Inhoud. 1. Voorwoord 2. De uitgangspunten van de school. Missie De Kubus Onderwijs op De Kubus Welbevinden. Passende zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Voorwoord 2. De uitgangspunten van de school. Missie De Kubus Onderwijs op De Kubus Welbevinden. Passende zorg"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Voorwoord 2. De uitgangspunten van de school Identiteit Missie De Kubus Onderwijs op De Kubus Welbevinden Samen Passende zorg Maatwerk Resultaat Persoonlijke ontwikkeling Schoolontwikkeling 3. Doelen die wij nastreven Sociaal-emotioneel Cognitief Creatief Motorisch Levensbeschouwelijk 4. De organisatie van de school Locaties Informatievoorziening 5. De resultaten van ons onderwijs Rapporten/Cito-uitslagen De overgang naar het Voortgezet Onderwijs Verhuizen / Onderwijskundig Rapport 6. Ouders en de school Ondersteuning Medezeggenschaps Raad (MR) Gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR) Ouderraad Afspraken maken en vastleggen Klachtenregeling Schoolbijdrage(n) Autovervoer 7. Regelingen en afspraken op school Verplichte deelname aan het onderwijs Schoolregels Schoolverzuim, leerplicht en verlofregeling Dossiervorming Kinderen halen en brengen Gymnastiek Zwemmen Overblijfregeling Buitenschoolse Opvang (BSO) Schoolverzekering/Aansprakelijkheid Hoofdluis Verandering gegevens 8. Wetenswaardigheden Alfabetisch op onderwerp Bijlage A Onderwijsresultaten

3 1. Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het algemene deel van de schoolgids van De Kubus te Amersfoort. De schoolgids bevat tevens een speci ek deel in de vorm van een kalender. Hierop staan de schooltijden, vakanties, alle activiteiten, adressen en contactpersonen vermeld. De schoolgids en de kalender zijn ook digitaal te raadplegen op onze website: De Kubus bestaat uit twee locaties. Een onderbouwlocatie en een bovenbouw-locatie. Op de locatie Spaarnestraat, de onderbouwlocatie, zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Op de locatie Noordewierweg, de bovenbouwlocatie, de groepen 5 t/m 8. De Kubus is een ABC-school. Dat betekent dat wij in het Soesterkwartier samen werken met de twee andere scholen voor basisonderwijs, met een kinderdagverblijf en met Buitenschoolse Opvang, peuterwerk, kinderwerk, tienerwerk en opbouwwerk. Met elkaar en met zogeheten bondgenoten (zoals SRO, Scholen in de Kunst, Jeugd en Gezinsteam Soesterkwartier) zorgt ABCSoesterkwartier de hele dag door, voor een zo goed mogelijk aanbod op het terrein van ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, stellen wij het op prijs als u deze direct aan ons stelt. Onze deur staat open. Wij wensen u en uw kind(eren), mede namens het team van De Kubus een gezellig en leerzaam schooljaar 2014/2015 toe. Managementteam De Kubus: Marga van Keken (bouwteamleider onderbouw) Judith Timmerman (bouwteamleider bovenbouw) Karin van den Hoven (directeur) 2. De uitgangspunten van de school Identiteit De Kubus is een katholieke basisschool in de wijk Soesterkwartier. Niet alleen kinderen met een katholieke achtergrond worden toegelaten, kinderen van allerlei geloofs-overtuigingen zijn bij ons welkom. De Kubus maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA). Deze stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen. Onze katholieke identiteit geven wij als volgt vorm: wat Jezus, als mens, ons heeft voorgedaan is voor ons een voorbeeld op school wij lezen Bijbelverhalen wij volgen het kerkelijk jaar wij werken met de methode Hemel en Aarde Via de Bijbelverhalen en het vieren van de christelijke feesten komen wij tot het overbrengen van de waarden en normen die wij op De Kubus belangrijk vinden. Wij verwachten wel dat de ouders en kinderen van De Kubus onze identiteit onder-schrijven. Missie De Kubus De missie van De Kubus is: Kwaliteit voor ieder kind. De school wil onderwijs op maat geven voor elk kind. Om dat te bereiken bieden we onderwijs in leerniveaugroepen: een basisgroep; instructie-afhankelijke kinderen en instructie-onafhankelijke kinderen. De Kubus ontwikkelt zich van een traditionele klassikale basisschool, waar de leerkracht en leerstof centraal staan, naar een school waar het lerende kind en zijn leerbehoeften centraal staan. pag. 1

4 Onderwijs op De Kubus De Kubus vindt een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van het individuele kind. Het doel is daarbij dat ieder kind zich op een aantal vlakken maximaal ontwikkelt naar zijn eigen mogelijkheden. Bij het verlaten van de basisschool zijn ze emotioneel stabiel, verantwoordelijk, betrokken, zelfbewust en zelfredzaam op het hoogst haalbare niveau en kunnen ze probleemoplossend denken en werken. Zo zijn ze voorbereid op de volgende stap in hun ontwikkeling, de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ons doel is behaald als de kinderen deze stap soepel kunnen maken. De missie is niet voor niets: Kwaliteit voor ieder kind. De zes vlakken waarop wij ons onderwijs richten zijn: welbevinden; samen; passende zorg; maatwerk; resultaat en persoonlijke ontwikkeling. Welbevinden Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt op school. In een veilige, gestructureerde, leeromgeving kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Duidelijke afspraken door de hele school heen geven ze daarbij houvast. Binnen De Kubus is veel aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling. Elk kind mag en kan zichzelf zijn. Belangrijk is ook het betrokken zijn op de ander, de omgeving en de maatschappij. Wij leren de kinderen om te gaan met waarden en normen zoals: betrouwbaarheid, met anderen begaan zijn, dienstvaardig en behulpzaam zijn, verantwoordelijk zijn, eerlijk zijn en waardering hebben voor elkaar. Welbevinden betekent dat elk kind, binnen dit omgangskader zichzelf mag zijn. Daar hoort ook een open en transparante communicatie bij tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Samen De Kubus is een samenleving in het klein. Op deze plek komen allerlei kinderen samen. Ze leren samenleven, samenwerken en samen leren. Dit proces gaat niet vanzelf. Dat moeten kinderen leren. Hierbij gaat het om respectvol met elkaar omgaan, samen problemen oplossen en leren communiceren met elkaar. De kinderen zijn samen verantwoordelijk en kunnen ook individuele verantwoordelijkheid nemen. Samen is nog zoveel meer dan dit. Samen geeft een goed gevoel, samen is gezellig, samen geeft steun en kan gelukkig maken. Onze gezamenlijke activiteiten zorgen bovendien voor een gevoel van saamhorigheid als schoolgemeenschap. Passende zorg 1-Zorgroute Het team van De Kubus werkt handelingsgericht met behulp van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute is de weg die we hebben gekozen om te komen tot een betere afstemming op wensen en mogelijkheden van kind, leerkracht, begeleiders en ouders. De 1-zorg-route kent de volgende uitgangspunten: We denken, kijken en handelen in termen van onderwijsbehoeften. We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. We richten ons op het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar mogelijkheden. We werken vanuit een referentiekader dat gebaseerd is op het systeemdenken. We werken handelingsgericht: gericht op het geven van haalbare, bruikbare adviezen. We werken op een Er is een zorgplan waar vanuit gewerkt wordt en er is een zorgkalender. systematische en transparante werkwijze. Elke schooljaar werken wij eraan het systeem van leerling zorg verder uit te breiden en te verbeteren. Hoezeer we ook maatwerk willen leveren, de groep blijft voor ons een belangrijk gegeven. Dit omdat het kind ook een sociaal wezen is, dat graag samen werkt en samen speelt. Volledig geïndividualiseerd onderwijs is dan ook niet wat wij nastreven. Wel dat wij ieder kind zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Om goed te kunnen volgen wat een kind doet en hoe het dit doet, hebben wij een leerlingvolgsysteem. pag. 2

5 Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind? Door middel van toetsen en observaties die wij op gezette tijden afnemen, meten wij hoe het met de ontwikkeling van uw kind staat. Dit zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van het leren. Hiermee kunnen wij ook bepalen of uw kind extra hulp nodig heeft of dat het op een goed spoor zit. Wij gebruiken hiervoor o.a. landelijk genormeerde toetsen van het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) en methode gebonden toetsen. De resultaten worden genoteerd in een leerlingvolg-systeem. Zo ontstaat gaandeweg een beeld van wat uw kind kan en kent. Wij hopen hiermee te bereiken dat uw kind alles leert wat het moet leren, om na acht jaar Kubus, goed toegerust, de stap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen maken. De kinderen op De Kubus zijn een gezamenlijke zorg voor alle collega's. Door middel van periodieke groepsbesprekingen blijven wij op de hoogte van het wel en wee van de kinderen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind ligt natuurlijk bij elke individuele leerkracht. Het zorgteam, bestaande uit het managementteam en interne begeleiders zijn samen eindverantwoordelijk voor de zorg. Zij zijn de vraagbaak voor de leerkracht en indien nodig uw gesprekspartner. De Interne Begeleider De interne begeleider (IB-er) coördineert de extra zorg die aan kinderen besteed wordt. Samen met de groepsleerkracht bedenkt en maakt de interne begeleider hulp-programma's en worden er op gezette tijden de vorderingen geëvalueerd. De verantwoordelijkheid voor de zorgleerling blijft te allen tijde bij de groepsleerkracht. De interne begeleider vervult een begeleidende (coachende) en adviserende rol. Tevens beheert de interne begeleider de leerling dossiers. Ondersteuning door samenwerkingsverband De Eem De Kubus wil een passend onderwijsaanbod voor elk kind. Daarbij krijgen we ondersteuning van Samenwerkingsverband (SWV) de Eem. SWV de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs. Samen zoeken we een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. De Eem zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. De Eem wil dit bereiken door: een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning; een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem; een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers; samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid. Positief schoolklimaat Het team heeft zich geschoold in het opleiden van kinderen in leerling-bemiddeling (mediation). Dit betekent dat de leerkrachten de kinderen leren zelf hun con ictjes en ruzies op te lossen. Ook bekwaamt het team zich in Positive Behavior Support (PBS), een geïntegreerde, schoolbrede preventieve aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te creëren. De Kubus is een school waar we zorg hebben voor elkaar. Zo heeft het team zorg voor de ontwikkeling van kinderen. De zorg kan ook worden gevoed door een zorgelijke thuissituatie van kinderen. Deze wordt gedeeld met ouders en er worden indien nodig deskundigen ingeschakeld buiten de school. De school draagt ook zorg voor zichzelf. Het team weet waar de grenzen liggen en wat de school aan kan. Als het nu even niet lukt met uw kind Het kan voorkomen dat gedurende de schoolloopbaan van uw kind zodanige zorgen ontstaan ten aanzien van de lichamelijke, psychische, sociale ontwikkeling, dat dit een risico gaat vormen voor zijn ontwikkeling. De school kan dan gebruik maken van de zogenoemde Verwijsindex, waarmee we het kind, zonodig zonder uw toestemming kunnen registeren. Hiermee kunnen we dan snel de juiste professionals bij elkaar krijgen om hulp te bieden. Daarnaast werken we op de Kubus met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-mishandeling, die ons wettelijk verplicht om bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling het meldpunt in te schakelen. pag. 3

6 Gemeentelijke gezondheidszorg De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheids-zorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugd-verpleegkundige en een doktersassistente. Gezondheidsonderzoeken U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgcontact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek. U kunt gebruik maken van het spreekuur, als: U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind. Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is. De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek. In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. Vaccinaties DTP en BMR In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Voor meer informatie neemt u contact op met de GGD. Logopedie Logopedie is een dienst waarvan wij het belangrijk vinden dat die op school wordt uitgevoerd en waarop u via school een beroep kunt doen als u niet in staat bent om naar particuliere logopedie gaan. De Kubus hoopt hiermee te bereiken dat logopedie aan alle kinderen die het nodig hebben ter beschikking komt. Als de leerkracht en de interne begeleider vinden dat uw kind logopedische ondersteuning nodig heeft, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Om de behandeling te kunnen starten, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe u verzekerd bent. Alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie. De logopediste is één dag per week op school aanwezig. pag. 4

7 Maatwerk Van groep 1 t/m 8 wordt het onderwijs op drie leerniveaus ingericht. Er wordt gewerkt met een basisgroep (standaard instructie), met een groep die instructie afhankelijk is ( zwakkere leerlingen ) en met een groep kinderen die instructie onafhankelijk is ( leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong ). Binnen deze aanpak wordt rekening gehouden met individuele verschillen tussen kinderen. Een kind dat meer aankan, zal extra uitdagend werk krijgen dat een groter appèl doet op zijn intelligentie. Een kind dat minder aan kan, zal extra oefening en andere leerstof krijgen. Een voorwaarde om in drie leerniveaugroepen te kunnen werken is zelfstandig kunnen werken. Al vanaf groep één leren de kinderen in toenemende mate zelfstandig te zijn. De kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, leren zelf na te denken over de oplossing van hun probleem en leren daarover te overleggen met andere kinderen. In de hogere groepen leren de kinderen ook om zelf, met behulp van taakwerk, hun werk in te delen. De leerkrachten coachen de kinderen in het zoveel mogelijk zelf doen en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen doen en laten. Resultaat De belangrijkste taak van De Kubus is om de kinderen zoveel mogelijk te leren. Daarbij wordt de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd. Er wordt gekeken naar de leeropbrengsten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Aan de hand van een toetskalender worden op gezette tijden in alle groepen toetsen afgenomen. De resultaten worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden geanalyseerd waarna actie genomen kan worden om het onderwijsaanbod of de omstandigheden voor het kind zo nodig aan te passen. Bovendien worden de resultaten vergeleken met inspectienormen en landelijke gemiddelden, zodat we weten of we als school op koers blijven. Onderwijsresultaat wordt ook bepaald door het team van De Kubus. Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Om die reden volgen onze leerkrachten regelmatig cursussen om hun deskundigheid te vergroten en om het onderwijs aan de eisen van deze tijd aan te passen. Op deze manier kunnen we de kinderen de juiste begeleiding blijven geven. Persoonlijke ontwikkeling Kunstzinnige vorming, muziek, sport & bewegen en natuur- en milieueducatie zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind belangrijke vakken. Daarom besteden we op De Kubus ook aan deze vakken veel aandacht. Zo geven we ook de gelegenheid aan kinderen om hun andere talenten te ontwikkelen. Voor het natuuronderwijs op De Kubus is een beleidsplan in ontwikkeling. Op beide locaties wordt gewerkt met een natuurspeelplaats met o.a. een moestuin, klimmuur, klimboom en am theater. In het beleidsplan komt heel duidelijk de visie over natuurspelen terug en de afspraken die gemaakt zijn over het gebruik van de natuurspeelplaats op beide locaties. pag. 5

8 Schoolontwikkeling Voor de jaren is een schoolplan geschreven waarin onder meer de beleidsvoornemens ten aanzien van de schoolontwikkeling beschreven staan. In 2015 wordt er een nieuw plan geschreven voor de jaren Belangrijke activiteiten binnen de schoolontwikkeling zijn: Taal- en leesonderwijs: doorgaande lijn technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat voor groep 1 t/m 8. Aanscherpen van het onderwijsconcept: de visie is herijkt en richting gevend voor het schoolbeleid. Het onderwijsconcept wordt vertaald in werkwijzen waarop de school vorm geeft aan o.a. klassenmanagement, zelfstandig werken, het directe instructiemodel, differentiatie, efficiënte onderwijstijd en een rijke leeromgeving. Onderdeel van het schoolplan is het zorgplan. Hierin zijn onze zorgstructuur en ons kwaliteitszorgsysteem: beschreven aan de hand van onder meer afspraken, procedures en protocollen. Sinds het schooljaar wordt De Kubus door de Hogeschool van Utrecht begeleidt om de resultaten van het leesonderwijs te verbeteren en de motivatie van de leerlingen te verhogen. Groep 3 heeft al aanpassingen gedaan in o.a. hun leesaanbod wat tot betere resultaten heeft geleid. Vanaf schooljaar zullen we LIST (Lezen IS Top) gaan invoeren in de hele school. Dit betekent dat we de methode voor aanvankelijk lezen (Veilig Leren Lezen) beperkt inzetten en de methode voor voorgezet technisch lezen (Lekker lezen) niet meer in zullen zetten. We gaan vooral de boeken van de bibliotheek inzetten om het leesonderwijs vorm te geven. Door veel te lezen uit boeken die de kinderen zelf kiezen worden het gemotiveerde lezers. De leerkrachten zullen door minilesjes, de leerlingen motiveren om te lezen. De Kubus is een opleidingsschool. U zult geregeld studenten voor de klas zien staan, onder begeleiding van een (mentor)leerkracht. Marjon Lippmann begeleidt de studenten en mentoren. Daarnaast zijn wij een zogenoemde Academische Basisschool : studenten doen onderzoek in samenwerking met de leerkracht en een onderwijskundig leider van de Hogeschool. Deze begeleidt het onderzoek en bewaakt het proces. Het onderzoek moet antwoorden geven op vragen ten aanzien van de schoolontwikkeling. pag. 6

9 3. Doelen die wij nastreven Voor de jaren is een schoolplan geschreven waarin onder meer de beleidsvoornemens ten aanzien van de schoolontwikkeling beschreven staan. In 2015 wordt er een nieuw plan geschreven voor de jaren Belangrijke activiteiten binnen de schoolontwikkeling zijn: Taal- en leesonderwijs: doorgaande lijn technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat voor groep 1 t/m 8. Aanscherpen van het onderwijsconcept: de visie is herijkt en richting gevend voor het schoolbeleid. Het onderwijsconcept wordt vertaald in werkwijzen waarop de school vorm geeft aan o.a. klassenmanagement, zelfstandig werken, het directe instructiemodel, differentiatie, efficiënte onderwijstijd en een rijke leeromgeving. Onderdeel van het schoolplan is het zorgplan. Hierin zijn onze zorgstructuur en ons kwaliteitszorgsysteem: beschreven aan de hand van onder meer afspraken, procedures en protocollen. Sinds het schooljaar wordt De Kubus door de Hogeschool van Utrecht begeleidt om de resultaten van het leesonderwijs te verbeteren en de motivatie van de leerlingen te verhogen. Groep 3 heeft al aanpassingen gedaan in o.a. hun leesaanbod wat tot betere resultaten heeft geleid. Vanaf schooljaar zullen we LIST (Lezen IS Top) gaan invoeren in de hele school. Dit betekent dat we de methode voor aanvankelijk lezen (Veilig Leren Lezen) beperkt inzetten en de methode voor voorgezet technisch lezen (Lekker lezen) niet meer in zullen zetten. We gaan vooral de boeken van de bibliotheek inzetten om het leesonderwijs vorm te geven. Door veel te lezen uit boeken die de kinderen zelf kiezen worden het gemotiveerde lezers. De leerkrachten zullen door minilesjes, de leerlingen motiveren om te lezen. De Kubus is een opleidingsschool. U zult geregeld studenten voor de klas zien staan, onder begeleiding van een (mentor)leerkracht. Marjon Lippmann begeleidt de studenten en mentoren. Daarnaast zijn wij een zogenoemde Academische Basisschool : studenten doen onderzoek in samenwerking met de leerkracht en een onderwijskundig leider van de Hogeschool. Deze begeleidt het onderzoek en bewaakt het proces. Het onderzoek moet antwoorden geven op vragen ten aanzien van de schoolontwikkeling. Cognitief Cognitieve ontwikkeling gaat over de manier waarop kinderen kennis verwerven. Daarbij maken wij de volgende driedeling: A.de ontwikkeling van het denken; B. het verwerven van noodzakelijke kennis; C. het verwerven van vaardigheden als rekenen, taal, lezen en schrijven. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen leren inzien dat dit belangrijk is voor henzelf en niet dat ze dit moeten leren omdat de school dat wil. De wijze waarop kennis wordt verworven (de manier) is even belangrijk als de kennis die ze verwerven (het resultaat). We vinden dat de beste resultaten behaald worden wanneer het kind ervaart dat zijn inbreng waardevol is. Creatief Onder creativiteitsontwikkeling verstaan wij het kunnen uiten van gedachten en gevoelens in woord en gebaar, beweging en materie. Creativiteitsontwikkeling is niet alleen voorbehouden aan de zogeheten creatieve vakken. Het is van belang voor elk leeren/of ontwikkelingsgebied. Dit komt o.a. tot uiting doordat opdrachten binnen de leergebieden, soms zo geformuleerd worden dat meer dan één oplossing mogelijk is. Dat vraagt om creatief denken. Motorisch Hieronder verstaan we alle activiteiten die kinderen aanzetten tot bewegen. Dit kan variëren van iets plakken of schrijven ( jne motoriek) tot in een klimrek klauteren (grove motoriek). Wij streven naar bevordering van een harmonische, lichamelijke ontwikkeling van ieder kind. Wij doen dit zoveel mogelijk via de bewegingsvormen die het kind spontaan toepast. Jonge kinderen leren heel veel spelenderwijs en zelf ontdekkend. Ons materiaal en onze werkwijze helpen ze daarbij. Als ze groter worden, worden de leersituaties meer gestuurd. Ons onderwijs wordt zo ingericht dat het situaties schept, waardoor het inzicht in bewegingen, het maken van bewegingen en het willen bewegen bevorderd wordt. Bijvoorbeeld door het scheppen van ruimte, het geven van geschikte materialen, het geven van opdrachten en het corrigeren en waarderen. Levensbeschouwelijk Zie: 'Identiteit van De Kubus' (hoofdstuk 2). pag. 7

10 4. De organisatie van de school Locaties De Kubus heeft twee locaties. De locatie Spaarnestraat wordt de onderbouwlocatie genoemd. Deze locatie bestaat uit 7 groepen. Dat zijn vier kleutergroepen (één instroomgroep vanaf januari 2015), één groep 3, één groep 3/4 en één groep 4. Op de locatie Noordewierweg, de bovenbouwlocatie, zitten 5 groepen, te weten één groep 5, één groep 5/6, één groep 6, één groep 7 en één groep 8. Iedere leerling wisselt één keer van locatie. Afhankelijk van de instroom is er ruimte voor een inpandige buitenschoolse opvang (BSO). De komende schooljaren is er ruimte en heeft Partou (stichting voor kinder-opvang) twee lokalen ingericht voor de buitenschoolse opvang. Eén lokaal op de onderbouwlocatie: De Blauwe Varaan en één lokaal op de bovenbouwlocatie: De Blauwe Gekko. Tevens is op de onderbouwlocatie Peuterspeelzaal De Sleutel gehuisvest. Op dit moment telt de school ongeveer 300 leerlingen. Cijfers voor de toekomst geven aan dat er een stijgende tendens wordt verwacht. Informatievoorziening De schoolgids De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en, na vaststelling door de Medezeggen-schapsraad, aan alle ouders/verzorgers uitgereikt. Tegenwoordig gebeurt dat veelal via onze website maar ook nog op papier voor wie geen computer met internet heeft. Ook bij inschrijving van een nieuwe leerling wordt de schoolgids uitgereikt en wordt de website onder de aandacht gebracht. Kennismakingsavond In het begin van ieder schooljaar, houdt iedere leerkracht een kennismakingsavond voor zijn groep. Op deze avond wordt verteld wat het jaarprogramma inhoud en kunnen vragen gesteld worden. De Nieuwsbrief Om te voorkomen dat de kinderen vaak met losse brie es naar huis komen, wordt er ongeveer 1x per 3 weken per (Digiduif ) een Nieuwsbrief verstuurd. De nieuwsbrief wordt tevens bij de diverse ingangen van beide locaties opgehangen. Naast de Nieuwsbrief is er ook altijd informatie te vinden op de diverse prikborden op de locaties. Website Op onze website, vindt u alle informatie over onze school. Zo vindt u hier de schoolgids, contactgegevens, schooltijden, jaarkalender, nieuwsbrieven en informatie over onze visie en leerlingenzorg. Al deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast is er ook nog 'De Kubusblog'. Op dit, afgeschermde gedeelte van de website plaatsen leerkrachten en leerlingen regelmatig blogberichten, foto's en lmpjes Op deze manier willen wij al onze leermomenten, feestjes, succeservaringen en werkjes met u te delen. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een ouderlogin om toegang te krijgen tot dit afgeschermde deel. Voor vragen over de login of de afspraken rondom het gebruik van beeldmateriaal van uw kind kunt u contact opnemen met de school. Tot slot wijzen wij u graag op de mogelijkheid om zich via onze website in te schrijven voor 'de KubusBlog nieuwsbrief'. U ontvangt dan met enige regelmaat een update van alle berichten die wij op de website plaatsen. Een mooie manier om op de hoogte te blijven van activiteiten die er spelen in op school. Daarnaast kunt u de Kubus volgen op Twitter onder de Informatieplicht aan gescheiden ouders die niet met het gezag belast zijn. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn scholen verplicht belangrijke feiten en omstandigheden die het kind betreffen, zoals schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische informatie, op verzoek te verstrekken aan de ouder die niet belast is met het gezag. De verplichting om informatie te verstrekken is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. pag. 8

11 Tussentijds wisselen van school De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds van school veranderen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hier alleen aan meewerken als: er sprake is van een verhuizing; de oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de oude én de nieuwe school zijn het daar dan over eens; er sprake is van een onoplosbaar con ict tussen ouders en de school. In dat geval bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de voorkeur geniet dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders/verzorgers en de ontvangende school. Wanneer ouders contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur de ouders/verzorgers altijd terug naar de eigen school, daarbij verwijzend naar bovenstaande afspraken. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar. Het spreken van de leerkrachten Wilt u de groepsleerkracht spreken, dan is het voor de leerkracht handig wanneer u van tevoren een afspraak maakt. U zult begrijpen dat er vóór en tijdens de lessen weinig of geen gelegenheid is om de leerkracht te spreken. Na schooltijd staan de leerkrachten voor u klaar indien zij geen vergadering of andere afspraken hebben. Spreidingsbeleid Op De Kubus wordt elk jaar een aantal plaatsen gereserveerd voor kinderen van allochtone ouders. Dat aantal plaatsen is gerelateerd aan het percentage allochtone kinderen in de wijk. Hierover hebben de drie basisscholen in de wijk onderling met hun besturen afspraken gemaakt. Het doel van deze afspraak is om de allochtone kinderen evenwichtig over de scholen te verspreiden. Dit als uitvloeisel van het gemeentebeleid En in de verwachting dat wij integratie van, en onderwijs aan, deze kinderen te dienen. Als u hier meer over wilt weten, neemt u dan contact op met de directie. Ondersteuning De ondersteuning van leerlingen vindt zoveel mogelijk in de eigen klas met de eigen leerkracht plaats. Er wordt gewerkt met individuele kinderen of met kleine groepjes. Daarnaast maken we ook gebruik van de diensten van onderwijsassistenten en PABO-studenten. Deze ondersteuning is een onderdeel van het werken op maat. Kijkochtenden voor nieuwe kleuters: het 'wennen Als uw kind vier jaar wordt, wordt zijn/haar wereld een stuk groter. Vanuit de veilige thuissituatie en vaak al de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, komt het kind op de basisschool tussen meer kinderen dan het gewend is. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze stap goed wordt begeleid. Dit begint met een uitnodiging om 2 weken voordat uw kind 4 jaar wordt vier keer de klas te komen bezoeken. Dit zijn kijkochtenden waarin uw kind komt wennen aan zijn/haar nieuwe groep. U hoort hierover tijdens uw aanmeldingsgesprek en/of uw kind wordt d.m.v. een kaartje aan huis uitgenodigd. Na de maand mei wordt bekeken of kijkochtenden zin hebben voor uw kind, gezien de omvang van de kleutergroepen zo vlak voor de zomervakantie. Kinderen die in juli vier jaar worden, komen pas na de zomervakantie bij ons op school. Samenstelling van het team Aan onze school zijn 25 leerkrachten en één leraar ondersteuner verbonden. De meeste leerkrachten hebben een eigen groep. Sommige leerkrachten werken in een deeltijdbaan en hebben dus samen een groep. In dat geval zijn er duidelijke afspraken voor wat betreft de overdracht van de groep. De leraar ondersteuner werkt 1,5 dag in een kleutergroep. Verder begeleidt zij kleine groepjes kinderen in de groep 3 en de groep 3/4. Na de kerstvakantie gaat de leraar ondersteuner ook één dag in de instroomgroep werken. Daarnaast beschikken wij over twee interne begeleiders, een onderwijskundig leider Academische Basisschool, tevens coach, een geschoolde remedial teacher en een vakleerkracht voor muziek. Ook hebben we voor enkele uren een vakdocent lichamelijke opvoeding (gymnastiek) vanuit de SRO (Sport, Recreatie, Onderwijs) van de gemeente Daarnaast is er een office-manager en een conciërge bij ons in dienst. Het managementteam (directeur en bouwteamleiders) is zoveel mogelijk vrijgesteld van lestaken. pag. 9

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits

Schoolgids 2014-2015. KBS De Spits Schoolgids 2014-2015 KBS De Spits Inhoud 1 Het onderwijs... 7 Richting... 7 Situering van de school... 7 1.1 Schoolgrootte... 7 1.2 Motto en Visie... 8 1.3 Het klimaat van de school... 9 1.4 Normen en

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie