Inhoudsopgave. Terugblik op het jaar Financieel jaarverslag Digitaal aanvragen. Donaties. Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. www.rcoak.nl. Terugblik op het jaar 2011. Financieel jaarverslag 2011. Digitaal aanvragen. Donaties. Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Terugblik op het jaar 2011 Jaarverslag 2011 Financieel jaarverslag 2011 Digitaal aanvragen Donaties Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid Ouderen en kunstbeoefening Evaluaties Bureau en bestuur Stichting RCOAK Colofon

2 Terugblik op het jaar 2011 van voorzitter en directeur Nog nooit werden zoveel mensen - Steun vooral voor ouderen die zelf We zijn ons ervan bewust dat (zie: fondsenvoorouderen.nl). In met behoud van hun gezondheid en niet voldoende mogelijkheden (meer) fondsenwerving niet de primaire taak 2011 was het voor het eerst mogelijk met behoud van kwaliteit van leven - hebben dat op eigen kracht te doen. is voor de organisaties die wij steunen. via bij Stichting RCOAK een zo oud als in deze tijd. Pensioen Onze dienstverlening is er dan ook op aanvraag in te dienen. Vanaf februari en derde levensfase zijn niet langer Nederland kent een groot aantal gericht het indienen van een aanvraag 2012 is het ook mogelijk via de website een afsluiting, maar een waardevol organisaties, onderling zeer zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat een digitale aanvraag in te dienen. onderdeel van het leven. Veel ouderen verschillend, die zich inspannen om doen we zelfstandig maar ook samen Dat is nog eenvoudiger. Wij adviseren zijn actief, zelfstandig, en tot op hoge de kwaliteit van leven van ouderen met andere fondsen met wie een aanvragers daar gebruik van te maken: leeftijd maatschappelijk betrokken. Zij te verhogen. In het overzicht van alle samenwerkingsrelatie bestaat >> hebben de tijd, de vitaliteit en de ruimte door ons gesteunde projecten kunt u om hun leven inhoud en zin te geven de grote diversiteit zien waarmee dat en dat doen zij ook. Verbetering van de gebeurt. Zonder steun van externe kwaliteit van leven raakt de kern van financiers lukt dat die organisaties de doelstelling van Stichting RCOAK: niet en wij zijn blij dat ook in 2011 veel met name die initiatieven financieel organisaties de weg naar Stichting steunen die ouderen kansen bieden RCOAK hebben gevonden. en mogelijkheden geven om tot op hoge leeftijd betekenisvol te leven.

3 Tenslotte: dit jaar publiceren wij ons mr. J.G.J. jaarverslag uitsluitend digitaal via de (Joop) Janssen, website Het ver- Voorzitter slag geeft elck wat wils. Voor de lezer biedt digitalisering het voordeel dat hij of zij zelf kan beslissen welke onder delen van het jaarverslag interessant zijn om te printen; ons biedt digitali sering de mogelijkheid iets aan de bescherming van het milieu bij te dragen. Wij zijn benieuwd naar uw mw. drs. F.M. (Frieda) de Pater, Directeur verlangen Deelnemer Kunstatelier Humanitas: Ik heb nooit getekend of geschilderd maar ik heb het mijn hele leven wel willen doen. Ik heb altijd het gehad. reactie op deze nieuwe opzet. Deelnemer uit de Niet Meer Zo Piep Show: Maar toen de show begon was mijn zuster al ongeneeslijk ziek. Dus ik heb het vanaf het begin zo gevoeld van: Kan ik dit nog doen? Een beetje lollig doen en op het toneel gaan staan En toen realiseerde ik me dat ik het zo fijn vond om dat wel te doen, ik kan het veel beter aan als ik ook die andere kant heb van het vrolijk zijn. Mij heeft De illustraties in diaserie op deze website zijn van het project van Stichting Getoud Wat ik later wilde worden. Lang niet alle ouderen hadden vroeger de mogelijkheid en vrijheid om een studie te volgen op het gebied van hun interesse en te gaan werken in het beroep van hun keuze. Om ouderen een keer te laten meemaken hoe ze er in het beroep van hun dromen hadden uitgezien, hebben de initiatiefnemers van het project Wat ik later wilde worden in het totaal 46 ouderen opgemaakt en gekleed en vervolgens gefotografeerd. De foto s zijn gebundeld in het boek Wat ik later wilde worden en worden vergezeld door beknopte, persoonlijke verhalen over het werkzame leven. De citaten die verspreid staan op de website zijn afkomstig van deelnemers uit de onderzochte projecten van het onderzoek Naar een Stimulerings- en Faciliterings programma Kunst en Ouderen, uitgevoerd door LESI. het juist heel goed gedaan. Oh ja dat ben ik ook, ik heb ook zo n lollige kant. Dat was ik een beetje vergeten.

4 Het jaar 2011 in hoofdlijnen: Het aantal aanvragen is in 2011 ongeveer 20% gestegen t.o.v. 2010, 463 aanvragen excl. Premieplan in 2011 (364 in 2010). 26% van de aanvragen is afgewezen. Dat percentage is lager dan vorig jaar (30%). Naast onze eigen individuele noodhulpverstrekking hebben wij een aantal hulporganisaties in de beschikking gegeven over een eigen budget, variërend van tot In 2011 is dit aantal gegroeid naar acht organisaties. Er zijn afspraken gemaakt die tot doel hebben de door Stichting RCOAK gefinancierde noodhulp een integraal onderdeel te maken van het hulpverleningstraject van deze organisaties met een minimum aan bureaucratie. In 2011 was met noodhulpverstrekking een bedrag van rond de gemoeid. Beleggingsresultaat In totaal is in 2011 een bedrag 2011 was in financieel opzicht van aan donaties geen gemakkelijk jaar als gevolg toegekend. Het donatiebudget van de financiële crisis en als van 2,5 miljoen euro is licht gevolg daarvan de volatiliteit van overschreden als gevolg van het de beurzen. Stichting RCOAK grote aantal relevante aanvragen. heeft de verliezen weten te De overschrijding wordt beperken tot 3,2% van het vermogen. De volledige jaarrekening ruimschoots gecompenseerd door niet opgevraagde donaties en de accountantsverklaring 2011 uit vorige jaren vindt u in dit jaarverslag. Kunst en ouderen Uit onderzoek wordt duidelijk dat ouderen uit kunstbeoefening fysieke en psychische voldoening, ontspanning en een zinvolle levensinvulling halen. Het levert hen erkenning op en betekenisvolle sociale contacten. Het daar op geënte onderzoeksproject Naar een Stimulerings- en Faciliteringsprogramma Kunst en Ouderen is voortvarend gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Roelof Hortulanus, directeur van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het definitieve rapport wordt eind april 2012 opgeleverd. Het rapport zal zeker leiden tot aanpassingen in de criteria van het donatiebeleid. We werken bij dit onderzoeksproject nauw samen met onze vaste en vertrouwde partner Fonds Sluyterman van Loo en Kunstfactor. Premieplan De ANBO en Stichting Humanitas zijn in 2011 toegetreden tot het Premieplan. Zij volgen het voorbeeld van Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging De Zonnebloem, KBO-Brabant, PCOB en Stichting Johanniter Hulpverlening. Via het Premieplan wordt de opbrengst van geldwervende acties bestemd voor projecten voor zorgafhankelijke ouderen, verdubbeld. De geldwervende acties worden geïnitieerd en uitgevoerd door de lokale afdelingen van bovengenoemde organisaties. Begin 2011 is de vernieuwde website gelanceerd met o.m. aandacht voor de evaluatie van projecten. Culturele projecten Opmerkelijk is het grote aantal aanvragen rond ouderen en kunst en cultuur. In 2011 is een kleine gedoneerd aan 68 cultuurprojecten (vgl. ruim aan 51 projecten in 2010). Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid Eind 2011 is besloten in 2012 een nieuw thematisch donatieprogramma op te zetten voor de jaren 2012 en 2013, gezamenlijk met Fonds Sluyterman van Loo, onder de titel Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid. Een inspirerende expertmeeting over de vrijwillige inzet van jonge ouderen voor oude, zorgafhankelijke en/of eenzame ouderen gaf hiertoe de doorslag. Beide fondsen reserveren ieder om dit twee-jarige programma uit te voeren. >>

5 Financieel jaarverslag + = - x 2011 Onze jaarrekening is opgesteld in e Deze overschrijding is = overeenstemming met de wettelijke ruimschoots gecompenseerd door een bepalingen van Richtlijn 640 voor de bedrag ad e aan donaties Jaarverslaggeving, uitgegeven door hoofdzakelijk betreffende voorgaande de Raad van de Jaarverslaggeving jaren, die zijn vrijgevallen omdat ze (RJ 640 Organisaties zonder winststreven). niet, niet volledig of niet tijdig werden Op de volgende pagina s treft u de opgevraagd. jaarrekening integraal aan inclusief de + volledige accountantsverklaring. Het restant van de in 2011 vrijgevallen donaties, e , is beschikbaar Uit de jaarrekening blijkt dat het voor donaties in In 2012 wordt vermogen van Stichting RCOAK als ten laste van het reguliere giftenbudget gevolg van de financiële crisis in een bedrag ad. e beschikbaar 2011 met e 2,7 miloen is afgenomen tot e 81,2 miljoen. Dat is gezien de ontwikkelingen op de financiële markten gedurende het boekjaar een gesteld voor het themaprogramma Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid dat wordt uitgevoerd in samenwerking met + x beperkte waardedaling (3,2%). Fonds Sluyterman van Loo. Over dit Het donatiebudget bedroeg in 2011 themaprogramma leest u e 2,5 miljoen. Als gevolg van een zeer elders in dit jaarverslag. groot aantal gehonoreerde aanvragen, 684 ten opzichte van 505 in 2010, is dit budget overschreden met ruim - Het donatiebudget voor 2012 bedraagt maximaal e 2,6 miljoen. >> =

6 De indeling van de jaarrekening is als volgt: Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Kengetallen Balans per 31 december 2011 Ref ACTIVA Beleggingen landerijen onroerende zaken effecten spaarrekeningen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen onderhoud onroerend goed pensioenverplichtingen Kortlopende schulden en overlopende passiva >>

7 Staat van baten en lasten over 2011 Ref BATEN Opbrengst beleggingen landerijen onroerend goed effecten rente deposito Vrijgevallen giften Overige baten Totaal baten LASTEN Giften Salarissen en sociale lasten Overige bureaukosten Totaal lasten Resultaat vóór koersverschillen effecten en herwaardering landerijen Ongerealiseerde koersverschillen effecten Resultaat herwaardering landerijen Resultaat boekjaar Resultaatbestemming Mutatie Eigen Vermogen >>

8 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1. Grondslagen voor 1.2 Beleggingen waardering van activa en Beleggingen in landerijen en passiva andere onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde 1.1 Algemeen (marktwaarde). De marktwaarde wordt De jaarrekening is opgesteld in onder meer gebaseerd op beschikbare overeenstemming met de wettelijke marktgegevens. De waardering van bepalingen van Richtlijn 640 voor de landerijen wordt eens in de vijf jaar Jaarverslaggeving, uitgegeven door de opgesteld door externe adviseurs op Raad voor de Jaarverslaggeving basis van een taxatie. (RJ 640 Organisaties zonder winststreven). De De marktwaarde van het overig waarderingsgrondslagen zijn onroerend goed wordt bepaald op gebaseerd op de historische kosten en basis van tien maal de huurwaarde. kostprijzen. Activa en passiva worden Beleggingen in effecten worden in het algemeen gewaardeerd tegen de gewaardeerd op beurswaarde. nominale waarde of de actuele waarde. Beleggingen in spaarrekeningen Indien geen specifieke worden gewaardeerd op nominale waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waarde. waardering plaats tegen de nominale waarde. 1.3 Voorzieningen Algemeen In de balans en de staat van baten Voorzieningen worden gevormd voor en lasten zijn referenties opgenomen, in rechte afdwingbare of feitelijke waarmee wordt verwezen naar de verplichtingen waarvan de omvang op toelichting. betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voorziening onderhoud onroerend goed De voorziening voor onderhoud van onroerende zaken is bepaald op basis van de over een periode van tien jaren verwachte onderhoudsuitgaven, één en ander conform een advies van een externe adviseur. De huidige voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan dat loopt tot en met Het onderhoudsplan is inmiddels geactualiseerd, op basis van de uitkomsten daarvan zal vanaf 2013 jaarlijks een dotatie aan de Voorziening worden toegevoegd. Voorziening pensioenverplichtingen De pensioenvoorziening in eigen beheer is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. 2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van beleggingen en overige baten enerzijds en de verstrekte giften en kosten en andere lasten over het jaar anderzijds. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; kosten zodra ze voorzienbaar zijn. 3. Toelichting op de posten van de balans 3.1 Beleggingen Landerijen De landerijen zijn in 2009 gewaardeerd door een externe taxateur. In 2011 is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van een deel van de landerijen. De verkoop zal naar verwachting in 2012 worden geëffectueerd. De opbrengsten zullen opnieuw worden geïnvesteerd in agrarisch onroerend goed. Onroerende zaken Het overig onroerend goed bestaat uit panden in de binnenstad van. De waardering bedraagt evenals in het voorgaande jaar >>

9 Effecten Het verloop van de effectenportefeuille in 2011 was als volgt: Stand 1 januari Bij: Aankopen Af: Verkopen Af: Koersverlies Stand 31 december De samenstelling van de effectenportefeuille ultimo 2011 en 2010 was als volgt: Obligaties Spaarrekeningen De aanwezige spaargelden zijn belegd op een tweetal rekeningen en direct opvraagbaar. 3.2 Vorderingen en overlopende activa Te vorderen dividendbelasting Pacht Boekjaar Rente Spaarrekeningen boekjaar Overlopende couponrente Overige vorderingen Totaal Beleggingsfondsen met obligatiekarakter Totaal vastrentende waarden ,2% ,7% Aandelen ,2% ,2% Onroerend goed aandelen ,6% ,1% Totaal ,0% ,0% 3.3 Eigen Vermogen Stand 1 januari Af: Verlies boekjaar Stand 31 december Het vermogensbeheer is ondergebracht bij een professionele marktpartij. Volgens het aan de beheerder afgegeven mandaat worden beleggingen gespreid over vastrentende waarden (60%), aandelen (25%) en onroerend goed aandelen (15%). Voor alle categorieën geldt een marge van 5% naar boven en beneden. De waarde van de aanwezige onroerend goed aandelen bevindt zich buiten de marges. In verband met de ontwikkelingen op de financiële markten is besloten, vooralsnog geen aanpassingen door te voeren. In dit kader is tevens besloten, voorlopig af te zien van de herbelegging van couponrentes en dividenden. Deze opbrengsten worden als spaargeld aangehouden. 3.4 Voorzieningen Onderhoud onroerend goed Stand 1 januari Af: onderhoud boekjaar Stand 31 december Naar verwachting zal ingaande 2012 jaarlijks een dotatie plaatsvinden teneinde de voorziening op het gewenste niveau te brengen. >>

10 Pensioenverplichting Stand 1 januari Af: uitkering boekjaar Bij: dotatie boekjaar Stand 31 december Salarissen en sociale lasten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Totaal Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen giften Overige Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 4.1 Opbrengst beleggingen De opbrengsten uit beleggingen bedroegen in positief. In 2010 werd nog een positief resultaat ad behaald, een verschil derhalve ad negatief. 4.2 Vrijgevallen giften Dit betreft toegekende giften die niet, niet tijdig of niet volledig zijn opgevraagd. De vrijvallen betreffen voor het lopende boekjaar, en voor voorgaande jaren. 4.3 Giften Het giftenbudget voor 2011 bedroeg Als gevolg van het grote aantal ontvangen aanvragen werd in aan giften toegekend. De overschrijding wordt gecompenseerd door de geboekte vrijvallen. Ingaande 1 april 2011 is de formatie met 0,2 fte uitgebreid tot 2,4 fte. De hogere pensioenpremies zijn veroorzaakt door de omstandigheid dat voor 1 functionaris die in de loop van 2010 met pensioen ging, in verband met leeftijd geen pensioenpremie verschuldigd was. Het jaarsalaris van de directeur bedraagt op fulltime basis (40 uur per week) Overige bureaukosten Huisvestingskosten Overige kosten Totaal Ongerealiseerde koersverschillen effecten Het koersverlies op de effectenportefeuille bedroeg (in 2010 was er sprake van een koerswinst ad ). Het koersverlies is via het resultaat naar het eigen vermogen geboekt. Indien beleggingen plaatsvinden in een andere valuta dan de euro, dan wordt het koersrisico afgedekt. In 2011 zijn er geen dekkingstransacties afgesloten. >>

11 Kengetallen over de jaren 2002 tot en met 2011 vermogen per ultimo beleggingen per ultimo opbrengst beleggingen koers resultaat effecten giften budget giften toegekende giften aantal giften >>

12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Regenten van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor te gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving., 19 maart 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. J.L. Sebel RA Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR, Postbus 90357, 1006 BJ T: , F: , PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te.

13 Digitaal aanvragen Vanaf 1 maart 2012 is het digitaal aanvragen van een donatie bij Stichting RCOAK mogelijk. Bij een digitale aanvraag dient u eerst via de site een verzoek voor een quickscan in en vervolgens - bij een positieve reactie van Stichting RCOAK - ontstaat de gelegenheid een definitieve aanvraag in te dienen. Een quickscan gaat heel snel. Na ontvangst van het verzoek voor een quickscan geven wij binnen twee à drie werkdagen aan of het zinvol is een officiële aanvraag in te dienen. Uw voordelen: U gaat pas aan het werk met de definitieve aanvraag op het moment dat duidelijk is dat uw project naar verwachting past binnen de donatiecriteria van Stichting RCOAK. De aanvraag kan niet in de post kwijtraken. Een kopie van uw aanvraag wordt geretourneerd. Het is een eenvoudige procedure, die zichzelf wijst. Ga naar onze website en vul het formulier in. Klik hier:

14 Donaties Samenvattend overzicht Grafische weergave van aantallen en bedragen 2011 Overzicht van gehonoreerde aanvragen per categorie: Diversen Welzijn Vakantie en uitstapjes Sociale zorg Psychogeriatrie Pastorale zorg Palliatieve zorg Organisaties voor en door ouderen Ontspanning en sport Versterking zelfredzaamheid Mobiliteit Gemeenschaps- en buurthuizen Cultuur en muziek >>

15 Samenvattend overzicht Donatieverzoeken en -toekenningen Projectondersteuning ouderen. In 2011 zijn 346 aanvragen ontvangen voor financiële hulp aan hulpverleningstraject met een minimum Exclusief de Premieplanaanvragen gehonoreerd. In het totaal is individuele mers, behorend aan bureaucratie. zijn 463 verzoeken voor toegekend aan projecten binnen het tot de meest kwetsbare groepen in Het betreft De Medicijnpot, BlijfGroep, projectondersteuning binnengekomen. Premieplan. de samenleving. Daarvan zijn 110 de Open Deur, HVO-Querido, MOO, Aanvragen t/m worden door Het aantal organisaties dat aan aanvragen gemandateerd gehonoreerd De Regenboog Groep, PuurZuid, de Giftencommissie afgehandeld Premieplan deelneemt is gegroeid van en 11 aanvragen afgewezen. In het B3-positive, Stichting Samenwerking met rapportage aan het voltallige vijf naar zeven organisaties: Nationaal totaal is hiermee een bedrag van Bijzondere Noden, het College. De grotere aanvragen zijn, Ouderenfonds, Nationale Vereniging gemoeid. Wereldhuis en Oudezijds 100. In het voorzien van een advies van de De Zonnebloem, PCOB, ANBO, totaal staat een bedrag van uit. Giftencommissie, voorgelegd KBO-Brabant, Stichting Humanitas en Individuele noodhulp via aan het College van Regenten. Stichting Johanniter Hulpverlening. gemandateerde organisaties Quickscan In totaal is toegekend De geldwervende acties worden Naast onze eigen individuele Voordat een verzoek voor voor projectondersteuning exclusief geïnitieerd en uitgevoerd door de lokale noodhulpverstrekking hebben wij een projectondersteuning wordt ingediend, premieplan. afdelingen van deze organisaties. aantal hulporganisaties in wordt in veel gevallen via onze website de beschikking gegeven over een eigen een verzoek voor een quickscan Premieplan Individuele noodhulp via budget, variërend van tot ingediend om een indicatie te krijgen of Premieplanaanvragen worden bureau Stichting RCOAK Dit jaar is dit aantal gegroeid het zinvol is een uitgebreidere donatie- gemandateerd door het bureau Via hulpverlenende instanties van acht naar elf organisaties. Met aanvraag in te dienen. Wij hebben ruim afgehandeld. Via het Premieplan waaronder het maatschappelijk hen zijn afspraken gemaakt die tot 400 verzoeken voor een quickscan wordt de opbrengst verdubbeld van werk, de Voedselbank doel hebben door Stichting RCOAK ontvangen. In ongeveer 75% van deze geldwervende acties bestemd voor en de William Schrikker Groep zijn gefinancierde noodhulp een integraal gevallen is geadviseerd een donatie- activiteiten voor zorgafhankelijke in schriftelijke verzoeken onderdeel te maken van hun eigen aanvraag in te dienen. >>

16 Grafische weergave van aantallen en bedragen Overzicht van projecten naar categorie in aantallen, bedragen en als percentage Verdeling donatiebudget in euro's naar categorie Verdeling van donatiebudget in euro s naar categorie Verdeling donaties naar omvang in aantallen exclusief Premieplan 0 Aanvragen Toegekend Afgewezen Ingetrokken Diversen Welzijn Vakantie en uitstapjes Sociale zorg Psychogeriatrie Premieplan Pastorale zorg Palliatieve zorg Organisaties voor en door ouderen Ontspanning en sport Versterking zelfredzaamheid Mobiliteit Gemeenschaps- en buurthuizen Cultuur en muziek 0 100, , , , , ,000 uitgedrukt in euro's en als percentage van het totaal toegekende budget exclusief Premieplan Verdeling donaties naar omvang in aantallen exclusief Premieplan Uitgedrukt in euro s en als percentage van het totaal toegekende budget exclusief Premieplan &donaties kleiner of gelijk aan 5. Donaties = < e 5.000,- Donaties = > e 5.000,- en < e ,- Donaties = > e ,- donaties => donaties > en < donaties =< ; 38% e ; 38% e ; 31% ; 31% e ; 31% ; 31% >>

17 Overzicht van gehonoreerde projecten per categorie Diversen Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) Den Haag Ontvangst charitatieve fondsen in Donatie Welzijn Stichting Dingemans-van Berkel Sinterklaasfeest in drie zorginstellingen Donatie Zorggroep Rijnmond, verpleeghuis Pniël Rotterdam Aanschaf communicatie-apparatuur Donatie Woonzorgcentrum Transwijk Terras Donatie Catharina Gasthuis Brielle Volière Donatie Stichting Flagen Vlaardingen Vormen van Herinneren Donatie Stichting Limburgse Veteranendag Maastricht Limburgse Veteranendag 2011 Donatie Vereniging voor Psychogeriatrie Zeist De kracht van het persoonlijke Donatie ISKB Mentorproject School s cool Donatie Stichting Welzijn en Kunst i.o. Groningen Zilvergrijs Donatie Stichting De BlikOpener Rottevalle Acceptatie roze ouderen in Friese zorginstellingen Stichting Nationale Ouderendag Zeist Nationale Ouderendag Donatie Sint Jacob Woonzorgcentrum Kookproject Rond de Tafel Donatie Gouden Dagen Fonds p/a De Pieter Raat Stichting Heerhugowaard Gouden Dagen Donatie Totaal Vakantie en uitstapjes Stichting Kerk en Buurt Westerpark Jaarlijks uitstapje oudere bewoners omgeving Westerpark Donatie 570 KBO Harderwijk Harderwijk Busreis Donatie 870 Bewonersvereniging Noordereiland Rotterdam Bewonersreis Vereniging Noordereiland Donatie Stichting De Wever Berkel-Enschot Bewonersvakantie Donatie Bavo Europoort Rotterdam Bewonersvakantie lokaties Hannie Dekhuizen en Nancy Zeelenberg Donatie Zebra, samen zeker Den Haag Ouderenweekend Transvaal Donatie Stichting Coloriet Lelystad Boottocht bewoners zorgcentrum De Hoven op het Veluwemeer Donatie Stichting Vrienden van Amstelring Hoofddorp Boottocht tijdens verbouwing Verpleeghuis Bornholm Donatie Libertas Leiden Leiden Boottochtje zorgcliënten Leiden Noord Donatie Stichting Welzijnswerk Hoogeveen Respijtarrangementen mantelzorgers Donatie Stichting IJsterk Actief Burgerschap & Participatie Zomervakantieprogramma oudere buurt bewoners Donatie Stichting Respect Zorggroep Scheveningen - Den Haag Vakantieweek voor dementerende ouderen Donatie Stichting Vakantieweken Rotterdam Huur busjes voor vakantie voor ouderen uit Rotterdamse achterstandswijken Donatie Stichting Respect Zorggroep Scheveningen Den Haag Bewonersvakantie Donatie Wijkvereniging Tussen de Rijnen Leiden Vakantie Donatie Stichting Mens en Samenleving Lunteren Wellness badkamer in vakantieoord Het Bosgoed De Zorggroep, Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg Venlo Jubileumactiviteiten verpleeghuis Camillus in Roermond >>

18 Boerderij Het Gagelgat Soest Installatie lift historische boerderij Stichting Wijkberaad Laak Centraal Den Haag Busuitje 220 ouderen uit Laak Dynamo Vakantie voor ouderen uit Oost Donatie Stichting de Belevenis De Belevenis in Arnhem Donatie Totaal Sociale zorg Mentrum/Arkin Kerststollen voor cliënten met een chronische psychische beperking Donatie 700 Mara Rotterdam Rotterdam Lourdesreis drugsverslaafden Donatie Stichting de Medicijnpot Vergoeding medicijnen ongedocumenteerden en illegalen Donatie Spaanstalige Parochie San Nicolas Maatjesproject Donatie Mee Amstel en Zaan Overbruggingsbijdrage project Papermates Donatie Stichting Serve the City Serve the City Donatie Nederlandse Tuinenstichting Presentvrijwilligers knappen tuinen ouderen in Betondorp op Diaconie van de Protestantse Gemeente Erbij horen, erbij zijn Stichting De Regenboog Groep Project Talentcoach Donatie Gilde Campagne Samenspraak Stichting Kinderwerk op Straat (Kiwos) Activiteiten kwetsbare kinderen uit gezinnen met problemen Stichting Diversiteitsland Sociaal Wijkrestaurant Voedselbank Project Intake plus Donatie Bridge to Better Foundation Terugkeertrajecten ongedocumenteerden Donatie Stichting Volksbond groenproject voor ex-daklozen in de Jan Rebelstraat Donatie Stichting Samenwonen-Samenleven Doorstart Samenwonen-Samenleven Donatie Dokters van de Wereld Toegang gezondheidszorg ongedocumenteerden Donatie Stichting De Regenboog Groep Maaltijden voor dak- en thuislozen Donatie Diaconie van de Protestantse Gemeente Wereldhuis Donatie Stichting de Voedselbank Vaste donatie Donatie Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Noodhulp Donatie Kleine Donaties Nederland Kleine bijdragen aan organisaties als Unicef, Cordaid Donatie Stille armen Noodhulp aan stille armen via Bureau Stichting RCOAK Donatie Stichting Jongerencultuurfonds Jongerencultuurfonds Totaal Psychogeriatrie Hof van Axel Axel Bushuisje Donatie 500 Stichting Quercus Breda Stimuleringsfonds Donatie ZZGzorggroep Nijmegen Optreden VisiteClowns verpleeghuis De Globe Donatie Stichting Humanitas, locatie de Steenplaat Rotterdam Rotterdam Bezoeken VisiteClowns Donatie Alzheimer Nederland afdeling Dementie in beweging, jubileumsymposium Donatie ZuidOostZorg Gorredijk VisiteClowns Donatie Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Amersfoort Optreden VisiteClowns Donatie Stichting Elisabeth Breda Aanschaf Qiki-kussens Donatie Van Praag Instituut Therapeutic Touch Donatie GGZ Dijk en Duin afdeling Hogesteeg Midden-Kennemerland Castricum Inrichting binnentuin Donatie Zonnehuisgroep Noord locatie Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Inrichting van de binnentuinen Donatie >>

19 Osira Amstelring Ondertiteling film over dementie t.b.v. inter nationaal congres Donatie Stichting De Riethorst Stromenland Geertruidenberg Belevingstuin Donatie De Zorggroep, Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg Venlo Aanschaf aquaria Donatie Florence Rijswijk Vogelhotel Donatie Stichting Welzijn Hattem Hattem Dagbesteding voor ouderen Donatie Stichting WWZ-Mariënstaete-Valent Katwijk ZH Inrichting dakterras psychogeriatrische afdeling Kraaiennest Donatie Stichting ZorgAccent& Thuiszorg Noord West Twente Hellendoorn Feestelijke aankleding maaltijden Donatie Stichting Vrienden van Mariënbosch Heerenveen Inrichting belevingsgebieden Donatie VU medisch centrum Dementie en kunst tijdens congres IPA Donatie Stichting Oosterlengte Winschoten Snuusterproject Donatie Stichting ZON Lomm Lomm Inrichting dagvoorziening Stichting ZorgDier Nederland Loon op Zand Zorgdierproject in de Wever Savelberg Gouda Optredens CareClowns Stichting Combiwel, Multifunctioneel centrum de Edelsteen Kunstproject Vierstroom Gouda Inrichting dagopvang seniorencomplex Anne Frank Stichting Humanitas Rotterdam Bewegwijzering locatie Hannie Dekhuizen Stichting Volckaert SBO Groep Dongen Bezoeken CareClowns Stichting Vrienden van Vierstroom, locatie Wilgenhoven Gouda Inrichting snoezelruimte Zorgcentra De Betuwe, locatie Zorgcentrum Elim Ochten Realisatie snoezelruimte Aafje thuiszorg huizen en zorghotels Rotterdam Zorgdierproject Stichting De PassieWaard Zuid-Beijerland Dagactiveitencentrum Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Amersfoort Snoezelbadkamers Symposium: Dement en toch contact Roermond Symposium: Dement en toch contact Stichting ASVZ Sliedrecht Bedboxen Stichting MaasDuinen Kaatsheuvel Zorgdierproject Ananz Ouderenzorg Geldrop Zet ouderen in het (kunst)zonnetje Stichting Meriant Wolvega Stabijproject, huisdierbezoek Stichting Benedenstad Nijmegen Inrichting snoezelbadkamer Stichting Fidelta Almelo Aanschaf duofiets, snoezelmateriaal en inrichting tuin Villa Verde Donatie Stichting Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg Inrichting belevingstuin verpleeghuis Wijkestein Donatie Stichting Diva Dichtbij Hummelo Optredens Donatie Zorgpalet Baarn-Soest Soest Tuininrichting Donatie Stichting Mantelzorg en Dementie Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en mantelzorgers Donatie Birkhoven Zorggoed Amersfoort Inrichting belevingsgerichte tuin Donatie Stichting Mentorschap Start se mentoren Donatie Buddy netwerk Den Haag Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Stichting Familieraad La Providence Grubbenvorst Inrichting belevingsgerichte tuin Het Spectrum, locatie de Sterrenlanden Dordrecht Tuininrichting Vivium Zorggroep Huizen Belevingstuin IDé Innovatiekring Dementie De Bilt Terugdringen vrijheidsbeperking Donatie Stichting Zorggroep Oost belevingsgerichte aankleding gangen PG-afdeling Donatie Het Trimbosinstituut Early Diagnosis Dyadic Intervention (EDDI) Donatie >>

20 Stichting MagentaZorg Heerhugowaard Dagbehandeling nieuwe stijl in Villa Zuyderhof Donatie Stichting Zorgboerderij de R. Rienkesheerd Nieuwolda Multifunctioneel centrum Donatie Rivas Zorggroep Gorinchem Borging Brein Omgevings Methodiek Donatie Waag Society Scottie Donatie Zorgspectrum Het Zand Zwolle PAS-therapie Donatie Mentorschap Netwerk Nederland Gezocht: contact Donatie Minase Consulting B.V. Tilburg Dementie Experience Lening Prof. dr. E. Scherder Invloed van bewegen op Jong Dementerenden Donatie Totaal Pastorale zorg Stichting De Kim Zeist Behoeftenonderzoek Seniorenpastoraat Donatie R.K. Parochie van de H. Drie-eenheid Viering eeuwfeest Boomkerk Donatie Exodus Nederland Leiden Geestelijk verzorger voor ex-gedetineerden Stichting De Kim Zeist Opnieuw Wortelen Verpleeghuis Elisabeth Goirle Stiltecentrum Stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol Nieuw-Vennep Vaste donatie Stichting Studio Mariënacker Workum Geluid- en beeldverbinding kerken met zorg- en verpleegcentra Donatie Ouderen en levensvragen Cuijk Cuijk Start Ouderen en levensvragen Cuijk Donatie PCOB Zwolle Omgaan met levensvragen Donatie Stichting Drugspastoraat Donatie Donatie Diaconie van de Protestantse Gemeente Donatie straatpastoraat Donatie Stichting Vilans Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen Donatie Totaal Palliatieve zorg Stichting Inloophuis t Anker Mijdrecht Inrichting uitbreiding inloophuis Donatie Adamas Inloophuis Nieuw Vennep Training cliënten Donatie Stichting Kuria Oninbare bedragen verblijf hospice Donatie Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort Amersfoort Themabijeenkomsten over kankergerelateerde onderwerpen Donatie Adamas Inloophuis Nieuw Vennep Vervanging vloerbedekking Donatie Toon Hermans Huis Weert Weert Creatief atelier Stichting Inloophuis De Blauwe Anemoon Gorinchem Inrichting eigen pand inloophuis Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland Zaandam Start Centrum voor Levensvragen voor terminale patiënten Stichting Inloophuis Den Helder Den Helder Inrichting Stichting IPSO Ondersteuning / overbrugging kosten coördinator Donatie Van Praag Instituut Verbeterdag complementaire zorg Donatie Stichting Hospice Nijkerk en omstreken Nijkerk Samenwerking vrijwillige terminale thuiszorg en hospice Stichting Hospice Thuis van Leeghwater Purmerend Inrichting hospice Stichting Laurens Rotterdam Muziektherapie in hospice Cadenza Stichting Hospice Wageningen - Renkum Wageningen Start exploitatie Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond Santpoort-Noord Inrichting Bijna thuis Huis gemeente Velsen St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ZW Friesland Wons Inrichting hospice Sneek Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold Holtum Inrichting Zonnehuisgroep Amstelland Amstelveen Inrichting palliatieve unit Hospice regio Westland Naaldwijk Inrichting hospice Stichting Hospice Hardenberg Hardenberg Inrichting hospice Dalfsen >>

JAAR. Inhoud V E R SL AG. www.rcoak.nl. Stichting RCOAK

JAAR. Inhoud V E R SL AG. www.rcoak.nl. Stichting RCOAK Inhoud Stichting RCOAK Over Stichting RCOAK 2 Het jaar 2014 4 De cijfers in vogelvlucht 16 Financieel jaarverslag 2014 18 Kengetallen over de jaren 2004 tot en met 2014 36 Digitaal aanvragen 38 Donaties

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 2013 koers houden Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Inhoud Voorwoord 4 1. Directieverslag 6 Inleiding over de SVWN 6 Terugblik 2013 7 Organisatie SVWN 16 2. Verslag van de

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Jaarrekening Jaarrekening Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie