6 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen"

Transcriptie

1 6 Ingekomen stukken Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen Koninklijke boodschappen Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 9 juli Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) J.W.E. Spies 9 juli Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 11 juli Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) J.W.E. Spies 12 juli Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen Bijsterveldt-Vliegenthart 12 juli Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer minister-president, M. Rutte 13 augustus Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en de verhoging van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders Haegen-Maas Geesteranus 13 augustus Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers 13 augustus Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Innovatie, H. Bleker 20 augustus Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd) H.G.J. Kamp 27 augustus Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 27 augustus Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 28 augustus Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) september TK

2 minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 29 augustus Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde H. Zijlstra 29 augustus Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten ) M.J.M. Verhagen 3 september Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 6 september Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben E.I. Schippers 10 september Goedkeuring van de op 11 mei te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb., 101) minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 11 september Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283) september M.J.M. Verhagen 13 september Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet H.G.J. Kamp 14 september Wijziging van de Politiewet in verband met de positie van de koprschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere veranderingen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 14 september Drieënvijftig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 juli en 11 september, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30511, 30880, 32814, 32822, 32885, 32891, 33078, 33121, 33145, 33176, 33212, 33254, 33277, 33284, 33287, 33288, 33290, 33086, 33298, H, F, C, B, A, XVI, XIII, XII, VIII, VI, IV, III, IIB, IIA, I, 33250, H, F, C, B, A, XVI, XIII, XII, VIII, VI, IV, III, IIB, IIA, I, 33146, en heeft aangenomen. De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. De volgende brieven Zestig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32575, (R1962), 33027, 32844, 32877, 32576, 32193, V, V, 32828, 32414, IXA, IXA, IXB, 32418, 32843, 33050, 33107, 33008, 32176, 33166, 33100, 32895, VII, IV, IIA, IIB, H, VII, IV, IIA, IIB, 32667, 32878, 32856, 33045, 31537, 33021, 32854, 32760, 32666, 33795, 33023, 29937, 32712, 33065, 31347, 33132, 32403, 32389, 32549, 32022, 33059, 33095, 33137, 32157, 32477, 33021, en De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling (R1987) 19 september TK

3 Brieven regering Stand van zaken in de procedure van een Turkse moslimextremist juli Reikwijdte Europees burgerschap in relatie tot gezinsmigratie juli ter ondersteuning Mobiel Toezicht Veiligheid juli Toezegging inzake het beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) juli Asielbeleid voor christenen uit Egypte juli Landgebonden asielbeleid Pakistan juli Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen uit de brief "Terugkeer in het vreemdelingenbeleid" van 1 juli 2011 en enkele aanvullende maatregelen op het terrein van terugkeer juli Bevindingen n.a.v. de reis van de minister naar Kenia om de Nederlandse wijze van toetsing bij hervestiging van vluchtelingen te kunnen beschouwen juli Nareis: beleid en uitvoering juli Landgebonden asielbeleid Syrië augustus Uitwerking element "verwestersing" in landgebonden asielbeleid Somalië augustus Stand van zaken "Duurzaam Door" Innovatie, H. Bleker 3 augustus Stand van Zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal juli Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 13 juli Reactie op het verzoek van het lid Kortenoeven over het visumbeleid met betrekking tot Russische burgers, mede in het licht van de EU-Rusland top (3-4 juni, St. Petersburg) minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 6 juli Aanbieding Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 16 juli Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni en de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 20 juli Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 20 juli Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 24 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 27 juli Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juli minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 7 augustus Geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken van 30 augustus september TK

4 minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 24 augustus Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 7-8 september minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 31 augustus Antwoorden op vragen en opmerkingen van de commissie inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli en de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 augustus minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 29 augustus Verslag door EU georganiseerde bijeenkomst over voedselsituatie Sahel juni Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 juli te Brussel minister van Financiën, J.C. de Jager 3 juli Aanbieding vertrouwelijke richtlijnen voor de inwerkingtreding van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) en assesment aanvraag Spanje minister van Financiën, J.C. de Jager 9 juli Verslag van de vergadering van de Ecofin-Raad van 22 juni te Luxemburg minister van Financiën, J.C. de Jager 3 juli Correctie verslag van de Ecofin-Raad van 22 juni te Luxemburg minister van Financiën, J.C. de Jager 9 juli Reactie op het verzoek van de commissie Financiën inzake opheffen vertrouwelijkheid ESM-richtlijnen minister van Financiën, J.C. de Jager 12 juli Aanbieding verslag van de vergadering van de Eurogroep van 9 juli te Brussel minister van Financiën, J.C. de Jager 11 juli Spaanse programma voor bankensteun minister van Financiën, J.C. de Jager 11 juli Verslag van de vergadering van de Ecofin-Raad van 10 juli te Brussel minister van Financiën, J.C. de Jager 12 juli Reactie op verzoek Pechtold inzake nadere informatie m.b.t. de uitkomsten van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone op 28 en 29 juni minister van Financiën, J.C. de Jager 4 juli Aanbieding verslag van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 20 juli minister van Financiën, J.C. de Jager 25 juli Beantwoording resterende vragen commissie I&M over de Conventie inzake Biologische Diversiteit en de Bijeenkomst van Partijen bij dit verdrag,in het kader van de Milieuraad van 11 juni Innovatie, H. Bleker 3 juli Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Geannoteerde agenda Informele Milieuraad 7 8 juli juli Aanbieding verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 7 en 8 juli in Nicosia (Cyprus) juli Verslag van de Europese Raad en Eurozone Top d.d. 28 en 29 juni minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 3 juli Reactie verklaring en interim-rapport Westerwelle, zoals toegezegd tijdens het plenaire debat d.d. 27 juni over de agenda van de Europese top van juni minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 17 juli Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Pechtold van 5 juli jl. om een reactie op het verwerpen van de motie Pechtold c.s. over steun voor het besluit over herkapitalisering van banken (TK , nr. 660) juli Kabinetsreactie op The Netherlands & The Euro van Lombard Street minister van Financiën, J.C. de Jager 21 augustus Positie kwekers in het unitair octrooi M.J.M. Verhagen 4 juli 19 september TK

5 Aanbieding Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen juli, Cyprus M.J.M. Verhagen 6 juli Verslag van het schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van juli Innovatie, H. Bleker 17 juli Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) M.J.M. Verhagen 10 juli Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van juli J.W.E. Spies 2 augustus Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 21 juni staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom 4 juli Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van juli te Nicosia (Cyprus) E.I. Schippers 4 juli Geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid juli H.G.J. Kamp 10 juli Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda inzake de informele EU gezondheidsraad van juli te Nicosia E.I. Schippers 6 juli Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 en 13 juli te Nicosia (Cyprus) H.G.J. Kamp 20 augustus Alternatieven voor oormerken, naar aanleiding van de motie Jacobi/Van Gerven (TK , nr. 618) Innovatie, H. Bleker 18 juli Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 juli Innovatie, H. Bleker 3 augustus Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Transportraad van juli Haegen-Maas Geesteranus 13 juli Verslag Informele Transportraad juli Haegen-Maas Geesteranus 21 augustus Geannoteerde agenda Informele Energieraad, september, Nicosia (Cyprus) M.J.M. Verhagen 30 augustus Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voortgangsrapportage 30 HSL-Zuid Haegen-Maas Geesteranus 3 juli Kabinetsreactie op de motie-voordewind (22054, nr. 184) m.b.t. wapenexport naar Egypte minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 2 juli Voorgenomen verkoop Leopard 2A6 tanks aan Indonesië minister van Defensie, J.S.J. Hillen 3 juli Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 2 augustus Fiche: mededeling combinatie-effecten chemische stoffen juli Brief aan Europese Commissie over Nederlands beleid onder de hernieuwde EU-strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Innovatie, H. Bleker 4 juli Twee Mededelingen van de Europese Commissie betreffende de interne markt (COM ()259/2 en COM ()261) M.J.M. Verhagen 2 juli 19 september TK

6 Fiche: verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten juli Fiche: verordening gebruik EURODAC voor strafrechtelijke onderzoeken juli Fiche: mededeling hernieuwbare energie juli Fiche: mededeling vangstmogelijkheden juli Fiche: mededeling EU-strategie uitroeiing mensenhandel juli Fiche: mededeling ultraperifere regio's van de Europese Unie juli Nederlandse reactie op ontwerp Mededeling Europese Commissie over staatssteun voor films H. Zijlstra 13 juli Fiche inzake richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen juli Fiche inzake verordening technische maatregelen bescherming mariene organismen juli Uitstelbericht voor het zenden van een BNC-fiche inzake het voorstel COM () 335 Verordening financiële aansprakelijkheid geschillen investeringsbeschermingsovereenkomsten M.J.M. Verhagen 20 juli Reactie op het verzoek commissie om een BNC-fiche inzake EU-voorstel: periodieke APK-keuringen COM() 380/381/382, versneld te doen toekomen Haegen-Maas Geesteranus 17 augustus Toelichting op urennormen internationale studenten H. Zijlstra 29 juni Stand van zaken tussen de onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 3 juli Reactie op verzoek Wolbert inzake zorgboerderij Diogenes betreffende aangiften en eisen starten zorgboerderij minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 2 juli Reactie op de brief inzake verlenging programma "Zichtbare schakel" M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 21 augustus Reactie verzoek lid Driessen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 19 juni jl. over de veroordeling van de heer Muhammad Rashid minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 16 juli Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 3 juli Aanbieding afschrift antwoord op vragen van Rover en LSVb over de ov-chipkaart voor studenten H. Zijlstra 9 juli Aanbieding van de rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) juli Toezeggingen uit AO drugsdebat en over nog openstaande toezegging uit het AO Georganiseerde criminaliteit E.I. Schippers 5 juli Reactie op informatieverzoek Vaste Kamercommissie VJ over evaluatie clubpas minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 13 juli 19 september TK

7 Jaarbericht 2011 van de Nationale Drug Monitor E.I. Schippers 20 juli Jaarbericht 2011 Agentschap Telecom M.J.M. Verhagen 6 juli Beantwoording vraag van het lid Braakhuis met betrekking tot de uitgifteprocedure voor vergunningen voor commerciële radio M.J.M. Verhagen 6 juli Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Bemmel over het reserveren van kavels voor nieuwkomers bij de komende veiling van frequenties voor mobiele communicatie (24095, nr. 315) M.J.M. Verhagen 5 juli Roaming M.J.M. Verhagen 12 juli Continuïteit bij uitval van ICT en elektriciteit minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 17 juli Vergoedingen aan adviescolleges en commissies ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.W.E. Spies 3 juli Toezeggingen n.a.v. AO armoede/schulden op 4 april staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom 5 juli Reacties Commissies van toezicht op rapport Defence for Children minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 11 juli Verzoek België verlenging terbeschikkingstelling PI Tilburg staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 26 juli Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 9 augustus Verslag 4e toetsingsconferentie IAEA-verdrag over veilig beheer radioactief afval en bestraalde splijtstof M.J.M. Verhagen 6 juli Informatie over situatie van kerncentrale Doel M.J.M. Verhagen 24 augustus Stand van zaken brief naar aanleiding van de toezegging uit het AO dwang en drang d.d. 1 maart E.I. Schippers 12 juli "Zwijgcontracten" in de zorg E.I. Schippers 11 juli Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van het antwoord van 24 januari op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen E.I. Schippers 11 juli RVZ advies stoornis en delict E.I. Schippers 31 juli Reactie op verzoek Van Bommel, Peters en Timmermans (gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 juni ) over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 14 augustus Periodieke rapportage inzake het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 4 juli EU prioriteiten voor de 67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 1 augustus Stand van zaken rond de kiesgroep IMF-stoel minister van Financiën, J.C. de Jager 5 juli 19 september TK

8 Lijst van vragen en antwoorden inzake het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen minister van Defensie, J.S.J. Hillen 28 juni Stand van zaken biodiversiteitbeleid Innovatie, H. Bleker 5 juli Elfde Conferentie van Partijen van de conventie van Ramsar Innovatie, H. Bleker 10 juli SER-advies Verschuivende Economische Machtsverhoudingen M.J.M. Verhagen 2 juli Reactie op verzoek Eijsink op een artikel in De Volkskrant van 30 juni jl. over een geheime lobby voor de aanschaf van de F minister van Defensie, J.S.J. Hillen 4 juli Lijst van vragen en antwoorden inzake de tiende jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over minister van Defensie, J.S.J. Hillen 3 juli Onderzoek uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten minister van Defensie, J.S.J. Hillen 22 augustus Onderzoek industriële omzet en werkgelegenheidseffecten F-35 programma M.J.M. Verhagen 23 augustus Aanbieding Cyber Security Beeld Nederland minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 6 juli Voortgang Nationale Cyber Security Strategie minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 6 juli Meldplicht (security breach notification) en interventiemogelijkheden minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 6 juli Aanbieding rapport "Digitale drempels, knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie" M.J.M. Verhagen 6 juli Ontwikkelingen overheidsdienstverlening J.W.E. Spies 3 juli Aanbieding evaluatie van de rijkscrisisorganisatie tijdens de DigiNotar-crisis door de Inspectie Veiligheid & Justitie minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 9 juli Dorifelvirus bij (overheids)instellingen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 14 augustus Beleidsreactie op het advies over bovenregionale samenwerking bij rampen en crises minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Toezending BRZO-rapportages juli Aanbieding rapport van de Food and Veterinary Office (FVO) over de vleeskeuring in Nederland Innovatie, H. Bleker 18 juli Rapport over samenloop octrooirecht en kwekersrecht M.J.M. Verhagen 30 augustus Aanpak VWS n.a.v. motie Van der Burg, VII, nr. 14 over een Deltaplan ICT E.I. Schippers 5 juli Voortgang beslissing op bezwaar mond-en-klauwzeer Kootwijkerbroek Innovatie, H. Bleker 5 juli Reactie verzoek lid Ouwehand naar aanleiding van het artikel in Trouw van 2 juli over bestrijdingsmiddelen juli Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (NAP) september TK

9 5 juli Vondst Aziatische boktor in Winterswijk Innovatie, H. Bleker 11 juli Stand van zaken uitvoering verbetertraject College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) Innovatie, H. Bleker 18 juli Voortgang maatregelen n.a.v. vondst Aziatische boktor in Winterswijk Innovatie, H. Bleker 18 juli Vondst Pepper weevil in het Westland Innovatie, H. Bleker 15 augustus Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review GBA J.W.E. Spies 5 juli Aanbieding Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer minister van Financiën, J.C. de Jager 17 juli Stand van zaken uitvoering moties inzake transparantie internetsnelheden en kosten mobiel datagebruik M.J.M. Verhagen 16 juli Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix H. Zijlstra 3 juli Verslag van een schriftelijk overleg inzake het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren H. Zijlstra 13 juli Kabinetsreactie op het banenplan primair onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (Aob) H. Zijlstra 13 juli Uitkomsten van de Tokioconferentie inzake de economische groei en ontwikkeling van Afghanistan en de Nederlandse beoordeling daarvan en uitvoering van de toezegging gedaan tijdens het AO van 27 juni jl. over de meest recente cijfers van het re-integratieprogramma APRP minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 19 juli Benoeming Senior Civiele Vertegenwoordiger ISAF Afghanistan minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 7 augustus Antwoorden op vragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (Kamerstuk 27926, nr. 188) J.W.E. Spies 13 augustus Experiment in Amsterdam met betrekking tot flexibel huren J.W.E. Spies 28 augustus Q-koortsbesmetting in Hilvarenbeek en de voortgang van de vaccinatiecampagne Innovatie, H. Bleker 4 juli Reactie op verzoek Snijder-Hazelhoff over de gewijzigde motie-ouwehand/thieme (29683, nr. 85) over het compenseren van de slachtoffers van Q koorts E.I. Schippers 5 juli Toezegging onderzoek misstanden fokkerij hondenrassen Innovatie, H. Bleker 11 juli Reactie verzoek mbt voorhang ontwerpbesluit houders van dieren en ontwerpbesluit diergeneeskundigen (sts ELI) Innovatie, H. Bleker 10 juli Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts Innovatie, H. Bleker 3 augustus Aanbieding van het rapport Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) J.W.E. Spies 13 juli 19 september TK

10 Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Toezegging gedaan in het AO van 19 januari inzake de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft J.W.E. Spies 12 juli Reactie op het verzoek inzake activiteiten naar aanleiding van tien jaar Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 16 juli Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van vier koepels van agrarische natuurverenigingen en de vier GLB-pilots over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en agrarisch natuurbeleid Innovatie, H. Bleker 10 juli Wettelijke verankering Nationaal Rapporteur Mensenhandel minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 13 juli Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Toezeggingen en motie n.a.v. AO en VAO actieprogramma criminele jeugdgroepen van 11 en 26 april minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 11 juli Rectificatie op het rapport van de inspectie VenJ en IGZ Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 23 augustus Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 23 augustus Stand van zaken van het experiment naar de netto effectiviteit van re-integratie staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom 20 juli Moties en toezeggingen inzake volwasseneneducatie Bijsterveldt-Vliegenthart 5 juli Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels inzake de LPAI-uitbraak in Limburg Innovatie, H. Bleker 12 juli Vogelgriep in Hagestein Innovatie, H. Bleker 10 augustus Stand van zaken inzake een besmetting van vogelgriep (AI) op een legpluimveebedrijf in Hagestein in de provincie Utrecht Innovatie, H. Bleker 15 augustus Afschrift brief aan de Nationale ombudsman met betrekking tot de zaak van twee klokkenluiders J.W.E. Spies 2 juli Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr. 94) Innovatie, H. Bleker 12 juli Uitstel beantwoording vragen over veiligheid op school (Kamerstuk 29240, nr. 47) Bijsterveldt-Vliegenthart 10 juli Antwoorden op vragen inzake de problematiek financiering Sensoororganisaties M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 3 juli Nederlandse strategie zeldzame aandoeningen E.I. Schippers 3 juli Ontwikkelingen ambulancezorg naar aanleiding van ADartikel E.I. Schippers 3 juli 19 september TK

11 Verslag schriftelijk overleg inzake Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa (IVA) E.I. Schippers 5 juli Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie-dijkstra E.I. Schippers 6 juli Instelling Commissie inkomens medisch specialisten E.I. Schippers 13 juli Toezeggingen inzake de Rechterlijke Macht en uitvoering moties minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Toezegging inzake jeugdrechtbanken, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 5 juli Shariaraad in Nederland minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 6 juli Informatie n.a.v. vragen van het lid Ten Broeke, gesteld tijdens het algemeen overleg op 30 mei, inzake strafprocedures tegen individuen die de geheimhouding van MIVD-informatie schenden minister van Defensie, J.S.J. Hillen 22 augustus Monitor invoering van het principe "eerst je bachelor, dan je master" in het universitaire onderwijs H. Zijlstra 27 augustus Nadere informatie n.a.v. VAO numerus fixus 28 juni over een inschatting van de totale goodwillaanspraak van medisch specialisten in Nederland E.I. Schippers 4 juli Reactie op de brief van mevrouw K. inzake de bezetting in de ouderenzorg M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 4 juli Rapportage burgerbrieven V&J voor 2010 en minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Inwerkingtreding van het activiteitenbesluit landbouw juli Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden) juli Reactie op het Gezondheidsraadadvies Ondervoeding bij ouderen E.I. Schippers 5 juli Reactie op verzoek Agema over het mislukken van een proef in Neede met het extramuraliseren van verzorgingshuiszorg M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 4 juli Toezegging ongevallencijfers met betrekking tot personen uit Midden- en Oost-Europa Haegen-Maas Geesteranus 5 juli Cijfers verkeershandhaving binnen de bebouwde kom staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 25 juli Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie-bashir over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs (Kamerstuk 29398, nr 332) Haegen-Maas Geesteranus 22 augustus Voortang maatregelen EU-arbeidsmigratie H.G.J. Kamp 28 augustus Verslag 101ste Internationale Arbeidsconferentie te Genève H.G.J. Kamp 6 juli Ministerieel Plan Bloedvoorziening E.I. Schippers 10 juli Onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor september TK

12 E.I. Schippers 10 juli Reactie op AD-artikel over waarschuwingen CFV inzake gebruik derivaten en weergave stand van zaken uitvoering motie kleine kernen J.W.E. Spies 3 juli Reactie van de minister n.a.v. de berichtien rondom de vastgoedtransacties van de woningstichting Vitaal Wonen (277 woningen) te Limbricht (gemeente Sittard-Geleen) J.W.E. Spies 31 augustus Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen E.I. Schippers 5 juli Uniforme barcodering geneesmiddelen en medische hulpmiddelen E.I. Schippers 6 juli Selectieve inkoop medisch specialistische geneesmiddelen E.I. Schippers 12 juli Aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit betreffende de overheveling van dure geneesmiddelen E.I. Schippers 17 augustus Informatie over postmarkt H.G.J. Kamp 10 juli Aanbieding rapportage OPTA inzake klachten over de postbezorging in het kader van de universele postdienst (UPD) Innovatie, H. Bleker 17 juli Monitoring best of class flankerend beleid beleggingsverzekeringen minister van Financiën, J.C. de Jager 5 juli Mededeling n.a.v. het verzoek van de cie VWS inzake toezending van een brief aan de Kamer over de stand van zaken m.b.t. palliatieve zorg (toezending uiterlijk bij de behandeling van de Begroting 2013) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 4 juli Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Verlenging Nederlandse bijdrage aan rule of law missie EULEX Kosovo minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 6 juli Werking Toetsingskader minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 9 juli Beleidsnotitie over de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 10 juli Uitvoering van de motie van de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Voortman over mentorschap (33000-XVI, nr. 56) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 9 juli Kabinetsreactie SER-advies "Werk maken van scholing" H.G.J. Kamp 9 juli Onderzoeksrapportages SZW en de beleidsreactie per onderzoek (Monitor Arbeidsmarkt, Evaluatie Wet Participatieplaatsen en de rapporten van de Inspectie SZW "Agressie en Geweld", "Kiezen voor het delen van informatie", "Sectorrapportage Metaal" en "Sectorrapportage Grond- Weg- en Waterbouw") H.G.J. Kamp 5 juli Cao- en avv-beleid H.G.J. Kamp 9 juli Onderbouwing productiviteitsgroei door hervorming ontslag/ww H.G.J. Kamp 11 juli Aanbiedingsbrief "Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011" en "de Summatieve evaluatie PO2002" minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Optreden politieagente Rotterdam-Rijnmond september TK

13 minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 3 juli Reactie op verzoek Kuiken over storingen 112 en getroffen maatregelen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 29 juni Operationele sterkte politie ultimo minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 19 juli Voortgang van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 19 juli Stand van zaken actieprogramma "Minder regels, meer op straat" minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 29 augustus Evaluatie van het aalbeheerplan Innovatie, H. Bleker 5 juli Voortgang van de Alderstafel Schiphol (Monitorrapportage, inzet Buitenveldertbaan, de proef parallel starten en vergelijking meetsystemen) juli Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus Innovatie, H. Bleker 4 juli Resultaten van het onderzoek en het advies van het Deskundigenberaad zoönosen m.b.t. Chlamydia-abortus Innovatie, H. Bleker 15 augustus Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector Innovatie, H. Bleker 6 juli Afschrift van de brief aan Zorgverzekeraars Nederland betreffende twee aangenomen moties m.b.t. Europsyche E.I. Schippers 7 augustus Reactie op verzoek commissie m.b.t. autologe kraakbeencelimplantatie E.I. Schippers 8 augustus Sluiting van de landelijke meldkamer ambulancezorg (LMAZ) E.I. Schippers 5 juli Informatie over de thuiskopieregeling in de Auteurswet en de inrichting van het thuiskopiestelsel per 1 januari staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 3 juli Onderzoek College van Toezicht over Buma-Stemra staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 5 juli Veiligheidsrapportages Haegen-Maas Geesteranus 9 juli Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit m.b.t. "overheidsbreed afpakken" zoals toegezegd tijdens het AO 14 juni over georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 12 juli Voortgangsrapportage inzake de geïntegreerde aanpak van outlawbikers minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 21 augustus Toezichtsrapport CTIVD inzake de door de MIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van januari 2006 tot en met juni minister van Defensie, J.S.J. Hillen 3 juli Aanbieding nadere analyse van Het nieuwe spoorplan van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland Haegen-Maas Geesteranus 12 juli Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie-pechtold V, nr. 137) peildatum 1 april minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 10 juli Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast september TK

14 minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 5 juli Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-marcouch over het sociaal verhoor staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 26 juli Het verslag van de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling van juni in Rio de Janeiro (Rio+20) juli Informatie inzake de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar niet-fiscale prikkels om energiebesparing bij gebouweigenaren en gebruikers te stimuleren M.J.M. Verhagen 12 juli Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen E.I. Schippers 5 juli Uitvoering van de gewijzigde motie Bruins Slot inzake salarissen Betaald Voetbal Organisaties (Kamerstuk XVI, nr. 82) E.I. Schippers 10 juli Reactie op de motie van het lid Van Dekken over de aanpak voor de bestendiging en versteviging van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland (30234, nr. 46) E.I. Schippers 27 augustus Beëindiging Taskforce Multifunctionele Landbouw Innovatie, H. Bleker 13 juli Toezegging debat bijstandsuitkering allochtonen juli Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom 16 augustus 4 juli Uitspraak van het EU-Hof inzake leges langdurig ingezeten derdelanders juli Reactie op de brief van advocatenkantoor Köse over de uitspraak van de Raad van State over de visumplicht voor Turkse dienstverrichters en zelfstandigen juli Reactie op verzoek Leijten over winst voor care en cao M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 3 juli Reactie op rapport "Bestedingsmogelijkheden bij het scheiden van wonen en zorg van Unie KBO M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 3 juli Nieuwe aanbieders AWBZ en pgb-tarieven (bij verblijf) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 5 juli Fokuswonen en keuze van dienstverlening M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 5 juli Afschrift van het besluit inzake de aanwijzing van zorgkantoren voor M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 29 augustus Natuurherstel Westerschelde Innovatie, H. Bleker 3 augustus Toezeggingen tijdens AO Afval en grondstoffen van 7 juni over bunkerolie en microplastics juli Informatie over handhaafbaarheid Besluit beheer verpakkingen en papier en karton juli Beleidsevaluatie migratie en ontwikkeling september TK

15 Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 19 juli Reactie op het boek Islamofobie en discriminatie minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 4 juli Uitkomsten van het rondetafelgesprek inzake horecadiscriminatie juli Briefwisseling verdrag IAEA inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation Analysis" in Delft, Nederland, van augustus (Trb., 109) minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 1 augustus Briefwisseling verdrag IAEA inzake de gezamenlijke IAEA/ EC-JRC regionale workshop over "Precursor, Transient and Root Cause Analyses" te Petten, Nederland, van 20 tot 24 augustus (Trb., 105) minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 1 augustus Briefwisseling verdrag IAEA inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development and Implementation of Routine Automation in Advanced NAA Laboratories", 2-6 juli ; Wenen 3 mei minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 2 augustus Notawisseling houdende een verdrag tot aanvulling van het Verdrag inzake de zetel van het Permanente Hof van Arbitrage; s-gravenhage, 6 juni minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 9 augustus Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 23 augustus Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken n.a.v. het Toezichtsrapport nr. 33 van de CTIVD inzake de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD J.W.E. Spies 20 augustus Fraudebestendigheid Toeslagen staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers 21 augustus Declaratiebeleid toezichthouders minister van Financiën, J.C. de Jager 18 juli NEa-rapportage naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging augustus Stand van zaken aan met betrekking tot de toezeggingen uit 2008 naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Schone Kunsten, preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel H. Zijlstra 13 juli Uitstel reactie op het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 mei juli Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland H. Zijlstra 11 juli Aanbieding Beleidsregel doelmatigheid in het hoger onderwijs H. Zijlstra 25 juni Voortgang van de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en de in verband daarmee met de instellingen te maken prestatieafspraken H. Zijlstra 9 juli Oprichten van een regieorgaan onderwijsonderzoek Bijsterveldt-Vliegenthart 6 juli Aanbieding ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs door de invoering van prestatiebekostiging (Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs) H. Zijlstra 26 juli 19 september TK

16 Aanbieding afschrift brief aan VSNU en HBO-raad inzake langstudeerdersmaatregel H. Zijlstra 3 augustus Verzoek tot terzijde leggen uitvoering langstudeerdersmaatregel H. Zijlstra 17 augustus Tussenmeting bekendheid plannen rondom hoger onderwijs H. Zijlstra 29 augustus Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo n.a.v. van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO) Bijsterveldt-Vliegenthart 24 augustus Reactie op het OvV-rapport kapseizen Frisia (HA38) Haegen-Maas Geesteranus 5 juli Jaarverslag 2011 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control Haegen-Maas Geesteranus 17 augustus Aankondiging procedure artikel Telecommunicatiewet ten aanzien van de wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking M.J.M. Verhagen 4 juli Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage SPEER over de periode 15 september 2011 tot 15 maart minister van Defensie, J.S.J. Hillen 9 juli Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam over de eerste helft van H. Zijlstra 9 juli Kantorenlocatiebeleid: stand van zaken huisvesting van de Belastingdienst in Emmen en Venlo J.W.E. Spies 5 juli Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid J.W.E. Spies 12 juli Aanbieding onderzoek Bonus-malus i.v.m. mogelijke plaatsing van personeel met een WSW- of Wajong-indicatie, naar aanleiding van de motie Heijnen (Kamerstuk VII, nr. 10) J.W.E. Spies 11 juli Medicatietoediening tijdens schooltijd Bijsterveldt-Vliegenthart 4 juli Versterking positie mbo-studenten Bijsterveldt-Vliegenthart 9 juli Resultaten van de experimenten vmbo mbo-2 (vm2) tot nu toe en het plan voor het vervolg Bijsterveldt-Vliegenthart 6 juli Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de kwestie-amarantis (31 524, nr. 149) Bijsterveldt-Vliegenthart 20 juli Eerlijke handelspraktijken M.J.M. Verhagen 29 juni Stand van zaken van de onderhandelingen over de door de Europese Commissie op 20 oktober 2011 bekend gemaakte voorstellen voor een herschikking ( recast ) van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en voor de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), voor zover deze voorstellen betrekking hebben op grondstoffenderivaten(contracten) Innovatie, H. Bleker 18 juli Uitstel toezending informatie inzake de mogelijke rol van het regionaal service centrum (van de Rijksdienst Caribisch Nederland) bij de visumverlening in Caribisch Nederland juli Aanwijzing aan Curaçao die strekt tot aanpassing van de begroting en het vergroten van de beheersbaarheid van de publieke uitgaven J.W.E. Spies 18 juli 19 september TK

17 Stand van zaken totstandkoming inspraakverordening BES-eilanden J.W.E. Spies 10 juli Halfjaarlijkse rapportage College financieel toezicht Bonaire Sint-Eustatius en Saba over januari-juni J.W.E. Spies 24 augustus Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor Curaçao en Sint-Maarten, januari -juli J.W.E. Spies 3 september Actieplan samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking en Bestuurskracht Curaçao J.W.E. Spies 3 september Rondgezonden en gepubliceer- Vernieuwing stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 11 juli Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling J.W.E. Spies 3 juli Reactie op het bericht dat een aantal patiënten van een zelfstandig behandelcentrum in Utrecht mogelijk besmet is met hepatitis B, C of hiv E.I. Schippers 2 juli Brief met toezeggingen n.a.v. het AO klimaatbeleid d.d. 31 mei M.J.M. Verhagen 4 juli Budgettaire korting in de jeugdzorg M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 6 juli Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 10 juli Uitstel verslag van een schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 233) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 20 augustus Uitst beantwoording verslag van het schriftelijk overleg inzake Stand van zaken jeugdzorgplus M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 20 augustus Nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven Innovatie, H. Bleker 10 juli Toezegging in het AO van 19 april m.b.t. wijzigingsvoorstellen inzake de regulering van de luchthaventarieven van Schiphol (op basis van de evaluatie van de Wet luchtvaart) en de Luchtruimvisie juli Reactie op de TV- uitzending Ouders gehandicapt kind wanhoop nabij" van EenVandaag d.d. 24 maart M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 21 augustus Indexatiemogelijkheden in het reële pensioencontract H.G.J. Kamp 9 juli Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisisen herstelwet (vijfde tranche) Haegen-Maas Geesteranus 6 juli Toezegging gebruik Europaroute juli Plan van aanpak preventie huwelijksdwang juli Uitstel toezending eindrapport werkgroep motorvermogen Innovatie, H. Bleker 10 juli Reactie inzake het verzoek om spoedige toezending van het ontwerpbesluit over opname van de technisch ge- 19 september TK

18 neeskundige in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) E.I. Schippers 12 juli Aanbieding van het jaarverslag 2011 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Innovatie, H. Bleker 18 juli Voorhangprocedure ontwerpbesluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 11 juli Voortgangsbrief zwangerschap en geboorte E.I. Schippers 3 juli Reactie op het bericht in de Telegraaf, 6 juni, inzake de concentratie van verloskundige zorg E.I. Schippers 3 juli Reactie op de aangenomen moties 32299, nrs. 12, 13 en 14 van het lid Leijten over het plaatsen van tv-camera s in het VU medisch centrum (VUmc) E.I. Schippers 4 juli Samenwerkingsproblemen tussen artsen in het VU medisch centrum (VUmc) E.I. Schippers 28 augustus Toezegging naviduct Afsluitdijk juli Informatievoorziening over de procedure inzake agendasetting en informatievoorziening aan de Kamer in de aanloop naar de JBZ-Raad van september juli Stand van zaken van de samenwerking met Turkije op JBZ-terrein juli Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van juli te Cyprus minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 10 juli Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset juli Reactie op het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van de behandeling van prioritaire JBZ-dossiers juli Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader ) minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 17 juli Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda met betrekking tot de informele JBZ-Raad op juli minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 23 juli Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 26 juli Reactie op het rapport van Human Rights Watch over racistisch geweld tegen immigranten in Griekenland augustus Conceptagenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 september staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven 2 augustus Verslag informele JBZ-Raad, 23 en 24 juli minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 22 augustus Stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de EU-richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, en de stand van zaken met betrekking tot het monitoren van dierproeven en alternatieven E.I. Schippers 3 juli Schatkistbankieren voor decentrale overheden minister van Financiën, J.C. de Jager 13 juli 19 september TK

19 Intrekking twee toelatingen voor thiamethoxam door Frankrijk Innovatie, H. Bleker 18 juli Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)- onderzoeksresultaten goederenstudies Haegen-Maas Geesteranus 12 juli Ontwikkelingen in het proces tot aanpassing van de Gids proportionaliteit naar aanleiding van het amendement Schouten/Ziengs (nr 50) bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet M.J.M. Verhagen 3 juli Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit). NOOT: de minister heeft de termijn van de voorhang verruimd t/m 8 oktober (zie kamerstuk 32440, nr. 73) M.J.M. Verhagen 10 juli Verruiming van de termijn m.b.t. de eerder aan de Kamer gezonden ontwerp-algemene maatregel van bestuur (zie kamerstuk 33240, nr. 72) inzake de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) M.J.M. Verhagen 26 juli Reactie op de moties Van Gent en Heijnen inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (32550, nrs. 38 en 39) J.W.E. Spies 30 juli Stand van zaken van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (Heckrunderen, konikpaarden, edelherten) Innovatie, H. Bleker 18 juli Aanbieding van de toegezegde Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad Haegen-Maas Geesteranus 31 augustus Modernisering van de ontwikkelingssamenwerking juli Toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg op 14 juni jl. over religie en ontwikkeling juli Verslag van de Sanitation and Water for All High Level Meeting van 20 april juli Verslag bezoek aan Colombia: van "Aid naar Trade" in de praktijk juli Scholenproject in Afghanistan en mogelijk geconstateerde onregelmatigheden juli Criteria voor subsidieverlening Fonds Duurzaam Water (FDW) en Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) juli Aanbieding advies substitutie en marktscan ketenzorg E.I. Schippers 5 juli Het Bedrijfslevenbeleid en de voortgang van de innovatiecontracten n.a.v. het AO van 14 juni jl M.J.M. Verhagen 10 juli Reactie op verzoek van lid Graus inzake de gevolgen voor onze ondernemers bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem M.J.M. Verhagen 22 augustus Voortgangrapportage bedrijvenbeleid in uitvoering M.J.M. Verhagen 3 september Maximumsnelheid A2 Vinkeveen Maarssen Haegen-Maas Geesteranus 23 augustus Gevolgtrekkingen aan beraadslagingen over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Haegen-Maas Geesteranus 9 juli 19 september TK

20 Aanbieding aanbevelingen Adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI) Innovatie, H. Bleker 13 juli Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de concept definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Innovatie, H. Bleker 15 augustus Rapportage inzet Vessel Protection Detachments april tot en met juni minister van Defensie, J.S.J. Hillen 13 juli Aanpassing financiële bijdrage van de reders voor de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD) minister van Defensie, J.S.J. Hillen 13 juli Reactie op de uitspraak van Louise Fresco over diervriendelijk versus milieuvriendelijk produceren in het licht van de verduurzamingdiscussie Innovatie, H. Bleker 10 juli Bericht omtrent de uitvoering van motie-paulus Jansen c.s. (32730 nr. 12) over de rechtsbescherming van woonbootbewoners J.W.E. Spies 14 augustus Toetsingskader voor materieelverwerving minister van Defensie, J.S.J. Hillen 11 juli Mogelijke Duitse belangstelling voor complex Eygelshoven minister van Defensie, J.S.J. Hillen 22 augustus Toezegging m.b.t. de capaciteit op het gebied van gender en mensenrechten op het ministerie minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 3 juli Aanbieding regeringsreactie inzake het AIV Briefadvies: De receptorbenadering, een kwestie van maatvoering minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal 11 juli Lijst van vragen en antwoorden inzake de conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" E.I. Schippers 11 juli Het verbeteren van de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen van nieuwbouwwoningen juli De herkomt van gegevens van promotieonderzoek inzake anonimisering minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 20 juli Reactie op de aangenomen moties van het lid Recourt c.s. (32761, nrs. 10 en 11) over de veiligheid van minderjarigen op internet minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten 16 augustus Verslag schriftelijk overleg over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut E.I. Schippers 5 juli Screenen van bloeddonoren op Q-koorts E.I. Schippers 8 augustus Verslag van een schriftelijk overleg inzake het briefadvies van de Gezondheidsraad getiteld "Laaggeletterdheid te lijf" E.I. Schippers 8 augustus Verzoek inzake toezending advies landsadvocaat inzake dubbeltellende biobrandstoffen juli Follow-up uitvoering motie-leegte c.s. (TK 32813, nr. 4) over bijmenging biobrandstoffen juli Alternatieve financiering filmproductie H. Zijlstra 6 juli Verslag schriftelijk overleg inzake het Programma Ondernemerschap Cultuur, schets voor de periode en cijfers buitenlandse studenten kunstvakonderwijs H. Zijlstra 4 juli Aanbieding advies Cultuureducatie van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur H. Zijlstra 20 augustus 19 september TK

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012 Koninklijke boodschap: Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari Koninklijke boodschap: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven Den Haag, 18 januari 2010 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 26 FIN i.v.m.

Nadere informatie

25 Ingekomen stukken. minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 17 januari 2012. Rondgezonden en gepubliceerd

25 Ingekomen stukken. minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies 17 januari 2012. Rondgezonden en gepubliceerd 25 Ingekomen stukken Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen Koninklijke boodschap Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 25 oktober 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 12, 14 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Den Haag, 3 februari 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 9, 10 ELI i.v.m. agendapunt 7, 13 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 SZW i.v.m.

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen. (Voortgang) wet- en regelgeving. Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluitenlijst vorige vergaderingen. (Voortgang) wet- en regelgeving. Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Den Haag, 8 november Let op! Afwijkende dag/tijden i.v.m. samenloop met de plenaire behandeling van het Belastingplanpakket 2014. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën BiZa i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang Den Haag, 8 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap BuZa i.v.m. agendapunt 11 BZK i.v.m. agendapunt 21 EU i.v.m. agendapunt 11,18,34,36 LNV i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 72

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

8 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. De volgende voorstellen van wet:

8 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. De volgende voorstellen van wet: 8 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen De volgende voorstellen van wet: Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 30 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 7, 17, 25 ELI i.v.m. agendapunt 11, 16 EU i.v.m. agendapunt 3, 4, 8, 12, 13, 19, 21, 26 I&A

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 6 februari 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 EZ i.v.m. agendapunt 8, 13, 21 FIN i.v.m. agendapunt 10 RU

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedurevergadering Besluitenlijst vorige vergaderingen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedurevergadering Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 18 maart 2011 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 21 FIN i.v.m. agendapunt 12 KR i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3, 13, 15, 21, 22 DEF i.v.m. agendapunt 4, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 4, 6, 21, 22 EZ

Nadere informatie

vaste commissie voor Justitie Procedurevergadering Justitie

vaste commissie voor Justitie Procedurevergadering Justitie Den Haag, 26 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 20 BZK i.v.m. agendapunt 1, 4, 20, 29, 31, 33, 38, 46, 47 EU i.v.m. agendapunt 36, 38, 46, 47,

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 4 Voortouwcommissie: HERZIENE AGENDA PROCEDUREVERGADERING In verband met toevoegen agendapunten: 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 14 vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 2 december 2011 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 CGB i.v.m. agendapunt 32 ELI i.v.m. agendapunt 26, 31 EU i.v.m.

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 maart 2012. Stand van zaken veredelingsvrijstelling

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 19 maart 2012. Stand van zaken veredelingsvrijstelling > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 16 maart 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 4 FIN i.v.m. agendapunt 10, 18 I&M i.v.m. agendapunt 2, 4 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 10 april Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.v.m. agendapunt 12, 13, 19, 22, 26 EU i.v.m. agendapunt 4, 18, 25, 26 FIN i.v.m. agendapunt 11 I&M i.v.m. agendapunt 24 Activiteit:

Nadere informatie

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS Den Haag, 13 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): RU i.v.m. agendapunt 17 SZW i.v.m. agendapunt 13 V&J i.v.m. agendapunt 17, 29 WR i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 8 april 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 9

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

- Tweede Kamer (procedurevergadering 1-10-14) Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving Versie 26 september 2014

- Tweede Kamer (procedurevergadering 1-10-14) Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving Versie 26 september 2014 Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving Versie 26 september 2014 Indien het wenselijk wordt geacht een voorstel uit onderstaand overzicht in de commissie te behandelen dan kan dit tijdens de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 402 Wet cliëntenrechten zorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 28 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 11, 15, 16, 20 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 14 V&J

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

5 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

5 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen 5 Ingekomen stukken Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen Koninklijke boodschappen Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 22 januari 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 15 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 15 BuZa i.v.m. agendapunt 14, 15

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Den Haag, 20 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): JG i.v.m. agendapunt 6, 26 JUST i.v.m. agendapunt 17 WWI i.v.m. agendapunt 4 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven Den Haag, 14 december 2009 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 47 EU i.v.m.

Nadere informatie

16 Stemmingen begroting VWS

16 Stemmingen begroting VWS 16 Stemmingen begroting VWS Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 6 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 5 DEF i.v.m. agendapunt 5, 10, 11 EU i.v.m. agendapunt 8, 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 LNV i.v.m.

Nadere informatie

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015)

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (31.767) (T01000) De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid

Nadere informatie

11 Ingekomen stukken. Aanbieding van het verslag van de informele energieraad gehouden op 19-20 september 2013-21501-33-439

11 Ingekomen stukken. Aanbieding van het verslag van de informele energieraad gehouden op 19-20 september 2013-21501-33-439 11 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen Koninklijke boodschappen Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 606 Emancipatiebeleid 1998 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten Den Haag, 8 oktober 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 18, 29 FIN i.v.m. agendapunt 19

Nadere informatie

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Titel 1 Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Den Haag, 3 februari 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 32 DEF i.v.m. agendapunt 32 EU i.v.m. agendapunt 20, 28, 29, 30, 31 EZ

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 26 april Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunten * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 5, 10 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 7, 9, 10 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Lijst van prioritaire voorstellen 2015

Lijst van prioritaire voorstellen 2015 EU-prioriteiten 2015 Lijst van prioritaire voorstellen 2015 Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer aan welke Europese onderwerpen zij extra aandacht wil geven. De Tweede Kamer maakt daarvoor een selectie uit

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 17 maart 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 19 SZW i.v.m. agendapunt 12 WR i.v.m. agendapunt 12 Document: Besluitenlijst van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 142 Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie economische en monetaire zaken MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 Betreft: Bijdrage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bijgevoegd vindt u de bijdrage

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents Het Verdrag van Amsterdam in werking Prof. mr. R. Barents Kluwer - Deventer - 1999 DEEL1. HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Hoofdstuk 1. Van Maastricht naar Amsterdam 3 1. Inleiding 3 2. De Europese verdragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Samenhang tussen het toelatingsbeleid en de KRW

Samenhang tussen het toelatingsbeleid en de KRW 27858 Gewasbeschermingsbeleid 27625 Waterbeleid Nr. 326 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2015 In

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1210 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Datum 30 augustus 2012 Betreft Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus)

Datum 30 augustus 2012 Betreft Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 5 oktober 2009 Onderwerp Interlandelijke Adoptie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 5 oktober 2009 Onderwerp Interlandelijke Adoptie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen Overzicht 30 139 Veteranenzorg; Motie; Motie van de leden Teeven en Eijsink over het sneller laten verlopen van de afwikkeling van schadeclaims 09-07-2015 Kamerstuk 30139 nr. 149 Tweede Kamer Veteranenzorg;

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie