Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven"

Transcriptie

1 Stedelijk Onderwijs Inspiratie voor t leven JAARVERSLAG 2010

2

3

4

5 Inleiding door RObert voorhamme... 4 Inspiratie voor t leven... 8 organisatie in beweging EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE...24 ORGANISATIEBREDE PROCESSEN GEOPTIMALISEERD...32 EEN ORGANISATIE VAN MENSEN Uitblinkers in onderwijs samen school maken KWALITEITSONDERWIJS OP MAAT...54 VERNIEUWEND, COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS...60 IEDEREEN WELKOM INVESTEREN IN DE TOEKOMST...76 SOLIDARITEIT EN INTERNATIONALISERING...90 Het Stedelijk Onderwijs in cijfers en tabellen... 96

6 Inleiding door RObert voorhamme

7 5 De toon is gezet 2010 werd het geboortejaar van een herboren Stedelijk Onderwijs. De verzelfstandiging is na jarenlange voorbereiding een feit. Ook onze minister van onderwijs keurde in januari de omvorming naar het autonoom gemeentebedrijf goed. Met enige trots mag ik u het allereerste jaarverslag van het AG Stedelijk Onderwijs voorstellen. Toen ik Frank Noten leerde kennen, waren we het snel eens over één ambitie: het Stedelijk Onderwijs wordt dé onderwijsreferentie van Vlaanderen. En eerlijk gezegd: ik had nooit durven denken dat het AG Stedelijk Onderwijs zich daar zo snel op zou georganiseerd krijgen. Zoals u in het jaarverslag zal lezen, heeft de organisatie zich in al haar geledingen en structuren razendsnel aangepast: er kwamen personeelsverschuivingen, nieuwe aanwervingen, samenwerkingsverbanden, nieuwe meetinstrumenten, een directiecomité,... Kortom: 2010 werd een jaar van veranderingsprocessen. Dat heeft heel veel energie gevraagd van onze 6000 medewerkers. Waarvoor mijn begrip en dank was ook het jaar waarin Antwerpen wakker schrok. Het centraal aanmeldingsregister maakte voor het eerst zichtbaar hoe krap het aantal plaatsen in ons basisonderwijs is. Gelukkig heeft het Stedelijk Onderwijs geanticipeerd en waren we

8 INLEIDING door robert voorhamme dankzij het Masterplan schoolgebouwen in staat een accuraat antwoord te bieden op het nijpende capaciteitstekort. Alle onderwijsnetten bundelden de krachten en creëerden in ijltempo noodplaatsen. Het Stedelijk Onderwijs nam het merendeel van de extra plaatsen voor haar rekening. Alle schoolteams deden hun uiterste best om elk kind een plek te geven. Ik besef dat de overvolle klassen niet altijd zorgen voor een optimale leer- en werkomgeving. De komende jaren zal de uitrol van het Masterplan nog veel geld en energie vergen is slechts het beginpunt van een miljoeneninvestering voor de komende decennia. Het gaat immers niet alleen over het bouwen van nieuwe scholen, maar ook over het renoveren van bestaand patrimonium. Een belangrijke pijler in het Masterplan zijn de energiebesparende investeringen. Er werd dit jaar een zeer belangrijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten met EANDIS. Op 2 jaar tijd zullen maar liefst 50 scholen tegelijk aangepakt worden inzake energiebesparende maatregelen. Het Stedelijk Onderwijs wil namelijk ook op het vlak van duurzaamheid een referentie worden is ook een kanteljaar op onderwijskundig vlak: de klassen worden steeds heterogener. Klassen met kinderen van verschillende socio-economische afkomst, kinderen met diverse nationaliteiten, talen en genderverschillen,... simpelweg: homogene klasgroepen zijn onbestaande geworden. Dat vraagt ook om een nieuwe onderwijsaanpak. En alweer heeft het Stedelijk Onderwijs in 2010 daartoe belangrijke stappen gezet. Bijvoorbeeld op het vlak van ICT. Stilaan wordt in elke school ICT doelgericht ingezet om het leerproces van de kinderen te bevorderen. Smartboards vinden steeds meer

9 7 de weg naar stedelijke scholen. Ook de proeftuinen getuigen van innovatief onderwijs: competentiegericht leren, het belang van studiekeuze, nooit meer zittenblijven, Eigenlijk is het onmogelijk om de inspanningen van alle schoolteams, directies en diensten in 2010 in een inleiding samen te vatten. Zelfs dit jaarverslag geeft u slechts de grote krijtlijnen mee. Toch is het Stedelijk Onderwijs nu in staat om haar prestaties en opdrachten in detail te rapporteren werd immers ook een jaar waar meet en opvolginstrumenten allerlei ontwikkeld en op punt werden gesteld. En dat is terug te vinden in overlegstructuren, personeelsbeleid, financieel beleid, kwaliteitszorg etc... Ik vind het dan ook zeer belangrijk dat we op deze meetbare weg verder gaan. Willen we onze ambitie kunnen waarmaken, moeten we ook objectief durven kijken naar onze resultaten. Dat zijn we onze kinderen en ouders verplicht. Beste lezer, ik durf stellen dat 2010 een jaar was waarin bergen werden verzet in deze organisatie. U zal dat beamen. Veel leesplezier. Robert Voorhamme Voorzitter Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Schepen voor onderwijs stad Antwerpen

10 Inspiratie voor t leven VOORWOORD DOOR FRANK NOTEN

11 9 Een nieuwe organisatie 2010 was voor het Stedelijk Onderwijs een bijzonder jaar. Na een intense voorbereiding werd op 1 juli 2010 het anker gelicht om zelfstandig koers te zetten naar het grote doel: dé onderwijsreferentie worden in Vlaanderen. Het Stedelijk Onderwijs is nu een autonoom gemeentebedrijf. Autonoom, maar in een nauwe verbondenheid met de stad Antwerpen. In de beheersovereenkomst tussen de stad en het AG liggen de wederzijdse rechten en verplichtingen vast om zo het bestuursakkoord samen in uitvoering te brengen. De grote omwenteling naar een autonoom gemeentebedrijf was voor ieder van ons een enorme stap. Meer dan leerlingen en cursisten en medewerkers samenbrengen in één nieuwe organisatie, in één nieuw verhaal, is geen sinecure. We moesten de organisatie klaarstomen om beter en adequater te kunnen inspelen op de vele uitdagingen en nieuwe maatschappelijke noden in onze stad. En dat deden we ook. Het krachtig antwoord op de capaciteitsproblematiek in Antwerpen is het bewijs dat we een sterke organisatie zijn. Op 1 september 2010 hebben we maar liefst 760 extra plaatsen gecreëerd om het groeiend aantal leerlingen in het basisonderwijs op te vangen. Nieuwe leerlingen betekende ook meer onderwijzend en ondersteunend personeel. Er is op korte termijn hard gewerkt aan een rekruteringsbeleid, met de website als tastbaar resultaat.

12 INSPIRATIE VOOR t leven Trots op medewerkers, trots op verwezenlijkingen Veranderen vraagt heel wat inspanningen van alle medewerkers. Vandaag staat het Stedelijk Onderwijs er als één organisatie, met een overzichtelijke divisiestructuur, duidelijke en gemeenschappelijke doelstellingen, en een heldere, overkoepelende visie. Er is een Raad van Bestuur geïnstalleerd, die beslist over de grote strategische doelstellingen. We hebben een strategisch plan dat ons in staat stelt de realisatie ervan maximaal op te volgen. Het directiecomité is een slagkrachtig orgaan, dat wekelijks vergadert om kort op de bal te kunnen spelen en zo het dagelijks bestuur te realiseren. De leden van het directiecomité hebben, naast hun leiderschap over de eigen divisie, ook een regisserende functie. Zij nemen elk de leiding over een van de ondersteunende processen, zoals HR of financiën, die voor de hele organisatie van belang zijn. Zo wordt het zuiver divisiegebonden denken en handelen doorbroken en is er een organisatiebrede betrokkenheid bij alle dossiers. Het Service- en Coördinatiecentrum dat voor deze zogenaamde transversale processen een coördinerende functie opneemt, werd in 2010 volledig operationeel. Voor elk proces staat een stuurgroep in voor de beleidsvoorbereiding. In die stuurgroepen zijn de scholen vertegenwoordigd, zodat elke beslissing maximaal gedragen is door alle geledingen van de organisatie. Er zijn ook verschillende grote optimalisatieprocessen doorgevoerd, onder meer op het vlak van financiën (Opti-Fin), patrimoniumbeheer (Opti-Pat)

13 11 en ICT (Opti-ICT). De impact op heel de organisatie is gigantisch en nog niet ten einde. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze ons langzaam en zeker leiden naar meer efficiëntie en stabiliteit. De slaagkans is in de eerste plaats te danken aan de vele competente, gemotiveerde en gedreven medewerkers van onze organisatie. Als het ons inderdaad lukt om de referentie inzake onderwijs te worden in Vlaanderen, dan zal dat dankzij hen zijn! Sterk naar de toekomst, maar nu even temporiseren en consolideren In 2010 was de capaciteitsproblematiek voor onze organisatie meteen een harde noot om te kraken. We hebben een allesomvattend Masterplan patrimonium uitgewerkt was ook het jaar waarin een belangrijke besparingsronde werd doorgevoerd door de stad Antwerpen. Er is op heel veel sporen tegelijk gewerkt, met veel aandacht voor de organisatie. Voor 2011 is het adagio temporiseren en consolideren. We moeten verankeren van wat we in 2010 in gang gezet hebben. Daar is behoefte aan. Het is cruciaal in de scholen een vinger aan de pols te houden. Ik hoor van heel veel mensen dezelfde boodschap: Vorig jaar was een hele grote omwenteling en we zijn trots op wat we allemaal bereikt hebben op korte tijd. Maar geef ons alstublieft ook tijd om nu al die zaken te verwerken Een terechte vraag.

14 INSPIRATIE VOOR t leven Onze zorg gaat nu en ook in de toekomst naar het welbevinden van het onderwijzend en het ondersteunend personeel. In dit verband draag ik het project Draagkracht in Balans een warm hart toe. Het gaat erom dat we de draagkracht van scholen versterken en in balans brengen met de specifieke grootstedelijke problemen waarmee ze geconfronteerd worden. In 2011 zal het directiecomité nog meer het oor te luisteren leggen naar wat leeft in de scholen, maar soms ook moeilijke beslissingen nemen. Het is mijn innigste wens dat we elkaar constant inspireren, ideeën spuien, goede voorbeelden uitwisselen, eruit leren en zelf toepassen of overdragen aan anderen. Dat houdt ons scherp. Het Stedelijk Onderwijs is één groot netwerk. Het is juist die verbondenheid, die solidariteit en samenwerking die ons zo uniek maakt in het Vlaamse onderwijslandschap en ons de kracht geeft om inspiratie voor t leven te bieden aan zoveel mensen, van de lerende tot de leraar. Wij geloven sterk in ons pedagogisch project, dat gericht is op kwaliteitsonderwijs. Bij ons zijn alle Antwerpenaren welkom. We bieden een ongelooflijke rijkdom aan opleidingen en onderwijsniveaus, allemaal binnen één stad. De interactie met de stedelijke omgeving vind ik persoonlijk trouwens een van de elementen die ons mee tot een voorbeeld maken voor alle onderwijsnetten in Vlaanderen.

15 13 En wat de toekomst betreft Stilstaan is achteruitgaan In 2011 zullen we blijven werken aan de onderwijskwaliteit, de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan met onder meer het zalmmodel en door het diploma niet als eindpunt te zien. We zullen verder investeren in ons onderwijspatrimonium en in een IT-infrastructuur die het vernieuwend onderwijs van de toekomst zal ondersteunen. Tot slot zullen we in 2011 vooral investeren in onze mensen, opdat ze blijvend kunnen inspireren voor t leven. Frank Noten Bedrijfsdirecteur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen Voorzitter Directiecomité

16 organisatie in beweging Het Stedelijk Onderwijs van de stad Antwerpen is sinds 1 juli 2010 operationeel als autonoom gemeentebedrijf.

17 15 De verzelfstandiging van Stedelijk Onderwijs Antwerpen Het Antwerpse onderwijsbeleid is de jongste jaren ingrijpend veranderd en geldt door de structurele samenwerking tussen alle netten als een trendsetter in Vlaanderen. Het stadsbestuur wil op die weg voortgaan. ( ) De verzelfstandiging van het stedelijk onderwijs wordt voortgezet. Dat leidt tot doorzichtige geldstromen en zuinig beheer. Zo investeert de stad in capaciteit en in kwaliteit, aangepast aan de moderne didactiek. Met deze woorden is de verzelfstandiging van het stedelijk onderwijsnet in Antwerpen ingeschreven in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen. Met de aanstelling van een algemeen directeur voor het Stedelijk Onderwijs in januari 2008 werd de procedure daadwerkelijk op gang getrokken. De gemeenteraad keurde de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed op 26 oktober De bevoegde minister gaf zijn fiat op 27 januari 2010.

18 organisatie in beweging Reeds in november 2009 werd een Raad van Bestuur geïnstalleerd, verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen. Het eerste wapenfeit van de raad was de onderhandeling van een beheersovereenkomst met de stad Antwerpen, waarin is vastgelegd welke opdrachten het Stedelijk Onderwijs moet uitvoeren, aan welke voorwaarden het moet voldoen, en welke middelen het daarvoor van de stad ontvangt. De gemeenteraad keurde op 26 april 2010 de beheersovereenkomst goed. Een flexibele en moderne structuur biedt vele voordelen De verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs in een autonoom gemeentebedrijf is noodzakelijk om de scholengemeenschappen te wapenen voor de toekomst. De organisatie kreeg een flexibele en moderne structuur, en is sindsdien beter in staat om haar eigen toekomst in handen te nemen. Een autonome structuur geeft immers meer bewegingsruimte, en stelt het Stedelijk Onderwijs in staat om zijn scholen te blijven versterken. Minder bureaucratie, sneller en efficiënter inspelen op kansen die zich voordoen, meer ruimte om gebouwen te renoveren, efficiënter en voordeliger materiaal aankopen, er zijn een pak voordelen verbonden aan het nieuwe zelfstandige statuut. Uiteindelijk komen die en dat is de bedoeling zowel de leerlingen en cursisten als het onderwijzend en ondersteunend personeel ten goede. De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur neemt beslissingen met betrekking tot de organisatie. De Raad bestaat uit 11 leden: Robert Voorhamme, Arthur Vandervee, Guy Lauwers, Leen Verbist, Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns, David Dogge, Kristof Waterschoot, Caroline Drieghe, Peggy Pooters en Staf Wouters. De Raad van Bestuur vormt een onmisbare schakel tussen het stadsbestuur en het Stedelijk Onderwijs. Hij is immers samengesteld uit vertegenwoordigers van de Antwerpse meerderheidspartijen én van de oppositie. De leden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich in het Stedelijk Onderwijs voordoen, en houden voeling met de dagelijkse realiteit van het onderwijsveld.

19 17 Waarover beslist de Raad van Bestuur? De bevoegdheden van de Raad van Bestuur werden onderverdeeld volgens twee parameters, namelijk volgens de inhoud van de bevoegdheid en volgens de financiële gevolgen van elke beslissing. De Raad van Bestuur heeft onder andere beslissingsbevoegdheid over: De strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie; De goedkeuring van school-, centrum- en academiereglementen; Het oprichten, sluiten of fusioneren van instellingen en programmaties van studierichtingen; De beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag; De oprichting van filialen van het AG; Alle collectieve regelingen inzake personeel; Aanstelling en ontslag van de bedrijfsdirecteur, de divisiedirecteurs en de Raad van Bestuur; Principiële beslissingen over grote investeringsdossiers (boven de euro); Principiële beslissingen inzake het Masterplan; Het voeren van een veiligheids-, gezondheidsen milieubeleid; Structurele samenwerkingsverbanden met derden; Vlnr: David Dogge, Leen Verbist, Guy Lauwers, Robert Voorhamme, Arthur Vandervee, Fauzaya Talhaoui, Kristof Waterschoot, Staf Wouters Ontbreken: Freya Piryns, Caroline Drieghe, Peggy Pooters

20 organisatie in beweging Een nieuwe organisatiestructuur Het Stedelijk Onderwijs wil vooral eenheid en samenwerking creëren. Daarom heeft de organisatie gekozen voor een indeling van zijn scholen in divisies: Basisonderwijs, Secundair De leden van het directiecomité met hun eigen functie en hun bijkomende functie als regisserend directeur Onderwijs, Buitengewoon Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) vormen samen de 6 divisies van het Stedelijk Onderwijs. Elke divisie heeft een eigen opdracht, werking, structuur en leiding en stelt een eigen beleidsplan op, en wordt geleid door één divisiedirecteur om maximale eenheid van beleid na te streven. Binnen de divisies wordt de divisiedirecteur telkens bijgestaan door coördinerende directeurs per scholengemeenschap. Boven de divisies staat een centrale dienstenstructuur, het Service- en Coördinatiecentrum en een overkoepelend directiecomité. Frank Noten Bedrijfsdirecteur, voorzitter directiecomité Regisserend Directeur voor Strategisch Management Gonda Verhaert Financieel directeur Robert Scheltjens Divisiedirecteur Basisonderwijs Regisserend Directeur voor Human Resources Mark Wouters Divisiedirecteur Secundair Onderwijs Regisserend Directeur voor ICT Patrick Huygen Divisiedirecteur Buitengewoon Onderwijs Regisserend Directeur voor Patrimoniumbeheer Patrick Mariën Divisiedirecteur Volwassenenonderwijs Regisserend Directeur voor Interne Dienst Preventie en Bescherming Marc de Hertogh Divisiedirecteur Deeltijds Kunstonderwijs regisserend directeur voor Marketing en Communicatie Wim Van Rompu Divisiedirecteur Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regisserend Directeur voor Kwaliteitsmanagement Een geïntegreerde werking onder leiding van het directiecomité Het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs bestaat uit de directeurs van de 6 divisies, financieel directeur Gonda Verhaert en bedrijfsdirecteur Frank Noten, die tevens voorzitter is. Het directiecomité is als team verantwoordelijk voor alles wat er in het Stedelijk Onderwijs gebeurt en zorgt er samen met de procescoördinatoren

21 19 en stuurgroepen voor dat de hele organisatie dezelfde koers vaart. Het Service- en Coördinatiecentrum: gemeenschappelijke overkoepelende structuur voor alle divisies Voor alles wat gemeenschappelijk is over de divisies heen heeft het Stedelijk Onderwijs een Service- en Coördinatiecentrum in het leven geroepen. Dat Service- en Coördinatiecentrum staat in voor de transversale processen, dat zijn ondersteunende processen die voor alle divisies van belang zijn zoals human resources, financiën of marketing en communicatie. Het Service- en Coördinatiecentrum laat toe om op één plaats een overzicht te krijgen van alle processen en projecten binnen de organisatie, en deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat komt de efficiëntie sterk ten goede. vlnr: Patrick Mariën, Marc De Hertogh, Frank Noten, Wim Van Rompu, Gonda Verhaert, Robert Scheltjens, Patrick Huygen, Bert Arnold (vervangt Mark Wouters), Carine Sneyers Waarover beslist het directiecomité? Het directiecomité heeft beslissingsbevoegdheid over alle elementen van het dagelijks bestuur: De goedkeuring en opvolging van de strategische doelenboom op divisieniveau De goedkeuring en opvolging van transversale processen en projecten Het opstellen en opvolgen van het budget op organisatieniveau De goedkeuring van de interne organisatiestructuur en de bijhorende huishoudelijke reglementen van de divisies Allerlei aanstellingen, bevorderingen en ontslagen, de functieomschrijvingen en andere personeelsgebonden materies, van tuchtsancties tot en met verloven en afwezigheden van directeurs De uitvoering van principiële beslissingen inzake Masterplanning, nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten

22 organisatie in beweging de processen en de bijhorende afdelingen binnen het Service- en Coördinatiecentrum Binnen het Service- en Coördinatiecentrum worden de transversale processen geleid door een procescoördinator. Elke procescoördinator is als expert verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen binnen zijn eigen proces. Hij voert het beleid uit met zijn team, maar doet ook suggesties voor de evolutie van dat Procesgebied afdeling procescoördinator Human Resources HR jan torfs Informatie- en CommunicatieTechnologie ICT tom bombeke Kwaliteit, Organisatie en Onderwijsvernieuwing, uitgebreid met beleidsinformatie en internationalisering Kworov Piet Van den Bussche Preventie en Bescherming idpb Ivo Davids beleid. De procescoördinatoren worden elk ondersteund door een stuurgroep waarin dan weer alle divisies vertegenwoordigd zijn. De divisiedirecteurs in een dubbele rol als regisserend directeur Om het divisiegebonden denken en handelen te doorbreken, hebben de zes divisiedirecteurs niet alleen de leiding over de eigen onderwijsdivisie maar zijn ze daarbij elk ook regisserend directeur voor een van de processen. Zo is Robert Scheltjens, divisiedirecteur van het Basisonderwijs, bijvoorbeeld als regisserend directeur verantwoordelijk voor het HR-proces. Hij regisseert dus de HR-processen in alle divisies en rapporteert daar ook over aan het directiecomité. Patrimoniumbeheer patrimonium Karl Cools vanaf voorjaar 2011 Financiën financiën Gonda Verhaert juridische ondersteuning beleidsondersteuning Karolien Naert Marketing en communicatie marketing en communicatie Frederik Picard vanaf juni 2011 Reorganisatie in alle divisies: naar meer eenheid en samenwerking Met de verzelfstandiging van het AG maakte ook elke divisie een reorganisatie door met een evolutie naar meer interne samenwerking en

23 21 eenheid. In functie daarvan hertekenden de divisies hun interne management- en overlegstructuren. Een divisiedirecteur kwam boven de coördinerende directeurs van de bestaande scholengemeenschappen. Zo werd bijvoorbeeld de coördinerend directeur voor scholengemeenschap Leonardo Lyceum verkozen tot divisiedirecteur voor de 2 scholengemeenschappen van het Secundair Onderwijs. Het Deeltijds Kunstonderwijs hertekende bijvoorbeeld zijn managementstructuur met aan het hoofd de divisiedirecteur en daaronder de coördinerend directeur voor muziek, woord en dans, de coördinerend directeur voor beeldende kunsten, de beleidscoördinator en de artistiek beleidscoördinator. Globale structuur intern vertaald in de divisies Elke divisie heeft de nieuwe werking van het AG ook vertaald naar zijn interne structuur, parallel aan de transversale processen van het Serviceen Coördinatiecentrum. Bij het Volwassenenonderwijs werd bijvoorbeeld elke adjunct-directeur verantwoordelijk voor een transversaal proces over alle centra heen. Zo heeft het Secundair Welk bestuursorgaan is bevoegd voor welk bedrag? Aan de hand van een financiële matrix is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is tot welk bedrag. Zeer algemeen komt dit neer op de volgende verdeling voor beslissingen van het dagelijks bestuur (alle bedragen zijn exclusief btw): Elke directeur is bevoegd voor beslissingen met betrekking tot zijn instelling tot euro; Coördinerend directeurs en procescoördinatoren zijn bevoegd voor beslissingen tot euro; De divisiedirecteur is bevoegd voor beslissingen tot euro; Het directiecomité is bevoegd voor beslissingen tot euro; De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle beslissingen boven euro.

24 organisatie in beweging Onderwijs zijn processtuurgroepen omgevormd naar een overlegstructuur rond 4 grote beleidsdomeinen: Algemeen, Onderwijs, Logistiek, HR. Deze doorgedreven samenwerking binnen elke divisie heeft als voordeel dat er meer kennisuitwisseling is op bijvoorbeeld het vlak van onderwijsvernieuwing, know-how in het coachen en opvangen van nieuwe leerkrachten, het centraal inzetten van financiële middelen voor logistieke projecten, enzovoort. klanten en andere organisaties als inspiratie voor reorganisaties Naast het doorvoeren van deze interne reorganisaties herbekeken de divisies hun werking ook in functie van hun klanten en werd er naar andere organisaties gekeken. Zo deed het Deeltijds Kunstonderwijs aan benchmarking waarmee het onderzocht welke middelen andere steden en netten voor hun academies inzetten. Daarmee slaagde het er in om meer middelen te krijgen voor werking en personeel. Het Volwassenenonderwijs heeft de aanzet gegeven om een nieuwe klantgerichte functionele structuur op te zetten. Zo zal er in de toekomst gewerkt worden met het 3-zonenconcept, zoals dat bij een bank het geval is: een elektronische zone, snelloket-zone en een advieszone. Met deze nieuwe werking zullen de klanten of cursisten beter bediend kunnen worden. Meer eenheid in werking wordt ook in naamgeving vertaald, wat zorgt voor meer herkenbaarheid. De 6 centra van het Volwassenenonderwijs, die nu onder één koepel samenwerken, zijn gestart met een zoektocht naar één gemeenschappelijke naam. De 2 scholengemeenschappen Leonardo Lyceum en Scholengemeenschap Noord van het Secundair Onderwijs zijn gestart met het herbekijken van hun naamgeving. De twee scholengemeenschappen worden administratief behouden, maar bundelen in de praktijk hun werking, kennis en expertise op alle beleidsdomeinen.

25 23 De nieuwe organisatiestructuur na de verzelfstandiging raad van bestuur beleidsondersteuning directiecomité transversale processen ONDERWIJSKWALITEIT, ONDERWIJS- VERNIEUWING EN ORGANISATIE- ONTWIKKELING (KWOROV) HUMAN RESOURCES (HR) service- en coördinatiecentrum INFORMATIE EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE (ICT) MARKETING & COMMUNICATIE (MC) FINANCIËN (FIN) PATRIMONIUMBEHEER (PB) INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (IDPB) divisie basisonderwijs divisie buitengewoon onderwijs divisie secundair onderwijs divisie centrum voor leerlingenbegeleiding (clb) divisie volwassenenonderwijs divisie deeltijds kunstonderwijs scholengemeenschappen noord 1 noord 2 oost 1 buitengewoon secundair buitengewoon lager leonardo noord beeldende kunsten muziek / woord / dans oost 2 zuid werking vanuit clb west 1 west 2 scholen / centra / academies

26 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE DOELSTELLINGEN, EVALUATIE EN EVOLUTIE

27 25 De beleidsdoelstellingen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen: de strategische doelenboom De Raad van Bestuur en het directiecomité bepalen de beleidsvisie van het Stedelijk Onderwijs en vertalen deze in beleidsdoelstellingen. Stedelijk Onderwijs Antwerpen vatte zijn doelstellingen samen in 3 strategische doelen en een aantal tactische en faciliterende doelstellingen. Die vormen samen de strategische doelenboom. De Strategische Cyclus, het Projectbureau, de kwartaalrapporten: managementtools van Stedelijk Onderwijs Antwerpen Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil een strategisch beleid voeren, over alle divisies heen, en baseert zich daarvoor op een strategisch model, de Strategische Cyclus, waarin verschillende beleidsniveaus samengebracht worden. Uitgaande van visie, missie en waarden heeft het directiecomité strategische en tactische doelstellingen geformuleerd. Vervolgens komt de

28 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE omzetting in operationele plannen. Die plannen bevatten de concrete acties die nodig zijn om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Per kalenderjaar worden zowel de projecten als een aantal aandachtspunten uit de dagelijkse werking opgelijst. Deze acties worden dan opgevolgd op basis van indicatoren en mijlpalen. Het Projectbureau is opgericht in 2010 om het verloop van alle projecten te standaardiseren. Het is samengesteld uit één vertegenwoordiger per divisie en per transversaal proces. Er worden volop procedures ontwikkeld voor alle stappen die een typisch project doorloopt, van de initiatie tot en met de acceptatie van de resultaten. Hiervoor schrijft het Projectbureau procedurehandboeken, die zullen toelaten om de procedures die overal lopen te bewaken. Als projectmanagementmethode wordt in lijn met de Stad Antwerpen de internationale standaard Prince2 toegepast. Om de leidinggevenden in hun opvolging toe te laten om kort op de bal te spelen, werd in 2010 meteen het principe van de kwartaalrapportering ingevoerd. De divisiedirecteurs rapporteren op het directiecomité of de Raad van Bestuur over die projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, maar het is de bedoeling dat zij dat ook doen over de reguliere werking van het onderwijs, die 95% van de activiteiten in de scholen uitmaakt. Daarbij zullen zinvolle resultaatsindicatoren geformuleerd worden. Organisatiebeheersing en - ontwikkeling In het verzelfstandigingsproces vormde het streven naar transparantie een belangrijke drijfveer. Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil werken in dialoog met zijn omgeving, en wenst voortdurend verantwoording af te leggen aan alle stakeholders: ouders, leerlingen, leerkrachten, gemeenteraadsleden, burgers van Antwerpen, de stedelijke en Vlaamse overheden, In de beheersovereenkomst werd daarom een vraag opgenomen naar het opzetten van een intern controlesysteem overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. Als antwoord daarop ontstond een organisatiebeheersings- en ontwikkelingsmodel. Het model

29 27 De 3 strategische doelen van de doelenboom kort samengevat Maximale ontplooiingskansen voor iedere lerende binnen Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De lerende staat centraal, en stuurt in groeiende mate van zelfstandigheid zijn eigen leerproces. Gerichte onderwijsvernieuwing zorgt voor een constante afstemming tussen onderwijsaanbod en veranderende onderwijsbehoeften. Een inclusief en zorgbreed onderwijsaanbod garandeert, waar nodig, voor iedere lerende een begeleiding op maat. Brede scholen vervullen als piloot een voortrekkersrol voor levenslang en levensbreed leren. Stedelijk Onderwijs Antwerpen verstrekt gelijke onderwijskansen aan iedere lerende. Een ononderbroken schoolloopbaan voor iedere lerende, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom. Iedere lerende van het Stedelijk Onderwijs doorloopt doorheen de schoolloopbaan een ontwikkelingsproces zonder drempels. Het CLB opereert als draaischijf bij het optimaliseren van het leertraject van iedere lerende. Het aantal lerenden dat het Stedelijk Onderwijs zonder diploma en dus ongekwalificeerd verlaat, wordt teruggedrongen. Geïntegreerde leeromgevingen zorgen voor integrale talentontwikkeling. Een psychologisch contract tussen alle stakeholders van de school biedt kansen om samen school te maken. Optimale participatie voor iedere school van het Stedelijk Onderwijs. Kwaliteitsvolle rapportering aan iedere lerende en betrokkene ondersteunt het af te leggen leertraject.

30 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE verenigt twee noties: organisatiebeheersing enerzijds, organisatieontwikkeling anderzijds. Organisatiebeheersing Om zeker te zijn dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, onderwerpt het Stedelijk Onderwijs de realisatie van deze doelstellingen aan een interne controle. Op basis van de Strategische Doelenboom zijn operationele plannen gemaakt. Daarnaast werden binnen de organisatiebrede optimalisatieprocessen zoals Opti-Fin en Opti-Pat procedures uitgeschreven. Het is de bedoeling dat een intern auditsysteem daarbij een correcte opvolging mogelijk maakt. In dit kader zijn al in 2010 specifieke opvolgingsfuncties gecreëerd. Medewerkers zoals beheerscontrollers, aankoop- en budgetbeheerders staan in voor een intern nazicht op specifieke processen, zoals het financiële luik, door middel van kascontroles enzovoort. Voor strategische coördinatie staat het Projectbureau in via gepaste methodieken en tools, rapporteringen en procedures.

Doelenboom Stedelijk Onderwijs Goedgekeurd op DIRCOM 6/5/2013

Doelenboom Stedelijk Onderwijs Goedgekeurd op DIRCOM 6/5/2013 Doelenboom Stedelijk Onderwijs 2014 2019 Goedgekeurd op DIRCOM 6/5/2013 Strategische doelstelling Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen,

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 24 juni 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 24 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 24 juni 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya Piryns;

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 november 2015

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs ingediend op 1015 (2016-2017) Nr. 1 12 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Katia Segers betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Het inspectieverslag als databron voor kwaliteitsontwikkeling Interne kwaliteitszorg en externe evaluatie Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag 2 3 Een gemotiveerd

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Algemeen Strategisch Plan

Algemeen Strategisch Plan Algemeen Strategisch Plan 1 ASP Scholengroep Brugge-Oostkust 1. Werking en organisatie Scholengroep 2. Beleidsplan 2004-2007 3. Stand van zaken 4. Opvolging naar 2007-2009 toe 2 1.Werking en organisatie

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? W IM SMET Sinds de overheveling

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw

Geachte heer, mevrouw Departement Onderwijs en Vorming Aan de coördinatoren en de verantwoordelijken van de proeftuinen Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek 1. Situering De Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek, de Vrije Basisschool Don Bosco Groot- Bijgaarden en Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden bundelen

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

datum Contactpersoon adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017

datum Contactpersoon  adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017 WAARDEvol besturen Dienst Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 datum Contactpersoon e-mailadres status September 2017 Annelien Maebe Annelien.mebe@vclb-koepel.be SVZ Webpagina Sept

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 maart 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 18 maart 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van administratief directeur in de Don Bosco

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind september

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Inspiratiemoment NEET jongeren

Inspiratiemoment NEET jongeren Inspiratiemoment NEET jongeren Schooluitval terugdringen = NEET aanpakken! 30 oktober 15 Samenwerking Stad Antwerpen VDAB OCWM Antwerpen Wat doen we al? Er zijn een heel wat acties/projecten die bijdragen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/161 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 07.03.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 CZB

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 mei 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 27 mei 2016 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya Piryns;

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018 Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare Bram Gekiere, management consultant Möbius Naar een nieuwe

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko

Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Enquête dko 151002 - BVK Resultaten enquête voor directies en schoolbesturen van het gemeentelijk en stedelijk dko Naar aanleiding van de conceptnota Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs hebben we eind

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen.

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. In welk breder verhaal passen de indicatoren waarmee jullie werken?

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 25 november 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 25 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 25 november 2016 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N

KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N Agentschap Informatie Vlaanderen GEBRUIKERSONDERZOEK SLIMME SUBSIDIES Ik zie subsidies niet als een service van de overheid. Het is een middel om een

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie