullen als piloot een voortrekkersrol voor levenslang en levensbreed leren. Stedelijk Onderwijs Antwerpen verstrekt gelijke onderwijskansen aan iedere lerende. Een ononderbroken schoolloopbaan voor iedere lerende, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom. Iedere lerende van het Stedelijk Onderwijs doorloopt doorheen de schoolloopbaan een ontwikkelingsproces zonder drempels. Het CLB opereert als draaischijf bij het optimaliseren van het leertraject van iedere lerende. Het aantal lerenden dat het Stedelijk Onderwijs zonder diploma en dus ongekwalificeerd verlaat, wordt teruggedrongen. Geïntegreerde leeromgevingen zorgen voor integrale talentontwikkeling. Een psychologisch contract tussen alle stakeholders van de school biedt kansen om samen school te maken. Optimale participatie voor iedere school van het Stedelijk Onderwijs. Kwaliteitsvolle rapportering aan iedere lerende en betrokkene ondersteunt het af te leggen leertraject.

30 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE verenigt twee noties: organisatiebeheersing enerzijds, organisatieontwikkeling anderzijds. Organisatiebeheersing Om zeker te zijn dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, onderwerpt het Stedelijk Onderwijs de realisatie van deze doelstellingen aan een interne controle. Op basis van de Strategische Doelenboom zijn operationele plannen gemaakt. Daarnaast werden binnen de organisatiebrede optimalisatieprocessen zoals Opti-Fin en Opti-Pat procedures uitgeschreven. Het is de bedoeling dat een intern auditsysteem daarbij een correcte opvolging mogelijk maakt. In dit kader zijn al in 2010 specifieke opvolgingsfuncties gecreëerd. Medewerkers zoals beheerscontrollers, aankoop- en budgetbeheerders staan in voor een intern nazicht op specifieke processen, zoals het financiële luik, door middel van kascontroles enzovoort. Voor strategische coördinatie staat het Projectbureau in via gepaste methodieken en tools, rapporteringen en procedures.

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de

In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de algemeen onderwijsbeleid Het Loopbaandebat: quo vadis? In december 2012 pakten de media uit met de contouren van de juli 2012 versie van de discussietekst met betrekking tot het loopbaanpact. Tot dan toe

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Katleen Martens

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Katleen Martens Stuk 1212 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 8 mei 2007 GEDACHTEWISSELING over Competenties voor de Kennismaatschappij. Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 met de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie