DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN"

Transcriptie

1 DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN NATIONAALARCHIEF DATUM:februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE

2 Inleiding...4 Trend1:Toenemendewoningbehoefte...7 Trend2:Toenemendewoondifferentiatie...9 Trend3:Veranderingenindewoonlocatiekeuze...14 Trend4:Toenamevandekostenvanwonen...19 Trend5:Verschuivingvandeoverheidssubsidiëring...21 Trend6:Verzelfstandigingwoningcorporaties...23 Trend7:Inhoudelijkeenbestuurlijkeveranderingenvanderuimtelijkeordening m.b.t.woningbouw...25 Trend8:Vanstads'naarstedelijkevernieuwing...31 Trend9:Veranderingeninkwaliteitvanwoningbouwenwoningen...34 Trend10:Opkomstenneergangvandekraakbeweging...38 Trend11:Intensiveringenafschaffingvanhetwoonwagenbeleid...41 Hotspot1:GifinLekkerkerk(1979'1980)...44 Hotspot2:Kroningsrellen(1980)...47 Hotspot3:ParlementaireEnquêteBouwsubsidies(1986'1988)...49 Bijlage1:Literatuurlijst...52 Bijlage2:CV sexperts...57 Bijlage3:TrendsenhotspotsDomeinGezondheid...58 Bijlage4:TrendsenhotspotsdomeinVeiligheid...59 Bijlage5:TrendsenhotspotsDomeinWelzijn...61 Bijlage6:TrendsenhotspotsDomeinRecht

3 DezetweedeconceptrapportageWonenbevatdeelftrendsendriehotspotsdiehet onderzoeksteambinnenhetdomeinwonenheeftgeïdentificeerd.hetdomeinwonen omvatinsterkemateelkaaroverlappendeenaanelkaargerelateerdeontwikkelingen. Aaneennadereindelinginsubdomeinenbleekindeloopvanhetonderzoekgeen behoeftetebestaan. 1 Dezeconceptrapportageisnognietvolledigindiezin,datindeloopvanhetonderzoek naardeanderedomeinenwaarschijnlijknoganderetrendsenhotspotszullenworden geïdentificeerdophetgebiedvanwonen.datgeldtinelkgevalvoordetrends betreffendemigratie,dewoningbouwenwoninginrichting,maarwijsluitennietuitdat ookbijhetonderzoeknaaranderedomeinennogtrendsen/ofhotspotsworden geïdentificeerddierelevantzijnvoorhetdomeinwonen.dezezullenonderdiedomeinen wordenbeschreven,entezijnertijdalsnogwordentoegevoegdaandeeindrapportage Wonen. IndeloopvandeverschillendeonderzoekenbinnenhetprojectMaatschappelijke Trendanalyse1976A2005isbeslotendetrendsbetreffendemigratieineenlaterstadium gecoördineerdtebehandelen,zodatzeinsamenhangkunnenwordenbeschreven. Tijdenshetonderzoekisvastgestelddatdesectorwoningbouw(de bouwers )beterkan wordenbehandeldalsonderdeelvandehelebouwsector.geziendeeconomische importantieendebijzonderewijzewaaropdezesectormetveranderingeninde conjunctuurverbondenis,zaldezeaanbodkomeninhetdomeineconomie.vantevoren wasreedsvastgestelddatdebinnenkantvanhetwonen(inrichtinge.d.)ompraktische redenenbeterkanwordenmeegenomeninhetonderzoeknaarhetdomeinleefstijl, CultuurenMentaliteit.Debuitenkantvandewoningen,ofteweldearchitectuurervan,is alszodanigwelbenoemd(trend3),maaropditgebiedzijngeendominante ontwikkelingenwaargenomen,behalveopmetaniveau(hoogbouwvs.laagbouw). Wellichtzullenophetgebiedvanarchitectuurinhetalgemeennogontwikkelingenals trendwordengeïdentificeerdbijhetonderzoeknaarhetdomeinleefstijl,cultuuren Mentaliteit.HetonderwerpRuimtelijkeOrdeningwordthierbehandeldvoorzoverhet directbetrekkingheeftopwoningbouw. Devolgendetrendswordenbehandeld: 1. Toenemendewoningbehoeftealsgevolgvanbevolkingsgroeien huishoudensverdunning 2. Toenemendedifferentiatievanhetsoortwoningenenwoonvormenalsgevolgvan veranderendewoonbehoeften 3. Veranderingenindewoonlocatiekeuze 4. Toenamevandekostenvanwonenvoorkopersenhuurders 5. Verschuivingvandeoverheidssubsidiëringvanbouwennaarhurenenkopen 6. Verzelfstandigingvandewoningcorporaties 7. Inhoudelijkeenbestuurlijkeveranderingenvandeinzetensturingdoor rijksoverheid,provinciesengemeentenopderuimtelijkeordeningm.b.t. woningbouw 8. Toenemendeaandachtvoorstadsvernieuwing/stedelijkevernieuwing 9. Veranderingeninhetaansturenenbewakenvandekwaliteitvanwoningenen woningbouw:vancentralesturingnaarmarktsturing 10. Opkomstenneergangvandekraakbeweging 11. Intensiveringenafschaffingvanhetwoonwagenbeleid 1 IndeoorspronkelijkedoorhetNAaangegevenstramienwordtWonenonderverdeeldinhuizen, steden,dorpenenwijken.dezeindelingbleekopbasisvanhetscpamateriaalweinig werkbaar. 3

4 4 Hotspotszijn: 1. GifschandaalLekkerkerk(1979A1980) 2. Kroningsrellen(1980) 3. ParlementaireEnquêteBouwsubsidies(1986A1988) IneersteaanzetwarenookalsconceptAtrendsbenoemd: - Toenemenderolvangemeentenbijwoningbouw - Veranderingbijopdrachtgeversvoorwoningbouw Dezetrendsblekengeenapartetrendsalszodanigtezijn,maardeelaspectenvantrends 7en9.Omdieredenzijndegemeentenenopdrachtgeversonderdietrendsbeschreven enalsapartetrendskomentevervallen. Ookbijdehotspotshebbenveranderingenplaatsgevonden.Deeerderbenoemde conceptahotspot Betonrot isopgenomenindetrendm.b.t.kwaliteitvanwoningen,de krakersrellenhebbendeeigenlijkenaamkroningsoproergekregenenhetparlementair onderzoekstichtingwoningbeheerlimburgisvervangendoordebelangrijker ParlementaireEnquêteBouwsubsidies.DeBrandinhetHaagsedaklozenpension(1992) bleekgeenhotspotophetdomeinwonenmaariswelalshotspotbeschreveninhet domeinwelzijn. Hetkaraktervanhetdomeiniszodanigdatveelontwikkelingenverwevenzijn.Omdatde trendsuiteindelijklosvanelkaargelezenmoetenkunnenworden,washetnoodzakelijk dateenaantalontwikkelingeninmeerderetrendsterugkeert.enkeletrendbeschrijvingen zijnhierdoorookietslijvigergewordendanhetonderzoeksaformataangeeft. BinnenhetdomeinWonenwarenmetnamedemetatrendsIndividualiseringen Verzakelijkingopvallendaanwezig.Deinvloedvanindividualiseringisterugtezieninde veranderdewoonbehoeftenvannederlanders,quawoonsituatie,soortwoning,kwaliteit vandewoningenlocatievandewoning(trends1a3,7en9).deverzakelijkingisterug tezienindevoortdurendepogingenomdeoverheidsuitgaventebeperkenende doelmatigheidendedoeltreffendheidvanhetoverheidsbeleidtevergroten. Marktwerking,privatisering,liberalisering,juridiseringenschaalvergrotingzijnintrends 4totenmet11steedsweerterugkerendeuitingenhiervan.! Bijditdomeinkonbreedgebruikgemaaktwordenvandeverschillenderapportenvan hetscp,zowelbijhetopsporenvantrendsalsbijgebruikalsliteratuur.ookkondenwij gebruikmakenvanexpertisebijhetscpindepersoonvanvicveldheer,afdelingshoofd vandeonderzoeksgroepwonen,leefbaarheid&veiligheidvanhetscp. Eenuitzonderinghieropbetrofdemeertechnischekantenvandewoningbouw.Daarover wasbijhetscpmaarfragmentarischinformatievoorhanden.debeschikbaarheidvan aanvullendeliteratuurverschildeverderpertrend.literatuurmetbetrekkingtothet beleidwasvoldoendeaanwezig.inhetalgemeenwas vaaktamelijkspecialistische vakliteratuurwelbeschikbaar.inenkelegevallenwerdineenspecialistischwerkeenkort historischoverzichtgegeven,maarhistorischeonderzoekspublicatiesoverdeperiode ontbrakenveelal.Aanvullendisgebruikgemaaktvanverschillendewebsites overhistorischegebeurtenissenenvanpartijendieophetdomeinactiefzijn. Alvrijvergaandehetonderzoekwerdduidelijkdaterbehoeftewasaanaanvullende informatieuithetveld,inhetbijzondervankopers,huurdersenverhuurders.met expertsopditgebiedkondenpasineenlaatstadiumafsprakenwordengemaakt. UiteindelijkisgesprokenmetdeheerBobMaas,seniorbeleidsmedewerkerbijde VerenigingEigenHuisendeheerErikWilke,adjunctAdirecteurbijAedes,de brancheverenigingvandewoningcorporaties.hierdoorbleefalleeneen blindevlek

5 bestaanvoordehuurders.opdevalreepkonalsnogindezelacunewordenvoorzien doordatdewoningbondzovriendelijkwasomversvandeperseenboekoverzijn geschiedenistoetesturen. # Vanhetconceptrapportiseeneersteversievan15november2010gevalideerddoorde heervicveldheer.deheerh.priemus,emeritushoogleraarsysteeminnovatie RuimtelijkeOrdeningaandeTUDelft,heeftdeconceptrapportagevoorzienvan commentaarendezegevalideerd.zijncommentaarvormdeaanleidingomhetrapportop eenaantalpuntenaantescherpeneneentrendtoetevoegenm.b.t.de verzelfstandigingvandewoningcorporaties.deherenbobmaasenerikwilkezijn gevraagddietrendstevalideren,waarvoorzijalsexpertzijngeraadpleegd. 5

6 - Individualisering Toenemendewoningbehoeftealsgevolgvanbevolkingsgroeienhuishoudensverdunning - Trend:Toenemendedifferentiatievanhetsoortwoningenenwoonvormenalsgevolg vanveranderendewoonbehoeften - Trend:Veranderingenindewoonlocatiekeuze - Trend:Inhoudelijkeenbestuurlijkeveranderingenvandeinzetensturingdoor rijksoverheid,provinciesengemeentenopderuimtelijkeordeningm.b.t. woningbouw - Trend:Opkomstenneergangvandekraakbeweging - Trend:Intensiveringenafschaffingvanhetwoonwagenbeleid - Hotspot:Kroningsrellen(1980) $ Na1945 na2005 %&'$ Tussen1975en2005groeidedeNederlandsebevolkingvan13,6tot16,3miljoen personen,eentoenamevanbijna20procent.[scp1998:73a77,504;cbs2010]het aantalhuishoudensgroeideechternogsterker:vanruim4,5miljoentotbijna7,1 miljoen,eenstijgingvanruim54procent.dezeveelgroteregroeiwerdveroorzaakt doordatdehuishoudensuitsteedsminderpersonengingenbestaan:degemiddelde huishoudensomvangdaaldevan2,95personenin1975tot2,42in1990en2,27in2005. [SCP1998:504;CBS2010] Oorzakenvoordezehuishoudensverdunningwarendegroeivanhetaantal alleenstaandenenontgroeningvandebevolking.indeperiode1975a1995namhet aandeeljongerentot20jaar(dieinhetalgemeennogbijdeouderswonen)metbijna eenderdeafvan34,2%tot24,4%,waarnahetstabiliseerde.bovendiengingenjongeren diehetouderlijkhuisverlieten,vakeralsalleenstaandezelfstandigwonen:inhetbegin vandejarenzeventiggoldditnogvoor27%vandejongeren,inhetbeginvandejaren negentigwasditgestegentot55%.doordatstellensteedslatergingensamenwonenof trouwenenhetaantalscheidingensteeg,groeideookinandereleeftijdsgroepenhet aantalalleenstaanden.intotaalverdrievoudigdehetbijna:vancirca totruim 2,4miljoen.Hetaandeeleenpersoonshuishoudenssteegdaardoorvan19,4%in1975tot 34,5%in2005.[SCP1998:504A505,512A513;CBS2010] Doordestijgingvanhetaantalhuishoudenssteegookdewoningbehoeftevande Nederlandsebevolking.Aanvankelijkbleefhetaantalwoningenhierbijachter,maarinde loopvandejarennegentigleekhetwoningtekortdefinitiefopgelost.dewoonagendavan hetministerievanvromvoorbeginjaren2000richttezichvooralopdekwaliteitvan wonenendebetaalbaarheid.doorstagnerendewoningbouwliephetwoningtekortechter weerop,waardoordeoverheidweerdenadruklegdeopdevoortgangvandenieuwbouw endebeschikbaarheidvanwoningen.[scp2005:264] % - MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieuentaakvoorgangers - SociaalenCultureelPlanbureau,Sociaalencultureelrapport jaarsociale verandering(denhaag1998). 6

7 - SociaalenCultureelPlanbureau,DesocialestaatvanNederland2005(DenHaag 2005). - CentraalBureauvoordeStatistiek, Kerncijfers NL/menu/cijfers/kerncijfers/default.htm(laatstgeraadpleegd30A09A2010). 7

8 - Individualisering Toenemendedifferentiatievanhetsoortwoningenenwoonvormenalsgevolgvan veranderendewoonbehoeften - Trend:Toenemendewoningbehoeftealsgevolgvanbevolkingsgroeien huishoudensverdunning - Trend:Veranderingenindewoonlocatiekeuze - Trend:Toenamevandekostenvanwonenvoorkopersenhuurders - Trend:Inhoudelijkeenbestuurlijkeveranderingenvandeinzetensturingdoor rijksoverheid,provinciesengemeentenopderuimtelijkeordeningm.b.t. woningbouw - Trend:Toenemendeaandachtvoorstadsvernieuwing/stedelijkevernieuwing - TrendDomeinGezondheid:Hetintoenemendemateaanbiedenvansemimurale, extramuraleentransmuralezorgbuitendemurenvaneenintramuraleinstelling, bijvoorbeeldindeeigenwoningofinkleinschaligewoonvormen $ Na1945 na2005 %&'$ NadeTweedeWereldoorlognamdewoningbehoeftedusdanigsterktoe,datdaar nauwelijkstegenoptebouwenviel.nogbijdelandelijkeverkiezingenvan1967werdde woningnooddoordekiezersalshetopéénnabelangrijksteprobleemgezien,nade werkloosheid.indenaoorlogsewoningbouwlaghierdoordenadrukvooralopkwantiteit. Flatwoningenhaddendanookdevoorkeurvandeoverheidenvooralindetweedehelft vandejarenzestigwerdveelhoogbouwgeproduceerd.dekwaliteitvandewoningen hadveelminderaandacht.denadruklagopsoberewoningbouwingroteaantallenen mededoorstrengecontrolevanhetrijkopdekostenwerdenveelkleinewoningen,zoals kleineportiekwoningenenduplexwoningen,gebouwd hoewelalin1963bleekdateen grotemeerderheidvandenederlandsebevolkingliefstineeneengezinswoningzouwillen wonen,endievoorkeursindsdiennauwelijksisveranderd.pasaanheteindevande jarenzestigkwamer,onderdrukvandeinzettendesuburbanisatieenerzijdsen toenemendeprotestenvanonderanderearchitectentegendeabsolutevoorrangvoor kwantiteittegendelaagstekostenanderzijds,meeraandachtvoordekwaliteitvande woningenendewoonomgeving,maardatwasvoordemassalehoogbouwprogramma s altelaat.[vandercammen,2008:203;scp1998:501a502] Indejarenzeventigkwamermeeraandachtvoordifferentiatieindewoningbouwals gevolgvandeproblemenmetdeverhuurbaarheidvandehoogbouwflatsenhetoordeel vandebewoners.bovendienwerdenhuishoudenssteedsgedifferentieerdervan samenstelling:erblekenmeersoortenhuishoudenstebestaandanhetgezinmettwee kinderen.daarnaastnamdewelvaarttoe,waardoordevraagnaarbetereengrotere woningengroeide.[scp,1998:502,529a530;devreeze,1993:340;brandsen,1999: 174]. DewoningkwaliteitwerdlangetijddoordesubsidievoorwaardenendetoetsingsprijsA methodiekvandeoverheidbepaald.eengrootdeelvandenieuwbouwvondplaatsmet overheidssubsidie.indezogenaamde Voorschriftenenwenken werdenminimumaen maximumakwaliteitseisenvastgelegd.doordatdezeeisenincombinatiemetde toetsingsprijsrigidewerdentoegepast,gavendeminimumeisenvandevoorschriftenen wenkentegelijkertijdookdemaximumkwaliteitaan.in1984werdendevoorschriftenen 8

9 9 wenkenafgeschaftalssubsidievoorwaarde.in1992tradhetbouwbesluitinwerking, waarinalleenminimaleeisenwerdengesteldaanderuimteindewoningendeindeling ervanvrijwelvolledigwerdvrijgelaten.aandevoorzieningenindewoning,zoalssanitair, isolatie,binnenklimaatenlaterooktoegankelijkheidenduurzaamheid,werdenwelhoge eisengesteld.hiermeewerddekwaliteitvaneengrootdeelvandenieuwbouwniet langervolledigdoordeoverheidgestuurd,maarbinnendoordeoverheidgestelde randvoorwaardendoordemarktbepaald.[scp,1998:529a531] Nietalleendewoningkwaliteitwerdgedifferentieerder,ookdewoningenzelf.De voorkeurvooreeneengezinswoningbleefonveranderdgroot,ondankseendalingvanhet aantalgezinnenmetkinderen.dewoningvoorkeurenvanparenzonderkinderenzijn namelijksteedsmeergaanlijkenopdievangezinnenmetkinderen.[scp,1998:506a 507]Quauiterlijkenindelingvanwoningenontstondsteedsmeerdifferentiatie,mede alsgevolgvanhetparticulieropdrachtgeverschap,hoewelhetaantalwoningendatop dezemaniertotstandkwamvooralsnogbeperktbleef.welsprakdeoverheidin2002het voornemenuitomhetaantalinparticulieropdrachtgeverschapgebouwdewoningenop termijntevergrotentoteenderdevandenieuwtebouwenwoningen,hoeweldatinde praktijknognietwerdgehaald.[beleidsnotavrom,2000:88] Naastdeeengezinswoningenendeappartementeninflatgebouwendedenooknieuwe soortenwoningenhunintrede.zokregensteedsvakeroudemonumentalepanden,zoals kerken,pakhuizen,watertorens,ziekenhuizenenloodsen,eennieuwebestemming doordaterappartementeninwerdengebouwd.daarnaastkwamenersteedsmeer woningenspecifiekvoorouderenenjongeren. Vanafdetweedehelftvandejarentachtigwashetoverheidsbeleideropgerichtouderen zolangmogelijkzelfstandigthuistelatenwonen.doordatdebevolkingtegelijkertijd vergrijsde,groeidedebehoefteaanouderenwoningensterk.hetaantalouderenwoningen steegtussen1990en2002van naarbijnaeenhalfmiljoen.[kullbergenras, 2004:19A21]Intoenemendematewerdendaarbijookdienstenenzorggeleverd,zoals thuisverpleging.daarnaastontstondennieuwevoorzieningenalswoonzorgcomplexen. Doordeverbeterdevoorzieningengingenouderensteedsvakerpasnaareen verzorgingsaofverpleeghuis,wanneerzijdaadwerkelijknietmeervoorzichzelfkonden zorgen.hetaantalbewonersvanverzorgingshuizendat,metuitzonderingvanenige huishoudelijkeverzorging,niethulpbehoevendwas,daaldetussen1975en2001danook vancircazestigtotietsmeerdantwintigprocent.[scp1998:312a314;cbs] Aanpassingenaandewoningkonden(deels)vergoedwordenviadeWetVoorzieningen Gehandicapten(WVG),diein1994vankrachtwerd.Vooralinhuurwoningenwerden groteofkleinevoorzieningenaangebracht,zoalsaangepastedrempels,beugels, verbrededeuren,trapliftenofhellingbanen.hierdoorwasin2004alruim10%vanalle woningengeschiktgemaaktvoormensenmeteenhandicapoflichamelijkebeperkingen. [KullbergenRas,2004:18] Daarnaastdeeddelevensloopbestendigewoningzijnintrede.Onderdeze overkoepelendetermvallenallerleitypenwoningen,diealskenmerkhebbendatze geschiktzijnofeenvoudiggeschiktgemaaktkunnenwordenvoorbewoningtotophoge leeftijd,ookingevaldebewonersfysiekgehandicaptofchronischziekworden.ditgeldt bijvoorbeeldvoordezogenaamdenultredenwoning,waarbijkeuken,sanitair,woonkamer entenminsteéénslaapkamerzichopdezelfdewoonlaagbevinden.hierbijgaathetniet alleenomgalerijflats:bijnadehelftvanderuiméénmiljoennultredenwoningenbestaat uiteengezinswoningen(eventueelmetaanbouw),bungalows,villa s,boerderijenen tuindershuizen.[kullbergenras,2004:9].anderelevensloopbestendigewoningenzijn bijvoorbeeldrolstoelwoningen,dienietspeciaalvoorrolstoelgebruikerswordengebouwd maardoorbrededeuropeningenenhetontbrekenvandrempelsdaarwelgeschiktvoor zijn,enzogenaamdekangoeroewoningen,waarbijtweezelfstandigewooneenhedendoor middelvaneeninpandigeverbindingaanelkaargekoppeldzijn,zodatouderenof mensenmeteenhandicapzelfstandigkunnenblijvenwonendankzijdemantelzorgdie doordefamilievanuitdeanderewoningwordtverleend.

10 10 Indewoningbehoeftevanjongerenwerddeelsvoorziendoordebouwvanwoningen vooralleenstaandenentweepersoonshuishoudens.in1975lanceerdestaatssecretaris MarcelvanDamdeNota Huisvestingalleenstaandenentweepersoonshuishoudens, waarinhetvoornemenwerdgeuitomlandelijk hataeenhedentebouwen. Hiervoorwerdeensubsidieregelingvoorwoningcorporatiesgetroffen,waarmeetot1985 ongeveer77.000hataeenheden,ookwelvandamaeenhedengenoemd,zijngebouwd. Ookindestudentenhuisvestingveranderdeveel.Totindejarenzestigwoondende meestestudententhuisofbijeenhospita.doordatdeuniversiteitensterkgroeiden, groeideookdebehoefteaanstudentenhuisvesting.woningcorporatieshaddenhierlange tijdechterweinigaandachtvoor,waaropstudentenorganisatiesenuniversiteitsbesturen dehandenineensloegen.metfinanciëlesteunvanhetministerievanonderwijswerden viastichtingenvoorstudentenhuisvestinggroteaantallenstudentenwoningenontwikkeld. Dekoppelingtussenuniversiteitenendeverantwoordelijkheidvoorstudentenhuisvesting kwamvanafeindjarenzeventigterdiscussietestaan,waarnadezein1986overging naarhetministerievanvrom.destichtingenvoorstudentenhuisvestinggingen vervolgensindejarennegentig,aldannietnaeenfusie,alszelfstandige woningcorporatiesfungeren.[stichtingduwo,2010:10a14;rabobank,2006:13] Sindsdejarennegentigis,onderanderedoordeopkomstvangrotehogescholen,het aantalstudentenstedensterkuitgebreid.inplaatsenwaargeenbijzonderevoorzieningen voorstudentenhuisvestingwaren,zijnsommige reguliere woningcorporatieseenactieve rolgaanspelenalsaanbiedervankamersenwoningen.[interviewwilke] Ondanksalleinspanningenbleefindemeestestedenwelkamernoodbestaan.Oorzaken hiervoorwarenondermeerdegroeivanhetaantalstudenten,hetachterblijvenvan (sociale)woningbouwprogramma s,eengebrekaandoorstromingvanafgestudeerden naarderegulierewoningmarkt,afnamevandewoningmarktdoorherstructureringvan de(binnen)stedenendeafnamevandeparticulierewoningmarkt.in2003wasdeacute noodzelfszohoog,datstudentenwoningcorporatiesengemeentenovergingentothet inrichtenvanondermeerslooppanden,zeecontainers,verlatenasielzoekerscentraen ziekenhuizenalsstudentenverblijf.[rabobank,2006:7,14]aandeanderekantrichten studentenwoningcorporatieszichsteedsmeerophetrealiserenvanzelfstandige woonruimtevoorstudenten.dezezijnvakerdanvroegergeïnteresseerdineen zelfstandigewoningenalszevooronzelfstandigewoonruimtekiezen,willenzeliefstin eenkleineregroepwonendanvroegerhetgevalwas.[rabobank,2006:9,31;laagland, 2010:29A34] Bijwoningbehoeftewordtindeeersteplaatsgekekennaarhuishoudens.Nietiedereen wildeechterals'eigenhuishouden wonen.nahetuitdemoderakenvancommunes ontstondsinds1969eenbewegingomtekomentotfaciliteitenvoorgezamenlijkwonen. In1977werdinHilversumheteersteprojectgerealiseerd.Sindsdienishetaantal woonprojectengestaaggegroeid;tot2005warendaternaarschattingtussende75en 100.Daarbijwassprakevangrotediversiteit,zowelvoorwatbetreftvolume(projecten vandriehuishoudenstot160),dematevangezamenlijkheidendestriktheidvande toegangsregelingen.[websitelvcw] Erwarenookvormenvanwonenwaarbijnietzozeeruitsocialemaaruitecologische overwegingenwerdsamengewerkt.indejarennegentigennulontstondenecologische projectenenwijken,waarduurzaambouwenenwonenindepraktijkwerdgebracht.in hetalgemeenginghetomzelfstandigewoningen,maarveelalmetgemeenschappelijke voorzieningenalstuinenengroen.[websiteomslag] Eenanderealternatievevormwaswonenophetwater,ineenwoonboot.Oorspronkelijk werdditgerekendonderdesociaalminderwenselijkekeuzen.dewetwoonwagensen woonschepenuit1918werdvoorbereiddooreenstaatscommissieonderleidingvanj. DomelaNieuwenhuis,enwasinwezenbedoeldalseenaanvullingophetWetboekvan Strafrechtterbestrijdingvanlandloperijenbedelarij.Dezewetispasin1999vervangen

11 doordehuisvestingswet,waarininartikel88woonschepenbenoemdworden.[website overheid] Desituatierondwoonschepenveranderdesterk.Washetindejarenzestignogeensoort 'vrijwonen',indeperiodedaarnaisderegelgevingensturingrondwonenophetwater sterkverdicht,doordebetreffendegemeenten.naaststrengeregelsvoorde vergunningenvoorde(intotaalinnederlandcirca10.000)ligplaatsen,gingendeeisen aanwoonschepenzelfsteedsmeerinderichtingvandievangewonewoningen,inclusief hettoepassenvandelenvanhetbouwbesluitendewelstandseisen,enhetopleggenvan WOZAvergelijkbarebelastingen.Gemeentenhebbenookdemogelijkheidombijzondere eisentestellen,bijvoorbeelddoordevoorkeurtegevenaanhistorischewerkschepen, omdatdiehetstadsbeeldtengoedekomen.wonenophetwaterisdaarmeevoorvelen eennogsteedsaantrekkelijke,maarveelalwelluxewoonvormgeworden.[website lwoorg] Eenbijzonderalternatief,naasthet gewone wonen,washetbenuttenvaneentweede verblijfineenaantrekkelijkeomgeving:eenrecreatiewoning,eenvolkstuinhuisjeofeen stacaravan.gemeentenzagenrecreatiewoningenuiteconomischoogpuntgraag verschijnen,behalvewanneerhetgingomrecreatiefgebruikvanbestaandepandeninde bebouwdekom:daarvreesdemenverliesvanleefbaarheid. Tellingenlopenuiteen,maarin1999ginghetomcirca83.000recreatiewoningenin Nederland,voornamelijkopdeWadden,langsdeZeeuwsekusten,inDrentheenopde Veluwe.Verderwarener90.000tot stacaravans,endaarnaastnog volkstuinhuisjesententhuisjes.inhetbuitenlandwarencirca50.000recreatiewoningen inhetbezitvannederlanders,metnameinfrankrijk,nogafgezienvandewoonruimte diewerdbenutvooroverwinteren,wathetmeestinspanjegebeurde.indetweedehelft vandejarennegentigwashetaantalrecreatiewoningensterkgestegen,met20tot25%. Naarschattinghadtoen5%vandehuishoudensdebeschikkingovereen recreatiewoning.[scp,2003:232;scp,2004:518]daarbovenwarennogeenkleine recreatiewoningeninNederlandinhetbezitvanbuitenlanders,meestDuitsers. [Steenbekkerse.a.,2006:192]Deuitbreidinggingzosnel,dateropdatmoment prognosesderondededendaterin2030sprakezouzijnvanéénmiljoentweedehuizen. [Montijn,2002:169,170] Hoeweldaarvoornietbedoeld,werdeentoenemenddeelvanderecreatiewoningen permanentbewoond.hetgingin2000omcirca12.000woningen.datwerdooksteeds betermogelijk,doordetoenemendekwaliteit(sinds1992dienenrecreatiewoningente voldoenaandezelfdeeisenalsgewonewoningen).indejarennulbestondcirca40%van de'vaste'bewonersuitvuttersengepensioneerden,circa40%wareninwonersvande eigengemeentedieomdeeenofandereredengeenregulierewoningkondenvindenen circa15%warenpersonendieelderswerktenmaargraagin'hetgroen'wildenwonen.in 2005werdhetwettelijkmogelijkompermanentebewoningtelegaliseren.Debeslissing daaroverwerddoorvrombijdegemeentengelegd,diedaarelkophuneigenmanier meeomgingen.[steenbekkerse.a.,2006:194] % - MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheeren taakvoorgangers - MinisterievanVolksgezondheid,WelzijnenSportentaakvoorgangers - MinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschappenentaakvoorgangers - VerenigingvanNederlandseGemeenten(VNG) - universiteiten - woningcorporaties - stichtingenvoorstudentenhuisvesting - thuiszorgorganisaties 11

12 - Brandsen,Taco,'Volkshuisvesting:tegendevlakte',in:W.A.TrommelenR.J.van derveen(ed.),deherverdeeldesamenleving.deontwikkelingenherzieningvande Nederlandseverzorgingsstaat(Amsterdam1999)163A Cammen,Hansvander,Ruimelijkeordening:vangrachtengordeltotVinex'wijk(3 e druk,houten2008). - CentraalBureauvoordeStatistiek,'Kerncijfers',http://www.cbs.nl/nlA NL/menu/cijfers/kerncijfers/default.htm. - Ekkers,Paul,Vanvolkshuisvestingnaarwoonbeleid(DenHaag2006). - InterviewmetErikWilke,d.d.16november Klerk,M.M.Y.de(red.),Zorgenwonenvoorkwetsbareouderen.Rapportage ouderen2004(denhaag2004). - Kullberg,Jeanet,enMichielRas,Metzorggekozen?Woonvoorkeurenen woningmarktgedragvanouderenenmensenmetlichamelijkebeperkingen(den Haag2004). - Laagland advies,contrastenindekamermarkt.eenquickscannaar studentenhuisvestingintwintigstudentensteden(denhaag2010). - Lente,D.vanenJ.W.Schot, Techniekalspolitie:ingenieursendevormgevingvan denederlandsesamenleving inj.w.schot(red.)techniekinnederlandinde twintigsteeeuw,vi:stad,bouw,industriëleproductie(eindhoven1998a2003), Mensen,wensen,wonen.Woneninde21 e eeuw(beleidsnotaministerievanvrom, DenHaag2000). - Montijn,Ileen,Naarbuiten!Hetverlangennaarlandelijkheidindenegentiendeen twintigsteeeuw(amsterdam,2002) - Rabobank,Studentenwoningmarkt.Eenverkennendonderzoek(z.p.2006), 6A10.pdf. - SociaalenCultureelPlanbureau,Sociaalencultureelrapport jaarsociale verandering(denhaag1998). - SociaalenCultureelPlanbureau,DesocialestaatvanNederland2003(DenHaag 2003). - SociaalenCultureelPlanbureau,DesocialestaatvanNederland2005(DenHaag 2005). - Steenbekkers,Anja,CarolaSimonenVicVeldheer(red.),Thuisophetplatteland.De leefsituatievanplattelandenstadvergeleken(denhaag2006). - Stevens,H.,Hergebruikvanoudegebouwen(Zutphen1986). - StichtingDUWO,VijfjaarAdviesraadStudentenhuisvesting(Delft2010). - Vreeze,Noudde,Woningbouw,inspiratie&ambities.Kwalitatievegrondslagenvan desocialewoningbouwinnederland(almere1993). - 'WildeWonenNetAAchtergrond', - http//:www.lvcw.nl(landelijkeverenigingcentraalwonen;geraadpleegd9november 2010) ) ErikWilke 12

13 - Individualisering - Emancipatieenparticipatie Veranderingenindewoonlocatiekeuze - Trend:Toenemendewoningbehoeftealsgevolgvanbevolkingsgroeien huishoudensverdunning - Trend:Toenemendedifferentiatievanhetsoortwoningenenwoonvormenalsgevolg vanveranderendewoonbehoeften - Trend:Toenamevandekostenvanwonenvoorkopersenhuurders - Trend:Verschuivingvandeoverheidssubsidiëringvanbouwennaarhurenenkopen - Trend:Inhoudelijkeenbestuurlijkeveranderingenvandeinzetensturingdoor rijksoverheid,provinciesengemeentenopderuimtelijkeordeningm.b.t. woningbouw - Trend:Toenemendeaandachtvoorstadsvernieuwing/stedelijkevernieuwing - Trend:Veranderingeninhetaansturenenbewakenvandekwaliteitvanwoningen enwoningbouw:vancentralesturingnaarmarktsturing - Trend:Intensiveringenafschaffingvanhetwoonwagenbeleid - Hotspot:GifinLekkerkerk(1979A1980) - Domein:Cultuur,LeefstijlenMentaliteit $ Jarenzestig na2005 %&'$ Deaandachtvoorhetkiezenvanwoonlocatieswasbeleidsmatigsterkophetwestenvan Nederland,deRandstadendegrotestedendaarin,gericht.Ditwashetgebiedwaarin deperiodevanwederopbouwengrotewoningnoodnadeoorlogdenadruklagbijde bouwvannieuwewoningen,methetoogophetstimulerenvandeeconomische bedrijvigheid.dewoningen,waarvanveelindesocialesector,werdengebouwdinwijken rondomdeoudecentraindevormvanflatsofportiekwoningen.doordestrakketopa downsturingwerdzelfsinkleinegemeentengrootschaligheidafgedwongen.[scp,1998: 501A502;Lubach,2001:11]. Ditstrooktenietmetdevoorkeurvanvelenvooreenkwalitatiefgoede,grondgebonden woningen(liefsteen tweeonderéénkap metvoora,zijenachtertuin)ineengroene, ruimeomgeving.[interviewmaas]illustratiefisdatindejarenzeventigvolgenshetblad IdeaalWonenachtvandetienjongegezinnenweleensplannengemaakthaddenomin eenboerderijophetplattelandtegaanwonen.[montijn,2002:164]. Hetgevolgvandebehoefteaangrondgebondenwoningenwaseengrotematevan ongestuurdesuburbanisatie.ditwerdmedemogelijkgemaaktdoordeverbeterde vervoersmogelijkhedensindsdejarenzestig,vooraldoorhettoenemendautobezit, waardoordenoodzaakomdichtbijhetwerktewonenwasvervallen.delocatie waarheenmenwildeverhuizenwasdaaromvooralafhankelijkvandebeschikbaarheid vandegeschiktewoning,enofhetgingomeenhuurwoningindesocialesector,een commerciëlehuurwoningofeenkoopwoning. Kleinegemeentenwistenzowelindevrijesectoralsindegesubsidieerdesectorde gewenstewoningenterealiseren.[scp,1998:503]datgoldlater,indeperiodetussen 1972en1993,ookvoordegroeikernen.Aanvankelijkwasookdaarvooralsprakevan bouwvanflats,zodatdegenendieuitdestadvertrokkenhunheilalsnogin plattelandsgemeentenzochten,maarweldrawerdenookdaaropgroteschaalde 13

14 14 gewenstegrondgebondenwoningengerealiseerd.[scp,1998:526a527;vanpraagen Uitterhoeve,1999:98A99]. Toenamevanhetaantaltweeverdienersinjarentachtigennegentigleiddeertoedatde woonlocatiestrategischermoestwordengekozen.beidewerklocatiesmoestenimmerszo goedmogelijkbereikbaarzijnvanuitdewoonlocatie.[interviewveldheer]wanneerhet gingomeengezinmetkinderen,teldeookdelocatievanscholen,kinderopvangen dergelijke.naarmatedeoudershogerwarenopgeleidwasdewerkgelegenheidmeer geconcentreerdinderandstad,endaarbinnenindegrotesteden.incombinatiemetde wensvaneeneengezinswoningmettuinwasdekeuzevandewoonlocatievoordeze groepenbeperkttotsuburbanegemeentencentraalgelegeninderandstad.[scp,1998: 513] Dekeuzevoorbouwenenwonenbuitende(grote)stedenleiddeertoedat,terwijlin 1970nog18%vandetotalewoningvoorraadinNederlandzichindeviergrotesteden bevond,ditin1994gedaaldwastot11%.waterindieperiodeindestedengebouwd werdbestondvooraluitsocialehuurwoningenindevormvanflats.[vanpraagen Uitterhoeve,1999:98]'Gebundeldedeconcentratie'enhetgroeikernenbeleidhebbende migratiestromenvandestadnaarbuitengestuurd.hetstadsvernieuwingsbeleidheefter echternietvoorkunnenzorgendatdeselectievemigratievankansrijke,draagkrachtige bewonersuitdestedeneenhaltistoegeroepen,laatstaandatzeopgroteschaal terugkeerden.[scp,1998:538] Halverwegedejarentachtigontstondmeernuanceindebehoeften.Indeperiode bleekdevoorkeurvooreeneengezinswoninggedaaldbijstarters,alleenstaanden enouderenbovende65jaarengestegenbijparenmetkinderenenvooralbijparen zonderkinderen.grossomodonamarelatiefadevoorkeurvandetotalebevolkingvoor eeneengezinswoningnietmeertoeenookhetaantalkamersdatmenwildebleefgelijk. Welwaservraagnaarmeerruimteenkwaliteit.[SCP,1998:506A507] Etnischeminderhedenhebbensindsdejarenzeventigsteedsmeergekozenvoorgrote stedenalswoonplaats,waarzedeplaatsinnamenvanvertrekkersnaarsuburbane gebieden.doordenatuurlijkeaanwasheeftdezeconcentratieeenzelfversterkend karaktergekregen.eengrootdeelvandegezinnenmetkinderenuitetnische minderheidsgroepenwildeookgraagineeneengezinswoningmettuinwonen,maardeze wenswasindegrotestedenmoeilijkterealiserenenverhuizennaarbuitenstadwas vaakniettebetalen.[scp,1998:513a514] Indejarennegentigbegonnenstedensteedsmeerinspanningenteverrichtenom,door daadwerkelijkaandewensentevoldoen,bewonerstebindenenterugtehalen. Eenvandemarkantepuntenindehistorievandewoonlocatiekeuzeisdesloopvande Bijlmermeer.Dezehoogbouwwijkwasindeperiode1962A1972gebouwdvolgensde eerderearchitectonischeidealenvanhoogbouwineenparkachtigeomgevingmet gemeenschappelijkgroen.in1992bleekdesituatiedusdanigverloederd,datbesloten werdom2800vande12.000flatwoningenteslopenentevervangendoor laagbouwhuizenmettuinen.70%vandebewonersgaftekennendaarvoorkeuraante geven.[montijn,2002:100]laterwerddataantalnogverhoogdmet4500woningen. [TenHaafte.a.,2001:71] Ineenmarktdiesteedsmeeruitkoophuizenbestond,washetzaakdelocatiekeuzete sturenmetaantrekkelijkeprojecten.[scp2003:227]viahetwonenkondenmensen zichstatusverwerven,zoweldoordekwaliteitalsdelocatievandewoning.[scp,1998: 508;interviewVeldheer]DeRijksoverheidonderschreefhetbeginselvande keuzevrijheidindenotamensen,wensen,wonen[scp,2003:223]. Omineenkopersmarktaantrekkelijkteworden,kozenveelgemeentenen projectontwikkelaarsvoorzogenaamdethemawijken.inrustigevorm,omvariatieaante brengenindeinopzetnogalgelijkvormigevinexwijken(dewaterbuurt,debomenbuurt, etcetera)ofdoorzichduidelijkteprofilerenmetarchitectonischehoogstandjes (vuurtorenwoningeninbarendrecht).hetaanbodkonspectaculairzijn,maardathoefde niet.extremehoogbouwofarchitectuurblevenniches,netalsexperimenteerwijkjes, bijvoorbeeldinalmerewaar(achteraftochbinnenstriktebeperkingenvanuitde

DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID

DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID DOMEIN(ZORGVOOR)VEILIGHEID NATIONAALARCHIEF DATUM:18februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE ... 9... 11... 13... 16!"... 18 # $%%%... 21 & ' $... 23 () * +... 26,... 29 -..... 31 $ $.' %... 35

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

TERUGGAAN ÉN BLIJVEN

TERUGGAAN ÉN BLIJVEN TERUGGAAN ÉN BLIJVEN Over de toekomst van oudere migranten Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie Sarphatikade 13 verslag: F.D. von Meijenfeldt 1017 WV Amsterdam S. Moerbeek tel: 020-4282728

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper?

Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper? Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper? Datum: woensdagmiddag 10 juni 2015 Tijd: 13.00 16.30 uur Locatie: Villa Augustus, Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht Aantal deelnemers:

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

OTB I PLATFORM31 WOONCONGRES 2013. Aanmelden via otb.tudelft.nl/agenda. Toekomst van de bestaande woningvoorraad

OTB I PLATFORM31 WOONCONGRES 2013. Aanmelden via otb.tudelft.nl/agenda. Toekomst van de bestaande woningvoorraad Toekomst van de bestaande woningvoorraad OTB I PLATFORM31 WOONCONGRES 2013 29 OKTOBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Het OTB Platform31 Wooncongres 2013 richt de blik op de transitie van de woningmarkt, met

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring Particuliere woningverbetering Anouk Schuitemaker Frank Wassenberg Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring

Nadere informatie

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor

Nadere informatie

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt)

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt) Curriculum Vitae Rik Koolma Naam voluit: Hendrik Marten Koolma Geboortedatum: 9 januari 1960 Geboorteplaats: Den Haag Lagere school Prinses Beatrixschool te Bodegraven 1966-1972 Middelbare school Opleiding

Nadere informatie

- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011

- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011 Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus 10078 8000 GB Zwolle Dalfsen, Onderwerp: Zienswijze Duurzame Variant N340 Geachte leden van Gedeputeerde Staten, Met belangstelling

Nadere informatie

Energie ambitieuze huisvesting in 2050. Homelab 2014

Energie ambitieuze huisvesting in 2050. Homelab 2014 Energie ambitieuze huisvesting in 2050 Homelab 2014 Wat denk jij Een energieneutrale woning kan dat nu al? Is de business case voor een energieneutrale woning voor 2016 al gezond? Woon jij binnen 5 jaar

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Juni 2013 Inleiding De gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Proper-Stok

Nadere informatie

HET NIEUWE WONEN WERKEN EN WINKELEN

HET NIEUWE WONEN WERKEN EN WINKELEN WOENSDAG 23 MEI 2012 1931 CONGRESCENTRUM DEN BOSCH De nieuwe realiteit voor project- en gebiedsontwikkeling is dé opgave voor de komende jaren. NEPROM organiseert een inspirerende dag vol succesvolle strategieën

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

November 2012 juni 2013 Zelfstandig trainer en coach op het gebied van verandermanagement en leiderschap

November 2012 juni 2013 Zelfstandig trainer en coach op het gebied van verandermanagement en leiderschap CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Mac Donald, T. (Tommy) Adres: Sportlaan 257, 2566 KH Den Haag Telefoon: 070-3659754 / 06-55794098 Geboortedatum: 21 januari 1967 Burgerlijke staat: Samenwonend en drie

Nadere informatie

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé Verschijnt in het blad Bestuurswetenschappen (2015, vol. 69, nr. 2: Themanummer Dichtbij, dialoog & democratie. Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014 Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014 Inleiding Vorig jaar, in juni 2013 presenteerden de gemeente, deelgemeente en de

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland

Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland leren van de situatie in Florida? Een inventarisatie Lodewijk Zweers Afstudeerscriptie ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a.

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Aanleiding 2 Kennis over regionale diversiteit van de woningmarkt is noodzakelijk

Nadere informatie

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen

BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1. mensen wensen wonen. Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 1 mensen wensen wonen Bijlagen BIJLAGE NOTA WONEN 16-01-2001 12:04 Page 3 Bijlagen bij de Nota Wonen: Mensen,wensen, wonen Bijlage 1: Evaluatie Nota Volkshuisvesting

Nadere informatie

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken Grondbeleid belangrijk fundament onder prestatieafspraken PROF. DR. IR. G.R.W. DE KAM Bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 18 Gemeenten

Nadere informatie

WoningActiePlan 2014

WoningActiePlan 2014 WoningActiePlan 2014 startnotitie 1 1 De startnotitie is mede gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van Rondom Wonen en Heijmans Vastgoed. 1 Startnotitie WoningActiePlan 2014 Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie