Specifiek kader voor de verbonden partij DAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek kader voor de verbonden partij DAR"

Transcriptie

1 Specifiek kader voor de verbonden partij DAR Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Ellen van de Waterbeemd Datum: 18 december 2013 Uiterste datum volgende actualisatie: 18 december 2014 versie

2 Specifiek kader voor verbonden partij Dar Inhoud Inhoud 1. ALGEMEEN Algemene informatie Doelstelling gemeente BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING EN ROLVERDELING Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden INFORMATIEVOORZIENING versie

3 Specifiek kader voor verbonden partij Dar 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie In deze paragraaf geven we een algemene beschrijving van de verbonden partij en benoemen we het doel, de taken en activiteiten van de verbonden partij. Op 10 oktober 1999 is het besluit genomen om de toenmalige gemeentelijke Dienst Afvalinzameling en Reiniging (DAR) te verzelfstandigen met als enige aandeelhouder de gemeente Nijmegen. Eind 2009 heeft het College regiogemeenten uitgenodigd om als aandeelhouder tot Dar NV toe te treden. Alle MARN-gemeenten (met uitzondering van West Maas en Waal en Mook en Middelaar) zijn toegetreden tot de Dar. Dit betekende dat de gemeente Nijmegen 13,1% van de 100% belang in de Dar NV aan de regiogemeenten heeft verkocht. Hiermee is het voor de regiogemeenten mogelijk geworden om ook bij Dar een aantal taken op het vlak van inzameling van huishoudelijk afval onder te brengen. Aandelenverdeling op basis van de ingebrachte omzet. Gemeente aandelenverdeling Beuningen 1,9% Druten 1,8% Groesbeek 1,8% Heumen 1,6% Millingen a/d Rijn 0,4% Nijmegen 86,9% Ubbergen 1,2% Wijchen 4,4% Statutaire doelstellingen van Dar (vastgesteld d.d ) a) De vennootschap heeft ten doel: het afvalbeheer in de meest ruime zin des woords, waaronder in ieder geval begrepen het inzamelen van alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval, het bevorderen van milieuverantwoorde afvalverwerking en de reiniging van de openbare ruimte, waaronder onder andere verstaan wordt onkruidbestrijding, winterdienst, plaagdierbestrijding en graffitiverwijdering, zulks ten behoeve van Gemeenten, met inachtneming van de ter zake bestaande wetten, van overheidswege gegeven voorschriften en verleende opdrachten en/of concessies en/of rechten en het daartoe verkrijgen en beschikbaar stellen van installaties en andere (register) goederen welke zijn bestemd voor inzameling en verwerking van afval en (gemeente)reiniging, alsmede integraal beheer van de openbare ruimte; b) het beheren van en het voeren van het bestuur over rechtspersonen en ondernemingen die ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging; versie

4 c) het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, welke ten doel hebben de exploitatie van een bedrijf op het gebied van afvalbeheer, inzameling, verwerking en (gemeente)reiniging; d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen; e) het financieren van in het bijzonder - doch niet uitsluitend dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden f) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (e) bedoeld; de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van werknemers en gewezen werknemers van de vennootschap of daarmee in een groep verbonden vennootschappen of ondernemingen en hun echtgenoten/partners en kinderen en het verstrekken van periodieke uitkeringen en verstrekkingen op basis van daartoe aan te gane overeenkomsten, alsmede het sluiten van overeenkomsten van levensverzekeringen waaronder begrepen overeenkomsten van lijfrenten. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. DAR NV voert voor de gemeente Nijmegen het inzamelen van huishoudelijk afval, reiniging van de openbare ruimte en ongediertebestrijding uit. Het dochterbedrijf DAR milieu BV heeft als doelstelling: a) het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, zomede het samenwerken daarmee; b) het optreden als bestuurder, vennoot en/of adviseur van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; c) het (doen) opnemen en (doen) verstrekken van geldleningen en/of kredieten; d) het zich verbinden als (hoofdelijk) medeschuldenaar of als borg etc. DAR NV is 100% aandeelhouder van DAR milieu BV. De doelstelling van deze BV is gelijk aan de doelstelling van DAR NV, het moederbedrijf. 4 versie

5 1.2 Doelstelling gemeente In deze paragraaf gaan we in op nut en/of noodzaak van deelname in de verbonden partij en het (publieke) belang van deelname van de gemeente in de verbonden partij. De doelstelling van de gemeentelijke deelname in DAR NV is het bevorderen van een schone woon- en leefomgeving door het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval en straatvuil en bestrijden van ongedierte. Met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de uitvoering hiervan door DAR NV vervult de gemeente Nijmegen haar zorgplicht op gebied van afvalinzameling en ongediertebestrijding. Deze dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks vernieuwd. Door de deelname is het mogelijk om, ten opzichte van een externe partij, een betere regie te voeren op de inzameling van afval en de uitvoering van straatreiniging. Hiermee komen we tegemoet aan het belang dat de gemeente Nijmegen hecht aan de continuïteit en kwaliteit van afvalinzameling en straatreiniging. versie

6 2. Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging en rolverdeling Schematisch overzicht (organogram, waarin opgenomen aandeelhouders, RvC, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Holdingstructuur met onderliggende BV s en eventuele deelnemingen) met een korte toelichting per onderdeel. 2.1 Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging Gemeente Nijmegen DAR N.V. DAR Milieu B.V. Eind 2012 waren bij Dar N.V. 184 werknemers in vaste dienst. De geconsolideerde omzet in 2012 was 32,3 mln en het groepsvermogen bedroeg 13,9 mln. Het bedrijfsresultaat 2012 bedraagt eind ,2 mln. Er is een maximum gesteld aan het percentage dat de commerciële omzet (wordt gegenereerd door DAR Milieu BV) mag bijdragen aan de totale omzet van DAR N.V., daarom wordt verdere deelname aan deze activiteiten continu beoordeeld. Dar NV gaat uit van een maximale commerciële omzet van 10 15%. Volgens Dar NV is dit een veilige norm bij het ontbreken van een duidelijke wettelijke norm. De zeggenschapsstructuur van Dar NV is per 1 januari 2011 gewijzigd. Gemeente Nijmegen heeft een belang van 86,9% in Dar NV en daarnaast heeft een zevental regiogemeenten het resterende belang. Besluitvorming is als volgt: 6 versie

7 Besluiten categorie I (Unaniem) Strategisch beleid/beleidsplannen Statutenwijziging Ontbinding en vereffening Unaniem (algemene stemmen) Unaniem (algemene stemmen) Unaniem (algemene stemmen) NB. Het is niet vereist dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluit categorie II (Houder meeste aandelen (voorlopig Nijmegen) en twee andere gemeenten) Jaarlijks begroting en jaarrekening vennootschap (jaarlijks budget) Percentage houder meeste aandelen en twee aandeelhouders met minste aandelen, in dit geval 88,5% Kapitaalvermeerdering / kapitaalvermindering Percentage houder meeste aandelen en twee aandeelhouders met minste aandelen, in dit geval 88,5% Fusie of splitsing Meerderheid van 90% Besluiten Art. 17.1, lid b,e,g,i,k en m Besluit categorie III (Volstrekte meerderheid, vooralsnog Nijmegen) Besluiten Art. 17.1, lid c,d,f,h,n,o en p Percentage houder meeste aandelen en twee aandeelhouders met minste aandelen, in dit geval 88,5% Volstrekte meerderheid Beschrijving van de samenstelling van de groep van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur/Directie. Bestuurlijke vertegenwoordiging DAR N.V. is een naamloze vennootschap waarvan alle aandelen in bezit zijn van de volgende gemeenten. Nijmegen (86,9%), Beuningen (1,9%), Druten (1,8%), Groesbeek (1,8%), Heumen (1,6%), Millingen a/d Rijn (0,4%), Ubbergen (1,2%) en Wijchen (4,4%). De wethouder financiën vertegenwoordigt de gemeente Nijmegen in de aandeelhoudersvergadering. Namens de andere deelnemende gemeenten is de vertegenwoordiging als volgt: Gemeente naam functie Gemeente Beuningen H. Plaizier wethouder Gemeente Druten M.H.T. Lepoutre wethouder Gemeente Groesbeek J.G.M. Thijssen wethouder Gemeente Heumen H.A.M. van den Berg wethouder Gemeente Millingen aan de Rijn P.J. Wassink wethouder Gemeente Ubbergen M.A. Barber-Hendriks wethouder Gemeente Wijchen M.P.P. Wintjes wethouder Gemeente Nijmegen B.G. Jeene wethouder Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit minimaal drie (natuurlijke) personen; bestuurders (inclusief gemeenteraadsleden) of ambtenaren zijn uitgesloten van deelname aan de RvC, conform de kadernota verbonden partijen gemeente Nijmegen (april 2009). De RvC heeft als taak het toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voor de dagelijkse aansturing van de vennootschap is een statutair directeur aangesteld. versie

8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen (vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering d.d. 24 juni 2013): R.H. Fennema H.G.O.M. Berkers M.J.M. Meulendijks C.W. van Willigen J. Storm, voorzitter van de RvC 2.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden In deze paragraaf geven we een toelichting op: Regels en afspraken over taken, bevoegdheden (o.a. benoeming en ontslag van bestuurders) en verantwoordelijkheden van de bestuursorganen (AvA, RvC, Algemeen en Dagelijks Bestuur, Directie). Hier wordt ook ingaan op aansprakelijkheid; Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokken personen die deelnemen in de bestuursorganen van de verbonden partij (wie doet dat, welke onderwerpen worden als vaste items in de beoordeling betrokken). Samenvatting van het reglement van de Raad van Commissarissen en het Directiereglement. beschrijving van de instrumenten die Raad en/of college in kan zetten om haar invloed via bestuurlijke vertegenwoordiging of anderszins te doen gelden. Taken en bevoegdheden Strategisch beleid In de nieuwe statuten is de positie van de RvC gewijzigd. Er heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden van RvC naar aandeelhouder. Zoals aangegeven heeft de AvA meer bevoegdheden gekregen en is de rol van de RvC beperkt tot het geven van advies. Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) De Directie behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als bedoeld in artikel 107a van Boek 2 en voorts voor besluiten strekkende tot: (a) het vaststellen of wijzigen van het strategisch beleid en de beleidsplannen. Het strategisch beleid en de beleidsplannen van de vennootschap maken verplicht onderdeel uit van het jaarlijks vast te stellen Bedrijfsplan; (b) het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming; (c) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend; 8 versie

9 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de Algemene Vergadering of door de raad van commissarissen is goedgekeurd; duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking; het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, huren en verhuren, in gebruik nemen of geven, onder welke titel ook, van registergoederen en het beëindigen van zodanig gebruik; het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de vennootschap ter zake van alle andere onderwerpen dan de onderwerpen zoals genoemd in artikel 17 lid 2 sub a tot en met e, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook; het verstrekken van zekerheden ten behoeve van derden; het staken van een (deel van de) onderneming van de vennootschap, het overdragen van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan; de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; het uitbreiden van de werkzaamheden van de vennootschap met een nieuwe categorie van activiteiten of het afstoten of beëindigen van een categorie van activiteiten en het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen; het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de vennootschap; de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag; het doen van investeringen en het aangaan van rechtshandelingen waarvan het voorwerp of het belang een bedrag van vijfhonderdduizend euro ( ,00) te boven gaat (met uitzondering van de normale bedrijfsvoering); het vaststellen of wijzigen van het procuratiebeleid van de vennootschap; het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden, dit voor zover deze een (totaal) belang van meer dan eenhonderdduizend euro ( ,00) betreffen; het vaststellen of wijzigen van het jaarlijkse budget van de vennootschap Besluiten van de Directie als bedoeld sub a tot en met q dienen vergezeld te zijn van een advies van de raad van commissarissen. Raad van Commissarissen Voor de volgende besluiten is goedkeuring van de RvC noodzakelijk: a) het doen van investeringen en het aangaan van rechtshandelingen waarvan het voorwerp of het belang een bedrag van honderdduizend versie

10 euro ( ,00) te boven gaat (met uitzondering van de normale bedrijfsvoering); b) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, voor zover het onderwerp van het geschil of procedure een (totaal) belang van meer dan vijftigduizend euro ( ,00) betreft, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; c) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de Directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat; d) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; e) het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; f) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de vennootschap ter zake van onderwerpen zoals genoemd sub a tot en met e. Directie De directie bestuurt de vennootschap. De Directie heeft voor strategische besluiten het advies van de RvC en goedkeuring van de AvA nodig. De directeur is verantwoordelijk voor het besturen van DAR NV, maar ook van de (kleine) dochterondernemingen. De directeur wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op de voordracht van de sollicitatiecommissie (bestaande uit leden van de AvA en de RVC). Frequentie van beoordeling van het functioneren van betrokkenen Directie De directie wordt beoordeeld door de renumeratiecommissie die bestaat uit RvC - leden. Zij komt hiervoor minimaal twee keer per jaar bijeen. RVC Jaarlijks wordt in besloten vergadering van de raad van commissarissen het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en de samenwerking tussen de leden onderling geëvalueerd en beoordeeld. Beide beoordelingen worden jaarlijks aan de AvA ter kennisname aangeboden. Reglement Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Directiereglement Voor DAR is een directiereglement vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC). Daarin staan onder meer het doel van de DAR, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de frequentie van rapportagemomenten aan de RvC. Voor de raad van Commissarissen is een reglement vastgesteld. In dit reglement is aangegeven wat de samenstelling van de RvC is, de honorering van de leden, informatieverstrekking, toezicht op directie en de algemene gang van zaken. Verder staat er onder meer in aangegeven hoe de RvC optreedt bij benoeming, 10 versie

11 schorsing en ontslag van directeuren. Het reglement RvC is in maart 2010 vastgesteld. Instrumenten Raad en/of College De gemeente kan als groot aandeelhouder invloed uitoefenen op de vennootschap. Door de veranderde statuten is de invloed van de aandeelhouder toegenomen en hebben de commissarissen een meer adviserende rol gekregen. Daardoor kan de aandeelhouder meer directe sturing geven aan het beleid van DAR NV en daarmee aan de realisatie van de gemeentelijke doelen. Zoals eerder aangegeven, is de goedkeuring van de AvA noodzakelijk voor een wijziging van het strategisch beleid, de beleidsplannen en/of het jaarlijks budget van de vennootschap evenals voor besluiten die te maken hebben met het aangaan of afstoten van deelnemingen in andere rechtspersonen of vennootschappen. versie

12 3. Informatievoorziening In deze paragraaf geven we een nadere toelichting op de volgende onderwerpen: Reguliere informatievoorziening: vaststellingsdata begrotings- en verantwoordingsstukken, beleidsplannen en eventuele andere stukken, risicomanagement Afspraken over ad hoc informatievoorziening. Informatieprotocol voor de RvC, Dagelijks Bestuur en Directie, waarin is vastgelegd in welke gevallen buiten de eigenaren of deelnemende partij(en) om informatie-uitwisseling dient plaats te vinden. In het protocol wordt ook een actieve informatieplicht opgenomen, om te rapporteren over relevante ontwikkelingen. Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de GR, als ook in het informatieprotocol Reguliere informatievoorziening Begroting en bedrijfsplan Dar NV Jaarlijks stelt de directie van Dar NV een begroting en een meerjaren (minimaal 3 jaar) bedrijfsplan op die ter advisering voorgelegd worden aan de RvC van Dar NV. Na formeel advies van de RvC worden deze begroting en het bedrijfsplan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AvA. Alvorens de begroting ter goedkeuring aan de AvA wordt voorgelegd, dienen de DVO-gesprekken met de gemeente afgerond te zijn en de resultaten hiervan verwerkt te zijn in de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een goedgekeurde en vastgestelde begroting nadien moet worden gewijzigd. Tussentijdse verantwoording Dar NV stelt een halfjaarrapportage op en neemt daarin een prognose op van het verwachte jaarresultaat. De halfjaarrapportrage wordt besproken in de RvC. Bij belangrijke afwijkingen en ontwikkelingen worden de aandeelhouders geïnformeerd. Jaarrekening Jaarlijks wordt de door de directie opgestelde jaarrekening door een externe accountant gecontroleerd en voorzien van een verklaring. De jaarrekening wordt ter goedkeuring en dechargeverlening voorgelegd aan de aandeelhouder(s). Van belang is dat de directie in de jaarrekening verantwoording aflegt over de behaalde resultaten in relatie tot de vastgestelde begroting. Risicomanagement Over het managen van risico s zijn geen specifieke afspraken gemaakt, en geldt de informatievoorziening zoals deze in de wet- en regelgeving (beperkt) is vastgelegd. Dar NV geeft zowel in het Bedrijfsplan als bij de Jaarrekening een actueel inzicht in relevante risico s. Als aandeelhouder beoordelen wij jaarlijks de risico s die er zijn bij de deelname in DAR N.V. Aan de hand van de uitkomsten hiervan worden maatregelen genomen of worden met de directie van DAR N.V. afspraken gemaakt. Ad hoc informatievoorziening Ad hoc informatie geschiedt conform de statutaire bevoegdheden. 12 versie

13 Afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen met raad of raadscommissies De afstemming van onderwerpen door de bestuurlijke vertegenwoordiger met de raad of raadscommissie vindt plaats via de reguliere weg. Er is hier geen schema voor vastgesteld en gebeurt op basis van noodzakelijkheid. Brondocumenten Statuten (vastgesteld 16 december 2011) Jaarverslag Dar 2012 (vastgesteld 23 juni 2013) versie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Directie Concern, A400, H. van Dreumel Geactualiseerd 19 jan 2011 op basis van jaarverslag

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij RGV Holding B.V. (Recreatiegemeenschap Veluwe)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij RGV Holding B.V. (Recreatiegemeenschap Veluwe) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij RGV Holding B.V. (Recreatiegemeenschap Veluwe) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Mireille Souverijn (Maatschappelijke Ontwikkeling) Datum: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D11 (PA 23 februari 2011) Begroten en Verantwoorden Aan de gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij GEM Waalsprong Beheer BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij GEM Waalsprong Beheer BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij GEM Waalsprong Beheer BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik / Fred Smeets Datum: 23 juni 2010 Uiterste datum van actualisatie: 23 juni

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Openbare ruimte Datum: 16 november 2009 Geactualiseerd

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V.

REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V. REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V. Dit reglement ("Reglement") is vastgesteld door de directie ( de directie ) van Regionale Ontwikkelings Maatschappij

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Omgevings Dienst Regio Nijmegen(ODRN)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Omgevings Dienst Regio Nijmegen(ODRN) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Omgevings Dienst Regio Nijmegen(ODRN) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: FA40 Rien Weijers Datum: 4 december 2013 Uiterste datum van actualisatie: 4 december 2014

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

sűxk Gemeen' fĩfr Emmen Juridische Zaken en Inkoop Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Personeel, Juridische Zaken en Communicatie

sűxk Gemeen' fĩfr Emmen Juridische Zaken en Inkoop Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Personeel, Juridische Zaken en Communicatie Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl sűxk Gemeen' l y fĩfr Emmen * 1 2. a 8 6 5 5 2 Aan de raad van de gemeente Emmen

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 5 december 2011 over Afronding Nota toekomst Dar

Brief van het college van B&W d.d. 5 december 2011 over Afronding Nota toekomst Dar Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 5 december 2011 over Afronding Nota toekomst Dar Kamerronde 7 maart, 21.00 21.30 uur, Gebroeders van Limburgzaal Van: Het college

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen?

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen? ,H/ gemeerite Haarlemmermeer Aan de gemeenteraad Raadhuis Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud Contactpersoon

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Statutenwijziging Circulus Berkel BV - stemverhouding 1- Notagegevens Notanummer 2017-000326 Datum 02-03-2017 Programma: Portefeuillehouder Weth. Grijsen

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

STICHTING THUISZORG WEST-BRABANT

STICHTING THUISZORG WEST-BRABANT 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING THUISZORG WEST- BRABANT, ZOALS DEZE LUIDEN NA DE STATUTENWIJZIGING, ZULKS BLIJKENS AKTE OP 27 JULI 2015, VERLEDEN VOOR MR E.P.B. TEN BRINKE, NOTARIS TE

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91. Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016

Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91. Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016 Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91 Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016 1 Inleiding 1.1 Definities Mandaat Onder een mandaat wordt

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement raad van toezicht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers De raad van toezicht van de Dienst heeft, in vergadering bijeen op 30 januari 2014 te Apeldoorn, ter voldoening aan

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V.

DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. Directiereglement versie 0.6 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Taken en bevoegdheden Directie... 3 3. Vergaderingen Directie... 4 4. Vergaderingen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 1 Huishoudelijk reglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. coöperatie: Coöperatief Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken; b. apotheek: iedere openbare apotheek met AGB-code welke

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De naam van de stichting is: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO.

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Stichting Red een Kind Bestuursreglement

Stichting Red een Kind Bestuursreglement Stichting Red een Kind Bestuursreglement Vastgesteld op: 28 november 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Delegatie-/procuratieschema

Delegatie-/procuratieschema = Inleiding bevoegd = Uitgangspunt voorafgaande bij dit goedkeuring delegatie-/procuratieschema verlenen is het creëren van een overzichtelijke en = praktische bevoegd organisatie, na verkregen waarbij

Nadere informatie